Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup."

Transkript

1 6.JULI2012 J.nr.: SFS/ANL Svarskrift Til Retten i Hjørring I sagsnr. BS DOBU-591/2012 og BS DOBU-8 23/2012: Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug som mandatar for de i bilag l ca anførte medlemmer adv. Hans Sønderby Christensen mod Miljøministeriet Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup og Naturstyrelsen Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup møder jeg for sagsøgte og nedlægger følgende: Påstande Overfor samtlige påstande nedlagt i processkrift l af 21. juni 2012 Principalt: Afvisning Subsidiært: Frifindelse Overfor sagsøgerens begæring om opsættende virkning Begæringen tages ikke til følge Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon JO Fax vl

2 6. JULI2012 l. Begæring om særskilt behandling af formaliteten Sagsøgte anmoder i medfør af retsplejelovens 253, stk. l og 2, retten om at træffe bestemmelse om, at sagsøgtes afvisningspåstand påkendes særskilt og forlods, og indskrænker sig derfor til i dette svarskrift alene at fremsætte sin formalitetsindsigel se, jf. retsplejelovens 351, stk. 4. Såfremt sagsøgte ikke måtte fa medhold i afvisningspåstandene, forbeholder sagsøgte sig at fremkomme med yderligere anbringender til støtte for frifindelsespåstanden. Bæredygtigt Landbrugs begæring i processkrift af 25. maj 2012 om opsættende virkning vil dog blive behandlet i dette skrift, således at retten kan tage stilling til begæringen, jf. nedenfor i afsnit Værneting Bæredygtigt Landbrug har uden nærmere begrundelse anlagt retssagen ved Retten i Hjørring. Miljøministeriet og Naturstyrelsen har hjemting ved Københavns Byret, jf. retsplejelovens 240, stk. l. Sagsøgte accepterer dog, at sagen behandles ved Retten i Hjørring, jf. retsplejelovens 245, stk. l. Sagsøgte har ikke herved anerkendt, at de statslige vandplaner er "afgørelser" i den forstand, udtrykket er brugt i retsplejelovens 240, stk Bæredygtigt Landbrugs andet sagsanlæg Bæredygtigt Landbrug har den 21. juni 2012 indleveret endnu en stævning som mandatar for nytilkomne medlemmer, jf. Retten i Hjørrings sagsnr. BS DOBU-8 23/2012. Stævningen svarer til stævningen af 27. april Retten har fastsat frist til den 20. juli 2012 til indlevering af svarskrift. Nærværende skrift fungerer som svarskrift i begge sager. 4. Sagsfremstilling Bæredygtigt Landbrugs stævning er af 27. april Ved processkrift af 25. maj 2012 anmodede foreningen om, at søgsmålet tillægges opsættende virkning. Ved processkrift l af 21. juni 2012 ændrede Bæredygtigt Landbrug sine påstande og fremsatte en række nye anbringender til støtte for påstandene. 4.1 Sagsøgerne Bæredygtigt Landbrug lagde følgende besked på sin hjemmeside den 8. juni 2012 (bilag A), hvor foreningens formand citeres for følgende: "Vil du være l 00 procent sikker på, at et søgsmål imod den danske stat også gælder forholdene på din bedrift, så lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hansen/Sønderby, at du eller din bedrift skal stå med navns nævnelse på stævningen. I prak- Side 2/16

3 6.JULI2012 sis betyder dette, at du ved at indmelde dig i Bæredygtigt Landbrug senest den 15. juni bliver skrevet på listen over sagsøgere, som indgår i Bæredygtigt Landbrugs samlede stævning. Du skal altså ikke selv kontakte din egen advokat, da Hansen/Sønderby fungerer som advokat for alle sagsøgere, hvis enten virksomheden, selskabet eller ejeren af den berørte virksomhed er anført som medlem af Bæredygtigt Landbrug. " Derudover er følgende den 12. juni 2012 lagt på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside (bilag B), hvor foreningens formand citeres for følgende: "Bæredygtigt Landbrug vil gerne slå helt fast, at som medlem er man dækket af vores stævning- og man skal ikke selv gøre yderligere, siger Vagn Lundsteen og pointerer, at foreningens advokat Hansen/Sønderby fører sagen samlet for alle, der er fuldgyldige medlemmer den 15. juni. " Ved stævning af 21. juni 2012 har Bæredygtigt Landbrug som nævnt udtaget stævning på vegne nytilkomne medlemmer. 4.2 De statslige vandplaner Vandplanerne er en del af en samlet indsats for det danske vandmiljø. Vandplanerne skal sikre renere grundvand, vandløb, søer og kystnære del af havet i overensstemmelse med E U's vandrammedirektiv (direktiv 2000/60ÆF), især ved reduceret kvælstofsudledning. Vandplanerne er vedtaget med hjemmel i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer), der implementerer vandrammedirektivet Det følger af loven, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. Vandplanernes miljømål, indsatsprogrammer og prioriteringer mv. trådte i kraft den 22. december 2011, jf. bekendtgørelse nr af 15. december Der er udarbejdet i alt 23 vandplaner. De 23 vandplaner viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet. Hver vandplan opstiller mål (benævnt miljømål) for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets vandløb, søer, kystvande og grundvand. Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, hvoraf fremgår hvilke redskaber, eller såkaldte virkemidler, der skal i brug for at nå de mål, der er opstillet i vandplanerne. Som et eksempel på en af de 23 vandplaner fremlægges vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan - Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C). Side 3/16

4 6.JULI2012 Det følger af miljømålsloven, at forringelser i tilstanden af alle overfladevandområder og grundvandsforekomster skal forebygges, jf. lovens 11. Derudover fastsætter miljømålsloven krav om, at alt grundvand og overfladevand som udgangspunkt skal opfylde miljømålet "god tilstand" senest den 22. december 2015, jf. lovens 12, stk. l. Overfladevand, herunder vandløb, har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god, jf. lovens 12, stk. 2. De nærmere krav for opfyldelse af god tilstand fastsættes på grundlag af bekendtgørelse nr af 23. december 2009 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. For en gennemgang af den tekniske fastlæggelse af målet om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand kan også henvises til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan - Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side Som modifikation til, at alt grundvand og overfladevand som udgangspunkt skal opfylde miljømålet "god tilstand" senest den 22. december 2015, fastsætter miljømålslovens 15 mulighed for, at et overfladevandområde, f.eks. et vandløb, kan udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret, jf. lovens 15, stk. l, der er en implementering af vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3. At et konkret overfladevandområde, f.eks. et vandløb, i en vandplan er udpeget som kunstigt eller stærkt modificeret betyder ikke, at der ikke længere er knyttet et miljømål til overfladevandområdet Miljømålet er, at det pågældende vandløb eller lignende senest den 22. december 2015 skal have opnået et "godt økologisk potentiale" og en "god kemisk tilstand", jf. miljømålslovens 15, stk. 4. Om dette miljømål henvises til bekendtgørelse nr af 23. december 2009 og til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan- Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side 17 og 19. Derudover gælder det også for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder, at forringelser i tilstanden skal forebygges, jf. miljømålslovens 11. Et vandløb mv. kan udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret, hvis det vurderes, at miljømålet "god tilstand" (lovens 12) ikke kan opnås uden ændringer af områdets fysiske udformning - f.eks. ved en ændret vandløbsvedligeholdelse - der vil have betydelige negative virkninger på de forhold, der er opregnet i 15, stk. l, nr. 1-5, f.eks. miljøet generelt (nr. l) eller vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller dræning (nr. 4), jf. også vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3. Side 4/16

5 6. JULI 2012 Udpegningen af vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede efter miljømålslovens 15, stk. l, kan kun ske, hvis de hensyn, der er nævnt i stk. l, nr. 1-5, på grund af tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger ikke med rimelighed kan tilgodeses med andre midler, som miljømæssigt er en væsentlig bedre løsning, jf. 15. stk. 2. For en generel gennemgang af sagsøgtes anvendelse af muligheden for at udpege vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede henvises til Arbejdspapir fra Miljøministeriets arbejdsgruppe om vandløb om karakteriseringen af vandløb og indsatsprogrammet på vandløbsområdet fra december 2011 (bilag D). Der henvises særligt til arbejdspapirets side 6-9 og 13-19, hvor Naturstyreisens overvejelser beskrives vedrørende brugen af muligheden for at udpege vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede. Det fremgår her, at i alt ca km. vandløb i vandplanerne er udpeget som kunstige, mens ca km. vandløb er udpeget som stærkt modificerede. Forholdet til og overensstemmelsen med den relevante vejledning fra EU-Kommissionen om identifikation og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder (Guidance Document no. 4) gennemgås også. Den nærmere to-delte procedure, der - jf. vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3, litra a og litra b-skal følges og har været fulgt i forbindelse med udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige, beskrives i arbejdspapirets side 8-9. Endelig beskrives i arbejdspapiret overvejelserne om den specifikke brug i vandplanerne af "landbrugsmæssig dræning" som begrundelse for udpegning af vandløb som stærkt modificerede i udkast til vandplaner, jf. arbejdspapirets side 15. Denne begrundelse er kun benyttet i begrænset omfang, og som det fremgår a.st. i arbejdspapiret skyldes det sagsøgtes vurdering af, at miljømålet god tilstand, jf. lovens 12, kan opnås enten ved ændret vedligeholdelse eller restaurering uden, at disse virkemidler vil have en betydelig negativ indvirkning på den landbrugsmæssige dræning eller miljøet, jf. 15, stk. l. At vandløbsstrækninger anvendes til landbrugsmæssig dræning betyder således ikke i sig selv, at strækningen skal udpeges som stærkt modificeret. Hvis der ved en rimelig indsats kan opnås god økologisk tilstand i vandløbet (f.eks. ved ændret vedligeholdelse), uden at det vil have en betydelig negativ indvirkning på f.eks. bebyggede arealer, miljøet generelt eller den landbrugsmæssige dræning, har sagsøgte ikke udpeget en given strækning som stærkt modificeret. Hvis opnåelse af god tilstand er vurderet til at ville have meget betydelige konsekvenser, kan en strækning omvendt være udpeget som stærkt modificeret. For et konkret eksempel i vandplanerne på udpegning af vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede henvises til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan- Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side 20 og Side 5/16

6 6.JULI :ZOI2 Som nævnt følger det af miljømålsloven, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. I vandplanerne fastsættes miljømål for alle vandforekomster, som er omfattet af vandplanlægningen, og i indsatsprogrammet angives de virkemidler, der skal benyttes til opnåelse af miljømålene. Indsatsprogrammet er reguleret i miljømålslovens kap. 8 med tilhørende bekendtgørelser. Som et eksempel på et indsatsprogram henvises til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan - Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side I tabel (side 36) er indsatsprogrammet med de forskellige virkemidler opregnet for hovedoplandet Odense Fjord. Virkemidlerne går igen i de forskellige vandplaner. Virkemidler er nærmere beskrevet i Naturstyreisens virkemiddelkatalog (bilag E). Nogle af virkemidlerne er generelle og gælder uafhængigt af vedtagelsen af vandplanerne. Det drejer sig f.eks. om kravet om randzoner, der følger af lov nr. 591 af 14. juni 2011 som ændret lov nr af 18. juni Loven henhører under Fødevareministeriets ressort og er endnu ikke trådt i kraft. Andre virkemidler er specifikke og er alene fastsat i vandplanerne. Det fremgår således af de endelige vandplaner, at der skal gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Vandløbsindsatsen omfatter to hovedtyper, nemlig (l) ændret vandløbsvedligeholdelse og (2) vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærrmger. Naturstyrelsen har udarbejdet "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer'' opdateret maj 2012 (bilag F). Bilagene hertil er - sammen med retningslinjerne - tilgængelige på Naturstyreisens hjemmeside. Retningslinjerne er brugt af Naturstyrelsen som grundlag ved udarbejdelse af vandplanerne, herunder indsatsprogrammerne. Forud for vandplanernes vedtagelse er gået et omfangsrigt forberedelsesarbejde, jf. den nærmere regulering er heraf i miljømålslovens 5-6. De daværende amter har på den baggrund udarbejdet en basisanalyse, jf. lovens 5, nr. l. Basisanalysen har bestået i en opsamling af viden om vandområdernes tilstand og om de menneskeskabte påvirkninger af vandområderne samt af en første vurdering af behovet for en indsats for at kunne opfylde vandrammedirektivet. Side 6/16

7 6.JULI2012 Basisanalysen består af to dele. Basisanalyse del l var gennemført den 22. december 2004 og blev foretaget af amterne. Basisanalyse del l for HUR-området fremlægges som bilag G. Analysen omfattede kategorisering af overfladevand og grundvand, samt en beskrivelse af menneskeskabte påvirkninger. Basisanalysens del 2 blev gennemført i foråret 2006 og blev ligeledes udarbejdet af amterne. Basisanalyse del 2 for HUR-området fremlægges som bilag H. Analysen omfattede bl.a. risikoen for, at de enkelte vandområder ikke skulle kunne opfylde deres målsætning Risikoanalysen (del 2) var en sortering af vandforekomsterne i to hovedkategorier - de vandforekomster, der vurderedes at kunne opfylde målsætningerne ved udgangen af 2015 og de, der sikkert eller med en vis sandsynlighed ikke vil kunne opfylde målsætningerne i For sidstnævnte kategori blev det vurderet, hvilke typer af påvirkninger, der i 2015 måtte antages at være årsagen til den manglende målopfyldelse. Risikovurderingen var baseret på de målsætninger, der var fastlagt i det tidligere amts regionplan, og kan således afvige fra vandplanen i de tilfælde, hvor målsætningerne ikke stemmer fuldt overens. Basisanalysen skal indeholde en økonomisk analyse af vandanvende Isen, jf. lovens 6, stk. l, nr. 3. Analysen fremlægges som bilag J. Efter udarbejdelse af en basisanalyse skulle der også udarbejdes et arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandplanen med tilhørende tidsplan og en redegørelse for høringsprocessen, jf. miljømålslovens 5, nr. 2. Arbejdsprogrammet blev offentliggjort den 22. december 2006 (bilag K). Endelig skulle der i forberedelsesfasen efter lovens 5 udarbejdes en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses, jf. 5, nr. 3. Oversigten blev sendt i offentlig høring i 6 måneder i perioden den 22. juni december Oversigten fremlægges som bilag L. Samtidigt indledtes en idefase, som markerede, at den egentlige udarbejdelse af vandplanerne blev indledt. I løbet af idefasen havde andre myndigheder og private i perioden 22. juni december 2007 mulighed for at komme med ideer og forslag til vandplanlægningen. Udkast til vandplaner blev herefter sendt i høring efter miljømålslovens 29, stk. l. Forslag til vandplanerne var således i offentlig høring i perioden 4. oktober 2010 til 6. april Herudover gennemførte Naturstyrelsen en supplerende høring over ændring til forslag til vandplanerne i perioden 3. december 2011 til lo. december 201 l. Som bilag M fremlægges Naturstyreisens høringsnotat af 22. december 2011 for vandplanerne. Heri forholder styrelsen til de indsigelser, der blev rejst under høringsprocedurerne. Side 7/16

8 6.JULI2012 Kommuner og andre myndigheder er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanerne og har pligt til inden for deres respektive ansvarsområder at iværksætte de tiltag, som indsatsprogrammet foreskriver og sikre gennemførelsen af vandplanerne og efterfølgende kommunale vandhandleplaner, jf. nærmere miljømålslovens 3, stk. 2. Det betyder, at kommunale og statslige myndigheder ved udøvelsen af deres beføjelser inden for lovgivningens rammer skal lægge planerne til grund. Kommunerne er forpligtede til at udarbejde en vandhandleplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område, jf. miljømålslovens kap Il. Kommunernes har ansvar for at vedtage de kommunale vandhandleplaner inden den 22. december 2012, jf. lovens 31 c, stk. l, 31 a, stk. 2 og 25, stk. 2. Kommunerne har på den baggrund vedtaget forslag og offentliggjort disse senest den 22. juni 2012, svarende til senest 6 måneder efter vandplanernes offentliggørelse, jf. miljømålslovens 31 b, stk. l. Som eksempel på en kommunal vandhandleplan kan der henvises til Odense Kommunes forslag til vandhandleplan offentliggjort i juni 2012 (bilag N). 5. Anbringender om afvisningspåstanden Til støtte for afvisningspåstanden gør sagsøgte gældende, at stævningen angår en abstrakt prøvelse af vandplanerne og ikke aktuelle, konkrete og individuelle tvister i forhold til hvert enkelt af de ca medlemmer. Stævningen er derfor uegnet som grundlag for domstolsprøvelse. Der gælder ikke en almindelig adgang til abstrakt prøvelse af loves, bekendtgørelsers og afgørelses gyldighed og disse forenelighed med Danmarks internationale eller EU-retlige forpligtelser, jf. bl.a. UtR H, UtR H og UtR H. Et søgsmål fordrer, at Bæredygtigt Landbrugs medlemmer hver især opfylder dansk rets almindelige krav til søgsmålskompetence, hvorefter der skal foreligge en retstvist, som konkret og aktuelt berører dem individuelt, jf. UtR H og UtR H. Man opnår selvsagt ikke søgsmålskompetence alene ved at være lodsej ' er eller at indmelde sig i Bæredygtigt Landbrug. Det tilføjer reelt intet til den manglende retlige interesse, at Bæredygtigt Landbrugs medlemsliste er fremlagt som bilag l og Side 8/16

9 6.JULI2012 Bæredygtigt Landbrugs stævning udmærker sig ved helt at ignorere kravene om retlig inte-, resse. Stævningen indeholder ingen angivelse af aktuelle, konkrete og individuelle tvister for hver af de ca medlemmer. Stævningen indeholder blot en generelt holdt sagsfremstilling og en række overordnede synspunkter om vandplanernes gyldighed i forhold til vandrammedirektivet, en lang række bestemmelser i EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder, almindelige forvaltningsretlige principper og grundlovens 73 om ekspropriation. Processkrift 1 tilføjer en række nye anbringender til rækken uden at konkretisere indholdet i forhold til Bæredygtigt Landbrugs medlemmer. De med processkrift l fremlagte bilag 36-57, som beskrives som en "oversigt over udvalgte sagsøgere med tilhørende[...} GIS-kort" Gf. processkrift side 5-6) ændrer ikke på, at Bæredygtigt Landbrugs medlemmer ikke har retlig interesse i søgsmålet. Man kan således ikke kompensere for medlemmernes manglende retlige interesse ved - på dagen for søgsmålsfristens udløb - at nævne eksempler ved navns nævnelse på udvalgte personer i medlemskredsen. Sagsøgerne skulle i stedet i stævningen hver især have beskrevet deres ejendomme og redegjort for, hvordan den enkelte landmand konkret, aktuelt og individuelt var berørt af vandplanerne - f.eks. fordi et vandløb på vedkommendes ejendom skulle have været udpeg t som "stærkt modificeret", eller fordi et bestemt virkemiddel ikke skulle have været brugt for et bestemt vandløb - og hvilken konkret betydning det har for vedkommende. I stedet ønsker sagsøgerne en abstrakt prøvelse af bl.a. sagsøgtes generelle vejledninger om udpegning af vandløb, og dette er uforeneligt med kravet om retlig interesse. Man kan ikke få prøvet gyldigheden af vandplanerne generelt; man kan få prøvet, om en vandplan kan anvendes konkret i forhold til en bestemt sagsøger/landmand. Ex tuto bemærkes, at de betingelser, der ifølge Højesterets dom i Maastricht-sagen (UfR H) helt undtagelsesvist gælder for, at gældende retskrav til retlig interesse kan fraviges, ikke har betydning for denne sag og i øvrigt heller ikke er opfyldt. Denne sag vedrører ikke, som det var tilfældet i Maastricht-sagen, Irak-sagen (UfR H) og senest Lissabon-sagen (UfR H), spørgsmål om overførsel eller afgivelse af lovgivnings- eller myndighedskompetence. Side 9/16

10 6. JULI2012 Desuden har Danmarks gennemførelse af vandrammedirektivet (2000/60ÆF) mv. ikke den for søgsmålskompetence fornødne generelle og indgribende betydning ''for den danske befolkning i almindelighed', jf. Højesterets præmisser i Maastricht-sagen, der er gentaget i såvel præmisserne i såvel Irak-sagen som i Lissabon-sagen. Ex tuto bemærkes videre, at heller ikke Århus-konventionen af 25. juni 1998 tillægger sagsøgerne søgsmålskompetence i sagen, som ikke vedrører sagsøgernes manglende adgang til miljøoplysninger, jf. konventionens artikel 9, stk. l. I forlængelse heraf bemærkes, at heller ikke Bæredygtigt Landbrug som organisation har søgsmålskompetence efter Århus-konventionens artikel 9, stk. 2. Det er således Naturstyreisens opfattelse, at Bæredygtigt Landbrug ikke er en organisation, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, jf. Århus-konventionens artikel 2, stk. 5, men er en landbrugsorganisation, hvis formål er at aktivt at påpege urimeligheder og begrænsninger i produktionsforhold, for derved at forbedre et bæredygtigt dansk landbrugs indtjening, jf. organisationens formålsparagraf (bilag 0). 6. Anbringender om begæringen om opsættende virkning Miljøministeriet gør gældende, at sagsøgernes anmodning om opsættende virkning ikke skal tages til følge af følgende grunde: Indledningsvis bemærkes for det første, at det er unødvendigt at tage stilling til begæringen om opsættende virkning, hvis sagsøgtes afvisningspåstand tages til følge. Det giver således først mening at tale om opsættende virkning, hvis Bæredygtigt Landbrugs medlemmer har retlig interesse i påstandene. For det andet bemærkes, at Bæredygtigt Landbrug med indholdet af stævning, processkriftet om opsættende virkning og processkrift l har valgt en meget bred tilgang til valget af de mange anbringender, der gøres gældende. Til gengæld er anbringenderne de fleste steder enten kun overfladisk behandlet eller forsøgt underbygget med Bæredygtigt Landbrugs egne notater. Anbringenderne fremstår som en slags "spredt fægtning". Sagsøgte finder det derfor ikke formålstjenligt - i hvert fald ikke på retssagens nuværende udviklingstrin - at forholde sig enkeltvis til Bæredygtigt Landbrugs mange mere eller mindre konkrete anbringender i foreningens processkrifter. I stedet vil sagsøgte nedenfor begrænse sig til en redegørelse for, hvorfor Bæredygtigt Landbrug ikke skal have medhold i sin begæring om opsættende virkning, da retspraksis' betingelser herfor ikke er opfyldt. Side 10/16

11 6. JULI2012 For det tredje bemærkes, at Bæredygtigt Landbrugs anmodning om opsættende virkning angår generel lovgivning. Som nævnt er vandplanerne vedtaget med hjemmel i miljømålsloven og sat i kraft af miljøministeren på baggrund af ministerens lovgivningsmæssige kompetence hertil, jf. miljømålslovens 29, stk Om betingelserne for opsættende virkning Bæredygtigt Landbrug gør gældende, at vandplanerne er ugyldige, da det er vedtaget i strid med vandrammedirektivet Spørgsmålet om opsættende virkning afhænger i sager, der vedrører en national bestemmelses forenelighed med en fællesskabsregel, efter EU-Domstolens praksis af medlemsstaternes interne procesret. Disse regler må dog ikke gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå en midlertidig retsbeskyttelse, hvis en national regel er i strid med fællesskabsretten, jf. EU-Domstolens dom i sag nr. C-432/05 U ni bet, præmis 79 f.. Efter dansk retspraksis kan et søgsmål - som her - om lovgivningens forenelighed med EUretten kun helt undtagelsesvist tillægges opsættende virkning. Det er for det første en betingelse herfor, at der på forhånd er rimelig grund til at antage, at den pågældende bestemmelse er i strid med EU-retten, jf. Højesterets kendelse i sagen om Øresundsforbindelsen (U fr. 1995, side 634). Herudover må opsættende virkning nægtes i sådanne sager, hvis en tilsvarende anmodning ville blive nægtet under en sag om prøvelse af en administrativ afgørelse, jf. Østre Landsrets kendelse i Ladbrokes-sagen (UfR 2005, side 2650). Med hensyn til opsættende virkning under et søgsmål om gyldigheden af en administrativ afgørelse bemærkes, at det - uanset grundlovens 63, stk. l, 2. pkt. - følger af retspraksis, at domstolene kun undtagelsesvist vil kunne tillægge sådanne søgsmål opsættende virkning, jf. første gang Højesterets kendelse optrykt i UfR 1994, side 823 (Gyproc-sagen). I en kommentar til kendelsen fremhæver højesteretsdommer Per Walsøe i UfR 1995 B, s.128 ff., endvidere, at adgangen til at tillægge opsættende virkning under et søgsmål om lovligheden f en administrativ afgørelse "må anvendes medforsigtighed og kun i klare tilfælde." Hvorvidt et sådant søgsmål bør tillægges opsættende virkning, beror herefter på en afvejning af på den ene side det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, overfor på den anden side arten og omfanget af den skade, den pågældende kan blive påført, herunder om denne vil blive påført en alvorlig og muligvis uoprettelig skade, ligesom det må tillægges betydning, om der efter en foreløbig vurdering foreligger et rimeligt grundlag for påstanden om ugyldighed af den pågældende administrative afgørelse, jf. Gyproc- og Ladbrokes-kendelsen samt Højesterets kendelse gengivet UfR 2000, side 1203 og Vestre Landsrets kendelse i U fr. 2006, side Side 11/16

12 6.JULI2012 Retspraksis må betegnes som meget restriktiv med hensyn til opsættende virkning, ikke mindst når der som her er tale om en anmodning om opsættende virkning i forhold til lovgivning. Højesteret har senest bekræftet dette i sin kendelse af 3. maj 2012 i sag 356/2011, hvor Højesteret ikke tillagde et søgsmål om lovligheden af lov om et testcenter for store vindmøder ved Østerild opsættende virkning. Højesteret henviste til, at der efter en foreløbig vurdering ikke var rimelig grund til at antage, at testcenterloven tilsidesatte EU-regler på en måde, der kunne føre til lovens ugyldighed. Højesteret henviste også til, at det offentlige under henvisning til energipolitiske hensyn havde en betydelig interesse i, at lovens gennemførelse ikke udsættes, en interesse der var større, end de kærendes interesser i, at gennemførelsen udsættes. 6.2 Rimeligt grundlag for sagsøgernes påstand Det er ikke under nærværende sag dokumenteret, at der skulle være rimelig grund til på. forhånd at antage, at vandplanerne skulle være i strid med EU-direktiver som vandrammedirektivet eller grundlæggende rettigheder. Som det fremgår af de af sagsøgte fremlagte bilag, forelå der t omfattende materiale forud for vedtagelsen af vandplanerne. Som det fremgår heraf, blev forholdet til EU-retten iagttaget undervejs. Det er udokumenteret, at implementeringen af vandplanerne skulle være mangelfuld i nogle af de henseender, som sagsøger har gjort gældende, på en måde som efter retspraksis' betingelser kan føre til, at anmodningen om opsættende virkning tages til følge. Som nævnt skal kommunerne - som opfølgning på de udstedte statslige vandplaner - udarbejde handleplaner. Kommunerne skal i den forbindelse bl.a. prioritere vandløbsindsatsen for virkemidlerne "vandløbsrestaurering" og "ændret vandløbsvedligeholdelse". Det bemærkes i den forbindelse, at det først står klart, hvordan den enkelte lodsejer bliver berørt af vandplanerne, når de kommunale handleplaner og navnlig de efterfølgende tilrettelser af de relevante kommunale vandløbsregulativer er vedtaget i kommunerne. De virkemidler, der er vedtaget på baggrund af anden lovgivning - f.eks. lovgivning om randzoner - vil endvidere bestå, selvom nærværende sagsanlæg tillægges opsættende virkning. 6.3 Om Bæredygtigt Landbrugs hovedanbringender Bæredygtigt Landbrug gør gældende, at sagsøgtes begrænsede udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede ikke er i overensstemmelse med vandrammedirektivet, bl.a. fordi landbrugsmæssig dræning ikke i tilstrækkelig grad er benyttet som begrundelse for at udpege vandløb som stærkt modificerede: Side 12/16

13 6. J Ll2012 Sagsøgtes udpegning af vandløb er i overensstemmelse med vandrammedirektivet og EU Kommissionens relevante vejledning. Der henvises til det ovenfor i afsnit 4.2 (side 5) anførte om den obligatoriske to-delte procedure ved udpegning af vandløb som stærkt modificerede eller kunstige. Der henvises også til bilag F - "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer" opdateret maj 2012, s som er blevet lagt til grund og benyttet af Naturstyrelsen i forbindelse med udpegning af vandløb. Landbrugsmæssig dræning medfører således ikke i sig selv, at et vandløb skal udpeges som stærkt modificeret. Det skal have en betydelig negativ indvirkning på dræningen at opfylde målet om god tilstand for, at et vandløb kan udpeges som stærkt modificeret. Bæredygtigt Landbrug synes at forudsætte, at vedligeholdelsen af vandløb omfattet af vandplanerne vil ophøre, og at dette vil medføre, at landbrugets dræn bliver mindre effektive eller stopper. Det bestrides. Vedligeholdelsen skal ikke nødvendigvis ophøre i vandløb, der i vandplanerne har fået tilknyttet indsatsen "ændret vandløbsvedligeholdelse". Vandløbsvedligeholdelsen skal ændres for at nå målet om, at vandløbet skal være i god tilstand. I hvor høj grad - og med hvilke tiltag - vedligeholdelsen skal ændres, skal kommunerne vurdere for hvert enkelt vandløb i forbindelse med de kommunale handleplaner og navnlig de efterfølgende tilrettelser af de relevante kommunale vandløbsregulativer. Der skal ikke gennemføres større indsats, end der er behov for. Før kommunerne igangsætter en vandløbsindsats, skal konsekvenserne vurderes for de nærliggende arealer. Her skal man blandt andet se på, om arealer bliver vådere på grund af forhøjet vandstand i dræn. Det følger således af lovforslaget til Grøn Vækst-loven (lov nr. 553 af l. juni 2011), jf. lovforslag nr. L 165 af 4. marts 2011, de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3, at der for hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats for ændret vandløbsvedligeholdelse, skal udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der konkret beskriver, hvilke arealer der forventes at blive påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger skal også indgå konsekvenser i forhold til omfanget af vådere arealer som følge af en eventuelt forhøjet vandstand i dræn mv. Naturstyrelsen udarbejder en landsdækkende metodebeskrivelse, der skal anvendes ifin. disse konsekvensvurderinger, Side 13/16

14 6.JULI2012 men det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der konsekvensvurderer, og gennemfører de nødvendige indsatser, så vandløbenes tilstand forbedres i henhold til vandplanerne. På baggrund af disse konsekvensvurderinger udbetales der kompensation til berørte landmænd via landdistriktsmidler. Bæredygtigt Landbrug gør endvidere gældende, at der ikke er gennemført en tilstrækkelig forudgående analyse af de økonomiske konsekvenser af vandplanerne. Heroverfor henvises til, at der forud for vandplanerne vedtagelse er gennemført en række økonomiske analyser. To ministerielle virkemiddeludvalg har analyseret, hvordan man mest omkostningseffektivt kunne implementere vandrammedirektivet. Herunder blev der gennemført analyser af forskellige virkemidlers omkostningseffektivitet I den forbindelse fremlægges rapport fra det såkaldte "Virkemiddeludvalg I" som bilag P og fra det såkaldte "Virkemiddeludvalg II" som bilag Q. 6.4 Det offentliges interesse ctr. risikoen for uoprettelige skader Sagsøgte gør gældende, at gennemførelsen af vandplanerne er nødvendig af væsentlige samfunds- og miljømæssige hensyn som nærmere konkretiseret i bl.a. vandrammedirektivets præambelbetragtninger og forarbejderne til miljømålsloven. Begæringen om opsættende virkning tilsiger at udskyde det tidspunkt, hvor den samlede plan for det danske vandmiljø i vandplanerne kan sættes i gang. Heroverfor står at eventuelle skadesvirkninger, der vil være forbundet med vandplanerne vil kunne imødegås ved kompensation og kunne genskabes ved f.eks. ophævelse af begrænsninger på muligheden for vandløbsvedligeholdelse. Alt i alt må det - på baggrund af Højesterets restriktive retspraksis herom - anses for udelukket, at Bæredygtigt Landbrugs søgsmål kan tillægges opsættende virkning på det foreliggende grundlag. 7. Forslag til sagens behandling Bæredygtigt Landbrug anmoder om, at sagen behandles med tre dommere. Sagsøgte har ikke bemærkninger hertil. Side 14/16

15 6. JULI Processuelle meddelelser til sagsøgte kan stiles til Kammeradvokaten v/advokat Anders Lotterup, Vester Parimagsgade 23, 1606 København V G.nr ANL!stj). 9. Momsregistrering Sagsøgte ikke momsregistreret. lo. Dokumenter, som påberåbes: Bilag A: Udskrift af 8. juni 2012 fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside Bilag B: Udskrift af 12. juni 2012 fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside Bilag C: Vandplan for hovedvandopland 1.13, Odense Fjord Bilag D: Arbejdspapir fra Miljøministeriets arbejdsgruppe om vandløb om karakteriseringen af vandløb og indsatsprogrammet på vandløbsområdet, december 2011 Bilag E: Naturstyreisens virkemiddelkatalog Bilag F: Naturstyreisens "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer", opdateret maj 2012 Bilag G: Basisanalyse del l for RUR-området Bilag H: Basisanalyse del 2 for RUR-området Bilag J: Økonomisk analyse af vandanvendelsen Bilag K: Arbejdsprogram af 22. december 2006 for tilvejebringelse af vandplanen Bilag L: Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver Bilag M: Naturstyreisens høringsnotat om vandplanerne af 22. december 2011 Bilag N: Odense Kommunes forslag til vandhandleplan, fra juni 2012 Side 15/16

16 6.JUL12012 Bilag 0: Bæredygtigt Landbrugs formålsparagraf Bilag P: Rapport "Virkemiddeludvalg I" Bilag Q: Rapport "Virkemiddeludvalg II" København, den 6. juli 2012 Side 16/16

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2012 J.nr.: NMK-400-00063, NMK-400-00067 og NMK-400-00069 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sagerne om vedtagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

RANDZONER OG VANDPLANER - EN KOMMUNAL UDFORDRING

RANDZONER OG VANDPLANER - EN KOMMUNAL UDFORDRING Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere