Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl."

Transkript

1 Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

2 Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer. Hæftet omhandler de momsmæssige forhold, der gør sig gældende for idrætsforeninger, som enten selv (frivilligt) har valgt at være momsregistreret eller de foreninger, som efter momslovens regler er pligtige hertil. Vi håber, at hæftet kan være en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer og andre, som beskæftiger sig med moms i forhold til idrætsforeninger. Ved udarbejdelsen har Danmarks Idræts-Forbund modtaget sagkyndig bistand fra momskonsulent Benny Hjortkær Hansen, revisionsfirmaet KPMG, som vi takker for hjælpen. 5. udgave 1. oplag 2011 Redaktion: Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund (ansvarshavende) Redaktionen er afsluttet den 10. november 2011 Tryk: Oplag: Formegon ApS 2

3 Forord Efter momslovens regler skal der betales moms til statskassen af erhvervsmæssig levering af varer og tjenesteydelser med leveringssted i Danmark. Der skal ligeledes betales moms af erhvervelse (køb) af varer fra andre EU-lande samt ved import af varer fra steder uden for EU. Foreninger, der sælger varer og momspligtige tjenesteydelser for mere end kr. om året, skal momsregistreres og afregne moms til SKAT med mindre, foreningen har valgt at gøre brug af momslovens fritagelsesbestemmelse ( 13, stk. 1, nr. 21), som med virkning fra 1. juli 2002 har gjort det muligt, at bl.a. amatøridrætsforeninger helt kan slippe for at være momsregistreret. I vejledningen Fri for moms, udgivet i januar 2003 af idrættens organisationer, kan du læse om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en idrætsforening kan slippe for at være momsregistreret. Formålet med dette informationshæfte er således at give bestyrelsesmedlemmer, kasserere m.fl. i idrætsforeninger, der har valgt at være momsregistreret, svar på de væsentligste spørgsmål vedrørende opgørelse og betaling af moms. De i hæftet beskrevne regler om momspligtens omfang m.v. gælder altså kun for foreninger, der er momsregistreret. Det skattecenter, som din forening hører under, kan give yderligere information om moms. Der er også udarbejdet en række vejledninger om moms, som du kan finde på 3

4 INDHOLD Momspligtige varer og ydelser... 5 Varer... 5 Ydelser... 5 Momsregistrering... 7 Registreringspligt... 7 Registrering... 7 Afmeldelse... 7 Frivillig momsregistrering... 8 Fritagelse for moms ved afholdelse af velgørende arrangementer... 8 Enkeltstående arrangementer... 8 Overskudsanvendelsen... 8 Arrangementets varighed... 9 Salg for arrangørens regning og risiko... 9 Regnskab... 9 Indsamling og salg af brugte ting Momssatsen...10 Momsprincippet...11 Udgående moms (salgsmoms)...12 Indgående moms (købsmoms)...12 Fuld fradragsret Delvis fradragsret Ingen fradragsret Regnskab...14 Momskonti Momsangivelsen...15 For sen angivelse og/eller betaling Kontrolbestemmelser...16 Sponsor og reklameindtægter...16 Cafetéria, kiosk m.v Foreningsblade...17 Professionelle sportsudøvere...18 Spillende træner Udlejning af sportsfaciliteter

5 Momspligtige varer og ydelser Varer Momspligten omfatter alle nye og brugte varer. Som eksempler på momspligtigt varesalg kan nævnes: - Salg af emblemer, kort, bøger, programmer og foreningsblade. - Salg af øl, vand, pølser, chokolade, blade og is fra f.eks. foreningskiosk eller kantine. - Salg af diverse varer m.v. i forbindelse med offentlige arrangementer, som f.eks. byfester. - Salg af sportsrekvisitter og -udstyr, f.eks. sko, støvler, træningsdragter, sportstøj m.v. Ydelser Momspligten omfatter endvidere alle service- og tjenesteydelser, der ikke direkte er undtaget fra momspligten. Inden for idrætsområdet er følgende ydelser fritaget for moms: - Sportsaktiviteter leveret af ikke kommercielle foreninger (idrætsforeninger, sportsklubber og lignende). Der skal derfor ikke beregnes moms af medlemskontingenter eller andre betalinger, der opkræves for at dyrke den pågældende sportsgren. Dette gælder, uanset om det er medlemmer eller ikke-medlemmer, der er tale om. Det afgørende er, at det er en amatøridrætsforening, der udbyder aktiviteten, og at betalingen for deltagelse heri tilfalder foreningen. - Sportsarrangementer, herunder også arrangementer, hvortil der er knyttet spil på totalisator eller på anden lignende måde. Der skal således ikke beregnes moms af entréindtægter fra sportsarrangementer med amatører. (Se side 18 hvad der i momsmæssig forstand forstås ved en amatør kontra en professionel idrætsudøver). - Undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse, herunder undervisning i legemsøvelser. Fritagelsen omfatter undervisning i gymnastik og beslægtede discipliner, f.eks. aerobic og andre særlige gymnastikformer, dans, judo og andre kampsporter. Tennis, golf, ride-, faldskærmsudsprings-, bjergbestignings-, dykker- og styrketræningsundervis ning betragtes ikke som undervisning i legemsøvelser, hvorfor denne undervisning er omfattet af momspligten. En person, som driver selvstændig træner-/instruktørvirksomhed inden for disse idrætsgrene, skal derfor beregne moms af de beløb, han opkræver hos eleverne for sådan undervisning. Der skal dog ikke beregnes moms af medlemmernes 5

6 betaling for undervisning, når betalingen sker via det sædvanlige medlems kontingent. Eller sagt på en anden måde. En rideklub, en tennisklub, en golfklub osv. er ikke momspligtig af den undervisning og instruktion, som klubben tilbyder medlemmer (eller ikke-medlemmer), når det er en af klubben ansat træner/instruktør, der forestår undervisningen (amatørsport i momslovens forstand). - Lotterier, bankospil og lignende afholdt i hen hold til lotterilovens bestemmelser. - Offentlige pengeindsamlinger, der er anmeldt for politiet. - Registrering, udfærdigelse af certifikater, licenser, spilletilladelser, kampbøger m.v. - Bowlingklubbers salg af adgang til medlemmer for at benytte bowlingbaner. Ligeledes er amatørklubbers udlejning af bowlingbaner til løsspillere momsfri. - Udlejning af skabe til opbevaring af golfudstyr i amatørgolfklubber. - Rideklubbers udlejning af skabe til rideudstyr m.v. til medlemmer. - Skøjteklubbers udlejning af skøjter i forbindelse med salg af adgang til en skøjtehal. - Udlejning, bortforpagtning og administration af fast ejendom. (Se afsnittet om frivillig momsregistrering på side 8). - Udlejning af sportsanlæg til sportsklubber og foreninger anses for udlejning af fast ejendom. (Se afsnittet om udlejning af sportsfaciliteter på side 19). - Udlejning af staldplads til heste (hestebokse) anses for udlejning af fast ejendom, også selv om udlejningen sker i forbindelse med levering af momspligtige ydelser som f.eks. pasning og fodring. De service- og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af momslovens undtagelsesbestemmelser, er således momspligtige. Som eksempler på momspligtige ydelser kan nævnes: - Erhvervsmæssigt salg af adgang til at udøve sportsaktiviteter dvs., når sådanne aktiviteter udbydes (sælges) af virksomheder, der drives med gevinst for øje. - Annonceindtægter. (Se afsnittet på side 17 om foreningsblade). - Sponsor- og reklameindtægter. (Se afsnittet herom på side 16). - Honorarer for udsendelse i dansk radio og tv. Et udenlandsk radio- eller tv-selskabs direkte køb af transmissionsret er derimod momsfri, da det betragtes som eksport, hvoraf der efter momsloven ikke skal beregnes moms. - Udlejning af materiel, f.eks. telte, både og sportsrekvisitter. (Se dog ovenfor vedrørende udlejning af skøjter). - Udlejning af bådepladser i havne. Hvis der ikke betales leje af bådeplads, men hvor havnens drift betales over kontingentet til en sejlklub, skal der beregnes moms af den del af kontingentet, der anvendes til drift af havnen, selv om kontingentindtægter normalt er momsfritaget. - Betaling for benyttelse af bedding og liggeplads på land til vinteropbevaring (pladsleje). - Hestepension (pasning og fodring). - Spil på spilleautomater, tivolispil m.v. - Offentlige baller, dilettantforestillinger eller byfester med entré. - Arrangementer, hvori der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere (fodboldkampe er dog kun momspligtige, når der deltager professionelle på begge hold). Momspligten indebæ rer, at der skal beregnes moms af entréindtæg ten ved de momspligtige sportsarrangementer. (Se afsnittet om professionelle sportsudøvere på side 18). 6

7 Momsregistrering Registreringspligt Hvis en forening har en samlet årlig (inden for 12 mdr.) omsætning af varer eller momspligtige ydelser, der overstiger kr., har den pågældende forening pligt til at lade sig registrere hos SKAT. Pligten til at lade sig registrere gælder også, selv om omsætningen finder sted lejlighedsvis eller i bestemte sæsoner. Foreninger, hvis samlede omsætning af varer og momspligtige ydelser ligger under kr. årligt, er altid fritaget for at betale moms og er derfor ikke pligtige til at lade sig registrere. Des uden kan amatøridrætsforeninger, selv om deres samlede omsætning af momspligtige varer og ydelser overstiger kr. årligt, vælge at være fritaget for momsregistrering efter den særlige (generelle) fritagelsesbestemmelse i momslovens 13, stk. 1, nr. 21 (se forord). Hvis en forening, der hidtil har været momspligtig og derfor registreret, konstaterer et fald i omsætningen således, at denne kommer under kr. om året, er der ingen mulighed for at få den allerede opkrævede moms tilbagebetalt. Foreningen bør derfor snarest tage kontakt til det skattecen ter, som foreningen hører under, med henblik på at få afmeldt sin registrering. Foreningens samlede momspligtige virksomhed skal momsregistreres under ét, dvs. at alle foreningens aktiviteter optræder under det samme registreringsnummer (CVR-nr./SE-nr.). Hvis foreningen er opdelt i afdelinger med selvstændig status, dvs. egne vedtægter, egen bestyrelse, egen generalforsamling og egen økonomi, vil der være mulighed for, at afdelingerne kan registreres enkeltvis. Registrering For at blive momsregistreret skal der udfyldes en såkaldt startblanket. Den findes på Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller som en almindelig papirblanket (PDF). Når blanketten er udfyldt og underskrevet af en person, som kan tegne foreningen, indsendes den til Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Dette skal ske senest otte dage før, den momspligtige virksom hed påbegyndes. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sender et registreringsbevis til de foreninger, der registreres. Beviset indeholder bl.a. oplysning om foreningens CVR-nr. Sker der ændringer i foreningens forhold, f.eks. navn, adresse, ansvarlig ledelse m.v., skal foreningen inden otte dage skriftligt meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dette. Dette skal ske på en særlig ændringsblan ket, som du også finder på Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller som en almindelig papirblanket (PDF). Afmeldelse Ophører en forening med den momspligtige virksomhed, skal momsregistreringen afmeldes senest 8 dage efter ophør. Blanket til afmeldelse finder du ligeledes på Ved afmeldelse fra momsregistrering hæfter foreningen for moms af eventuel beholdning af varer eller driftsmidler. 7

8 Frivillig momsregistrering SKAT kan give tilladelse til frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning af fast ejendom eller dele heraf. En frivillig registrering for udlejning eller bortforpagtning medfører, at udlejeren skal beregne moms af vederlaget for lejemålet eller bortforpagtningen. Udlejeren kan efter momslovens almindelige regler til den indgående moms (købsmoms) medregne momsen af indkøb, der vedrører den udlejede eller bortforpagtede faste ejendom, f.eks. reparation og vedligeholdelse. En frivillig momsregistrering kan tidligst ophæves to år efter registreringen. Idrætshaller, eller andre idrætsanlæg, der er frivilligt registreret for udlejning, kan få godtgjort de betalte energiafgifter til procesformål samt vandafgift i samme omfang, som hallen m.v. har fradragsret for indgående moms i forbindelse med udlejningen af idrætshallen m.v. Procesformål kan i denne sammenhæng være forbrug af el til drift af f.eks. maskiner, edb-udstyr og belysning. Fritagelse for moms ved afholdelse af velgørende arrangementer Enkeltstående arrangementer Foreninger, der er momsregistreret for den almindelige, løbende drift, kan søge SKAT om momsfritagelse for velgørende arrangementer, når overskuddet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der kan gives momsfritagelse for: - Enkeltstående arrangementer (basarer, koncerter, loppemarkeder m.v.). - Salg af brugte ting af ringe værdi, f.eks. flasker, papir og metal, der indsamles og sælges af velgørende foreninger. Overskudsanvendelsen Momsfritagelsen forudsætter, at overskuddet fra arrangementet fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Som eksempler herpå kan nævnes: - Amatøridrætsarbejde - Ulandshjælp - Kirkeligt arbejde - Arbejde i upolitiske ungdomsorganisationer. Der kan også gives momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet bruges til opførelse og drift af idrætshaller, klubhuse og fritidscentre for børne- og ungdomsarbejde. At overskuddet fuldt ud skal bruges til velgørende formål skal forstås bogstaveligt. Hvis blot en mindre del af overskuddet fra arrangementet bruges til andre formål, herunder henlægges til brug for andre arrangementer, er en momsfritagelse udelukket. 8

9 Der kan f.eks. ikke gives momsfritagelse for en fodboldkamp, hvor overskuddet (entréindtægten) skal fordeles mellem klubbens amatørafdeling og den professionelle afdeling. Arrangementer, der holdes til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, f.eks. et gymnastikhold, kan heller ikke momsfritages. Hvis overskuddet fra et arrangement fordeles mellem flere foreninger, kan der ikke gives momsfritagelse, hvis blot en af foreningerne ikke (eller kun delvis) bruger sin del af overskuddet til velgørende formål. Udgifter i forbindelse med de enkelte arrangementers afholdelse må ikke beregnes af overskuddet, f.eks. må der ikke ske betaling til et bookingbu reau i form af overskudsandel. Hvis det er en støtteforening for en idrætsklub, der afholder et momsfritaget arrangement, skal det fulde overskud fra arrangementet udloddes til moderklubben efter arrangementets afholdelse. Overskudsbeløb må ikke henlægges til senere udlodning, medmindre det klausuleres til brug for et bestemt formål, f.eks. opførelse af en idræts hal, et klubhus eller lignende og indsættes på en spærret konto. Arrangementets varighed Der må højst holdes 12 arrangementer om året. 1. Der må holdes ét arrangement hver måned, og arrangementet må højst vare i tre sammenhængende dage (3 dages reglen), eller 2. Der må holdes ét arrangement om året af en varighed på højst 14 sammenhængende dage (14 dages reglen), eller to arrangementer af højst otte dages varighed. Som ét arrangement anses også ensartede sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage, i flere på hinanden følgende uger eller måneder med en samlet varighed på højst 14 dage. Reglerne kan kombineres, så der kan holdes f.eks. et 14 dages arrangement og højst elleve 3 dages arrangementer om året, hvis 14 dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3 dages arrangementerne. Salg for arrangørens regning og risiko Salg af varer og ydelser skal ske for arrangørens regning og risiko. Det betyder, at der ikke kan gives momsfritagelse for egentlig erhvervsvirk somhed, der udøves i tilslutning til et momsfrita get arrangement. Hvis foreningen i forvejen er momsregistreret, kan der ikke gives momsfritagelse for salg af tilsvarende varer og ydelser. En forening kan dog godt opnå momsfritagelse for et loppemarked, offentligt bal eller en koncert m.v., selv om foreningen i forvejen er momsregistreret for f.eks. kioskvirksomhed. Der kan ikke gives fritagelse for moms af de ind køb, som foreningen foretager i forbindelse med momsfritagne arrangementer. Regnskab Foreningen skal for hvert enkelt arrangement føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål. Foreningen må ikke på fakturaer, afregningsbilag m.v. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms. Eventuelle lejlighedstilladelser fra politiet skal vedlægges regnskabet. Foreningen skal efter anmodning indsende regnskabet til SKAT. Regnskabet med bilag skal opbevares i fem år efter udløbet af regnskabsåret. 9

10 Indsamling og salg af brugte ting Velgørende eller almennyttige foreninger m.fl., der indsamler og sælger brugte ting af ringe værdi, f.eks. flasker, papir og metal, kan efter ansøg ning til SKAT fritages for moms, selv om salget af disse varer sker løbende. Det er dog en betin gelse, at salget udelukkende sker til momsregi strerede virksomheder, og at foreningen m.fl. ikke i øvrigt driver momspligtig virksomhed. Der ses herved bort fra eventuel lejlighedsvis registrering for enkeltstående arrangementer og for eventuel registrering for reklameydelser, f.eks. ved udgivelse af foreningsblad og for eventuel cafeteria-/ kioskvirksomhed. Momssatsen Momsen er et tillæg til den pris, der er foreningens salgspris for den pågældende vare eller momspligtige ydelse. Momsen udgør 25% af varens/ydelsens pris. Eksempel Salgspris uden moms 100 Moms 25% af 100 kr. 25 Salgspris med moms 125 Opgives salgsprisen inkl. moms, udgør momsen 20% af den pris, køberen skal betale. Eksempel Salgspris med moms 125 Moms 20% af 125 kr. 25 Salgspris uden moms

11 Momsprincippet Momsen eller merværdiafgiften er, som navnet siger, en afgift af den værdiforøgelse (merværdi), der sker i de enkelte led af den erhvervsmæssige omsætning. Merværdien, hvoraf momsen beregnes, er med andre ord forskellen mellem indkøbspris (ekskl. moms) og salgspris (ekskl. moms). I praksis skal foreningen opkræve moms af de varer eller tjenesteydelser, den "sælger" (salgsmoms eller udgående moms). Ved afregning til SKAT har foreningen ret til at fradrage momsen af de indkøb eller omkostninger, det har været nødvendigt at afholde for at opnå de momspligtige indtægter (købsmoms eller indgående moms). Udregning af moms for en enkelt varegruppe fremgår af nedenstående eksempel: Eksempel Pris Fortjeneste Moms Pris ekskl. moms (merværdi) inkl. moms Indkøb af 100 træningsdragter Salg af 100 træningsdragter Moms at betale: Udgående moms kr. Indgående moms kr. = et momstilsvar på kr. Samme resultat vil man komme til ved at beregne momsen af den merværdi, som foreningen har fået tilført i forbindelse med køb og salg af de 100 træningsdragter. 25% moms af merværdien på kr. = kr. eventuelt også være kvartalsvis) summen af den inden for momsperioden beregnede moms af salg (udgående moms) og fratrækker den i samme periode af leverandører opkrævede moms (indgående moms). Foreningens momstilsvar for den pågældende periode er så forskellen mellem udgående moms og indgående moms. I praksis vil det være et alt for stort arbejde for for eningen at beregne momsen på hver enkelt vare post eller varegruppe. Derfor opgør foreningen for hvert afregningsperiode (typisk ½-årligt men kan 11

12 Udgående moms (salgsmoms) Den udgående moms for en afregningsperiode opgøres på grundlag af værdien af de varer og afgiftspligtige ydelser, der er leveret i perioden. Faktureringstidspunktet anses som leveringstidspunktet, for så vidt fakturering sker inden eller snarest efter leverancens afslutning. Indgående moms (købsmoms) Den indgående moms for en afregningsperiode er den moms, der i perioden er faktureret til foreningen fra dens leverandører. Foreningen kan normalt kun trække momsen af afholdte udgifter fra såfremt, man fra leverandøren har fået en regning, hvorpå der enten er anført størrelsen af momsbeløbet eller oplysning om, at momsbeløbet er indeholdt i det samlede fakturabeløb. Foreningen kan trække momsen fra i den momsperiode, hvori regningen er dateret. Mom sen af indkøbte varer og ydelser kan medregnes til foreningens indgående moms i samme omfang, som indkøbene anvendes i forbindelse med for eningens momspligtige aktiviteter. Ved moms pligtige aktiviteter forstås den omsætning af varer og momspligtige ydelser, hvoraf der beregnes moms. Foreningen kan enten have fuld, delvis eller ingen fradragsret for moms. Foreningen kan, i det omfang foreningen har fradragsret for indgående moms, få refunderet energiafgifter anvendt til procesformål samt den statslige vandafgift, som er betalt sammen med foreningens vandregning. Energiafgifter til pro cesformål omfatter typisk el til f.eks. belysning, køkkenmaskiner og udstyr samt drift af edb-udstyr. Fuld fradragsret Der er fuld fradragsret for momsen af indkøb, der udelukkende vedrører den momspligtige omsætning. Eksempler på indkøb, for hvilke der er fuld fradragsret: - Varer og momspligtige ydelser, der indkøbes til videresalg, f.eks. træningsdragter, sportsudstyr m.v. - Opførelse, indretning og vedligeholdelse af kiosk og cafeteria, som klubben selv driver. - Trykkeudgifter til kampprogrammer, der sælges. - Udgifter til fremstilling og distribution af foreningsblade, der mod særskilt vederlag sælges til medlemmer eller ikke-medlemmer. - Udgifter vedrørende sponsoraftaler, f.eks. trykning af navn eller bomærke på sportsbeklædning. Delvis fradragsret Der er delvis fradragsret for momsen af indkøb, der både vedrører foreningens momspligtige og momsfri aktiviteter. Størrelsen af fradraget beregnes med en procentsats, der opgøres en gang om året ud fra forholdet mellem forenin gens momspligtige indtægter ekskl. moms og de samlede indtægter ekskl. moms. I de samlede indtægter ses der bort fra tilskud, hvoraf der ikke skal betales moms, f.eks. kommunalt tilskud. 12

13 Eksempel Momspligtige indtægter Momsfrie kontingenter Kommunalt tilskud Indtægter i alt Indtægter ekskl. kommunalt tilskud Fradragsprocenten udgør: x 100 = 37,73% Eludgifter, såfremt måleren dækker såvel de momsfrie aktiviteter i klubben som kiosk, cafeteria eller spilleautomat. - Udgifter til indkøb af sportsbeklædning, som forsynes med sponsors navn eller bomærke. - Udgifter til leje af bus eller udgifter til drift af egen bus i forbindelse med f.eks. kampe på udebane. Den delvise fradragsret forudsætter dog, at spillernes (der transporteres) spilledragter er forsynet med sponsornavn(e), idet spillerne så, i momsmæssig forstand, kan betragtes som værende en slags levende reklamesøjler. - Udgifter vedrørende klubhus med kiosk- og cafeteriavirksomhed. Ingen fradragsret Den beregnede momsfradragsprocent kan oprundes til nærmeste hele tal dvs. 38. I praksis betyder dette, at foreningen kan fratrække 38% af momsbeløbet, når der er tale om indkøb med delvis fradragsret for momsen. Der findes særlige regler om fradragsret for moms vedrørende fast ejendom. Nærmere aftale om fradragsretten for moms vedrørende bygninger, der både bruges til momspligtige og momsfrie aktiviteter, f.eks. et klubhus, der både indeholder cafeteria og omklædningsrum, kan træffes med det skattecenter, hvor foreningen er hjemmehørende. Eksempler på indkøb for hvilke, der er delvis fradragsret: - Trykkeudgifter til kampprogrammer, der udleveres gratis, men indeholder annoncer. - Udgifter til fremstilling og distribution af et foreningsblad, når bladet udleveres gratis til medlemmerne og indeholder annoncer. - Klubkontorets telefonudgifter. Der er ingen fradragsret for momsen af de indkøb, der alene vedrører de momsfri aktiviteter, dvs. indkøb til en amatørforenings almindelige drift, f.eks. køb af sportsudstyr og rekvisitter, som skal anvendes i foreningen. Ligeledes er der heller ikke fradragsret for indkøb, der vedrører en forenings momsfritagne sportsarrangementer m.v. Det er endvidere i momsloven fastsat, at der ikke er fradragsret for momsen af nogle særlige indkøb. Det drejer sig f.eks. om repræsentation og gaver, selv om omkostningerne afholdes i forbindelse med foreningens momspligtige aktiviteter. Eksempler på indkøb, for hvilke der ikke er fradragsret: - Trykkeudgifter til programmer vedrørende momsfritagne sportsarrangementer, når der er tale om programmer, som udleveres gratis, og som ikke indeholder annoncer. - Udgifter til idrætsanlæg, der kun bruges af amatører. - Udgift til spillerbeklædning, der ikke bærer sponsormærke. 13

14 - Forplejning og overnatning. (Der er dog fradrag for 25% af momsen af restaurations ydelser og 50% af momsen af hotelovernatning afholdt af foreningen i forbindelse med momspligtig omsætning). - Sportsrekvisitter, der benyttes til momsfrie aktiviteter. Regnskab Foreningen skal føre regnskab over køb og salg af varer og momspligtige ydelser således, at man kan opgøre den moms, der skal betales til SKAT. Regnskabet skal samtidig give SKAT mulighed for at kontrollere, at momsen bliver rigtigt opkrævet og indbetalt. Regnskabet med momsen kan enten føres i det almindelige foreningsregnskab eller i et særligt regnskabshæfte, der kan fås ved henvendelse til nærmeste skattecenter. Føres regnskabet i det almindelige foreningsregnskab, skal der oprettes en særlig konto for udgående afgift (salgsmoms) og en konto for indgående afgift (købsmoms). Momskonti Momskontiene føres enten ved at postere momsen for hver enkelt momspligtig indtægt/fradragsberettiget udgift direkte på kontoen for salgsmoms henholdsvis kontoen for købsmoms (eksempelvis, hvis der er tale om få posteringer pr. år), eller ved periodiske overførsler til momskontiene på betingelse af, at det sker fra salgskonti eller købskonti, der kun indeholder henholdsvis momspligtige eller fradragsberettigede indkøb. Såfremt det er sidstnævnte princip, der benyttes, skal indkøb/omkostninger med delvis fradragsret føres på en konto for sig selv. Såfremt købs- og salgskonti føres med summariske posteringer, skal der i foreningen foreligge speci fikationer i form af kassekladder, kassestrimmel og lignende, som viser, hvorledes de summariske poster er sammensat af enkelte poster. Regnskabet skal i øvrigt være indrettet således, at foreningen kan meddele SKAT alle oplysninger om indkøb og levering af varer og momspligtige ydelser. 14

15 Momsangivelsen Momsangivelsen skal indberettes til SKAT ved at benytte TastSelv Erhverv på Angivelses- og betalingsfrister afhænger af foreningens momspligtige omsætning. Er denne under 1. mio. kr. om året, skal der ske halvårlig afregning af mom sen med 1. marts. og 1. september som seneste betalingsfrister. Hvis omsætningen er mellem 1 mio. og 15 mio. kr. om året, skal momsen afregnes kvartalsvis, og angivelses- og betalingsfrist er da 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb. For april kvartal er fristen dog 1 måned og 17 dage, så angivelsen skal ske senest den 17/8. Når foreningen har tilmeldt sig Moms TastSelv hos SKAT, vil den (foreningens kontaktperson) modtage en husk ca. 10 dage før angi velses- og betalingsfristen (se ovenfor) udløber. På momsangivelsen skal foreningen oplyse udgående moms (salgsmoms), indgående moms (købsmoms) og eventuelle energiafgifter og vand afgift samt afgiftstilsvaret, dvs. det beløb, der skal indbetales til SKAT. Afgiftstilsvaret er således lig med momstilsvaret (forskellen mellem udgående og indgående moms) reduceret med eventuelle energiafgifter og vandafgift, som foreningen har fradrag for. Momsregistrerede foreninger skal normalt ikke udfylde rubrikkerne "Moms af varekøb i udlandet og "Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Det samme gælder t rubrikkerne "A, B og C". Hvis foreningen har handel med varer eller momspligtige ydelser med udlandet, kan du læse herom i SKAT s momsvejledning. samtidig med indsendelse/indberetning af angivelsen. Hvis den indgående moms i en momsperiode er større end den udgående moms, bliver der tale om et negativt afgiftstilsvar, der udbetales til foreningen. Et negativt afgiftstilsvar vil sædvanligvis blive udbetalt til foreningen senest tre uger efter, at angivelsen er modtaget hos SKAT. Foreningen hæfter for betaling af momsen, og det påhviler samtidig foreningens ledelse at sørge for, at angivelsen udfyldes korrekt, og at den sendes/ indberettes rettidigt til SKAT. For sen angivelse og/eller betaling Hvis momsangivelsen ikke er indberettet rettidigt, kan SKAT fastsætte et foreløbigt beløb (tilsvar), der skønsmæssigt svarer til foreningens momstilsvar. Dette indebærer, at foreningen skal betale en afgift på 800 kr. Hvis en forening indbetaler momsen til SKAT for sent, opkræves der renter og gebyrer m.v. Der skal betales renter pr. påbegyndt kalendermåned af det skyldige beløb. Rentesatsen fastsættes en gang årligt. Renten for 2011 udgør 0,9 pct. pr. påbegyndt måned. Rykkere fra SKAT koster et gebyr på 65 kr. pr. rykker. Angivelsen skal forsynes med dato og underskrives med digital signatur. Er afgiftstilsvaret positivt (salgsmomsen er større end købsmomsen), indbetaler foreningen mom sen 15

16 Kontrolbestemmelser Kontrollen med foreningens momsforhold varetages af det skattecenter, hvor foreningen er registreret. Med henblik på løsning af kontrolopgaven er der i henhold til momsloven tillagt landets skattecentre en række kontrolbeføjelser. Skattecenteret har således ret til at foretage eftersyn i lokaler, der anvendes af momsregistrerede foreninger m.v. Foreningens repræsentanter (formand, kasserer m.v.) har pligt til at yde skattecenteret den nød vendige vejledning og hjælp ved eftersynet. Skattecenteret har ret til at kontrollere foreningens varebeholdning og regnskabsbilag eller andet regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., ligesom skattecenteret kan forlange regn skabet m.v. udleveret eller tilsendt. Foreningens lager af momspligtige varer skal optælles én gang om året, og lagerets værdi skal beregnes. Opgørelsen kan foretages samtidig med foreningens almindelige statusopgørelse. Foreningen er pligtig til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår, og regnskabsmaterialet skal være tilgængeligt for skattecenteret. Det er strafbart ved forsæt eller grov uagtsomhed at overtræde momsloven eller de forskrifter, der er udstedt i medfør af loven. Sponsor og reklameindtægter Foreningen er momspligtig af beløb, der modta ges som led i sponsoraftaler eller enkeltstående reklamekontrakter, uanset med hvem disse kon trakter er indgået. Det vil sige, at der også skal beregnes moms af sponsorbidrag modtaget fra ikke momspligtige virksomheder som f.eks. ban ker, forsikringsselskaber m.v. Foreningen, der erhverver indtægten, er i alle tilfælde pligtig til at foretage momsafregningen over for SKAT. Foreningen skal således betale moms af beløb, der modtages fra en sponsor til indkøb af f.eks. spilletrøjer med sponsorens mærke eller anden reklame for sponsorvirksomheden. Tilsvarende gælder sponsoraftaler, hvor foreningen som vederlag for diverse modydelser (reklamere for sponsors navn, firmalogo m.v.) modtager sportstøj, udstyr, sportsrekvisitter m.v. fra den sponserende virksomhed i stedet for et kontant sponsorbeløb. Foreningen skal endvidere betale moms af det vederlag, der modtages ved udlejning af reklameplads på f.eks. stadionanlæg eller i idrætshaller. Gaver og andre naturalier, der modtages fra sponsorer som f.eks. bolde, præmier m.v., har ingen betydning for momsregnskabet. Der vil almindeligvis være tale om gaver i stedet for sponsorindtægter, når bidragsyderen ikke får reklame eller anden modydelse fra foreningen. Overtrædelse kan straffes med bøde, eller i tilfælde, hvor overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen moms, med hæfte eller fængsel i indtil to år. 16

17 Cafetéria, kiosk m.v. Omsætning i restaurant, cafeteria eller kiosk, der drives af foreningen, skal medtages ved beregningen af momstilsvaret. Har foreningen bortforpagtet disse faciliteter, er det den, for hvis reg ning virksomheden drives, der skal registreres og betale moms, såfremt den årlige omsætning over stiger kr. I sådanne tilfælde har foreningen ikke fradragsret for indgående moms vedrørende disse faciliteter, medmindre foreningen er frivilligt registreret for bortforpagtning (se side 8). Foreningsblade Foreningsblade, fagblade og lignende, der udleveres gratis til medlemmerne, og som ikke indeholder annoncer, er fritaget for moms. Bladene anses for udleveret gratis til medlemmerne, når disse ikke særskilt skal betale for bladene, selv om medlemmerne ofte indirekte betaler herfor igennem kontingentet. Hvis bladene indeholder annoncer og/eller, hvis medlemmerne betaler særskilt for bladene, er bladene momspligtige, hvis den "momspligtige værdi", sammen med foreningens øvrige momspligtige omsætning, overstiger kr. om året. Den momspligtige værdi er indtægten fra annonceindtægterne lagt sammen med eventuelle indtægter fra salg af bladet. For så vidt angår foreningens udgifter til fremstilling og distribution af et foreningsblad, som indeholder annoncer, og som udleveres gratis til medlemmerne, har foreningen ret til delvis momsfradrag for disse udgifter (se side 12). Er der tale om et foreningsblad m.v., der mod særskilt vederlag sælges til medlemmer og eventuelt ikke-medlemmer, har foreningen fuldt fradrag for momsen af udgifterne til fremstilling og distribution af bladet efter momslovens almindelige regler. 17

18 Professionelle sportsudøvere En sportsudøver anses, i momslovens forstand, for professionel, hvis han/hun dyrker den pågæl dende sport som sit erhverv. En sportsudøver får ikke status som professionel, blot fordi han/hun får stillet gratis tøj og sportsfaciliteter til rådighed, får udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse eller modtager gaver. Spillende træner En spillende træner anses ikke for professionel. Det er dog en forudsætning, at han/hun er ansat som træner, at han/hun rent faktisk står for træ ningen i klubben, og at aflønningen står i forhold til det antal timer og den arbejdsindsats, der udføres som træner. Professionelle sportsudøvere må have en vis indtægt for at blive betragtet som professionel. En sportsudøver anses således ikke for professionel, fordi han/hun på fritidsbasis har en mindre ind tægt fra sportsudøvelsen. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste får ikke i sig selv sportsudøveren til at være professionel, medmindre betalingen antager karakter af at udgøre en væsentlig del af en normal arbejdsindtægt. Dette vil vejledende være tilfældet, hvis indtægter fra sportsudøvelsen overstiger halvdelen af den gældende dagpengesats for fuldtidsforsikrede. Ved bedømmelsen af, om en sportsudøver er professionel i momsmæssig forstand, skal udbetalinger fra både udøverens klub, en eventuel støtteforening og aktie- eller anpartsselskaber kontrolleret eller ejet af "moderklubben" medregnes. Den omstændighed, at en sportsudøver modtager sponsorbidrag eller reklameindtægter i forbindelse med sin sport, indebærer ikke i sig selv, at han/ hun anses for professionel. Sponsor- og reklameindtægterne kan sammen med andre indtægter fra sportsudøvelsen dog medføre, at sportsudøveren anses for professionel, hvis det samlede beløb overstiger ovennævnte beløb. 18

19 Udlejning af sportsfaciliteter Udlejning af sportsfaciliteter, f.eks. en idrætshal, en svømmehal osv., anses for udlejning af fast ejendom og er derfor momsfri, medmindre udle jeren er frivilligt momsregistreret for udlejningen. Ved momsfri udlejning af fast ejendom kan der i udlejningen kun indgå, hvad der momsmæssigt normalt indgår i sådanne lejeforhold. Det vil sige, at driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejningen, kan anses for at være integreret i udlejningen af den faste ejendom og dermed momsfri. For at der kan være tale om momsfri udlejning af fast ejendom og ikke et momspligtigt entrébeløb, skal følgende betingelser være opfyldt: - Udlejningen skal foregå over et længerevarende tidsrum, f.eks. en sæson. Udlejningen kan i den pågældende periode dog godt være punktvis, f.eks. hver onsdag. - Der skal foreligge en skriftlig aftale, f.eks. i form af en lejekontrakt. - Udlejningen skal omfatte hele sportshallen/- lokalet/-rummet/-anlægget. Lejeren skal således have den fulde dispositionsret over det lejede. - Udlejningsbeløbet skal være aftalt på forhånd, og lejeren skal hæfte for beløbet i henhold til aftalen. 19

20 12/2011. Tryk: Formegon ApS

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Moms. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Moms Momsmæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Dette informationshæfte er udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund og udgives af de tre landsdækkende idrætsorganisationer.

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Momsmæssige forhold for idrætsforeninger. - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl.

Momsmæssige forhold for idrætsforeninger. - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl. Momsmæssige forhold for idrætsforeninger - en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, foreningsrevisorer m.fl. FORORD Denne vejledning er udarbejdet af DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). SKAT har

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Momsfritagelse for velgørende arrangementer

Momsfritagelse for velgørende arrangementer Erhverv Momsfritagelse for velgørende arrangementer Vejledning E. 39.99 Denne vejledning erstatter pjecen»om moms - velgørende arrangementer mv.«(vav 46) udgivet i januar 1996. I denne udgaver er der sket

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

Kilde Allé Frederikssund Rugardsvej 15, 2. ft Telefon Odense C VI ODTAG Er E-mall via

Kilde Allé Frederikssund Rugardsvej 15, 2. ft Telefon Odense C VI ODTAG Er E-mall via IVIedCom I~~-I Nordjylland Sagscenter Erhverv Kilde Allé 16 3600 Frederikssund Rugardsvej 15, 2. ft Telefon 722218 18 5000 Odense C VI ODTAG Er E-mall via www.skat.dklkontakt www.skat.dk 1 b APR, ~:f~)

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter VERSION 2.0 JUNI 2017 INDHOLD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere