Momsmæssige problemstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsmæssige problemstillinger"

Transkript

1 Momsmæssige problemstillinger Der er truffet beslutning om at svømmehal, idrætscenter og wellness sammenlægges under GIS. Der skal forhandles om kommunes overtagelse af aktiver og passiver i GIS og forslag til den fortsatte drift efter evt. overtagelse. Dette notat omhandler udelukkende de momsmæssige konsekvenser ved en evt. overtagelse. Der er flere momsmæssige problemstillinger ved en evt. overtagelse, som kan få økonomiske konsekvenser afhængigt af hvilken driftsform, der fremadrettet vælges. Dette er notat er udarbejdet af økonomiafdelingen med rådgivning fra Ernst & Young. Momsmæssigt kan problematikken opdeles i to afsnit afhængig af driftsform: Kommunal institution Selvejende institution eller erhvervsdrivende fond Kommunal institution Momsregistreret Efter revisionens opfattelse vil der ikke være mulighed for at foretage momsregistrering for aktiviteterne i form af adgang til svømmehal, idrætscenter og wellness. Det fremgår således af momslovens 13, stk.1, nr. 5, at momspligten for aktiviteter vedrørende idræt m.v. er begrænset til aktiviteter, der udøves med gevinst for øje. Kommuner har generelt ikke adgang til at forestå idrætsaktiviteter med det formål at opnå en fortjeneste. Sportscafeen i idrætscentret vil dog stadig kræve momsregistrering. For momsbelagte udgifter vedrørende idrætscenter, svømmehal og wellness vil der fremover dog kunne hjemtages moms via den kommunale momsrefusionsordning. Momsforpligtigelsen Wellness ApS er et nyopført wellnesscenter, og der hviler en 10-årig reguleringsforpligtigelse i størrelsesordenen ca. 1,5 mill. kr. (Den endelige momsreguleringsforpligtigelse er endnu ikke opgjort). Reguleringsforpligtigelsen løber fra det tidspunkt, hvor ejerlejligheden tages i brug eller tidspunktet for centrets åbning og momsreguleringsforpligtigelsen følger de m2, som den hidrører fra. Regulering for de enkelte år følger regnskabsåret. Første regulering sker ved udgangen af det regnskabsår, hvor centret er åbnet. Da Wellness ApS har 31/12 som regnskabsår, og centret er åbnet i september, sker første regulering med 1/10 ved udgangen af dette regnskabsår, selv om der kun er forløbet 3-4 måneder. Der resterer således 9/10 af forpligtigelsen. 1

2 Da kommunen ifølge ovennævnte ikke vil kunne være momsregistreret, betyder dette at reguleringsforpligtigelsen ikke kan overdrages til kommunen med henblik på fortsat afgnavning. I stedet skal den opgøres, og den resterende regulering skal indbetales til SKAT. (Kun hvis Wellness ApS går konkurs, vil det betyde forpligtigelsens bortfald) Revisionen anser det for tvivlsomt, om kommunen har adgang til efterfølgende at få refunderet denne moms via den kommunale momsrefusionsordning. Som udgangspunkt kan momsforpligtigelsen ikke søges tilbagebetalt via den kommunale momsrefusionsordning, som ikke hjemler mulighed for det. Det kan dog ikke udelukkes, at en dispensationsansøgning under hensyn til de særlige omstændigheder vil blive imødekommet, men der er ingen sikkerhed herfor. Ansøgningen skal sendes til Indenrigs- og Socialministeriet. Fradrag for el og vandafgifter Da der ifølge revisionens opfattelse ikke er mulighed for, at aktiviteterne kan være momsregistreret i kommunalt regi, vil der således ikke kunne opnås fradrag for el- og vandafgifter. Den kommunale momsrefusionsordning giver ikke adgang til refusion af disse afgifter. Foreningerne har anslået, at el- og vandafgifterne udgør ca kr. årligt. Selvejende institution / erhvervsdrivende fond Momsregistreret Ved dannelse af selvejende institution / erhvervsdrivende fond skulle det være muligt, at institutionen / fonden bliver fuld momsregistreret på samme vilkår, som GIS er det i dag. Forudsætningen er, at institutionen / fonden drives med gevinst for øje, altså drives erhvervsmæssigt. Momsforpligtigelsen Reguleringsforpligtigelsen knytter sig til wellnessaktiviteterne. Så længe wellnesdelen drives som en momspligtig aktivitet, vil reguleringsforpligtigelsen blive gnavet af i et normalt reguleringsforløb. Hvis wellnessaktivteterne af en eller anden grund ophører, vil den resterende reguleringsforpligtigelse skulle indbetales til SKAT. Der er 2 muligheder for momsreguleringsforpligtigelsen: 1) Hvis Wellnessaktiviteterne videreføres i den selvejende institution / fond, er der mulighed for at momsreguleringsforpligtigelsen overdrages fra Wellness ApS og over til institutionen / fonden. Wellnessaktiviteterne skal så videreføres de næste 9 år før momsforpligtigelsen helt er bortfaldet. SKAT kan ikke stille krav om, at omsætningen skal have en vis størrelse. Den omstændighed, at der er en momspligtig omsætning, er tilstrækkelig til, at momsforpligtigelsen kan overdrages. 2

3 Konklusion 2) En anden mulighed er, at ejerlejligheden overdrages til kommunen, mens driften varetages af institutionen / fonden. Kommunen overtager momsreguleringsforpligtigelsen og lader sig frivillig momsregistrere for udlejning af lejligheden. Kommunen opkræver en momsbelagt husleje, der dækker den resterende reguleringsperiode, som fremsendes til institutionen / fonden. Ejerlejligheden vil så kunne anvendes til andet formål end wellness. Frivillig momsregistrering sker ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fradrag for el og vandafgifter Ved fuld momsregistrering vil de af GIS anslåede årlige el- og vandafgifter på ca kr. være momsfradragsberettigede. Ved kommunal overtagelse vil der fra ejerlejligheden skulle indbetales til SKAT resten af momsreguleringsforpligtigelsen svarende til 9/10 af ca. 1,5 mill. kr. Der er dog mulighed for via dispensationsansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet, at få den refunderet via den kommunale momsrefusionsordning. Fradrag for el- og vandafgifter anslået til kr. vil der ikke kunne opnås fradrag for. Ved dannelse af selvejende institution / erhvervsdrivende fond vil reguleringsforpligtigelsen kunne overdrages, hvis wellnessaktiviteterne videreføres eller ved kommunal overtagelse af ejerlejligheden med momsbelagt udlejning for øje. Ved momsregistrering af idrætscenter, svømmehal m.v. vil der fortsat være fradrag for elog vandafgifter. 3

4 GIS og GIC Wellness ApS

5 1. Kommunalbestyrelsens beslutning. Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 30. juni 2009, at der optages forhandlinger om kommunens overtagelse af aktiver og passiver i GIS pr. 1. juli 2009, og dermed tilsvarende i GIC Wellness ApS. 2. CIC Wellness ApS. Anpartsselskabet er stiftet af Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) med en anpartskapital på kr. Af en regnskabsoversigt pr. 31. marts 2009 fremgår, at selskabets aktiver udgør ca. 5,5 mill. kr., og at passiverne udgør ca. 6,6 mill. kr., således at der fremkommer en negativ formue på ca. 1,0 mill. kr. Det fremgår af det tilstedeværende materiale i sagen, at anpartsselskabet har hjemtaget moms i forbindelse med afholdelse af anlægsudgifter med ca. 1,4 mill. kr Hvad betyder kommunalbestyrelsens beslutning? Det ligger i kommunalbestyrelsens beslutning, at kommunen skal overtage aktiver og passiver. Det må herefter vurderes, om en kommune lovligt kan overtage og videreføre et anpartsselskab som det foreliggende. Et anpartsselskab er omfattet af bestemmelserne i bl.a. lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), hvilke regler ikke er forenelige med de offentligretlige regler, herunder reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommunernes deltagelse i selskaber, giver i 3 kommunerne mulighed for at deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelse, som bygger på kommunal eller regional viden, der er oparbejdet i kommunen eller regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver, eller videreudvikling af sådan viden. Det er direktionssekretariatets opfattelse, at kommunen ikke lovligt kan overtage og videreføre det omhandlede anpartsselskab. Anpartsselskabet må følgelig opløses. I henhold til lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 216, 217, 225, 230 og 233 kan et selskab opløses på følgende måder: Opløsning ved erklæring ( 216) Likvidation ( 217) Tvangsopløsning ( 225) Tvangsopløsning ved domstolene ( 230) Konkurs ( 233). 1

6 Det fremgår af det til rådighed værende materiale, at det ikke ønskes, at anpartsselskabet skal gå i betalingsstandsning med deraf eventuelt følgende konkurs, hvorfor opløsning forudsættes at ske ved erklæring. Det bemærkes, at selskabsloven, der er henvist til foran, ikke er trådt i kraft, men at bestemmelserne om opløsning ved erklæring er identiske med anpartslovens 59 om opløsning på grundlag af betalingserklæring. Opløsning ved erklæring forudsætter, at 1. anpartshaverne over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal afgive en erklæring om, at al gæld forfalden som uforfalden er betalt, og at selskabet er opløst 2. erklæringen skal underskrives af alle anpartshavere 3. der sammen med erklæringen indsendes en kvittanceerklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden. Kvittanceerklæringen skal udstedes af det lokale skattecenter. Som det fremgår foran under nr. 3 skal der indhentes en kvittanceerklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden. Der er her et uafklaret spørgsmål vedrørende eventuel momsforpligtelse på ca. 1,4 mill. kr. Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning skal kommunen forhandle om at overtage aktiver og passiver, hvilket betyder, at kommunen skal indfri gæld i selskabet på ca. 6,6 mill. kr. fordelt med realkreditlån på ca. 4,3 mill. kr., bankgæld på ca. 1,5 mill. kr. svarende til langfristet gæld på ca. 5,8 mill. kr., og kortfristet gæld på ca. 0,8 mill. kr. Jeg går ud fra, at Peter Røjkjær nærmere undersøger kommunens muligheder for at overtage/indfri selskabets gældsforpligtelser, og konsekvenserne heraf ifølge lånebekendtgørelsen. Da kommunen ved overtagelse/indfrielse af selskabets gældsforpligtelser afgiver tilsagn om regelmæssige ydelser e.l., som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere, skal statsforvaltningens samtykke indhentes jf. lånebekendtgørelsens 13, stk. 1, ligesom det var tilfældet vedrørende Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Kommunalfuldmagten. I forbindelse med overtagelse af wellness-delen må der foretages en vurdering af, om det er en lovlig kommunal opgave at drive et sådant center, altså om det er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Problemet opstår derved, at kommunens borgere også kan anvende wellness centre, der drives af private på kommercielle vilkår. Kommunerne kan efter kommunalfuldmagten under visse betingelser stille faciliteter til rådighed for borgerne med henblik på at fremme folkesundheden og idrætslivet i kommunen. Det er en betingelse, at kommunen ikke har til formål at opnå en fortjeneste ved at stille sådanne faciliteter til 2

7 rådighed for borgerne. Det er endvidere en betingelse, at sådanne faciliteter stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der afgrænses efter saglige kriterier. Det er i nyere praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder antaget, at kommuner under visse betingelser lovligt kan drive motionscentre. Det er ligeledes antaget, at den nævnte adgang til kommunal drift af motionscentre gælder, uanset om den samme aktivitet også varetages af private på kommercielle vilkår. Indenrigsministeriet har i en afgørelse af 8. oktober 1996 udtalt som sin opfattelse, at kommuner under de foran nævnte betingelser lovligt kan drive motions- og fittnesscentre, hvori borgerne kunne benytte særlige motionsredskaber og maskiner som led i deres idrætsudøvelse. Det er min opfattelse, at kommunen under iagttagelse af de foran anførte betingelser lovligt vil kunne drive wellenesscenter i tilknytning til svømmehallens aktiviteter. 3. Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS). I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal kommunen forhandle om overtagelse af foreningens aktiver og passiver, hvorefter svømmehallen skal drives sammen med wellness-centret. Det er et lovligt kommunalt formål at drive en svømmehal og jf. foran sammen med et wellnesscenter. For at kommunen kan overtage aktiviteterne i svømmehallen (aktiver og passiver) skal der foretages en opløsning af foreningen, hvilket i henhold til foreningens vedtægter 12, stk. 1, kun kan gennemføres såfremt forslag herom vedtages med mindst 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. Der tages ikke i nærværende notat stilling til mulige værdiansættelser af aktiver og passiver, hvilket forventes foretaget af økonomiafdelingen. I forbindelse med en kommunal overtagelse skal der ligeledes tages stilling til, hvilken driftsform, der skal anvendes Driftsformer. Umiddelbart synes der at være nedenstående mulige driftsformer idet aktieselskabs- og anpartsform er udeladt jf. det under afsnit 2.1. anførte Kommunal institution. Som en hvilken som helst anden kommunal institution Selvejende institution. En selvejende institution er en virksomhed eller sammenslutning, der har egen formue, men ingen ejerkreds, som kan øve indflydelse på institutionens aktiviteter. Den øverste myndighed er instituti- 3

8 onens egne organer, ofte bestyrelsen, der ifølge institutionens vedtægt ofte er selvsupplerende, men andre f.eks. offentlige myndigheder, kan også være tillagt ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Sådanne institutioner kan oprettes både med erhvervsdrivende og almene formål for øje, men skal i begge tilfælde opfylde et uddelingsformål for at opnå skattefrihed. En selvejende institution må således ikke oprettes med overskudsgivende formål for øje, og i tilfælde af institutionens opløsning fordeles formuen efter de fastsatte uddelingsformål. Selvejende institutioner af denne type kan f.eks. være idrætsforeninger, folkehøjskoler, børneinstitutioner og erhvervsvirksomheder, og de er i varierende grad underlagt offentligt tilsyn. Også offentlige institutioner kan organiseres som selvejende institutioner, og kan være oprettet med henblik på uddeling af offentlige midler til bestemte formål. Konstruktionen kan også anvendes til rent organisatoriske formål, således at institutionen oprettes uden uddelingsformål, men alene med sigte på varetagelse af offentlig driftsvirksomhed. Selvejende institutioner falder i retlig forstand som udgangspunkt uden for den offentlige forvaltning. Såfremt den selvejende institution er oprettet med hjemmel i lov eller dens virksomhed er finansieret med offentlige midler, og herudover i væsentligt omfang er undergivet offentligt tilsyn og kontrol, vil institutionen være undergivet den forvaltningsretlige lovgivning (forvaltningslov, offentlighedslov m.v.). Der vil ikke være noget til hinder for, at driften af svømmehal m.v. varetages af en til formålet oprettet selvejende institution, og for at bevare kommunens kontrol, kan det i vedtægterne fastsættes, at alle eller flertallet af bestyrelsens medlemmer, skal være medlem af kommunalbestyrelsen og/eller ansat i kommunens forvaltning. Det vil også være muligt, at foreningsrepræsentanter indvælges i bestyrelsen, men kommunen bør have flertallet i bestyrelsen Erhvervsdrivende fond. Reglerne om erhvervsdrivende fonde findes i lov nr. 652 af 15. juni 2006 om erhvervsdrivende fonde. En fond er en juridisk person, og fonden kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser uden ejere, hvilket vil sige, at den er selvejende. Ingen juridisk eller fysisk person har ejendomsret til fondens formue. Fonden midler kan aldrig gå tilbage til fondens stifter. En fond er enten erhvervsdrivende eller ikke erhvervsdrivende. En fond er som udgangspunkt erhvervsdrivende, hvis den producerer varer, yder tjeneydelser, sælger eller udlejer fast ejendom, eller hvis den ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed. Alle erhvervsdrivende fonde skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og grundkapitalen skal udgøre mindst kr. Jeg mener ikke, at en konstruktion som fond vil være hensigtsmæssig. 4

9 Forening. En forening er et samvirke mellem flere, der 1. har karakter af juridisk person d.v.s. at fællesskabet som sådant kan erhverve rettigheder og påtage sig retligt bindende forpligtelser, herunder være part i retssager 2. virker i den form, der efter dansk retstradition kendetegner foreninger. Der findes ikke megen lovgivning om foreninger. Stifterne og medlemmerne kan derfor stort set frit i foreningsvedtægten (foreningens love) aftale, hvorledes alle forhold håndteres. Der vil ikke være noget i vejen for, at en forening varetager driften af svømmehal m.v. Med hensyn til bestyrelsessammensætning m.v. gælder det samme som anført foran under selvejende institutioner. Direktionssekretariatet, den 17, juli Ove Nielsen 5

10 Overdragelse af aktiviteter i GIS til Norddjurs Kommune Kommunaldirektøren august 2009

11 1. Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. juni 2009, at - der optages forhandlinger om kommunens overtagelse af aktiver og passiver i GIS pr. 1. juli der fremlægges forslag til den fortsatte drift efter eventuel overtagelse. Der tages stilling til, om svømmehallen/idrætscentret inklusiv wellness-afdelingen skal sendes i udbud i På baggrund af ovenstående er der afholdt møde den 6. august 2009 med repræsentanter fra GIS med henblik på overtagelse af aktiviteterne. Overdragelsen indebærer, at Norddjurs Kommune og den efterfølgende organisation overtager alle aktiver og passiver i GIS og GIC Wellness ApS. Der er ingen aktiver, som vil blive overdraget til foreningerne bag GIS. Det foreslås, at overdragelsen sker med virkning fra den 1. oktober En overtagelse af lånene kræver en godkendelse i statsforvaltningen. Vedlagt er : - notat om driftsformer m.v. - notat om momsproblematik - oversigt eksisterende lån og besparelse ved låneomlægning - fremtidige aktiviteter i Grenaa Idrætscenter 2. Fremtidige driftsformer, moms m.v. Som det fremgår af vedlagte notater, er den fremtidige organisering af Grenaa Idrætscenter afgørende for de økonomiske forhold som vil være tilstede. En organisering som kommunal institution betyder, at det nuværende ApS må nedlægges og momsreguleringsforpligtelsen på ca. 1,5 mill.kr. må tilbagebetales til SKAT. 2

12 Ved en ren kommunal institution vil der ikke længere være fradrag for energiafgifter, hvilket giver en årlig merudgift på ca kr. Momsen hjemtager kommunen via den kommunale momsudligningsordning. Fordelen ved en kommunal organisation er, at den er mere enkel i styreformen, og det vil samtidig være lettere senere at udlicitere driften. Alternativt til en ren kommunal organisation, vil være at etablere en selvejende institution. Den nye selvejende institution Grenaa Idrætscenter skal etableres med udarbejdelse af vedtægter og udpegning af en bestyrelse. Bestyrelsen vil kunne bestå af 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Under den givne situation, som overdragelsen af aktiviteterne er sket på, kan det ikke anbefales, at bestyrelsen består af andre medlemmer end kommunalbestyrelsesrepræsentanter. Det anbefales samtidig, at kommunaldirektøren er direktør for den selvejende institution og den nuværende leder fortsætter som daglig leder. Senest med udgangen af 2010 skal institutionen refererer til Kultur- og udviklingsafdelingen. Det kan også senere tages stilling til, om der skal udpeges andre medlemmer end kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt, at der etableres et samarbejde med brugerne af Grenaa Idrætscenter, hvorfor der bør etableres et brugerråd, der 2-3 gange om året mødes med repræsentanter fra Grenaa Idrætscenter. Se vedlagte forslag til vedtægter. Hvis momsreguleringsreguleringsforpligtigelsen skal overdrages fra Wellness ApS til den selvejende institution, vil dette kræve, at institutionen viderefører wellness-aktiviteter som skaber en omsætning for institutionen. Hvis der er tale om udlejning til private, skal der søges om frivillig momsregistrering for udlejning af lokaler og tilhørende faciliteter til private firmaer. SKAT vil givetvis senest pr. overdragelsestidspunktet søge at få forelagt lejekontrakter. Norddjurs kommune kan dog overtage momsreguleringsforpligtigelsen. Kommunen lader sig frivillig momsregistrere for udlejning af ejerlejligheden. Lejeindtægten beregnes inkl. moms. 3

13 Kommunen får en huslejeindtægt, mens institutionen får en huslejeudgift. Af momsen på huslejeindtægten vil kommunen kunne "gnave" af momsreguleringsforpligtigelsen. Ud fra en økonomisk betragtning, er en selvejende institution den mest fordelagtige løsning. 3. Nedlæggelse af GIC Wellness ApS Såfremt det vælges at etablere en kommunal organisation eller en selvejende institution, kan ApS et ikke fortsætte, da en kommune jf. kommunalfuldmagten ikke må eje et ApS. ApS et kan således ikke fortsætte efter en kommunal overtagelse. 4. Omlægning af lån En omlægning af de eksisterende lån kan give en årlig driftsbesparelse på ca kr., men der skal jf. de kommunale låneregler ske deponering af ca. 4 mio. kr. (forskellen på lånets størrelse og det nuværende deponering på baggrund af den garantistillelse som allerede er givet), hvis ikke der er en kommunal låneramme. Det vil være hensigtsmæssigt, at der arbejdes på, at lave en låneomlægning for dermed at kunne opnå en driftsbesparelse. Samtidig kan der ske en nedjustering af det kommunale tilskud inden for en tidshorisont på 1 til 2 år. Det anbefales samtidig, at det ansøges Indenrigsministeriet om dispensation for reglerne om deponering. Såfremt lånene ikke omlægges overtager kommunen eller den selvejende institution de eksisterende lån. Hvis det vælges, at oprette en kommunal institution skal der sker deponering for de eksisterende lån, hvis ikke der kan opnås dispensation eller kommunen har en låneramme. 4

14 Det er ikke muligt, at omlægge de eksisterende lån uden at der stilles en kommunegaranti med efterfølgende deponering. 5. Det nye Grenaa Idrætscenter Det nye Grenaa Idrætscenter får en ny profil. Aktiviteter såsom ansigtsbehandlinger, massage og andre behandlinger der i det nuværende Wellness udføres af ansatte i Wellness ApS, vil ikke fortsætte. I stedet søges indgået et samarbejde med lokale behandlere indenfor området, som på f.eks. timebasis lejer sig ind i lokalerne. Aktiviteter såsom saltkar og dampbad fortsætter som selvbetjeningsløsninger med opsyn fra livredderne i svømmehallen. Derudover vil cafeteriet blive forpagtet ud for dermed at nedbringe den økonomiske usikkerhed. Se en uddybning af aktiviteterne i vedlagte notat. Jesper Kaas Schmidt / 18. august

15 Vedtægter for Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter

16 Navn og hjemsted. 1. Institutionens navn er Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (i det følgende benævnt institutionen). Institutionens hjemsted er Norddjurs Kommune. Formål 2 stk. 1. Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter har til formål at varetage driften af: svømmehal idrætshal boldbaner cafeteria ved idrætscentret i Grenaa. Stk. 2. Institutionen kan indgå aftaler om udlejning m.v. af de i stk. 1 nævnte haller, boldbaner m.v. Stk. 3. Institutionen skal respektere aftaler m.v. indgået af Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) herunder driftsaftale indgået med Norddjurs Kommune. Ejerforhold. 3. Institutionen ejer ingen aktiver. Alle aktiver i lokaler m.v. ejes af Norddjurs Kommune. Økonomi. 4 stk. 1. Institutionens indtægter tilvejebringes ved driftstilskud fra Norddjurs Kommune, samt ved indtægter fra udlejning, entre og eventuelle forpagtningsafgifter. Stk. 2. Driftstilskuddet fra Norddjurs Kommune fastsættes i forbindelse med kommunens årlige budgetlægning på grundlag af et budget udarbejdet af den daglige ledelse af institutionen. Bestyrelse. 5 stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen. Udpegningen sker på kommunalbestyrelsens konstituerende møde eller på første møde i kommunalbestyrelsen efter funktionsperiodens begyndelse. Stk. 2. Valgperioden følger kommunalbestyrelsens valgperiode, dog omfatter 1. valgperiode tidsrummet fra den 1. oktober 2009 til den 31. december Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Næstformanden varetager formandens opgaver under dennes fravær. 6 stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionens anliggender. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden indeholdende de nærmere bestemmelser for bestyrelsens virke. Stk. 2. Der udsendes dagsorden senest 8 dage forud for bestyrelsens møder, og der udfærdiges beslutningsreferat fra møderne. Stk. 3. Institutionens direktør og daglige leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og har ansvaret for sammen med formanden at udarbejde dagsorden og beslutningsreferat. 7. Bestyrelsens medlemmer er underkastet instruktionsbeføjelser fra Norddjurs Kommunalbestyrelse. Brugerråd. 8. Med henblik på at etablere et samarbejde med brugerne af institutionen foranlediger

17 bestyrelsen nedsat et brugerråd, der mødes 2-3 gange årligt med bestyrelsen for institutionen. Stk. 2. Brugerrådets sammensætning herunder antal medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter dialog med brugerne. Ledelse. 9 stk. 1. Norddjurs Kommunes kommunaldirektør varetager hvervet som direktør for institutionen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at direktørposten nedlægges, og at institutionen henføres til et af kommunens stående udvalg. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en daglig leder af institutionen. Stk. 3. Den daglige leder har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere. Regnskabsføring. 13. Institutionens daglige leder varetager institutionens regnskabsføring. Der kan indhentes fornøden bistand og vejledning m.v. hos Norddjurs Kommunens økonomiafdeling. Ophør. 14 stk. 1. Bestyrelsen kan ved almindelig stemmeflerhed indstille til Norddjurs Kommunalbestyrelsen, at institutionen opløses. Stk. 2. Ved institutionens ophør skal eventuelt oparbejdet overskud overgå til Norddjurs Kommune. Ændring af vedtægter. 14. Bestyrelsen kan fremsende forslag til vedtægtsændringer til godkendelse i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Budget og regnskab. 10 stk. 1. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder i maj måned et budgetforslag for det kommende regnskabsår og et budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. Stk. 3. Budgetforslaget sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune senest den 1. juli i året forud for budgetåret. Budgettet danner grundlag for det i 4, stk., 1 og 2, nævnte kommunale driftstilskud. 11. Bestyrelsen udarbejder snarest efter udløbet af regnskabsåret et regnskab, der senest den 31. marts 2009 i revideret stand fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Revision. 12. Institutionens regnskab revideres af Norddjurs Kommunes revision.

18 Nærværende vedtægter er vedtaget i Norddjurs Kommunalbestyrelsesmøde den

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

GIC WELLNESS APS GRENAA

GIC WELLNESS APS GRENAA GIC WELLNESS APS GRENAA 2. redegørelse til Økonomiudvalget Kommunaldirektøren 1. indledning Kommunalbestyrelsen behandlede den 1. redegørelse om GIC Wellness ApS på mødet den 3. februar 2009. Det blev

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden].

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [skriv fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [Skriv navnet på fonden]. Fondens hjemsted er [Skriv hjemstedskommunen for fonden]. Fonden er stiftet af

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere