Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild"

Transkript

1 31. januar 2013 Sagsnr jpe Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel , mail Rebild Kommune Hobrovej Støvring Att.: Jurist Søren Lysholt Hansen Badehusvej 16 Postboks 1440 DK-9100 Aalborg Tel Fax HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48 jurister Advokatfirma CVR-nr Bank Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild Rebild Kommune har bedt om en udtalelse i relation til det juridiske grundlag for det af Arena Rebild rejste krav på en efterbetaling af kr ,86 vedrørende tilskud til drift af Arena Rebilds haller for perioden Beløbet kr ,86 fremgår af en faktura af 7. december Af dette beløb har jeg forstået, at Rebild Kommune anerkender beløbet kr ,00 med tillæg af moms, idet dette beløb vedrører en regulering, som ved en fejl ikke er sket. Min nedenstående redegørelse vedrører derfor ikke dette beløb med tillæg af moms. Min opgave er at redegøre for, om Rebild Kommune juridisk har en forpligtelse til at betale det omdiskuterede beløb helt eller delvist, og hvis der er en sådan forpligtelse, hvilket omfang forpligtelsen har. Endelig skal det vurderes, om det forhold, at Rebild Kommune kun for 2. halvår 2009 ændrede sin beregningsmetode, har en betydning, når man derefter brugte den fra før 2. halvår 2009 anvendte beregningsmetode af tilskuddene for perioden 2010 og frem. Mit grundlag for denne redegørelse er følgende materiale: - Kopi af aftale mellem Rebild Kommune og Den selvejende institution Hallerne i Støvring dateret 18. december 2008 vedrørende kommunens råderet. - Kopi af aftale mellem Rebild Kommune og Den selvejende institution Hallerne i Støvring dateret 18. december 2008 vedrørende tilskud til finansiering mv. - Kopi af brev af 30. januar 2009 fra Rebild Kommune til Støvring Hallerne om orientering om kommunalt tilskud for 2009.

2 - Kopi af brev af 14. juli 2009 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til Hallerne i Støvring Kommune vedrørende den frivillige momsregistrering af Mastruphallen, Støvringhallen og Stensbohallen. - Notat af 21. juli 2009 vedrørende momsregistrering af hallerne i Støvring. - Kopi af af 21. juli 2009 fra Peter Jensen til Trine Juul Søndergaard Pedersen og Søren Pindstrup samt cc Jan Jørgensen. - Kopi af af 3. august 2009 fra Trine Juul Søndergaard Pedersen til Emil Poulsen vedrørende udbetaling af tilskud 2. halvår Kopi af brev af 7. september 2009 fra Rebild Kommune til formanden for Hallerne i Støvring vedrørende udbetaling af tilskud 2. halvår Kopi af brev af 15. juni 2012 fra Rebild Kommune til Hallerne i Støvring vedrørende orientering om kommunalt tilskud for Kopi af brev af 4. oktober 2010 fra Rebild Kommune til Hallerne i Støvring vedrørende orientering om kommunalt tilskud for Udateret brev fra Rebild Kommune til Arena Himmerland vedrørende orientering om kommunalt tilskud for Kopi af af 24. januar 2013 fra Trine Juul Søndergaard Pedersen til Søren Lysholt Hansen. - Kopi af referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. januar 2013 med bilag, herunder momsoversigter for for kommunens momsregistrerede tørhaller. Jeg har ikke haft kontakt med de to medarbejdere i Rebild Kommune, Peter Jensen og Trine Søndergaard, som i 2009 havde drøftelserne med Arena Rebilds repræsentanter. Jeg bemærker i den forbindelse, at Arena Rebild tidligere havde navnet Haller i Støvring, men at jeg, fremover under et, omtaler den selvejende institution som Arena Rebild. Min vurdering er således udarbejdet på et objektivt grundlag med henblik på at vurdere, hvad en domstol ville lægge vægt på, hvis denne skulle tage stilling til spørgsmålene. Faktuelle forhold: Jeg har lagt følgende faktuelle forhold til grund: Den 18. december 2008 underskriver Rebild Kommune og Arena Rebild to aftaler. Den ene vedrører vilkår for den kommunale råderet for hallerne, og den anden vedrører tilskud til finansiering og låneoptag m.v. Aftalen om råderetten erstatter en tidligere aftale mellem parterne. Selve aftalerne indeholder ikke vilkår for beregningen af det tilskud, som Arena Rebild skal have for at stille hallerne til rådighed for kommunen. Beregningerne vedrører væsentligst de låneoptag, der måtte ske i forbindelse med renovering, nyopførelse af hallerne. Dog indgår der aftalepunkter vedrørende fremskrivningsprocenter mv. Det omtales, at ressourcetildelingsmodellen skal anvendes. Side 2

3 Der skal betales et fast grundbeløb samt et beløb beregnet ud fra antallet af skoleelever for tilhørsskolen, men der er ikke konkrete beregningseksempler eller principper i aftalen. Der sendes den 30. januar 2009 fra Støvring Kommune den årlige orientering om, hvilket kommunalt tilskud Arena Rebild skal modtage i Tilskuddene for råderetten udgør i alt kr ,00 og kr ,24 til udendørs omklædning. Tilskudsbeløbene er inklusiv moms. Beløbene er derfor det, der i referater mv. omtales som et bruttobeløb. Rebild Kommune får refusion af den moms, som indgår i beløbet. Refusionen er forskellig, om modtageren af tilskuddet er momsregistreret eller ej. Som det fremgår af referatet fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. januar 2013, så bliver nettoudgiften kr ,00, hvis modtageren er momsregistreret, og bruttobeløbet i eksemplet forudsættes at være kr ,00. Momsen udgør således 25 % af de kr ,00. Nettoudgiften vil imidlertid være kr ,00, hvis modtageren ikke er momsregistreret. Det skyldes den kommunale momsudligningsordnings beregningsprincipper, hvorved Rebild Kommune ikke kompenseres fuldt ud med en momssats på 25 %, men derimod i det konkrete tilfælde med en beregningsprocent som får en effekt på 12,36 %. Henholdsvis momsbeløbet kr ,00 og henholdsvis momsbeløbet kr ,00 udbetales til Rebild Kommune fra SKAT. Selvom Arena Rebild ejer flere haller, kan den selvejende institution være momsregistreret for nogle, men ikke nødvendigvis for andre af sine haller. Momsregistrering indebærer, at der udarbejdes et momsregnskab for hver momsregisteret hal. De indtægter, der er på den enkelte hal, er i så fald momspligtige (salgsmoms). De udgifter, der er ved driften af hallen, kan fradrages (købsmomsen). I perioder, hvor købsmomsen overstiger salgsmomsen, vil SKAT udbetale negativ moms. Det styrker derfor den momsregistrerede hals likviditetsbudget. Arena Rebild bliver momsregistreret den 14. juli Efter det oplyste står Arena Rebild overfor større bygge- og renoveringsopgaver, og momsregistreringen giver derfor mulighed for, at man kan få betydelige beløb udbetalt som negativ moms både i 2009 og i efterfølgende år. Side 3

4 At det er gået sådan, bekræfter bilaget til referatet af mødet den 16. januar 2013 i Kultur- og Fritidsudvalget, idet bilaget momsoversigter fra kommunens momsregistrerede tørhaller viser, at der til Arena Nord i perioden er udbetalt i alt ca. kr ,00 i negativ moms. Momsregistreringen indebærer også, at Arena Rebild skal indregne momsen af tilskuddet i den enkelte hals momsregnskab. Det forudsættes også at være sket. Nettotilskuddet for Arena Rebild er derfor i realiteten kun 80 % af det modtagne beløb, da de resterende 20 % afleveres til SKAT. I de konkrete år, hvor der har været negativ moms, medfører det dog kun en påvirkning af størrelsen af den negative moms. Af bilagsmaterialet ses det, at der i juli 2009 har været en dialog mellem Rebild Kommune ved Peter Jensen og Tina Søndergaard og på den anden side Søren Pindstrup på vegne af Arena Rebild. Dialogen synes at gå ud på, om man kunne ændre beregningsprincipperne således, at Rebild Kommunes nettoomkostning ved udbetaling af tilskud til haller ville være den samme, uanset om modtageren var momsregistreret eller ej. Der udarbejdes derfor et notat derover, som er dateret 21. juli Notatet redegør meget detaljeret for tilskud for momsregistrering = nettoudgift kommunen og tilskud efter momsregistrering = nettoindtægt hal. Beregningerne viser, at er bruttoudgiften før momsregistrering eksempelvis på Støvringhallen kr ,00, så vil nettoudgiften for Rebild Kommune i denne situation være kr ,00 x 89 % eller kr ,00 efter momsudligningen. Hvis samme beløb kr ,00 skal udgøre nettoudgiften, hvis modtageren er momsregistreret, så udgør bruttobeløbet kr ,00/80 x 100 eller kr ,00. Beløbene, som der tages udgangspunkt i ved beregningen, svarer ikke helt til de tal, som er oplyst i brev af 30. januar 2009 til Arena Rebild. Det kan formentlig skyldes nogle reguleringer. Af notatet ses det ikke, om det alene er et internt notat, eller om det er udarbejdet til ekstern brug. Det ses, at notatet er sendt den 21. juli 2009 fra Peter Jensen til Tina Søndergaard (Rebild Kommune) og til Søren Pindstrup, som repræsenterer Arena Rebild. Det ses også, at der 3. august 2009 af Trine Søndergaard sendes en til Emil Poulsen repræsenterende Arena Rebild, om at man ikke har glemt afregningen af tilskuddet for 2. halvår. Der fremgår følgende tekst af en: Vi har skrevet til Side 4

5 Søren, at vi lige skal bruge en kopi af jeres momsregistrering, så vi kan udbetale tilskud for 2. halvår i forhold til, at der nu skal tillægges moms. Derudover er der den 7. september 2009 afregnet tilskud for 2. halvår 2009 til Arena Nord. Dette tilskud er beregnet efter principperne i notatet af 21. juli 2009 for tilskud efter momsregistrering = nettoindtægt hal, altså hvor der er sket en omregning, således at nettoomkostningen for Rebild Kommune er den samme, som hvis modtageren ikke havde været momsregistreret. Tilskuddet for udendørs omklædning svarer nøjagtigt til halvdelen af det i notatet af 21. juli 2009 anførte beløb kr ,00. De øvrige tilskudsbeløb vedrørende den kommunale råderet overstiger med mindre beløb halvdelen af de beløb, som er anført i kolonnen tilskud efter momsregistrering = nettoindtægt hal. Forskellen skyldes formentlig igen regulering af takster. Ved de efterfølgende udbetalinger for årene er der ikke sket omregning af tilskuddene efter den beregningsmodel, som fremgår af notatet af 21. juli Der ses ikke af det fremsendte materiale noget, der kan forklare, hvorfor man har anvendt den ændrede beregningsmodel i 2. halvår 2009 og ikke derefter. Grundlaget for beregningen af taksterne fremgår ikke af de årlige meddelelser til Arena Rebild med oplysninger om tilskuddet for det kommende år. Af andre relevante bilag er medsendt af 24. januar 2013 fra Tina Søndergaard til Søren Lysholt, og det fremgår af denne KFU (Kultur- og Fritidsudvalget) er orienteret i juni 2009 omkring momsregistreringen. Det, at der alene er tale om en orientering, understreger også, at der ikke er givet en øget netto bevilling fra kommunen eller på nogen måde været intentioner om det - havde der det, ville sagen være optaget som et særskilt punkt i forhold til dels at træffe beslutning herom, dels at anvise finansiering. Vurdering: Det primære spørgsmål, som jeg skal redegøre for, er, hvorvidt drøftelserne/korrespondancen i juli 2009 mellem medarbejdere i Rebild Kommune og repræsentanter for Arena Rebild har været af en sådan karakter, at Rebild Kommune har forpligtet sig til at anvende nettomodellen, som er beskrevet i notatet af 21. juli 2009 og dermed skal betale et yderligere beløb til Arena Rebild for årene 2010 og frem i tilskud til driften af hallerne. Det materiale, som jeg har haft til rådighed, viser, at der utvivlsomt har været en drøftelse mellem parterne herom, og også hvad den ændrede beregning skulle gå ud på. Notatet af 21. juli 2009 afgiver ikke i sig selv noget løfte om en sådan ændret beregning. Side 5

6 Notatet af 21. juli 2009 udtrykker, at det ikke bliver dyrere for kommunen, hvis man foretager en sådan omregning til nettometoden ved betaling af tilskud til haller, som er momsregistrerede. Der bliver nok i første omgang udløst en større likviditetsmæssig udbetaling til, i dette tilfælde, Arena Rebild, men der refunderes også et større beløb i moms til Rebild Kommune. Uanset, om det ikke af notatet ses, hvorvidt det alene var et internt notat, eller om det også skulle anvendes eksternt, kan det konstateres, at det samme dag, som det er lavet, er sendt til Arena Rebilds repræsentant. Det kan også konstateres, at man har afregnet efter notatets indhold, altså ved en omregning af tilskuddet efter nettoprincippet ved udbetaling af tilskuddene for 2. halvår Det bemærkes i den forbindelse, at det er første tidspunkt, hvor en sådan omberegning efter nettoprincippet kan ske, idet Arena Nords momsregistrering af hallerne først er sket med virkning fra 14. juli Jeg vurderer, at disse objektive momenter tilsammen er så vægtende, at Rebild Kommune med meget stor sandsynlighed vil blive forpligtet til at betale et yderligere beløb for de efterfølgende år som mertilskud inklusiv moms til Arena Rebild for råderetten for hallerne, som er momsregistrerede. Ved at sende notatet til Arena Rebild og ved at udbetale tilskuddene for 2. halvår 2009, beregnet efter nettoprincippet, har Rebild Kommune ikke bare tilkendegivet men også handlet efter dette princip, og Rebild Kommune har ikke på daværende tidspunkt overfor Arena Rebild givet udtryk for, at det var en fejl, at de udbetalte tilskud var beregnet på denne måde. Da jeg ikke har haft kontakt med hverken Peter Jensen eller Trine Søndergaard, så kan jeg heller ikke her lægge til grund, hvorvidt disse er enige/uenige i, Arena Rebilds standpunkt. Jeg læser imidlertid Trine Søndergaards af 24. januar 2013 således, at denne i princippet er enig i fortolkningen af, at nettoprincippet kunne anvendes, idet det ikke medførte en merudgift for kommunen, og at der derfor heller ikke skulle ske ekstrabevillinger. Tværtimod ser det ud til, at det internt i Rebild Kommune opfattes som en orienteringssag for udvalget, da der ikke var meromkostninger. Hvis opfattelsen fra Rebild Kommunes medarbejdere måtte være en anden end Arena Rebilds, så vil det være det objektive grundlag, altså det skriftlige materiale, som vil blive lagt til grund, og her er min vurdering, som før nævnt, at Rebild Kommune vil være forpligtet af det forhold, at man har sendt notatet ud og har handlet derefter i 2. halvår Det næste spørgsmål er derefter, hvilket beløb der skal betales i mertilskud inklusiv moms. Side 6

7 Den del af fakturaen udstedt 7. december 2012, som vedrører rådighedsbeløbene, udgør i alt et beløb på kr ,49, som med tillæg af moms er kr ,00. Hvis den model, som er beskrevet i notatet af 21. juli 2009, skal finde anvendelse, og man lægger de bilag til grund, hvor der er givet oplysninger om tilskuddene for 2010, 2011 og 2012, kan jeg alene komme frem til et samlet nettobeløb på kr ,08, hvortil kommer moms deraf nemlig kr ,77, eller i alt kr ,85. Der er i materialet vedlagt et brev af 5. december 2012 fra KPMG, hvor der er vedlagt et bilag, som er meget specificeret og fordelt på de enkelte haller i den pågældende periode. Jeg kan ikke vurdere, om det beregningsgrundlag, som jeg har brugt, er utilstrækkeligt, idet der kan være sket reguleringer, men faktuelt vil jeg anbefale, at Rebild Kommune foretager en gennemregning af de nøjagtige beløb, som er udbetalt til Arena Rebild i det pågældende år efter den model, som fremgår af notat af 21. juli 2009 og selvfølgelig under forudsætning af, at den momsrefusion, som Rebild Kommune får i relation til modtagere, der ikke er momsregistreret, fortsat medfører, at effekten af denne refusion bliver 12,36 %. Endelig bemærker jeg vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det forhold, at Arena Rebild har forholdt sig passivt overfor udbetalingerne i årene i relation til, at man nu finder, at beregningen af tilskuddene har været forkert, har en betydning. Når man ser på de årlige meddelelser om tilskuddenes størrelse, fremgår det ikke deraf, hvorledes beregningen er sket. Beregningsmodellen er ganske teknisk, og modtageren vil først være i stand til at lave en kontrolberegning, hvis man har de underliggende tal. Man kan derfor ikke fortænke Arena Rebild i at have haft tillid til, at Rebild Kommunes økonomiforvaltning har foretaget beregningen ud fra det rette grundlag. Det er derfor min vurdering, at denne passivitet ikke er så tyngende for Arena Rebild, at man derved har accepteret tilskuddenes størrelse uden ret til at gøre indsigelser på det tidspunkt, hvor man konstaterer, at beregningen ikke er sket ud fra det nettoprincip, som er beskrevet i notatet af 21. juli Opsummerende konklusion: På baggrund af det materiale jeg har modtaget, er det derfor min opfattelse, at Rebild Kommune kan forpligtes til at udbetale et yderligere tilskud til Arena Rebild vedrørende årene vedrørende kommunens råderet over hallerne. Side 7

8 Selve beregningen af merudbetalingen vil jeg anbefale bliver gennemregnet ud fra de konkrete tilskud, som er udbetalt. Det er ikke min opfattelse, at Arena Rebild vil blive betragtet som havende værende passive overfor Rebild Kommunes beregning af tilskudsbeløbene for årene i et sådant omfang, at man kan miste sin ret til at få udbetalt det øgede tilskud. Jeg bemærker endelig, at en øget udbetaling naturligvis også indebærer en øget fradragsret for momsdelen deraf. Tilbagebetalingsbeløbet skal ikke forrentes. Såfremt der er spørgsmål, står jeg naturligvis til rådighed, herunder også hvis min redegørelse skal uddybes. Med venlig hilsen Birte Rasmussen Advokat (H), Partner Side 8

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere