Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup."

Transkript

1 6.JULI2012 J.nr.: SFS/ANL Svarskrift Til Retten i Hjørring I sagsnr. BS DOBU-591/2012 og BS DOBU-8 23/2012: Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug som mandatar for de i bilag l ca anførte medlemmer adv. Hans Sønderby Christensen mod Miljøministeriet Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup og Naturstyrelsen Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup møder jeg for sagsøgte og nedlægger følgende: Påstande Overfor samtlige påstande nedlagt i processkrift l af 21. juni 2012 Principalt: Afvisning Subsidiært: Frifindelse Overfor sagsøgerens begæring om opsættende virkning Begæringen tages ikke til følge Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon JO Fax vl

2 6. JULI2012 l. Begæring om særskilt behandling af formaliteten Sagsøgte anmoder i medfør af retsplejelovens 253, stk. l og 2, retten om at træffe bestemmelse om, at sagsøgtes afvisningspåstand påkendes særskilt og forlods, og indskrænker sig derfor til i dette svarskrift alene at fremsætte sin formalitetsindsigel se, jf. retsplejelovens 351, stk. 4. Såfremt sagsøgte ikke måtte fa medhold i afvisningspåstandene, forbeholder sagsøgte sig at fremkomme med yderligere anbringender til støtte for frifindelsespåstanden. Bæredygtigt Landbrugs begæring i processkrift af 25. maj 2012 om opsættende virkning vil dog blive behandlet i dette skrift, således at retten kan tage stilling til begæringen, jf. nedenfor i afsnit Værneting Bæredygtigt Landbrug har uden nærmere begrundelse anlagt retssagen ved Retten i Hjørring. Miljøministeriet og Naturstyrelsen har hjemting ved Københavns Byret, jf. retsplejelovens 240, stk. l. Sagsøgte accepterer dog, at sagen behandles ved Retten i Hjørring, jf. retsplejelovens 245, stk. l. Sagsøgte har ikke herved anerkendt, at de statslige vandplaner er "afgørelser" i den forstand, udtrykket er brugt i retsplejelovens 240, stk Bæredygtigt Landbrugs andet sagsanlæg Bæredygtigt Landbrug har den 21. juni 2012 indleveret endnu en stævning som mandatar for nytilkomne medlemmer, jf. Retten i Hjørrings sagsnr. BS DOBU-8 23/2012. Stævningen svarer til stævningen af 27. april Retten har fastsat frist til den 20. juli 2012 til indlevering af svarskrift. Nærværende skrift fungerer som svarskrift i begge sager. 4. Sagsfremstilling Bæredygtigt Landbrugs stævning er af 27. april Ved processkrift af 25. maj 2012 anmodede foreningen om, at søgsmålet tillægges opsættende virkning. Ved processkrift l af 21. juni 2012 ændrede Bæredygtigt Landbrug sine påstande og fremsatte en række nye anbringender til støtte for påstandene. 4.1 Sagsøgerne Bæredygtigt Landbrug lagde følgende besked på sin hjemmeside den 8. juni 2012 (bilag A), hvor foreningens formand citeres for følgende: "Vil du være l 00 procent sikker på, at et søgsmål imod den danske stat også gælder forholdene på din bedrift, så lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hansen/Sønderby, at du eller din bedrift skal stå med navns nævnelse på stævningen. I prak- Side 2/16

3 6.JULI2012 sis betyder dette, at du ved at indmelde dig i Bæredygtigt Landbrug senest den 15. juni bliver skrevet på listen over sagsøgere, som indgår i Bæredygtigt Landbrugs samlede stævning. Du skal altså ikke selv kontakte din egen advokat, da Hansen/Sønderby fungerer som advokat for alle sagsøgere, hvis enten virksomheden, selskabet eller ejeren af den berørte virksomhed er anført som medlem af Bæredygtigt Landbrug. " Derudover er følgende den 12. juni 2012 lagt på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside (bilag B), hvor foreningens formand citeres for følgende: "Bæredygtigt Landbrug vil gerne slå helt fast, at som medlem er man dækket af vores stævning- og man skal ikke selv gøre yderligere, siger Vagn Lundsteen og pointerer, at foreningens advokat Hansen/Sønderby fører sagen samlet for alle, der er fuldgyldige medlemmer den 15. juni. " Ved stævning af 21. juni 2012 har Bæredygtigt Landbrug som nævnt udtaget stævning på vegne nytilkomne medlemmer. 4.2 De statslige vandplaner Vandplanerne er en del af en samlet indsats for det danske vandmiljø. Vandplanerne skal sikre renere grundvand, vandløb, søer og kystnære del af havet i overensstemmelse med E U's vandrammedirektiv (direktiv 2000/60ÆF), især ved reduceret kvælstofsudledning. Vandplanerne er vedtaget med hjemmel i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer), der implementerer vandrammedirektivet Det følger af loven, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. Vandplanernes miljømål, indsatsprogrammer og prioriteringer mv. trådte i kraft den 22. december 2011, jf. bekendtgørelse nr af 15. december Der er udarbejdet i alt 23 vandplaner. De 23 vandplaner viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet. Hver vandplan opstiller mål (benævnt miljømål) for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets vandløb, søer, kystvande og grundvand. Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, hvoraf fremgår hvilke redskaber, eller såkaldte virkemidler, der skal i brug for at nå de mål, der er opstillet i vandplanerne. Som et eksempel på en af de 23 vandplaner fremlægges vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan - Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C). Side 3/16

4 6.JULI2012 Det følger af miljømålsloven, at forringelser i tilstanden af alle overfladevandområder og grundvandsforekomster skal forebygges, jf. lovens 11. Derudover fastsætter miljømålsloven krav om, at alt grundvand og overfladevand som udgangspunkt skal opfylde miljømålet "god tilstand" senest den 22. december 2015, jf. lovens 12, stk. l. Overfladevand, herunder vandløb, har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god, jf. lovens 12, stk. 2. De nærmere krav for opfyldelse af god tilstand fastsættes på grundlag af bekendtgørelse nr af 23. december 2009 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. For en gennemgang af den tekniske fastlæggelse af målet om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand kan også henvises til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan - Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side Som modifikation til, at alt grundvand og overfladevand som udgangspunkt skal opfylde miljømålet "god tilstand" senest den 22. december 2015, fastsætter miljømålslovens 15 mulighed for, at et overfladevandområde, f.eks. et vandløb, kan udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret, jf. lovens 15, stk. l, der er en implementering af vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3. At et konkret overfladevandområde, f.eks. et vandløb, i en vandplan er udpeget som kunstigt eller stærkt modificeret betyder ikke, at der ikke længere er knyttet et miljømål til overfladevandområdet Miljømålet er, at det pågældende vandløb eller lignende senest den 22. december 2015 skal have opnået et "godt økologisk potentiale" og en "god kemisk tilstand", jf. miljømålslovens 15, stk. 4. Om dette miljømål henvises til bekendtgørelse nr af 23. december 2009 og til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan- Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side 17 og 19. Derudover gælder det også for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder, at forringelser i tilstanden skal forebygges, jf. miljømålslovens 11. Et vandløb mv. kan udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret, hvis det vurderes, at miljømålet "god tilstand" (lovens 12) ikke kan opnås uden ændringer af områdets fysiske udformning - f.eks. ved en ændret vandløbsvedligeholdelse - der vil have betydelige negative virkninger på de forhold, der er opregnet i 15, stk. l, nr. 1-5, f.eks. miljøet generelt (nr. l) eller vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller dræning (nr. 4), jf. også vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3. Side 4/16

5 6. JULI 2012 Udpegningen af vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede efter miljømålslovens 15, stk. l, kan kun ske, hvis de hensyn, der er nævnt i stk. l, nr. 1-5, på grund af tekniske vanskeligheder eller uforholdsmæssigt store omkostninger ikke med rimelighed kan tilgodeses med andre midler, som miljømæssigt er en væsentlig bedre løsning, jf. 15. stk. 2. For en generel gennemgang af sagsøgtes anvendelse af muligheden for at udpege vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede henvises til Arbejdspapir fra Miljøministeriets arbejdsgruppe om vandløb om karakteriseringen af vandløb og indsatsprogrammet på vandløbsområdet fra december 2011 (bilag D). Der henvises særligt til arbejdspapirets side 6-9 og 13-19, hvor Naturstyreisens overvejelser beskrives vedrørende brugen af muligheden for at udpege vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede. Det fremgår her, at i alt ca km. vandløb i vandplanerne er udpeget som kunstige, mens ca km. vandløb er udpeget som stærkt modificerede. Forholdet til og overensstemmelsen med den relevante vejledning fra EU-Kommissionen om identifikation og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder (Guidance Document no. 4) gennemgås også. Den nærmere to-delte procedure, der - jf. vandrammedirektivets artikel 4, stk. 3, litra a og litra b-skal følges og har været fulgt i forbindelse med udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige, beskrives i arbejdspapirets side 8-9. Endelig beskrives i arbejdspapiret overvejelserne om den specifikke brug i vandplanerne af "landbrugsmæssig dræning" som begrundelse for udpegning af vandløb som stærkt modificerede i udkast til vandplaner, jf. arbejdspapirets side 15. Denne begrundelse er kun benyttet i begrænset omfang, og som det fremgår a.st. i arbejdspapiret skyldes det sagsøgtes vurdering af, at miljømålet god tilstand, jf. lovens 12, kan opnås enten ved ændret vedligeholdelse eller restaurering uden, at disse virkemidler vil have en betydelig negativ indvirkning på den landbrugsmæssige dræning eller miljøet, jf. 15, stk. l. At vandløbsstrækninger anvendes til landbrugsmæssig dræning betyder således ikke i sig selv, at strækningen skal udpeges som stærkt modificeret. Hvis der ved en rimelig indsats kan opnås god økologisk tilstand i vandløbet (f.eks. ved ændret vedligeholdelse), uden at det vil have en betydelig negativ indvirkning på f.eks. bebyggede arealer, miljøet generelt eller den landbrugsmæssige dræning, har sagsøgte ikke udpeget en given strækning som stærkt modificeret. Hvis opnåelse af god tilstand er vurderet til at ville have meget betydelige konsekvenser, kan en strækning omvendt være udpeget som stærkt modificeret. For et konkret eksempel i vandplanerne på udpegning af vandløb mv. som kunstige eller stærkt modificerede henvises til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan- Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side 20 og Side 5/16

6 6.JULI :ZOI2 Som nævnt følger det af miljømålsloven, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer. I vandplanerne fastsættes miljømål for alle vandforekomster, som er omfattet af vandplanlægningen, og i indsatsprogrammet angives de virkemidler, der skal benyttes til opnåelse af miljømålene. Indsatsprogrammet er reguleret i miljømålslovens kap. 8 med tilhørende bekendtgørelser. Som et eksempel på et indsatsprogram henvises til vandplanen for hovedvandopland 1.13, Vandplan - Hovedvandopland Odense Fjord (bilag C), side I tabel (side 36) er indsatsprogrammet med de forskellige virkemidler opregnet for hovedoplandet Odense Fjord. Virkemidlerne går igen i de forskellige vandplaner. Virkemidler er nærmere beskrevet i Naturstyreisens virkemiddelkatalog (bilag E). Nogle af virkemidlerne er generelle og gælder uafhængigt af vedtagelsen af vandplanerne. Det drejer sig f.eks. om kravet om randzoner, der følger af lov nr. 591 af 14. juni 2011 som ændret lov nr af 18. juni Loven henhører under Fødevareministeriets ressort og er endnu ikke trådt i kraft. Andre virkemidler er specifikke og er alene fastsat i vandplanerne. Det fremgår således af de endelige vandplaner, at der skal gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Vandløbsindsatsen omfatter to hovedtyper, nemlig (l) ændret vandløbsvedligeholdelse og (2) vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærrmger. Naturstyrelsen har udarbejdet "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer'' opdateret maj 2012 (bilag F). Bilagene hertil er - sammen med retningslinjerne - tilgængelige på Naturstyreisens hjemmeside. Retningslinjerne er brugt af Naturstyrelsen som grundlag ved udarbejdelse af vandplanerne, herunder indsatsprogrammerne. Forud for vandplanernes vedtagelse er gået et omfangsrigt forberedelsesarbejde, jf. den nærmere regulering er heraf i miljømålslovens 5-6. De daværende amter har på den baggrund udarbejdet en basisanalyse, jf. lovens 5, nr. l. Basisanalysen har bestået i en opsamling af viden om vandområdernes tilstand og om de menneskeskabte påvirkninger af vandområderne samt af en første vurdering af behovet for en indsats for at kunne opfylde vandrammedirektivet. Side 6/16

7 6.JULI2012 Basisanalysen består af to dele. Basisanalyse del l var gennemført den 22. december 2004 og blev foretaget af amterne. Basisanalyse del l for HUR-området fremlægges som bilag G. Analysen omfattede kategorisering af overfladevand og grundvand, samt en beskrivelse af menneskeskabte påvirkninger. Basisanalysens del 2 blev gennemført i foråret 2006 og blev ligeledes udarbejdet af amterne. Basisanalyse del 2 for HUR-området fremlægges som bilag H. Analysen omfattede bl.a. risikoen for, at de enkelte vandområder ikke skulle kunne opfylde deres målsætning Risikoanalysen (del 2) var en sortering af vandforekomsterne i to hovedkategorier - de vandforekomster, der vurderedes at kunne opfylde målsætningerne ved udgangen af 2015 og de, der sikkert eller med en vis sandsynlighed ikke vil kunne opfylde målsætningerne i For sidstnævnte kategori blev det vurderet, hvilke typer af påvirkninger, der i 2015 måtte antages at være årsagen til den manglende målopfyldelse. Risikovurderingen var baseret på de målsætninger, der var fastlagt i det tidligere amts regionplan, og kan således afvige fra vandplanen i de tilfælde, hvor målsætningerne ikke stemmer fuldt overens. Basisanalysen skal indeholde en økonomisk analyse af vandanvende Isen, jf. lovens 6, stk. l, nr. 3. Analysen fremlægges som bilag J. Efter udarbejdelse af en basisanalyse skulle der også udarbejdes et arbejdsprogram for tilvejebringelse af vandplanen med tilhørende tidsplan og en redegørelse for høringsprocessen, jf. miljømålslovens 5, nr. 2. Arbejdsprogrammet blev offentliggjort den 22. december 2006 (bilag K). Endelig skulle der i forberedelsesfasen efter lovens 5 udarbejdes en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses, jf. 5, nr. 3. Oversigten blev sendt i offentlig høring i 6 måneder i perioden den 22. juni december Oversigten fremlægges som bilag L. Samtidigt indledtes en idefase, som markerede, at den egentlige udarbejdelse af vandplanerne blev indledt. I løbet af idefasen havde andre myndigheder og private i perioden 22. juni december 2007 mulighed for at komme med ideer og forslag til vandplanlægningen. Udkast til vandplaner blev herefter sendt i høring efter miljømålslovens 29, stk. l. Forslag til vandplanerne var således i offentlig høring i perioden 4. oktober 2010 til 6. april Herudover gennemførte Naturstyrelsen en supplerende høring over ændring til forslag til vandplanerne i perioden 3. december 2011 til lo. december 201 l. Som bilag M fremlægges Naturstyreisens høringsnotat af 22. december 2011 for vandplanerne. Heri forholder styrelsen til de indsigelser, der blev rejst under høringsprocedurerne. Side 7/16

8 6.JULI2012 Kommuner og andre myndigheder er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanerne og har pligt til inden for deres respektive ansvarsområder at iværksætte de tiltag, som indsatsprogrammet foreskriver og sikre gennemførelsen af vandplanerne og efterfølgende kommunale vandhandleplaner, jf. nærmere miljømålslovens 3, stk. 2. Det betyder, at kommunale og statslige myndigheder ved udøvelsen af deres beføjelser inden for lovgivningens rammer skal lægge planerne til grund. Kommunerne er forpligtede til at udarbejde en vandhandleplan for, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område, jf. miljømålslovens kap Il. Kommunernes har ansvar for at vedtage de kommunale vandhandleplaner inden den 22. december 2012, jf. lovens 31 c, stk. l, 31 a, stk. 2 og 25, stk. 2. Kommunerne har på den baggrund vedtaget forslag og offentliggjort disse senest den 22. juni 2012, svarende til senest 6 måneder efter vandplanernes offentliggørelse, jf. miljømålslovens 31 b, stk. l. Som eksempel på en kommunal vandhandleplan kan der henvises til Odense Kommunes forslag til vandhandleplan offentliggjort i juni 2012 (bilag N). 5. Anbringender om afvisningspåstanden Til støtte for afvisningspåstanden gør sagsøgte gældende, at stævningen angår en abstrakt prøvelse af vandplanerne og ikke aktuelle, konkrete og individuelle tvister i forhold til hvert enkelt af de ca medlemmer. Stævningen er derfor uegnet som grundlag for domstolsprøvelse. Der gælder ikke en almindelig adgang til abstrakt prøvelse af loves, bekendtgørelsers og afgørelses gyldighed og disse forenelighed med Danmarks internationale eller EU-retlige forpligtelser, jf. bl.a. UtR H, UtR H og UtR H. Et søgsmål fordrer, at Bæredygtigt Landbrugs medlemmer hver især opfylder dansk rets almindelige krav til søgsmålskompetence, hvorefter der skal foreligge en retstvist, som konkret og aktuelt berører dem individuelt, jf. UtR H og UtR H. Man opnår selvsagt ikke søgsmålskompetence alene ved at være lodsej ' er eller at indmelde sig i Bæredygtigt Landbrug. Det tilføjer reelt intet til den manglende retlige interesse, at Bæredygtigt Landbrugs medlemsliste er fremlagt som bilag l og Side 8/16

9 6.JULI2012 Bæredygtigt Landbrugs stævning udmærker sig ved helt at ignorere kravene om retlig inte-, resse. Stævningen indeholder ingen angivelse af aktuelle, konkrete og individuelle tvister for hver af de ca medlemmer. Stævningen indeholder blot en generelt holdt sagsfremstilling og en række overordnede synspunkter om vandplanernes gyldighed i forhold til vandrammedirektivet, en lang række bestemmelser i EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder, almindelige forvaltningsretlige principper og grundlovens 73 om ekspropriation. Processkrift 1 tilføjer en række nye anbringender til rækken uden at konkretisere indholdet i forhold til Bæredygtigt Landbrugs medlemmer. De med processkrift l fremlagte bilag 36-57, som beskrives som en "oversigt over udvalgte sagsøgere med tilhørende[...} GIS-kort" Gf. processkrift side 5-6) ændrer ikke på, at Bæredygtigt Landbrugs medlemmer ikke har retlig interesse i søgsmålet. Man kan således ikke kompensere for medlemmernes manglende retlige interesse ved - på dagen for søgsmålsfristens udløb - at nævne eksempler ved navns nævnelse på udvalgte personer i medlemskredsen. Sagsøgerne skulle i stedet i stævningen hver især have beskrevet deres ejendomme og redegjort for, hvordan den enkelte landmand konkret, aktuelt og individuelt var berørt af vandplanerne - f.eks. fordi et vandløb på vedkommendes ejendom skulle have været udpeg t som "stærkt modificeret", eller fordi et bestemt virkemiddel ikke skulle have været brugt for et bestemt vandløb - og hvilken konkret betydning det har for vedkommende. I stedet ønsker sagsøgerne en abstrakt prøvelse af bl.a. sagsøgtes generelle vejledninger om udpegning af vandløb, og dette er uforeneligt med kravet om retlig interesse. Man kan ikke få prøvet gyldigheden af vandplanerne generelt; man kan få prøvet, om en vandplan kan anvendes konkret i forhold til en bestemt sagsøger/landmand. Ex tuto bemærkes, at de betingelser, der ifølge Højesterets dom i Maastricht-sagen (UfR H) helt undtagelsesvist gælder for, at gældende retskrav til retlig interesse kan fraviges, ikke har betydning for denne sag og i øvrigt heller ikke er opfyldt. Denne sag vedrører ikke, som det var tilfældet i Maastricht-sagen, Irak-sagen (UfR H) og senest Lissabon-sagen (UfR H), spørgsmål om overførsel eller afgivelse af lovgivnings- eller myndighedskompetence. Side 9/16

10 6. JULI2012 Desuden har Danmarks gennemførelse af vandrammedirektivet (2000/60ÆF) mv. ikke den for søgsmålskompetence fornødne generelle og indgribende betydning ''for den danske befolkning i almindelighed', jf. Højesterets præmisser i Maastricht-sagen, der er gentaget i såvel præmisserne i såvel Irak-sagen som i Lissabon-sagen. Ex tuto bemærkes videre, at heller ikke Århus-konventionen af 25. juni 1998 tillægger sagsøgerne søgsmålskompetence i sagen, som ikke vedrører sagsøgernes manglende adgang til miljøoplysninger, jf. konventionens artikel 9, stk. l. I forlængelse heraf bemærkes, at heller ikke Bæredygtigt Landbrug som organisation har søgsmålskompetence efter Århus-konventionens artikel 9, stk. 2. Det er således Naturstyreisens opfattelse, at Bæredygtigt Landbrug ikke er en organisation, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, jf. Århus-konventionens artikel 2, stk. 5, men er en landbrugsorganisation, hvis formål er at aktivt at påpege urimeligheder og begrænsninger i produktionsforhold, for derved at forbedre et bæredygtigt dansk landbrugs indtjening, jf. organisationens formålsparagraf (bilag 0). 6. Anbringender om begæringen om opsættende virkning Miljøministeriet gør gældende, at sagsøgernes anmodning om opsættende virkning ikke skal tages til følge af følgende grunde: Indledningsvis bemærkes for det første, at det er unødvendigt at tage stilling til begæringen om opsættende virkning, hvis sagsøgtes afvisningspåstand tages til følge. Det giver således først mening at tale om opsættende virkning, hvis Bæredygtigt Landbrugs medlemmer har retlig interesse i påstandene. For det andet bemærkes, at Bæredygtigt Landbrug med indholdet af stævning, processkriftet om opsættende virkning og processkrift l har valgt en meget bred tilgang til valget af de mange anbringender, der gøres gældende. Til gengæld er anbringenderne de fleste steder enten kun overfladisk behandlet eller forsøgt underbygget med Bæredygtigt Landbrugs egne notater. Anbringenderne fremstår som en slags "spredt fægtning". Sagsøgte finder det derfor ikke formålstjenligt - i hvert fald ikke på retssagens nuværende udviklingstrin - at forholde sig enkeltvis til Bæredygtigt Landbrugs mange mere eller mindre konkrete anbringender i foreningens processkrifter. I stedet vil sagsøgte nedenfor begrænse sig til en redegørelse for, hvorfor Bæredygtigt Landbrug ikke skal have medhold i sin begæring om opsættende virkning, da retspraksis' betingelser herfor ikke er opfyldt. Side 10/16

11 6. JULI2012 For det tredje bemærkes, at Bæredygtigt Landbrugs anmodning om opsættende virkning angår generel lovgivning. Som nævnt er vandplanerne vedtaget med hjemmel i miljømålsloven og sat i kraft af miljøministeren på baggrund af ministerens lovgivningsmæssige kompetence hertil, jf. miljømålslovens 29, stk Om betingelserne for opsættende virkning Bæredygtigt Landbrug gør gældende, at vandplanerne er ugyldige, da det er vedtaget i strid med vandrammedirektivet Spørgsmålet om opsættende virkning afhænger i sager, der vedrører en national bestemmelses forenelighed med en fællesskabsregel, efter EU-Domstolens praksis af medlemsstaternes interne procesret. Disse regler må dog ikke gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå en midlertidig retsbeskyttelse, hvis en national regel er i strid med fællesskabsretten, jf. EU-Domstolens dom i sag nr. C-432/05 U ni bet, præmis 79 f.. Efter dansk retspraksis kan et søgsmål - som her - om lovgivningens forenelighed med EUretten kun helt undtagelsesvist tillægges opsættende virkning. Det er for det første en betingelse herfor, at der på forhånd er rimelig grund til at antage, at den pågældende bestemmelse er i strid med EU-retten, jf. Højesterets kendelse i sagen om Øresundsforbindelsen (U fr. 1995, side 634). Herudover må opsættende virkning nægtes i sådanne sager, hvis en tilsvarende anmodning ville blive nægtet under en sag om prøvelse af en administrativ afgørelse, jf. Østre Landsrets kendelse i Ladbrokes-sagen (UfR 2005, side 2650). Med hensyn til opsættende virkning under et søgsmål om gyldigheden af en administrativ afgørelse bemærkes, at det - uanset grundlovens 63, stk. l, 2. pkt. - følger af retspraksis, at domstolene kun undtagelsesvist vil kunne tillægge sådanne søgsmål opsættende virkning, jf. første gang Højesterets kendelse optrykt i UfR 1994, side 823 (Gyproc-sagen). I en kommentar til kendelsen fremhæver højesteretsdommer Per Walsøe i UfR 1995 B, s.128 ff., endvidere, at adgangen til at tillægge opsættende virkning under et søgsmål om lovligheden f en administrativ afgørelse "må anvendes medforsigtighed og kun i klare tilfælde." Hvorvidt et sådant søgsmål bør tillægges opsættende virkning, beror herefter på en afvejning af på den ene side det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, overfor på den anden side arten og omfanget af den skade, den pågældende kan blive påført, herunder om denne vil blive påført en alvorlig og muligvis uoprettelig skade, ligesom det må tillægges betydning, om der efter en foreløbig vurdering foreligger et rimeligt grundlag for påstanden om ugyldighed af den pågældende administrative afgørelse, jf. Gyproc- og Ladbrokes-kendelsen samt Højesterets kendelse gengivet UfR 2000, side 1203 og Vestre Landsrets kendelse i U fr. 2006, side Side 11/16

12 6.JULI2012 Retspraksis må betegnes som meget restriktiv med hensyn til opsættende virkning, ikke mindst når der som her er tale om en anmodning om opsættende virkning i forhold til lovgivning. Højesteret har senest bekræftet dette i sin kendelse af 3. maj 2012 i sag 356/2011, hvor Højesteret ikke tillagde et søgsmål om lovligheden af lov om et testcenter for store vindmøder ved Østerild opsættende virkning. Højesteret henviste til, at der efter en foreløbig vurdering ikke var rimelig grund til at antage, at testcenterloven tilsidesatte EU-regler på en måde, der kunne føre til lovens ugyldighed. Højesteret henviste også til, at det offentlige under henvisning til energipolitiske hensyn havde en betydelig interesse i, at lovens gennemførelse ikke udsættes, en interesse der var større, end de kærendes interesser i, at gennemførelsen udsættes. 6.2 Rimeligt grundlag for sagsøgernes påstand Det er ikke under nærværende sag dokumenteret, at der skulle være rimelig grund til på. forhånd at antage, at vandplanerne skulle være i strid med EU-direktiver som vandrammedirektivet eller grundlæggende rettigheder. Som det fremgår af de af sagsøgte fremlagte bilag, forelå der t omfattende materiale forud for vedtagelsen af vandplanerne. Som det fremgår heraf, blev forholdet til EU-retten iagttaget undervejs. Det er udokumenteret, at implementeringen af vandplanerne skulle være mangelfuld i nogle af de henseender, som sagsøger har gjort gældende, på en måde som efter retspraksis' betingelser kan føre til, at anmodningen om opsættende virkning tages til følge. Som nævnt skal kommunerne - som opfølgning på de udstedte statslige vandplaner - udarbejde handleplaner. Kommunerne skal i den forbindelse bl.a. prioritere vandløbsindsatsen for virkemidlerne "vandløbsrestaurering" og "ændret vandløbsvedligeholdelse". Det bemærkes i den forbindelse, at det først står klart, hvordan den enkelte lodsejer bliver berørt af vandplanerne, når de kommunale handleplaner og navnlig de efterfølgende tilrettelser af de relevante kommunale vandløbsregulativer er vedtaget i kommunerne. De virkemidler, der er vedtaget på baggrund af anden lovgivning - f.eks. lovgivning om randzoner - vil endvidere bestå, selvom nærværende sagsanlæg tillægges opsættende virkning. 6.3 Om Bæredygtigt Landbrugs hovedanbringender Bæredygtigt Landbrug gør gældende, at sagsøgtes begrænsede udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede ikke er i overensstemmelse med vandrammedirektivet, bl.a. fordi landbrugsmæssig dræning ikke i tilstrækkelig grad er benyttet som begrundelse for at udpege vandløb som stærkt modificerede: Side 12/16

13 6. J Ll2012 Sagsøgtes udpegning af vandløb er i overensstemmelse med vandrammedirektivet og EU Kommissionens relevante vejledning. Der henvises til det ovenfor i afsnit 4.2 (side 5) anførte om den obligatoriske to-delte procedure ved udpegning af vandløb som stærkt modificerede eller kunstige. Der henvises også til bilag F - "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer" opdateret maj 2012, s som er blevet lagt til grund og benyttet af Naturstyrelsen i forbindelse med udpegning af vandløb. Landbrugsmæssig dræning medfører således ikke i sig selv, at et vandløb skal udpeges som stærkt modificeret. Det skal have en betydelig negativ indvirkning på dræningen at opfylde målet om god tilstand for, at et vandløb kan udpeges som stærkt modificeret. Bæredygtigt Landbrug synes at forudsætte, at vedligeholdelsen af vandløb omfattet af vandplanerne vil ophøre, og at dette vil medføre, at landbrugets dræn bliver mindre effektive eller stopper. Det bestrides. Vedligeholdelsen skal ikke nødvendigvis ophøre i vandløb, der i vandplanerne har fået tilknyttet indsatsen "ændret vandløbsvedligeholdelse". Vandløbsvedligeholdelsen skal ændres for at nå målet om, at vandløbet skal være i god tilstand. I hvor høj grad - og med hvilke tiltag - vedligeholdelsen skal ændres, skal kommunerne vurdere for hvert enkelt vandløb i forbindelse med de kommunale handleplaner og navnlig de efterfølgende tilrettelser af de relevante kommunale vandløbsregulativer. Der skal ikke gennemføres større indsats, end der er behov for. Før kommunerne igangsætter en vandløbsindsats, skal konsekvenserne vurderes for de nærliggende arealer. Her skal man blandt andet se på, om arealer bliver vådere på grund af forhøjet vandstand i dræn. Det følger således af lovforslaget til Grøn Vækst-loven (lov nr. 553 af l. juni 2011), jf. lovforslag nr. L 165 af 4. marts 2011, de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3, at der for hver enkelt udpeget vandløbsstrækning, hvor der skal gennemføres en indsats for ændret vandløbsvedligeholdelse, skal udarbejdes konkrete konsekvensvurderinger og konsekvenskort, dvs. vurderinger og kort, der konkret beskriver, hvilke arealer der forventes at blive påvirket af den ændrede vedligeholdelse og i hvilken udstrækning. I disse vurderinger skal også indgå konsekvenser i forhold til omfanget af vådere arealer som følge af en eventuelt forhøjet vandstand i dræn mv. Naturstyrelsen udarbejder en landsdækkende metodebeskrivelse, der skal anvendes ifin. disse konsekvensvurderinger, Side 13/16

14 6.JULI2012 men det er kommunerne som vandløbsmyndighed, der konsekvensvurderer, og gennemfører de nødvendige indsatser, så vandløbenes tilstand forbedres i henhold til vandplanerne. På baggrund af disse konsekvensvurderinger udbetales der kompensation til berørte landmænd via landdistriktsmidler. Bæredygtigt Landbrug gør endvidere gældende, at der ikke er gennemført en tilstrækkelig forudgående analyse af de økonomiske konsekvenser af vandplanerne. Heroverfor henvises til, at der forud for vandplanerne vedtagelse er gennemført en række økonomiske analyser. To ministerielle virkemiddeludvalg har analyseret, hvordan man mest omkostningseffektivt kunne implementere vandrammedirektivet. Herunder blev der gennemført analyser af forskellige virkemidlers omkostningseffektivitet I den forbindelse fremlægges rapport fra det såkaldte "Virkemiddeludvalg I" som bilag P og fra det såkaldte "Virkemiddeludvalg II" som bilag Q. 6.4 Det offentliges interesse ctr. risikoen for uoprettelige skader Sagsøgte gør gældende, at gennemførelsen af vandplanerne er nødvendig af væsentlige samfunds- og miljømæssige hensyn som nærmere konkretiseret i bl.a. vandrammedirektivets præambelbetragtninger og forarbejderne til miljømålsloven. Begæringen om opsættende virkning tilsiger at udskyde det tidspunkt, hvor den samlede plan for det danske vandmiljø i vandplanerne kan sættes i gang. Heroverfor står at eventuelle skadesvirkninger, der vil være forbundet med vandplanerne vil kunne imødegås ved kompensation og kunne genskabes ved f.eks. ophævelse af begrænsninger på muligheden for vandløbsvedligeholdelse. Alt i alt må det - på baggrund af Højesterets restriktive retspraksis herom - anses for udelukket, at Bæredygtigt Landbrugs søgsmål kan tillægges opsættende virkning på det foreliggende grundlag. 7. Forslag til sagens behandling Bæredygtigt Landbrug anmoder om, at sagen behandles med tre dommere. Sagsøgte har ikke bemærkninger hertil. Side 14/16

15 6. JULI Processuelle meddelelser til sagsøgte kan stiles til Kammeradvokaten v/advokat Anders Lotterup, Vester Parimagsgade 23, 1606 København V G.nr ANL!stj). 9. Momsregistrering Sagsøgte ikke momsregistreret. lo. Dokumenter, som påberåbes: Bilag A: Udskrift af 8. juni 2012 fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside Bilag B: Udskrift af 12. juni 2012 fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside Bilag C: Vandplan for hovedvandopland 1.13, Odense Fjord Bilag D: Arbejdspapir fra Miljøministeriets arbejdsgruppe om vandløb om karakteriseringen af vandløb og indsatsprogrammet på vandløbsområdet, december 2011 Bilag E: Naturstyreisens virkemiddelkatalog Bilag F: Naturstyreisens "Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer", opdateret maj 2012 Bilag G: Basisanalyse del l for RUR-området Bilag H: Basisanalyse del 2 for RUR-området Bilag J: Økonomisk analyse af vandanvendelsen Bilag K: Arbejdsprogram af 22. december 2006 for tilvejebringelse af vandplanen Bilag L: Oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver Bilag M: Naturstyreisens høringsnotat om vandplanerne af 22. december 2011 Bilag N: Odense Kommunes forslag til vandhandleplan, fra juni 2012 Side 15/16

16 6.JUL12012 Bilag 0: Bæredygtigt Landbrugs formålsparagraf Bilag P: Rapport "Virkemiddeludvalg I" Bilag Q: Rapport "Virkemiddeludvalg II" København, den 6. juli 2012 Side 16/16

Svarskrift. Til Vestre Landsret, 14. afd.

Svarskrift. Til Vestre Landsret, 14. afd. J.nr.: 7504193 SFS/ANL/MSH Svarskrift Til Vestre Landsret, 14. afd. I sagsnr. B-1903-12: Landbrug & Fødevarer som mandatar for 1. Mellergård v/landmand Erik Gade 2. Skovlundegård I/S v/landmand Jeroen

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. maj 2012 Sag 356/2011 Landsforeningen for Bedre Miljø og Landsforeningen for Bedre Miljø som mandatar for A m.fl. (advokat René Offersen for alle) mod Miljøministeriet

Læs mere

Randzoner og vandplaner

Randzoner og vandplaner 1 Randzoner og vandplaner - hvad er op, og hvad er ned? Ved Håkun Djurhuus 2 I. Randzoner Baggrunden for randzoneloven: Den første randzonelov, der blev vedtaget den 14. juni 2011, blev ændret (skærpet)

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1 om vandplanens tilvejebringelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1 om vandplanens tilvejebringelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2015 J.nr.: NMK-400-00371 Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens vedtagelse af Vandplan 2.6 Østersøen Natur-

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

747-S022507-116 HSC/hel/kmp 30.09.2015 Normansvej 1 8920 Randers NV Tel. +45 7015 1000 Fax. + 45 7221 1781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

747-S022507-116 HSC/hel/kmp 30.09.2015 Normansvej 1 8920 Randers NV Tel. +45 7015 1000 Fax. + 45 7221 1781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. 747-S022507-116 HSC/hel/kmp 30.09.2015 Normansvej 1 8920 Randers NV Tel. +45 7015 1000 Fax. + 45 7221 1781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 140 ansatte, heraf 55 jurister Advokatpartnerselskab

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning.

Ved brev af 8. marts 2016 anmodede Emmelev A/S Energiklagenævnet om at tillægge klagen af 4. marts 2016 opsættende virkning. Til: Emmelev A/S Energistyrelsen Fremsendes pr- e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2012 J.nr.: NMK-400-00068 Ref.: ssc AFGØRELSE i sagerne om vedtagelse af de statslige vandplaner Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2012 J.nr.: NMK-400-00054 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sagerne om vedtagelse af de statslige vandplaner Natur-

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner. Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen.

Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner. Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen. Juridiske spørgsmål rejst i høringssvarene vedrørende vandplaner Ved Oluf Engberg, Kontorchef JURA, Naturstyrelsen. Status for høring af vandplaner Den offentlige høring af forslag til 23 vandplaner blev

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljømålslovens 53, stk. 1, nr. 1, om de statslige vandplaners tilvejebringelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2012 J.nr.: NMK-400-00063, NMK-400-00067 og NMK-400-00069 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sagerne om vedtagelse

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 1) LBK nr 1531 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

MAD 2012.3314NMK - NMK2012.NMK.400.00063

MAD 2012.3314NMK - NMK2012.NMK.400.00063 NMK2012.NMK-400-00063, NMK2012.NMK-400-00067 og NMK2012.NMK-400-00069 MAD 2012.3314 Efter klage fra 3 landmænd blev de af Miljøministeren i december 2011 vedtagne 23 vandplaner ophævet og hjemvist, da

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 19-11-2015 Administration af vandløbsloven I brev af 4. november 2015 fra Miljø- og Fødevareministeren rettes der en generel henvendelse til alle landets kommuner om, at være

Læs mere

Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com

Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com Langeland Vandløbslaug v. Erik Pilegaard Petersen - Langøvej 4-5932 Humble, Tlf.: 62571136 Mail: aepilegaard@gmail.com Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Dato 17. august 2012 Vedr. forslag

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

RANDZONER OG VANDPLANER - EN KOMMUNAL UDFORDRING

RANDZONER OG VANDPLANER - EN KOMMUNAL UDFORDRING Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus PLANTEKONGRES 2013 RANDZONESAGERNE, VANDPLANSAGERNE, EFTERAFGRØDESAGERNE M.V. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus RETSSAGERNE DET STORE OVERBLIK OVER SAGS- KOMPLEKSET - STATUS Der verserer nu to retssager

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vandplaner. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om vandplaner. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om vandplaner Marts 2014 BERETNING OM VANDPLANER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats 2012-2015 KL s temadag om politisk styring af vand- og naturindsatsen 13. April 2012 i Vejle Ved Anni Kær Pedersen, akp@kl.dk, tlf. 3370-3241

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere