Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening Brøndby, den 12/4-2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006"

Transkript

1 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening Brøndby, den 12/ Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl i Kirkebjerg Selskabslokaler. Formand Yvonne Justesen, bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ordinære generalforsamling. Ad 1, Valg af dirigent: På bestyrelsens vegne blev Flemming Ernst, Park Alle 304 foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægternes 5 og 6. Dagsordenen ifølge vedtægternes 6, stk. 4: DAGSORDEN Ifølge vedtægternes 6, stk. 4: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. Der er ingen nedsatte udvalg. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag: Forslag om ændring af vedtægternes 4, stk. 2 og 8, stk Fastsættelse af kontingent for år Foreslås ændret til 350 kr.. 7. Fastsættelse af diæter og honorarer. Foreslås uændrede. 8. Valg: a) Formand Yvonne Justesen villig til genvalg. b) To bestyrelsesmedlemmer. Henrik Witt villig til genvalg. Steen W. Nielsen villig til genvalg. Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Henrik Jessen Petersen afgår. c) En suppleant til bestyrelsen. Eddie Hansen afgår. d) Revisor og en revisorsuppleant. Revisor Finn B. Johansson villig til genvalg. Revisorsuppleant Eva Roed villig til genvalg. 9. Eventuelt. Der var fremmødt 38 medlemmer.

2 Ad 2, Beretning. 2 Rundgang: Bestyrelsen har det forløbne år på ny foretaget rundgang i området. 78 grundejere fik en seddel i sin postkasse, primært pga. manglende ukrudtsbekæmpelse på fortovet. Ved en efterfølgende rundgang fik 24 ud af 78 grundejere på ny en seddel. Bestyrelsen har endvidere rettet henvendelse til Brøndby kommune, idet en enkelt grundejer på trods af såvel personlig som skriftlig henvendelse ikke har reageret, idet pgl.s hæk stort set dækkede hele fortovet. Kommunen har som tilsynsmyndighed overtaget sagen. Østtoftevej: Efter sidste generalforsamling rettede bestyrelsen henvendelse til kommunen hvad angår evt. yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kommunen vil se på vejen igen, men det vil først ske i Hjemmekompostering: To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har taget emnet op i kommunens Miljørepræsentantskab. Kommunen vil ikke deltage i udlevering af gratis hjemmekomposteringsanlæg til grundejere. Grundejerne henvises i stedet til genbrugspladsen på Sydgårdsvej, der bl.a. vil blive udvidet med nævnte anlæg. Banemarksvej: Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling kigget på skiltningen omkring gennemkørselsforbudet for lastbiler, idet flere medlemmer fandt skiltningen for dårlig. Det drejer sig om et større skilt på Sdr. Ringvej inden man kører ned på Bromarksvej, et mindre på Banemarksvej for de kørende på Banemarksvej mod vest og desuden skiltning før/ved Colonsvinget for de kørende ad Banemarksvej mod øst. Bestyrelsen har ikke fundet skiltningen for dårlig. Momsregistrering: Emnet blev nævnt på sidste generalforsamling og i den anledning har bestyrelsen undersøgt hvorvidt det kunne betale sig at lade foreningen momsregistrere. Såfremt det skulle ske skal man bl.a. have en statsautoriseret revisor tilknyttet foreningen, endvidere skal der bl.a. også moms på vores kontingent. Bestyrelsen fandt det derfor ikke relevant at lade foreningen momsregistrere. Lokalplan 224: Planen drejer sig om bl.a. en butikspark på Sdr. Ringvej umiddelbart nord for Fiat og Idé Møbler. P.t. er der på nuværende tidspunkt en række bilforhandlere og virksomheder på området samt en OK-benzintank ud til vejen. Kommunens plan er bl.a. i fremtiden at forskønne området med færre skiltning, 6-7 virksomheder og længst mod øst vil der kunne anlægges et lagerhotel. Evt. fremtidig butikspark vil blive opført i en U-form med endegavle ud til vejen. Bestyrelsen finder planen fornuftig og har ikke gjort indsigelser. Bog om Vesterled: Nina Meta Sørensen, medlem af foreningen, har udgivet bogen Vesterled Brøndbys Vilde Vesten. Bogen omhandler bl.a. områdets tilblivelse og indeholder desuden en række fortællinger om bl.a. hændelser og familier i området. Bogen kan købes for 50 kr. ved henvendelse hos Brøndby Lokalarkiv.

3 3 DFDS. Formanden redegjorde for udviklingen i sagen siden sidste generalforsamling. Støjmuren på Banemarkvej er nu opført, ind- og udkørsel er flyttet ud på Park Alle. Støjen fra virksomheden er efter det oplyste herefter dæmpet betydeligt. I en nyere støjmålingsrapport fremgår det imidlertid, at der i nattetimerne tre steder mangler nogle decibel dæmpning i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Virksomheden vil forsøge at komme ned på disse grænser ved bl.a. at omlægge kørslerne på området i nattetimerne samt foretage yderligere støjdæmpning af en Sisu på området, der er indkøbt i stedet for to andre (en Sisu er et køretøj der bruges til at flytte løse anhængere/sættevogne på området). Det kan med, at der ikke bliver behov for en støjvold i Lunden. Vedligeholdelse. Aftalen med Møns Anlæg og Belægning om vedligeholdelse af Stævnet og legepladsen er blevet opsagt. Samtidig ønskede kommunen ikke længere gratis at slå græs på Stævnet, ligesom de det sidste år heller ikke foretog snerydning på fortovene omkring Stævnet og legepladsen. Bestyrelsen har derfor indhentet 3-4 tilbud, der også omfattede snerydning. Brøndby kommune kom med et tilbud som bestyrelsen accepterede. Det omfatter græsklipning på Stævnet, ukrudtsbekæmpelse, beskæring, hækklipning samme sted og ukrudtsbekæmpelse og beskæring på den store legeplads. Endvidere vil der i vinterhalvåret blive foretaget snerydning og saltning på fortovene disse steder. Det vil koste foreningen et årligt beløb på kr. Stena Miljø A/S: Virksomheden er beliggende Banemarksvej 40 og har af Kbh.s Amt fået en miljøgodkendelse til modtagelse, oplagring og omhældning af farligt affald. Virksomheden har hovedsæde på Fyn og skal have en underafd. her i Brøndby, hvor der forventes 5 kørsler i døgnet. Miljøgodkendelsen har været sendt i høring, ligesom flere medlemmer har udtrykt bekymring om virksomheden. Bestyrelsen har i den forbindelse skrevet til Kbh.s Amt og stillet en række spørgsmål til miljøgodkendelsen. Der er endnu ikke kommet svar fra Amtet. Bestyrelsens skrivelse kan i øvrigt ses på foreningens hjemmeside. Stævnet: Målene har i det forløbne år været udsat for hærværk, men det er lykkedes for bestyrelsen at få repareret dem. Sankt Hans. For en gang skyld var vejret godt ved foreningens arrangement. Derfor var der også et pænt fremmøde. Fastelavn. I år var der 98 deltagende, hvoraf 21 var gæstebilletter. Det var således en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Materialeudlån/ordning. Ordningen med Brøndby Køkken-&Vinduescenter på Midtager 17 fungerer stadig. Formanden efterlyste en 2 m stige. (Foreningens materialer til udlån findes på medsendte Huskeliste bagsiden af referatet).

4 4 Sommerarrangement på Stævnet: Bestyrelsen har i samarbejde med Arbejdernes Landsbank indgået en aftale om, at der lørdag den 10. juni d.å. i tidsrummet kl afholdes et messearrangement på Stævnet. Her vil der være forskellig underholdning, konkurrencer og udstillere. Lokale erhvervsdrivende vil bl.a. få en mulighed for at udstille deres produkter. En invitation til arrangementet vil blive medsendt dette referat. Et endeligt program for dagen vil senere blive omdelt. Såfremt det regner på dagen vil arrangementet blive aflyst. Arrangementet er udgiftsneutralt for foreningen. Afslutning: Bestyrelsen vil det kommende år følge DFDS sagen til dørs og i øvrigt følge udviklingen hvad angår firmaerne på Banemarksvej. Støjgenerne fra Sdr. Ringvej vil også være et aktuelt emne her vil bestyrelsen arbejde for etablering af en støjskærm foreslået af flere medlemmer. Bestyrelsen er dog bekendt med, at det i første omgang kan være en svær sag at komme igennem med. Ikke mindst pga. kommunernes/amternes stramme økonomi, men også fordi der står en ny kommunalreform foran døren. Beretningen blev herefter overgivet til forsamlingen for spørgsmål og godkendelse. Bemærkninger til beretningen: Henrik Løvenskjold, Østtoftevej 17: anførte omkring Østtoftevej, at han ikke mente, at bestyrelsen gjorde nok mht. at lægge pres på kommunen omkring yderligere stillevejsdæmpende foranstaltninger. Han kunne umiddelbart ikke acceptere, at der p.t. ikke kunne gøres noget pga. kommunens økonomi. Han mente heller ikke, at bestyrelsen gjorde nok omkring støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med Sdr. Ringvej. Sekretæren: henviste til, at kommunens nuværende Trafikhandlingsplan endnu ikke var afsluttet. Som del af planen var Banemarksvej sidste år blevet stillevejsdæmpet. Således manglede man sidste del af Park Alle i Brøndbyøster. Sekretæren henviste til beretningen, hvor kommunen var blevet kontaktet efter sidste generalforsamling. For bestyrelsen var kommunen også en samarbejdspartner og man fandt det ikke formålstjenligt at rykke f.eks. hver anden måned, når der var henvist til, at kommunen ville se på Østtoftevej tidligst i Peter Skovsen, Østtoftevej 29: oplyste, at han få dage efter sidste generalforsamling havde rettet henvendelse til kommunen. Her kunne kommunen ikke se, at der havde været en henvendelse fra bestyrelsen. Endvidere erkendte kommunen, at der var for lang afstand mellem stillevejsbumpene for at de skulle have en reel funktion. Kørebanens bredde var endvidere godt 6 m, hvilket gjorde at der godt kunne laves former for indsnævringer. Han mente i øvrigt, at hvis bestyrelsen havde brugt samme energi som man havde brugt på DFDS sagen, så havde man fået løst en række problemer omkring Østtoftevej. Han foreslog endvidere, at foreningen evt. skulle købe sig til advokatbistand i forbindelse Østtoftevej. Han forestillede sig også, at der kunne foretages støjmålinger på såvel Østtoftevej indenfor parcellerne som på Sdr. Ringvej. Sekretæren: henviste til, at der i forhold til stillevejsdæmpningerne i vores område i dag er helt andre regler for etablering af sådanne.

5 5 Formanden: henviste til, at man fra bestyrelsens side havde rettet henvendelse til Susanne Balslev v/kommunens tekniske forvaltning. Eva Roed, Ragnesminde Alle 18: bemærkede sig, at dem der deltog i debatten omkring Østtoftevej og Sdr. Ringvej var af yngre generation. Sdr. Ringvej har i årtier været en af Amtets mest befærdede veje og hun undrede sig over, at man som grundejer og nabo til vejen først efterfølgende havde opdaget dette forhold. Sdr. Ringvej vil i forbindelse med den nye kommunalreform fra årskiftet overgå fra Amtsvej til at være kommunevej. Med såvel kommunens nuværende økonomiske situation og den kommende situation under en ny kommunalreform så hun ikke umiddelbart muligheden for, at Brøndby kommune i mange år fremover skulle kunne finansiere en evt. støjvæg ud til Sdr. Ringvej. Dirigenten: afrundede debatten omkring Østtoftevej og Sdr. Ringvej med at konstatere, at bestyrelsen i beretningen havde angivet at disse veje var nogle af arbejdsemnerne det kommende år. Preben Meyer, Banemarksvej 55: påpegede ligesom sidste år, at han fandt skiltningen hvad angik gennemkørsel forbudt med lastbiler ad Banemarksvej for dårlig. Bestyrelsesmedlem Thomas Hansen: henviste til beretningen og anførte samtidig, at uanset hvor meget og hvor stor en skiltning der blev opsat, så var der nok snarere tale om chauffører der ikke overholdt forbudet. Dette ville en ændret skiltning ikke ændre på. Henrik Løvenskjold: mente, at der måtte forventes en væsentlig øget trafik på Sdr. Ringvej i forbindelse med Lokalplan 224 og nævnte butikspark. Han forespurgte om, hvorvidt der var lavet beregninger på trafikken. Formanden: der var ingen beregninger, da butiksparken ikke var lavet endnu. Ligesom ved andre lokalplaner var det slet ikke sikkert at omhandlende butikspark blev til noget. Peter Skovsen: det stod i lokalplanen, at der forventes besøgende om dagen, hvilket måtte give yderligere trafikstøj. Sekretæren: bestyrelsen var bestemt af den opfattelse at lokalplanen, såfremt den blev ført ud i livet, var en forskønnelse af området og tvivlede samtidig på om det ville give anledning til øget trafikstøj i forhold til de nuværende virksomheder på stedet. Endvidere lå området ikke engang ud for foreningens område. Disse forhold havde gjort, at bestyrelsen ikke havde gjort indsigelser mod lokalplanen. DFDS sagen drejede sig bl.a. om mulig overtrædelse af en nuværende lokalplan, ligesom virksomheden lå umiddelbart ud for foreningens område. (Udenfor referatet: til orientering kan det oplyses, at der i Lokalplan 224 på side 8 i note er anført om trafik: Der forventes 520 biler/kunder pr. dag, fordelt ligeligt over alle ugens dage ). Arne Nielsen, Banemarksvej 45: havde bemærket omkring Stena Miljø A/S, at der i Colonsvinget fandt en masse gravearbejde sted, hvorfor han undersøgte sagen. Det viste sig, at der skal etableres ind/udkørsel til en genbrugscentral der drives af et firma ved navn Averhoff og der påregnes 140 kørsler med lastbiler i døgnet. (Ansatte på stedet har dog oplyst 200 kørsler pr. dag). Han kunne derfor ikke forstå at formanden i sin beretning kun havde nævnt 5 kørsler.

6 6 Han havde senest d.d. været hos teknisk forvaltning, hvor han havde fået oplysningerne. På sigt forventede forvaltningen også at nævnte sving skulle ændres og gøres lysreguleret. Formanden: var uforstående overfor disse oplysninger og måtte i første omgang henholde sig til de oplysninger som Amtets Miljøgodkendelse indeholdt. Det var disse oplysninger der lå til grund i høringsfasen, hvor bestyrelsen som nævnt i beretningen havde stillet en lang række spørgsmål til Amtet. Skrivelsen til Amtet kan læses på foreningens hjemmeside. Formanden fandt dog de nye oplysninger interessante og lovede, at bestyrelsen ville undersøge sagen yderligere. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3, Ad 4, Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. Der var ingen nedsatte udvalg. Regnskab. Kassereren: gennemgik det reviderede regnskab. Kassereren kommenterede samtidig revisorernes påtegning hvad angik bankindestående på kr., der jf. vedtægterne ved årets udgang kun måtte være på kr. Bestyrelsen var selvfølgelig bekendt med, at det reelt var i strid med vedtægterne. Imidlertid er beløbene ikke ret store i dagens kr. samt set i forhold til foreningens stigende udgifter. Det var også derfor, at foreningen under næste punkt fremkom med forslag til vedtægtsændringer. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 5, Indkomne forslag. Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes 4, stk. 2 og 8, stk. 15 Dirigenten: henledte opmærksomheden på, at forslaget jf. vedtægternes 12 skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Sekretæren: redegjorde for bestyrelsens forslag om ændring af 4, stk. 2, hvorved 1. april blev slettet som sidste betalingsdato. Efter spørgsmål og en kort debat blev forslaget vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer ét medlem stemte imod. Sekretæren: redegjorde herefter for bestyrelsens forslag om ændring af 8, stk. 15, hvor bestyrelsen dels ønskede at hæve grænserne for kassebeholdningen fra de nuværende kr. til kr. og bankkonti fra de nuværende kr. til kr. samt indføje et nyt punkt 15a hvad angik bestyrelsen bemyndigelse i forbindelse med disponering af foreningens midler og formue. Bestyrelsen ønskede dog at trække sit forslag tilbage hvad angik disponeringsret og tilføjelse af stk. 15a, således det nu kun drejede sig om ændring af de nuværende beløbsgrænser i 8 stk. 15 vedrørende bankkonti og kassebeholdning. Efter spørgsmål og debat blev forslaget om forhøjelse af kassebeholdning til kr. og bankkonti til kr. vedtaget med mere end 2/3 flertal ét medlem stemte imod.

7 7 Ad 6, Fastsættelse af kontingent for år Foreslås ændret fra 250 kr. til 350 kr. Kassereren: redegjorde for bestyrelsens forslag om kontingentstigning og fremlagde herunder det omdelte budget for året 2006 og På baggrund af foreningens stigende udgifter til vedligeholdelse sammenholdt med nødvendige midler til renovering af f.eks. legepladser, så måtte der ske en kontingentforhøjelse. Kontingentstigningen blev vedtaget 4 medlemmer stemte imod. Ad 7, Fastsættelse af diæter og honorarer. Foreslås uændrede. Uændrede diæter og honorarer blev vedtaget. Ad 8, Valg. a) Formand Yvonne Justesen blev genvalgt. b) To bestyrelsesmedlemmer: Henrik Witt og Steen W. Nielsen blev begge genvalgt. Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Henrik Jessen Petersen afgår. Bestyrelsen indstillede Preben Kjær Corinth, Lillevang 6. Preben: bemærkede, at det for udenforstående kunne virke som om, at bestyrelsen var sammenspist når man så, at der i forvejen var to fra bestyrelsen på Østervang. Preben havde dog selv meldt sig på baggrund af bestyrelsens efterlysning. Han kunne derfor kun opfordre andre til at melde sig til bestyrelsesarb. Preben blev herefter valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. c) Bestyrelsessuppleant: Eddie Hansen afgår. Bestyrelsen indstillede Jess Petersen, Hedegårds Alle 27, der blev valgt. d) Revisor og suppleant: Finn Johansson blev genvalgt som revisor og Eva Roed blev genvalgt som revisorsuppleant. Ad 9, Eventuelt. Borsholt, Bygmarksvej 14, henledte opmærksomheden på, at NESA i løbet af 2007 vil påbegynde nedgravning af luftledningerne til vejbelysningen og samtidig nedlægge eller forberede for Fiber-Net. Samtidig vil der være mulighed for nuværende grundejere med kun to faser at få tredje fase ind i husstanden. Han fandt alt dette så vigtigt for området, hvorfor han opfordrede bestyrelsen til på et tidspunkt at indkalde til medlemsmøde samt med repræsentant fra kommunen og NESA. Dette for bl.a. at søge indflydelse på den kommende vejbelysning. Eva Roed: henviste til, at Sankt Hans i år faldt på en fredag og spurgte om bestyrelsen havde planer om et større arrangement. Formanden: der var en tradition for, at når Sankt Hans faldt i forbindelse med en weekend ville der blive tale om et større arrangement end normalt. Bestyrelsen havde dog p.t. ikke færdige planer for dagen.

8 8 Henrik Løvenskjold: efterlyste referater af bestyrelsesmøderne på foreningens hjemmeside, hvilket han mente også blev efterlyst sidste år. Formanden og sekretæren: kunne ikke erindre denne efterlysning. Datoer er blevet lagt ud på foreningens hjemmeside i forhold til sidste generalforsamling. Endvidere ville bestyrelsen ikke lægge personfølsomme oplysninger ud, hvilket i nogle tilfælde forekom i referaterne. Borsholt: forstod godt bestyrelsens betænkeligheder. Han foreslog i stedet at beretningen blev lagt ud på foreningens hjemmeside i forbindelse med indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Preben Corinth: anførte som nyvalgt bestyrelsesmedlem, at han samtidig er foreningens web-master. Han vil gøre alt for at gøre foreningens hjemmeside så informativ som mulig. Flere henledte opmærksomheden på perioder med et stigende antal parkeringer for enden af Hvedemarksvej, Rugmarksvej, Bygmarksvej og Havremarksvej, hvilket i nogle tilfælde besværliggjorde udkørsel fra disse veje til Banemarksvej. Det drejer sig formentlig om ansatte fra virksomhederne på Banemarksvej og især fra virksomheden Semler, Banemarksvej 4. Bestyrelsen lovede at se på problemet. Dirigenten: gav herefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden: takkede medlemmerne for deres fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen blev afsluttet af dirigenten kl Flemming Ernst Dirigent Steen W. Nielsen Sekretær NB: Vedtægterne med de nye ændringer udsendes ikke sammen med dette referat. Vedtægterne og Ordensreglement findes på foreningens hjemmeside: hvor de kan udprintes. Såfremt et medlem skulle ønske et trykt eksemplar af Vedtægter og Ordensreglement kan der rettes henvendelse til foreningens kasserer Preben Corinth

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere