Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling"

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Poul A. Larsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget behandling Ansøgning om etablering af holdeplads ved Jungshovedvej/Neblevej Mobil og bredbånd - Kortlægning af og lånepulje Godkendelse af årsregnskab Møn Kommunes Uddannelsesfond Affaldsplan Fællesstier i Skibinge Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser Etablering af tværkommunalt turismeselskab Potentialeplan for kystturismen på Møn Tidsplan for implementering af vision Forslag til mødeplan Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering...24 Bilagsoversigt...25 Underskriftsside...26

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget behandling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Proces- og tidsplan for budget Sagsfremstilling Ved 2. behandlingen af budget godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 4. september 2014, er der indgået aftale om budget mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget blev det besluttet at oversende budgettet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober Budgetmateriale har været udsendt til alle høringsberettigede parter i perioden september Alle modtagne høringssvar fremgår af vedlagte bilag. Budgetforslaget indeholder følgende hovedtal for 2015: Overskud på ordinær drift på 115,9 mio. kr. Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 98,4 mio. kr. Overskud på det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. En henlæggelse til kassebeholdningen på 5 mio. kr. Fristen for indsendelse af ændringsforslag er fastsag til den 29. september 2014 kl , hvorfor indkomne ændringsforslag vil foreligge til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklingsmøde den 2. oktober Det bemærkes at der foreløbig er indkommet nedenstående ændringsforslag, som fremgår af vedlagte bilag. Eventuelle øvrige ændringsforslag vil blive udsendt mandag eftermiddag den 29. september 2014.: 1. Borgmesterens tekniske ændringsforslag, som samlet udgør en forringelse af likviditetspåvirkningen med kr. i årene Enhedslisten etablering af en borgerrådgiver, udgift ca. 1,6 mio. kr. i 2015, ca. 1 mio. kr. i årene Det samlede budgetsammendrag og investeringsoversigt fremgår af vedlagte bilag. Budgetbemærkningerne vedlægges ligeledes som bilag, og vil blive tilrettet med tekst og tal der svarer til det vedtagne budget efter 2. behandlingen. Taksterne fremgår af vedhæftede bilag, og indeholder det, der indgik i 1. behandlingen af budgettet. Derudover er der takstforslag på dagtilbudsområdet og på ældreområdet fra henholdsvis Børne-, Unge- og Familieudvalget og Socialudvalget, som behandles i fagudvalgene den 7. oktober Indstillinger fra møderne vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Budgetforslaget indebærer en uændret personskat på 25,2 % og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen ( 8 fritagelse). 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller om der skal selvbudgetteres. I materialet er der regnet med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og det er dette, der anbefales fra administrationen. På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2015 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret beskatningsprocent på 1,02. Indstillingerne M, N, O, P, Q betyder at der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale) samt kommunale ældreboliger (svarende til grundskyldsniveauet). Bilag: 1 Åben Høringssvar budget /14 2 Åben Budgetsammendrag pr. 9. september /14 3 Åben Investeringsoversigten.pdf /14 4 Åben Budgetbemærkninger /14 5 Åben Takstoversigt 2015 rev pdf /14 6 Åben Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne /14 7 Åben Tekniske ændringsforslag /14 8 Åben Ændringsforslag - Enhedslisten /14 9 Åben Ændringsforslag budget Mindretalsgruppen (A, F, Ø og B).xlsx /14 10 Åben Ændringsforslag budget Socialdemokraterne m. underskrift /14 11 Åben Ændringsforslag budget Socialistisk Folkeparti m. underskrift /14 12 Åben Ændringsforslag budget Radikale Venstre m. underskrift /14 13 Åben Budgetforslag og ændringsforslag.xlsx /14 14 Åben Underændringsforslag budget Enhedslisten /14 Indstilling Borgmesteren indstiller, at A. Høringssvar til budget tages til efterretning B. Borgmesterens tekniske ændringsforslag godkendes C. Ændringsforslag indkommet indenfor fristens udløb drøftes D. Driftsbudgettet godkendes E. Anlægsbudgettet godkendes F. Vedlagte forslag til takster godkendes G. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau H. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 I. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 J. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 K. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling L. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskatning af faste ejendomme M. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme N. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskatning af faste ejendomme O. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger P. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 Q. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Følgende ændringsforslag modtaget og udsendt til medlemmerne den 29. september 2014 Samlet ændringsforslag fra mindretalsgruppen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre) Separat ændringsforslag fra Socialdemokraterne Separat ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti Separat ændringsforslag fra Radikale Venstre. Oversigt som viser forskellen mellem flertalsgruppens og mindretalsgruppens forslag var ligeledes udsendt til medlemmerne pr. mail den 29. september Underændringsforslag til tidligere fremsendt ændringsforslag af 1. september 2014 fra Enhedslisten blev omdelt på mødet. Forslag til budget oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ansøgning om etablering af holdeplads ved Jungshovedvej/Neblevej Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Trafik og Park - Sagsbeh: Jón Petersen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Færdselsloven. Sagsfremstilling Jungshoved Lokalråd har sendt en ansøgning om etablering af en holdeplads med informationstavle på Jungshovedvej ved Neblevej. Formålet med pladsen er at orientere forbipasserende om de seværdigheder, aktiviteter og arrangementer som er på Jungshoved. Administrationen vurderer ikke, at der er noget til hinder for en realisering. Projektet forventes at medføre udgifter på ca kr. og afledt drift på ca kr./år. Lokalrådet var i starten af 2014 i dialog med administrationen om ønsket. I den forbindelse meddelte administrationen, at der ikke er noget til hinder for projektet, men at der er nogle rammer jf. vejreglerne som skal overholdes. Ligeledes blev lokalrådet gjort opmærksomt på, at de selv skulle stå for både projektet og finansieringen, herunder også den nødvendige arealerhvervelse. Det skyldes, at administrationen ikke vurderer, at der er en god trafikal eller vejteknisk begrundelse for at etablere pladsen. Dermed har administrationen heller ikke noget ønske overfor Teknik- og Mljøudvalget og Kommunalbestyrelsen om at etablere pladsen. Den foreliggende ansøgning er sendt efter dialogmødet 31.marts 2014, hvor pladsen også blev drøftet. Forudsætningerne for administrationens vurdering er taget i de eksisterende fysiske og matrikulære forhold og vejreglerne for sideanlæg ved veje i åbent land. Det eksisterende vejareal er ikke bredt nok til at rumme en holdeplads. Det betyder, at der skal erhverves areal fra marken syd for Jungshovedvej. Arealerhvervelsen kan ske ved en frivillig afståelse af arealet eller en ekspropriation. Uanset metoden, vil der være udgifter forbundet med opmåling, afsætning og den matrikulære berigtigelse. Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at erhverve mindst 70 m². Umiddelbart forventes der udgifter på ca kr. i forbindelse med arealerhvervelsen. Pladsen vil blive udformet som anbefalet i vejreglen med m kiler til ind- og udkørsel og ca. 20x3 m til at selve holdepladsen. Opbygningen vil være som i almindelige vejkasser med bundsikring, stabilt grus, bundet bærelag og slidlag. Adskillelsen fra kørebanen vil være markeret med en bred ubrudt kantlinje. Dertil kommer der inventar med infotavlen og evt. skraldespand. Anlægsudgifterne forventes at ligge på ca kr. Administrationens vurdering af den afledte drift for pladsen er præget af, at infotavlerne erfaringsmæssigt bliver udsat for forholdsvis meget hærværk. I alt forventes en afledt drift på ca kr./år. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg 175 Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kortbilag til sagsfremstilling 99133/14 2 Åben Ansøgning om etablering af holdeplads 99124/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at at at lokalrådets ønske om etablering af holdepladsen ved kommunens foranstaltning drøftes, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på ligeledes kr. i 2014, hvis lokalrådets ønske imødekommes, der afsættes midler til afledt drift på kr. pr. år, anlægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen kan ikke anbefales. Udvalget henviser til ansøgning af midler via LUP-puljen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales. Udvalget bemærker, at ansøgningen i sin nuværende form ikke opfylder kriterier for opnåelse af tilskud fra LUP-puljen. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mobil og bredbånd - Kortlægning af og lånepulje Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Vordingborg Kommune har gennem foråret 2014 arbejdet sammen med Lolland, Guldborgsund, Odsherred og Vallensbæk kommuner med henblik på at indgå som pilotområde for nye opgørelsesmetoder for mobil- og bredbåndskortlægningen. Derudover har Vordingborg i samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner i maj budt ind på den afsatte lånepulje for udbredelse af mobil- og bredbåndsdækning. Status for kortlægningsdelen Det var oprindeligt planen, at der skulle gennemføres forsøg med nye kortlægningsmetoder i sommeren Det har imidlertid ikke vist sig at være hensigtsmæssigt, fordi det på et fælles med leverandører af mobil og bredbånd kom frem, at flere leverandører i august måned gennemfører massive investeringer i forbedringer af dækningen i hele landsdelen. Derfor vil det først være relevant med en indgående kortlægning af forholdene, når disse forbedringer er slået igennem, dvs. fra ca. medio september måned. De planlagte forsøg, hvor Vordingborg Kommune i samarbejde med de øvrige kommuner udpeges som pilotområde, skal dække de dele af kortlægningsarbejdet, som ikke omfattes af allerede eksisterende kortlægningsarbejder. De eksisterende kortlægninger er følgende: Ultimo 2014 udkommer Erhvervsstyrelsen med deres årlige bredbåndskortlægning (fastnet og mobil bredbånd). Kortlægningen baserer sig på leverandørernes oplysninger og har hidtil kunnet vise dækningen på postnummerniveau, hvilket ikke er tilstrækkeligt set i forhold til en kommende kommunal planlægning af udrulningstiltag. Erhvervsstyrelsen har dog meddelt, at den kortlægning, der vil være tilgængelig ultimo 2014, vil være mere detaljeret, idet den på husstandsniveau (eller som minimum på 100 x 100 meter) vil kunne vise dækningen. For at supplere bredbåndskortlægningen med målte hastigheder, er det muligt via bredbåndsmåleren at måle hastigheden hos den enkelte forbruger. Jo flere, som gør brug af bredbåndsmåleren, des mere detaljeret oversigt vil det være muligt at få adgang til. Det vil derfor være afgørende, at så mange som muligt gør brug af den. Det er vurderingen, at disse igangværende kortlægningsmetoder vil bidrage med værdifuld viden. For at opnå et tilstrækkeligt billede af den aktuelle mobil- og bredbåndsdækning, som kan danne grundlag for kommunal prioritering og planlægning af kommende tiltag, vil det dog være givtigt, hvis der suppleres med en måling af den faktiske/oplevede dækning, når det handler om mobil tale og mobilt bredbånd. Det er derfor aftalt med Erhvervsstyrelsen, at Vordingborg Kommune sammen med Odsherred, Guldborgsund og Lolland kommuner kan deltage i et pilotprojekt, hvor der via en app til smartphones foretager registreringer af både signalstyrke og hastighed på telefonens aktuelle netværk. Også her vil det være afgørende at få så mange som muligt til at gøre brug af app en. Tidshorisonten for dette pilotforsøg forventes at være sådan, at test-fase med målinger kan startes op i løbet af september måned. De nærmere forhold skal afklares med Erhvervsstyrelsen indenfor den nærmeste fremtid. Derudover har kommunerne tilbudt at deltage i projekt til registrering af føringsveje til kablet bredbånd, da dette også kan udgøre vigtigt input til planlægning af kommende aktiviteter. Erhvervsstyrelsen overvejer projektets muligheder og vender tilbage, når der foreligger nyt i sagen. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Status for lånepuljen Den samlede tilgængelige ramme for puljen var 50 mio. kr. Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner udarbejdede og fremsendte en fælles ansøgning og opnåede tilsagn på 10 mio.kr. Den opnåede ramme skal anvendes i og Erhvervsstyrelsen har meddelt, at tilbagebetalingstiden er 25 år. Bevillingen er opnået i et fællesskab mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner. Det skal aftales, dels hvordan fordeling af rammen bør foregå og dels hvilke initiativer, det vil være relevant at igangsætte med finansiering fra rammen. Fordelingen af rammen kan foregå på flere måder: 1. en ligelig fordeling af rammen således, at hver kommune opnår 1/3 del af rammen, svarende til 3,33 mio. kr. pr. kommune 2. en fordeling af rammen ud fra fordelingsnøgle, eksempelvis befolkningstal (hvilket i givet fald vil svare til en fordeling på 3 mio. kr. til Vordingborg Kommune, 4,1 mio. kr. til Guldborgsund Kommune og 2,9 mio. kr. til Lolland Kommune) 3. en fordeling af rammen ud fra planlagte aktiviteter, som hver kommune planlægger at igangsætte. Denne model vil forudsætte, at kommunerne hver især udarbejder en plan samt budget for, hvilke aktiviteter, der ønskes igangsat inden den endelige fordeling kan gennemføres. Der skal tages stilling til principper for fordeling af lånepulje på 10 mio. kr., som er opnået til initiativer i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune. Uanset hvilken model for fordeling, som vælges, må det være udgangspunktet, at der vil være mulighed for omfordeling, hvis det viser sig, at en af kommunerne ikke kan realisere planlagte tiltag/anvende den tildelte ramme. Når kortlægningerne er på plads, kan kommunerne planlægge og prioritere konkrete initiativer indenfor rammen af lånepuljen. Det kan eksempelvis være følgende: Mobildækning Opsætning af kommunale master incl. fiberforbindelser til disse ( eksisterende høje bygninger bør overvejes f.eks. kirketårne, høje huse, vindmøller etc.) Nye teknologier, f.eks. såkaldte Femto celler (der anvendes til at forstærke mobildækning indendørs) kombineret med brug af eksisterende dataforbindelser til tale trafik i lokale miljøer Mobilbredbånd Femto celler Brug af eksisterende WIFI i lokale miljøer (åbne routere som Yousee prøvede for et stykke tid siden) Forsøg med midlertidigt (sæsonbestemt) ekstraudstyr Alternativ udstyrsplacering, f.eks. WIFI i havnene Bredbånd Udnyttelse af kommunal overskudskapacitet tilslutning til det kommunale net i yderområder for derved at minimere graveudgifter WIFI i havne Kommunal WIFI i byområder (ud fra en erhvervs-/turismemæssig vinkel) Når kortlægningen er afsluttet udarbejdes forslag til konkrete initiativer i Vordingborg Kommune inden for rammen af lånepuljen. Indstilling Administrationen indstiller, 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at at at at kommunen deltager i Erhvervsstyrelsens pilotforsøg på mobil tale og mobilt bredbånd Vordingborg Kommune gennemfører markedsføring til borgere og samtidig tilskynder kommunens egne medarbejdere til at deltage i de eksisterende og kommende kortlægningsforsøg (bredbåndsmåler, mobilmåler mv.) med henblik på at sikre, at kortlægningerne baserer sig på et så kvalificeret grundlag som muligt fordelingen af midler fra lånepuljen i første omgang gennemføres ud fra en ligelig fordeling af lånepulje-rammen mellem kommunerne og indgår aftale med de øvrige kommuner om, at der senest den 1. maj 2015 kan aftales eventuel omfordeling, såfremt det viser sig relevant administrationen på baggrund af kortlægningen (dvs. primo 2015) udarbejder forslag til konkrete initiativer, der skal gennemføres indenfor rammen af lånepuljen og med udgangspunkt i de oplistede forslag til konkrete udrulningsinitiativer. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af årsregnskab Møn Kommunes Uddannelsesfond Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Lovgrundlag Fondsloven Resumé I henhold til Fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen. Sagsfremstilling Afdelingen for Økonomi og Personale har, i henhold til Fondsloven, udarbejdet årsregnskab for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 for Møn Kommunes Uddannelsesfond. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Til orientering kan det oplyses, at der ikke har været uddelt legatportioner i 2013, på grund af manglende kapital. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at legatbeholdningen pr. 31. december udgør 5.239,75 kr., som kan anvendes til fremtidige uddelinger sammen med udbytte for Bilag: 1 Åben Møn Kommunes Uddannelsesfond - Årsregnskab /14 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Sagen udsættes. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Affaldsplan Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Land og Miljø - Sagsbeh: Henrik Schou Sørensen Lovgrundlag Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald), der pålægger kommunerne at udarbejde en affaldsplan mindst hver 6. år og fastlægger de nærmere rammer for planens indhold samt offentlighedens inddragelse. Den aktuelle affaldsplan skal træde i kraft senest 1. oktober Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan dvs. regeringens ressourcestrategi, der er offentliggjort oktober 2013 og miljøministerens ressourceplan, der er offentliggjort i maj Resumé Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny kommunal affaldsplan for perioden Vordingborg Kommunes Affaldsplan har været i offentlig høring og der er indgået 4 høringssvar til planudkastet. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2014 blev høringsudkast til Affaldsplan godkendt til offentlig høring. Efter afsluttet høring forelægges planen til endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Plan og bilag kan ses på affaldsportalen (http://affaldsportal.dk/vordingborg/menu.aspx). Affaldsplanen har været i offentlig høring fra den 1. maj 1. juli Der indkom 4 høringssvar og det vurderes, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i Affaldsplanen. Høringssvarene vurderes ikke at have betydning for den endelige godkendelse af planen, men det vil være relevant at se på høringssvarene i forbindelse med realisering af Affaldsplanen. Kommentarer til de enkelte høringssvar kan ses i bilaget Høringssvar og administrative bemærkninger. Den 20. maj 2014 blev vejledningen til Regeringens Ressourcestrategi, Ressourceplanen, offentliggjort efter høring. Høringen gav anledning til nogle præciseringer i Ressourceplanen. Det vurderes, at der ikke er grund til at ændre i høringsudkastet til Affaldsplan som følge heraf. Affaldsplan for Vordingborg Kommune er udarbejdet i samarbejde med de øvrige interessentkommuner i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus og peger på en række nye fælles løsninger for at indfri såvel danske som EU-krav. Affaldsplanens gennemførelse vil sikre, at de stillede krav opfyldes, herunder det mest vidtrækkende mål om at 50% af bestemte dele af husholdningsaffaldet skal genanvendes i Sidstnævnte mål kan kun opfyldes ved indførelse af nye indsamlingsordninger ved husstandene. Det er således planen, at der i 2018 indføres nye indsamlingsordninger for organisk mad- og køkkenaffald og for emballageaffald (plast, metal og pap) fra alle enfamileboliger. Disse nye ordninger skal supplere de nuværende ordninger for dagrenovation og papir. Affaldsplanen bygger på kildesorteret indsamling, hvor borgerne selv sorterer i de enkelte affaldsfraktioner af restaffald, organisk mad- og køkkenaffald samt papiraffald. Emballageaffald foreslås indsamlet i en blandet fraktion til centralsortering, idet glasaffald dog fortsat foreslås indsamlet i kuber. Samlet set vurderes denne løsning at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet. Det konkrete indsamlingssystem skal først besluttes senere i planprocessen, hvor kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nye indsamlingsordninger i husholdningsaffaldsregulativet. Dette gælder også, hvorledes indsamlingen af de nye affaldsfraktioner skal foregå fra boliger med fællesrenovation og fra sommerhuse. Regulativet vil ligeledes komme i offentlig høring. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilag: 1 Åben Høringssvar og administrative bemærkninger 98397/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at høringssvarene tages til efterretning og ikke giver anledning til ændring af Affaldsplan og Affaldsplan vedtages uden ændringer i forhold til høringsudkastet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Fællesstier i Skibinge Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Trafik og Park - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. februar 2014 at bevillige og frigive 3 mio. kr. Pengene blev frigivet til match af forventet bevilling fra statslig pulje til etablering af cykelstier. Vordingborg Kommune ansøgte i foråret den statslige pulje til anlæg af cykelstier. Den 7. juli 2014 modtog Trafik og Park svar fra Vejdirektoratet om, at kommunen ikke har opnået tilskud fra cykelstipuljen. Trafik og Park ønsker stadig at bruge de 3 mio. kr. på strækningen. Projektet indskrænkes således, at der kun etableres fællesstier i Skibinge, samt projektering af cykelstien mellem Skibinge til Allerslev. Hvis regeringen senere skulle oprette nye cykelstipuljer har kommunen et projekt klar, således at kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere cykelsti helt til Allerslev kan opfyldes. Indstilling Administrationen indstiller, at at der etableres fællesstier i Skibinge, og strækningen med cykelsti mellem Skibinge og Allerslev projekteres. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler, at der etableres fællesstier i Skibinge. - Udvalget ønsker, at omvendt licitation overvejes. - Udvalget anbefaler ikke, at strækningen med cykelsti mellem Skibinge og Allerslev projekteres. - Udvalget ønsker, at cykelstiplanen opdateres efter vedtagelse af budget Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales. Notat med en mere detaljeret beskrivelse af projektet vil blive udsendt til brug for behandlingen i Kommunalbestyrelsen. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Lovgrundlag Boligreguleringsloven. Sagsfremstilling Flexboligordningen giver kommunen mulighed for at give ejere tilladelse til at anvende helårsboliger til fritidsformål (dvs. intet krav om folkeregisteradresse). Boligen vil fortsat være registreret som helårsbolig, og ejeren kan flytte ind når som helst. Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2011 fastsat retningslinjer for, hvor man ønsker at tillade flexboliger (dengang benævnt weekendattester). Det blev på daværende tidspunkt besluttet, at der ikke kunne gives tilladelse til flexboliger i følgende byer: Vordingborg, Præstø, Stege, Bårse, Kastrup- Ndr. Vindinge, Lundby, Mern, Nyråd, Stensved og Ørslev. Baggrunden for at undlade flexboliger er frygten for, at byerne bliver tømt for helårsbeboelse, og at der kommer et pres på boligpriserne, som bevirker, at de lokale bliver presset væk fra områderne. Der er dog ingen grund til at frygte, at byerne bliver tømt for helårsboliger, da flexboliger ofte etableres, hvor der er et stort turistpotentiale jf. Udredningsprojekt om second homes i danske yderområder udarbejdet af Københavns Universitet (www.ft.dk/samling/20072/almdel/mpu/bilag/289/ pdf). Det vurderes, at kun få områder i Vordingborg, Præstø og Stege har en så stor attraktionsværdi (historiske bykerner og havudsigt), at der kommer ansøgninger om flexboliger. Byer som Bårse, Kastrup-Ndr. Vindinge, Lundby, Mern, Nyråd, Stensved og Ørslev har ikke de store turistmæssige potentialer, hvorfor flexboliger må forventes at blive et særsyn. Fordelene ved at give flexboligtilladelser er, at den ledige boligmasse stilles til rådighed for en større kundegruppe, og en større del af boligmassen derved kan få en funktion. På den baggrund vurderes det, at der ikke er grundlag for fortsat at fastholde et forbud mod flexboliger i de nævnte byer. Nogle lokalplaner foreskriver helårsbeboelse (antallet er ukendt, da der ikke er foretaget gennemgang af de 293 gældende lokalplaner). I disse områder kan der ikke gives flexboligtilladelse, såfremt det er i uoverensstemmelse med planens principper. Administrationen vil i videst muligt omfang dispensere fra lokalplanerne. Indstilling Administrationen indstiller, at den administrative praksis for flexboligtilladelser ændres, så der kan meddeles tilladelse til flexboliger i hele Vordingborg Kommune. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler indstillingen, dog kan Helle Mandrup Tønnesen og Peter E. Jonassen ikke anbefale at der kan gives flexbolig tilladelse for midtbyerne i Stege og Præstø. - Udvalget ønsker at ordningen evalueres ultimo Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales, dog kan Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard ikke anbefale, at der kan gives flexbolig tilladelse for midtbyerne i Stege og Præstø. Knud Larsen afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelses behandling. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Etablering af tværkommunalt turismeselskab Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Strategi & Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Turisterhvervet har stor betydning på Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. De arbejdspladser, der skabes som følge af turismen, er servicearbejdspladser, som rummer vigtige beskæftigelsesmuligheder til den kortuddannede del af befolkningen, som der er relativt flere af i den sydlige del af Sjællandsregionen, end tættere på metropolområdet. Sidst i maj 2014 besluttede borgmestrene og formændene for turismeorganisationerne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner at gå sammen om at få udarbejdet et strategioplæg for en ny fælles turismeorganisation, indeholdende såvel forslag til selskabskonstruktion, som forslag til overordnet opgavestrategi. Samtidig blev det besluttet, at invitere Stevns med, som observatør og evt. deltager i samarbejdet. Oplæg til overordnet strategi Strategioplægget er udarbejdet på grundlag af samtaler, bestyrelsesmateriale og møder med 21 kommunale og private aktører i de fire ejerkommuner: Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns samt en strategi-workshop for 23 interessenter primo september Destinationsorganisationens navn foreslås at være: VisitSydsjælland-Møn. Destinationens markedsførings brand foreslås at være De Danske Sydhavskyster / Danmarks Sydhavskyster. Brandnavnet bygger på den sammenhængskraft, som binder destinationen sammen på tværs af kommunegrænser og som har stor tiltrækningskraft overfor danske og udenlandske turister. Alle 4 kommuner bindes sammen af kyststrækningen og langt de fleste attraktioner, seværdigheder og tematiske oplevelser, overnatnings- og spisesteder samt bymiljøer foregår fra 0 25 km fra kysten. Blandt interessenterne er der bred enighed om, at turismeindsatsen fra 2015 ikke længere skal være ledet og drevet af turistforeningerne men i stedet af én turismefaglig professionel og tværkommunal organisation med et meget kommercielt fokus. Feriehusudlejningen, som i flere kommuner er en del af turistforeningernes virke, vil ikke indgå i den nye turismeorganisations opgaveportefølje, ud fra et ønske om, en helt uafhængig, synlig og stærk DMO (Destination Management Organisation), som varetager alle kommercielle og offentlige aktørers interesser og fælles ambitioner om udvikling og vækst. Den overordnede ambition skal være, at vi markedsfører og udvikler en fælles destination. Der er meget mere, der samler os, end skiller os ad. Der er tale om en Vi gør det sammen ambition, som konkret kommer til udtryk i strategioplæggets nøgleord i forhold til den fremtidige DMO s vision, mission og værdigrundlag. Af øvrige emner, der berøres i strategioplægget kan nævnes: Markedsstrategi i forhold til interessenter, målgrupper, værtskab og netværk. Produktstrategi i forhold til udvikling af oplevelsesprofilen for destinationen, tematiserede oplevelseskoncepter fx indenfor aktiv ferie, købstæder, kyster m.v. Strategi for destinationens personlige og digitale værtskab og kvalitetsudvikling af produkter, oplevelser og events. Oplæg om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn Nedenfor er oplistet en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde med at stifte Visit Sydsjælland-Møn A/S. Alle anbefalinger er uddybet i bilag 2: Der stiftes et nyt 100 % kommunalt ejet turistselskab, som drives i overensstemmelse med lov om erhvervsfremme og kommunalfuldmagten. Det afklares i den efterfølgende proces om selskabet skal organiseres som et A/S, et I/S eller et P/S. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det nye turistselskab modtager, såfremt de nuværende organisationer laver overenskomst herom med den enkelte kommune, aktiver og passiver fra de nuværende organisationer, herunder inventar, it-udstyr m.v. De eksisterende organisationer kan lukkes, eller drives videre i privat regi. Såfremt de drives videre kan der være behov for etablering af snitflader/samarbejdsrelationer mellem det nye selskab og de videreførte selskaber for eksempel i forhold til videreførte EU-projekter. Det nye turistselskab tilbyder virksomhedsoverdragelse til alle fastansatte medarbejdere i de eksisterende organisationer. Der indskydes et minimums grundkapitalindskud fra hver deltagerkommune med udgangspunkt i aftalte poster i den nuværende turismeøkonomi i kommunerne (tilskud til forening/organisation/ødt/ Turismenetværk Sjælland og Møn og evt. husleje). Herudover kan den enkelte kommune vælge at indskyde ydereligere finansiering, som initialindskud ved stiftelsen af aktieselskabet. Der foreslås følgende fordelingsnøgle: Næstved og Vordingborg ejer hver 38 % af turistselskabet, Stevns og Faxe ejer hver 12 % af turistselskabet. Den enkelte deltagerkommune kan herudover selv tage stilling til, hvordan den øvrige turismeøkonomi (udviklingspulje, markedsføring, projekter mv.) fremadrettet skal fordeles mellem tilkøb af ydelser fra nyt selskab og lokale aktiviteter. Ejerandele og stemmeantal afstemmes forholdsmæssigt, af den enkelte kommunes initialindskud/driftsbidrag i år 1 ved stiftelsen af turismeselskabet. Efter en årrække kan det drøftes, om ejerandele og stemmefordeling skal ændres. Selskabet foreslås organiseret med et repræsentantskab eller et advisory board, en bestyrelse, en direktør og en kommunal følgegruppe. Repræsentantskabet / advisory boardet har 5 repræsentanter pr. kommune. Fire udpeget af byrådet og en udpeget af hver turistforening. Der bør være en markant repræsentation fra turisterhvervet. Bestyrelsen har to repræsentanter pr. kommune valgt fra repræsentantskabet / advisory board og op til 2 eksterne, fx Visit Denmark og/ eller det kommende Østersøselskab. Selskaberne udpeger selv repræsentant. Det foreslås, at de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er en politiker og en fra turisterhvervet. Den kommunale følgegruppe har en fra ledelsen pr. kommune. Der udpeges en interrim (midlertidig) bestyrelse med deltagelse af borgmesteren og en repræsentant fra turisterhvervet i hver af de fire deltagerkommuner. Interimbestyrelsen har til opgave at igangsætte rekrutteringsproces og ansættelse af selskabets direktør samt, at beslutte yderligere spørgsmål i etableringsprocessen frem mod dannelsen af det nye selskab. Rekrutteringsforløbet forestås ved ekstern konsulent med henblik på at direktøren kan tiltræde primo Sideløbende med dette forberedes den stiftende generalforsamling for det ny turistselskab. Der inddrages advokat og revisor til at bistå med den formelle dannelse af selskabet. Målet for opstart af nyt selskab er 1. april 2015, med gradvis (hurtigst mulig) overgang af aktiviteter og medarbejdere i det ny selskab, men med de gamle selskaber som de udførende og planlæggende aktører for turistsæsonen

19 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det bemærkes, at sagen behandles i Erhvervsudvalget den 2. oktober 2014 og at indstilling herfra vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober Bilag: 1 Åben Bilag 2, Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland- Møn.docx /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at at at at at at at Vordingborg kommunes indtræden i VisitSydsjælland-Møn et fælles turismesamarbejde med Næstved, Faxe og Stevns kommuner principgodkendes der igangsættes en proces rettet mod afvikling af kommunes engagement i Vordingborg Destinationsselskab A/S oplæg til overordnet strategi for samarbejdet godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde, jf. bilag 1 oplæg om selskabsform, organisering og økonomi godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde, jf. bilag 2 Vordingborg Kommune principgodkender at eje 38 % af VisitSydsjælland-Møn Vordingborg Kommune indgår aftale med VisitSydsjælland-Møn om opgaver vedrørende turistservice, destinationsudvikling, destinationsmarkedsføring m.v. inden for en årlig tilskudsramme på kr. pr. år (som udgangspunkt svarende til budgetforudsætningen i budget 2015) der nedsættes en interrimbestyrelse for VisitSydsjælland-Møn med deltagelse af borgmesteren og der udpeges en repræsentant for turismeerhvervet i Vordingborg Kommune fase II omfattende ansættelse af direktør, afdækning af faktum og udarbejdelse af implementeringsplan for selskabets stiftelse igangsættes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales og Niels Natorp foreslås udpeget som repræsentant fra turismeerhvervet i Vordingborg Kommune. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Potentialeplan for kystturismen på Møn Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Strategi & Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Sagsfremstilling Det nationale Videnscenter for Kystturisme (CKT) udpegede i 2012 Møns Klint som én af 20 turistdestinationer i Danmark med et særligt udviklingspotentiale inden for kystturismen. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 7. november 2012, at bevilge kr. i 2013 og 2014 til en fuldtidsmedarbejder til at styre projektet, som den eneste af de 20 destinationer. Denne satsning har bl.a. betydet en langt grundigere inddragelse af de lokale turismeaktører og udarbejdelse en ambitiøs potentialeplan for Kystdestination Møns Klint. I samarbejde med Dansk Bygningsarv, har en bredt sammensat styregruppe udpeget de væsentligste fokuspunkter for kystturismen på Møn frem til Det langsigtede mål i potentialeplanen er at fordoble turismeomsætningen på Møn fra 2012 til Potentialeplanen er vedlagt som bilag. Visionen for Kystdestination Møns Klint er, at Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks vildeste natur. Der er 4 overordnede indsatsområder, hvortil der er knyttet en række konkrete initiativer. De 4 overordnede indsatsområder er, Det fysiske miljø Kommunikation & markedsføring Oplevelseskoncept Overnatningskapacitet Af konkrete initiativer i potentialeplanen kan nævnes, Fælles brandplatform og hjemmeside for Møn som kan udbygges til at dække hele kommunen. Møn som første Dark Sky Park i Skandinavien Oprettelse af Møns Klint Academy som tilbyder en række uddannelsestilbud til alle turismeaktører Nye cykelruter og forbedret servicefaciliteter for cykelturismen på Møn (Cykelpuljeprojektet) Højne kvaliteten på Møns Bed & Breakfast steder og opførelse af et nyt feriecenter Potentialeplanens konkrete initiativer er blevet til gennem en bred inddragelse af turismeaktørerne på Møn, og gennem en række analyser af Møns turismemæssige potentialer, styrker og svagheder. Det er vigtigt at slå fast, at mange af initiativerne i potentialeplanen også rummer gevinster for turismevirksomheder uden for Møn. De erfaringer og modeller som potentialeplanen repræsentere vil kunne implementeres andre steder i kommunen og dermed skabe en turismeudvikling, der kommer hele kommunen til gode. Fx vil gennemførelsen af et Møns Klint Academy være gavnligt for udviklingen af alle turismevirksomheder i kommunen. Opgaven er herefter at sikre en videre udfoldelse, implementering og forankring af potentialeplanens initiativer. Potentialeplanen lægger op til implementering på flere niveauer. Udviklingsprojekter der initieres af kommunen og allerede foreslåede aktiviteter kan naturligt forankres i Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Siden opstarten i 2012, har Folketinget fulgt anbefalingerne i Vækstplan for dansk turisme ved at opdele organiseringen af turismeudviklingen i to nationale centrer (Vest og Øst). I Øst er Vordingborg Kommune allerede i gang med at arbejde for udviklingen af et Østersø +samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sideløbende er der igangsat en forsøgsordning for 10 nye turiststeder i DK, med udvidede dispensationsmuligheder for reglerne omkring bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen eller kystzonen. Dette skal ses ud fra et politisk ønske om at fremme udvikling af overnatningskapaciteten inden for kystturismen. Bilag: 1 Åben Potentialeplan for kystturismen på Møn 99527/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at potentialeplanen godkendes, potentialeplanens initiativer så vidt det er muligt indarbejdes i kommende kommunale planer og strategier. Beslutning i Erhvervsudvalget den Indstillingen anbefales. Erhvervsudvalget anbefaler at en lignende potentialeplan udarbejdes for den øvrige del af kommunen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Udvalget anbefaler administrationens indstilling. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tidsplan for implementering af vision Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommunes udvikling i I den forbindelse besluttede de også, at der i løbet af efteråret 2014 skulle forelægges en strategi for implementering af visionen. Visionen rækker mange år ud i fremtiden og dækker mange fagområder samt en koordineret og fokuseret indsats. Ikke alt kan lade sig gøre på én gang. Der skal derfor ske en prioritering af hvad der først skal sættes i gang. Der udarbejdes en strategi for implementering af visionen gældende for , hvorved der evalueres både på implementeringsstrategien (hvad er sat i gang og hvad har effekten været) og på visionen generelt (giver den stadig mening i forhold til de aktuelle udfordringer og forudsætninger der kan være behov for at justere fokus). Nedenfor er beskrevet en proces for udarbejdelse af strategien, der giver mulighed for at ledere og medarbejdere kan komme med input til strategiens indhold og til selve implementeringen, fx i politikker, budgetprocesser, igangsættelse af projekter, evaluering mv. Udarbejdelse af strategi for implementering af vision 28. oktober 2014 Chefgruppe Kommer med input til indhold af strategi hvilke fokusområder, effekter og aktiviteter skal der iværksættes for at virkeliggøre visionen? Inddrages på afdelingsmøder og ledergruppemøder udgangspunkt i chefgruppens forslag november Medarbejdere og ledere 21. november Hovedudvalg Input til strategi 25. november Direktion Direktion samler op på input mhp. indarbejdelse i strategi december Fagudvalg Drøftelse af fokusområder og ansvarlige politikområder (førsteudgave til strategi for implementering af vision 2030) Januar 2015 ØPU + KB Godkendelse af strategi for implementering af vision 2030 Implementering af vision Januar 2015 ØPU Koncept for politikker Februar Lokalråd Input til konkrete projekter inden for fokusområder på stormøde med lokalråd 1. kvartal KB Godkendelse af planstrategi (planlægningsrelevante dele af visionen indarbejdes) 1. kvartal Ledernetværk Input til handlingsplan for fokusområder kvartal Revision af udvalgte politikker KB Projekter, initiativer jf. handleplaner Prioritering nye tiltag i budget kvartal Revision af resterende politikker 2016 Projekter, initiativer jf. handleplaner kvartal Evaluering af vision og af hidtidig implementering 3. kvartal Prioritering nye tiltag i budget 2016 Ny strategi for implementering af (evt. justeret) vision 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling I forhold til input fra lokalråd, borgerne og erhvervsliv er der i forbindelse med udarbejdelse af visionen indkommet en lang række konkrete forslag, som indgår i arbejdet med strategien. Lokalrådene er centrale samarbejdspartnere, som skal være med til at understøtte visionen med tiltag og aktiviteter lokalt og til at få samarbejde og fællesskab mellem borgere, købstæder og landdistrikter til at få, så vi kan få skabt en stolthed af at bo og arbejde i Vordingborg. Derfor inviteres lokalrådene til at drøfte både visionen og implementeringsstrategien på det årlige stormøde i starten af 2015 med henblik på at finde indsatser og projekter, som de vil gå med i et samarbejde omkring eller tage sig af. Der er allerede et samarbejde i gang med erhvervslivet omkring udarbejdelse af ny erhvervspolitik, som tager udgangspunkt i visionen. Borgerne, lokalråd og erhvervslivet og andre lokale aktører vil derudover blive involveret i forbindelse med arbejdet med de enkelte fokusområder, hvor administrationen forpligter sig til hver gang at overveje om der skal eller kan ske involvering af borgere og/eller erhvervslivet og i hvilket omfang. Andre aktører kan i den forbindelse være kulturinstitutioner og foreninger. Det kan være gennem konferencer, idégenererings- og høringsprocesser og ved samarbejdsprojekter med nedsatte offentlige og private aktører. Det kan være i form af åbne processer eller ved invitation af særligt udvalgte afhængig af den konkrete sag. Indstilling Administrationen indstiller, at overordnet tidsplan for implementering af visionen tages til efterretning, herunder at fagudvalg drøfter forslag til strategi i december, hvorefter en endelig strategi forelægges til godkendelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og i kommunalbestyrelsen i januar Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forslag til mødeplan Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1 og 20, stk. 1. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og for fagudvalg. Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der vedlægges forslag til mødeplan for Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde dem 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret. I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der med en enkelt undtagelse kun afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 18. september 2014 den foreslåede mødeplan for så vidt angår Kommunalbestyrelsens møder, temamøder og budgetseminar. Herefter skal forslag til mødeplan for 2015 ligeledes behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i fagudvalgene, der i henhold til styrelseslovens samt de godkendte forretningsordner godkender egen mødeplan. Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen - rev /14 Indstilling Administrationen indstiller, at forslag til mødeplan 2015 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Knud Larsen orienterede om følgende: 1) Møde mellem formanden og rektor for UCSJ og Vordingborg Kommune vedrørende fastholdelse og udvikling af uddannelsestilbud i Vordingborg Kommune. 2) Møns Golfklub har fået afslag på ansøgning om fritagelse af grundskyld. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt 2. Budget behandling 1. Høringssvar budget (105458/14) 2. Budgetsammendrag pr. 9. september 2014 (105425/14) 3. Investeringsoversigten.pdf (103365/14) 4. Budgetbemærkninger (103368/14) 5. Takstoversigt 2015 rev pdf (109401/14) 6. Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne (103369/14) 7. Tekniske ændringsforslag (109298/14) 8. Ændringsforslag - Enhedslisten (109745/14) 9. Ændringsforslag budget Mindretalsgruppen (A, F, Ø og B).xlsx (115658/14) 10. Ændringsforslag budget Socialdemokraterne m. underskrift (115987/14) 11. Ændringsforslag budget Socialistisk Folkeparti m. underskrift (115989/14) 12. Ændringsforslag budget Radikale Venstre m. underskrift (115986/14) 13. Budgetforslag og ændringsforslag.xlsx (115263/14) 14. Underændringsforslag budget Enhedslisten (116317/14) 3. Ansøgning om etablering af holdeplads ved Jungshovedvej/Neblevej 1. Kortbilag til sagsfremstilling (99133/14) 2. Ansøgning om etablering af holdeplads (99124/14) 5. Godkendelse af årsregnskab Møn Kommunes Uddannelsesfond 1. Møn Kommunes Uddannelsesfond - Årsregnskab 2013 (105895/14) 6. Affaldsplan Høringssvar og administrative bemærkninger (98397/14) 9. Etablering af tværkommunalt turismeselskab 1. Bilag 2, Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn.docx (112737/14) 10. Potentialeplan for kystturismen på Møn 1. Potentialeplan for kystturismen på Møn (99527/14) 12. Forslag til mødeplan Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1. Forslag til mødeplan Kommunalbestyrelsen - rev (111278/14) 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Else-Marie Langballe Sørensen Tage Vestergaard Birgitte Steen Jørgensen Thomas Christfort Heino Hahn Per Stig Sørensen Poul A. Larsen 26

28 Bilag: 2.1. Høringssvar budget Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Bilag: 2.2. Budgetsammendrag pr. 9. september 2014 Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

67 Budgetforslag 2015 og budgetoverslag Budgetversion B15 Beløb i kr prisniveau, priser fra 12. juni 2014 Budget B u d g e t o v e r s l a g forslag (2015-pr) (2015-pr) (2015-pr) (2015-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån (1) Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter 1) Specifikation af afdrag på lån: - Ældreboliger Øvrige I alt Økonomistaben, d. 9. september 2014

68 Bilag: 2.3. Investeringsoversigten.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

69 Bilag 2: Investeringsoversigt Budgetaftale - 4. september 2014 Afledte driftsudgifter Budgetår Hele kr. (kun nye projekter) Udvalg og Anlægsprojekter Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kulturarvkommuneprojekt 260 Køb af Adelgade (Støberihallerne) Rådhus Erhvervsområde ved afkørsel Ejendomsfond Digitalisering af byggesagsarkiv og digital byggesagsbehandling It software genanskaffelse Teknik- og Miljøudvalget Renovering af parker og grønne områder Strandprojekt på Ore Strand Kystsikring på Farø Miljømålslov - øvrige projekter Grøn vækst-pulje Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) Trafiksikkerhed Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade Renovering Valdemarsgade/badstuegade 697 Cykelstiplan Pulje til forbedring af tilgængelighed i byer Istandsættelse af broer og tunnelser Nye offentlige toiletter Forskønnelse ad bymiljøer (landsbyer fx gadekær mv., træplantning i byer mv.) Istansættelse af grusveje Renovering af færgen Ida 325 Gadebelysning, investeringsramme Vejafvanding, skift af afløsbsledninger Fehmern-Bælt (Næstvedvej) 193 Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) Opgradering af busstoppesteder Vejbidrag (pulje) Klima- og Varmeplan Medfinansiering af byfornyelsesramme Supplerende arbejder, indsatspuljen 500 Pulje til landsbyfornyelse Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelsespulje

70 Præstø Havn Kalvehave Havn, renovering 85 Stege Havn, renovering Spuns, Langelinie i Stege 400 Havnerenovering, pulje Socialudvalget Skovbo sikring af klimaskærm - tag samt udskiftning af varmecentral Aggerhus Solvang - ombygning demensboliger Sundheds- og Psykiatriudvalget Autismecentrets nye døgntilbud til børn - ombygning og istandsættelse af børnehaven i Stensved Nye lokaler til Bo- og Naboskab Præstø Børne-, Unge- og Familieudvalget Renovering af Marienberg Skoleafdeling Renovering af Lundby Skoleafdeling Nye lokaler, Lundby Skoleafdeling Renovering af Stege Skoleafdeling 700 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Flytning af skoleklub og daginstitution i Nyråd Børnehave Parkhaven flyttes Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Panteren (samling af bevillinger og ny svømmehal) Flexhallen i Stege Idrætsbaner Ny adgangsvej til Stars 250 Udskiftning af halgulv i VU 500 Skulptur i Stege 350 Nyt fælles bibliotekssystem 582 Ny investeringsoversigt i alt

71 Bilag: 2.4. Budgetbemærkninger Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 01. oktober Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

72 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Målsætning Væsentlige anlægsprojekter Erhvervsudvalget Oversigt over udvalgsområde Opgaver Generelt Målsætning Fokusområder Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Væsentlige anlægsprojekter Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Mål og visioner for ældreområdet

73 Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Politikområde Psykiatri og handicap Politikområde Sundhed Generelt Politiske mål for sundhedsområdet Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Trafik og Park Trafik og Park - Væsentlige anlægsprojekter Vej, Park og Havneservice Land og Miljø Land og Miljø - Væsentlige anlægsprojekter Plan og Byg Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Børn og Familie Dagtilbud Skoler Anlægsprojekter Kultur- Idræts og Fritidsudvalget Oversigt over udvalgsområde Generelt Målsætning Fokusområder Væsentlige anlægsprojekter

74 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab Budget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Økonomi, Planlægning og Udvikling - Drift 293,52 281,26 288,91 284,85 283,68 283,72 Budgetramme 1 293,52 281,26 288,91 284,85 283,68 283,72 7,71 6,94 6,80 6,68 6,68 6,68 Ledelsessekretariat 26,41 37,73 34,28 33,71 34,14 34,14 Økonomi og Personale 15,31 13,97 18,15 17,87 16,15 15,10 IT 40,69 39,68 39,11 39,07 39,07 39,07 HR og Personale 10,23 14,51 14,06 14,00 14,00 14,00 Skoler 2,52 2,34 2,29 2,28 2,28 2,28 Dagtilbud 2,34 2,47 2,42 2,41 2,41 2,41 Børn og familie 16,01 16,35 16,05 15,98 15,98 15,98 Kultur og fritid 2,20 2,08 2,03 2,02 2,02 2,02 Direktion Borger og Arbejdsmarked 55,92 50,23 53,92 50,67 50,67 50,67 Psykiatri og handicap 8,60 7,76 7,84 7,81 7,81 7,81 Sundhed 2,91 2,83 2,76 2,74 2,74 2,74 Ældre 3,84 4,07 3,87 3,85 3,85 3,85 Strategi og Implementering 12,01 10,85 4,15 4,21 4,21 4,33 Trafik og Park 8,63 2,39 9,42 9,39 9,39 9,43 Plan og Byg 3,68-1,57 11,09 11,08 11,08 12,03 Land og Miljø 21,54 22,06 15,97 15,92 15,92 15,91 Kommunale bygninger 30,96 32,57 32,40 32,54 33,00 33,00 Redningsberedskab og kommission 12,19 10,06 9,88 9,84 9,84 9,84 9,82 3,95 2,43 2,78 2,43 2,43 Budgetramme 2 25,69 29,04 28,54 29,04 29,54 30,04 Tjenestemandspensioner 25,69 29,04 28,54 29,04 29,54 30,04 Budgetramme 3 - Anlæg 27,79 12,02 28,48 47,32 28,22 58,83 347,00 322,32 345,93 361,21 341,44 372,59 Projekter Udv. for Økonomi, Planlægning og Udvikling i alt + = Udgift, - = Indtægt Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 3

75 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2015 på 317,5 mio. kr. mod 310,3 mio. kr. i budget 2014 omregnet til 2015 priser. Stigningen skyldes at der i forbindelse med omorganiseringen på områderne indenfor teknik og miljø blev rettet op på en række udgifter som tidligere var placeret på fagudvalgets driftsramme, men som rettelig er administrationsudgifter og derfor er flyttet til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Herudover er der udmøntet en besparelse på 3 mio. kr. som er del af kommunens samlede reduktion på 20 mio. kr. og budgettet til Erhvervsudvalget er ligeledes flyttet fra budgetrammen. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 11 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Ligesom Udviklings- og markedsføringspuljen indgår budgetrammen. Der er i årene afsat 9,6 mio. kr. til Udviklings- og markedsføringspuljen. I forbindelse med konstitueringsaftalen blev der overført 2,5 mio. kr. til Erhvervsudvalget fra den oprindelige Udviklings- og Markedsføringspulje. I nedenstående figur kan det aflæses, at Vordingborg Kommunes administrative udgifter pr. indbygger i alle årene ligger under niveauet blandt de kommuner som er statistisk sammenlignelige. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 4

76 Revideret den 21. august 2014 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Kilde: ECO-nølgetal Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune samt udviklingen af et nyt styringskoncept, der kan afløse den nuværende, vil der senere på året blive udarbejdet forslag til målsætninger på udvalgets område. Udvalget involveres og skal godkende det inden det tages i brug. Væsentlige anlægsprojekter Af væsentlige anlæg er der i budget 2015 hensat 30,0 mio. kr. til ny proces for administrationsbygning, mens der for budgetårene er hensat 88,9 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 5

77 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Erhvervsudvalget 0 12,3 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme ,30 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 12,3 10,2 10,1 10,0 10,0 Budgetramme 3 - Anlæg Politikområde i alt + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget består af 3 politikområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde Erhvervsudvalget 6

78 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Vordingborg Destinationsudvikling A/S. Endvidere er der, til begge selskaber, afsat puljer til gennemførelse af projekter i regi af de 2 selskaber. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Målsætning Mål og visioner for Erhvervsudvalgsområdet Visionen er: Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Vi er kendt for mange iværksættere og virksomheder, som har opnået stor vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller være turist i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro. Virksomheder med fokus på fødevarer fra landbrug, over forarbejdning, handel og til gourmet restauranter har fået en særligt stærk position og brand i Vordingborg Kommune. Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder til kommunen. Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksom heder, som med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store. Overordnet målsætning: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Fokusområder Globalisering og innovation o At udnytte mulighederne i forhold de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland Erhvervsudvalget 7

79 Revideret den 21. august 2014 Erhvervsudvalget Kompetenceudvikling o At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed o At der sker en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser Virksomheder og iværksættere o At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning o At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver o At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune Detailhandel o At der skal ske et tættere samarbejde mellem handelsstandsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events Turisme o At Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark o At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune Erhvervsudvalget 8

80 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Drift Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget ,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 27,4 0,0 5,0 6,1 4,6 7,1 32,0-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 7,2 30,4 0,0 0,0 6,3 6,3 4,5 6,6 30,2-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,8 29,9-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,6 29,7-0,2 0,1 5,5 6,2 4,0 6,4 0,2 0,7 0,2 0,7 0,7 0,7 2,5 1,8 0,0 0,1 4,2 3,8 3,7 2,0 0,3 0,3 0,2 2,5 3,8 2,5 3,8 2,5 3,8 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 736,4 2,1-1,0 5,8 0,0 6,6 30,9 43,7 192,8 84,5 1,3 62,4 0,0 44,9 24,1 16,4 95,9 5,7 5,0 66,4 1,0 726,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 178,9 84,6 1,5 56,4 713,7 1,5 2,7 7,8 0,0 6,7 22,9 36,1 189,8 77,0 1,2 66,7 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 707,9 0,6 1,0 7,6 0,0 7,0 28,3 38,8 167,2 77,0 1,5 55,6 43,0 25,2 14,4 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 43,9 26,0 14,2 97,5 5,4 69,3 15,5 49,9 24,0 18,0 81,6 0,7 5,4 67,2 12,5 5,4 69,3 15,5 5,4 69,3 15,5 5,4 69,3 15,5 27,4 24,7 23,8 24,4 24,4 24,4 13,2 5,2 1,9 12,5 10,3 4,4 6,9 5,9 5,3 12,5 10,3 4,4 12,5 10,3 4,4 12,5 10,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked Budgetramme 1 Beboelse Andre faste ejendomme Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Andre sundhedsudgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Budgetramme 2 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Personlige tillæg m.v. Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinans. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinans. Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grp. flygtninge Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans. Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig udd.ordning og midlertidig arbejdsm.ydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Budgetramme 3 - Anlæg Udd.- og Arbejdsmarkedsudvalget ialt + = Udgift, - = Indtægt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9 0,5

81 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10

82 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder, og reformerne fortsætter også i 2015 og Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt for unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. I sommeren 2013 er der endvidere indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den særlige uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten, så denne ordning først er udløbet medio Fra starten af 2014 er i stedet indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet, og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag, og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. I juni 2014 er der indgået en politisk aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. Denne aftale vil i løbet af efteråret blive udmøntet i konkret lovgivning, som træder i kraft 1. juli 2015 (og delvis allerede 1. januar 2015). Hovedelementerne i beskæftigelsesreformen er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene samt afbureaukratisering og en helt ny styringsmodel for beskæftigelsesindsatsen (bl.a. nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd). I forbindelse hermed har forligsparterne aftalt, at der med virkning fra 2016 skal gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion aftrappes med varighed af periode på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11 Faktaboks borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, 1664 år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,6 % eller personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 12 % Der er arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen. Omvendt pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikke-vestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2013 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2013 (gennemsnit 700 hver dag) modtog adagpenge (gennemsnit 800) modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.200)

83 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget offentlig forsørgelse. Omlægning skal gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2015 er udarbejdet og godkendt parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune 2008 til Prognose fra 2013 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er udarbejdet af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12

84 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. For først gang siden krisen satte ind i 2008 viser såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år, at faldet i beskæftigelsen er bremset op, og at der frem til 2016 endog kan ventes en lille stigning i beskæftigelsen. Det indebærer, at risikoen mangel på visse typer af arbejdskraft øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være en forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til udgangen af En del af dette fald kan forklares ud fra afkortningen af dagpengeperioden, og de personer, der har mistet deres dagpengeret, i stedet indgår i gruppen af kontanthjælpsmodtagere m.v. (inkl. den særlige uddannelsesydelse). Samlet har der fra starten af 2012 og frem til midten af 2014 været en kraftig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at tage af og falde en smule i løbet af 2015, jf. figur 2. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2014 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13

85 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget I marts 2014 modtog i gennemsnit personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2014 Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) Særlig uddannelsesydelse** Kontanthjælp*** Jobparate Aktivitetsparate Uddannelseshjælp*** Uddannelsesparate Aktivitetsparate (Kontant- og uddannelseshjælp samlet)*** Revalidering (inkl. for-revalidering) Sygedagpenge Ressourceforløb Alle midlertidige ydelser* Modtagere af ydelse (berørte) Antal Ændring fra samme måned året før % % % % % 403 -% 112 -% 291 -% % % % 38 -% % Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Efterløn Alle permanente ydelser* Alle ydelser* Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før % % % % % 391 -% 106 -% 285 -% % % % 36 -% % % % % % % % % % % % % -5 % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 30 % 28 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Særlig uddannelsesydelse og ressourceforløb indført fra starten af Derfor kraftig udvikling i antal modtagere i løbet af Tal for modtagere af uddannelsesydelse er kun opdateret frem til februar 2014 *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp og modtagere af kontanthjælp som følge af kontanthjælpsreformen. Uddannelses- og kontanthjælp kun opdateret frem til februar 2014 Kilde: Målsætning Beskæftigelsesministeren sætter med de årlige ministermål den overordnede ramme og retning for arbejdet på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. I 2015 tager indsatsen udgangspunkt i følgende ministermål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke barer påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstilliner af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den unge er rustet til fremtidens arbejdsmarked Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigt på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14

86 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne støtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borge kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldt tilbage i job, lige som målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Langtidsledighed skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed ikke mindst i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding Ministeren fastholder de beskæftigelsespolitiske mål fra 2014 i De nuværende mål sætter fokus på områder, hvor der også i 2015 er særligt behov for en styrket indsats, ligesom målene understøtter implementeringen af de reformer, som er eller vil blive iværksat på beskæftigelsesområdet. Vordingborg Kommune vil lade de udmeldte indsatsområder og mål være retningsgivende for jobcenterets planlægning af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg vil under de enkelte indsatsområder i tæt samarbejde med Det lokale Beskæftigelsesråd fastlægge kvantitative måltal for indsatsen, som muliggør en løbende opfølgning. Herudover vil det fortsat være kommunens mål at sikre en kvalificeret vejledning, rådgivning og aktivering af ledige uddannelses- og arbejdssøgende. Indsatsen skal øge den enkeltes muligheder for at opnå selvforsørgelse og samtidig være med til at sikre det størst mulige, kvalificerede arbejdsudbud. Endelig er det kommunens målsætning at sikre kvalitet og rettidig omhu i kontakten med ledige, sygemeldte og virksomheder. Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Gennem de årlige ministermål fastlægger beskæftigelsesministeren inden for rammerne af denne vision en række landsdækkende prioriteringer, som kommunens indsats tilpasses. Herudover fastlægger kommunalbestyrelsen i forbindelse med de årlige beskæftigelsesplaner en række lokale prioriteringer af indsatsen. De kvantitative mål for indsatsen vil blive fastlagt endeligt i slutningen af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15

87 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16

88 Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Budgetramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder 335,8 321,0 325,0 325,3 325,7 326,4 5,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 275,4 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 19,8 21,1 26,5 27,0 27,5 28,3 Vordingborg Madservice Distrikter Forebyggelse & Aktivitetscentre Hjælpemidler 35,1 34,9 33,5 33,4 33,2 33,1 Øvrig udvalgsramme 64,5 89,7 88,0 94,1 100,8 112,5 5,6 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Øvrig ældre 59,1 79,2 77,5 83,6 90,3 102,0 Mellemkommunal afregning -0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Budgetramme 2-8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 Bygninger m.m. -8,0-6,4-6,4-6,4-6,4-6,4 41,85 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434,3 406,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Bygninger m.m. ANLÆG - Budgetramme 3 Anlæg Socialudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2015-prisniveau Opgaver Socialudvalget består af et politikområde. Politikområdet Ældre har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de + 75-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Generelt Ældreområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Ældreområdet arbejder for andre alternativer end de traditionelle i tæt Socialudvalget 17

89 Socialudvalget tværgående samarbejde med forskellige sekretariater og udvalgsområder. Ældreområdets indsats er særligt formuleret i Politik for pleje og omsorg, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til pleje og omsorg, tæt samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer at ældreområdet kan holde sit budget trods planlagt og gennemført reduktion af budgetterne over årene. Indsatser er udviklet løbende og har bragt Vordingborg Kommune i front og visende vejen, trods økonomiske nøgletal i bunden af sammenlignelige kommuner. Den leverede indsats er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt uanset geografi i Vordingborg Kommune og uanset de muligheder det afsatte budget på området giver. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt. Erfaring deles med private leverandører på Frit valgs området. Private leverandører rådgives og stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 65+ årig (2014 priser) Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 B Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede, men bringer Vordingborg Kommune under det gennemsnitlige regionale niveau. Udgiftsniveau på ældreområdet kr. pr. 75+ årig (2014 priser) Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet B KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at Udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Socialudvalget 18

90 Socialudvalget Plejeboliger, aflastning mv. Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger (uge 11) 2011 (uge 11) , ,16 (uge 11) ,12 (uge 11) ,1 Når gennemsnittet pr. borger falder fra 2013 til 2014 skyldes det, at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge og visitation er ændret fra visitation af ydelser efter Serviceloven til ydelser efter Sundhedsloven (delegeret sygepleje). Samlet set er gennemsnittet uge på 17,77 t. pr. uge, dvs. et øget niveau af den samlede visitation set i forhold til de foregående år, hvilket afspejler opgaveflytning fra sygehus til kommune opgavetilgang af bl.a. delegeret sygepleje. På Frit valgsområdet har fordeling af opgaver mellem kommunale og private leverandører fundet et fast leje. Opgaver som vareudbringning og hjælp til tøjvask er i fornuftig stigning og bidrager til, at det samlede ældreområde fortsat kan drives rentabelt. Samtidig afspejles resultatet af den samlede forebyggende og rehabiliterende indsats så det samlede antal visiterede borgere og visitationsniveau fastholdes på et stabilt niveau over årene. Denne stabilitet er nødvendig for at ældreområdet kan overholde sit samlede budget, hvor særligt mellemkommunal refusion og kropsbårne hjælpemidler er omkostninger i en stigningstakt, der følger den demografiske udvikling. Eget hjem: kommunal leverandør Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger Eget hjem: privat leverandør Visiterede ydelser pr. uge. Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger (uge 11) 2011 (uge 11) ,74 (uge 11) (uge 11) , ,73 Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Inkl. KRAM madservice Socialudvalget 19 (uge 11) ,02 (uge 11) ,84 (uge 11) ,28 (uge 11) ,87

91 Socialudvalget Samlet Kommunal og privat Visiterede ydelser pr. uge. (uge 11) 2011 (uge 11) 2012 (uge 11) 2013 (uge 11) 2014 Timer Ældreområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har en geografisk bred regional profil og ikke alle vælger efterfølgende ansættelse med eventuel bosætning i Vordingborg Kommune. I Vordingborg Kommune arbejdes derfor målrettet med muligheder for praktikplads i forhold til eventuelt brancheskift i samarbejde med Borgerservice og Arbejdsmarkedscentret. Ældreområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven. Ældreområdet vil fortløbende have behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af bl.a. tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Ældreområdet er derfor engageret i arbejdet med den nye EUD-reform og udmøntningen heraf. Normering ældreomsorg Vord.borg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet ,3 107,6 94,7 111,7 Personale pr årige ,7 107,2 90,0 108,6 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning ,2 102,1 86,2 103, ,6 99,7 83,6 100,1 For 2013 gøres opmærksom på, at Vordingborg Kommune afholdt en større indsats med kompetenceudvikling for alle SOSU - ansatte i perioden fra uge 36 i 2012 og hele Indsatsen ses i normeringsoverblikket med et højere personaleforbrug. I 2014 forventes normeringen stort set at svare til det gennemsnitlige regionale niveau. Målsætning Målsætningerne er derfor: at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv at ældre med behov for rehabilitering og social netværk bevarer et godt liv uden afhængighed af andre at borgere med behov for pleje og omsorg modtager behandling og hjælp og ved alvorlig sygdom lindring, støtte og nærhed Mål og visioner for ældreområdet Fravær: At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i fokus Forebyggende indsats: At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Digitalisering: At digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Socialudvalget 20

92 Socialudvalget Akut og tidlig indsats: Hindring af genindlæggelser med opfølgning og forebyggende indsats Rehabilitering på Socialudvalgets område: Fortsat udvikling af det rehabiliterende team ældres opgaver også i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade Velfærdsteknologi: Afprøvning og implementering i driften med fokus på nytteværdi Demens: Fortsat implementering af forløbsprogram Væsentlige anlægsprojekter I 2014 står byggeriet i Præstø færdigt og halvdelen af boligerne på 1. sal af Solvang er ombygget fra ældreboliger til plejeboliger for demente. Det bør indenfor de nærmeste budgetår overvejes om den sidste halvdel af ældreboligerne på Solvang bør ombygges til almindelige plejeboliger eller til plejeboliger for demente. Det kan overvejes, om der bør reserveres 2 til 2½ mio. kr. til formålet med den begrundelse, at det er forholdsvist ukompliceret at udvide antallet af plejeboliger frem for at bygge nyt og frem for at have ledig kapacitet af ældreboliger, som det er og har været tilfældet de seneste år. Der er behov for at opgradere drifts- og vedligeholdelsesniveauet af de kommunalt ejede plejeboliger og ældreboliger. Boligerne administreres som aftalt i udbud af administrationsaftalen af 1. januar 2013 ved Boligselskabet Sjælland. Boligselskabet Sjælland har efter aftale med Ældresekretariatet udarbejdet tilstandsvurderinger og har udarbejdet udkast til budget 2015 for de enkelte boligområder. Flere af tilstandsvurderingerne peger mod væsentlige huslejestigninger, der ligger udover de, der kan forventes i et boligområde som ønskes udlejet medmindre der foretages de nødvendige investeringer. Det skal særligt bemærkes at Plejecentrene Skovbo og Aggerhus, samt Ældreboligerne ved Damsholte er udfordret af deres bygningsmæssige stand. Socialudvalget 21

93 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab ,7 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,7 Budget ,2 Budget ,9 148,8 153,4 3,0 150,4 149,0 153,0 9,8 143,2 149,2 153,2 9,6 143,6 149,1 153,1 9,6 143,5 148,9 152,9 9,6 143,3 148,8 152,8 9,6 143,2 Betaling for egne borgere ( 108) Betaling for egne borgere ( 107) Betaling for egne borgere ( 103) Betaling for egne borgere ( 104) Betaling for egne borgere ( 85) Voksne med særl. behov ( 109 og 110) Kontaktperson- og ledsagerordninger Støt til friv. socialt arbejde ( 18) Refusioner Specialiserede landsdækkende tilbud 63,7 10,8 12,4 12,4 49,2 3,6 0,9 1,0-4,8 1,1 56,3 12,2 13,0 13,7 46,9 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,5 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,3 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,1 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 59,0 10,3 12,8 13,7 46,1 2,4 0,7 1,0-4,0 1,2 Budgetramme 2 Ældreboliger -4,6-4,6-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 Budgetramme 3 - Anlæg 18, Politikområde Sundhed Budgetramme 1 Virksomheder Center for Rusmidler Sundhedsplejen Tandplejen Træningsenheden Øvrig udvalgsområde Tandplejen Sundhedscentre Projekter ex. (100% overf.) Tandplejen Sundhedscentre 245,9 64,0 57,2 9,6 8,0 17,2 22,4 6,8 0,2 6,6 0-0,2 0,3 246,1 65,8 56,9 9,8 7,8 15,9 23,3 8,1 0,5 7,7 0,8 0,6 0,1 244,8 65,1 57,0 9,7 7,7 16,2 23,4 8,1 0,5 7, ,6 64,8 56,2 9,4 7,4 16,1 23,2 8,6 0,5 8, ,3 64,6 55,9 9,4 7,3 15,9 23,2 8,6 0,5 8, ,1 64,3 55,7 9,4 7,2 15,8 23,2 8,6 0,5 8, Budgetramme 2 Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 181,9 181,9 180,3 180,3 179,7 179,7 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8 178,8 0 0, ,8 395,6 394,1 392,7 392,2 391,9 Drift Politikområde Psykiatri og Handicap Budgetramme 1 Virksomheder Øvrig udvalgsramme Budgetramme 3 - Anlæg Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Sundheds- og Psykiatriudvalget 22

94 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Opgaver Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed. Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområde Psykiatri og handicap Generelt Psykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogen gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt unge miljø inden for bo og naboskabsområdet, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en mindre pris end den vi kender i dag samtidig med høj kvalitet. Det skaber udfordringer til at finde de gode politiske løsninger inden for området. Området består af skal-opgaver som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og Sundheds- og Psykiatriudvalget 23

95 Sundsheds- og Psykiatriudvalget omfanget af ydelsen eller hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, at der kan strammes op på udgiftsudviklingen. I Rammeaftalen for 2015 for Region Sjælland er der aftalt en takstreduktion i 2015 på minimum 1,5 % for tilbud omfattet af rammeaftalen. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune. Aftalen betyder, at Vordingborg Kommune vil opnå besparelser på de køb der foretages i andre kommuner i Regionen Sjælland og hos regionen. Samtidigt vil der skulle ske reduktion på egne tilbud. Da Vordingborg Kommune er netto-sælger kommune, vil størstedelen af besparelsen tilfalde køberkommunerne. Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen at de unge, der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. For at borgeren kan være i tilbuddet, betyder det, at differencen som borgeren ikke er i stand til at betale, påhviler Psykiatri- og handicap afdelingen at bevilge som behandlingsudgift. De mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal yngre borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Men der vil fortsat være behov for at udvikle egentlige botilbud. Området har været udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere. Der arbejdes løbende for at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Bøgehuset under Socialpsykiatrien er pr blevet nedlagt som et skærmet tilbud. Vordingborg Kommune har besluttet at oprette et nyt tilbud hvor man har valgt at sammenlægge Bøgehuset og Kastaniehuset som fysisk er placeret ved siden af hinanden. Der er i alt 10 pladser, hvor tre er 108 pladser og de resterende syv er afklarings/akut pladser. Grafisk materiale for Psykiatri og handicap Sundheds- og Psykiatriudvalget 24 Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er kraftig stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er nogenlunde konstant Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er svagt faldende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner

96 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder såvel de behov, som de borgere har, som bor i vores tilbud som at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov og de behov der vurderes at være brug for at møde fremover. Målsætningerne er derfor, at: Udvikle visitationen, så den visiterer så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fokusere hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Vil videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Vil afholde dialogmøder med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Vil udvikle tilbud tilknyttet aktivitetshuset Elverhøjene i Stege til unge udviklingshæmmede med væsentlige funktionsnedsættelser Vil udvikle kompetencecentre der hver har en bestemt målgruppe tilknyttet Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større Sundheds- og Psykiatriudvalget 25

97 Sundsheds- og Psykiatriudvalget sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således mødet med kommunen som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Politikområde Sundhed Generelt Borgernes sundhedstilstand varierer kommunerne imellem. Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i øjeblikket - også for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid. På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler herpå, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret, sundhedsfagligt effektivt og lighedsskabende tilbud. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn Faktaboks synliggør hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den - 21% ryger dagligt målrettede ydelse gives ofte i et tværfagligt samarbejde mellem - 15% viser tegn på sundhedsaktører som Rusmiddelcentret eller Træningsenheden og næsten alkoholafhængighed altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. På voksenområdet er jobcentret en nær samarbejdspartner i den - 11% har et højrisikabelt helhedsorienterede, forebyggende indsats. alkoholforbrug Forebyggelse i hverdagslivet Kommuneorganisationens største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Den gældende sundhedspolitik beskriver hvordan dette kan praktiseres, og den nye sundhedspolitik, der ventes vedtaget ultimo 2014, lægger ligeledes vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Sundhedssekretariatets anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i Sundheds- og Psykiatriudvalget 26-16% er meget generet af psykiske symptomer - 28% er stillesiddende mere end 10 timer om dagen - 17% er svært overvægtige - 96% bruger ofte grønne områder - 7% har sjældent nogle at tale med, hvis der er problemer - 21% oplever et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsprofil 2013 for Vordingborg Kommune samt Danmarks Statistik)

98 Sundsheds- og Psykiatriudvalget de kommende år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg hos de raske årige og hos de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er, at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træningsenheden og patientskolerne har i samarbejde med ældreområdet og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år. Fokus på det nære sundhedsvæsen Det højt specialiserede og centraliserede sygehusvæsen betyder, at mange i Vordingborg Kommune har lang afstand til nærmeste sygehus. Kommunal kapacitetsopbygning betyder, at sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv lokal rehabilitering. Og det integrerede samarbejde med jobcentret i forlængelse af de seneste reformer på førtidspensions- fleks- og sygedagpengeområderne, understreger vigtigheden af et driftsikkert og kompetent kommunalt sundhedsvæsen. For de mest syge og ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at alle sundhedstilbud findes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje. De tre kommunale sundhedscentre er en væsentlig ressource i den henseende. Aktivitetsbestemt medfinansiering Produktionen i det regionale sygehusvæsen øges år for år, hvilket afspejles i kommunernes udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling. Stigningen i medfinansiering dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for præcise analyser, da kommunerne ikke har datamæssig adgang til at følge den enkelte patients vej genne sundhedsvæsenet. Vordingborg Kommune følger, sammen med regionens øvrige kommuner, udviklingen i medfinansiering nøje. Udviklingen i indlagte med forebyggelige diagnoser og genindlæggelser følges kvartalsvis og uventede udsving drøftes med regionen. Vordingborg Kommune ligger flot på disse parametre, som i øvrigt udgør under 10% af den samlede medfinansiering. Kommunerne arbejder gennem KL for en mere transparent afregningsmodel med incitamenter, der understøtter samarbejde mellem sektorerne. Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014) Sundhedspolitik Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Sundheds- og Psykiatriudvalget 27

99 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Grafisk materiale Sundhed Politiske mål for sundhedsområdet En ny sundhedspolitik for Vordingborg Kommune er netop anbefalet af Sundhedsog Psykiatriudvalget og sendt til høring. Det nye udspil har følgende vision: Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation. Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriterin ger i Vordingborg Kommune. Udvalget ønsker fortsat: At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sund hedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hver dagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. De kommende års indsatsområder vil være: Sundhed i kommunens tilbud Naturen tæt på Fællesskaber for alle Oplysning og opsporing Rehabilitering Behandling Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger: Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gature, løberuter, cykelruter sport og akti vitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kom munale tilbud til børn, unge, voksne og ældre Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde Sikre klar og malgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundheds væsens indsats for at opdage syg domme og risikoadfærd sa tidligt som muligt, sa helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom Fortsat udvikle effektive, efter spurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspek tiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundheds pædagogiske viden Sundheds- og Psykiatriudvalget 28

100 Sundsheds- og Psykiatriudvalget Sikre fagligt samarbejde og sam menhængende patientforløb pa tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Tilbyde den nødvendige og til strækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og ef fektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, malrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlings metoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer Sundheds- og Psykiatriudvalget 29

101 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget ,8 113,2 113,0 112,7 113,6 Drift Politikområde Trafik og Park Budgetramme 1 Vejdrift: Kolonihaver Planlægning af parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Sydsjællandsleden Trafik- og Parksekretariatet Trafiksignaler og Vejbelysning Belægninger Parkeringsvagt-ordning Kørselsområdet: Rutebilstationer Kørselskontor - administration Off. buslinjer - Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Lægekørsel efter sundhedsloven Budgetramme 2 Vintertjeneste Politikområde Vej, Park og Havneservice Budgetramme 1 Vejdrift: Parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Offentlige toiletter Vej, Park og Havneservice (drift) Arbejde for egne forv. og institutioner Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger Færge og havneområdet: Færgedrift Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne Politikområde Bygningsvedligeholdelse Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Usolgte grunde - boligformål Usolgte grunde - erhvervsformål Faste ejendomme - fællesudgifter Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift Faste ejendomme - beboelse Faste ejendomme - andre faste ejendomme Politikområde Land og Miljø Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Teknik- og Miljøudvalget 30 66,1 58,6 58,6 0,0 1,0-0,2 0,1-8,9 7,2 24,8 0,0 34,7-0,1 3,5 18,4 2,0 2,5 0,9 7,3 0,0 71,6 64,1 64,1 0,0 0,1-0,2 0,1 0,1 7,5 21,3 0,0 35,2-0,1 0,9 21,0 2,0 2,6 0,9 6,2 1,6 72,0 64,4 64,4 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,5 21,3 0,0 36,7-0,1 0,9 22,1 2,0 3,0 0,9 6,2 1,6 72,4 64,8 64,8 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,8 21,3 0,0 36,8-0,1 0,9 22,1 2,0 3,1 0,9 6,2 1,6 72,4 64,8 64,8 0,0 0,1-0,2 0,1-1,0 7,8 21,3 0,0 36,8-0,1 0,9 22,1 2,0 3,1 0,9 6,2 1,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 48,0 48,0 48,0 8,4 4,3 0,7 24,8 0,2 0,0 1,2 3,6 3,2 1,6 0,9 0,8 31,8 31,8 31,8 2,4 1,1 0,5 11,9 7,0 0,0 0,9 3,4 2,6 2,0 0,7 1,3 32,2 32,2 32,2 2,4 1,1 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,6 2,7 2,0 0,7 1,3 32,3 32,3 32,3 2,4 1,1 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,7 2,7 2,0 0,7 1,3 32,7 32,7 32,7 2,4 1,2 0,5 10,9 7,0 0,0 0,9 4,7 3,2 2,0 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1-2,0 1,4-0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1-1,5 1,4-0,1 0,5-0,6-0,6-0,6 0,2 0,1-2,6 1,4-0,1 0,5-1,3-1,3-1,3 0,2 0,1-3,3 1,4-0,1 0,5-1,3-1,3-1,3 0,2 0,1-3,3 1,4-0,1 0,5 9,8 9,8 9,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4

102 Teknik- og Miljøudvalget Forpagtning af arealer m.v. Strande, Blå Flag m.v. Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. Natura 2000 Fredningserstatninger Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse - fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Skadedyrsbekæmpelse -0,4 0,5 2,3 0,5 0,0 0,0 2,5 3,3 0,1 0,3 0,1 0,0-0,3 0,9 0,0-0,4 0,6 1,2 0,5 0,0 0,0 0,7 0,8 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,6 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,6 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1 0,0-0,1 0,8 0,0-0,4 0,7 1,4 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0-0,1 0,9 0,0 Affaldshåndtering Brugerfinansieret Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) Storskrald og haveaffald (reg. moms) Glas, papir og pap (reg. moms) Farligt affald (reg. moms) Genbrugspladser (reg. moms) 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 2,9 2,9 0,3 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,0 0,6 Politikområde Plan og Byg Budgetramme 1 Øvrig udvalgsområde Byfornyelse 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 41,1 46,3 42,3 52,4 20,4 169,9 159,5 155,3 165,1 134,0 Budgetramme 3 - Anlæg Teknik- og Miljøudvalget i alt + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik og Park, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Plan og Byg og Bygningsvedligeholdelse. Politikområdet Trafik og Park har følgende ansvarsområder: Jordforsyning og kolonihaver Kommunale parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Rekreative ruter Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet Bestillerfunktion i forhold til vej-, park- og havnedrift Trafiksikkerhed Generelt Trafik- og Parkområdet Trafik og Park har ansvaret for administration, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel samt styring og udvikling af kommunens havne. Teknik- og Miljøudvalget 31

103 Teknik- og Miljøudvalget Trafik og Park udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer indenfor vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol. Trafik og Park er bestiller i forhold til kommunens vej-, park- og havnedrift. Opgaverne omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, vandrestier, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Afdelingen er ligeledes bestiller i relation til station og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legeplader og kommunale institutioners udearealer. Trafik og Park varetager administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Endvidere har Trafik og Park ansvaret for at samle og koordinere de kommunale kørselsordninger og den kollektive trafik bl.a. i samarbejde med Movia. Opgaven varetages i det daglige af kørselskontoret, som også har tilsynet med Taxaområdet. Efter en større omstrukturering af havneområdet, hvor alle de kommunale havne blev organiseret i Vordingborg Havne, er man i fuld gang med at udvikle havnene og de maritime miljøer i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Der er etableret lokale havnebestyrelser for hver af de kommunale lystbådehavne. Havnebestyrelserne repræsenterer de lokale interessenter, og skal bl.a. søge at sikre optimale forhold for havnenes økonomi i samarbejde med havnedriften. Endvidere oprettes et havneråd, hvor alle havnebestyrelsernes for- og næstformænd samles en til to gange årligt. I havnerådet er der politisk repræsentation fra Teknik- og Miljøudvalget. Medio 2015 udvides Vesthavnen i Vordingborg for at opnå en højere kapacitet. Der er allerede indgået aftaler med kunder, som ønsker at lægge deres aktiviteter på havnen og dermed forventes en større udskibning. De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser. Parkområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder og de 16 grønne udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Parkområdet er præget af et stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på turisme. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Der er 31 havne i kommunen, hvoraf 10 er kommunale Trafik og Park beskæftiger 22 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 40 mio. kr. Trafik og Park vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bælt-projektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen. I 2014 er der lavet en plan for de fremtidige cykelstier i kommunens tre købstæder. Planen er en opfølgning til den overordnede cykelstiplan for hele kommunen. I 2015 påbegyndes udmøntningen af planens mål og de forskellige initiativer. Teknik- og Miljøudvalget 32

104 Teknik- og Miljøudvalget Efter tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen er Trafik og Park i gang med at udvide busdriften og opgradere busstoppestederne med moderne inventar. Den samlede udgift til skolebusdriften udgjorde i 2013 ca. 9,4 mio. kr. Omfanget af skolebusdriften er i høj grad styret af skolesekretariatets behov og ønsker. Omkostningen er især det seneste år øget. Den vedtagne lovændring i Lov om trafikselskaber åbner for at den lukkede kørsel med skolebus kan benyttes af alle borgere. Kørselskontoret forventer at fremsætte dette som et forslag senere i Vordingborg Kommune har igen fået ansvaret for gadebelysningen. I 2015 skal den praktiske drift af belysningen i udbud. Samtidig arbejdes der på en udskiftningsplan så belysningen bliver opdateret til nutidig standard. På vej-, park- og havneområdet gennemføres der hvert år forskellige anlægsopgaver, som Trafik og Park er ansvarlige for. I den nuværende investeringsplan 2015 er der anlægsprojekter indenfor fritidsområder (Ore Strand, grønne udviklingsplaner), fritidsfaciliteter (renovering af idrætsanlæg), parker og grønne anlæg, havne-, bro- og vejanlæg, herunder cykelstier samt trafiksikkerhed og gadebelysning. Endvidere er der anmodet om midler til følgende anlægsprojekter, nye offentlige toiletter, udvikling af de rekreative ruter (Camønoprojektet og Kløverstiprojektet). Figur 1 Kilde Egne dataudtræk I forbindelse med nedsættelsen af taksten for Flextur blev telebusserne i 2013 nedlagt. Dette har øget brugen af Flextur-ordningen markant. Udviklingen ses i figur 1. Kommunens tilskud til Flextur forventes 3-doblet fra 2013 til Den samlede stigning gør sig gældende for næsten alle kommuner på Sjælland, hvorfor man indledt samarbejde for at undersøge mulighederne for at styre de kommunale tilskud til Flextur. Teknik- og Miljøudvalget 33

105 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2014 Kollektive buslinjer administreret af Trafikselskabet Movia Tilskud pr. indbygger (kr.) Køreplantimer pr. indbygger Kommuner i Region Sjælland 553 1,158 Greve 284 0,633 Faxe 309 0,499 Solrød 338 0,533 Stevns 417 0,574 Næstved 422 1,087 Holbæk 424 0,872 Sorø 475 0,921 Vordingborg 482 1,234 Slagelse 528 1,247 Odsherred 559 1,028 Guldborgsund 600 1,18 Køge 613 1,469 Roskilde 628 1,339 Ringsted 693 1,529 Kalundborg 745 1,357 Lolland 897 1, ,843 Lejre Tabel 1 Kilde Movia Vordingborg Kommune har ca. 6 % flere køreplantimer pr. indbygger med kollektive buslinjer end gennemsnittet af kommunerne i Region Sjælland. Kommunens tilskud pr. indbygger til kollektive buslinjer er samtidig ca. 6 % lavere end gennemsnittet af kommunerne (se tabel 1). Figur 2 Kilde Egne dataudtræk Teknik- og Miljøudvalget 34

106 Teknik- og Miljøudvalget Figur 3 Kilde Egne dataudtræk Den samlede udgift til individuel behovsstyret kommunal kørsel udgjorde i 2013 ca. 15,2 mio. kr. Antallet af ture og den samlede omkostning har de seneste år været stigende (se figur 2 og 3). Figur 4 Kilde - ECO-Nøgletal, KORA Figur 4 viser udgiftsniveauet pr. meter vej i perioden Stigningen i 2010 i forhold til 2009 og 2011 skyldes en hård vinter. Stigningen i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift. I 2014 ligger udgifterne på niveau med de andre kommuner i sammenligningsgruppen. Teknik- og Miljøudvalget 35

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn

Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn Bilag 2 Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn Anbefalinger til byrådene i Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Der stiftes et nyt 100 % kommunalt ejet turistselskab,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere