Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl."

Transkript

1 Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

2 Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer. Hæftet omhandler de momsmæssige forhold, der gør sig gældende for idrætsforeninger, som enten selv (frivilligt) har valgt at være momsregistreret eller de foreninger, som efter momslovens regler er pligtige hertil. Vi håber, at hæftet kan være en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer og andre, som beskæftiger sig med moms i forhold til idrætsforeninger. Ved udarbejdelsen har Danmarks Idræts-Forbund modtaget sagkyndig bistand fra momskonsulent Benny Hjortkær Hansen, revisionsfirmaet KPMG, som vi takker for hjælpen. 5. udgave 1. oplag 2011 Redaktion: Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund (ansvarshavende) Redaktionen er afsluttet den 10. november 2011 Tryk: Oplag: Formegon ApS 2

3 Forord Efter momslovens regler skal der betales moms til statskassen af erhvervsmæssig levering af varer og tjenesteydelser med leveringssted i Danmark. Der skal ligeledes betales moms af erhvervelse (køb) af varer fra andre EU-lande samt ved import af varer fra steder uden for EU. Foreninger, der sælger varer og momspligtige tjenesteydelser for mere end kr. om året, skal momsregistreres og afregne moms til SKAT med mindre, foreningen har valgt at gøre brug af momslovens fritagelsesbestemmelse ( 13, stk. 1, nr. 21), som med virkning fra 1. juli 2002 har gjort det muligt, at bl.a. amatøridrætsforeninger helt kan slippe for at være momsregistreret. I vejledningen Fri for moms, udgivet i januar 2003 af idrættens organisationer, kan du læse om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en idrætsforening kan slippe for at være momsregistreret. Formålet med dette informationshæfte er således at give bestyrelsesmedlemmer, kasserere m.fl. i idrætsforeninger, der har valgt at være momsregistreret, svar på de væsentligste spørgsmål vedrørende opgørelse og betaling af moms. De i hæftet beskrevne regler om momspligtens omfang m.v. gælder altså kun for foreninger, der er momsregistreret. Det skattecenter, som din forening hører under, kan give yderligere information om moms. Der er også udarbejdet en række vejledninger om moms, som du kan finde på 3

4 INDHOLD Momspligtige varer og ydelser... 5 Varer... 5 Ydelser... 5 Momsregistrering... 7 Registreringspligt... 7 Registrering... 7 Afmeldelse... 7 Frivillig momsregistrering... 8 Fritagelse for moms ved afholdelse af velgørende arrangementer... 8 Enkeltstående arrangementer... 8 Overskudsanvendelsen... 8 Arrangementets varighed... 9 Salg for arrangørens regning og risiko... 9 Regnskab... 9 Indsamling og salg af brugte ting Momssatsen...10 Momsprincippet...11 Udgående moms (salgsmoms)...12 Indgående moms (købsmoms)...12 Fuld fradragsret Delvis fradragsret Ingen fradragsret Regnskab...14 Momskonti Momsangivelsen...15 For sen angivelse og/eller betaling Kontrolbestemmelser...16 Sponsor og reklameindtægter...16 Cafetéria, kiosk m.v Foreningsblade...17 Professionelle sportsudøvere...18 Spillende træner Udlejning af sportsfaciliteter

5 Momspligtige varer og ydelser Varer Momspligten omfatter alle nye og brugte varer. Som eksempler på momspligtigt varesalg kan nævnes: - Salg af emblemer, kort, bøger, programmer og foreningsblade. - Salg af øl, vand, pølser, chokolade, blade og is fra f.eks. foreningskiosk eller kantine. - Salg af diverse varer m.v. i forbindelse med offentlige arrangementer, som f.eks. byfester. - Salg af sportsrekvisitter og -udstyr, f.eks. sko, støvler, træningsdragter, sportstøj m.v. Ydelser Momspligten omfatter endvidere alle service- og tjenesteydelser, der ikke direkte er undtaget fra momspligten. Inden for idrætsområdet er følgende ydelser fritaget for moms: - Sportsaktiviteter leveret af ikke kommercielle foreninger (idrætsforeninger, sportsklubber og lignende). Der skal derfor ikke beregnes moms af medlemskontingenter eller andre betalinger, der opkræves for at dyrke den pågældende sportsgren. Dette gælder, uanset om det er medlemmer eller ikke-medlemmer, der er tale om. Det afgørende er, at det er en amatøridrætsforening, der udbyder aktiviteten, og at betalingen for deltagelse heri tilfalder foreningen. - Sportsarrangementer, herunder også arrangementer, hvortil der er knyttet spil på totalisator eller på anden lignende måde. Der skal således ikke beregnes moms af entréindtægter fra sportsarrangementer med amatører. (Se side 18 hvad der i momsmæssig forstand forstås ved en amatør kontra en professionel idrætsudøver). - Undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse, herunder undervisning i legemsøvelser. Fritagelsen omfatter undervisning i gymnastik og beslægtede discipliner, f.eks. aerobic og andre særlige gymnastikformer, dans, judo og andre kampsporter. Tennis, golf, ride-, faldskærmsudsprings-, bjergbestignings-, dykker- og styrketræningsundervis ning betragtes ikke som undervisning i legemsøvelser, hvorfor denne undervisning er omfattet af momspligten. En person, som driver selvstændig træner-/instruktørvirksomhed inden for disse idrætsgrene, skal derfor beregne moms af de beløb, han opkræver hos eleverne for sådan undervisning. Der skal dog ikke beregnes moms af medlemmernes 5

6 betaling for undervisning, når betalingen sker via det sædvanlige medlems kontingent. Eller sagt på en anden måde. En rideklub, en tennisklub, en golfklub osv. er ikke momspligtig af den undervisning og instruktion, som klubben tilbyder medlemmer (eller ikke-medlemmer), når det er en af klubben ansat træner/instruktør, der forestår undervisningen (amatørsport i momslovens forstand). - Lotterier, bankospil og lignende afholdt i hen hold til lotterilovens bestemmelser. - Offentlige pengeindsamlinger, der er anmeldt for politiet. - Registrering, udfærdigelse af certifikater, licenser, spilletilladelser, kampbøger m.v. - Bowlingklubbers salg af adgang til medlemmer for at benytte bowlingbaner. Ligeledes er amatørklubbers udlejning af bowlingbaner til løsspillere momsfri. - Udlejning af skabe til opbevaring af golfudstyr i amatørgolfklubber. - Rideklubbers udlejning af skabe til rideudstyr m.v. til medlemmer. - Skøjteklubbers udlejning af skøjter i forbindelse med salg af adgang til en skøjtehal. - Udlejning, bortforpagtning og administration af fast ejendom. (Se afsnittet om frivillig momsregistrering på side 8). - Udlejning af sportsanlæg til sportsklubber og foreninger anses for udlejning af fast ejendom. (Se afsnittet om udlejning af sportsfaciliteter på side 19). - Udlejning af staldplads til heste (hestebokse) anses for udlejning af fast ejendom, også selv om udlejningen sker i forbindelse med levering af momspligtige ydelser som f.eks. pasning og fodring. De service- og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af momslovens undtagelsesbestemmelser, er således momspligtige. Som eksempler på momspligtige ydelser kan nævnes: - Erhvervsmæssigt salg af adgang til at udøve sportsaktiviteter dvs., når sådanne aktiviteter udbydes (sælges) af virksomheder, der drives med gevinst for øje. - Annonceindtægter. (Se afsnittet på side 17 om foreningsblade). - Sponsor- og reklameindtægter. (Se afsnittet herom på side 16). - Honorarer for udsendelse i dansk radio og tv. Et udenlandsk radio- eller tv-selskabs direkte køb af transmissionsret er derimod momsfri, da det betragtes som eksport, hvoraf der efter momsloven ikke skal beregnes moms. - Udlejning af materiel, f.eks. telte, både og sportsrekvisitter. (Se dog ovenfor vedrørende udlejning af skøjter). - Udlejning af bådepladser i havne. Hvis der ikke betales leje af bådeplads, men hvor havnens drift betales over kontingentet til en sejlklub, skal der beregnes moms af den del af kontingentet, der anvendes til drift af havnen, selv om kontingentindtægter normalt er momsfritaget. - Betaling for benyttelse af bedding og liggeplads på land til vinteropbevaring (pladsleje). - Hestepension (pasning og fodring). - Spil på spilleautomater, tivolispil m.v. - Offentlige baller, dilettantforestillinger eller byfester med entré. - Arrangementer, hvori der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere (fodboldkampe er dog kun momspligtige, når der deltager professionelle på begge hold). Momspligten indebæ rer, at der skal beregnes moms af entréindtæg ten ved de momspligtige sportsarrangementer. (Se afsnittet om professionelle sportsudøvere på side 18). 6

7 Momsregistrering Registreringspligt Hvis en forening har en samlet årlig (inden for 12 mdr.) omsætning af varer eller momspligtige ydelser, der overstiger kr., har den pågældende forening pligt til at lade sig registrere hos SKAT. Pligten til at lade sig registrere gælder også, selv om omsætningen finder sted lejlighedsvis eller i bestemte sæsoner. Foreninger, hvis samlede omsætning af varer og momspligtige ydelser ligger under kr. årligt, er altid fritaget for at betale moms og er derfor ikke pligtige til at lade sig registrere. Des uden kan amatøridrætsforeninger, selv om deres samlede omsætning af momspligtige varer og ydelser overstiger kr. årligt, vælge at være fritaget for momsregistrering efter den særlige (generelle) fritagelsesbestemmelse i momslovens 13, stk. 1, nr. 21 (se forord). Hvis en forening, der hidtil har været momspligtig og derfor registreret, konstaterer et fald i omsætningen således, at denne kommer under kr. om året, er der ingen mulighed for at få den allerede opkrævede moms tilbagebetalt. Foreningen bør derfor snarest tage kontakt til det skattecen ter, som foreningen hører under, med henblik på at få afmeldt sin registrering. Foreningens samlede momspligtige virksomhed skal momsregistreres under ét, dvs. at alle foreningens aktiviteter optræder under det samme registreringsnummer (CVR-nr./SE-nr.). Hvis foreningen er opdelt i afdelinger med selvstændig status, dvs. egne vedtægter, egen bestyrelse, egen generalforsamling og egen økonomi, vil der være mulighed for, at afdelingerne kan registreres enkeltvis. Registrering For at blive momsregistreret skal der udfyldes en såkaldt startblanket. Den findes på Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller som en almindelig papirblanket (PDF). Når blanketten er udfyldt og underskrevet af en person, som kan tegne foreningen, indsendes den til Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Dette skal ske senest otte dage før, den momspligtige virksom hed påbegyndes. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender et registreringsbevis til de foreninger, der registreres. Beviset indeholder bl.a. oplysning om foreningens CVR-nr. Sker der ændringer i foreningens forhold, f.eks. navn, adresse, ansvarlig ledelse m.v., skal foreningen inden otte dage skriftligt meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dette. Dette skal ske på en særlig ændringsblan ket, som du også finder på Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller som en almindelig papirblanket (PDF). Afmeldelse Ophører en forening med den momspligtige virksomhed, skal momsregistreringen afmeldes senest 8 dage efter ophør. Blanket til afmeldelse finder du ligeledes på Ved afmeldelse fra momsregistrering hæfter foreningen for moms af eventuel beholdning af varer eller driftsmidler. 7

8 Frivillig momsregistrering SKAT kan give tilladelse til frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning af fast ejendom eller dele heraf. En frivillig registrering for udlejning eller bortforpagtning medfører, at udlejeren skal beregne moms af vederlaget for lejemålet eller bortforpagtningen. Udlejeren kan efter momslovens almindelige regler til den indgående moms (købsmoms) medregne momsen af indkøb, der vedrører den udlejede eller bortforpagtede faste ejendom, f.eks. reparation og vedligeholdelse. En frivillig momsregistrering kan tidligst ophæves to år efter registreringen. Idrætshaller, eller andre idrætsanlæg, der er frivilligt registreret for udlejning, kan få godtgjort de betalte energiafgifter til procesformål samt vandafgift i samme omfang, som hallen m.v. har fradragsret for indgående moms i forbindelse med udlejningen af idrætshallen m.v. Procesformål kan i denne sammenhæng være forbrug af el til drift af f.eks. maskiner, edb-udstyr og belysning. Fritagelse for moms ved afholdelse af velgørende arrangementer Enkeltstående arrangementer Foreninger, der er momsregistreret for den almindelige, løbende drift, kan søge SKAT om momsfritagelse for velgørende arrangementer, når overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der kan gives momsfritagelse for: - Enkeltstående arrangementer (basarer, koncerter, loppemarkeder m.v.). - Salg af brugte ting af ringe værdi, f.eks. flasker, papir og metal, der indsamles og sælges af velgørende foreninger. Overskudsanvendelsen Momsfritagelsen forudsætter, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Som eksempler herpå kan nævnes: - Amatøridrætsarbejde - Ulandshjælp - Kirkeligt arbejde - Arbejde i upolitiske ungdomsorganisationer. Der kan også gives momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet bruges til opførelse og drift af idrætshaller, klubhuse og fritidscentre for børne- og ungdomsarbejde. At overskuddet fuldt ud skal bruges til velgørende formål skal forstås bogstaveligt. Hvis blot en mindre del af overskuddet fra arrangementet bruges til andre formål, herunder henlægges til brug for andre arrangementer, er en momsfritagelse udelukket. 8

9 Der kan f.eks. ikke gives momsfritagelse for en fodboldkamp, hvor overskuddet (entréindtægten) skal fordeles mellem klubbens amatørafdeling og den professionelle afdeling. Arrangementer, der holdes til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, f.eks. et gymnastikhold, kan heller ikke momsfritages. Hvis overskuddet fra et arrangement fordeles mellem flere foreninger, kan der ikke gives momsfritagelse, hvis blot en af foreningerne ikke (eller kun delvis) bruger sin del af overskuddet til velgørende formål. Udgifter i forbindelse med de enkelte arrangementers afholdelse må ikke beregnes af overskuddet, f.eks. må der ikke ske betaling til et bookingbu reau i form af overskudsandel. Hvis det er en støtteforening for en idrætsklub, der afholder et momsfritaget arrangement, skal det fulde overskud fra arrangementet udloddes til moderklubben efter arrangementets afholdelse. Overskudsbeløb må ikke henlægges til senere udlodning, medmindre det klausuleres til brug for et bestemt formål, f.eks. opførelse af en idræts hal, et klubhus eller lignende og indsættes på en spærret konto. Arrangementets varighed Der må højst holdes 12 arrangementer om året. 1. Der må holdes ét arrangement hver måned, og arrangementet må højst vare i tre sammenhængende dage (3 dages reglen), eller 2. Der må holdes ét arrangement om året af en varighed på højst 14 sammenhængende dage (14 dages reglen), eller to arrangementer af højst otte dages varighed. Som ét arrangement anses også ensartede sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder med en samlet varighed på højst 14 dage. Reglerne kan kombineres, så der kan holdes f.eks. et 14 dages arrangement og højst elleve 3 dages arrangementer om året, hvis 14 dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3 dages arrangementerne. Salg for arrangørens regning og risiko Salg af varer og ydelser skal ske for arrangørens regning og risiko. Det betyder, at der ikke kan gives momsfritagelse for egentlig erhvervsvirk somhed, der udøves i tilslutning til et momsfrita get arrangement. Hvis foreningen i forvejen er momsregistreret, kan der ikke gives momsfritagelse for salg af tilsvarende varer og ydelser. En forening kan dog godt opnå momsfritagelse for et loppemarked, offentligt bal eller en koncert m.v., selv om foreningen i forvejen er momsregistreret for f.eks. kioskvirksomhed. Der kan ikke gives fritagelse for moms af de ind køb, som foreningen foretager i forbindelse med momsfritagne arrangementer. Regnskab Foreningen skal for hvert enkelt arrangement føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. Foreningen må ikke på fakturaer, afregningsbilag m.v. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms. Eventuelle lejlighedstilladelser fra politiet skal vedlægges regnskabet. Foreningen skal efter anmodning indsende regnskabet til SKAT. Regnskabet med bilag skal opbevares i fem år efter udløbet af regnskabsåret. 9

10 Indsamling og salg af brugte ting Velgørende eller almennyttige foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte ting af ringe værdi, f.eks. flasker, papir og metal, kan efter ansøg ning til SKAT fritages for moms, selv om salget af disse varer sker løbende. Det er dog en betin gelse, at salget udelukkende sker til momsregi strerede virksomheder, og at foreningen m.fl. ikke i øvrigt driver momspligtig virksomhed. Der ses herved bort fra eventuel lejlighedsvis registrering for enkeltstående arrangementer og for eventuel registrering for reklameydelser, f.eks. ved udgivelse af foreningsblad og for eventuel cafeteria-/ kioskvirksomhed. Momssatsen Momsen er et tillæg til den pris, der er foreningens salgspris for den pågældende vare eller momspligtige ydelse. Momsen udgør 25% af varens/ydelsens pris. Eksempel Salgspris uden moms 100 Moms 25% af 100 kr. 25 Salgspris med moms 125 Opgives salgsprisen inkl. moms, udgør momsen 20% af den pris, køberen skal betale. Eksempel Salgspris med moms 125 Moms 20% af 125 kr. 25 Salgspris uden moms

11 Momsprincippet Momsen eller merværdiafgiften er, som navnet siger, en afgift af den værdiforøgelse (merværdi), der sker i de enkelte led af den erhvervsmæssige omsætning. Merværdien, hvoraf momsen beregnes, er med andre ord forskellen mellem indkøbspris (ekskl. moms) og salgspris (ekskl. moms). I praksis skal foreningen opkræve moms af de varer eller tjenesteydelser, den "sælger" (salgsmoms eller udgående moms). Ved afregning til SKAT har foreningen ret til at fradrage momsen af de indkøb eller omkostninger, det har været nødvendigt at afholde for at opnå de momspligtige indtægter (købsmoms eller indgående moms). Udregning af moms for en enkelt varegruppe fremgår af nedenstående eksempel: Eksempel Pris Fortjeneste Moms Pris ekskl. moms (merværdi) inkl. moms Indkøb af 100 træningsdragter Salg af 100 træningsdragter Moms at betale: Udgående moms kr. Indgående moms kr. = et momstilsvar på kr. Samme resultat vil man komme til ved at beregne momsen af den merværdi, som foreningen har fået tilført i forbindelse med køb og salg af de 100 træningsdragter. 25% moms af merværdien på kr. = kr. eventuelt også være kvartalsvis) summen af den inden for momsperioden beregnede moms af salg (udgående moms) og fratrækker den i samme periode af leverandører opkrævede moms (indgående moms). Foreningens momstilsvar for den pågældende periode er så forskellen mellem udgående moms og indgående moms. I praksis vil det være et alt for stort arbejde for for eningen at beregne momsen på hver enkelt vare post eller varegruppe. Derfor opgør foreningen for hvert afregningsperiode (typisk ½-årligt men kan 11

12 Udgående moms (salgsmoms) Den udgående moms for en afregningsperiode opgøres på grundlag af værdien af de varer og afgiftspligtige ydelser, der er leveret i perioden. Faktureringstidspunktet anses som leveringstidspunktet, for så vidt fakturering sker inden eller snarest efter leverancens afslutning. Indgående moms (købsmoms) Den indgående moms for en afregningsperiode er den moms, der i perioden er faktureret til foreningen fra dens leverandører. Foreningen kan normalt kun trække momsen af afholdte udgifter fra såfremt, man fra leverandøren har fået en regning, hvorpå der enten er anført størrelsen af momsbeløbet eller oplysning om, at momsbeløbet er indeholdt i det samlede fakturabeløb. Foreningen kan trække momsen fra i den momsperiode, hvori regningen er dateret. Mom sen af indkøbte varer og ydelser kan medregnes til foreningens indgående moms i samme omfang, som indkøbene anvendes i forbindelse med for eningens momspligtige aktiviteter. Ved moms pligtige aktiviteter forstås den omsætning af varer og momspligtige ydelser, hvoraf der beregnes moms. Foreningen kan enten have fuld, delvis eller ingen fradragsret for moms. Foreningen kan, i det omfang foreningen har fradragsret for indgående moms, få refunderet energiafgifter anvendt til procesformål samt den statslige vandafgift, som er betalt sammen med foreningens vandregning. Energiafgifter til pro cesformål omfatter typisk el til f.eks. belysning, køkkenmaskiner og udstyr samt drift af edb-udstyr. Fuld fradragsret Der er fuld fradragsret for momsen af indkøb, der udelukkende vedrører den momspligtige omsætning. Eksempler på indkøb, for hvilke der er fuld fradragsret: - Varer og momspligtige ydelser, der indkøbes til videresalg, f.eks. træningsdragter, sportsudstyr m.v. - Opførelse, indretning og vedligeholdelse af kiosk og cafeteria, som klubben selv driver. - Trykkeudgifter til kampprogrammer, der sælges. - Udgifter til fremstilling og distribution af foreningsblade, der mod særskilt vederlag sælges til medlemmer eller ikke-medlemmer. - Udgifter vedrørende sponsoraftaler, f.eks. trykning af navn eller bomærke på sportsbeklædning. Delvis fradragsret Der er delvis fradragsret for momsen af indkøb, der både vedrører foreningens momspligtige og momsfri aktiviteter. Størrelsen af fradraget beregnes med en procentsats, der opgøres en gang om året ud fra forholdet mellem forenin gens momspligtige indtægter ekskl. moms og de samlede indtægter ekskl. moms. I de samlede indtægter ses der bort fra tilskud, hvoraf der ikke skal betales moms, f.eks. kommunalt tilskud. 12

13 Eksempel Momspligtige indtægter Momsfrie kontingenter Kommunalt tilskud Indtægter i alt Indtægter ekskl. kommunalt tilskud Fradragsprocenten udgør: x 100 = 37,73% Eludgifter, såfremt måleren dækker såvel de momsfrie aktiviteter i klubben som kiosk, cafeteria eller spilleautomat. - Udgifter til indkøb af sportsbeklædning, som forsynes med sponsors navn eller bomærke. - Udgifter til leje af bus eller udgifter til drift af egen bus i forbindelse med f.eks. kampe på udebane. Den delvise fradragsret forudsætter dog, at spillernes (der transporteres) spilledragter er forsynet med sponsornavn(e), idet spillerne så, i momsmæssig forstand, kan betragtes som værende en slags levende reklamesøjler. - Udgifter vedrørende klubhus med kiosk- og cafeteriavirksomhed. Ingen fradragsret Den beregnede momsfradragsprocent kan oprundes til nærmeste hele tal dvs. 38. I praksis betyder dette, at foreningen kan fratrække 38% af momsbeløbet, når der er tale om indkøb med delvis fradragsret for momsen. Der findes særlige regler om fradragsret for moms vedrørende fast ejendom. Nærmere aftale om fradragsretten for moms vedrørende bygninger, der både bruges til momspligtige og momsfrie aktiviteter, f.eks. et klubhus, der både indeholder cafeteria og omklædningsrum, kan træffes med det skattecenter, hvor foreningen er hjemmehørende. Eksempler på indkøb for hvilke, der er delvis fradragsret: - Trykkeudgifter til kampprogrammer, der udleveres gratis, men indeholder annoncer. - Udgifter til fremstilling og distribution af et foreningsblad, når bladet udleveres gratis til medlemmerne og indeholder annoncer. - Klubkontorets telefonudgifter. Der er ingen fradragsret for momsen af de indkøb, der alene vedrører de momsfri aktiviteter, dvs. indkøb til en amatørforenings almindelige drift, f.eks. køb af sportsudstyr og rekvisitter, som skal anvendes i foreningen. Ligeledes er der heller ikke fradragsret for indkøb, der vedrører en forenings momsfritagne sportsarrangementer m.v. Det er endvidere i momsloven fastsat, at der ikke er fradragsret for momsen af nogle særlige indkøb. Det drejer sig f.eks. om repræsentation og gaver, selv om omkostningerne afholdes i forbindelse med foreningens momspligtige aktiviteter. Eksempler på indkøb, for hvilke der ikke er fradragsret: - Trykkeudgifter til programmer vedrørende momsfritagne sportsarrangementer, når der er tale om programmer, som udleveres gratis, og som ikke indeholder annoncer. - Udgifter til idrætsanlæg, der kun bruges af amatører. - Udgift til spillerbeklædning, der ikke bærer sponsormærke. 13

14 - Forplejning og overnatning. (Der er dog fradrag for 25% af momsen af restaurations ydelser og 50% af momsen af hotelovernatning afholdt af foreningen i forbindelse med momspligtig omsætning). - Sportsrekvisitter, der benyttes til momsfrie aktiviteter. Regnskab Foreningen skal føre regnskab over køb og salg af varer og momspligtige ydelser således, at man kan opgøre den moms, der skal betales til SKAT. Regnskabet skal samtidig give SKAT mulighed for at kontrollere, at momsen bliver rigtigt opkrævet og indbetalt. Regnskabet med momsen kan enten føres i det almindelige foreningsregnskab eller i et særligt regnskabshæfte, der kan fås ved henvendelse til nærmeste skattecenter. Føres regnskabet i det almindelige foreningsregnskab, skal der oprettes en særlig konto for udgående afgift (salgsmoms) og en konto for indgående afgift (købsmoms). Momskonti Momskontiene føres enten ved at postere momsen for hver enkelt momspligtig indtægt/fradragsberettiget udgift direkte på kontoen for salgsmoms henholdsvis kontoen for købsmoms (eksempelvis, hvis der er tale om få posteringer pr. år), eller ved periodiske overførsler til momskontiene på betingelse af, at det sker fra salgskonti eller købskonti, der kun indeholder henholdsvis momspligtige eller fradragsberettigede indkøb. Såfremt det er sidstnævnte princip, der benyttes, skal indkøb/omkostninger med delvis fradragsret føres på en konto for sig selv. Såfremt købs- og salgskonti føres med summariske posteringer, skal der i foreningen foreligge speci fikationer i form af kassekladder, kassestrimmel og lignende, som viser, hvorledes de summariske poster er sammensat af enkelte poster. Regnskabet skal i øvrigt være indrettet således, at foreningen kan meddele SKAT alle oplysninger om indkøb og levering af varer og momspligtige ydelser. 14

15 Momsangivelsen Momsangivelsen skal indberettes til SKAT ved at benytte TastSelv Erhverv på Angivelses- og betalingsfrister afhænger af foreningens momspligtige omsætning. Er denne under 1. mio. kr. om året, skal der ske halvårlig afregning af mom sen med 1. marts. og 1. september som seneste betalingsfrister. Hvis omsætningen er mellem 1 mio. og 15 mio. kr. om året, skal momsen afregnes kvartalsvis, og angivelses- og betalingsfrist er da 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb. For april kvartal er fristen dog 1 måned og 17 dage, så angivelsen skal ske senest den 17/8. Når foreningen har tilmeldt sig Moms TastSelv hos SKAT, vil den (foreningens kontaktperson) modtage en husk ca. 10 dage før angi velses- og betalingsfristen (se ovenfor) udløber. På momsangivelsen skal foreningen oplyse udgående moms (salgsmoms), indgående moms (købsmoms) og eventuelle energiafgifter og vand afgift samt afgiftstilsvaret, dvs. det beløb, der skal indbetales til SKAT. Afgiftstilsvaret er således lig med momstilsvaret (forskellen mellem udgående og indgående moms) reduceret med eventuelle energiafgifter og vandafgift, som foreningen har fradrag for. Momsregistrerede foreninger skal normalt ikke udfylde rubrikkerne "Moms af varekøb i udlandet og "Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Det samme gælder t rubrikkerne "A, B og C". Hvis foreningen har handel med varer eller momspligtige ydelser med udlandet, kan du læse herom i SKAT s momsvejledning. samtidig med indsendelse/indberetning af angivelsen. Hvis den indgående moms i en momsperiode er større end den udgående moms, bliver der tale om et negativt afgiftstilsvar, der udbetales til foreningen. Et negativt afgiftstilsvar vil sædvanligvis blive udbetalt til foreningen senest tre uger efter, at angivelsen er modtaget hos SKAT. Foreningen hæfter for betaling af momsen, og det påhviler samtidig foreningens ledelse at sørge for, at angivelsen udfyldes korrekt, og at den sendes/ indberettes rettidigt til SKAT. For sen angivelse og/eller betaling Hvis momsangivelsen ikke er indberettet rettidigt, kan SKAT fastsætte et foreløbigt beløb (tilsvar), der skønsmæssigt svarer til foreningens momstilsvar. Dette indebærer, at foreningen skal betale en afgift på 800 kr. Hvis en forening indbetaler momsen til SKAT for sent, opkræves der renter og gebyrer m.v. Der skal betales renter pr. påbegyndt kalendermåned af det skyldige beløb. Rentesatsen fastsættes en gang årligt. Renten for 2011 udgør 0,9 pct. pr. påbegyndt måned. Rykkere fra SKAT koster et gebyr på 65 kr. pr. rykker. Angivelsen skal forsynes med dato og underskrives med digital signatur. Er afgiftstilsvaret positivt (salgsmomsen er større end købsmomsen), indbetaler foreningen mom sen 15

16 Kontrolbestemmelser Kontrollen med foreningens momsforhold varetages af det skattecenter, hvor foreningen er registreret. Med henblik på løsning af kontrolopgaven er der i henhold til momsloven tillagt landets skattecentre en række kontrolbeføjelser. Skattecenteret har således ret til at foretage eftersyn i lokaler, der anvendes af momsregistrerede foreninger m.v. Foreningens repræsentanter (formand, kasserer m.v.) har pligt til at yde skattecenteret den nød vendige vejledning og hjælp ved eftersynet. Skattecenteret har ret til at kontrollere foreningens varebeholdning og regnskabsbilag eller andet regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., ligesom skattecenteret kan forlange regn skabet m.v. udleveret eller tilsendt. Foreningens lager af momspligtige varer skal optælles én gang om året, og lagerets værdi skal beregnes. Opgørelsen kan foretages samtidig med foreningens almindelige statusopgørelse. Foreningen er pligtig til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår, og regnskabsmaterialet skal være tilgængeligt for skattecenteret. Det er strafbart ved forsæt eller grov uagtsomhed at overtræde momsloven eller de forskrifter, der er udstedt i medfør af loven. Sponsor og reklameindtægter Foreningen er momspligtig af beløb, der modta ges som led i sponsoraftaler eller enkeltstående reklamekontrakter, uanset med hvem disse kon trakter er indgået. Det vil sige, at der også skal beregnes moms af sponsorbidrag modtaget fra ikke momspligtige virksomheder som f.eks. ban ker, forsikringsselskaber m.v. Foreningen, der erhverver indtægten, er i alle tilfælde pligtig til at foretage momsafregningen over for SKAT. Foreningen skal således betale moms af beløb, der modtages fra en sponsor til indkøb af f.eks. spilletrøjer med sponsorens mærke eller anden reklame for sponsorvirksomheden. Tilsvarende gælder sponsoraftaler, hvor foreningen som vederlag for diverse modydelser (reklamere for sponsors navn, firmalogo m.v.) modtager sportstøj, udstyr, sportsrekvisitter m.v. fra den sponserende virksomhed i stedet for et kontant sponsorbeløb. Foreningen skal endvidere betale moms af det vederlag, der modtages ved udlejning af reklameplads på f.eks. stadionanlæg eller i idrætshaller. Gaver og andre naturalier, der modtages fra sponsorer som f.eks. bolde, præmier m.v., har ingen betydning for momsregnskabet. Der vil almindeligvis være tale om gaver i stedet for sponsorindtægter, når bidragsyderen ikke får reklame eller anden modydelse fra foreningen. Overtrædelse kan straffes med bøde, eller i tilfælde, hvor overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen moms, med hæfte eller fængsel i indtil to år. 16

17 Cafetéria, kiosk m.v. Omsætning i restaurant, cafeteria eller kiosk, der drives af foreningen, skal medtages ved beregningen af momstilsvaret. Har foreningen bortforpagtet disse faciliteter, er det den, for hvis reg ning virksomheden drives, der skal registreres og betale moms, såfremt den årlige omsætning over stiger kr. I sådanne tilfælde har foreningen ikke fradragsret for indgående moms vedrørende disse faciliteter, medmindre foreningen er frivilligt registreret for bortforpagtning (se side 8). Foreningsblade Foreningsblade, fagblade og lignende, der udleveres gratis til medlemmerne, og som ikke indeholder annoncer, er fritaget for moms. Bladene anses for udleveret gratis til medlemmerne, når disse ikke særskilt skal betale for bladene, selv om medlemmerne ofte indirekte betaler herfor igennem kontingentet. Hvis bladene indeholder annoncer og/eller, hvis medlemmerne betaler særskilt for bladene, er bladene momspligtige, hvis den "momspligtige værdi", sammen med foreningens øvrige momspligtige omsætning, overstiger kr. om året. Den momspligtige værdi er indtægten fra annonceindtægterne lagt sammen med eventuelle indtægter fra salg af bladet. For så vidt angår foreningens udgifter til fremstilling og distribution af et foreningsblad, som indeholder annoncer, og som udleveres gratis til medlemmerne, har foreningen ret til delvis momsfradrag for disse udgifter (se side 12). Er der tale om et foreningsblad m.v., der mod særskilt vederlag sælges til medlemmer og eventuelt ikke-medlemmer, har foreningen fuldt fradrag for momsen af udgifterne til fremstilling og distribution af bladet efter momslovens almindelige regler. 17

18 Professionelle sportsudøvere En sportsudøver anses, i momslovens forstand, for professionel, hvis han/hun dyrker den pågæl dende sport som sit erhverv. En sportsudøver får ikke status som professionel, blot fordi han/hun får stillet gratis tøj og sportsfaciliteter til rådighed, får udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse eller modtager gaver. Spillende træner En spillende træner anses ikke for professionel. Det er dog en forudsætning, at han/hun er ansat som træner, at han/hun rent faktisk står for træ ningen i klubben, og at aflønningen står i forhold til det antal timer og den arbejdsindsats, der udføres som træner. Professionelle sportsudøvere må have en vis indtægt for at blive betragtet som professionel. En sportsudøver anses således ikke for professionel, fordi han/hun på fritidsbasis har en mindre ind tægt fra sportsudøvelsen. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste får ikke i sig selv sportsudøveren til at være professionel, medmindre betalingen antager karakter af at udgøre en væsentlig del af en normal arbejdsindtægt. Dette vil vejledende være tilfældet, hvis indtægter fra sportsudøvelsen overstiger halvdelen af den gældende dagpengesats for fuldtidsforsikrede. Ved bedømmelsen af, om en sportsudøver er professionel i momsmæssig forstand, skal udbetalinger fra både udøverens klub, en eventuel støtteforening og aktie- eller anpartsselskaber kontrolleret eller ejet af "moderklubben" medregnes. Den omstændighed, at en sportsudøver modtager sponsorbidrag eller reklameindtægter i forbindelse med sin sport, indebærer ikke i sig selv, at han/ hun anses for professionel. Sponsor- og reklameindtægterne kan sammen med andre indtægter fra sportsudøvelsen dog medføre, at sportsudøveren anses for professionel, hvis det samlede beløb overstiger ovennævnte beløb. 18

19 Udlejning af sportsfaciliteter Udlejning af sportsfaciliteter, f.eks. en idrætshal, en svømmehal osv., anses for udlejning af fast ejendom og er derfor momsfri, medmindre udle jeren er frivilligt momsregistreret for udlejningen. Ved momsfri udlejning af fast ejendom kan der i udlejningen kun indgå, hvad der momsmæssigt normalt indgår i sådanne lejeforhold. Det vil sige, at driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejningen, kan anses for at være integreret i udlejningen af den faste ejendom og dermed momsfri. For at der kan være tale om momsfri udlejning af fast ejendom og ikke et momspligtigt entrébeløb, skal følgende betingelser være opfyldt: - Udlejningen skal foregå over et længerevarende tidsrum, f.eks. en sæson. Udlejningen kan i den pågældende periode dog godt være punktvis, f.eks. hver onsdag. - Der skal foreligge en skriftlig aftale, f.eks. i form af en lejekontrakt. - Udlejningen skal omfatte hele sportshallen/- lokalet/-rummet/-anlægget. Lejeren skal således have den fulde dispositionsret over det lejede. - Udlejningsbeløbet skal være aftalt på forhånd, og lejeren skal hæfte for beløbet i henhold til aftalen. 19

20 12/2011. Tryk: Formegon ApS

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild 31. januar 2013 Sagsnr. 125-163113 jpe Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Jurist Søren Lysholt Hansen Badehusvej 16 Postboks

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere