Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening Brøndby, den 12/4-2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006"

Transkript

1 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening Brøndby, den 12/ Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl i Kirkebjerg Selskabslokaler. Formand Yvonne Justesen, bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ordinære generalforsamling. Ad 1, Valg af dirigent: På bestyrelsens vegne blev Flemming Ernst, Park Alle 304 foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægternes 5 og 6. Dagsordenen ifølge vedtægternes 6, stk. 4: DAGSORDEN Ifølge vedtægternes 6, stk. 4: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. Der er ingen nedsatte udvalg. 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag: Forslag om ændring af vedtægternes 4, stk. 2 og 8, stk Fastsættelse af kontingent for år Foreslås ændret til 350 kr.. 7. Fastsættelse af diæter og honorarer. Foreslås uændrede. 8. Valg: a) Formand Yvonne Justesen villig til genvalg. b) To bestyrelsesmedlemmer. Henrik Witt villig til genvalg. Steen W. Nielsen villig til genvalg. Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Henrik Jessen Petersen afgår. c) En suppleant til bestyrelsen. Eddie Hansen afgår. d) Revisor og en revisorsuppleant. Revisor Finn B. Johansson villig til genvalg. Revisorsuppleant Eva Roed villig til genvalg. 9. Eventuelt. Der var fremmødt 38 medlemmer.

2 Ad 2, Beretning. 2 Rundgang: Bestyrelsen har det forløbne år på ny foretaget rundgang i området. 78 grundejere fik en seddel i sin postkasse, primært pga. manglende ukrudtsbekæmpelse på fortovet. Ved en efterfølgende rundgang fik 24 ud af 78 grundejere på ny en seddel. Bestyrelsen har endvidere rettet henvendelse til Brøndby kommune, idet en enkelt grundejer på trods af såvel personlig som skriftlig henvendelse ikke har reageret, idet pgl.s hæk stort set dækkede hele fortovet. Kommunen har som tilsynsmyndighed overtaget sagen. Østtoftevej: Efter sidste generalforsamling rettede bestyrelsen henvendelse til kommunen hvad angår evt. yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kommunen vil se på vejen igen, men det vil først ske i Hjemmekompostering: To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har taget emnet op i kommunens Miljørepræsentantskab. Kommunen vil ikke deltage i udlevering af gratis hjemmekomposteringsanlæg til grundejere. Grundejerne henvises i stedet til genbrugspladsen på Sydgårdsvej, der bl.a. vil blive udvidet med nævnte anlæg. Banemarksvej: Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling kigget på skiltningen omkring gennemkørselsforbudet for lastbiler, idet flere medlemmer fandt skiltningen for dårlig. Det drejer sig om et større skilt på Sdr. Ringvej inden man kører ned på Bromarksvej, et mindre på Banemarksvej for de kørende på Banemarksvej mod vest og desuden skiltning før/ved Colonsvinget for de kørende ad Banemarksvej mod øst. Bestyrelsen har ikke fundet skiltningen for dårlig. Momsregistrering: Emnet blev nævnt på sidste generalforsamling og i den anledning har bestyrelsen undersøgt hvorvidt det kunne betale sig at lade foreningen momsregistrere. Såfremt det skulle ske skal man bl.a. have en statsautoriseret revisor tilknyttet foreningen, endvidere skal der bl.a. også moms på vores kontingent. Bestyrelsen fandt det derfor ikke relevant at lade foreningen momsregistrere. Lokalplan 224: Planen drejer sig om bl.a. en butikspark på Sdr. Ringvej umiddelbart nord for Fiat og Idé Møbler. P.t. er der på nuværende tidspunkt en række bilforhandlere og virksomheder på området samt en OK-benzintank ud til vejen. Kommunens plan er bl.a. i fremtiden at forskønne området med færre skiltning, 6-7 virksomheder og længst mod øst vil der kunne anlægges et lagerhotel. Evt. fremtidig butikspark vil blive opført i en U-form med endegavle ud til vejen. Bestyrelsen finder planen fornuftig og har ikke gjort indsigelser. Bog om Vesterled: Nina Meta Sørensen, medlem af foreningen, har udgivet bogen Vesterled Brøndbys Vilde Vesten. Bogen omhandler bl.a. områdets tilblivelse og indeholder desuden en række fortællinger om bl.a. hændelser og familier i området. Bogen kan købes for 50 kr. ved henvendelse hos Brøndby Lokalarkiv.

3 3 DFDS. Formanden redegjorde for udviklingen i sagen siden sidste generalforsamling. Støjmuren på Banemarkvej er nu opført, ind- og udkørsel er flyttet ud på Park Alle. Støjen fra virksomheden er efter det oplyste herefter dæmpet betydeligt. I en nyere støjmålingsrapport fremgår det imidlertid, at der i nattetimerne tre steder mangler nogle decibel dæmpning i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Virksomheden vil forsøge at komme ned på disse grænser ved bl.a. at omlægge kørslerne på området i nattetimerne samt foretage yderligere støjdæmpning af en Sisu på området, der er indkøbt i stedet for to andre (en Sisu er et køretøj der bruges til at flytte løse anhængere/sættevogne på området). Det kan med, at der ikke bliver behov for en støjvold i Lunden. Vedligeholdelse. Aftalen med Møns Anlæg og Belægning om vedligeholdelse af Stævnet og legepladsen er blevet opsagt. Samtidig ønskede kommunen ikke længere gratis at slå græs på Stævnet, ligesom de det sidste år heller ikke foretog snerydning på fortovene omkring Stævnet og legepladsen. Bestyrelsen har derfor indhentet 3-4 tilbud, der også omfattede snerydning. Brøndby kommune kom med et tilbud som bestyrelsen accepterede. Det omfatter græsklipning på Stævnet, ukrudtsbekæmpelse, beskæring, hækklipning samme sted og ukrudtsbekæmpelse og beskæring på den store legeplads. Endvidere vil der i vinterhalvåret blive foretaget snerydning og saltning på fortovene disse steder. Det vil koste foreningen et årligt beløb på kr. Stena Miljø A/S: Virksomheden er beliggende Banemarksvej 40 og har af Kbh.s Amt fået en miljøgodkendelse til modtagelse, oplagring og omhældning af farligt affald. Virksomheden har hovedsæde på Fyn og skal have en underafd. her i Brøndby, hvor der forventes 5 kørsler i døgnet. Miljøgodkendelsen har været sendt i høring, ligesom flere medlemmer har udtrykt bekymring om virksomheden. Bestyrelsen har i den forbindelse skrevet til Kbh.s Amt og stillet en række spørgsmål til miljøgodkendelsen. Der er endnu ikke kommet svar fra Amtet. Bestyrelsens skrivelse kan i øvrigt ses på foreningens hjemmeside. Stævnet: Målene har i det forløbne år været udsat for hærværk, men det er lykkedes for bestyrelsen at få repareret dem. Sankt Hans. For en gang skyld var vejret godt ved foreningens arrangement. Derfor var der også et pænt fremmøde. Fastelavn. I år var der 98 deltagende, hvoraf 21 var gæstebilletter. Det var således en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Materialeudlån/ordning. Ordningen med Brøndby Køkken-&Vinduescenter på Midtager 17 fungerer stadig. Formanden efterlyste en 2 m stige. (Foreningens materialer til udlån findes på medsendte Huskeliste bagsiden af referatet).

4 4 Sommerarrangement på Stævnet: Bestyrelsen har i samarbejde med Arbejdernes Landsbank indgået en aftale om, at der lørdag den 10. juni d.å. i tidsrummet kl afholdes et messearrangement på Stævnet. Her vil der være forskellig underholdning, konkurrencer og udstillere. Lokale erhvervsdrivende vil bl.a. få en mulighed for at udstille deres produkter. En invitation til arrangementet vil blive medsendt dette referat. Et endeligt program for dagen vil senere blive omdelt. Såfremt det regner på dagen vil arrangementet blive aflyst. Arrangementet er udgiftsneutralt for foreningen. Afslutning: Bestyrelsen vil det kommende år følge DFDS sagen til dørs og i øvrigt følge udviklingen hvad angår firmaerne på Banemarksvej. Støjgenerne fra Sdr. Ringvej vil også være et aktuelt emne her vil bestyrelsen arbejde for etablering af en støjskærm foreslået af flere medlemmer. Bestyrelsen er dog bekendt med, at det i første omgang kan være en svær sag at komme igennem med. Ikke mindst pga. kommunernes/amternes stramme økonomi, men også fordi der står en ny kommunalreform foran døren. Beretningen blev herefter overgivet til forsamlingen for spørgsmål og godkendelse. Bemærkninger til beretningen: Henrik Løvenskjold, Østtoftevej 17: anførte omkring Østtoftevej, at han ikke mente, at bestyrelsen gjorde nok mht. at lægge pres på kommunen omkring yderligere stillevejsdæmpende foranstaltninger. Han kunne umiddelbart ikke acceptere, at der p.t. ikke kunne gøres noget pga. kommunens økonomi. Han mente heller ikke, at bestyrelsen gjorde nok omkring støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med Sdr. Ringvej. Sekretæren: henviste til, at kommunens nuværende Trafikhandlingsplan endnu ikke var afsluttet. Som del af planen var Banemarksvej sidste år blevet stillevejsdæmpet. Således manglede man sidste del af Park Alle i Brøndbyøster. Sekretæren henviste til beretningen, hvor kommunen var blevet kontaktet efter sidste generalforsamling. For bestyrelsen var kommunen også en samarbejdspartner og man fandt det ikke formålstjenligt at rykke f.eks. hver anden måned, når der var henvist til, at kommunen ville se på Østtoftevej tidligst i Peter Skovsen, Østtoftevej 29: oplyste, at han få dage efter sidste generalforsamling havde rettet henvendelse til kommunen. Her kunne kommunen ikke se, at der havde været en henvendelse fra bestyrelsen. Endvidere erkendte kommunen, at der var for lang afstand mellem stillevejsbumpene for at de skulle have en reel funktion. Kørebanens bredde var endvidere godt 6 m, hvilket gjorde at der godt kunne laves former for indsnævringer. Han mente i øvrigt, at hvis bestyrelsen havde brugt samme energi som man havde brugt på DFDS sagen, så havde man fået løst en række problemer omkring Østtoftevej. Han foreslog endvidere, at foreningen evt. skulle købe sig til advokatbistand i forbindelse Østtoftevej. Han forestillede sig også, at der kunne foretages støjmålinger på såvel Østtoftevej indenfor parcellerne som på Sdr. Ringvej. Sekretæren: henviste til, at der i forhold til stillevejsdæmpningerne i vores område i dag er helt andre regler for etablering af sådanne.

5 5 Formanden: henviste til, at man fra bestyrelsens side havde rettet henvendelse til Susanne Balslev v/kommunens tekniske forvaltning. Eva Roed, Ragnesminde Alle 18: bemærkede sig, at dem der deltog i debatten omkring Østtoftevej og Sdr. Ringvej var af yngre generation. Sdr. Ringvej har i årtier været en af Amtets mest befærdede veje og hun undrede sig over, at man som grundejer og nabo til vejen først efterfølgende havde opdaget dette forhold. Sdr. Ringvej vil i forbindelse med den nye kommunalreform fra årskiftet overgå fra Amtsvej til at være kommunevej. Med såvel kommunens nuværende økonomiske situation og den kommende situation under en ny kommunalreform så hun ikke umiddelbart muligheden for, at Brøndby kommune i mange år fremover skulle kunne finansiere en evt. støjvæg ud til Sdr. Ringvej. Dirigenten: afrundede debatten omkring Østtoftevej og Sdr. Ringvej med at konstatere, at bestyrelsen i beretningen havde angivet at disse veje var nogle af arbejdsemnerne det kommende år. Preben Meyer, Banemarksvej 55: påpegede ligesom sidste år, at han fandt skiltningen hvad angik gennemkørsel forbudt med lastbiler ad Banemarksvej for dårlig. Bestyrelsesmedlem Thomas Hansen: henviste til beretningen og anførte samtidig, at uanset hvor meget og hvor stor en skiltning der blev opsat, så var der nok snarere tale om chauffører der ikke overholdt forbudet. Dette ville en ændret skiltning ikke ændre på. Henrik Løvenskjold: mente, at der måtte forventes en væsentlig øget trafik på Sdr. Ringvej i forbindelse med Lokalplan 224 og nævnte butikspark. Han forespurgte om, hvorvidt der var lavet beregninger på trafikken. Formanden: der var ingen beregninger, da butiksparken ikke var lavet endnu. Ligesom ved andre lokalplaner var det slet ikke sikkert at omhandlende butikspark blev til noget. Peter Skovsen: det stod i lokalplanen, at der forventes besøgende om dagen, hvilket måtte give yderligere trafikstøj. Sekretæren: bestyrelsen var bestemt af den opfattelse at lokalplanen, såfremt den blev ført ud i livet, var en forskønnelse af området og tvivlede samtidig på om det ville give anledning til øget trafikstøj i forhold til de nuværende virksomheder på stedet. Endvidere lå området ikke engang ud for foreningens område. Disse forhold havde gjort, at bestyrelsen ikke havde gjort indsigelser mod lokalplanen. DFDS sagen drejede sig bl.a. om mulig overtrædelse af en nuværende lokalplan, ligesom virksomheden lå umiddelbart ud for foreningens område. (Udenfor referatet: til orientering kan det oplyses, at der i Lokalplan 224 på side 8 i note er anført om trafik: Der forventes 520 biler/kunder pr. dag, fordelt ligeligt over alle ugens dage ). Arne Nielsen, Banemarksvej 45: havde bemærket omkring Stena Miljø A/S, at der i Colonsvinget fandt en masse gravearbejde sted, hvorfor han undersøgte sagen. Det viste sig, at der skal etableres ind/udkørsel til en genbrugscentral der drives af et firma ved navn Averhoff og der påregnes 140 kørsler med lastbiler i døgnet. (Ansatte på stedet har dog oplyst 200 kørsler pr. dag). Han kunne derfor ikke forstå at formanden i sin beretning kun havde nævnt 5 kørsler.

6 6 Han havde senest d.d. været hos teknisk forvaltning, hvor han havde fået oplysningerne. På sigt forventede forvaltningen også at nævnte sving skulle ændres og gøres lysreguleret. Formanden: var uforstående overfor disse oplysninger og måtte i første omgang henholde sig til de oplysninger som Amtets Miljøgodkendelse indeholdt. Det var disse oplysninger der lå til grund i høringsfasen, hvor bestyrelsen som nævnt i beretningen havde stillet en lang række spørgsmål til Amtet. Skrivelsen til Amtet kan læses på foreningens hjemmeside. Formanden fandt dog de nye oplysninger interessante og lovede, at bestyrelsen ville undersøge sagen yderligere. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 3, Ad 4, Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. Der var ingen nedsatte udvalg. Regnskab. Kassereren: gennemgik det reviderede regnskab. Kassereren kommenterede samtidig revisorernes påtegning hvad angik bankindestående på kr., der jf. vedtægterne ved årets udgang kun måtte være på kr. Bestyrelsen var selvfølgelig bekendt med, at det reelt var i strid med vedtægterne. Imidlertid er beløbene ikke ret store i dagens kr. samt set i forhold til foreningens stigende udgifter. Det var også derfor, at foreningen under næste punkt fremkom med forslag til vedtægtsændringer. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 5, Indkomne forslag. Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægternes 4, stk. 2 og 8, stk. 15 Dirigenten: henledte opmærksomheden på, at forslaget jf. vedtægternes 12 skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Sekretæren: redegjorde for bestyrelsens forslag om ændring af 4, stk. 2, hvorved 1. april blev slettet som sidste betalingsdato. Efter spørgsmål og en kort debat blev forslaget vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer ét medlem stemte imod. Sekretæren: redegjorde herefter for bestyrelsens forslag om ændring af 8, stk. 15, hvor bestyrelsen dels ønskede at hæve grænserne for kassebeholdningen fra de nuværende kr. til kr. og bankkonti fra de nuværende kr. til kr. samt indføje et nyt punkt 15a hvad angik bestyrelsen bemyndigelse i forbindelse med disponering af foreningens midler og formue. Bestyrelsen ønskede dog at trække sit forslag tilbage hvad angik disponeringsret og tilføjelse af stk. 15a, således det nu kun drejede sig om ændring af de nuværende beløbsgrænser i 8 stk. 15 vedrørende bankkonti og kassebeholdning. Efter spørgsmål og debat blev forslaget om forhøjelse af kassebeholdning til kr. og bankkonti til kr. vedtaget med mere end 2/3 flertal ét medlem stemte imod.

7 7 Ad 6, Fastsættelse af kontingent for år Foreslås ændret fra 250 kr. til 350 kr. Kassereren: redegjorde for bestyrelsens forslag om kontingentstigning og fremlagde herunder det omdelte budget for året 2006 og På baggrund af foreningens stigende udgifter til vedligeholdelse sammenholdt med nødvendige midler til renovering af f.eks. legepladser, så måtte der ske en kontingentforhøjelse. Kontingentstigningen blev vedtaget 4 medlemmer stemte imod. Ad 7, Fastsættelse af diæter og honorarer. Foreslås uændrede. Uændrede diæter og honorarer blev vedtaget. Ad 8, Valg. a) Formand Yvonne Justesen blev genvalgt. b) To bestyrelsesmedlemmer: Henrik Witt og Steen W. Nielsen blev begge genvalgt. Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år Henrik Jessen Petersen afgår. Bestyrelsen indstillede Preben Kjær Corinth, Lillevang 6. Preben: bemærkede, at det for udenforstående kunne virke som om, at bestyrelsen var sammenspist når man så, at der i forvejen var to fra bestyrelsen på Østervang. Preben havde dog selv meldt sig på baggrund af bestyrelsens efterlysning. Han kunne derfor kun opfordre andre til at melde sig til bestyrelsesarb. Preben blev herefter valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. c) Bestyrelsessuppleant: Eddie Hansen afgår. Bestyrelsen indstillede Jess Petersen, Hedegårds Alle 27, der blev valgt. d) Revisor og suppleant: Finn Johansson blev genvalgt som revisor og Eva Roed blev genvalgt som revisorsuppleant. Ad 9, Eventuelt. Borsholt, Bygmarksvej 14, henledte opmærksomheden på, at NESA i løbet af 2007 vil påbegynde nedgravning af luftledningerne til vejbelysningen og samtidig nedlægge eller forberede for Fiber-Net. Samtidig vil der være mulighed for nuværende grundejere med kun to faser at få tredje fase ind i husstanden. Han fandt alt dette så vigtigt for området, hvorfor han opfordrede bestyrelsen til på et tidspunkt at indkalde til medlemsmøde samt med repræsentant fra kommunen og NESA. Dette for bl.a. at søge indflydelse på den kommende vejbelysning. Eva Roed: henviste til, at Sankt Hans i år faldt på en fredag og spurgte om bestyrelsen havde planer om et større arrangement. Formanden: der var en tradition for, at når Sankt Hans faldt i forbindelse med en weekend ville der blive tale om et større arrangement end normalt. Bestyrelsen havde dog p.t. ikke færdige planer for dagen.

8 8 Henrik Løvenskjold: efterlyste referater af bestyrelsesmøderne på foreningens hjemmeside, hvilket han mente også blev efterlyst sidste år. Formanden og sekretæren: kunne ikke erindre denne efterlysning. Datoer er blevet lagt ud på foreningens hjemmeside i forhold til sidste generalforsamling. Endvidere ville bestyrelsen ikke lægge personfølsomme oplysninger ud, hvilket i nogle tilfælde forekom i referaterne. Borsholt: forstod godt bestyrelsens betænkeligheder. Han foreslog i stedet at beretningen blev lagt ud på foreningens hjemmeside i forbindelse med indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Preben Corinth: anførte som nyvalgt bestyrelsesmedlem, at han samtidig er foreningens web-master. Han vil gøre alt for at gøre foreningens hjemmeside så informativ som mulig. Flere henledte opmærksomheden på perioder med et stigende antal parkeringer for enden af Hvedemarksvej, Rugmarksvej, Bygmarksvej og Havremarksvej, hvilket i nogle tilfælde besværliggjorde udkørsel fra disse veje til Banemarksvej. Det drejer sig formentlig om ansatte fra virksomhederne på Banemarksvej og især fra virksomheden Semler, Banemarksvej 4. Bestyrelsen lovede at se på problemet. Dirigenten: gav herefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden: takkede medlemmerne for deres fremmøde og den gode debat. Generalforsamlingen blev afsluttet af dirigenten kl Flemming Ernst Dirigent Steen W. Nielsen Sekretær NB: Vedtægterne med de nye ændringer udsendes ikke sammen med dette referat. Vedtægterne og Ordensreglement findes på foreningens hjemmeside: hvor de kan udprintes. Såfremt et medlem skulle ønske et trykt eksemplar af Vedtægter og Ordensreglement kan der rettes henvendelse til foreningens kasserer Preben Corinth

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 16/3-2005 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 9. marts 2005 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 1/4-2004

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 1/4-2004 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 1/4-2004 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt torsdag den 25. marts 2004 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening og Brøndby, den 28/3 2007

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening  og   Brøndby, den 28/3 2007 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk Brøndby, den 28/3 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 06/04-2002

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 06/04-2002 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 06/04-2002 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt torsdag den 14. marts 2002 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening Brøndby, den 26/3-2003

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening  Brøndby, den 26/3-2003 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 26/3-2003 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt torsdag den 13. marts 2003 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Vesterled Grundejerforening

Vesterled Grundejerforening Vesterled Grundejerforening Brøndby, den 10.4-2012 vesterled-gf@vesterled-gf.dk www.vesterled-gf.dk Bemærk der er vedtaget nye ordensregler: 4. Støj Brugen af el- og motordrevne redskaber, værktøj og maskiner,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 24. marts 2004 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 24. marts 2004 kl. 19.00 Sted: Helsingør Gymnasium 39 husstande deltog

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejerforening www.vesterled-gf.dk og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk Brøndby, den 23.3.2011

Grundejerforening www.vesterled-gf.dk og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk Brøndby, den 23.3.2011 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk Brøndby, den 23.3.2011 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere