Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret."

Transkript

1 Cand.merc.aud. Juridisk Institut Kandidatafhandling Komparativ analyse - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Udarbejdet af: Pernille Mai Andersen Vejleder: Mette Juul Fødselsdato: Afleveringsdato: 18. december 2008 Copenhagen Business School 2008

2 Executive summary 2 Executive summary Within Danish VAT and tax law two parallel systems exist. Consequently two separate sets of rules exist and sometimes consistency between the VAT and tax law is not apparent. Whether or not a business is eligible for tax and VAT deductions is influenced by the Danish terms selvstændig økonomisk virksomhed (independent economical activity) and selvstændig erhvervsmæssig virksomhed (independent business activity) within VAT and tax law. Up until now it has been assumed that the assessment of a business in relation to tax law as to whether or not the business is an independent business activity, will set a precedent for how the business will be assessed in relation to VAT law. In practice, the TfS ruling by the Tax Department has changed this so that it relies on an independent tax law assessment as to whether a business is an independent business activity, and an independent VAT law assessment as to whether the business is an independent economical activity. The Tax Department's ruling is based in part on the ruling in the INZO case by the Court of Justice of the European Community (hereafter The Court ). When making comparisons within tax and VAT law, it is important to note that VAT law in Denmark and other EU member countries is based upon the Sixth Council Directive of 17 th May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes (Sixth VAT Directive). The sixth VAT directive forms the foundation of the harmonisation of the VAT laws in the EU member countries. On January 1 st 2007 the Council Directive 2006/112/EC ( Momssystemdirektivet ) replaced the Sixth VAT Directive. No harmonisation has yet taken place on tax law within the European Union. When comparing the VAT term independent economical activity with the tax term independent business activity, the single most important difference appears to be the following phrase in Council Directive 2006/112/EC Article 9:.. whatever the purpose or results of that activity

3 Executive summary 3 In practice this influences in particular initial expenses and businesses that are not considered an independent business activity in a legal sense. Furthermore, the VAT legal term economic activity is more far reaching than the tax legal term business activity. Furthermore, differences regarding deductibility can be traced back to the differences in the underlying intentions in tax and VAT law. The Neutrality Criterion in VAT law is considered of special importance in this respect.

4 Executive summary 4 Indhold EXECUTIVE SUMMARY... 2 INDLEDNING... 7 EU REGULERING... 8 PROBLEMFORMULERING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING METODE OG TEORIANVENDELSE MÅLGRUPPE RETSKILDERNES RANGORDEN EU-RETTENS FORRANG FOR NATIONAL RET EU RETSAKTER Forordninger Direktiver Beslutninger Henstillinger og udtalelser SAMMENFATNING UDVIKLING I MOMSPRAKSIS DET FÆLLES MOMSSYSTEM INDARBEJDELSE AF 6. MOMSDIREKTIV Indarbejdelse af 6. momsdirektiv i dansk momslovgivning Momsloven før/efter den 1. juli Praksis ÆNDRING AF PRAKSIS TfS

5 Executive summary 5 BEGREBET SELVSTÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE AFGRÆNSNING AF SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED AFGRÆNSNING OVER FOR LØNMODTAGERE Afgrænsning over for honorarmodtager AFGRÆNSNING AF ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED Karakteristika ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed Kvalificering af ikke-erhvervsmæssig kontra erhvervsmæssig virksomhed NETTOINDKOMSTPRINCIPPET Nettoindkomstprincippet i henhold til ikke-erhvervsmæssig virksomhed SAMMENLIGNING MED MOMSLOVGIVNINGEN BEGREBET SELVSTÆNDIG ØKONOMISK VIRKSOMHED DEN DANSKE MOMSLOV MOMSSYSTEMSDIREKTIVETS ARTIKEL SAMMENLIGNING AFGRÆNSNING AF SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED AFGRÆNSNING AF ØKONOMISK VIRKSOMHED Hobbyvirksomhed Holdingselskaber Sag C-60/90 Polysar Sammenfatning DOMME Sag 268/83, Rompelman Sag C-110/94, INZO Sag C-230/94, Enkler Sammenfatning... 53

6 Executive summary 6 DE BAGVEDLIGGENDE INTENTIONER PRINCIPPER OG TANKEGANG BAG MOMSLOVEN Momsens neutralitetsprincip PRINCIPPER OG TANKEGANG BAG SKATTELOVGIVNINGEN TIDSPERSPEKTIVETS BETYDNING FOR AFGRÆNSNINGEN OPSTARTSUDGIFTER Momsretligt Skatteretligt TILBAGEBETALING AF MOMS SAMMENFATNING BETRAGTNING AF SKATTERETLIG DOM UD FRA MOMSMÆSSIGE KRITERIER SAGENS INDHOLD SKATTEMÆSSIGE FORHOLD DOM SET I FORHOLD TIL MOMSMÆSSIGE KRITERIER SAMMENFATNING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BØGER ARTIKLER M.V DOMME INTERNET... 80

7 Indledning 7 Indledning Det har hidtil været antaget, at den vurdering der eventuelt er foretaget i en skattesag om, hvorvidt en virksomhed er erhvervsmæssig, generelt også vil blive fulgt, når virksomheden vurderes efter Momsloven. Skatteministeriets afgørelse i TfS viser en praksisændring, så det nu beror på en selvstændig momsretlig vurdering, om en virksomhed er en økonomisk virksomhed, og en selvstændig skatteretlig vurdering, om hvorvidt der er fradrag for driftsomkostninger m.v. 1 I nedenstående belyses den administrative praksis, der hidtil har ligget til grund for antagelsen om, at en momsretlig vurdering af, hvornår en person anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed i praksis har fulgt den skatteretlige vurdering af erhvervsvirksomhedsbegrebet. I 1990 nedsætter skatteministeriet en arbejdsgruppe med det formål at anskueliggøre, hvordan skatte- og afgiftsreglerne kan harmoniseres. I deres redegørelse fra maj 1991, "Harmonisering af skatte- og afgiftsregler", kommer de i deres konklusion frem til, at der i den momsretlige vurdering af, hvornår en person driver selvstændig økonomisk virksomhed lægges vægt på, om virksomheden efter skattelovgivningen anses som erhvervsmæssigt drevet, og det konkluderes, at der dermed er god overensstemmelse mellem den moms- og skattemæssige praksis på området 2. I momsvejledning fra kan man i et underkapitel til momspligtige personer, C.1.4.1, Hobby eller erhverv finde følgende beskrivelse: Afgrænsningen mellem hobbyvirksomhed og erhvervsvirksomhed er den samme i både moms- og skattemæssig forstand. På skatteområdet findes en del domstolsafgørelser om afgrænsningen, se Ligningsvejledningen afsnit E.A Hvis virksomheden består i udlejning af aktiver, f.eks. udlejning af lystbåde, vil privat brug af de aktiver, der indgår i virksomheden, som udgangspunkt betyde, at virksomheden ikke anses for erhvervsmæssigt drevet. Ved udlejningsvirksomhed lægges især vægt på 1 TfS Redegørelse for skatterådet, juni 1999 Afsnit: Økonomisk og Erhvervsmæssig virksomhed 3 Redegørelse for skatterådet, juni 1999 Afsnit: Økonomisk og Erhvervsmæssig virksomhed

8 Indledning 8 rentabilitetsbetragtningen, dvs. om der er udsigt til, at virksomheden vil give et afkast, der står i rimeligt forhold til den investerede kapital. Se TfS , hvor Højesteret fandt, at en bådudlejningsvirksomhed ikke kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, idet der ikke var udsigt til - heller ikke på længere sigt - at udlejningen af båden kunne ske erhvervsmæssigt forsvarligt. Det ses heraf, at den skatteretlige rentabilitetsbetragtning ligeledes benyttes i praksis til en momsretsligvurdering af, hvornår en virksomhed anses for økonomisk virksomhed, selv om der i Momssystemdirektivet står, at formålet med eller resultatet af virksomheden ikke spiller en betydning. Ligeledes ses det i Ligningsvejledningen i under punkt E.A.1.2.5, momsregistrering mv.: Den momsretlige vurdering af, hvornår en virksomhed er erhvervsmæssig, er som hovedregel sammenfaldende med den skatteretlige vurdering. EU regulering Når der foretages en sammenligningen af begreberne økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsvirksomhed i hhv. momsret og skatteret, er det af betydning, at momsretten er direkte reguleret og styret af EU-retlige regler. Der foreligger endnu ikke nogen sådan EU-regulering eller styring på det skatteretlige område. Afgrænsning af hvornår en virksomhed anses for "selvstændig økonomisk virksomhed", og dermed bliver en afgiftspligtig person, er derfor direkte reguleret og styret af EU-retlige regler samt EF-Domstolens fortolkning af disse regler. I momssystemdirektivet artikel 9-13 finder man begrebet "selvstændig økonomisk virksomhed", som er inkorporeret i Momsloven 3. 4 Redegørelse for skatterådet, juni 1999 Afsnit: Økonomisk og Erhvervsmæssig virksomhed

9 Indledning 9 Ledende afgørelse fra EF-Domstolen viser at afgrænsning af hvornår en virksomhed anses for "økonomisk virksomhed" afviger væsentlige fra den skatteretlige fortolkning af, hvornår en virksomhed anses for at være en selvstændig erhvervsvirksomhed. I nedenstående ses domme, der har betydning for forståelse af begrebet "selvstændig økonomisk virksomhed". I dommen Rompelman 5 prøves spørgsmålet om, hvorvidt forberedende handlinger, såsom erhvervelse af driftsmidler, herunder erhvervelse af fast ejendom, vil være omfattet af begrebet økonomisk virksomhed. Se nedenstående afsnit for ydereligere kommentering af dommen. I dommen INZO 6 prøves spørgsmålet om, hvorvidt det, at en virksomhed er anset for økonomisk virksomhed og dermed momspligtig, skal opretholdes, selvom virksomheden ikke er rentabel og dermed opgives. Se nedenstående afsnit for yderligere kommentering af dommen. I dommen Renate Enkler 7 prøves spørgsmålet om, hvornår udlejning af et materielt gode skal anses for udnyttelse af godet som omtalt i Momssystemdirektivet Artikel. 9, hvor hensigten er opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Se nedenstående afsnit for yderligere kommentering af dommen. Ud fra overstående anskueliggøres det, at følgende centrale problemstillinger er forbundet med begrebet "selvstændig økonomisk virksomhed": Problemstilling vedrørende definitionen af hvem der anses for at udøve selvstændig økonomisk virksomhed, og dermed anses for en afgiftspligtig person. Problemstilling vedrørende definitionen af hvornår en virksomhed anses som selvstændig økonomisk virksomhed, og dermed anses for en afgiftspligtig person. Problemstilling vedrørende retten til momsfradrag, herunder en tidsperspektivering. Problemstilling vedrørende tilbagebetaling af momsfradrag. 5 dom af 14. februar 1985 i sag 268/83 Rompelman mod Minister van Financiën 6 dom af 29. februar 1996 i sag C-110/94 INZO i likvidation mod Den belgiske stat 7 dom af 26. september 1996 i sag C-230/94 Renate Enkler mod Finanzamt Homburg

10 Problemformulering 10 Problemformulering Problemformulering Formålet med denne afhandling er, som anført, en komparativ analyse af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Hovedproblemstillingen i afhandlingen er derfor som følger: Hvilke ligheder og forskelle er der mellem begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret? Hovedproblemstillingen søges afdækket med udgangspunkt i sammenholdelse af den danske momslov og momssystemdirektivet, relevant skattelovgivning samt praksis på området, herunder dansk retspraksis, afgørelser fra EF-domstolen og udtalelser fra SKAT. Under behandlingen af hovedproblemstillingen søges det ligeledes besvaret, hvad der ligger til grund for forskellene mellem de to begreber? Til sidst ønskes det at lave en perspektivering af problemstilling for at se, om det er begrundet, at der arbejdes med to forskellige begreber inden for hhv. moms og skat? Afgrænsning Det har i denne opgave været nødvendigt at forudsætte, at læseren af denne opgave har et rimeligt kendskab til i særdeleshed moms- og skatteretten, samt et minimums kendskab til almindelig retskildelære. Grundlæggende principper samt begreber indenfor moms- og skatteret er derfor kun i et begrænset omfang behandlet i opgaven, hvor det fandtes nødvendigt. Det har ved denne komparative analyse af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsdrivende i hhv. moms- og skatteret været formålet at analysere forskelle og ligheder hertil. Det er med momspraktisk som afgrænsning blevet søgt lagt vægt på de områder, hvor samspillet mellem de to lovgivninger er af væsentlig interesse. Hvornår man anses for at udøve hhv. selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret har betydning for muligheden for

11 Problemformulering 11 fradragsret. I den sammenhæng spiller det skatteretlige driftsomkostningsbegreb en væsentlig betydning. Dette er dog kun kort behandlet i denne afhandling, hvor det er fundet relevant. Metode og teorianvendelse I afhandlingen sker en komparativ analyse af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i henholdsvis moms- og skatteret. Der er derfor tale om en juridisk analyse af de to begreber. I et forsøg på at afdække forskelle og ligheder mellem de to begreber tages der udgangspunkt i at beskrive og fortolke relevante retskilder, der kan være med til at afdække problemstillingen, og dermed komme frem til gældende ret inden for emnet. Det som i retskildelæren karakteriseres som retsdogmatisk fortolkning 8. Her foretages det dels ved at fortolke lovgivningen på området, dels igennem en analysering af retspraksis og administrativ praksis, hvor det findes nødvendigt. Udgangspunktet for retskildelæren er, at der ikke gælder en rangorden mellem retskilderne, men når man foretager en juridisk analyse af et emne, forskriver den juridiske metode, at analysen af retskilderne skal foregå i en bestemt rækkefølge. Dette står også beskrevet i afsnittet om retskildernes rangfølge. Målgruppe Som før nævnt er denne opgave baserede på, at målgruppen har et vist minimums kendskab i særdeleshed til moms- og skatteretten, og generelt til retsvidenskaben, herunder retskildelæren. Det er mit håb, at denne afhandling kan bidrage til at anskueliggøre, hvori forskelle og ligheder mellem den skatte- og momsmæssige vurdering af, hvornår en virksomhed hhv. anses for at udøve selvstændig erhvervsmæssig virksomhed og selvstændig økonomisk virksomhed, hvilket vil have betydning for fradragsretten for virksomheden både i moms- og skattemæssig sammenhæng. Målgruppen er derfor alle der må have interesse heri, så som virksomheder og deriblandt de rådgivere virksomheden gør brug af som for eksempel revisorer, skatterådgivere m.fl. Det er samtidig mit håb, at også andre studerende kan drage nytte af denne afhandling. 8 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, p. 24

12 Problemformulering 12 Retskildernes rangorden Da en af grundpillerne i denne opgave er at analysere love, domspraksis, og andre retsakter, er det væsentlig at have forståelse for rangorden i retskilderne. Da momslovgivningen i Danmark er underlagt EU regulering, er det samtidig vigtigt at have forståelse for, hvordan EU regulering har betydning for national ret. Når der fortages en juridisk analyse gælder det, at retskilderne analyseres i en bestemt rækkefølge: Regulering Retpraksis Retssædvaner Forholdets natur Men der findes som udgangspunkt ikke nogen rangorden mellem retskilderne. Inden for regulering ses der dog en rangorden, her gør Lex Superior princippet sig gældende. Grundloven har forrang for almindelig love og almindelige love har forrang for bekendtgørelser og cirkulærer.

13 Problemformulering 13 Eu-rettens forrang for national ret Fællesskabsretten har forrang for national ret. EF-Domstolen har benyttet Costa mod ENELsagen i 1964 til for første gang at fastslå dette. Hvis der foreligger en modsigelse mellem to retsregler, vil Lex Superior princippet indebære, at EU-ret går forud for dansk ret. EF- Domstolens kompetencer fremgår af EF-traktatens artikel 234. I henhold hertil har EF-domstolen en særegen kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål om fællesskabsretten, og der er pålagt medlemslandene en pligt til at følge de retsakter, der følger af en afgørelse afsagt af EFdomstolen. EU retsakter Der er forskellige typer retsakter, der kan anvendes i EU, og som udgangspunkts er det op til lovgiver i EU at vælge, hvilken type retsakt, der skal anvendes. I Artikel 249 TEF er der en ikkeudtømmende opregning af retsakter Forordninger Direktiver Beslutninger Henstillinger og Udtalelser Retsvirkningen for myndighederne og borgerne (virksomhederne) i medlemsstaterne er forskellig afhængighed af hvad slags retsakt der er brugt. Artikel 249 TEF giver ikke hjemmel til at udstede regler, men bruges til at give en definition af retsvirkningen for de ovennævnte retsakter. Forordninger Forordninger er almengyldige. De er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat for de enkelte borgere og virksomheder i deres EU-retlige form. 9 9 Jf. Artikel 249 EF

14 Problemformulering 14 At forordninger er almengyldige vil sige, at reglerne ikke er tiltænkt en specifik personkreds. Forordninger er fra offentliggørelsen bindende i medlemslandene, og der kræves derfor ikke national lovgivning for, at forordningerne gælder som lovgivning i medlemsstaterne. Myndighederne kan således pålægge virksomhederne pligter i henhold til forordninger, såvel som virksomhederne kan erhverve rettigheder i henholdt til forordninger. Direktiver Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen. 10 Modsat forordninger gælder direktiver ikke på lige fod med national lovgivning. Direktivet skal derimod indarbejdes i national lovgivning inden en fastsat tidsfrist, men der gives et råderum til selv at bestemme form og midler for gennemførelsen. I Danmark kan et direktiv f.eks. gennemføres ved en lov eller en bekendtgørelse. Direktivet kan i sig selv ikke bruges til at pålægge virksomheder og borgere yderligere pligter. Derimod kan virksomheder og borgere til deres fordel påberåbe sig direktivets bestemmelser ved de nationale domstole, i det omfang direktivbestemmelserne er umiddelbart anvendelige. Endvidere har myndighederne pligt til at fortolke momslovgivningen i overensstemmelse med direktivbestemmelserne. Beslutninger En beslutning er bindende i alle enkeltheder for dem, den angiver at være rettet til 11. En beslutning som er henvendt til Staten har umiddelbart samme restvirkning som et direktiv. De skal derfor også ligges til grund hos den nationale domstol og myndighed. 10 Jf. Artikel 249 EF 11 Jf. Artikel 249 EF

15 Problemformulering 15 Henstillinger og udtalelser Henstillinger og udtalelser er ikke bindende. 12 Sammenfatning Som det kan udledes af overstående skal Danmark implementere EU-momsdirektiverne i national lovgivning. Der er derfor risiko for, at der kan opstå en konflikt mellem fortolkning af national ret og EU-ret. EU-retten bevirker, at virksomheder og borgere til enhver tid kan påberåbe sig direktivbestemmelserne, når dette vurderes at være til fordel for pågældende under den forudsætning, at de pågældende bestemmelser er umiddelbart anvendelige. Som udgangspunkt vil den forudsætning altid være opfyldt for bestemmelserne i Momssystemdirektivet. I den situation, hvor der opstår tvivlsspørgsmål, er det derfor vigtig at vide, at EU-retten har forrang for national ret. Dette indebærer, at en EU-bestemmelse, der er implementeret i national lovgivning på en måde, hvor ordlyden af den nationale bestemmelse kan fortolkes på flere forskellige måder, da skal der anvendes det alternativ, som er i overensstemmelse med bagvedliggende intentioner i pågældende EU-direktiv. Hvis der er tvivlspørgsmål om fortolkningen af EU-direktivet, er det EF-Domstolen, der træffer en afgørelse. Afgørelser truffet af EF-Domstolen er udtryk for gældende ret og skal efterleves i alle medlemslandende. Det vil sige, at selvom eksempelvis Danmark ikke er part i den pågældende sag, er afgørelsen udtryk for gælden EU-ret, og har betydning i alle medlemsstater, og ikke blot i det medlemsland hvor sagen har verseret. Det ses dog at de retsanvendende myndigheder i Danmark ikke i fuld omfang tager hensyn til EU-reglerne i administrationen af dansk momslovgivning. 13 Det vil sige, at der i praksis kan ses eksempler på, at myndighederne i Danmark anvender momssystemsdirektivets bestemmelser som direkte begrundelse for en praksis, som ikke er omfattet af den danske momslovsfortolkning. 12 Jf. Artikel 249 EF 13 Momsloven med kommentarer, elektronisk udgave

16 Udvikling i momspraksis 16 Udvikling i momspraksis Det fælles momssystem Momsen blev, som det første land i verden, indført i Danmark ved lov nr. 102 af 31. marts Dog var tankegangen bag den nye momslov i væsentlig grad baseret på udenlandske forarbejder og tanker. Inden for EU har der i en lang årrække været fokus på at øge harmonisering af den indirekte beskatning i medlemslandene. 6. momsdirektiv blev vedtaget i 1978, og dette blev startskuddet for harmonisering af momsreglerne. Det har den betydning, at momslovgivningen i Danmark og i andre EU-medlemslande er baseret på et EU-retligt grundlag i form af EF-traktaten og en række momsdirektiver udstedt med hjemmel heri. Det 6. momsdirektiv danner fundamentet for harmoniseringen af momsreglerne i EU-medlemslande. I dag har Momssystemdirektivet (Rådets direktiv nr. 2006/112) erstattet 6. momsdirektiv. Hensigten med Momssystemdirektivet var dog ikke at lave nye regler, og i den nuværende version er Momssystemdirektivet blot en omarbejdet udgave af 6. momsdirektiv (Rådets direktiv nr. 77/388). I Momssystemdirektivet ses, at der foretaget en bearbejdelse af sprogbrug og struktur. Indarbejdelse af 6. momsdirektiv 14 Indarbejdelse af 6. momsdirektiv i dansk momslovgivning EU's 6. momsdirektiv 15 blev indarbejdet i dansk momslovgivning med virkning fra 1. oktober I lovbemærkningerne dertil kan det læses, at indarbejdelsen af EU's 6. momsdirektiv ikke menes at medføre de store ændringer, udover de ændringer, der ses i det afgiftspligtige område for tjenesteydelser. 14 Afsnittet er skrevet ud fra følgende artikel: TfS 1996, 720, hobby- og erhvervsmæssig virksomhed. Af momskonsulent Flemming Lind Johansen, KPMG 15 Rådets 6. direktiv af 17/5 1977(77/388/EØF).(L. 145 af )

17 Udvikling i momspraksis 17 Det ses senere, at indarbejdelsen af EU's 6. momsdirektiv medførte, at en del vigtige bestemmelser i direktivet blev overset eller misfortolket, og dette blev først rettet op i den nye momslov i Et af de misfortolkede områder har stor indflydelse for sondringen mellem hobby- og erhvervsmæssig virksomhed. Det vedrører fastlæggelsen af den subjektive momspligt. Det vil sige, hvornår man anses for at være en afgiftspligtig person, og dermed omfattet af momsreglerne. I EU's 6. momsdirektiv artikel 4, stk. 1, finder man definitionen af begrebet "afgiftspligtig person", som bruges til fastlæggelse af den subjektive momspligt: "Som afgiftspligtig person anses enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver... økonomisk virksomhed uanset formål med eller resultat af den pågældende virksomhed" Momsloven før/efter den 1. juli 1994 Af den indtil 1. juli 1994 gældende momslov fastlægges den subjektive momspligt i lovens 2a: "Afgiftspligtige virksomheder er virksomheder, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed.." Ordlyden af overstående har været uændret siden momsens indførelse i Ved indarbejdelsen af EU's 6. momsdirektiv i 1978 forbliver det ligeledes uændret. I lovbemærkninger til 1967-momsloven ses følgende kommentar til ovenstående: "Der skal ikke svares afgift af afsætning, der ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed, som f.eks. når en privat afhænder dele af sit indbo. Der skal heller ikke svares afgift af ydelser,

18 Udvikling i momspraksis 18 som udføres af f.eks. almindelig hushjælp eller handelsrejsende, idet de pågældende ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed." Afgrænsning af salg af private bodele og lønmodtagerforhold ses ligeledes i EU's 6. momsdirektiv. Momsloven fra 1. juli 1994 var en konsekvens af, at Skatteministeriet successivt blev gjort opmærksom på den mangelfulde indarbejdelse af EU's 6. momsdirektiv, og der fandt efterfølgende en gennemgribende revision af loven sted. I Momsloven med virkning fra 1. juli 1994 ses begrebet "afgiftspligtig person" indarbejdet i lovens 3, stk. 1.: "Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed." Ordlyden findes ligeledes i den gældende momslov i dag. I lovteksten ses dog ikke indarbejdet, at formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed ikke er relevant, men er dog medtaget i de specifikke lovbemærkninger. Praksis I momsvejledningen fra 1993 kan det ses, at den administrative momspraksis vedrørende sondringen mellem hobby og erhvervsvirksomhed læner sig op ad den skatteretlige vurdering. "At en virksomhed drives erhvervsmæssigt vil sige, at formålet med at drive virksomheden er at opnå økonomisk gevinst. Afgørelsen af, om en virksomhed drives erhvervsmæssigt eller som "hobbyvirksomhed", hvor private formål er hovedsigtet, træffes på en samlet konkret vurdering af virksomheden..."

19 Udvikling i momspraksis 19 Der nævnes i momsvejledning fra 1993 forhold der har betydning for denne vurdering, såsom: Er der foretaget forudgående lønsomhedsvurdering Udsigt til en rimelig afkastningsgrad, størrelse og seriøsitet Valg af virksomhedsform Påvisning af uvedkommende formål Sammenhæng med øvrige indehaveres andre indkomstforhold Faglig uddannelse Potentiel indtjeningsevne Vurdering af hvorfor en virksomhed giver underskud M.fl. Ydereligere henvises der til ligningsvejledning for nærmere beskrivelse af sondringen mellem hobby- og erhvervsmæssig virksomhed. Den administrative momspraksis undergik ikke de store ændringer i forbindelse med den gennemgribende revision af Momsloven, der får sin virkning efter 1. juli I momsvejledningen ses mindre ændringer, men hovedindholdet er det samme. I domspraksis ses det også stadig, at virksomheder bliver afmeldt fra momsregistrering på baggrund af, at der skatteretlig ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed. Ændring af praksis TfS Skatteministeriets afgørelse i TfS danner baggrund for en praksisændring, der har betydning for, hvornår man anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed og selvstændig økonomisk virksomhed i henholdsvis skatteret og momsret. Det har hidtil været antaget, at den vurdering, der eventuelt er foretaget i en skattesag, om hvorvidt en virksomhed er erhvervsmæssig, generelt også vil blive fulgt, når virksomheden vurderes efter Momsloven.

20 Udvikling i momspraksis 20 Skatteministeriets afgørelse i TfS viser en praksisændring, så det nu beror på en selvstændig momsretlig vurdering, om en virksomhed er en økonomisk virksomhed, og en selvstændig skatteretlig vurdering, om der er fradrag for driftsomkostninger m.v. Sagens indhold vedrører en persons køb af båd, og samtidig indgåelse af en femårig administrationsaftale med et selskab, der fik brugsretten til båden. Bådejeren blev momsregistreret og fik tilbagebetalt købsmoms. Administrationsaftalen blev misligholdt, hvorefter der blev indgået nye administrationsaftaler. Det blev meddelt, at bådudlejningen momsmæssigt ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor virksomheden blev afmeldt fra registrering med tilbagevirkende kraft. I 1993 meddelte told- og skatteregionen, at bådudlejningen momsmæssigt ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor virksomheden blev afmeldt fra registrering med tilbagevirkende kraft. Der blev henvist til at de skattemyndigheder ved ligningen af bådejeren for årene havde fundet, at investeringen i båden ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed. Der henvistes endvidere til, at de afsagte domme på det skatteretlige område havde en afsmittende effekt på momslovgivningen, idet begreberne erhvervsmæssig virksomhed og økonomisk virksomhed er sammenfaldende. Skatteministeriet udtaler, at der i denne sag ikke var noget der kunne tyde på, at der var blevet givet urigtige oplysninger, og branchetilhørsforholdet var loyalt blevet oplyst. Hvorpå Skatteministeriet vurderer, at den foretagne momsregistrering ikke kunne ophæves med tilbagevirkende kraft under henvisning til undtagelsen vedrørende tilfælde af svig eller misbrug. Herudover udtaler Skatteministeriet sig om, at praksis ikke længere kan opretholdes efter de seneste højesteretsdomme om fradrag for driftsomkostninger m.fl. og EF-Domstolens afgørelse i Inzo-sagen. Det vil sige, at forudsætningen i både lignings- og momsvejledningerne om, at den vurdering af, om en virksomhed er erhvervsmæssig, som måtte være sket i en eventuel skattesag, generelt vil blive fulgt, når virksomheden vurderes efter Momsloven, ikke længere kan opretholdes. Til baggrund for afgørelsen lægges til grund, at der på det skatteretlige område er en klar og fast højesteretspraksis om fradragsret for driftsomkostninger og ordinære afskrivninger ved bådudlejning. Fradrag er betinget af, at virksomheden har et sådant omfang, at den kan anses for

21 Udvikling i momspraksis 21 erhvervsmæssig, og at den skattepligtige har haft udsigt til, at virksomheden kan ske erhvervsmæssigt forsvarligt. Skatteministeriet udtaler også, at der derimod på det momsretlige område gælder princippet om momsens neutralitet som afgiftsbyrde for virksomhederne. Konklusionen bliver derfor, at det i fremtiden må bero på en selvstændig momsretlig vurdering, om virksomheden er en økonomisk virksomhed, og en selvstændig skatteretlig vurdering, om der er fradrag for driftsomkostninger m.v.

22 Begrebet selvstændig erhvervsdrivende 22 Begrebet selvstændig erhvervsdrivende Begrebet selvstændig erhvervsdrivende ses benyttet flere steder i den danske skattelovgivning. I Aktieselskabsloven 1, stk. 1, er det brugt til at definere for hvem denne lov finder anvendelse. Her ses det, at denne lov finder anvendelse for alle erhvervsdrivende aktieselskaber. Der ses ikke en afgrænsning af, om det skal være selvstændigt, men det ligger heri implicit, da lovgivningen omhandler aktieselskaber. Ovenstående ses ligeledes i Anpartsselskabsloven 1, stk. 1, der dog finder anvendelse på anpartsselskaber. Så længe man befinder sig inden for selskabslovgivningen er begrebet selvstændig erhvervsdrivende meget klart afgrænset. Bevæger man sig uden for selskabslovgivningen, finder man også, at begrebet selvstændig erhvervsdrivende er benyttet. I Virksomhedsskatteloven 1, stk. 1, findes der ligeledes en afgrænsning af, hvor loven finder anvendelse: 1. Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden Selv i Personskatteloven 3, stk. 2, finder man at begrebet selvstændig erhvervsdrivende er benyttet: 3. Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. Stk. 2. Ved opgørelsen af den personlige indkomst fradrages udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, dog med undtagelse af de i 4, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, og ligningslovens 9 G og 13 nævnte udgifter,.. Det ses i personskatteloven, at begrebet selvstændig erhvervsdrivende benyttes til at bestemme, hvornår det er muligt at fradrage udgifter, som er afholdt i årets løb, i den personlige indkomst.

23 Begrebet selvstændig erhvervsdrivende 23 Generelt kan det siges, at begrebet selvstændig erhvervsdrivende har betydning for, hvornår det er muligt at fradrage udgifter man har afholdt i årets løb i indkomsten. Det vil sige, at det er muligt at fradrage driftsomkostninger man har afholdt i årets løb, hvis udgifterne er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvis der derimod ikke er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, vil der ske en begrænsning i fradragsretten. Når man driver virksomhed i personligt regi er det lidt mere uigennemskueligt, hvorvidt man driver selvstændig erhvervsvirksomhed eller ej. I SKAT skelnes der imellem 16 : Lønmodtagere Honorarmodtagere Ikke-erhvervsdrivende Erhvervsdrivende Hvor afgrænsning over for lønmodtagere og honorarmodtagere går på hvorvidt man driver selvstændig virksomhed, anses man for at drive selvstændig virksomhed, uanset om man anses for at være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. I de sidste to grupper, hvor man skelner imellem, om man driver erhvervsdrivende virksomhed eller ej, ses der blandt andet på, hvor seriøst og intenst man driver virksomheden, samt der foretages rentabilitet betragtning af virksomheden. Det er også her man ser på om virksomheden er hobbybetonet. Nedenstående figur illustrerer kort, hvilke betragtninger, der skal foretages, for at finde ud af,hvilken gruppe man tilhører, hvorvidt man anses for lønmodtager, honorarmodtager, erhvervsdrivende eller ej. Det vil sige, at figuren er med til at illustrere, hvordan begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed afgrænses. I nedenstående afsnit vil der ligeledes være en belysning af denne afgrænsning af begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed over for lønmodtagere/honorarmodtagere, samt ikkeerhvervsmæssig virksomhed. 16 Foldere: "Er du selvstændig erhvervsdrivende? - det har betydning for, hvad du skal betale i skat, December 2007

24 Begrebet selvstændig erhvervsdrivende 24 Hvilken gruppe man tilhører vil i sidste ende have betydning for hvilken skat man skal betale og om, hvorvidt man kan fratrække underskud. Figur 1, "Er du selvstændig erhvervsdrivende? - det har betydning for, hvad du skal betale i skat, December 2007 Afgrænsning af selvstændig virksomhed Afgrænsning over for lønmodtagere Der sker en sondring mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Denne sondring skal foretages på sammen måde, uanset hvor dette spørgsmål er behandlet i skattelovgivningen. Afgrænsningen overfor lønmodtagere er relevant set i forhold til Personskatteloven 3, stk. 2, nr. 1 hvor det modsætningsvis kan konkluderes, at lønmodtagere ikke kan fratrække driftsudgifter ved opgørelsen af den personlige indkomst, men alene ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I forhold til virksomhedsskatteordningen finder denne ikke anvendelse på lønmodtagere, jf. Virksomhedsskatteloven 1, stk. 1.

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Skat af hobbyvirksomhed.

Skat af hobbyvirksomhed. - 1 Skat af hobbyvirksomhed. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ofte, at der opstår uenighed mellem borgeren og skattemyndighederne om, hvorvidt en given aktivitet er hobby

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede sig

Læs mere

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR

Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyaktiviteter - IT-virksomhed - SKM2012.51.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede

Læs mere

Hobby eller erhverv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Hobby eller erhverv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Hobby eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 5. april 2011 blev i Jyllandsposten under overskriften Skat jagter hobbyvirksomheder omtalt en særlig indsats fra Skat med henblik

Læs mere

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler Konsulentaftaler Ved advokat Pinar Gökcen 47 Konsulentaftaler 1 48 Konsulent eller lønmodtager? I Lønmodtager Lønmodtagerbegrebet er ikke entydigt defineret i dansk ret Afgrænsningen af, hvilke lønmodtagere,

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR 1 Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 15/12 2010 ikke grundlag for at anse et landbrug

Læs mere

Sondringen mellem erhvervsmæssig- og ikke-erhvervsmæssig virksomhed. - med fokus på landbrug

Sondringen mellem erhvervsmæssig- og ikke-erhvervsmæssig virksomhed. - med fokus på landbrug Kandidatafhandling Cand.merc.aud Forfatter: Christina Bergmann Kjærsgaard Vejleder: Aage Michelsen Juridisk Institut Sondringen mellem erhvervsmæssig- og ikke-erhvervsmæssig virksomhed - med fokus på landbrug

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Erhvervsmæssig virksomhed - opgørelse af driftsregnskab - udeladelse af erhvervsmæssige poster - Landsskatterettens kendelse af 28/10 2016, jr. nr. 13-6419810 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Informationsmøde 17.02.14 For deltidslandmænd I Djurslands Landboforening

Informationsmøde 17.02.14 For deltidslandmænd I Djurslands Landboforening Informationsmøde 17.02.14 For deltidslandmænd I Djurslands Landboforening Program Gul Kort De momsmæssige regler Spørgsmål Side 2 18. februar 2014 Gul kort Gul kort Der er ingen regler for gul kort, derfor

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste - 1 Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mindre landbrugsvirksomheder, stutterivirksomhed og opdræt af væddeløbsheste har gennem mange år interesseret

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov - 1 Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Det danske skattesystem har som grundlag det princip, at de bredeste skuldre skal bære

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk.

indkomstopgørelse vælge at lade sig beskatte efter den skematiske regel at anvende den skematiske regel, fulgte det af 8 P, stk. DanmarksVindmøleforening Elemarksvej47 8000ÅrhusC ØkonomiRådgivningen Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Tlf. 9624 2424 Fax. 9624 2425 www.landbonord.dk Sendtpr.mailtiljl@dkvind.dk Brønderslev, den 5. december

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Instruks om beskatning Sektion 8.8

Instruks om beskatning Sektion 8.8 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR

Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM BR - 1 Maskeret udlodning etablering af ny virksomhed i driftsselskab - underskudsgivende landbrug i Østeuropa SKM2011.518.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret har ved en dom

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR - 1 06.11.2014-07 (20140211) Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tilkendegav ved

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Sondring mellem erhvervs- og hobbyvirksomhed

Sondring mellem erhvervs- og hobbyvirksomhed Sondring mellem erhvervs- og hobbyvirksomhed Tommy Nielsen HD(R) Afleveringsfrist: den 7. december 2011 Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. English summary... 4 2. Indledning... 5 2.1 Indledning...

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere