Notat om selvejende institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om selvejende institutioner"

Transkript

1 Gammel Kongevej 39e, 2.th København V tlf: fax: Notat om selvejende institutioner relateret til begrebet socialøkonomiske virksomheder samt daghøjskolernes erfaringer. Oktober 2009 Baggrund og status for notatet: Notatet er lavet til brug for erfaringsindsamling, analyse og inspiration i forbindelse med task forcen Velfærdens iværksættere under Innovationsrådet/MandagMorgen. Baggrunden er, at task forcen bl.a. har efterlyst en juridisk selskabsform, der passer til socialøkonomi- ske virksomheders særlige karakter (MM 22/2009). Daghøjskoleforeningen har peget på, at virksomhedsformen selvejende institution er relevant i sam- menhængen, fordi den netop er udviklet til at kombinere elementer fra det offentliges opgavefokus, det privates organisationsform og civilsamfundets værdier eks. social indignation og engagement. Vi er på den baggrund blevet opfordret til at lave et notat med det formål, at belyse styrker og svagheder ved den selvejende institution som ramme for socialøkonomiske iværksættere. Notatet er baseret på daghøjskolernes erfaringer med selskabsformen. Daghøjskoler tilbyder ydelser, der kombinerer folkeoplysning og beskæftigelsessigte. Nogle af skolerne må nærmest karakteriseres som socialøkonomiske institutioner mens andre er egentlige socialøkonomiske virksomheder, der ar- bejder helt på markedsvilkår (jf. definitioner i prospektet for task forcen) 1. Generelt om selvejende institutioner En selvejende institution er en virksomhed, der agerer selvstændigt, uden at nogen kan råde over den. Det er en juridisk person, der har rettigheder og forpligtelser. Notatet er baseret på erfaringer med selvejende institutioner, som de optræder på Undervisningsmini- steriets område, hvor selskabsformen er meget veletableret. Det belyser endvidere den selvejende in- stitution som anden aktør på Beskæftigelsesministeriets område. Daghøjskoleforeningen har ikke tilstrækkelig viden om forholdene på eks. Velfærdsministeriets, Sundhedsministeriets og Kulturmini- steriets område men har ud fra samarbejdsrelationer indtryk af, at forholdene er tilsvarende. Selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område kan opdeles i to hovedgrupper: a. De basale selvejende institutioner. Udbyder offentligt godkendt undervisning og uddannelse reguleret ved lovgivning på de respekti- ve områder. Institutionerne indgår i en landsomfattende planlægning til opfyldelse af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner. Institutionerne kan oprettes og drives enten som offentlige institutioner eller som private, selvejende institutioner. b. Frie alternative selvejende institutioner. Udbyder undervisning og aktivitet, men er ikke er oprettet med henblik på imødekommelse af en offentlig forpligtelse. Disse institutioner kan kun etableres som private selvejende institutioner. De oprettes på lokalt eller landsdækkende initiativ og har som hovedregel et særligt holdnings- eller værdigrundlag. De almindelige juridiske regler for selvejende institutioner er de samme som for fonde, stiftelser mv.: Institutionens formue er uigenkaldeligt adskilt fra stifternes eller indskydernes formue. 1

2 Institutionen har et eller flere formål, der er beskrevet i dens vedtægt. Institutionen har en selvstændig, uafhængig ledelse. Institutionen er bestemt til at virke over en længere periode. Institutionen er beskyttet af grundlovens 73 mod indgreb i ejendomsretten, medmindre der er hjemmel hertil i institutionens vedtægter eller oprettelsesgrundlag, fx den lov i henhold til hvilken institutionen er oprettet. Selvejende institutioner er dog defineret snævrere end fonde mv. idet: de er skabt for at løse en samfundsmæssig opgave, der er defineret i vedtægterne. Formålet udspringer oftest af civilsamfunds- initiativer. overskud geninvesteres i virksomheden der er offentlig indsigt med virksomheden og med at vedtægterne overholdes. For den frie alternative selvejende institution gælder derudover: den eksisterer stort set på markedsvilkår typisk med det offentlige som største kunde. Forskellene på type a og b ligger grundlæggende i institutionernes forhold til stat, region eller kom- mune. Som udgangspunkt er den selvejende institution selvstændig. Institutionens formue/gæld er ikke det offentliges, men graden af indsigt og kontrol fra myndigheden stiger proportionalt med gra- den af den offentlige finansiering. Det centrale krav er, at institutionen drives på en sådan måde, at dens eksistensgrundlag ikke bringes i fare. Basale selvejende institutioner er for eksempel universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler m.v., hvor staten betaler for opgaveløsningen på kerneområderne. Her er den statslige styring meget detaljeret. Et andet eksempel er folkehøjskoler, hvor staten kun betaler en del af udgiften til opgave- løsningen, idet der skal være en betydende deltagerbetaling. Her er den statslige styring mindre detal- jeret og fleksibiliteten større. De frie alternative selvejende institutioner har som udgangspunkt langt større frihed til at agere selv- stændigt, idet relationen til den offentlige sektor mere eller mindre er baseret på markedsvilkår. Et eksempel på frie alternative selvejende institutioner er daghøjskolerne. Oplysningsforbund er ifølge loven etableret som foreninger, men fungerer stort set som frie selvejende institutioner. Det er de frie alternative selvejende institutioner, som vi mener er mest interessante som ramme for socialøkonomisk innovation, idet de er tydeligt forankrede i forhold til en samfundsmæssig opgave, er ikke- kommercielle og samtidig potentielt kan agere på et marked lige som private virksomheder. 2. Analyse af den frie alternative selvejende institutionsform Rammebetingelser/styrker og svagheder I det følgende vil vi baseret på daghøjskolernes erfaringer belyse den frie alternative selvejende institutionsform i forhold til task- forcens 5 elementer: kultur, kompetencer, regulering, marked og ka- pital. Kultur: Den frie selvejende institutionsform har potentiale til at danne ramme om en åben, ubureaukratisk og løsningsorienteret kultur pga. den fleksibilitet, der ligger i på en gang at være non- profit og fri af de- 2

3 taljerede regelsæt. Institutionsformen tiltrækker medarbejdere, der går efter metodefrihed og plads til medarbejder- og brugerdreven innovation fordi de først og fremmest er interesserede i at gøre en forskel, samfundsmæssigt set. For deltagerne/brugerne kan det være af stor betydning, at den selvejende institution er uafhængig af offentlige myndigheder. Uafhængigheden ligger eks. i, at myndighedsudøvelsen adskilles fra aktivite- ter, så deltagerne ikke i aktiviteten oplever sig truet på deres forsørgelsesgrundlag. Derved kan der frigøres mod, energi og åbenhed, som er afgørende for at opnå resultater, der er baseret på personlig motivation og dermed er langtidsholdbare. Økonomien er i den selvejende institution pr. definition tjener i forhold til opgaven og ikke herre. Det giver mulighed for fleksibilitet til at vælge at satse på nye initiativer, der anses for vigtige i forhold til opgaven også selv om de ikke umiddelbart er lønsomme. Eksempel: Det er selvfølgelig ikke en automatik, at kulturen har disse kendetegn i en fri selvejende institution, men det er et stærkt potentiale. Det er således tydeligt, at daghøjskoler generelt er præget af en stærk innovationskultur, der er i høj grad er medarbejder- og deltagerdrevet. Det kommet til udtryk ved, at medarbejderne er meget konkret involverede i både idéudvikling og praktisk gennemførelse af nye initiativer og ved, at der er en udviklet evalueringskultur, hvor deltagernes forslag og vurderinger ind- drages som et aktiv i virksomhedens innovation. Der er også typisk tale om en synlig og gennemskue- lig økonomi, hvor medarbejderne inddrages og føler sig medansvarlige. Kompetencer: Den frie selvejende institutionsform giver potentielt gode rammer for et miljø, der er præget af tvær- faglighed og mange forskellige kompetencer, der supplerer hinanden. Medarbejdere kan ansættes på baggrund af deres reelle kompetencer i form af faglighed/ekspertise og engagement. Herved adskiller de sig især fra offentlige institutioner, hvor en bestemt uddannelsesesbaggrund ofte er en betingelse for at få job. Medarbejdernes forskellige baggrund giver grobund for nye og anderledes ideer og kom- binationer og indebærer desuden, at institutionen automatisk får et meget bredt og alsidigt netværk Eksempel: Daghøjskolernes medarbejdergruppe består groft sagt af 1/3 akademikere, 1/3 med mellemlang ud- dannelse og 1/3 med ingen eller erhvervsfaglig uddannelse ofte suppleret med en diplomuddannel- se. Realkompetenceniveauet er generelt meget højt. Fagligt og med hensyn til erfaringsbaggrund spænder medarbejdergruppen meget vidt og ledere/medarbejdere giver ofte udtryk for, at forskellig- heden er en inspirationskilde og en innovationsmotor. Medarbejdernes netværk til kommuner, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, frivillige organisati- oner og virksomheder udgør bl.a. et vidensnetværk og et rekrutteringsgrundlag for bestyrelserne og bruges til eks. at skaffe praktikpladser og udvikle nye tilbud. Regulering Struktur Den frie selvejende institution er ofte helt selvdefineret, når bortses fra de almene regler. Det har op- lagte styrker, men også nogle svagheder f.eks. mht. identitet, muligheder for relevant konsulentstøtte og samarbejdsmuligheder i forhold til virksomheder af lignende karakter. 3

4 Hvis socialøkonomisk innovation skal fremmes, så er der behov for at det offentlige understøtter dan- nelsen af strukturer for grupper af socialøkonomiske virksomheder som giver dem god adgang til ek- sempelvis et tydeligere brand samt relevante samarbejdsmuligheder i forhold til konsulentstøtte, ideudveksling, udviklingsarbejde, arbejdsgiverrolle mv. uden at begrænse deres fleksibilitet. Dette sker allerede i et vist omfang gennem forskellige konsulentordninger mv. men der er mange, der falder udenfor opstillede tildelingskriterier. Områder, der i et eller andet omfang er afgrænset ved lov, er formodentlig bedst stillet her. Socialøkonomisk innovation kan endvidere understøttes gennem fritagelse for forskellige afgifter. Momsreglerne udgør i dag direkte en barriere for smidigt projektsamarbejde mellem virksomheder, der beskæftiger sig med opgaver, der er fritaget for moms. Regulering af markedsvilkår Den frie selvejende institution er en virksomhedsform, som potentielt fuldt ud er egent til at agere på markedsvilkår. EU- udbudsreglerne og den deraf afledte konkurrencelovgivning er dermed et vigtigt rammevilkår for de selvejende institutioner, der typisk løser opgaver for det offentlige mod betaling. Velfærdsydelser er typisk ikke underlagt de generelle EU- udbudsregler, men er undtaget herfra i hen- hold til bilag IIb. Men det er under alle omstændigheder et krav, at der skal være gennemsigtighed i økonomiske aftaler mellem offentlige myndigheder og andre aktører, således at andre interesserede aktører har mulighed for at byde på opgaven via udfordringsretten. Konkurrencelovgivningen fra 2007 fastsætter, at denne gennemsigtighed kan opnås enten gennem licitation eller gennem offentliggørelse af indgåede aftaler (annonceringspligt). 1 Udbudsreglerne giver som udgangspunkt gode muligheder for at vægte kvalitative og økonomiske hensyn i forhold til hinanden. I praksis vægtes de økonomiske forhold dog ofte højest i egentlige licita- tioner. Det gælder eks. Arbejdsmarkedsstyrelsens licitationer, men det gælder også hyppigt for kom- munernes udbud. Det er dog ikke et indbygget vilkår for licitationer. En licitation er imidlertid under alle omstændigheder en meget ressourcekrævende procedure, både for myndigheder og for andre aktører. Formelle fejl i ansøgningen, som er uden betydning for opgave- løsningen, kan betyde, at man bliver udelukket. Dette er en særlig belastning for mindre aktører hvilket en stor del af de frie selvejende institutioner og andre socialøkonomiske virksomheder er. 1 Ved licitation udbyder kommunen en nærmere beskrevet opgave, som alle interesserede kan byde på, og hvor den eller de, der lever bedst op til de på forhånd opstillede kriterier, vinder og får en aftale om løsning af opgaven. Når det gælder en række velfærdsydelser kan kommunen i stedet indgå en kontrakt med en eller flere aktører om løsning af en opgave på vilkår som i princippet er beskrevet på samme måde som ved licitation. Kontrakten skal offentliggøres i henhold til den såkaldte annonceringspligt, så andre kan få fuld indsigt i kontraktens vilkår. Kommunen kan også opfylde annonceringspligten ved at opstille og annoncere en kvalifikationsliste. Det indebærer at kommunen indgår kontrakter med alle aktører, der opfylder nogle nærmere definerede krav. Kommunen kan kombinere de to modeller. Andre aktører kan qua gennemsigtigheden bruge udfordringsretten til at byde på opgaven. 4

5 Hvis udbuddet oven i købet lægger ensidig vægt på prisbillighed og/eller afgrænser opgaven meget snævert, kan det være vanskeligt for mindre aktører at konkurrere med kapitalstærke landsdækkende virksomheder, ligesom det kan være vanskeligt afgive et tilbud, der er meningsfuldt i forhold til opga- veløsningen, hvis man insisterer på at fastholde den faglige kvalitet og bruge sine særlige kompeten- cer hvilket jo nærmest pr. definition er den selvejende institutions eksistensberettigelse. En fornuftigt gennemført licitation, der balancerer hensyn til økonomi og kvalitet/kvalifikationer, kan imidlertid give den pågældende myndighed et godt overblik over relevante aktører. Den anden strategi, annoncering af indgåede kontrakter og/eller anvendelse af kvalifikationsliste, in- debærer typisk men ikke nødvendigvis større fokus på kvaliteten og kontinuiteten i opgaveløsnin- gen. Proceduren kan derudover være enklere og mere fleksibel end ved licitation. Det vil typisk være en fordel for mindre og lokalt forankrede selvejende institutioner/socialøkonomiske virksomheder. En del kommuner anvender de to strategier, så de supplerer hinanden. De gennemfører en licitation med nogle års mellemrum for at få et overblik over aktuelle relevante aktører og teste prisniveauet. Imellem licitationerne fornyer de aftalerne på annonceringsvilkår, hvilket indebærer, at proceduren kan forenkles. Nye aktører kan også trækkes ind på annonceringsvilkår undervejs. Randers Kommune er et eksempel på en kommune, der har udliciteret aktiveringsopgaver og efterfølgende har fornyet indgåede aftaler flere gange med anvendelse af annoncering. Hvis selvejende institutioner og socialøkonomiske virksomheder skal have mulighed for at tilbyde fleksible alternative opgaveløsninger, herunder opgaveløsninger der er baseret på ekspertise i forhold til særlige målgrupper, så er det vigtigt at offentlige myndigheder er opmærksomme på at balancere prishensyn over for kvalitets- /kvalifikationshensyn, herunder i et vist omfang også hensynet til konti- nuitet, ved indgåelse af aftaler. Endvidere, at man er opmærksom på at anvende strategier for gen- nemsigtighed, som ikke gør det umuligt for mindre og lokalt forankrede aktører at være med. Det kan ske ved at anvende annoncering af kontrakter eller kvalifikationsliste i stedet for egentlig licitation, eller ved at kombinere de to strategier eller anvende dem parallelt. Opgaverne må endvidere formuleres så tilpas bredt, at det giver plads for kvalitativt forskellige løs- ninger. Eksempler: Daghøjskoleformen er et eksempel på en fri alternativ selvejende institution, der nok er reguleret ved lov (Folkeoplysningsloven), men reguleringen er begrænset til et enkelt kapitel, bestående af én para- graf og skolerne eksisterer mere eller mindre på markedsvilkår. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde tilskud til og godkende oprettelse af en daghøj- skole. Betingelserne er at: Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse. Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning med folkeoplysende eller beskæftigelses- fremmende sigte tilrettelagt for voksne. Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens virksomhed efter formålet Kommunen fører tilsyn med daghøjskolens virksomhed for at sikre at tilskudsbetingelserne er opfyldt. 5

6 Ved daghøjskolens ophør skal overskydende midler anvendes til lignende formål. Kommunal- bestyrelsen skal godkende anvendelsen. Dette summariske regelsæt sigter på at give kommunerne mulighed for at yde tilskud til daghøjskole- virksomhed, uden at komme i konflikt med kommunalfuldmagten. Det giver endvidere daghøjskolen nogle fordele i form af fritagelse for lønsumsafgift mv. Men ikke mindst har lovgivningen medvirket til at fastholde en betydende fælles identitet for daghøjskolerne, hvilket har muliggjort fælles konsulent- og udviklingsarbejde samt samarbejde om løn- og ansættelsesvilkår, der er tilpasset virksomhedens karakter. Et eksempel på en barriere i forbindelse med afgifter er følgende: En selvejende institution, der ikke er momsregistreret fordi kerneydelsen er momsfritaget, ønsker at frikøbe en medarbejder fra en anden tilsvarende institution i en kortere periode, eks. til en konsulentopgave i forbindelse med et udvik- lingsprojekt. Ifølge en afgørelse fra landsskatteretten er et sådant frikøb momspligtigt hvilket bety- der at det er 25% dyrere for den selvejende institution at frikøbe en medarbejder til en konsulentop- gave end at ansætte vedkommende i egen virksomhed og det er 25% dyrere end det ville være for en momsregistreret virksomhed eller for en kommune. Disse momsregler er en barriere for innovativt samarbejde mellem selvejende institutioner, der ikke er momsregistrerede fordi kerneydelsen er momsfri. Et eksempel på et stort set forbilledligt udbud er Århus Kommunes udbud af aktiveringsindsatsen i efteråret 2007, hvor der blev lagt stor vægt på den kvalitative side og relevant erfaring, både i ud- budsmaterialet og i udvælgelsen. Økonomien blev styret ved at angive en maksimumbetaling for en aktiveringsuge på 25 timer i udbudsmaterialet. Alle de lokale daghøjskoler fik rammeaftaler, baseret på deres respektive ekspertise. Et eksempel på et udbud, hvor såvel den økonomiske ramme som opgaveformuleringen var så snæver, at daghøjskolerne oplevede det som meget vanskeligt at afgive et fagligt forsvarligt tilbud ift. ledige med faglige, personlige og sociale problemer, er udbuddet af aktivering i København i foråret Daghøjskolerne fik ikke en rammeaftale med den begrundelse, at andre tilbud var billigere. To daghøj- skoler med anerkende ekspertiser i forhold til politisk prioriterede målgrupper måtte på den bag- grund lukke. Marked De rammebetingelser for socialøkonomiske iværksættere, der vedrører regulering af markedet for of- fentlige velfærdsopgaver, er belyst ovenfor under afsnittet om regulering. Under dette punkt vil vi pe- ge på andre betydende rammebetingelser, som fortrinsvis handler om betydningen af, at socialøko- nomiske iværksættere prioriteres politisk som relevante aktører på markedet for offentlige velfærds- opgaver. Frie alternative selvejende institutioner og lignende aktører med basis i civilsamfundet oplever gene- relt, at der ikke er tilstrækkelig politisk opmærksomhed på dem som et aktiv i forhold til løsning af vel- færdsopgaver og som et alternativ til såvel offentlig som kommerciel opgaveløsning. Undervisningsministeriet tænker mest i basale selvejende institutioner. Arbejdsmarkedsstyrelsen orienterer sig meget mod egentlige private aktører. Integrationsministeriet og Velfærdsministeriet indtænker de frivillige, men er til gengæld stærkt ori- enterede mod nytænkende projekter, med det resultat at kortvarige, men meget velhavende, projek- 6

7 ter ofte slår kontinuiteten i indsatsen i stykker i lokalområdet og ødelægger grundlaget for socialøko- nomiske aktører på lidt længere sigt. En del af løsningen i forhold til at skabe klare markedsvilkår kan være en tydelig national politisk prio- ritering af, at frie selvejende institutioner/socialøkonomiske iværksættere indtænkes og inddrages i opgaveløsningen. Der er behov for, at offentlige myndigheder på nationalt og lokalt plan skaber sig et overblik over relevante aktører i forbindelse med politiske initiativer og at man aktivt tager stilling til, om der er socialøkonomiske iværksættere, der med fordel kan inddrages. I forbindelse med projekter skal det aktivt overvejes, hvordan en langsigtet drift af opgaven kan tæn- kes finansieret. Eksempel: Dansk Folkeoplysning Samråd foreslår ift. det igangværende arbejde i Folkeoplysningsudvalget, at der på såvel nationalt som lokalt plan skal nedsættes folkeoplysningsudvalg, der med jævne mellemrum skal udarbejde strategiplaner for samspillet mellem henholdsvis staten og kommunen på den ene side og civilsamfundet på den anden side i løsningen af væsentlige samfundsopgaver. En sådan løsning kunne være med til at sikre, at socialøkonomiske aktører er med i billedet som branche, når der tages beslutninger, der vedrører markedet for forskellige velfærdsydelser. Kapital: Der er behov for startkapital for selvejende institutioner/socialøkonomiske virksomheder, eks. via of- fentlige garantier. Det gælder også startkapital til nye initiativer, som snarere end projektfinansiering kan bruges til at starte initiativer, der er selvbærende på lidt længere sigt. Selvejende institutioner kan ikke udbetale overskud til private investorer, men finansiering af dele af virksomheden gennem sponsorater eksisterer og vil formodentlig kunne udvides. Her kan det formo- dentlig være af betydning, hvis begrebet socialøkonomisk virksomhed tydeliggøres gennem lovgivning herom. Eksempel: Apples finansiering af Kaos- piloternes Mouse House i Århus. Apples forretningsmæssige interesse handlede ikke om at opnå direkte afkast af investeringen, men om at profilere sig i en sammenhæng, der er attraktiv i forhold til Apples produkter. 3. Sammenfatning/konklusioner Den selvejende institution udgør på mange måder en juridisk selskabsform, der danner en hen- sigtsmæssig ramme for socialøkonomisk iværksætteri. Især på felterne kultur og kompetencer er dette tydeligt. Der er behov for øget opmærksomhed på, at det offentliges håndtering af aftaler med andre aktø- rer om løsning af velfærdsopgaver foregår på en sådan måde, at der gives plads for både store og små, kommercielle og ikke- kommericielle aktører. Kun ved også at tage hensyn til de særlige vil- kår, der gør sig gældende for lokalt forankrede socialøkonomiske virksomheder kan der sikres maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen. Det kunne tale for en lovgivning a la den engelske, således at selvejende institutioner udskilles af den almindelige fondslovgivning, og integreres i en egentlig lov om socialøkonomiske institutioner og virksomheder. Det ville skærpe opmærksomheden på sektorens særkende og særlige potentia- 7

8 le i forhold til løsning af velfærdsopgaver og det ville formodentlig kunne indebære et klarere markedsgrundlag for sociale iværksættere. Der er samtidig brug for at se på behov for ændrede regler for moms mv. Der er behov for at det offentlige støtter strukturer, der giver socialøkonomiske institutioner og virksomheder adgang til for eksempel relevant konsulentbistand og fælles udviklingsarbejde. Det kan ske på forskellige måder, for eksempel gennem bredt definerede konsulentstøtteordninger el- ler i visse tilfælde ved at etablere en lovgivningsmæssig ramme for virksomheder, der løser opga- ver af en bestemt karakter. Daghøjskoleforeningen står gerne til rådighed med uddybning og konkrete eksempler. Randi Jensen sekretariatsleder oktober

Socialøkonomi og folkeoplysning

Socialøkonomi og folkeoplysning Socialøkonomi og folkeoplysning Kan et socialøkonomisk perspektiv udfordre, styrke og udvikle folkeoplysningen? Indhold: Introduktion 2 Hvordan hænger folkeoplysning og socialøkonomi sammen? 3 Flere ben

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren September 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked

Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Principper for GTS-institutternes virke mellem almennytte og marked Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning og formål... 2 3 Rationalet for GTS-systemet en central aktør i det danske innovationssystem

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere