Momsmæssige problemstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsmæssige problemstillinger"

Transkript

1 Momsmæssige problemstillinger Der er truffet beslutning om at svømmehal, idrætscenter og wellness sammenlægges under GIS. Der skal forhandles om kommunes overtagelse af aktiver og passiver i GIS og forslag til den fortsatte drift efter evt. overtagelse. Dette notat omhandler udelukkende de momsmæssige konsekvenser ved en evt. overtagelse. Der er flere momsmæssige problemstillinger ved en evt. overtagelse, som kan få økonomiske konsekvenser afhængigt af hvilken driftsform, der fremadrettet vælges. Dette er notat er udarbejdet af økonomiafdelingen med rådgivning fra Ernst & Young. Momsmæssigt kan problematikken opdeles i to afsnit afhængig af driftsform: Kommunal institution Selvejende institution eller erhvervsdrivende fond Kommunal institution Momsregistreret Efter revisionens opfattelse vil der ikke være mulighed for at foretage momsregistrering for aktiviteterne i form af adgang til svømmehal, idrætscenter og wellness. Det fremgår således af momslovens 13, stk.1, nr. 5, at momspligten for aktiviteter vedrørende idræt m.v. er begrænset til aktiviteter, der udøves med gevinst for øje. Kommuner har generelt ikke adgang til at forestå idrætsaktiviteter med det formål at opnå en fortjeneste. Sportscafeen i idrætscentret vil dog stadig kræve momsregistrering. For momsbelagte udgifter vedrørende idrætscenter, svømmehal og wellness vil der fremover dog kunne hjemtages moms via den kommunale momsrefusionsordning. Momsforpligtigelsen Wellness ApS er et nyopført wellnesscenter, og der hviler en 10-årig reguleringsforpligtigelse i størrelsesordenen ca. 1,5 mill. kr. (Den endelige momsreguleringsforpligtigelse er endnu ikke opgjort). Reguleringsforpligtigelsen løber fra det tidspunkt, hvor ejerlejligheden tages i brug eller tidspunktet for centrets åbning og momsreguleringsforpligtigelsen følger de m2, som den hidrører fra. Regulering for de enkelte år følger regnskabsåret. Første regulering sker ved udgangen af det regnskabsår, hvor centret er åbnet. Da Wellness ApS har 31/12 som regnskabsår, og centret er åbnet i september, sker første regulering med 1/10 ved udgangen af dette regnskabsår, selv om der kun er forløbet 3-4 måneder. Der resterer således 9/10 af forpligtigelsen. 1

2 Da kommunen ifølge ovennævnte ikke vil kunne være momsregistreret, betyder dette at reguleringsforpligtigelsen ikke kan overdrages til kommunen med henblik på fortsat afgnavning. I stedet skal den opgøres, og den resterende regulering skal indbetales til SKAT. (Kun hvis Wellness ApS går konkurs, vil det betyde forpligtigelsens bortfald) Revisionen anser det for tvivlsomt, om kommunen har adgang til efterfølgende at få refunderet denne moms via den kommunale momsrefusionsordning. Som udgangspunkt kan momsforpligtigelsen ikke søges tilbagebetalt via den kommunale momsrefusionsordning, som ikke hjemler mulighed for det. Det kan dog ikke udelukkes, at en dispensationsansøgning under hensyn til de særlige omstændigheder vil blive imødekommet, men der er ingen sikkerhed herfor. Ansøgningen skal sendes til Indenrigs- og Socialministeriet. Fradrag for el og vandafgifter Da der ifølge revisionens opfattelse ikke er mulighed for, at aktiviteterne kan være momsregistreret i kommunalt regi, vil der således ikke kunne opnås fradrag for el- og vandafgifter. Den kommunale momsrefusionsordning giver ikke adgang til refusion af disse afgifter. Foreningerne har anslået, at el- og vandafgifterne udgør ca kr. årligt. Selvejende institution / erhvervsdrivende fond Momsregistreret Ved dannelse af selvejende institution / erhvervsdrivende fond skulle det være muligt, at institutionen / fonden bliver fuld momsregistreret på samme vilkår, som GIS er det i dag. Forudsætningen er, at institutionen / fonden drives med gevinst for øje, altså drives erhvervsmæssigt. Momsforpligtigelsen Reguleringsforpligtigelsen knytter sig til wellnessaktiviteterne. Så længe wellnesdelen drives som en momspligtig aktivitet, vil reguleringsforpligtigelsen blive gnavet af i et normalt reguleringsforløb. Hvis wellnessaktivteterne af en eller anden grund ophører, vil den resterende reguleringsforpligtigelse skulle indbetales til SKAT. Der er 2 muligheder for momsreguleringsforpligtigelsen: 1) Hvis Wellnessaktiviteterne videreføres i den selvejende institution / fond, er der mulighed for at momsreguleringsforpligtigelsen overdrages fra Wellness ApS og over til institutionen / fonden. Wellnessaktiviteterne skal så videreføres de næste 9 år før momsforpligtigelsen helt er bortfaldet. SKAT kan ikke stille krav om, at omsætningen skal have en vis størrelse. Den omstændighed, at der er en momspligtig omsætning, er tilstrækkelig til, at momsforpligtigelsen kan overdrages. 2

3 Konklusion 2) En anden mulighed er, at ejerlejligheden overdrages til kommunen, mens driften varetages af institutionen / fonden. Kommunen overtager momsreguleringsforpligtigelsen og lader sig frivillig momsregistrere for udlejning af lejligheden. Kommunen opkræver en momsbelagt husleje, der dækker den resterende reguleringsperiode, som fremsendes til institutionen / fonden. Ejerlejligheden vil så kunne anvendes til andet formål end wellness. Frivillig momsregistrering sker ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fradrag for el og vandafgifter Ved fuld momsregistrering vil de af GIS anslåede årlige el- og vandafgifter på ca kr. være momsfradragsberettigede. Ved kommunal overtagelse vil der fra ejerlejligheden skulle indbetales til SKAT resten af momsreguleringsforpligtigelsen svarende til 9/10 af ca. 1,5 mill. kr. Der er dog mulighed for via dispensationsansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet, at få den refunderet via den kommunale momsrefusionsordning. Fradrag for el- og vandafgifter anslået til kr. vil der ikke kunne opnås fradrag for. Ved dannelse af selvejende institution / erhvervsdrivende fond vil reguleringsforpligtigelsen kunne overdrages, hvis wellnessaktiviteterne videreføres eller ved kommunal overtagelse af ejerlejligheden med momsbelagt udlejning for øje. Ved momsregistrering af idrætscenter, svømmehal m.v. vil der fortsat være fradrag for elog vandafgifter. 3

4 GIS og GIC Wellness ApS

5 1. Kommunalbestyrelsens beslutning. Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 30. juni 2009, at der optages forhandlinger om kommunens overtagelse af aktiver og passiver i GIS pr. 1. juli 2009, og dermed tilsvarende i GIC Wellness ApS. 2. CIC Wellness ApS. Anpartsselskabet er stiftet af Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) med en anpartskapital på kr. Af en regnskabsoversigt pr. 31. marts 2009 fremgår, at selskabets aktiver udgør ca. 5,5 mill. kr., og at passiverne udgør ca. 6,6 mill. kr., således at der fremkommer en negativ formue på ca. 1,0 mill. kr. Det fremgår af det tilstedeværende materiale i sagen, at anpartsselskabet har hjemtaget moms i forbindelse med afholdelse af anlægsudgifter med ca. 1,4 mill. kr Hvad betyder kommunalbestyrelsens beslutning? Det ligger i kommunalbestyrelsens beslutning, at kommunen skal overtage aktiver og passiver. Det må herefter vurderes, om en kommune lovligt kan overtage og videreføre et anpartsselskab som det foreliggende. Et anpartsselskab er omfattet af bestemmelserne i bl.a. lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), hvilke regler ikke er forenelige med de offentligretlige regler, herunder reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommunernes deltagelse i selskaber, giver i 3 kommunerne mulighed for at deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelse, som bygger på kommunal eller regional viden, der er oparbejdet i kommunen eller regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver, eller videreudvikling af sådan viden. Det er direktionssekretariatets opfattelse, at kommunen ikke lovligt kan overtage og videreføre det omhandlede anpartsselskab. Anpartsselskabet må følgelig opløses. I henhold til lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 216, 217, 225, 230 og 233 kan et selskab opløses på følgende måder: Opløsning ved erklæring ( 216) Likvidation ( 217) Tvangsopløsning ( 225) Tvangsopløsning ved domstolene ( 230) Konkurs ( 233). 1

6 Det fremgår af det til rådighed værende materiale, at det ikke ønskes, at anpartsselskabet skal gå i betalingsstandsning med deraf eventuelt følgende konkurs, hvorfor opløsning forudsættes at ske ved erklæring. Det bemærkes, at selskabsloven, der er henvist til foran, ikke er trådt i kraft, men at bestemmelserne om opløsning ved erklæring er identiske med anpartslovens 59 om opløsning på grundlag af betalingserklæring. Opløsning ved erklæring forudsætter, at 1. anpartshaverne over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal afgive en erklæring om, at al gæld forfalden som uforfalden er betalt, og at selskabet er opløst 2. erklæringen skal underskrives af alle anpartshavere 3. der sammen med erklæringen indsendes en kvittanceerklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden. Kvittanceerklæringen skal udstedes af det lokale skattecenter. Som det fremgår foran under nr. 3 skal der indhentes en kvittanceerklæring fra SKAT om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden. Der er her et uafklaret spørgsmål vedrørende eventuel momsforpligtelse på ca. 1,4 mill. kr. Ifølge kommunalbestyrelsens beslutning skal kommunen forhandle om at overtage aktiver og passiver, hvilket betyder, at kommunen skal indfri gæld i selskabet på ca. 6,6 mill. kr. fordelt med realkreditlån på ca. 4,3 mill. kr., bankgæld på ca. 1,5 mill. kr. svarende til langfristet gæld på ca. 5,8 mill. kr., og kortfristet gæld på ca. 0,8 mill. kr. Jeg går ud fra, at Peter Røjkjær nærmere undersøger kommunens muligheder for at overtage/indfri selskabets gældsforpligtelser, og konsekvenserne heraf ifølge lånebekendtgørelsen. Da kommunen ved overtagelse/indfrielse af selskabets gældsforpligtelser afgiver tilsagn om regelmæssige ydelser e.l., som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere, skal statsforvaltningens samtykke indhentes jf. lånebekendtgørelsens 13, stk. 1, ligesom det var tilfældet vedrørende Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Kommunalfuldmagten. I forbindelse med overtagelse af wellness-delen må der foretages en vurdering af, om det er en lovlig kommunal opgave at drive et sådant center, altså om det er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Problemet opstår derved, at kommunens borgere også kan anvende wellness centre, der drives af private på kommercielle vilkår. Kommunerne kan efter kommunalfuldmagten under visse betingelser stille faciliteter til rådighed for borgerne med henblik på at fremme folkesundheden og idrætslivet i kommunen. Det er en betingelse, at kommunen ikke har til formål at opnå en fortjeneste ved at stille sådanne faciliteter til 2

7 rådighed for borgerne. Det er endvidere en betingelse, at sådanne faciliteter stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der afgrænses efter saglige kriterier. Det er i nyere praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder antaget, at kommuner under visse betingelser lovligt kan drive motionscentre. Det er ligeledes antaget, at den nævnte adgang til kommunal drift af motionscentre gælder, uanset om den samme aktivitet også varetages af private på kommercielle vilkår. Indenrigsministeriet har i en afgørelse af 8. oktober 1996 udtalt som sin opfattelse, at kommuner under de foran nævnte betingelser lovligt kan drive motions- og fittnesscentre, hvori borgerne kunne benytte særlige motionsredskaber og maskiner som led i deres idrætsudøvelse. Det er min opfattelse, at kommunen under iagttagelse af de foran anførte betingelser lovligt vil kunne drive wellenesscenter i tilknytning til svømmehallens aktiviteter. 3. Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS). I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal kommunen forhandle om overtagelse af foreningens aktiver og passiver, hvorefter svømmehallen skal drives sammen med wellness-centret. Det er et lovligt kommunalt formål at drive en svømmehal og jf. foran sammen med et wellnesscenter. For at kommunen kan overtage aktiviteterne i svømmehallen (aktiver og passiver) skal der foretages en opløsning af foreningen, hvilket i henhold til foreningens vedtægter 12, stk. 1, kun kan gennemføres såfremt forslag herom vedtages med mindst 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. Der tages ikke i nærværende notat stilling til mulige værdiansættelser af aktiver og passiver, hvilket forventes foretaget af økonomiafdelingen. I forbindelse med en kommunal overtagelse skal der ligeledes tages stilling til, hvilken driftsform, der skal anvendes Driftsformer. Umiddelbart synes der at være nedenstående mulige driftsformer idet aktieselskabs- og anpartsform er udeladt jf. det under afsnit 2.1. anførte Kommunal institution. Som en hvilken som helst anden kommunal institution Selvejende institution. En selvejende institution er en virksomhed eller sammenslutning, der har egen formue, men ingen ejerkreds, som kan øve indflydelse på institutionens aktiviteter. Den øverste myndighed er instituti- 3

8 onens egne organer, ofte bestyrelsen, der ifølge institutionens vedtægt ofte er selvsupplerende, men andre f.eks. offentlige myndigheder, kan også være tillagt ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Sådanne institutioner kan oprettes både med erhvervsdrivende og almene formål for øje, men skal i begge tilfælde opfylde et uddelingsformål for at opnå skattefrihed. En selvejende institution må således ikke oprettes med overskudsgivende formål for øje, og i tilfælde af institutionens opløsning fordeles formuen efter de fastsatte uddelingsformål. Selvejende institutioner af denne type kan f.eks. være idrætsforeninger, folkehøjskoler, børneinstitutioner og erhvervsvirksomheder, og de er i varierende grad underlagt offentligt tilsyn. Også offentlige institutioner kan organiseres som selvejende institutioner, og kan være oprettet med henblik på uddeling af offentlige midler til bestemte formål. Konstruktionen kan også anvendes til rent organisatoriske formål, således at institutionen oprettes uden uddelingsformål, men alene med sigte på varetagelse af offentlig driftsvirksomhed. Selvejende institutioner falder i retlig forstand som udgangspunkt uden for den offentlige forvaltning. Såfremt den selvejende institution er oprettet med hjemmel i lov eller dens virksomhed er finansieret med offentlige midler, og herudover i væsentligt omfang er undergivet offentligt tilsyn og kontrol, vil institutionen være undergivet den forvaltningsretlige lovgivning (forvaltningslov, offentlighedslov m.v.). Der vil ikke være noget til hinder for, at driften af svømmehal m.v. varetages af en til formålet oprettet selvejende institution, og for at bevare kommunens kontrol, kan det i vedtægterne fastsættes, at alle eller flertallet af bestyrelsens medlemmer, skal være medlem af kommunalbestyrelsen og/eller ansat i kommunens forvaltning. Det vil også være muligt, at foreningsrepræsentanter indvælges i bestyrelsen, men kommunen bør have flertallet i bestyrelsen Erhvervsdrivende fond. Reglerne om erhvervsdrivende fonde findes i lov nr. 652 af 15. juni 2006 om erhvervsdrivende fonde. En fond er en juridisk person, og fonden kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser uden ejere, hvilket vil sige, at den er selvejende. Ingen juridisk eller fysisk person har ejendomsret til fondens formue. Fonden midler kan aldrig gå tilbage til fondens stifter. En fond er enten erhvervsdrivende eller ikke erhvervsdrivende. En fond er som udgangspunkt erhvervsdrivende, hvis den producerer varer, yder tjeneydelser, sælger eller udlejer fast ejendom, eller hvis den ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed. Alle erhvervsdrivende fonde skal registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og grundkapitalen skal udgøre mindst kr. Jeg mener ikke, at en konstruktion som fond vil være hensigtsmæssig. 4

9 Forening. En forening er et samvirke mellem flere, der 1. har karakter af juridisk person d.v.s. at fællesskabet som sådant kan erhverve rettigheder og påtage sig retligt bindende forpligtelser, herunder være part i retssager 2. virker i den form, der efter dansk retstradition kendetegner foreninger. Der findes ikke megen lovgivning om foreninger. Stifterne og medlemmerne kan derfor stort set frit i foreningsvedtægten (foreningens love) aftale, hvorledes alle forhold håndteres. Der vil ikke være noget i vejen for, at en forening varetager driften af svømmehal m.v. Med hensyn til bestyrelsessammensætning m.v. gælder det samme som anført foran under selvejende institutioner. Direktionssekretariatet, den 17, juli Ove Nielsen 5

10 Overdragelse af aktiviteter i GIS til Norddjurs Kommune Kommunaldirektøren august 2009

11 1. Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. juni 2009, at - der optages forhandlinger om kommunens overtagelse af aktiver og passiver i GIS pr. 1. juli der fremlægges forslag til den fortsatte drift efter eventuel overtagelse. Der tages stilling til, om svømmehallen/idrætscentret inklusiv wellness-afdelingen skal sendes i udbud i På baggrund af ovenstående er der afholdt møde den 6. august 2009 med repræsentanter fra GIS med henblik på overtagelse af aktiviteterne. Overdragelsen indebærer, at Norddjurs Kommune og den efterfølgende organisation overtager alle aktiver og passiver i GIS og GIC Wellness ApS. Der er ingen aktiver, som vil blive overdraget til foreningerne bag GIS. Det foreslås, at overdragelsen sker med virkning fra den 1. oktober En overtagelse af lånene kræver en godkendelse i statsforvaltningen. Vedlagt er : - notat om driftsformer m.v. - notat om momsproblematik - oversigt eksisterende lån og besparelse ved låneomlægning - fremtidige aktiviteter i Grenaa Idrætscenter 2. Fremtidige driftsformer, moms m.v. Som det fremgår af vedlagte notater, er den fremtidige organisering af Grenaa Idrætscenter afgørende for de økonomiske forhold som vil være tilstede. En organisering som kommunal institution betyder, at det nuværende ApS må nedlægges og momsreguleringsforpligtelsen på ca. 1,5 mill.kr. må tilbagebetales til SKAT. 2

12 Ved en ren kommunal institution vil der ikke længere være fradrag for energiafgifter, hvilket giver en årlig merudgift på ca kr. Momsen hjemtager kommunen via den kommunale momsudligningsordning. Fordelen ved en kommunal organisation er, at den er mere enkel i styreformen, og det vil samtidig være lettere senere at udlicitere driften. Alternativt til en ren kommunal organisation, vil være at etablere en selvejende institution. Den nye selvejende institution Grenaa Idrætscenter skal etableres med udarbejdelse af vedtægter og udpegning af en bestyrelse. Bestyrelsen vil kunne bestå af 5 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Under den givne situation, som overdragelsen af aktiviteterne er sket på, kan det ikke anbefales, at bestyrelsen består af andre medlemmer end kommunalbestyrelsesrepræsentanter. Det anbefales samtidig, at kommunaldirektøren er direktør for den selvejende institution og den nuværende leder fortsætter som daglig leder. Senest med udgangen af 2010 skal institutionen refererer til Kultur- og udviklingsafdelingen. Det kan også senere tages stilling til, om der skal udpeges andre medlemmer end kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt, at der etableres et samarbejde med brugerne af Grenaa Idrætscenter, hvorfor der bør etableres et brugerråd, der 2-3 gange om året mødes med repræsentanter fra Grenaa Idrætscenter. Se vedlagte forslag til vedtægter. Hvis momsreguleringsreguleringsforpligtigelsen skal overdrages fra Wellness ApS til den selvejende institution, vil dette kræve, at institutionen viderefører wellness-aktiviteter som skaber en omsætning for institutionen. Hvis der er tale om udlejning til private, skal der søges om frivillig momsregistrering for udlejning af lokaler og tilhørende faciliteter til private firmaer. SKAT vil givetvis senest pr. overdragelsestidspunktet søge at få forelagt lejekontrakter. Norddjurs kommune kan dog overtage momsreguleringsforpligtigelsen. Kommunen lader sig frivillig momsregistrere for udlejning af ejerlejligheden. Lejeindtægten beregnes inkl. moms. 3

13 Kommunen får en huslejeindtægt, mens institutionen får en huslejeudgift. Af momsen på huslejeindtægten vil kommunen kunne "gnave" af momsreguleringsforpligtigelsen. Ud fra en økonomisk betragtning, er en selvejende institution den mest fordelagtige løsning. 3. Nedlæggelse af GIC Wellness ApS Såfremt det vælges at etablere en kommunal organisation eller en selvejende institution, kan ApS et ikke fortsætte, da en kommune jf. kommunalfuldmagten ikke må eje et ApS. ApS et kan således ikke fortsætte efter en kommunal overtagelse. 4. Omlægning af lån En omlægning af de eksisterende lån kan give en årlig driftsbesparelse på ca kr., men der skal jf. de kommunale låneregler ske deponering af ca. 4 mio. kr. (forskellen på lånets størrelse og det nuværende deponering på baggrund af den garantistillelse som allerede er givet), hvis ikke der er en kommunal låneramme. Det vil være hensigtsmæssigt, at der arbejdes på, at lave en låneomlægning for dermed at kunne opnå en driftsbesparelse. Samtidig kan der ske en nedjustering af det kommunale tilskud inden for en tidshorisont på 1 til 2 år. Det anbefales samtidig, at det ansøges Indenrigsministeriet om dispensation for reglerne om deponering. Såfremt lånene ikke omlægges overtager kommunen eller den selvejende institution de eksisterende lån. Hvis det vælges, at oprette en kommunal institution skal der sker deponering for de eksisterende lån, hvis ikke der kan opnås dispensation eller kommunen har en låneramme. 4

14 Det er ikke muligt, at omlægge de eksisterende lån uden at der stilles en kommunegaranti med efterfølgende deponering. 5. Det nye Grenaa Idrætscenter Det nye Grenaa Idrætscenter får en ny profil. Aktiviteter såsom ansigtsbehandlinger, massage og andre behandlinger der i det nuværende Wellness udføres af ansatte i Wellness ApS, vil ikke fortsætte. I stedet søges indgået et samarbejde med lokale behandlere indenfor området, som på f.eks. timebasis lejer sig ind i lokalerne. Aktiviteter såsom saltkar og dampbad fortsætter som selvbetjeningsløsninger med opsyn fra livredderne i svømmehallen. Derudover vil cafeteriet blive forpagtet ud for dermed at nedbringe den økonomiske usikkerhed. Se en uddybning af aktiviteterne i vedlagte notat. Jesper Kaas Schmidt / 18. august

15 Vedtægter for Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter

16 Navn og hjemsted. 1. Institutionens navn er Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (i det følgende benævnt institutionen). Institutionens hjemsted er Norddjurs Kommune. Formål 2 stk. 1. Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter har til formål at varetage driften af: svømmehal idrætshal boldbaner cafeteria ved idrætscentret i Grenaa. Stk. 2. Institutionen kan indgå aftaler om udlejning m.v. af de i stk. 1 nævnte haller, boldbaner m.v. Stk. 3. Institutionen skal respektere aftaler m.v. indgået af Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) herunder driftsaftale indgået med Norddjurs Kommune. Ejerforhold. 3. Institutionen ejer ingen aktiver. Alle aktiver i lokaler m.v. ejes af Norddjurs Kommune. Økonomi. 4 stk. 1. Institutionens indtægter tilvejebringes ved driftstilskud fra Norddjurs Kommune, samt ved indtægter fra udlejning, entre og eventuelle forpagtningsafgifter. Stk. 2. Driftstilskuddet fra Norddjurs Kommune fastsættes i forbindelse med kommunens årlige budgetlægning på grundlag af et budget udarbejdet af den daglige ledelse af institutionen. Bestyrelse. 5 stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen. Udpegningen sker på kommunalbestyrelsens konstituerende møde eller på første møde i kommunalbestyrelsen efter funktionsperiodens begyndelse. Stk. 2. Valgperioden følger kommunalbestyrelsens valgperiode, dog omfatter 1. valgperiode tidsrummet fra den 1. oktober 2009 til den 31. december Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Næstformanden varetager formandens opgaver under dennes fravær. 6 stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionens anliggender. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden indeholdende de nærmere bestemmelser for bestyrelsens virke. Stk. 2. Der udsendes dagsorden senest 8 dage forud for bestyrelsens møder, og der udfærdiges beslutningsreferat fra møderne. Stk. 3. Institutionens direktør og daglige leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og har ansvaret for sammen med formanden at udarbejde dagsorden og beslutningsreferat. 7. Bestyrelsens medlemmer er underkastet instruktionsbeføjelser fra Norddjurs Kommunalbestyrelse. Brugerråd. 8. Med henblik på at etablere et samarbejde med brugerne af institutionen foranlediger

17 bestyrelsen nedsat et brugerråd, der mødes 2-3 gange årligt med bestyrelsen for institutionen. Stk. 2. Brugerrådets sammensætning herunder antal medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter dialog med brugerne. Ledelse. 9 stk. 1. Norddjurs Kommunes kommunaldirektør varetager hvervet som direktør for institutionen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at direktørposten nedlægges, og at institutionen henføres til et af kommunens stående udvalg. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en daglig leder af institutionen. Stk. 3. Den daglige leder har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere. Regnskabsføring. 13. Institutionens daglige leder varetager institutionens regnskabsføring. Der kan indhentes fornøden bistand og vejledning m.v. hos Norddjurs Kommunens økonomiafdeling. Ophør. 14 stk. 1. Bestyrelsen kan ved almindelig stemmeflerhed indstille til Norddjurs Kommunalbestyrelsen, at institutionen opløses. Stk. 2. Ved institutionens ophør skal eventuelt oparbejdet overskud overgå til Norddjurs Kommune. Ændring af vedtægter. 14. Bestyrelsen kan fremsende forslag til vedtægtsændringer til godkendelse i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Budget og regnskab. 10 stk. 1. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder i maj måned et budgetforslag for det kommende regnskabsår og et budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. Stk. 3. Budgetforslaget sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune senest den 1. juli i året forud for budgetåret. Budgettet danner grundlag for det i 4, stk., 1 og 2, nævnte kommunale driftstilskud. 11. Bestyrelsen udarbejder snarest efter udløbet af regnskabsåret et regnskab, der senest den 31. marts 2009 i revideret stand fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Revision. 12. Institutionens regnskab revideres af Norddjurs Kommunes revision.

18 Nærværende vedtægter er vedtaget i Norddjurs Kommunalbestyrelsesmøde den

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret

Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret 07. juni 2012 Fondens / institutionens navn er: Døgncentret 1 Navn og hjemsted Døgncentret er en selvejende institution stiftet af Kristelig Forening

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje VEJEN Torvegade 16 DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 36 52 66 vejen@advodan.dk CVRnr. 25 57 52 88 Sag nr. 67037888JWN VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPORT & EVENT PARK ESBJERG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPORT & EVENT PARK ESBJERG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPORT & EVENT PARK ESBJERG 1 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SPORT & EVENT PARK ESBJERG 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Sport & Event Park Esbjerg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. BOTILBUDDET TOLSTRUPHUS cvr.nr

VEDTÆGTER. for. BOTILBUDDET TOLSTRUPHUS cvr.nr VEDTÆGTER for BOTILBUDDET TOLSTRUPHUS cvr.nr. 27 81 35 77 2 Botilbuddets navn er: Botilbuddet Tolstruphus. Botilbuddets hjemsted er: Skive Kommune. 1. Navn, hjemsted og formål. Botilbuddet er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg.

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. VEDTÆGTER for Aveny-T Fonden 1. Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret ERF. 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet af

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

GIC WELLNESS APS GRENAA

GIC WELLNESS APS GRENAA GIC WELLNESS APS GRENAA Kommunaldirektøren 1. indledning Bestyrelsen for GIC Wellness kontaktede Norddjurs Kommune i december 2008, med oplysning om, at den likvide situation for Wellness-afdelingen var

Læs mere

VEDTÆGT for BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS FOND

VEDTÆGT for BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS FOND Advokathus Nord Godsbanegade 21 9700 Brønderslev Tlf. nr. 96 45 06 66 mail@advokathusnord.dk J.nr.: JP-23.706 VEDTÆGT for BRØNDERSLEV SUNDHEDSHUS FOND 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Brønderslev

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning

Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning Vedtægter for Fonden Langelands Elforsyning 1. 1.1 1.2 Navn og hjemsted Fondens navn er Fonden Langelands Elforsyning. Dens hjemsted er Langeland Kommune. 2. 2.1 2.2 2.3 Formål Fonden Langelands Elforsynings

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania

Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania Bilag A Vedtægter for Fonden Fristaden Christiania VEDTÆGTER for Fonden Fristaden Christiania Fondens navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Fristaden Christiania. 2. Fondens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Fonden Vimby i Hjortshøj

V E D T Æ G T E R. Fonden Vimby i Hjortshøj V E D T Æ G T E R for Fonden Vimby i Hjortshøj Fondens navn og hjemsted 1 Fondens navn er Fonden Vimby i Hjortshøj Fondens hjemsted er Aarhus Kommune. Stifter og grundkapital 2 Fonden er stiftet af Støtteforeningen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR DISfonden DISfonden blev under navnet Danmarks Internationale Studenterkomité stiftet den 26. marts 1946 af studenterorganisationer og foreninger samt lærerkræfter ved de højere læreanstalter i Danmark.

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N Advokat Mads B. K. Kromann Vråvejen 2 5970 Ærøskøbing tlf 62 52 10 77 J.nr. 1-11-10595 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution S Ø B Y H A V N side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Navn

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution Aalbæk Kulturhus. Dens hjemsted er Skagen Kommune under adressen Møldamvej 9 b, 9982 Aalbæk.

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution Aalbæk Kulturhus. Dens hjemsted er Skagen Kommune under adressen Møldamvej 9 b, 9982 Aalbæk. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Aalbæk Kulturhus Navn, hjemsted og formål: l. Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Aalbæk Kulturhus.. Dens hjemsted er Skagen Kommune under adressen

Læs mere

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune.

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. VEDTÆGTER VIBORG TRAIL ARENA 1 Navn/hjemsted Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. 2 Formål Foreningens formål er at planlægge, etablere, udvikle og sikre vedligehold

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere