I phone, therefore I am -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I phone, therefore I am -"

Transkript

1

2

3 I phone, therefore I am I phone, therefore I am - En analyse af forholdet mellem menneske og mobiltelefon 2 af 88

4 I phone, therefore I am I phone therefore I am - En analyse af forholdet mellem menneske og mobiltelefon Zenia Jensen, David Jul, Martin Jacob Madsen, Katrine Hedegaard Nielsen, Ulrik Dae Mang Schultz, og Annelise Witek, 2010 Vejleder: Jørgen Ole Bærenholdt HumTek, Roskilde Universitet, 2. semester Hus 08.1 Gruppe 13 Printed in Roskilde af 88

5 I phone, therefore I am 0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse Indledning Problemfelt Problemformulering Begrebsafklaring Metode Tilgang CAP-modellen Armen Mobiltelefonen Fingrene Sfæren Armen Fordomme Litteratur Undersøgelsen Empiri Mobiltelefonen Fingrene Arbejdsspørgsmål Analysestrategi Sfæren Metoderefleksion Refleksion over vores undersøgelse Refleksion over vores fremgangsmodel Teknologien bag mobiltelefonen Mobiltelefonen SIM-kortet Netværket Mobiltelefonens udvikling Personaliseringen af telefonen af 88

6 I phone, therefore I am 4.0 Empirisk og videnskabeligt grundlag Undersøgelsens Forløb Projektgruppens egne fordomme Katrines forundersøgelsestekst Afslag fra potentielle deltagere Før undersøgelsen (præinterviews) Forberedende Facebook-opdateringer UNDER undersøgelsen (dagbøger) EFTER undersøgelsen (fokusgruppeinterview) Overordnet teori Aktør-Netværksteori Prosthetic Culture Litteratur Netværkskapital Non-communication Fantomvægge Relevant litteratur Analyse Fravær og tilstedeværelse Tilgængelighed Planlægning Tryghed Netværk Med brillerne på Analysen set gennem Protetiske briller : Mobiltelefonens egenskaber Menneskets egenskaber Analysen set gennem ANT briller : Opsummering Konklusion Refleksion over projektgruppens egne fordomme Perspektivering Mobiltelefonen og medieret kommunikation af 88

7 I phone, therefore I am 9.2 Afhængighed af netværket og den fysiske afhængighed Litteraturliste Bøger Artikler Statistik Hjemmesider Andre undersøgelser Metodelitteratur af 88

8 I phone, therefore I am 1.0 Indledning Man har den altid med sig. Den er altid tændt. Man tager billeder med den, planlægger med den, kommunikerer med kærester, venner, familie og kollegaer, med den. Den er det sidste, man lægger fra sig om aftenen og det første man tjekker om morgenen. Sådan er forholdet til mobiltelefonen i hvert fald for nogle af de omkring (93 % af de årige (Danmarks Statistik 2009: s.30)) danskere, der har en mobiltelefon. Det tages som en selvfølge, at alle har en mobiltelefon, fx ses det ved stiftelsen af nye bekendtskaber. Det regnes som en selvfølge at kunne få dit nummer. Det er næsten en umulighed for et menneske i nutidens vestlige verden at komme uden om mobiltelefonen, det er en almindelighed for alle at eje en og de få, der har fravalgt mobiltelefonen, vil konstant støde ind i uforstående mennesker med en mobiltelefon, der forventer at kunne interagere med dem derigennem. Mobiltelefonen er på flere måder en hverdagsteknologi, som ingen kommer udenom og derfor eksisterer der en generel opfattelse af mennesket i led med en personlig mobiltelefon. Det er blevet naturligt, at mobiltelefonen indgår som en del af menneskets helhed, som ikke kan adskilles fra opfattelsen af den enkelte person. Uanset hvor meget den enkelte vælger at benytte mobiltelefonen, består denne generelle menneskeopfattelse som indgroet del af den vestlige kultur. Mobiltelefonen er ikke kun implementeret i den generelle menneskeopfattelse, mobiltelefonen spiller også en stor rolle for den enkelte. Hvis mobiltelefonen bliver væk eller løber tør for strøm, kan man ikke længere agere, som man plejer. Mobiltelefonens funktioner og handlemuligheder, er nemlig blevet mennesket forvent og man bliver udfordret i sin gøren og laden, når disse ikke er til rådighed gennem mobiltelefonen. Der kan argumenteres at forholdet mellem mobiltelefon og menneske er symbiotisk, i og med at den ene praktisk talt kan have svært ved at agere uden den anden. Mennesket har, grundet de ovenstående beskrivelser, svært ved at begå sig i samfundet eller i hverdagen uden mobiltelefonen, og mobiltelefonen er blot et dødt stykke teknologi uden mennesket. Gennem opfattelsen af mobiltelefonen og menneske i symbiose, er det derfor spændende at belyse, hvori denne uundværlighed ligger. 1.1 Problemfelt Som nævnt i indledningen er det forholdet mellem mobiltelefon og menneske, der behandles i rapporten. Forholdet behandles med udgangspunkt i, at der eksisterer en symbiose mellem de to og 7 af 88

9 I phone, therefore I am at de er uundværlige for hinanden. Der stilles derfor ikke spørgsmålstegn ved hvorvidt dette er tilfældet. Anskuelsen af symbiosen mellem mobiltelefon og menneske kan betragtes ud fra en teori om mobiltelefonen som menneskets selvforlængelse. Altså en protese mennesket tager til sig, for at kunne nå udover de fysiske begrænsninger, der ellers naturligt begrænser mennesket. Mobiltelefonen lader mennesket føre en direkte samtale, over en afstand som ellers ikke ville være fysisk mulig, og mobiltelefonen gør flere af de menneskelige handlinger mobile, som ellers ville være fastlåste af fysisk tilstedeværelse. Anskuelsen stammer fra teorien om Prosthetic Culture af Celia Lury. Hun argumenterer for, at mennesket kan adoptere protesens egenskaber som sine egne og derved skabe en selvudvidelse. (Lury 1998: s.3) Menneskets forhold til mobiltelefonen anskues blandt andet i opgaven som denne protese der har fået mennesket til at tænke I can therefore I am (Lury 1998, s.3). Ved at tage udgangspunkt i en aktør-netværks teoretisk (herefter ANT) tilgang, vil princippet for generaliseret symmetri og multiplicitet være gældende. Det betyder ganske kort, at der ikke er noget, man kan sige på forhånd om, hvem eller hvad der producerer verden. Derfor skelner aktørbegrebet i ANT ikke mellem mennesker og objekter. En ANT-tilgang indebærer således, at der undersøges både hvem og hvad, der udgør de aktive roller i et netværk. Mobiltelefonen kan derved optræde som en aktør i form af dens teknologiske færdigheder på lige fod med menneskelige aktører. Disse to aktørstørrelser, udgør for vores vedkomne, en symbiose 1. Sammensmeltningsprocessen ved symbiosen kan ses som et eksempel på, hvad Latour vil beskrive som en proces, hvor mange elementer er bragt til at virke som ét - også kaldet blackbox. Ved at åbne denne blackbox og se på hvordan mennesket og mobiltelefonen forbinder sig til hinanden i konkrete situationer, kan vi således sige noget om, hvordan de i relationen er med til at definere hinanden. Mobiltelefonen er for mennesket blevet bindeled mellem mange af hverdagslivets funktioner og relationer og den har en stor indvirkning på, hvordan man handler og tænker. For at belyse disse bindeled, som mobiltelefonen udgør for mennesket, er brugen af mobiltelefonen delt ind i fem aspekter: Fravær og tilstedeværelse, Tilgængelighed, Planlægning, Tryghed og Netværk. Hvert 1 Symbiose karakteriserer her det samme, som man i ANT-sprog vil betegne som en hybrid. I nærværende rapport opereres der dog stadig med ordet symbiose, da det vil skabe forvirring i forhold til forståelse af rapportens indhold som helhed. 8 af 88

10 I phone, therefore I am aspekt repræsenterer en funktion eller egenskab, som brugen af mobiltelefonen giver i samspil med mennesket. De fem aspekter er udformet i fem spørgsmål, hvis samlede besvarelse belyser dette overordnende forhold. 1. Fravær og tilstedeværelse - Hvordan ændres opfattelsen af tilstedeværelse og rum ved anvendelse af mobiltelefonen? 2. Tilgængelighed hvilken betydning har tilgængeligheden gennem mobiltelefonen for det enkelte individ og netværket? 3. Planlægning - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i folks planlægning? 4. Tryghed Hvilken betydning har mobiltelefonens fysiske tilstedeværelse for tryghedsfølelsen? 5. Netværk - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i relationen til folks netværk? De fem besvarelser kan tilsammen og i led med de overordnede teorier Prosthetic Culture og ANT, skabe en bredere forståelse for det symbiotiske forhold mellem menneske og mobiltelefon. Mobiltelefonen indeholder også en del indre tekniske egenskaber, som implicit er en del af hele forholdet mellem mobiltelefon og menneske, da forholdet ikke kunne eksistere uden. Ved kendskab til disse egenskaber gives en større forståelse for hvorfor dette symbiotiske forhold i dag eksisterer. I rapporten behandles mobiltelefonen i relation med mennesket og der ses på, hvilke betydninger denne har for det enkelte individ, samtidig med at der ses på mobiltelefonen som en del af et større teknologisk system. Projektets tema stemmer derved overens med HumTek-dimensionen 2 : Teknologiske systemer og artefakter, og Subjektivitet teknologi og hverdagsliv af 88

11 I phone, therefore I am 1.2 Problemformulering Hvilke elementer ligger til grund for det symbiotiske forhold mellem menneske og mobiltelefon? 1.3 Begrebsafklaring Symbiose Ordet betyder samliv og bruges gennem rapporten til at betegne det tætte forhold, der eksisterer mellem mobiltelefonen og mennesket. Det tætte forhold grunder i en uundværlighed, der gør dem svære at adskille. Hybrid Ordet bruges som havende samme betydning som symbiose. Forskellen er, at hybrid er et begreb, der opereres med i ANT, mens symbiose er et udtryk, der stammer fra en generel anskuelse af samliv mellem teknologien og mennesket. Uundværlig I brugen af ordet uundværlig er det vigtigt at være afklaret med, hvad der knyttes til udtrykket. I denne opgave opereres med to overordnede former for uundværlighed: addiction/afhængighed og dependency/dependens (Hooper et al., 2007). 1. Dependency/dependens er en afhængighed i sociologisk forstand af mobiltelefonens aktive funktioner dvs. afhængighed af mobiltelefonens interpersonelle kommunikative funktioner som sms, mail og opkald. Det bliver altså en nødvendighed at have mobiltelefonen som et kommunikativt redskab. 2. Addiction/afhængighed er en fysisk/kropslig afhængighed i psykologisk forstand. Denne afhængighed af mobiltelefonen er uafhængig af selve telefonens funktioner og er diagnosticeret som en mangel på selvkontrol over brug af mobiltelefonen. Denne form for afhængighed er en mere sygelig form lige som bl.a. afhængighed af alkohol. I teorien nævnes, at personer altid vil bevæge sig over begge adfærdstyper (Hooper et al., 2007, side 283). Det vil altså sige, at personer, fra det ene øjeblik til det andet, vil kunne vekselvirke mellem de to typer for adfærd. I rapporten beskæftiges der primært med brugen af afhængighedstypen dependens og ordet uundværlig er anvendt ud fra dette. 10 af 88

12 I phone, therefore I am Undersøgelse Når der i løbet af rapporten står undersøgelse, henvises der til vores egen empiriske undersøgelse; Et forsøg med fem personer, som har levet uden deres mobiltelefon i en uge, et præinterview med hver deltager, en dagbog udfyldt af hver deltager og et afsluttende fokusgruppeinterview med alle fem deltagere. Undersøgelsesdeltagere/deltagere De fem personer som har deltaget i undersøgelsen, ved at leve uden deres mobiltelefon i en uge. Mobiltelefon En transportabel, personlig telefon, som gør det muligt for brugeren at komme i kontakt med omverdenen, ud over hans/hendes fysiske rækkevidde. Se yderligere beskrivelse i teknologiafsnittet på side 26. Facebook Et internetbaseret socialt netværk, som ca danskere benytter sig af (25. maj 2010) Aspekter/fingre Der henvises til de enkelte analysedele, som hver har et fokusområde, der beskrives som et aspekt eller en finger i opgaven. 11 af 88

13 I phone, therefore I am 2.0 Metode Der er mange aspekter i forholdet mellem menneske og mobiltelefon, og mange måder at belyse det på. Indledningsvis vil vi beskrive vores afgrænsning og tilgang. Derefter vil vi beskrive vores fremgangsmåde, med vægt på vores metodemodel - CAP-modellen, som beskriver hvordan opgaven gribes an. Afslutningsvis vil vi reflektere over vores metodiske til- og fravalg. 2.1 Tilgang Tilgangen består i en forudindtaget mening om, at der mellem mobiltelefon og menneske eksisterer et symbiotisk forhold, der gør mobiltelefonen uundværlig for mennesket. 2.2 CAP-modellen For at give et overblik over vores metode og projekt, har vi skabt CAP-modellen. CAP-modellen indrammer visuelt alle projektets faser og derved skabes et overblik over hele processen for opgaven. CAP-modellen kan ses på side 15.. Ordet CAP kommer af det latinske ord at gribe og symboliserer den bevægelse, som modellen skal eksemplificere. CAP-modellen er nemlig en arm, der griber ud efter det omkringliggende dvs. at der gennem projektets fordomme, empiriske og videnskabelige undersøgelser, skabes fem overordnede begreber. Begreberne griber ud efter en større sammenhæng, som går i spænd med nogle overordnede teorier. Som det fremgår af modellen, er projektet inddelt i forskellige elementer, som skaber helheden for projektet. Hvert element symboliserer en fase i projektet. Modellen er inddelt i henholdsvis Armen, Mobiltelefonen, Fingrene og Sfæren. Hvert element bliver nedenfor præsenteret og elementets betydning for projektets faser bliver klarlagt Armen Armen repræsenterer udgangspunktet for projektets udvikling. Det er her al videnskabelig viden og empirisk data er blevet indsamlet, og her vores fordomme har skabt grundlag for det videre analysearbejde. Selve armen består således af: 12 af 88

14 I phone, therefore I am - Undersøgelsen - Fordomme - Overordnet teori - Litteratur Al viden, der ligger i armen, er med blodbaner forbundet ud i fingrene til analyseafsnittene. Armen er fundamentet der pumper blod ud i fingrene, og gør det muligt for dem at gribe ud mod sfæren Mobiltelefonen Ved at forstå hvilke teknologiske kompetencer mobiltelefonen indeholder, skabes der således en forståelse for, hvordan disse kompetencer sammenspiller med mennesket. Dette teknologiske perspektiv er, på lige fod med de videnskabelige og empiriske elementer i armen, væsentlige at inddrage for at kunne belyse den større sammenhæng i brugen af mobiltelefonen Fingrene Gennem tilføjelsen af viden og fordomme fra armen, og ved at inddrage og belyse brugen af mobiltelefonen fra et teknologisk perspektiv, er der dannet grundlag for nogle overordnede begreber, som skaber rammen for analysen. Begreberne er hver symboliseret i en finger, som hver især udgør et analytisk afsnit. Analyseafsnittene bruges som redskab til at gribe ud efter de overordnede teorier (sfæren). De fem fingre, repræsenterer hver et aspekt i brugen af mobiltelefonen: - Fravær og tilstedeværelse - Tilgængelighed - Planlægning - Tryghed - Netværk 13 af 88

15 I phone, therefore I am Disse aspekter belyser forholdet mellem mennesket og mobiltelefonen fra forskellige vinkler, og er derigennem også med til at dække en mere overordnet diskussion af forholdet Sfæren Sfæren betegner alt det usynlige der ligger omkring armen, fingrene og mobiltelefonen. Dvs. samspillet og relationerne mellem mobiltelefon og menneske. Det er altså i sfæren, at de overordnede teorier kobles til analysen. Det symbiotiske forhold anskues altså gennem en ANTbrille og en protesebrille. 14 af 88

16 I phone, therefore I am 15 af 88

17 I phone, therefore I am 2.3 Armen Undersøgelsens udgangspunkt ligger i armen som er fundamentet for projektet. Armen består af vores fordomme og den viden vi har indsamlet i litteratur og med empiri. Det vil sige, at den består af alle de ting vi har undersøgt undervejs i projektet for at komme nærmere en forståelse af forholdet mellem mobiltelefonen og mennesket. Der redegøres for hvilke fordomme, der har været med til at forme projektets retning og for, hvordan empirisk viden er indsamlet bl.a. ved hjælp af en empirisk undersøgelse. Det er en undersøgelse med fem mobiltelefonbrugere der afholder sig fra at bruge deres mobiltelefoner gennem en hel uge. Derudover redegøres der for, hvordan vi har brugt litteraturen til, at få en bredere forståelse for menneske og mobiltelefon Fordomme Som projektgruppe har vi haft en række både individuelle, men også kollektive antagelser og fordomme, om hvordan danskerne er afhængige af deres mobiltelefoner. Fordi emnet også omhandler og påvirker gruppen selv, er det vigtigt at eksplicere disse fordomme, så de er tydelige for os. Projektgruppens egne fordomme har været et væsentligt udgangspunkt for hele projektet. Det er med udgangspunkt i disse, at vi har stillet spørgsmålstegn, følt os nødsaget til at undersøge nærmere og kritisk udfordret vores egne fordomme. Vores egne fordomme har givet inspiration til hvilke elementer der var interessante at belyse. Derfor har vores fordomme også været et godt udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelsen af et undersøgelsesdesign. Vi har aktivt brugt vores fordomme til at finde frem til en problemstilling og til at opstille nogle postulater, som vi har kunnet udfordre projektet. Fordommene er også blevet brugt som en katalysator i den indledende litteratursøgning. Vi har valgt at dokumentere vores fordomme i afsnittet om Empirisk og videnskabeligt grundlag (se side 34). Fordommene er nedskrevet helt i starten af projektforløbet, hovedsageligt for internt at afstemme hvilke fordomme, vi egentlig har i forhold til emnet. Vi har efterfølgende reflekteret over fordommene. Disse refleksioner er skrevet i empiriafsnittet på side af 88

18 I phone, therefore I am Litteratur Litteraturen er et fundamentalt grundlag i opgaven, som udfordrer og understøtter vores egne empiriske undersøgelser og som hjælper til med at be- eller afkræfte nogle generelle fordomme i vores projekt. Vi har aktivt anvendt litteratursøgningen til at definere både retning og indhold i opgaven. Litteraturindsamlingen har været en løbende proces, da udformningen og resultaterne af vores undersøgelse også har påvirket vores teoretiske retning. I vores litteratursøgningen har vi søgt efter overordnede teorier, der belyser samspillet mellem teknologier og mennesker, samt teorier der omhandler brugen og adfærden med mobiltelefonen både for den enkelte og for et større netværk. Derudover har vi inddraget artikler, statistik og anden omtale, i forhold til brugen af mobiltelefonen læs mere under afsnittet Empirisk og videnskabeligt grundlag, side 34. Søgningen efter andres undersøgelser omkring brugen af mobiltelefonen, har været vigtig, da den eksisterende litteratur har inspireret til en undersøgelsesretning, som belyser nogle endnu ikke helt opklarede spørgsmål. Litteraturen har derfor i særdeleshed vakt inspiration til udformningen af undersøgelsen. Ligeledes har litteratur medvirket til at klargøre de analytiske aspekter. Vi har søgt i litteraturen efter hvilke tendenser der er at se i forholdet mellem menneske og mobiltelefon, og har derigennem fået inspiration til at finde frem til de fem analytiske aspekter. Som nævnt er der valgt både en overordnet teori og en mere specifik litteratur til at belyse det symbiotiske forhold mellem menneske og mobiltelefon. Den overordnede teori er aktør-netværksteori og Prosthetic Culture, som belyser det overordnede forhold der eksisterer mellem teknologier og mennesker, på et niveau der anskuer det sociologiske og samfundsmæssige. Den mere specifikke litteratur, fokuserer på mobiltelefonens påvirkning, på forskellige samfundsmæssige niveauer og belyser flere konkrete eksempler i hverdagen, med mobiltelefonen Undersøgelsen Som et af de grundlæggende elementer i vores projekt, foretager vi en undersøgelse af, hvordan mobiltelefonen er uundværlig. Undersøgelsen udføres på fem danskere, som i én uge har skullet begå sig uden brug af deres mobiltelefon. Undersøgelsen er dokumenteret i præinterviews, dagbøger og et efterfølgende fokusgruppeinterview. Dette beskrives nærmere senere. 17 af 88

19 I phone, therefore I am Undersøgelsen, hvorfor og hvordan? Der er mange måder at udarbejde en undersøgelse på. Vi vil kort redegøre for, hvorfor vi har valgt at udarbejde vores undersøgelse, som vi har gjort det. Undersøgelsen består i, at en gruppe deltagere på fem personer har undladt at brug deres mobiltelefon i en uge. Deltagerne har hver dag i ugens løb, udfyldt en dagbog med spørgsmål om dagens forløb uden mobiltelefonen. Umiddelbart før undersøgelsen blev der foretaget præinterviews enkeltvis med testpersonerne, hvor deres refleksioner om at undvære mobiltelefonen blev undersøgt. Dette gøres for at sammenholde deres fordomme om deres adfærd uden mobiltelefonen, med deres efterfølgende oplevelser. Efter undersøgelsen udførtes et fokusgruppeinterview med alle undersøgelsesdeltagerne, hvor ugens forløb blev diskuteret. Ud fra undersøgelsen kan der tolkes på nogle tendenser, ved brugen af mobiltelefonen. En empirisk undersøgelse er valgt for at skabe et bedre grundlag for en kritisk analyse. Ved at sammenligne undersøgelsen med andres videnskabelige undersøgelser og med teorien, kan der derigennem skabes en stærkere argumentation. Med den samlede viden er de analytiske temaer, som vores analyse bygger på, blevet formet. I den eksisterende forskning inden for området, har en tendens i undersøgelsesmetode kunne spores: etnologiske observationer, interviews, analyse af netværk igennem logbøger, sms'er, opkaldsgeografi og -varighed osv. Ligeledes har det helt store fællestræk i tidligere og lignende undersøgelser, har været et ensidigt fokus på den direkte brug, hvilket har givet god inspiration til tilrettelæggelse af egen metode. Ud fra et aktør-netværksperspektiv, har vi anset det som værende et værdifuldt træk at skille parterne ad. Ved at lave et indgreb, i forholdet, vil man kunne skabe en ny viden, da der naturligt vil opstå en anderledes og muligvis større bevidsthed om forholdet, igennem det direkte fravær Udvælgelse af testpersoner Den udvalgte gruppe af undersøgelsesdeltagere er blevet udvalgt med det simple kriterium, at de alle er mobiltelefonbrugere, som bruger deres mobiltelefon dagligt. Da deltagerne er valgt ud fra gruppens vennekreds, eksisterer der derfor nogle ligheder i deltagernes livsstile, som ellers ikke var en del af udvælgelseskriteriet. Fire ud af de fem er studerende og der kan ses en lighed i deres hverdag. Den er ikke særlig skemalagt og det har derfor indflydelse på 18 af 88

20 I phone, therefore I am hvordan de bruger deres mobiltelefon blandt andet til daglig planlægning. Fx er det observeret i undersøgelsen at deres daglige planlægning er mere spontan og opstår i løbet af dagen. Det modsatte ses for den femte person der ikke er studerende men som er i fast arbejde. Brugerens dagligdag er, som han selv udtrykker det, mere skemalagt, og han ved som regel på forhånd hvordan ugen skal forløbe i mere eller mindre grove træk. Jeg tror bare at min dag er mere sådan Altså jeg går på arbejde fra kl. 8 til kl. 4, og der ved jeg hvor jeg er, og jeg ved at jeg ikke er tilgængelig, fordi jeg er på arbejde. Og tre gange om ugen er jeg endnu en gang optaget. Fra 17 til 22. Så det har været meget meget få dage, hvor jeg bare har fået fri efter arbejde, og egentlig ikke skullet noget. (TA, fokusgruppeinterview, linje 228) Disse livsstilsligheder og -forskelle spiller derfor ind på resultatet af undersøgelsen, men da analysen ikke undersøger, hvordan specifikke livsstile spiller ind på forholdet mellem mobiltelefon og menneske, bliver der ikke sat fokus på dette. Man må alligevel være opmærksom på, at livsstilen påvirker generaliserbarheden af undersøgelsen Afslag på deltagelse I søgeprocessen efter undersøgelsesdeltagere, var der mange afslag fra folk, som ikke ønskede at deltage i undersøgelsen. Tre personer, der har sagt nej til at deltage i undersøgelsen, er blevet interviewet om årsagerne til afslaget og om deres forhold til deres mobiltelefon. Interviewene er transskriberet og vedlagt som bilag Vi har valgt at inddrage disse afslag, da de også kan være sigende for det symbiotiske forhold, der eksisterer mellem menneske og mobiltelefon Udarbejdelse og dokumentation af undersøgelsen I de følgende afsnit beskrives det, hvordan undersøgelsen er udarbejdet. Deltagerbeskrivelser Deltagerbeskrivelsen er et spørgeskema, som er udfyldt enkeltvis af undersøgelsesdeltagerne, inden undersøgelsens påbegyndelse. Deltagerbeskrivelsen er udformet som et skriftligt spørgeskema, af kvantitativ art, med både lukkede og åbne spørgsmål. Spørgsmålene giver os demografiske oplysninger om testpersonerne, samt de grundlæggende fakta om deres mobiltelefon og brugen af denne. Deltagerbeskrivelserne kan findes som bilag 6-9. Præinterviews For at få mere uddybende svar på testpersonernes motivation og forventninger til undersøgelsen, suppleres deltagerbeskrivelsen med enkeltvise præinterviews. Formålet med et præinterview er at 19 af 88

21 I phone, therefore I am kortlægge undersøgelsesdeltagernes eget forhold til brugen af deres mobiltelefon, og få dem til at reflektere over det. Dette gøres for at kunne følge en udvikling i deltagernes egen opfattelse af forholdet til deres mobiltelefon. Derudover er det et bevidst valg, at sætte undersøgelsesdeltagerne i en situation, hvor de tvinges til at reflektere over deres mobilvaner, både før, under og efter undersøgelsen. Da det er opfattelsen, at undersøgelsesdeltagernes refleksioner allerede er påvirket af at deltage i undersøgelsen, menes det derfor ikke at påvirke undersøgelsens kvalitet og gyldighed, ved at foretage interviews før selve undersøgelsen. Selve undersøgelsen Selve undersøgelsen stod på fra tirsdag den 6. april til mandag den 12. april Deltagerne var på forhånd instrueret i at de ikke måtte bruge deres mobiltelefon hele denne uge. Der var ikke udstukket andre retningslinjer, såsom at den ikke måtte ligge i lommen eller andet. Dagbog Under selve undersøgelsen har hver undersøgelsesdeltager dagligt udfyldt en dagbog. Dagbogen indeholder få, korte spørgsmål, der er med til at dokumentere undersøgelsesdeltagernes dag uden mobiltelefonen, samt at få dem til at reflektere over deres adfærd uden mobiltelefonen. Spørgsmålene er udarbejdet for at præcisere, hvad undersøgelsesdeltagerne skal tænke over. Spørgsmålene er åbne, for at give undersøgelsesdeltagerne mulighed for at berette om deres oplevelser i løbet af dagen på deres egen måde, men stadig inden for en ramme. Dagbøgerne anvendes også til at præcisere og opkvalificere spørgsmål og diskussion til fokusgruppeinterviewet. Dagbøgerne findes som bilag 1-5. Fokusgruppeinterviewet Efter undersøgelsen blev et fokusgruppeinterview udført. Gennem dette indsamledes størstedelen af det kvalitative data til undersøgelsen. Fokusgruppeinterviewet blev udført med alle de fem undersøgelsesdeltagere mandag den 26. april 2010 i København. Det ville virke for dominerende og afskrækkende, og dermed begrænse undersøgelsesdeltagernes lyst til at udtale sig, hvis hele projektgruppen havde været til stede ved interviewet. Derfor deltog kun tre personer fra projektgruppen i interviewet. En person var moderator, en var opfølger og den sidste var der til at styre teknikken. Der er både fordele og ulemper ved at udføre et fokusgruppeinterview, frem for fx enkeltmandsinterviews. Med fokusgruppeinterviewet ønskedes en indsamling af data, der beskriver i hvilke situationer den enkelte har manglet mobiltelefonen, og hvordan det har været at leve uden 20 af 88

22 I phone, therefore I am den. Derfor blev undersøgelsesdeltagerne samlet i et fokusgruppeinterview, for at de kunne inspirere hinanden og indbyrdes få startet en diskussion omkring deres forhold til mobiltelefonen. Med et fokusgruppeinterview blev forskellige tematikker belyst og fællestræk blev opdaget. Dog skal det tages i betragtning at undersøgelsesdeltagerne under fokusgruppeinterviewet har kunne påvirke hinandens udtalelser og lysten til at udtale sig. Spørgsmålene, til selve fokusgruppeinterviewet, er udarbejdet ud fra de analytiske temaer, i et forsøg på at holde fokus og spore os nærmere ind til kernen af de temaer vi ønskede belyst. Spørgsmålene kan findes i fokusgruppeinterviewet. Fokusgruppeinterviewet er transskriberet i sin fulde længde og kan findes som bilag 15. Et resumé af fokusgruppeinterviewet kan findes under afsnittet Empirisk og Videnskabeligt grundlag på side Empiri Udover undersøgelsen har vi valgt at inddrage ekstern empiri i projektet. Som en vigtig del af empirien, er der blevet set på lignende undersøgelser og sammenlignet analyser og konklusioner. Denne viden er også brugt til at skabe projektets eget unikke undersøgelsesdesign, da der ved at bygge oven på andres resultater, kan skabes nye analyser, diskussioner og konklusioner. Derudover er der inddraget statistiske fakta, vedrørende danskernes brug af mobiltelefonen, til at understøtte aktualiteten af projektet disse er dog ikke tilføjet i empiriafsnittet. 2.4 Mobiltelefonen Det er relevant at belyse mobiltelefonens indre elementer, da det er en forudsætning for at analysere mobiltelefonens virkning på individ og samfund. Afsnittet er tænkt som et baggrundsafsnit med fokus på hvordan mobiltelefonen fysisk er udformet, hvad den teknisk indeholder og hvordan den praktisk fungerer. Derudover beskrives udviklingen, der har muliggjort udbredelsen af mobiltelefonen. 21 af 88

23 I phone, therefore I am Dette afsnit vil dække beskrivelsen af mobiltelefonen som teknologisk artefakt, som det kræves i forhold til semesterbindingen, hvor humtek-dimensionen 3 Teknologiske systemer og artefakter, skal inddrages. 2.5 Fingrene Fingrene består af de fem analytiske temaer, hvor der ved hjælp af disse kan analyseres på de forskellige aspekter i brugen af mobiltelefonen. Med de analytiske temaer spores nogle tendenser i forholdet mellem mobiltelefon og menneske Arbejdsspørgsmål Arbejdsspørgsmålene er formet efter de fem aspekter. Hvert arbejdsspørgsmål kan, gennem analysen, besvare og belyse de tendenser, der findes inden for hvert aspekt i brugen af mobiltelefonen. De fem arbejdsspørgsmål besvarer derfor gennem analysen samlet set på problemformuleringen og kommer derved rundt om hele projektets kerne. 1. Fravær og tilstedeværelse - Hvordan ændres opfattelsen af tilstedeværelse og rum ved anvendelse af mobiltelefonen? 2. Tilgængelighed hvilken betydning har tilgængeligheden gennem mobiltelefonen for det enkelte individ og netværket? 3. Planlægning - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i folks planlægning? 4. Tryghed Hvilken betydning har mobiltelefonens fysiske tilstedeværelse for tryghedsfølelsen? 5. Netværk - Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i relationen til folks netværk? Analysestrategi Projektet tager udgangspunkt i et teoretisk grundlag, hvor andres erfaringer inddrages i vores egen undersøgelse af menneskets forhold til mobiltelefonen. I fagtermer skabes opgaven altså i en abduktiv tilgang, hvor vi ser på hvad andre har gjort og holder det sammen med både teori og vores egen undersøgelse, og derudfra skaber vores analyse. Dog kan der argumenteres for både en delvist induktiv og delvist deduktiv tilgang. Vi arbejder delvist deduktivt fordi vi gennem vores egen af 88

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr.

Telefoni: Internet: gratis Cirque talk 120: 120 min fri tale kr. 79,- Cirque Surf n talk 180: 180 min fri tale, 1GB/fri sms/mms kr. Telefoni: Cirque Telefoni Cirque Telefoni er et abonnement, der samler din fastnet- og mobiltelefoni ét sted. Familien ringer gratis via fastnet til andre fastnettelefoner i boligforeningen og for kun

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale

Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale Statens Indkøb Telefoniaftalen Moderniseringsstyrelsen Finansministeriet Præsentation af den statslige telefoniaftale V. Gerly Rimmer, indkøbschef, VIA University College Statens Indkøb Telefoniaftalen

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni

Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni NQKIA - u,'" e '".-...,w " (E: 168 ICII I III Ilø 11111111111 Codl; 050S211 ml 1111 II IlIn111ll111W11fI 35011l3IIO"5301312 Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni Til almen brug Mobiltelefoni De følgende

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere