Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015"

Transkript

1 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl Indkaldelsen indeholdt i henhold til foreningens vedtægter følgende dagsordenen: a. valg af dirigent c. kassererens regnskab d. forslag fra bestyrelsen f. valg af bestyrelse Formand / på valg: Allan Christensen ønsker ikke genvalg Næstformand / ej på valg: ledig Kasser / på valg: Dennis Vanggaard ønsker ikke genvalg Menigt medlem / på valg: ledig Menigt medlem / ej på valg: Camilla Johansen Bestyrelsen indstiller følgende til bestyrelsen: Kenneth Pedersen, Vanløse Bladet Bernadette Johannsen, BKJ Bogføringsservice Birgit M. Lemvigh, Advokatfirmaet, Birgit M. Lemvig (udgår) g. valg af revisor Foreningen har p.t. ingen revisor - sidste års valgt revisor er fratrådt. h. eventuelt Før generalforsamlingen startede havde bestyrelsen inviteret Joan Fauerskov Cordtz og Tinna Woigth fra PWC til at komme og fortælle lidt om reglerne for gule plade biler og medlemmerne fik mulighed for at spørge hertil. Kassereren Dennis Vangsgaard bød velkommen på vegne af bestyrelsen og takkede PWC for deres foredrag. Herefter gik generalforsamlingen i gang med punkt a. valg af dirigent og her blev Dennis Jakobsen fra Advokatfirmaet Dalgas & Deleuran foreslået som dirigent uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og der var 19 medlemmer, heraf 4 repræsenteret ved fuldmagt. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerende, men alene en ekstrakt der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Formandens beretning forelå ikke og eftersom formanden Allan Christensen ikke var mødt eller havde fremsendt sin beretning - punktet udgik.

2 c. kassererens regnskab Igen trådte Dennis Vangsgaard til og gennemgik fremsendte årsregnskab. Resultat endte med et overskud på kr ,92. Der kunne konstateres et underskud på bladet i år 2014 på ca og fremadrettet håndteres bladets drift anderledes, således dette sker igen. Egentlig var bladet tænkt som en billigere måde at annoncere på end via aviserne. Regnskabet blev godkendt efter spørgsmål til enkelte poster. Det bemærkedes dog at der ikke til udarbejdelse af årsregnskabet forelå en primobalance. Dennis nævnte at hvis der ikke var lykkedes at skaffe mange nye medlemmer i 2014, ville der havde været et underskud i d. forslag fra bestyrelsen Bestyrelsens forslag vedrørende vedtægter, ønskes at træde i kraft omgåede efter godkendelse. Vedtægtsændringer 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grønt Erhverv Vanløse. Foreningens binavn er Grønt erhverv Vanløse - Fremtidens platform. Foreningens adresse er den til enhver tid valgte formands forretningsadresse. Foreningens navn er Grønt Erhverv Vanløse. Foreningens binavn er Grønt Erhverv Vanløse - Fremtidens Platform. Foreningens adresse vælger bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor formanden er valgt. en ønskes: fordi det ikke altid er bekvemt at benytte formanden adresse. 2 Foreningens formål Foreningens hovedformål er at fremme erhvervslivet i Vanløse, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter. Dernæst opfordrer vi vores medlemmer til at arbejde aktivt og synligt med miljørigtige tiltag og bestyrelsen arbejder for at levere værktøjer til dette og arrangerer møder med grønne temaer og indslag. Foreningens hovedformål er at fremme erhvervslivet i Vanløse, at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, at arbejde aktivt og synligt med miljørigtige tiltag og for at levere værktøjer til dette og at arrangerer møder med grønne temaer og indslag. en ønskes: bedre formulering 3 Medlemmer Stk 3 Udmeldelse sker skriftligt og gælder ved udgangen af det halvår, hvor udmeldelsen finder sted. Udmeldelse sker skriftligt og gælder ved udgangen af det år, hvor udmeldelsen finder sted. en ønskes: Vi har helårs opkrævninger

3 Stk 4 Ejerskifte eller ændring af cvr, navn, adresse eller lignende meddeles foreningens kasserer. af navn, adresse og lign. Meddeles foreningens kasserer. en ønskes: idet ændring af CVR nr er et nyt medlem 4 Kontingent Afsnit 2 Kontingentet ved foreningens start er kr. 1500,-/helårligt for erhverv med 0-5 ansatte 3000/helårligt for erhverv med 5 ansatte eller flere. På generalforsamlingen besluttes størrelse af følgende kontingenter: 1) virksomhed med 0-5 ansatte - 2) Virksomhed med 6 eller flere ansatte. en ønskes: ellers skal denne vedtægt ændres hvert år Afsnit 3 For foreninger, offentlige institutioner og andre med særlig tilknytning til erhvervslivet gælder ovenstående, dog med undtagelse af frivillige foreninger der betaler: 1500,- /helårligt. For foreninger, offentlige institutioner og andre med særlig tilknytning til erhvervslivet gælder ovenstående, dog med undtagelse af frivillige foreninger der betaler kontingent som 1) virksomhed med 0-5 ansatte. en ønskes: ellers skal denne vedtægt ændres hvert år Afsnit 4 Medlemmer af bestyrelsen betaler et nedsat kontingent på: 750,-/helårligt for erhverv med 0-5 ansatte 1500,-/helårligt for erhverv med 5 ansatte eller flere.lav to modeller Medlemmer af bestyrelsen betaler halvt kontingent. Størrelsen afhænger af kategorien virksomheden er i. en ønskes: således denne vedtægt ikke skal ændres hvert år vedr. kontingent ændring 5 Bestyrelse Stk 1 Foreningen ledes af en frivillig arbejdende bestyrelse, der består af indtil 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen efter forudgående indstilling fra medlemmerne. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Foreningen ledes af en frivillig arbejdende bestyrelse, der består af indtil 5 medlemmer og max. 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. en ønskes: således der ikke behøves indstilling fra medlemmer, men det er et hvert medlem muligt at stille op.

4 Stk 2 Generalforsamlingen vælger på ulige årstal formand, kasserer og menigt medlem. Lige årstal vælges kasserer og andet menigt medlem. Alle er valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand kasserer. I lige årstal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen og i ulige årstal vælges 2 medlemmer. Alle er valgt for en periode på 2 år, derudover skal der vælges 2 suppleanter, begge for en etårig periode. en ønskes: kassereren var på valg hvert år og suppleanter tilføjes Forslaget blev godkendt med alle stemmer, dog var der en rettelse til ændringen, så det kommer til at lyde således: Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer. I lige årstal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen og i ulige årstal vælges formand og 2 medlemmer. Alle er valgt for en 2 årige periode, derudover skal der vælges 2 suppleanter, begge for en etårig periode. 6 Generalforsamling Stk 8 a. valg af dirigent c. kassererens regnskab d. forslag fra bestyrelsen f. valg af bestyrelse g. valg af revisor a. valg af dirigent c. kassererens regnskab d. forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent f. valg af formand g. valg af bestyrelse h. valg af revisorer fra foreningen i. eventuelt en ønskes: der refereres i 4 stk 2, at kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Vedtages dette punkt foreslår bestyrelsen uændret kontingent. Forslaget blev godkendt med alle stemmer, dog med en lille tilføjelse: punkt f. valg af formand i ulige år. Og med godkendelsen af dette punkt, så ændre dagsordenen sig til den foreslået dagsorden for resten af generalforsamlingen. 7 Regnskab og revision Ændres til Regnskab Stk 1 Kassereren fører foreningens regnskab. Kontingent registreres i foreningens system med fortløbende faktura-numre. Foreningens kasserer står alene for enhver form for opkrævning. Alle udbetalinger kan kun ske af kassereren med formandens godkendelse. Kassereren fører foreningen regnskab i henhold til bogføringsloven. Kassereren varetager bogholderiet. Betalinger sker af 2 i bestyrelsen i forening. Ingen kan tegne foreningen alene. en ønskes: således kan ingen tage af kassen og alt ikke ligger på et par skuldre

5 Stk 2 Foreningens penge anbringes efter bestyrelsens skøn. Penge fra foreningen kan kun hæves med underskrift af formand. Foreningens penge anbringes efter bestyrelsens skøn. en ønskes: enkelthed og tegning af foreningen sker af 2 i forening Stk 3 Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte revisor Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet gennemgås af 2 af foreningens medlemmer. en ønskes: idet revidering af regnskabet er unødvendigt og forbeholdt store koncernselskaber. 3 Medlemmer Stk 6 Ved ophør i erhvervslivet og/ eller pensionering er det muligt, for tidligere medlemmer, at være passivt medlem af foreningen dog uden stemmeret ved generalforsamlingen. en ønskes: For at tidligere medlemmer af GEV kan opretholde kontakten til erhvervslivet i Vanløse (Lisborg Elteknik/Godt Håndværk) 5 Bestyrelsen Stk 1 Foreningen ledes af en frivillig arbejdene bestyrelse, der består af indtil 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen efter forudgående indstilling fra medlemmerne. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Foreningen ledes af en frivillig arbejdene bestyrelse, der består af indtil 5 medlemmer. De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen efter forudgående indstilling fra medlemmerne. Der kan alene indstilles og vælges erhvervsdrivende fra Vanløse til bestyrelsen. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. en ønskes: (Charlotte Jais Olsen, Fiskaféen) Forslaget blev, frafaldt efter en drøftelse om tilknytningsforhold. Se samme forslag foreslået af bestyrelsen.

6 5 Bestyrelsen Stk 4 Bestyrelses poster kan kun besættes af medlemmer med CVR nummer eller ansat under CVR nummer. en ønskes: For at kunne opretholde en aktiv erhvervsorienteret bestyrelse, som repræsenterer CVR registrede medlemmer af GEV (Lisborg Elteknik/Godt Håndværk) 7 Regnskab og revision Stk 4 Foreningen er fuldt momsregisteret en ønskes: Foreningen er i dag delvis momsregistreret. Vores kontingent er momsfritaget. Dette medfører at moms på omkostningerne også fordeles. Dvs forholdsmæssigt, hvilket gør vores udgifter større end de egentlig er, da noget af momsen ikke kan fradrages. Der er for momsregistrerede medlemmer igen ulemper ved at foreningen er fuldt momsregistreret, da vi kan få momsen tilbage. For medlemmer der ikke er momsregistreret øges kontingentet med momsen. Men foreningens overskud øges også, da omkostningerne ikke længere pålægges ikke fradragsberettigede momsdel. Mit forslag er at foreningen bliver fuldt momsregistreret og dermed kontingentet pålægges moms fremover (BKJ Bogføringsservice). Efter lidt forklaring og drøftelse ikke mindst sammen med PWC, som stadig var tilstede, blev forslaget godkendt med alle stemmer. Efter vedtagelse af 6 stk 8, er dagsordenen lidt ændret, der er indføjet punktet f. valg af formand i ulige år g. valg af bestyrelse h. valg af revisorer fra foreningen i. eventuelt f. valg af formand Dirigent oplyste af jvf fremsendte så ønskede Allan Christensen ikke genvalg på posten Dennis Vangsgaard blev foreslået af generalforsamlngen og han accepterede. Dennis Vangsgaard blev enstemmigt valgt. g. valg af bestyrelse Bestyrelsen havde indstillet følgende til bestyrelsen Kenneth Pedersen, Vanløse Bladet, accepterede valget Bernadette Johannsen, BKJ Bogføringsservice, accepterede valget Birgit M. Lemvigh, Advokatfirmaet, Birgit M. Lemvig, måtte desværre trække sig pga sygdom. Martin Olesen, Realmæglerne, accepterede valget. Kenneth Pedersen for 2 år, Bernadette Johannsen for 2 år og Martin Olesen for 1 år. Valg af suppleanter: Ibrahim Topal, Christiansen & Andersen VVS Dennis Jakobsen, Advokatfirmaet Dalgas & Deleuran Begge blev valgt for 1 år.

7 h. valg af revisorer fra foreningen Der var i første omgang ikke så stor tilslutning, men så meldte Michael Engmann, Godt Håndværk og Jonny Eichworth, Showtime Music & Events. De blev valgt for 1 år. i. eventuelt Lisborg El-teknik/Godt Håndværk havde foreslået: Ved et evt. overskud fra byfesten, foreslås dette placeret i en fond eller lignende. Herfra kan der ansøges midler til kunst, kultur eller almennyttige formål i bydelen. F.eks. en bænk. Emnet blev drøftet og der var lidt spredte meninger om emnet, idet det måske kunne konflikte med tilskud/offentlige midler. Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder med forslaget i det kommende år. Vanløse på den 2. ende Camilla Johansen oplyste at bestyrelsen arbejde på højtryk mht. Vanløse på den 2. ende og en del allerede var på plads, men hun desværre ikke på nuværende tidspunkt, løfte sløret for så meget men der vil løbende offentliggøre kunstner ect på vores hjemmeside og på Facebook. Dog kan Camilla oplyse, at arrangement bliver større i år og vil løbe frem til kl 24:00 på torvet Salg af boder til private vil komme til at ske via vores hjemmeside. Boder til Erhvervslivet bliver prioriteret højest, dvs de bedste pladser. Der bliver behov for mange hænder i år og Camilla vil snarest sende forespørgsler ud om hvem der kan hjælpe til.. Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere