Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder"

Transkript

1 Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni (Affaldsbekendtgørelsen nr af 12. december 2011.) Affaldsbekendtgørelse nr af 18. december Når der i denne tekst henvises til specifikke paragraffer, refereres der til paragraffer i affaldsbekendtgørelsen, med mindre andet tydeligt fremgår. Baggrund Den 1. januar 2012 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Den nye affaldsbekendtgørelse pålægger kommunalbestyrelsen at fastsætte gebyrer for kommunens affaldsordninger og at opkræve disse gebyrer hos alle virksomheder, der benytter en eller flere af disse affaldsordninger. Derudover skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr til dækning af kommunens generelle administrationsudgifter. Dette gebyr benævnes efterfølgende administrationsgebyr. Den 1. januar 2013 trådte endnu en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Denne ændrede imidlertid ikke på indholdet i regelsættet om administrationsgebyret. Ændringerne indeholdt kun paragrafændringer. Kommunen kan under særlige omstændigheder fritage en virksomhed for at betale administrationsgebyr. Formålet med dette administrationsgrundlag er derfor at beskrive retningslinjerne for, hvornår en virksomhed kan opnå en sådan fritagelse. Retningslinjerne for fritagelse er udarbejdet i samarbejde med Næstved Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune, Vordingborg Kommune og Faxe Kommune. Retningslinjerne er udarbejdet i fællesskab for i videst muligt omfang at sikre ligebehandling af virksomheder i AffaldPlus området. Jura Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyrer for virksomheder i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 8 og miljøbeskyttelseslovens 48. Fastsættelse og opkrævning af gebyr Kommunalbestyrelsen skal jævnfør 56, stk. 1 fastsætte og opkræve et administrationsgebyr hos alle virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsudgifter, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald, samt administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte administrationsgebyret så den samlede gebyrindtægt kan dække den del af kommunens omkostninger vedrørende administration på affaldsområdet, der vedrører virksomheder. Administrationsgebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder.

2 Desuden skal kommunalbestyrelsen jævnfør 56, stk. 2-4 og 57, stk. 1 fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der benytter en affaldsordning i kommunen. I praksis betyder det, at en virksomhed kun bliver opkrævet gebyr for en given ordning, hvis virksomheden enten er forpligtet til at være med i ordningen eller frivilligt har benyttet/tilmeldt sig ordningen. I følge 53 stk. 4 skal gebyrer som angår virksomheder opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden jævnfør miljøbeskyttelseslovens 48 stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i registret. Ifølge 53, stk. 5 skal kommunalbestyrelsen opkræve administrationsgebyret for året hos de virksomheder, der er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedens branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret, til grund. Fritagelse for gebyr Nedenfor er beskrevet i hvilke tilfælde, kommunen ikke må opkræve gebyr, og i hvilke tilfælde kommunen kan give fritagelse for gebyr. Desuden er kommunens mulighed for at fastsætte en frist for ansøgning om fritagelse for gebyr beskrevet. 1. Kommunalbestyrelsen må jævnfør 60, stk. 1 ikke opkræve gebyr hos virksomheder, hvor virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos erhvervsfiskere uanset antallet af ansatte. 2. Kommunalbestyrelsen må jævnfør 60, stk. 2 ikke opkræve gebyr hos virksomheder, hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 9, pkt. 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte eller bilag 9, pkt. 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden. 3. Kommunalbestyrelsen må jævnfør 60, stk. 3 ikke opkræve gebyr hos virksomheder, som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig omsætning eller lønsum på under kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Kommunalbestyrelsen undtager virksomheder med momsomsætning under kr. på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra SKAT. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af lønsums- og driftsudgifter. 4. Kommunalbestyrelsen kan jævnfør 60, stk. 4 fritage virksomheder fra et eller flere af gebyrerne efter affaldsbekendtgørelsens 61, stk. 1-4, hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. 5. Kommunalbestyrelsen kan jævnfør 60, stk. 5 fastsætte en årlig skæringsdato for, hvornår anmodningen om fritagelse skal være modtaget hos kommunen. Kommunalbestyrelsen lægger oplysningerne om skæringsdato på sin hjemmeside og kommunikerer dette på anden måde til virksomhederne. Af oplysningerne skal fremgå, at der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelse efter skæringsdatoen. Virksomheder skal have mindst 8 uger regnet fra, at skæringsdatoen første gang fremgår af kommunens hjemmeside og er kommunikeret på anden måde til virksomhederne, til at anmode om fritagelse. 6. Jævnfør 60, stk. 6 gælder det, at såfremt en virksomhed, der er fritaget for betaling for gebyr efter ovenstående regler, benytter en eller flere kommunale affalds- Side 2 af 5

3 ordninger, skal virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger og for de generelle administrationsomkostninger (administrationsgebyr). Retningslinjer for afgørelse Nedenfor er det med reference til affaldsbekendtgørelsens gebyrfritagelsesbestemmelse beskrevet, hvilke retningslinjer der gælder i Slagelse Kommune ved behandling af sager om virksomheders fritagelse for gebyr. Fritagelse for administrationsgebyr efter 60, stk. 1 og 2 (branchekode og virksomhedsform) Affaldsbekendtgørelsen fastlægger entydigt grundlaget for, hvornår der skal finde en fritagelse sted i henhold til 60, stk. 1 og 2, herunder at det er de data, der måtte være registreret i CVR-registeret om den enkelte virksomhed den 1. januar i gebyråret, som danner grundlag for opkrævning af gebyrer ( 53, stk. 5). Det følger heraf, at virksomheder, der i løbet af året ændrer branchekode/virksomhedsform til en gebyrpligtig branchekode/virksomhedsform, ikke efterfølgende vil blive opkrævet gebyr, ligeledes vil virksomheder, der ændrer branchekode/virksomhedsform til en gebyrfritaget branchekode/virksomhedsform, ikke blive fritaget. Samme princip gør sig gældende i forbindelse med antallet af ansatte. Øges eller reduceres antallet af ansatte i løbet af året vil dette ikke betyde, at virksomheden vil blive henholdsvis opkrævet eller fritaget for gebyr i det pågældende gebyrår. En virksomhed er selv ansvarlig for, at CVR-registerets oplysninger om virksomheden er korrekte. En virksomhed vil derfor ikke blive fritaget for gebyr, fordi virksomheden mener, at de oplysninger, der er registreret om virksomheden i CVR-registeret (og dermed ligger til grund for gebyropkrævningen) er ukorrekte. Dog vil en virksomhed blive fritaget for gebyr, hvis virksomheden kan dokumentere, at den er blevet opkrævet gebyr på baggrund af en fejl i CVR-registeret. En af disse to former for dokumentation betragtes som gyldig dokumentation: En udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekræfter, at der er begået en fejl samt redegør for hvilke data, der burde have været registreret om den pågældende virksomhed den 1. januar i gebyråret. Et registreringsbevis, hvoraf det fremgår at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har rettet den pågældende fejl med tilbagevirkende kraft til et tidspunkt, der ligger forud for den 2. januar i gebyråret. Virksomheder, der den 1. januar i gebyråret er registreret i CVR-registeret med data, som opfylder kravene til fritagelse efter 60, stk. 1 og 2, vil ikke få tilsendt en opkrævning. Fritagelse for administrationsgebyr efter 60, stk. 3 (omsætning) Affaldsbekendtgørelsen fastlægger entydigt grundlaget for, hvornår der skal finde en fritagelse sted i henhold til 60, stk. 3. Det følger heraf, at en virksomhed kun kan få fritagelse for gebyr på baggrund af den årlige omsætning, der ligger to år før gebyråret. Virksomheder kan dermed ikke opnå fritagelse på baggrund af den årlige omsætning i året før gebyråret eller selve gebyråret. Virksomheder, der er startet op i året før gebyråret og den 1. januar i selve gebyråret, kan således ikke fritages for gebyr efter denne bestemmelse. Side 3 af 5

4 Virksomheder, der har en årlig omsætning på under kr. jævnfør de oplysninger som kommunen indhenter fra SKAT vil ikke få tilsendt en opkrævning. Øvrige virksomheder vil få tilsendt en opkrævning, og disse virksomheder skal derfor selv anmode om en fritagelse samt fremsende dokumentation for, at virksomheden opfylder kravene for fritagelse efter 60, stk. 3. Følgende betragtes som gyldig dokumentation for momsregistrerede virksomheder: Momskvitteringer fra momsindberetning til SKAT. Følgende betragtes som gyldig dokumentation for ikke-momsregistrerede virksomheder: Tro og love erklæring på at virksomhedens årlige lønsum ikke overstiger kr. Følgende betragtes som gyldig dokumentation for offentlige institutioner og virksomheder: Tro og love erklæring på at den offentlige institution eller virksomheds årlige omsætning regnet som summen af lønsums- og driftsudgifter ikke overstiger kr. Fritagelse for administrationsgebyr efter 60, stk. 4 (ingen egentlig affaldsproduktion) Det er frivilligt for kommunen, om den ønsker at give fritagelse efter denne bestemmelse, hvilket betyder, at en virksomhed ikke har krav på fritagelse, selvom virksomheden ikke har nogen egentlig affaldsproduktion. For at sikre, at alle kommunens virksomheder (der ikke er fritaget for gebyr ifølge lovgivning) er med til betale for kommunens generelle administrationsudgifter, gives der ikke fritagelse for gebyr på baggrund af ingen egentlig affaldsproduktion, uanset om en virksomhed producerer ganske lidt eller meget affald. Det forhold, at en virksomhed lukker i løbet af gebyråret, betragtes således heller ikke som en gyldig grund til at fritage en virksomhed helt eller delvist for at betale gebyr. Baggrunden for denne administrationspraksis er, at alle virksomheder har eller potentielt kan få brug for de ydelser kommunen stiller til rådighed i forbindelse med affaldshåndtering. Dette afspejles også i, at administrationsgebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr, hvilket vil sige, at der ikke er krav om direkte sammenhæng mellem den ydelse den enkelte virksomhed modtager og gebyrets størrelse. Der gives dog fritagelse for gebyr til virksomheder, der er opstartet i året før gebyråret samt den 1. januar i selve gebyråret og som kan dokumentere, at virksomheden i opstartsåret har haft en omsætning på under kr. Fritagelsen gives for så vidt muligt at stille en nystartet virksomhed lige med en virksomhed, der kan opnå fritagelse efter 60, stk. 3. Fritagelsen gives idet det skønnes, at en virksomhed med en omsætning på under kr. ikke har nogen egentlig affaldsproduktion. Samme ræsonnement, der jævnfør Miljøstyrelsens notat Høringsnotat ændring af Affaldsbekendtgørelsen (nye regler om virksomheders adgang til genbrugspladsen, gebyrer, affaldsdatasystem og affaldsregister) af 18. november 2011 ligger til grund for at fritage virksomheder efter 60, stk. 3. Følgende betragtes som gyldig dokumentation for momsregistrerede virksomheder: Momskvitteringer fra momsindberetning til SKAT. Følgende betragtes som gyldig dokumentation for ikke-momsregistrerede virksomheder: Side 4 af 5

5 Tro og love erklæring på at virksomhedens årlige lønsum ikke overstiger kr. Følgende betragtes som gyldig dokumentation for offentlige institutioner og virksomheder: Tro og love erklæring på at den offentlige institution eller virksomheds årlige omsætning regnet som summen af lønsums- og driftsudgifter ikke overstiger kr. Skæringsdato for anmodning om fritagelse for administrationsgebyr i henhold til 60 stk. 3 og 4 Fagcenter Teknik og Miljø fastsætter en skæringsdato for hvornår en anmodning om fritagelse for gebyr i henhold til 60, stk. 3 og 4 skal være modtaget hos kommunen. Skæringsfristen fastsættes i henhold til 60, stk. 5. Anmodninger om fritagelse for gebyr i henhold til 60 stk. 3 og 4 modtaget efter denne skæringsdato vil ikke blive imødekommet. 60, stk. 5 giver ikke mulighed for at fastsætte en skæringsdato for virksomhedernes anmodning om fritagelse for gebyr i henhold til 60, stk. 1 og 2. Kommunen er derfor forpligtet til at modtage og behandle anmodninger om fritagelse i henhold til 60, stk. 1 og 2 i indtil 3 år regnet fra det tidspunkt, hvor den oprindelige betalingsfrist udløber (i henhold til Lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer). Bortfald af fritagelse I henhold til 60, stk. 6 skal en virksomhed, der benytter en eller flere af kommunens affaldsordninger, opkræves administrationsgebyr samt gebyr for den eller de ordninger, som virksomheden benytter, uanset om virksomheden er fritaget for gebyr i henhold til 60, stk I den situation hvor en virksomhed har fået fritagelse for gebyr, og det siden hen viser sig, at virksomheden i løbet af gebyråret har benyttet eller været tilmeldt en kommunal affaldsordning, vil fritagelsen for gebyr således bortfalde i henhold til 60, stk. 6, og virksomheden vil blive pålagt at betale gebyr. En fritagelses varighed En fritagelse gives kun for et gebyrår ad gangen, og en virksomhed kan tidligst opnå fritagelse for gebyr i det år, hvor gebyret bliver opkrævet. Kompetencefordeling Administrationen har kompetence til at træffe afgørelse om fritagelse for gebyr på baggrund af dette administrationsgrundlag. Teknik- og Miljøudvalget får forelagt: sager hvor administrationen vurderer, at normal praksis bør fraviges, og sager der indeholder principielle og/eller særlige forhold. Administrationsgrundlaget opdateres når ny lovgivning kræver det. Side 5 af 5

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere