Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening Brøndby, den 12/4-2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006"

Transkript

1 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening Brøndby, den 12/ Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl i Kirkebjerg Selskabslokaler. Formand Yvonne Justesen, bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ordinære generalforsamling. Ad 1, Valg af dirigent: På bestyrelsens vegne blev Flemming Ernst, Park Alle 304 foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægternes 5 og 6. Dagsordenen ifølge vedtægternes 6, stk. 4: DAGSORDEN Ifølge vedtægternes 6, stk. 4: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. Der er ingen nedsatte udvalg. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag: Forslag om ændring af vedtægternes 4, stk. 2 og 8, stk Fastsættelse af kontingent for år Foreslås ændret til 350 kr.. 7. Fastsættelse af diæter og honorarer. Foreslås uændrede. 8. Valg: a) Formand Yvonne Justesen villig til genvalg. b) To bestyrelsesmedlemmer. Henrik Witt villig til genvalg. Steen W. Nielsen villig til genvalg. Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Henrik Jessen Petersen afgår. c) En suppleant til bestyrelsen. Eddie Hansen afgår. d) Revisor og en revisorsuppleant. Revisor Finn B. Johansson villig til genvalg. Revisorsuppleant Eva Roed villig til genvalg. 9. Eventuelt. Der var fremmødt 38 medlemmer.

2 Ad 2, Beretning. 2 Rundgang: Bestyrelsen har det forløbne år på ny foretaget rundgang i området. 78 grundejere fik en seddel i sin postkasse, primært pga. manglende ukrudtsbekæmpelse på fortovet. Ved en efterfølgende rundgang fik 24 ud af 78 grundejere på ny en seddel. Bestyrelsen har endvidere rettet henvendelse til Brøndby kommune, idet en enkelt grundejer på trods af såvel personlig som skriftlig henvendelse ikke har reageret, idet pgl.s hæk stort set dækkede hele fortovet. Kommunen har som tilsynsmyndighed overtaget sagen. Østtoftevej: Efter sidste generalforsamling rettede bestyrelsen henvendelse til kommunen hvad angår evt. yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kommunen vil se på vejen igen, men det vil først ske i Hjemmekompostering: To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har taget emnet op i kommunens Miljørepræsentantskab. Kommunen vil ikke deltage i udlevering af gratis hjemmekomposteringsanlæg til grundejere. Grundejerne henvises i stedet til genbrugspladsen på Sydgårdsvej, der bl.a. vil blive udvidet med nævnte anlæg. Banemarksvej: Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling kigget på skiltningen omkring gennemkørselsforbudet for lastbiler, idet flere medlemmer fandt skiltningen for dårlig. Det drejer sig om et større skilt på Sdr. Ringvej inden man kører ned på Bromarksvej, et mindre på Banemarksvej for de kørende på Banemarksvej mod vest og desuden skiltning før/ved Colonsvinget for de kørende ad Banemarksvej mod øst. Bestyrelsen har ikke fundet skiltningen for dårlig. Momsregistrering: Emnet blev nævnt på sidste generalforsamling og i den anledning har bestyrelsen undersøgt hvorvidt det kunne betale sig at lade foreningen momsregistrere. Såfremt det skulle ske skal man bl.a. have en statsautoriseret revisor tilknyttet foreningen, endvidere skal der bl.a. også moms på vores kontingent. Bestyrelsen fandt det derfor ikke relevant at lade foreningen momsregistrere. Lokalplan 224: Planen drejer sig om bl.a. en butikspark på Sdr. Ringvej umiddelbart nord for Fiat og Idé Møbler. P.t. er der på nuværende tidspunkt en række bilforhandlere og virksomheder på området samt en OK-benzintank ud til vejen. Kommunens plan er bl.a. i fremtiden at forskønne området med færre skiltning, 6-7 virksomheder og længst mod øst vil der kunne anlægges et lagerhotel. Evt. fremtidig butikspark vil blive opført i en U-form med endegavle ud til vejen. Bestyrelsen finder planen fornuftig og har ikke gjort indsigelser. Bog om Vesterled: Nina Meta Sørensen, medlem af foreningen, har udgivet bogen Vesterled Brøndbys Vilde Vesten. Bogen omhandler bl.a. områdets tilblivelse og indeholder desuden en række fortællinger om bl.a. hændelser og familier i området. Bogen kan købes for 50 kr. ved henvendelse hos Brøndby Lokalarkiv.

3 3 DFDS. Formanden redegjorde for udviklingen i sagen siden sidste generalforsamling. Støjmuren på Banemarkvej er nu opført, ind- og udkørsel er flyttet ud på Park Alle. Støjen fra virksomheden er efter det oplyste herefter dæmpet betydeligt. I en nyere støjmålingsrapport fremgår det imidlertid, at der i nattetimerne tre steder mangler nogle decibel dæmpning i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Virksomheden vil forsøge at komme ned på disse grænser ved bl.a. at omlægge kørslerne på området i nattetimerne samt foretage yderligere støjdæmpning af en Sisu på området, der er indkøbt i stedet for to andre (en Sisu er et køretøj der bruges til at flytte løse anhængere/sættevogne på området). Det kan med, at der ikke bliver behov for en støjvold i Lunden. Vedligeholdelse. Aftalen med Møns Anlæg og Belægning om vedligeholdelse af Stævnet og legepladsen er blevet opsagt. Samtidig ønskede kommunen ikke længere gratis at slå græs på Stævnet, ligesom de det sidste år heller ikke foretog snerydning på fortovene omkring Stævnet og legepladsen. Bestyrelsen har derfor indhentet 3-4 tilbud, der også omfattede snerydning. Brøndby kommune kom med et tilbud som bestyrelsen accepterede. Det omfatter græsklipning på Stævnet, ukrudtsbekæmpelse, beskæring, hækklipning samme sted og ukrudtsbekæmpelse og beskæring på den store legeplads. Endvidere vil der i vinterhalvåret blive foretaget snerydning og saltning på fortovene disse steder. Det vil koste foreningen et årligt beløb på kr. Stena Miljø A/S: Virksomheden er beliggende Banemarksvej 40 og har af Kbh.s Amt fået en miljøgodkendelse til modtagelse, oplagring og omhældning af farligt affald. Virksomheden har hovedsæde på Fyn og skal have en underafd. her i Brøndby, hvor der forventes 5 kørsler i døgnet. Miljøgodkendelsen har været sendt i høring, ligesom flere medlemmer har udtrykt bekymring om virksomheden. Bestyrelsen har i den forbindelse skrevet til Kbh.s Amt og stillet en række spørgsmål til miljøgodkendelsen. Der er endnu ikke kommet svar fra Amtet. Bestyrelsens skrivelse kan i øvrigt ses på foreningens hjemmeside. Stævnet: Målene har i det forløbne år været udsat for hærværk, men det er lykkedes for bestyrelsen at få repareret dem. Sankt Hans. For en gang skyld var vejret godt ved foreningens arrangement. Derfor var der også et pænt fremmøde. Fastelavn. I år var der 98 deltagende, hvoraf 21 var gæstebilletter. Det var således en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Materialeudlån/ordning. Ordningen med Brøndby Køkken-&Vinduescenter på Midtager 17 fungerer stadig. Formanden efterlyste en 2 m stige. (Foreningens materialer til udlån findes på medsendte Huskeliste bagsiden af referatet).

4 4 Sommerarrangement på Stævnet: Bestyrelsen har i samarbejde med Arbejdernes Landsbank indgået en aftale om, at der lørdag den 10. juni d.å. i tidsrummet kl afholdes et messearrangement på Stævnet. Her vil der være forskellig underholdning, konkurrencer og udstillere. Lokale erhvervsdrivende vil bl.a. få en mulighed for at udstille deres produkter. En invitation til arrangementet vil blive medsendt dette referat. Et endeligt program for dagen vil senere blive omdelt. Såfremt det regner på dagen vil arrangementet blive aflyst. Arrangementet er udgiftsneutralt for foreningen. Afslutning: Bestyrelsen vil det kommende år følge DFDS sagen til dørs og i øvrigt følge udviklingen hvad angår firmaerne på Banemarksvej. Støjgenerne fra Sdr. Ringvej vil også være et aktuelt emne her vil bestyrelsen arbejde for etablering af en støjskærm foreslået af flere medlemmer. Bestyrelsen er dog bekendt med, at det i første omgang kan være en svær sag at komme igennem med. Ikke mindst pga. kommunernes/amternes stramme økonomi, men også fordi der står en ny kommunalreform foran døren. Beretningen blev herefter overgivet til forsamlingen for spørgsmål og godkendelse. Bemærkninger til beretningen: Henrik Løvenskjold, Østtoftevej 17: anførte omkring Østtoftevej, at han ikke mente, at bestyrelsen gjorde nok mht. at lægge pres på kommunen omkring yderligere stillevejsdæmpende foranstaltninger. Han kunne umiddelbart ikke acceptere, at der p.t. ikke kunne gøres noget pga. kommunens økonomi. Han mente heller ikke, at bestyrelsen gjorde nok omkring støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med Sdr. Ringvej. Sekretæren: henviste til, at kommunens nuværende Trafikhandlingsplan endnu ikke var afsluttet. Som del af planen var Banemarksvej sidste år blevet stillevejsdæmpet. Således manglede man sidste del af Park Alle i Brøndbyøster. Sekretæren henviste til beretningen, hvor kommunen var blevet kontaktet efter sidste generalforsamling. For bestyrelsen var kommunen også en samarbejdspartner og man fandt det ikke formålstjenligt at rykke f.eks. hver anden måned, når der var henvist til, at kommunen ville se på Østtoftevej tidligst i Peter Skovsen, Østtoftevej 29: oplyste, at han få dage efter sidste generalforsamling havde rettet henvendelse til kommunen. Her kunne kommunen ikke se, at der havde været en henvendelse fra bestyrelsen. Endvidere erkendte kommunen, at der var for lang afstand mellem stillevejsbumpene for at de skulle have en reel funktion. Kørebanens bredde var endvidere godt 6 m, hvilket gjorde at der godt kunne laves former for indsnævringer. Han mente i øvrigt, at hvis bestyrelsen havde brugt samme energi som man havde brugt på DFDS sagen, så havde man fået løst en række problemer omkring Østtoftevej. Han foreslog endvidere, at foreningen evt. skulle købe sig til advokatbistand i forbindelse Østtoftevej. Han forestillede sig også, at der kunne foretages støjmålinger på såvel Østtoftevej indenfor parcellerne som på Sdr. Ringvej. Sekretæren: henviste til, at der i forhold til stillevejsdæmpningerne i vores område i dag er helt andre regler for etablering af sådanne.

5 5 Formanden: henviste til, at man fra bestyrelsens side havde rettet henvendelse til Susanne Balslev v/kommunens tekniske forvaltning. Eva Roed, Ragnesminde Alle 18: bemærkede sig, at dem der deltog i debatten omkring Østtoftevej og Sdr. Ringvej var af yngre generation. Sdr. Ringvej har i årtier været en af Amtets mest befærdede veje og hun undrede sig over, at man som grundejer og nabo til vejen først efterfølgende havde opdaget dette forhold. Sdr. Ringvej vil i forbindelse med den nye kommunalreform fra årskiftet overgå fra Amtsvej til at være kommunevej. Med såvel kommunens nuværende økonomiske situation og den kommende situation under en ny kommunalreform så hun ikke umiddelbart muligheden for, at Brøndby kommune i mange år fremover skulle kunne finansiere en evt. støjvæg ud til Sdr. Ringvej. Dirigenten: afrundede debatten omkring Østtoftevej og Sdr. Ringvej med at konstatere, at bestyrelsen i beretningen havde angivet at disse veje var nogle af arbejdsemnerne det kommende år. Preben Meyer, Banemarksvej 55: påpegede ligesom sidste år, at han fandt skiltningen hvad angik gennemkørsel forbudt med lastbiler ad Banemarksvej for dårlig. Bestyrelsesmedlem Thomas Hansen: henviste til beretningen og anførte samtidig, at uanset hvor meget og hvor stor en skiltning der blev opsat, så var der nok snarere tale om chauffører der ikke overholdt forbudet. Dette ville en ændret skiltning ikke ændre på. Henrik Løvenskjold: mente, at der måtte forventes en væsentlig øget trafik på Sdr. Ringvej i forbindelse med Lokalplan 224 og nævnte butikspark. Han forespurgte om, hvorvidt der var lavet beregninger på trafikken. Formanden: der var ingen beregninger, da butiksparken ikke var lavet endnu. Ligesom ved andre lokalplaner var det slet ikke sikkert at omhandlende butikspark blev til noget. Peter Skovsen: det stod i lokalplanen, at der forventes besøgende om dagen, hvilket måtte give yderligere trafikstøj. Sekretæren: bestyrelsen var bestemt af den opfattelse at lokalplanen, såfremt den blev ført ud i livet, var en forskønnelse af området og tvivlede samtidig på om det ville give anledning til øget trafikstøj i forhold til de nuværende virksomheder på stedet. Endvidere lå området ikke engang ud for foreningens område. Disse forhold havde gjort, at bestyrelsen ikke havde gjort indsigelser mod lokalplanen. DFDS sagen drejede sig bl.a. om mulig overtrædelse af en nuværende lokalplan, ligesom virksomheden lå umiddelbart ud for foreningens område. (Udenfor referatet: til orientering kan det oplyses, at der i Lokalplan 224 på side 8 i note er anført om trafik: Der forventes 520 biler/kunder pr. dag, fordelt ligeligt over alle ugens dage ). Arne Nielsen, Banemarksvej 45: havde bemærket omkring Stena Miljø A/S, at der i Colonsvinget fandt en masse gravearbejde sted, hvorfor han undersøgte sagen. Det viste sig, at der skal etableres ind/udkørsel til en genbrugscentral der drives af et firma ved navn Averhoff og der påregnes 140 kørsler med lastbiler i døgnet. (Ansatte på stedet har dog oplyst 200 kørsler pr. dag). Han kunne derfor ikke forstå at formanden i sin beretning kun havde nævnt 5 kørsler.

6 6 Han havde senest d.d. været hos teknisk forvaltning, hvor han havde fået oplysningerne. På sigt forventede forvaltningen også at nævnte sving skulle ændres og gøres lysreguleret. Formanden: var uforstående overfor disse oplysninger og måtte i første omgang henholde sig til de oplysninger som Amtets Miljøgodkendelse indeholdt. Det var disse oplysninger der lå til grund i høringsfasen, hvor bestyrelsen som nævnt i beretningen havde stillet en lang række spørgsmål til Amtet. Skrivelsen til Amtet kan læses på foreningens hjemmeside. Formanden fandt dog de nye oplysninger interessante og lovede, at bestyrelsen ville undersøge sagen yderligere. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3, Ad 4, Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. Der var ingen nedsatte udvalg. Regnskab. Kassereren: gennemgik det reviderede regnskab. Kassereren kommenterede samtidig revisorernes påtegning hvad angik bankindestående på kr., der jf. vedtægterne ved årets udgang kun måtte være på kr. Bestyrelsen var selvfølgelig bekendt med, at det reelt var i strid med vedtægterne. Imidlertid er beløbene ikke ret store i dagens kr. samt set i forhold til foreningens stigende udgifter. Det var også derfor, at foreningen under næste punkt fremkom med forslag til vedtægtsændringer. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 5, Indkomne forslag. Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes 4, stk. 2 og 8, stk. 15 Dirigenten: henledte opmærksomheden på, at forslaget jf. vedtægternes 12 skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Sekretæren: redegjorde for bestyrelsens forslag om ændring af 4, stk. 2, hvorved 1. april blev slettet som sidste betalingsdato. Efter spørgsmål og en kort debat blev forslaget vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer ét medlem stemte imod. Sekretæren: redegjorde herefter for bestyrelsens forslag om ændring af 8, stk. 15, hvor bestyrelsen dels ønskede at hæve grænserne for kassebeholdningen fra de nuværende kr. til kr. og bankkonti fra de nuværende kr. til kr. samt indføje et nyt punkt 15a hvad angik bestyrelsen bemyndigelse i forbindelse med disponering af foreningens midler og formue. Bestyrelsen ønskede dog at trække sit forslag tilbage hvad angik disponeringsret og tilføjelse af stk. 15a, således det nu kun drejede sig om ændring af de nuværende beløbsgrænser i 8 stk. 15 vedrørende bankkonti og kassebeholdning. Efter spørgsmål og debat blev forslaget om forhøjelse af kassebeholdning til kr. og bankkonti til kr. vedtaget med mere end 2/3 flertal ét medlem stemte imod.

7 7 Ad 6, Fastsættelse af kontingent for år Foreslås ændret fra 250 kr. til 350 kr. Kassereren: redegjorde for bestyrelsens forslag om kontingentstigning og fremlagde herunder det omdelte budget for året 2006 og På baggrund af foreningens stigende udgifter til vedligeholdelse sammenholdt med nødvendige midler til renovering af f.eks. legepladser, så måtte der ske en kontingentforhøjelse. Kontingentstigningen blev vedtaget 4 medlemmer stemte imod. Ad 7, Fastsættelse af diæter og honorarer. Foreslås uændrede. Uændrede diæter og honorarer blev vedtaget. Ad 8, Valg. a) Formand Yvonne Justesen blev genvalgt. b) To bestyrelsesmedlemmer: Henrik Witt og Steen W. Nielsen blev begge genvalgt. Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Henrik Jessen Petersen afgår. Bestyrelsen indstillede Preben Kjær Corinth, Lillevang 6. Preben: bemærkede, at det for udenforstående kunne virke som om, at bestyrelsen var sammenspist når man så, at der i forvejen var to fra bestyrelsen på Østervang. Preben havde dog selv meldt sig på baggrund af bestyrelsens efterlysning. Han kunne derfor kun opfordre andre til at melde sig til bestyrelsesarb. Preben blev herefter valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. c) Bestyrelsessuppleant: Eddie Hansen afgår. Bestyrelsen indstillede Jess Petersen, Hedegårds Alle 27, der blev valgt. d) Revisor og suppleant: Finn Johansson blev genvalgt som revisor og Eva Roed blev genvalgt som revisorsuppleant. Ad 9, Eventuelt. Borsholt, Bygmarksvej 14, henledte opmærksomheden på, at NESA i løbet af 2007 vil påbegynde nedgravning af luftledningerne til vejbelysningen og samtidig nedlægge eller forberede for Fiber-Net. Samtidig vil der være mulighed for nuværende grundejere med kun to faser at få tredje fase ind i husstanden. Han fandt alt dette så vigtigt for området, hvorfor han opfordrede bestyrelsen til på et tidspunkt at indkalde til medlemsmøde samt med repræsentant fra kommunen og NESA. Dette for bl.a. at søge indflydelse på den kommende vejbelysning. Eva Roed: henviste til, at Sankt Hans i år faldt på en fredag og spurgte om bestyrelsen havde planer om et større arrangement. Formanden: der var en tradition for, at når Sankt Hans faldt i forbindelse med en weekend ville der blive tale om et større arrangement end normalt. Bestyrelsen havde dog p.t. ikke færdige planer for dagen.

8 8 Henrik Løvenskjold: efterlyste referater af bestyrelsesmøderne på foreningens hjemmeside, hvilket han mente også blev efterlyst sidste år. Formanden og sekretæren: kunne ikke erindre denne efterlysning. Datoer er blevet lagt ud på foreningens hjemmeside i forhold til sidste generalforsamling. Endvidere ville bestyrelsen ikke lægge personfølsomme oplysninger ud, hvilket i nogle tilfælde forekom i referaterne. Borsholt: forstod godt bestyrelsens betænkeligheder. Han foreslog i stedet at beretningen blev lagt ud på foreningens hjemmeside i forbindelse med indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Preben Corinth: anførte som nyvalgt bestyrelsesmedlem, at han samtidig er foreningens web-master. Han vil gøre alt for at gøre foreningens hjemmeside så informativ som mulig. Flere henledte opmærksomheden på perioder med et stigende antal parkeringer for enden af Hvedemarksvej, Rugmarksvej, Bygmarksvej og Havremarksvej, hvilket i nogle tilfælde besværliggjorde udkørsel fra disse veje til Banemarksvej. Det drejer sig formentlig om ansatte fra virksomhederne på Banemarksvej og især fra virksomheden Semler, Banemarksvej 4. Bestyrelsen lovede at se på problemet. Dirigenten: gav herefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden: takkede medlemmerne for deres fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen blev afsluttet af dirigenten kl Flemming Ernst Dirigent Steen W. Nielsen Sekretær NB: Vedtægterne med de nye ændringer udsendes ikke sammen med dette referat. Vedtægterne og Ordensreglement findes på foreningens hjemmeside: hvor de kan udprintes. Såfremt et medlem skulle ønske et trykt eksemplar af Vedtægter og Ordensreglement kan der rettes henvendelse til foreningens kasserer Preben Corinth

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforening www.vesterled-gf.dk og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk Brøndby, den 23.3.2011

Grundejerforening www.vesterled-gf.dk og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk Brøndby, den 23.3.2011 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk Brøndby, den 23.3.2011 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 18.marts 2008.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 18.marts 2008. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 18.marts 2008. Generalforsamlingen holdt i kantinen på Tjørnehøjskolen, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere