Slobalisering at vejsektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slobalisering at vejsektoren"

Transkript

1

2 - og gran sikkerhedsmæssig en INDHOLD NO I Månedens synspunkt 3 Det skal være hipt at hare ksllektivt Slobalisering at vejsektoren Jasper Kyvdi, Cowi B Trafiksikkerhed i adviklingslande - udtnrdring 16 Nedbrydningsmodeler i Californien og Pavement Management på Verdensplan 24 Transportkorridor gennem Bolivia 42 Globalisering og Asfalt Kollektiv trafik Niels Melchior, AAU 4 Kollektiv trafik i EU projekt sammenhæng KOLOFON ISSN Nummer årgeng 85 Udgivet at Dansk Vejtidaskrift ApS, reg. er. t0279. Meddelelsesblad fer: Transport- eg Eaergiminieteriee Vejdirektoratet Densk Vejhistorisk Selskab Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design IISD Nerregada 8,9640 Farsa. Telf Fax mail: Regnskab/aboanement: Inge Rasmussen Aneoecer: Inge Rasmussen Abonnementspris: Kr. 480,- + moms pr. år for 11 numre. Kr. 800,- udland, + mama eg porte Løssalg: Kr. 80,- + moma eg porto Uddannelaeainatitutioner kr. 37,50 + mama eg porto Medlem at: 18 Nye billetaatomater i Århus 32 Dmstilling at den kollektive trafik i tyndt befolkede områder 36 Fra rate- til behovsstyret trafik 4D Arhejdsglæde i bustratik?l 44 Direkte hasser på motorveje Diverse 1D 6 Fra den store verden: Lad din sandwich ligge Vejdirektoratets brev at 2D februar 2DDB om ombygning at offentlig vej som vilkår tor overkerselstilladelse 11 Fredensborg tørste Fodgængerkommune 12 Anlæg at 1km motorvej = 1D3D tons CD2 og 75D tons råolie meget mere 15 Fra den store verden: Realisering at nalvisionen 28 Fra den store verden: Når kommunikatioen mobiliseres 3D Lakmusprave på en ny - statsminister 31 Fra den store verden: Nyt etapemål tor trafiksikkerhed i Sverige 34 Tratiksåkerhed på agendan 38 Vejtilsyn på statsvejeve i Danmark 46 Signalregulering at 54 kryds - effekt 49 Vejdirektoratets brev at 9. september 2DD8 om en vandledning SD Kalenderen 51 Leverandarregister Oplag: eksemplarer if. Fagpresaena Media Kontrol for perioden 1. juli juni lndlmg i bladet dmkker ikke nadeendigvia redaktionens opfattelse. Redaktion: Civ. ing. Svend Tafting lanse. redaktarj Bygaden 48, 9000 Aalborg Telf Telf Iaften) Fae Iaften) Mobil: Civ. ing. Tim Larsen Iredaktarl Parkvej 5,2830 Virum Telf Fax Mobil: Redakfionelle medarbejdere: Akedemiingenier, Carl Johan Hansen Diraktar Henning Elkjmr Kaas, Cnlaa Danmark NS Kommunikationskonnulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratef Afdelingsleder Hans Faarop, LF34 Professor Bent Thagesen Civilingeniør, Dv Tech. Jens Rerbech Direktør Lene Herrstedt, Trafiteo ApS Dansk Vejtidsskrift er på internettet: d.dk Kopiering at tekst og billeder til erhvervsmæssig benyttelse må kun ske med Dansk Vejtidsskritts tilladelse. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2DD8 DECEMBER

3 af for 1. Transportsektoren skal ud af den organ i skal nås. Det skal der til vedstaden. er nodvendigt med en kursændring. Og sen til stationen. lektivt. rejse. cing road pri ændring i trafikmønstre og -vaner i Dan siger, vi samarbejder, men det sker kun Om år vil vi opleve en meget synlig mellem bus, tog, metro og vejtraf ik. Vi at køre kollektivt At Aministrerende direktør Johannes Sloth, Movra jos rnoviatrafikdk Det skal være hipt MÅNEDENS SYNSPUNKT enhver, at lnfrastrukturkomrnissionens prog nose om en vækst i vej trafikken på pct. trafik; og biltrafikken skal på slankekur. Men så skete der ikke mere. Biltrafikken at tage toget. Så valget er enkelt: Vi tager bilen. slet ikke hænger sammen med de samtidige mark; ja på globalt plan. Det er åbenbart for storforbruger af fossile brændstoffer og må holde for og bidrage markant til løsning af Tomme tønder... klimaproblemerne og ønsket om en større klima- og energiproblemer. Trafiksektoren er at finde skriftsteder i officielle rapporter, der uafhængighed af olie, kul og gas. har sagt: NU skal der satses på kollektiv Det er sagt for; flere gange. Det er ikke svært fortsatte med at vokse markant, og bus/tog fortsatte med at miste markedsandele. Mest vi kørende. Og så er det ikke så dyrt at køre i på landet, men også i de store byer inkl, ho Vi går ud i carporten, starter bilen og så er ingen køreplaner og afhængighed af andre. og uafhængighed. Det tilbyder bilen. Der er der viser at det oven i købet er billigere end Nu sker der noget bil. Vi kan i hvert fald alle lave en beregning, været meget klar i spyttet. Alle har hørt Det er let at sidde og være profet, når Stats hans udmelding, at vi om 40 år skal være ministeren netop på Venstres årsmøde har er nødvendigt at orientere trafikinvesterin gerne mod den kollektive trafik, hvis målet uafhængige affossile brændstoffer, og at det så har synspunktet nu bredt sig. Ikke fordi holdt den venstre side af folketingssalen, den slags kættersk tale tidligere var forbe Forklaringen er enkel: Vi ønsker frihed Vi har nu en helt ny situation. Hvor troværdighed. Her er der et tema, der bør kunne samle hele Folketinget. Nu venter vi alle spændt på regeringens kvalitet er ikke alle steder på et niveau, der kan tilbyde en erstatning for bilen. I den ved ordene. Der er ingen vej tilbage, hvis man er derfor klar til at sætte handling bag kærligheden til den frihed, bilen giver, er ændret, men fordi det nu er klart, at det Vil nogle af de hellige køer regeringen og oppositionen skal bevare sin Alternativerne skal fungere dre økonomiske virkemidler? Uden økono udspil. Hvor radikalt vil man gå til værks? alternativ skal være der, men det er ikke helt Det er ikke nok at svinge krabasken og miske incitamenter når vi ikke i mål. tvinge os over i bus og tog. Det kollektive kollektive trafik står vi over for en stor og tilfældet endnu. Kapacitet, pålidelighed og og beslutsomhed. Hvis det virkelig kommer spændende udfordring, hvis paradigmeskif skal arbejde videre på skuldrene af de erfa tet skal lykkes denne gang. nu, må vi levere varen. Vi kender opskriften. højere. De rejsende skal opleve en sektor, Den kendes fra flere lande og storbyer. Vi af en kvalitet, så vi ikke står og græder ved der har evne og vilje til at levere et produkt ringer, de har høstet, og række et par grene carporten hver morgen, når vi skal med bus vil jeg blot i overskrifter nævne nogle af de væsentligste temaer, der trænger sig på: Der skal arbejdes i flere dimensioner. Her satoriske kravlegård. Sektoren er hjulpet af lovgivningen megen suboptimering og konkurrence Nu har vii årevis efterlyst politisk mod blive slagtet? Eller vil man bruge an som præget godt information ved driftsuregelmæssigheder. 3.Vi skal være bedre til at præsentere de 2.Vi slcal fortsætte udviklingen af teknolo brede politiske fundament, vi har efterlyst i mange år.?vlandatet/opgaven er forankret i 4. Der skal arbejdes med den kollektive tra vigtige transportopgave. Vi har fået det også en fantastisk mulighed, der åbner sig for os, der arbejder med løsningen af den en global klimaudfordring. Nu skal vi levere. Det bliver spændende; god arbejdslyst. om at præsentere en SAMLET trafikløs halvhjertet. Vi skal stilles over for et krav vil ikke ske af frivillighedens vej, men samarbejdet er en forudsætning for, at vi ning i balance. Det vil kun lykkes, hvis vi udsættes for et massivt politisk pres. Det lignet med andre europæiske lande. Det hænger givetvis sammen med kvaliteten, ren. Vi skal levere transportlosningei; ikke udnytter det samlede porentiale i sekto er nødvendigt, at det til stadighed bliver giske løsninger på informationssiden. Det tog, bus og vejlosninger. kunderne skal være sikre på at få ordentlig lettere for folk at bruge den kollektive tra fik. Tilgængeligheden skal optimeres, og være nemt og trygt at stille sin bil eller projekter, der giver fuld udnyttelse af samspilsmulighederne mellem transportmidlerne bil, cykel, bus og tog. Det skal af vejen, ligesom busser og tog skal præ sentere helhedslosninger for den samlede cylcel ved stationen og tage toget resten fiks image. Den er helt i bund sammen nødvendigt, at vi taler den kollektive stemme. Det skal være hipt at køre kol men det er ikke hele forklaringen. Det er fiks sag med andet end nødvendighedens Det er en stor udfordring, men det er DECEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIEI 3

4 I et og som Kollektiv trafik Kollektiv trafik I EU projekt sammenhæng EU har under det 7. rammeprogram igangsat en række samarbejdsprojekter under CIVITAS Plus initiativet. Projekterne skal bidrage til den faglige, teknologiske og politiske udvikling i forhold til byernes transport. Dette sker gennem erfaringsopsamling fra samarbejde om demonstrationsprojekter på tværs i Europa. ARCHIMEDES projektet, som ledes af Aalborg Kommune, er et af disse samarbejdsprojekter. ARCHIMEDES projekt koordinator og afdelingsleder Mette Skamris Holm, Aalborg Kommune msh-teknik aalborg.dk ARCHIMEDES orojektieder Ole Jensen, COWI nwj cuwi.dk Aalborg sted i EU Siden starten af 1990 erne har Aalborg Kommune deltaget i en række europæiske projekter på transportområdet. Initiativer til udvikling af den kollektive trafik har væ ret et gennemgående tema fra tidlige forsøg med busprioritering, problemfyldte tests af hybridbusser til de senere års udvikling og implementering af realtidsinformation. Gennem projekterne er det lykkedes at realisere en række tiltag, som ud over vær dien for Aalborg og brugerne af den kollek tive trafik også har bidraget til udvikling og CIVITAS Plus videndeling på europæisk niveau og placeret Aalborg på Europakortet. Nu deltager Aalborg igen og denne gang som koordinator for et samarbejds projekt mellem 6 byer under CIVITAS Plus programmet. I projektet ARCHIMEDES sættes der fokus på de transportmæssige og miljømæssige problemer som mellemstore byer står overfor. ARCHIMEDES ARCHIMEDES er et akronym for Achiev ing Real CHange with Innovative transport MEasures Demonstrating Energy Savings. Konsortiet består af 6 byer, og ud over Aal borg er det Donostia San Sebastian (E), Brighton (UK), lasi (ROM), Monza (I) og Usti nad Labem (CZ) er dannet ved de kontakter og netværk, som Aalborgs delta gelse i tidligere projekter har resulteret i. Alle byer er universitetsbyer med store CIVITAS startede i 2005 under det 5. rammeprogram. CIVITAS Plus er således den tredje runde at samarbejdsprojekter inden for området renere og bedre bytransport. Aalborg deltog i ClVl TAS I som lærende by i VIVALDI projektet. CIVITAS Plus er Aalborg Kommune nu koordinator for ARCHIMEDES, som gennemfører og evaluerer projekter inden for de 8 CIVITAS temaer: 1. Alternative brændstoffer og energieffektive køretøjer 2. Fremme af brugen af kollektiv transport 3. Transportbehovsstyrings strategier 4. Påvirkning at rejseadfærd og transportmiddelvalg 5. Sikker og tryg transportinfrastruktur 6. Fremme af mobilitetsservices og energieffektiv køretøjsbrug 7. Koncepter for energi- og miljøvenlig godstransport 8. Brug at TS. CIVITAS Plus initiativet løber i perioden studentermiljøer med den dynamik og de udfordringer, der knytter sig hertil. Den kollektive trafik er i alle byer under stærk konkurrence fra bilen et forhold som i særlig grad viser sig i de to østeuropæiske partnerbyer. Ud over dette er der byerne imellem forskellige fælles træk naboer til tropoler, med floder eller fjorde, der låser udviklingsmulighederne, tilbagevendende events som nødvendiggør håndtering af store transportflows osv. hvilket rummer et potentiale for erfaringsudveksling, der rækker ud over projektet. ARCHIMEDES har en fælles politisk overbygning, hvor rådmænd, borgmestre mv. som har ansvaret for transportområdet mødes og drøfter mål og resultater. Det er vigtigt, da projektet forventes at bidrage med inputs til den fremtidige transportpo litik i EU. Kernen i ARCHIMEDES projektet er gennemførelsen af 83 planlagte demonstati onsprojekter i byerne. Disse projekter, som berører forskellige dele af byernes transport, evalueres efter fælles retningslinjer for alle de samarbejdsprojekter, som er igangsat un der CIVITAS Plus initiativet. Evalueringen omfatter både processen frem mod realise ring aftiltagene og de opnåede effekter mil jømæssigt, holdningsmæssigt, økonomisk osv. Ved at se på delprojekterne inden for den kollektive trafik, som EU Kommissio nen har valgt at støtte gennem ARCHIME DES, kan man få et indtryk af, i hvilken retning den fremtidige regulering og even tuelle støttemuligheder kan gå i. Fremtidens brændstoffer EU s direktiv 2003/30/EF har som mål, at 5,75% af energiforbruget til transport i 4 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 DECEMBER

5 busser. til 100%. tive trafik. kan ITS naturlig del af et moderne kollektiv trafiktilbud. Med metan som en betydende klimagas 2010 skal være biobrændstoffer eller andre fornyelige brændstoffer. Dette er ikke et vikling fremad. I Aalborg og San Sebastian slutmål, men blot et trin på vejen. vil der blive gennemført tests i busserne MEDES skal medvirke til skubbe denne ud af biobrændsler kan realiseres uden at dette med brug afbiodiesel i blandinger fra 10% vigtig, fordi de klimatiske forhold må for vidde i projektet er i denne sammenhæng får negative konsekvenser for køretøj ernes driftsstabilitet, ydeevne og emissioner i ventes at spille en rolle. brugssituationen. Den geografiske spænd ARCHIMEDES konsortiet var i oktober samlet til kick-off møde i Aalborg. fødevarer som grundlag for produktionen af fer, som anvender restprodukter frem for biobrændsler, er også et tema i projektet. som skal anvendes som drivmiddel i byens i lasi, hvor byen planlægger genvinding af fremstilling af flydende naturgas (LNG), metan fra byens fyldplads med henblik på Demonstrationsprojekterne i ARCHI Målet er at afdække, om en øget brug Brugen af 2. generations biobrændstof Waste to value princippet er i fokus garantier, konsekvenser for driftssikkerhe den og dermed pålideligheden af den kol enten den udsiver fra en fyldplads i lasi eller en dansk gylletank jekterne vil give nogle praktiske erfaringer, denne ressource der være en dobbelt gevinst ved at udnytte Aalborg Kommune i forbindelse med den som opsamles af evalueringsprogrammet vil Teknologisk Institut eksempelvis bistå og den hertil knyttede ekspertise. Konkret stoffer i Aalborg. tekniske evaluering af brugen af biobrænd vis også blive fokuseret på de økonomiske fik er trængt økonomisk, vil der naturlig konsekvenser af at indføre nye brændstoffer slet, konsekvenser for motorfabrikaternes i den kollektive trafik. kvenser, som ARCHIMEDES vil bidrage direkte eller indirekte økonomiske konse lektive trafik osv, er nogle af de emner med til at sætte fokus på. hvad Gennemførelsen afdemonstrarionspro I en situation, hvor den kollektive tra Spørgsmålet om afgifter på biobrænd eksempelvis i den kollek så flådestyring, men også om passagerinfor mation, elektronisk billettering mv. som en Anvendelse af informationsteknologi i den demonstrationsprojekterne i ARCHIIVIE kollektive trafik indgår som en vigtig del af DES. Indsatsen handler om trafikledelse og i datakvaliteten, mængden af data, kommu er velkendte, men i takt med forbedringer nikationsvejene og brugernes forventninger personlig information. til ITS systemerne opstår muligheder og MEDES signalerer Kommissionen, at de behov for nye services være innovative, tolkes ud fra en lokal kon formelle krav til projekterne om, at de skal at opnå støtte til realisering af ITS som en tekst. At der findes velfungerende ITS syste er således ikke nødvendigvis en hindring for mer for den kollektive trafik rundt om i EU, del af et EU støttet udviklingsprojekt. Grundelementerne i ITS systemerne Med støtten til projekterne i ARCHI CVTAS ARCHIMEDES Ciesnor and better transport in cites målrettet herunder DECEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFI 5

6 både evt. For nogle af byerne i ARCHIMEDES er det nyt at bruge ITS i den kollektive tra fik. De vil gennem projektet kunne trække på nogle af der erfaringer, som Aalborg har fået i forbindelse med planlægningen og rea liseringen af det nuværende system. I Aalborg vil Nordjyllands Trafikselskab i projektet videreudvikle passagerservices baseret på data fra dette system. Udrulning af rejsekortet i Aalborg vil også ske i AR CHIMEDES regi, og gennem evalueringen vil resultaterne heraf kunne formidles bredt ud i Europa. I takt med, at ITS bliver en del af den standardinfrastruktur, som knytter sig til den kollektive trafik, vil muligheden for at opnå EU støtte til realisering af basis systemer i demonstrationsprojekter nok gradvist blive mindre. Omvendt er der en erkendelse af, at ITS er nødvendig, hvis den kollektive trafik skal opfattes som et moderne og attraktivt alternativ til privatbilen. Derfor er der god grund til at fortsætte idéudvildingen. Det er sliddet værd Det er en stor opgave at samle europæiske byer i et konsortium og udvikle et fælles pro jekt, som kan kvalificere sig til EU støtte. Formkrav og indholdsmæssige krav til ansøgningen er høje, og selv med en høj score ved bedømmelsen af ansøgningen, blev ARCHIMEDES mødt med en række ARCHIMEDES Inden for kollektiv trafik gennemføres i Aalborg en række initiativer i ARCHIMEDES i perioden : 50 bybusser på 2. generations biobrændstof (min. 10% blanding) Turist shuttlebus på 2. generations biobrændstof (min. 10% blanding) Indførelse af rejsekortet i den kollektive trafik 80 busser rejsekort light i teletaxi i land-områder Videreudvikling af internetservices Installering af informationsskærme i busserne Videreudvikling af rejseinformation via mobiltelefon. krav om detaljering af projektet, inden der kunne indgås en kontrakt. I alt har denne proces varet næsten 1½ år og kostet mange ressourcer i form af eget arbejde og konsulentbistand. Men det er en indsats, som vi forventer i sidste ende vil betale sig. Konkret vil projek tet over de næste 4 år modtage en EU støtte på 16 mio, til at udvikle og evaluere tiltag inden for bytransport, hvilket svarer til ca. 60% af de forventede udgifter til projektets gennemførelse. Det vil give et løft til den kollektive trafik i ARCHIMEDES byerne, som ikke inden for samme tidshorisont havde kunnet realiseres uden EU støtten. I et større perspektiv er det naturligvis også håbet, at fremtidige EU politikker og direktiver, når de udmøntes i national po litik og lovgivning, kan have et præg af de praktiske erfaringer fra ARCHIMEDES og lignende projekter. Dette er et af Kommis sionens erklærede mål. Derfor er det vigtigt, at danske byer også fremover påtager sig rollen som labo ratorium for de europæiske demonstrati onsprojekter i fuld skala. FRA DEN STORE VERDEN Lad din sandwich ligge Distraktion er et stort problem for trafiksik kerheden. Det skønnes, at mere end hvert fjerde færdselsuheld, hvor en bil er involveret, skyldes, at bilens fører ikke er tilstrækkelig opmærksom. Brug af teknologisk udstyr er blevet udpeget som en risikofaktor. Omkring halvdelen af alle bilister indrøm mer, at de lejlighedsvis spiser eller drikker, mens de kører. For at undersøge om også det kan være et problem for trafiksikkerheden, er der i Storbritannien blevet gennemført en simulatorundersøgelse med deltagelse af 26 mandlige bilister. Undersøgelsen viste, at indtagelse af mad og drikke under bilkørsel udgør en risikofaktor på linie med håndholdt mobiltelefon. Under almindelige og ukomplicerede kørseisbetingelser, kan bli sterne til en vis grad kompensere for det tab af opmærlcsonshed, der er forbundet med at spise eller drikke. I en uventet, kritisk eller kompliceret situation er dette imidlertid ikke muligt, og risikoen for kollision øges. Den øgede risiko, der er forbundet med indtagelse af mad eller drikke under kørslen, skyldes en reduktion af førerens kapacitet til at reagere adækvat i forskellige kritiske og komplicerede situationer. Et andet centralt undersøgelsesresultat var, at bilisterne ikke selv opfattede det at spise og drikke som en risiko for trafiksikkerheden. Forfatterne fremhæver dette som et problem og hævder, at det kan medføre, at bilister er mindre tilbøjelige til at forsøge at konspensere for nedsat opmærksomhed i situationer, hvor der spises eller drikkes. Tilsvarende kan det medføre, at bilister mere ukritisk kan finde på at spise eller drikke under kørslen uden hensyn til den konkrete trafikale situation. Titel: Forfattere: Publikation: Referent: Emneord: Crash dieting: The effects of ea ting and drinking 0fl driving performance M. 5. Young, J. M. Mahfoud, G. H. Walker, D. P. Jenkins og N. A. Stanton Accident Analysis and Prevention, nr. 40, 2008 Mette Møller, DTU Transport. Storbritannien, trafiksikkerhed, trafikantadfærd, uopmærlcsomhed 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 DECEMBER

7 Ä -w i- Samarbejde og kendskab giver en bedre vej Nynas, din bitumenspecialist IVVNAS

8 en L1 Globalisering af vejsektoren Trafiksikkerhed i udvik slande - udfordring Consia har nu i 9 år arbejdet inden for hovedsaligt vejtransportsektoren i udviklingslande og en god del af projekterne har drejet sig om trafiksikkerhed. Ud af de over 130 projekter, Consia i alt har vundet, er de 35 trafiksikkerhedsprojekter. Det er en god del af det samlede antal trafiksikkerhedsprojekter, der har været i udbud i perioden. Erfaringen har lært os, at trafiksikkerhed i udviklingslande har mange facetter og underliggende dagsordne som kræver en anderledes tilgang end i vores del af verden. Administrerende direktør Erling Rask, Consia dk Teknisk direktør Carsten Wass, Csnsia wasscnnsiadk Stort og stigende problem I mange udviklingslande er trafikulykker blevet et større og større problem. I Afrika har malaria og HIV stadig højere dødelig hedsgrad, men trafikulykker ligger lige i hælene af dem, og problemet er stigende, da der sker en økonomisk udvikling og en stadig befolkningsforøgelse, og det giver en trafikforøgelse, der som amen i kirken også giver en forøgelse af trafikulyldcestallet. Der dør over mennesker i tra fikken i Afrika alene. I Asien er det langt højere, og i Latinamerika er tallet nu i nær heden af døde årligt. WHO skøn ner, at trafikulykkerne i de industrialiserede lande vil falde med 20% frem til 2020, mens de i udviklingslandene vil stige med ikke mindre end 80%, hvis der ikke sættes massivt ind. Institutionelle barrierer Det vi ser i de mange analyser, vi har lavet, er nogle systematiske problemområder. Landene er forskellige og har forskellige kul turer og trafikmønstre og dermed også for skellige ulykkesscenarier, men vi har noteret os, at der er gennemgående problemkom plekser alle landene slås med. Det er typisk samarbejdsproblemer mellem de forskellige offentlige myndigheder, der på tværministe riel niveau skal finde et samarbejdskodeks, hvor en af myndighederne tager lederskab, og de andre så velvilligt ser fornuften i sam arbejdet og aktivt og konstruktivt medvirker Gættekonkurrence: Hvor er rundkørslen? (Hanoi). (Selvmordssignal i Hanoi grønt i begge retninger. 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 DECEMBER

9 her in til løsningsprocesser, der målrettet reduceres uheldstallene your dreams som det så ofte bliver udtrykt på Engelsk. Vi har endnu ikke opdaget et eneste land, hvor samarbejdet er foregået gnid ningsfrit. I Vietnam vil politiet ikke frigive uheldsstatistikkerne til vej myndighederne, hvilket hæmmet deres mulighed for at lave ordentligt sortpletarbejde. Problemet er, at politiet rapporterer data om ulykker med henblik på retsforfølgelse af lovovertrædere. Data er ikke målrettet til at finde årsagerne til ulykken til brug for ingeniørmæssige og andre præventive foranstaltninger, der kan medvirke til, at lignende ulykker ikke sker. Vietnam er et af de lande, der ellers har taget trafiksikkerhed seriøst og som første land optog et specielt lån fra Verdensbanken for at kunne iværksætte initiativer, der skal reducerer trafikulykkestallet. Bevidsthed skal øges Selv i meget fattige lande er der en spirende interesse for at bekæmpe ulykkerne. I Mali, og her taler vi om ekstrem fattigdom, har de sat en række initiativer i gang for at be kæmpe trafikulykkerne. Blandt andet en tra i IPIIIIIIIMIIIU Uden forståelse for sikkerhedstiltag vil b kalbefoikningen selv gribe ind (Gujarat, Indien). fiksikkerhedsuge, der afholdes her under ju len, hvor der laves en landsomfattende quiz i forståelse af skilte. Vinderen får hvad svarer til en månedsløn i Mali og samtidig over rakt et diplom af Præsidenten. Vinderen er sjældent fra den fra Anders And bladene så kendte by Timbuktu, der ligger i det nord lige Mali har de kun et eneste vejskilt i hele byen! Men det er da en start... Indsatser skal koordineres I Sydafrika har man faktisk en del ressource både økonomisk og tekniske, men de spil]er overhovedet ikke sammen. Når for eksempel Sydafrika fejrer grundlovsdag, lægges den i forlængelse af en week-end, og der køres så trafiksikkerhedskampagne i et væk på fjern synet den så berømte arrive alive er ble vet et velkendt slogan i hele Afrika. Men da initiativet ikke er koblet med omfattende og målrettet politikontrol, har Sydafrika på den forlængede week-end et dødstal i trafikken, Overfyldte køretøjer øger risikoen for meget alvorlige ulykker (Chad). <Handlendes indtrængen på vejarealet giver eget risiko (Ghana). der er højere end hvad Danmark har på et helt år. Udnyt den private sektor Et område som bilinspektion er svært at få gelejdet ind i en national handlingsplan. da politimyndighederne ofte ser ikke-officiel bodeudskrivning som legal ekstraindtægt til de dårligt lønnede politifolk. Men det ufl derminerer politiests autoritet og uafhæn gighed, og de får det så på sigt sværere i en række andre politiopgaver, da befolkningen mister tilliden til deres uafhængighed og især deres dømmekraft. Bilinspektion kunne for eksempel bedre laves i samarbejde med den private sektor, da der selv i fattige udvikiingslande er dyg tige mekanikere. De arbejder for Toyota værkstedet og andre bilfirmaer, hvor de har gennemgået en solid uddannelse. De for ventes at lave kvalitetsarbejde på europæisk niveau, og der er etableret lcontrolsystemer koblet med konstant videreuddannelse, som giver de enkelte mekanikere en kompetence, man sjældent ser i udvildingslandene. Her er der så afgjort noget at bygge videre på. Problemet er, at donorerne fokuserer me get på udvikling af den offentlige sektor og glemmer eller overser kompetenceniveauet i lokomotivet for økonomisk vækst den private selctor. Enkeltsager stjæler dagsordenen Uheldsdatabaser er på alles læber i udvik lingslandene. Men men skal huske på, at diskussioner om trafiksikkerhed er mere dramaorienteret end dataorienteret. Om Burkina Faso har eller døde år ligt kan få skelne mellem. Men i sidste uge skete der en trafikulykke, hvor en overlæs set lastbil kørte frontalt ind i en overlæsset bus. 69 voksne og børn blev dræbt nogle kunne ikke komme ud afbussen og brændte ihjel. Det gav en umiddelbar politisk inte resse for at prioritere området. Spørgsmålet er, om det et en priori tet, der holder på den lange bane eller bare løs snak for at tilfredsstille en akut politisk dagsorden, og om et par måneder går det hele ud i det rene ingenting. Disse skræk kelige eksempler ser vi hele tiden på vores rejse gennem trafiksikkerhedsprojekter, og de underbygger vores ønske om forandring og styrker vores ihærdighed i at få skabt fo kus på problemerne. Trafiksikkerhedsløsninger er langsig DECEMBER 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFI 9

10 I I I - fx lovbekendtgørelse dog i tede og på en række punkter svære løsninger, der kræver tålmodighed, og det hele skal ses som en aldrig færdig proces, hvor der hele tiden skal udvikles nye instrumenter og iværksættes tiltag. 1) Ikke ligefrem miljøprioriteret gennemfart (Bolivia). Manglende autoværn (Honduras). 3) På nyanlagte veje stiger ha stigheden ofte og dermed ulykkestallet (Gujarat, Indien). 4) Hastighedsgrænser skal give mening (Bolivia). 5) Når beboere i en landsby har fået nok (Benin). Vejdirektoratets brev af 20. februar 2008 om om bygning af offentlig vej som vilkår for overkor se Isti IIadeIse at 12. februar 2008 har Horsens Korn mune bedt os om en udtalelse om ovennævnte emne. Kommunens spørgsmål: spørger om udstrækningen af de krav, som kan stilles i medfør af vejlovens (lov om offentli ge veje - nr. 671 af 19. august 1999( 70, stk. 3, eller 71, stk. 6. har henvist til et tilfælde, hvor en dagligvaretor retning ønsker at etablere sig på en hjørnegrund som vist på et medsendt oversigtskort. For retningen skal have adgang til en kommunevej (Ø-vej), som tilsluttes en anden og væsentlige mere trafikeret kommunevej (V-vej). I er ikke i tvivl om, at kommunen har mulighed tor at stille krav om fx kanaliseringsanlæg ved overkørslen til Ø-vej, hvis det i øvrigt er tratikalt begrundet. Spørgsmålet er, om kommunen kan udstrække sine krav til også at omfatte foran staltninger, fx signalregulering, i krydset mellem Ø-vej og V-vej, hvis kommunen vurderer, at det primært er trafikken til og fra forretningen, som nødvendiggør en signalregulering. Vil svaret være anderledes, hvis der allerede nu er begyndende kapacitetsproblemer i krydset mellem V-vej og Ø-vej - uden at der er planer om signalregulering, hvis dagligvareforretningen ikke etableres. Vejdirektoratets svar: Vi kan oplyse, at vejbestyrelsen efter vores op fattelse kun kan stille krav, der omfatter arbejder, som er en del at den nye overkørsel eller som skal imødegå tærdselsmæssige eller vejtekniske ulemper ved færdslen mellem den pågældende offentlige vej og den pågældende ejendom. Det kunne fx være et kanaliseringsanlæg. Kravene kan efter vores opfattelse ikke udstræk kes til at omfatte regulering at tærdslen mellem flere offentlige veje i nærheden at overkørslen. Der kan således ikke i det omtalte eksempel stil les krav om lysregulering af krydset mellem Ø-vej og V-vej. Hvis V-vej er hovedlandevej vil Vejdi rektoratet som vejbestyrelse have hjemmel til at stille et sådant krav, hvis overkørslen anlægges en afstand på mindre end 50/100 meter fra ho vedlandevejen, jt. vejlovens 70, stk. 2. Adgangen til at pålægge dagligvareforretningen udgifterne til ombygning at den offentlige vej er desuden begrænset til særlige tilfælde. Et ek sempel herpå er etablering af adgang fra særligt tratikskabende virksomheder, hvor kravene til står i rimeligt forhold til fordelene for virksomheden. Vejdirektoratet, 20. februar 2008 (Dok. 08/ ) i 0 DANSK VEJTIDSSKRIEI 2008 DECEMBER

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER

KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER - Med fokus på potentielle klimapåvirkninger og ressourceforbrug R A PPO RT 4 2 6-212 LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Beslutningsværktøj, RemS

Beslutningsværktøj, RemS ATV Gå Hjem Møde Skovlunde Byvej 96B et eksempel på (mis)brug af LCA-analyser i RemS af Jesper Lind, COWI A/S 1 Site specifikke fakta, Skovlunde Byvej 96A Renseri fra 1960 til 1987 Undersøgelser primo/medio

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

STATE OF THE NATION 2012

STATE OF THE NATION 2012 Præsentation for TØF den 29. april 2013 Henrik Garver, Adm. Direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI VEJINFRASTRUKTURENS TILSTAND STATE OF THE NATION 2012 1 Hvorfor en State of the Nation rapport?

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere