Naturens mønstre. - fornyet jagt på lovmæssigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturens mønstre. - fornyet jagt på lovmæssigheder"

Transkript

1 17 Naturens mønstre - fornyet jagt på lovmæssigheder Etablering af generelle sammenhænge er vigtig for naturvidenskabernes udvikling, formidling og praktiske anvendelse. I biologien skaber de fælles principper for organismers bygning og biokemi grundlaget for universelle sammenhænge mellem arternes størrelse og deres stofskifte samt antal i økosystemerne. Foto: JD Af Kaj Sand-Jensen n Livet er fascinerende i sin mangfoldighed og kompleksitet. I spektret fra de mindste til de største organismer lever der måske 10 millioner arter. Selv den mindste encellede bakterie har en mere indviklet bygning og funktion end ethvert kendt fysisk system. Og de største dyr er mere end 21 størrelsesordener tungere end bakterier og indeholder flere end 100 forskellige celletyper. Som biolog er man fascineret af mangfoldigheden, ja måske helt overvældet. Nogle mener endog, at livet er for indviklet til, at der kan etableres universelle lovmæssigheder for organismernes livsudfoldelse og samspil med hinanden. Men på det seneste har der faktisk været flere gennembrud i beskrivelsen og forståelsen af sådanne fællestræk. Den fælles opbygning og biokemi Cellen er den fælles byggesten i alle levende organismer uanset deres størrelse. De flercellede organismer repræsenterer således genbrug af den enkelte celles velfungerende principper for næringsoptagelse, stofskifte og videregivelse af arven ved deling. Fællestrækkene går igen i organismernes molekyler, arveanlæg og biokemi. Livet er de organiske kulstofsmolekylers kemi i vandig væske. Men der indgår faktisk blot ca organiske molekyler i den livsnødvendige biokemi, og det er en brøkdel af de kulstofmolekyler, man har produceret i laboratoriet. Nøglemolekyler varetager - med få undtagelser - de samme nøglefunktioner i alle organismer. DNA er det fælles arvelige grundlag, og RNA er det fælles grundlag for oversættelse af koden til enzymer med en forudbestemt sekvens af de blot 20 livsnødvendige aminosyrer. ATP er cellernes fælles energigrundlag ved kemiske processer, og energiudbyttet er det samme i et encellet tøffeldyr, et bøgetræ og i en elefant, når sukkerstoffer nedbrydes til kuldioxid og vand. Det er måske ikke så mærkeligt, da processen i cellerne forløber inde i mitochondrier, som alle planter, dyr og svampe har arvet fra en måske 2 milliarder år gammel stamform, hvor det opstod fra en særlig bakterie i symbiose inde i en værtscelle. Fællestrækkene i opbygning og stofskifte skyldes altså den fælles arv. Når grønkornene i alger og planter udnytter lys ved fotosyntesen, sker det også med den samme fotokemi og ved brug af de samme eller lettere modificerede pigmenter og enzymer. Det kræver altid mindst 8 lyskvanter at producere et iltmolekyle og fiksere et kuldioxidmolekyle ved fotosyntesen. Fællestrækkene skyldes, at også grønkornene har en fælles urgammel oprindelse i en symbiose med blågrønalger. Vi møder altså store ligheder i arternes stofskifte. De fleste banebrydende udviklinger af stofskiftet var faktisk allerede gennemført hos bakterierne for 3 milliarder år siden. Alle senere én- og flercellede organismer byggede i bogstavelig forstand videre på bakteriernes stofskifte, og blev i stand til at fordele og regulere de forskellige funktioner mellem væv og organer. Hvorfor er størrelsen så vigtig? Som nævnt varierer arterne kollosalt i størrelse, mens molekylerne og energiudbyttet ved de biokemiske processer er de samme. Det har to fundamentale konsekvenser. Den første er, at biologisk mangfoldighed i høj grad skyldes forskelle i størrelse. Den anden er, at organismerne må justere deres opbygning og processer til de geometriske, fysiske og biologiske konsekvenser af forskellig størrelse. Hvis organismer opretholder den samme form med øget størrelse, sker der voldsomme ændringer i forholdene mellem deres overflade, volumen og vægt. Hvis et dyr oprethol- Þ

2 18 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b Stofskifte (Kcal/time) Encellede organismer Kropsmasse (g) Vekselvarme dyr Ensvarme dyr Figur 1. Stofskiftet hos ensvarme pattedyr, vekselvarme krybdyr, padder og insekter samt encellede organismer ændrer sig inden for alle tre grupper med kropsvægten i potensen 3/4. Men stofskifteniveauet er parallelforskudt, så stofskiftet for samme kropsvægt falder fra ensvarme dyr over vekselvarme dyr til encellede orgasnismer. der samme form, men bliver 100 gange større, som fra en 3 cm stor mikromus til en 3 m stor elefant, så stiger overfladen med gange (100 2 ) og vægten med gange (100 3 ). Overfladen i forhold til vægten bliver derfor 100 gange mindre. Da varme produceres i cellerne, men optages eller frigives over overfladen, vil musen fryse ihjel, mens elefanten vil koge, hvis ikke cellernes stofskifte justeres til dyrets størrelse. Stofskiftet (R) stiger da heller ikke i takt med dyrs masse (M). Det stiger derimod med kropsvægten i potensen 3/4 ifølge den generelle funktion: R = a M b, så: log R = log a + b log M hvor a er en normaliseringskonstant, som er nogenlunde den samme for alle pattedyr, og b er en fast potens på 3/4. Denne lovmæssighed, kaldet 3/4-loven, gælder ikke bare for pattedyr i størrelsesspektret fra mus til elefanter, men kan udstrækkes til den enkelte mitochondrie og til det molekyle, som optager ilten i mitochondriet (figur 1). Alle hjerter slår nogenlunde lige mange gange Alle organismer har benyttet 3 principper for at kunne fungere ved forskellig størrelse. Nogle basale strukturer holdes konstante, andre basale processer ændrer sig på karakteristisk vis med størrelsen, og den naturlige udvælgelse sørger for funktionsduelighed og økonomi i disse træk. Hvis det samlede stofskifte hos dyrene stiger med krops- Fraktalteori bag 3/4-loven? Selv om tusindvis af målinger på forskellige plante- og dyrearter har vist, at mange strukturer og processer overordnet set ændrer sig med organismestørrelsen opløftet i potenser, der er et multiplum af 1/4, har det knebet med at finde en forklaring herpå. Amerikanerne Brown, Enquist og West har fornylig foreslået en fysisk-biologisk model som forklaring på bl.a. 3/4-loven. Biologiske strukturer og processer begrænses ultimativt af den hastighed, hvormed de kan forsynes med livsnødvendige ressourcer. Hos hvirveldyr forsynes cellerne med ilt og sukker via det hierarkiske netværk af blodkar fra én aorta, over mange arterier og utallige arterioler til millionvis af kapillærer. Og blodet tilføres ilt via det grenede netværk i lungerne. Planterne har et netværk af vandfyldte ledningsstrenge, der leverer vand med næringssalte fra rødderne til bladene, og et parallelt netværk af ledningsstrenge fordeler sukkeret fra bladenes fotosyntese til rødderne. Tre grundlæggende træk Brown og kolleger foreslår tre grundlæggende træk ved designet af sådanne biologiske transportsystemer: n For at forsyne alle celler kræves et vidtforgrenet hierarkisk netværk. n Den yderste gren i netværket (f.eks. blodkapillæret) har den samme størrelse uanset organismens størrelse. n Organismer har udviklet sig, så det kræver mindst mulig energi (minimal modstand) at transportere stofferne rundt i netværket. Transportsystemer er ofte fraktale, dvs. de gentager sig selv på stadigt finere niveauer. Ved hver forgrening af rørsystemer opstår der typisk et fast antal nye, finere forgreninger uanset positionen i netværket. Brown og kolleger antager, at det samlede tværsnitsareal forbliver det samme uanset niveauet i netværket, så det samlede tværsnitsareal af de få store rør øverst i hierarkiet er det samme som det samlede tværsnitsareal af de mange, fine rør nederst i hierarkiet i umiddelbar kontakt med cellerne. Denne antagelse er korrekt for planters vandtransport, som drives af bladenes fordampning. Den er derimod ikke korrekt for dyrs blodkredsløb, men her løser fysikken alligevel problemet, fordi blodkredsløbene drives af det pulserende tryk fra hjertet. Når sådanne principper for fysisk struktur og minimering af modstanden i netværket lægges til grund, kan man eftervise 3/4-loven og de øvrige nævnte fællestræk. Da udregningerne er indviklede, henvises til litteraturen, men et enkelt eksempel er vist her: Eksempel: Stofskifte og kropsvægt Vores opgave er at forklare, hvorfor stofskiftet hos ensbyggede dyr nogenlunde stiger med kropsvægten opløftet til en konstant potens (b), som antager talværdien 3/4. Dyrene har en fraktal opbygning af blodkredsløbet (figur A). I et regneeksempel antager Alexander (1999), at hver gren i netværket deler sig i 8 tyndere grene af den halve længde, men med det samme samlede tværsnitsareal, så volumen halveres for hvert finere niveau i netværket. Antag desuden, at b kapillærer kan sikre iltforsyningen til et dyr med vægten m 0. Et dyr med vægten m har derfor et stofskifte, der er (m/m 0 ) b gange større, og indeholder (m/m 0 ) b kapillærer. Hvis blodkredsløbet indeholder N-niveauer i netværket, så rummer dyret 8 N kapillærer. Dvs. dyr af vægten m og N-niveauer i netværket indeholder 8 N = (m/m 0 ) b kapillærer, hvorfor: m/m 0 = 8 N/b (1) Er kapillærets volumen V kap, bliver det samlede kapillærvolumen 8 N V kap. Dyret indeholder 8 N-1 arterioler, hver med et volumen på 16 V kap og et samlet volumen for alle arterioler på 8 N-1 16 V kap = 2 x 8 N V kap. Det samlede blodvolumen, V total af alle N niveauer af blodkar i kredsløbet bliver nu: V total = ( N-1 ) x 8 N V kap. For N = 4 er parentesen lig 15, og for N = 5 er den 31, så den nærmere sig 2 N, når N er rimelig stor. Det indebærer, at: V total» 2 N x 8 N V kap» 16N V kap (2) Da blodvolumenet typisk udgør en konstant andel hos dyr af varierende størrelse, er: m/m 0 = V total /V kap = 16 N V kap /V kap = 16 N (3) Ved kombination af (1) og (3) fås: 8 N/b = 2 3N/b = 16 N = 2 Þ 4N b = 3/4 Figur A. Skitse af fraktalt netværk, hvor hver gren i netværket deler sig i tre finere grene af den halve længde. Det fraktale princip består i, at det samme mønster gentager sig uanset niveauet i netværket indtil den allerfineste gren.

3 19 vægten i potensen 3/4, så må stofskiftet per kg legemsvægt (R/M) falde med kropsvægten i potensen 1/4. Da elefanten er omtrent en million gange tungere end den mindste mus, forudsiger sammenhængen, at stofskiftet pr kg legemsvægt er ca. 30 gange mindre i musen end i elefanten. Det svarer til vores indtryk af musens febrilske aktivitet og elefantens sindighed. Af hensyn til stofskiftet, må pattedyrenes celler forsynes med sukker og ilt via blodet. Blodet fordeles via et kredløb, hvor hjertets vægt (0,7%), det samlede volumen blod i kroppen (7%) og blodvolumenet i det enkelte hjerteslag udgør en fast procentdel af kropsvægten. Kapillærernes diameter og blodtrykket er også uafhængige af kropsvægten. Blodet indeholder endvidere lige mange og lige store blodlegemer per ml hos alle pattedyr, og cellerne optager den samme andel af iltmængden i blodet. Det var konstanterne i forhold til størrelsen. Men da blodtilførslen per cellemasse må falde med dyrets kropsvægt i potensen 1/4, sker det ved, at pulsen også falder med kropsvægten i potensen 1/4. Mens hjertet således slår omkring 30 slag per minut hos elefanten, slår det 900 gange hos musen. Pga. den lavere hjerte- og celleaktivitet lever elefanten meget længere end musen. Musens febrilske aktivitet slider den hurtigt op. Ja faktisk stiger livslængden med kropsvægten i potensen 1/4 blandt pattedyrene. Da pulsen ændrer sig med kropsvægten i potensen -1/4, og livslængden ændrer sig med kropsvægten i potensen 1/4, er det samlede antal hjerteslag tilnærmelsesvis konstant i løbet af dyrenes samlede levetid. Det konstante antal hjerteslag i pattedyrenes levetid er omkring 1,5 milliarder. Små dyr dyr kan så leve livet med høj puls i overhalingsbanen og dø efter 1-2 år, mens store dyr kan leve livet med lav puls i slæbesporet og opnå en høj alder på år. Figur 2. Væksthastigheden hos encellede planktonalger falder med vægten i potensen 1/4. Efter Sand-Jensen (2000). Størrelsesafhængigheden genfindes hos andre dyr og planter Vi har vidst i mange år, at stofskiftet hos fugle, krybdyr, insekter og encellede dyr også ændrer sig (skalerer) med kropsvægten i potensen 3/4. Dyregruppernes stofskifte adskiller sig til gengæld indbyrdes pga. forskellige normaliseringskonstanter (a), som er meget lavere hos vekselvarme krybdyr og insekter end hos ensvarme fugle og pattedyr (figur 1). Hos de enkelte dyregrupper stiger levetiden også med kropsvægten i potensen 1/4, så store skilpadder kan leve i år, mens små skildpadder dør efter få år. Den samme skalering gælder for klækketiden af fugleæg og krybdyræg og for fosterperioden og dieperioden hos pattedyr. Udviklingstiderne stiger alle tilnærmelsesvis med vægten opløftet i potensen 1/4. De senere års studier har vist, at fotosyntesen hos alger og planter også varierer med størrelsen med en potens omkring 3/4. Det indebærer selvfølgelig, at fotosyntesen per kg plantevægt overordnet set falder med den samlede vægt i potensen 1/4. Så små encellede alger deler sig meget hurtigere end store flercellede alger (figur 2). Det samme udviklingsforløb genfindes under skovtræernes vækst med øget størrelse med alderen. Tendensen optræder også ved sammenligning mellem den få uger lange udviklingstid fra spi- Arter og kropsvægt Andel af arterne Tætheden af amerikanske pattedyr og fugle som funktion af deres kropsvægt. Den maksimale tæthed findes ved en kropsvægt på g for pattedyr og g for fugle. Efter Brown ,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 Pattedyr Fugle ring til blomstring og frøproduktion hos små ukrudtsplanter over for den flere år lange udviklingstid hos træer. 3/4-loven dikterer plantetæthed og plantevægt? Vi går nu et skridt videre fra det enkelte individ til de mange individer i økosystemerne. Kropsvægt (g) Antal arter af pattedyr (øverst) og fugle (nederst) i Nordamerika opdelt i logaritmiske størrelsesklasser. De fleste arter findes i vægtklasserne g for pattedyr og g for fugle. Efter Brown Ovennævnte sammenhænge har nemlig vist sig også at have vigtige og hidtil oversete konsekvenser for tætheden og den samlede vægt af planter og dyr i økosystemerne. Under gunstige vækstforhold på land er den samlede fotosyntese og vandfordampning per arealenhed i grove træk den Þ

4 20 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b En elefant har et lavere stofskifte og en lavere puls end end f.eks. en mus. sourcer end de små individer, kan der samlet opbygges en meget større plantemasse per arealenhed af store end af små individer. Samfundets samlede plantemasse per arealenhed øges derfor med individernes gennemsnitsvægt i potensen 1/4. Sammenligner vi for eksempel samfund med 1 g tunge græsser eller 1000 kg tunge træer, så er den forventede samlede plantemængde per arealenhed omkring 30 gange større i skoven end på græsmarken. Der findes også en vigtig sammenhæng mellem vægt og tæthed af individerne, der bl.a. finder praktisk anvendelse i skovbruget. Da den samlede plantevægt per arealenhed er lig produktet af individernes gennemsnitsvægt og deres tæt- Foto: CRK Fordampning i plantesamfund samme i tætte samfund af græsser, urter eller træer (figur 3). Planteproduktionen per arealenhed er derfor også den samme på marken som i skoven, mens planternes tæthed og samlede vægt så sandelig er meget forskellige. I tætte plantesamfund udnyttes lyset effektivt. Men for at det kan lade sig gøre, må planterne optage meget vand for at holde spalteåbningerne åbne hele dagen og optage kuldioxid fra luften til fotosyntesen. Herved kan planterne ikke undgå at miste meget vand ved fordampning. Fotosyntese og fordampning per arealenhed stiger derfor i takt med hinanden, og de når det samme øvre niveau uanset planternes gennemsnitsstørrelse. Som tidligere nævnt, stiger de enkelte individers vandforbrug og fotosyntese tilnærmelsesvis med deres vægt i potensen 3/4. Da den samlede aktivitet af alle individer per arealenhed af den bevoksede jord er den samme, uanset om samfundet består af små eller store individer, bliver den samlede plantemængde meget større, når aktiviteten varetages af store individer med en lav stofskifteintensitet fremfor af små individer med en høj stofskifteintensitet. Da de store individer per vægt lægger beslag på færre reshed per arealenhed, forudsiger analysen nemlig, at plantetætheden falder med den gennemsnitlige individvægt i potensen 3/4. Figur 3. Den samlede fordampning i plantesamfund på land er uafhængig af individernes gennemsnitlige vægt. Efter Sand-Jensen Er der en optimal størrelse for pattedyr og fugle? Hvis dyrearter med forskellig kropsvægt udnytter den samme begrænsede mængde af fødeenergi i et område med den samme effektivitet, vil bestandenes samlede vægt og individtæthed ændre sig på samme måde som i planteeksemplet. Studier af pattedyr og fugle viser, at den maksimale tæthed i bestandene, som forudsagt, falder med kropsvægten i en potens tæt på 3/4 fra en pattedyrvægt på g og opefter samt en fuglevægt på g og opefter (se boks). Ved de nævnte vægte opnår pattedyr og fugle deres maksimale tætheder, men ved endnu lavere vægte falder tætheden brat. Kan vi forklare, hvorfor en vægt på g for et pattedyr og en vægt på g for en fugl tilsyneladende er optimal, hvorimod især lavere vægte medfører et kraftigt fald i tætheden? Vi ved, at smådyrene har et intensivt stofskifte per kg legemsvægt, og det stiller store krav til kvaliteten af den konsumerede føde, fordi den hurtigt og effektivt skal kunne dække cellernes energibehov. Så mens en elefant kan klare sig med vissent græs, og en rotte har en meget varieret kost, så konsumerer en lille spidsmus udelukkende letfordøjelige smådyr. Men højkvalitetsføde er sparsom, og da dyrenes fødesøgningsområde nogenlunde ændrer sig i takt med deres størrelse, møder de allermindste arter en stor risiko for fødemangel, og deres tæthed er derfor lav. Det er muligt, men omstændeligt vha. optimeringsprincipper at eftervise, at den optimale kropsvægt for pattedyr og fugle svarer til de ovennævnte intervaller. Resulatet fremkommer, hvis man definerer dyrearternes optimale tilpasning som den tilstand, hvori de kan opnå livsnødvendige ressourcer fra omgivelserne og bruge dem til dels at dække udgifterne til bestandens vedligeholdelse dels at sikre bestandens maksimale formering og spredning. Men, hvorfor har alle arter inden for den samme dyregruppe så ikke bare den samme størrelse? Svaret er, at den optimale størrelse ikke er uafhængig af fødevalget (rovdyr er normalt større end byttet), og forskellig størrelse betyder, at arterne kan udnytte forskellige fødetyper og nicher og dermed undgå indbyrdes konkurrence. Ved at udvikle forskellige størrelser kan arterne derfor bedre udnytte de mange forskellige ressourcer og levemuligheder i omgivelserne. Artsantal, størrelse og energigrundlaget En af økologiens og evolutionens svære opgaver er at forklare artsantallet i forskellige geografiske områder og hos organismer af forskellig type og størrelse. Forklaringerne er komplekse, da både arealet, ressourcerne og udviklingshistorien påvirker artsantallet. Men det er blevet særligt presserende at opnå præcise forudsigelser, fordi naturområderne og bestandene forsvinder med alarmerende hast i skyggen af menneskets befolkningsvækst. Der er heldigvis logiske principper, der kan benyttes til at forudsige artsantallet. En art har således større chance for at overleve i et område, desto talrigere den er. Talrighed giver sikkerhed mod at uddø af tilfældigheder eller pga. kortvarige

5 21 Om forfatteren Kaj Sand-Jensen er professor i økologi ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet Helsingørsgade 51, 3400 Hillerød Tlf.: # 311 Fbl.html Plantemassen per areal er meget større i skoven end på marken, mens produktionen er den samme de to steder. Foto: CRK dårlige vilkår. Det er en vigtig grund til, at et større areal og en større planteproduktion pga. høj indstråling og høj nedbør fremmer tilstedeværelsen af flere plantearter. De mange plantearter ledsages så også af flere dyrearter. En af de vigtige nye opdagelser er, at artsantallet af træer inden for større områder stiger lineært med nedbøren og hyperbolsk med indstråling, da de to forhold tilsammen skaber grundlag for en høj planteproduktion. Ved sammenligning af geografisk adskilte områder, kan man derfor først tage hensyn til betydningen af nedbør og indstråling for artsantallet, hvorefter udviklingshistorien kan inddrages som årsag til de tilbageværende forskelle, fordi nogle områder har oplevet klimatiske katastrofer (f.eks. istider), mens andre områder er sluppet for dem. Individtallets betydning for artsantallet genfindes også i den optimale vægtklasse for artsantallet af pattedyr og fugle. I lighed med individtætheden findes de fleste pattedyrarter i vægtklasser omkring g, og de fleste fuglearter findes i vægtklasser omkring g (se boks). Fugle af størrelse som bogfinken er således langt de mest artsrige, mens få fuglearter har en lav vægt på 6-10 g som fuglekongen og gærdesmutten eller en høj vægt på 25 kg som knopsvanen. Store sammenhænge og global indsats I korthed skulle jeg gerne have vist, at der eksisterer en række principper, som bestemmer arternes stofskifte, vægt, tæthed og antal i økosystemerne. Særlige forskelle ved arternes biologi skaber selvfølgelig variationer omkring dette grundtema. Når ambitiøse biologistuderende derfor fortvivlet påstår, at alt er opdaget, og intet er overladt til deres evner, kan man roligt fortælle dem, at banen er mere åben end nogensinde før. Der er i den grad behov for at udnytte computerteknologi og statistik til at sammenstykke den spredte information i literaturen, få mønstrene frem og derefter skabe overblik over den flimrende forskellighed. Som biolog har man også følelsen af, at det haster, fordi naturgrundlaget og arternes overlevelsesmuligheder forsvinder så hurtigt. Der er et særligt stort behov for at tænke menneskets påvirkninger ind i økologien, og integrere økologien i samfundsøkonomien. Det fordrer generelle sammenhænge og politisk gennemslagskraft, ellers klarer vi ikke ad fornuftens vej at arbejde frem imod en bæredygtig fremtidig udnyttelse af kloden. Supplerende læsning Alexander, R. M Energy for animal life. - Oxford Univ. Press. Brown, J. H Macroecology. - Univ. of Chicago Press. Brown, J. H & West, G. B Scaling in biology. - Oxford Univ. Press. Sand-Jensen, K Økologi og Biodiversitet. Overordnede mønstre for individer, bestande og økosystemer. - Gads Forlag. Sand-Jensen, K. & Krause- Jensen, D Broad-scale comparison of photosynthesis in terrestrial and aquatic plant communities. - Oikos 80, p

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel 12 Stamtræets udvik Forestillinger om livets udvikling over geologisk tid har ændret sig gennem de sidste ca. 130 år i takt med øget kendskab til nulevende såvel som uddøde organismer. Molekylærgenetiske

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER 2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund Telefon 33 96 33 00

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Renere nordiske have

Nordisk Ministerråd. Renere nordiske have Nordisk Ministerråd Renere nordiske have Indhold ANP 2010:735 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2075-7 Ved Stranden 18, DK-1061 København K Telefon (+45) 3396 0200. Du kan læse mere på:

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Udviklingens retning Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Og om forskellen mellem kvalitet og kvantitet Naturvidenskabens begreber og teoridannelse kan på mange måder overføres til det sociale.

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive

Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive Fremtidens forbrugerprodukter Intelligente - kommunikerende - interaktive Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport 2, 1998 Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport 2-1998 Fremtidens forbrugerprodukter

Læs mere

Vejrudsigten: nu med

Vejrudsigten: nu med 10 BIOLOGI Vejrudsigten: nu med Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfl aden fx fra overfl aden af blade på planter og træer. Nogle af disse bakterier har evnen til at hæve

Læs mere