KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning."

Transkript

1 KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

2 Indhold 1 Indledning og formål Periodisering Handlinger ved hver periodeafslutning Likvide konti Afstemning af systemkonti Systemkonti vedr. likviditet Fejlkonti, funktion Midlertidige konti, funktion Systemkonti, Funktion Debitor Kreditor, systemkonto xxxxx Intern fakturering Andet Anlægsaktiver Direkte posteringer på hovedkonto Balancekonti generelt Handlinger ved kvartalsafslutningen Handlinger ved halvårsafslutningen Handlinger ved årsafslutningen Likvide konti vedr. selvejende institutioner Moms Afstemning af systemkonti Mellemregningskonti, funktion ( ) Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) Kontrol af grænsesnit Afskrivninger og nedskrivninger af tilgodehavender Afskrivning af tilgodehavender Nedskrivning af tilgodehavender Hensættelser og eventualforpligtelser Hensatte forpligtelser Eventualforpligtelser og rettigheder Side 2 af 15

3 1 Indledning og formål Denne instruks beskriver arbejdet med regnskabet i Københavns Kommune, både i årets løb og ved årsafslutningen. Med henblik på at sikre en ensartet regnskabspraksis og et løbende retvisende regnskab er der oplistet i instruksen, hvordan og hvor ofte regnskabets opgaver i tilknytning til periodelukning og årsafslutning skal finde sted. Intentionen med instruksen er dermed at skabe et overblik over de fælleskommunale kvalitetssikringsprocesser, som skal finde sted på baggrund af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ og de underliggende fælleskommunale forretningsgange. Instruksen er baseret på fordelingen af opgaver mellem Koncernservice og forvaltningerne. Hvis der er indgået særskilt aftale om andre opgavefordelinger mellem forvaltningerne og Koncernservice, er det disse, der gælder. På denne baggrund beskrives her de løbende, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige handlinger, der sikrer en korrekt aflæggelse af regnskabet, og der henvises til regelgrundlaget og vejledninger. 2 Periodisering Regnskabet for en given periode i løbet af året eller for året som helhed kan kun levere konsistente, sammenlignelige tal, hvis der foretages en korrekt periodisering af udgifter og indtægter. Københavns Kommune foretager periodisering ifølge transaktionsprincippet, hvilket indebærer, at udgifter henføres til den periode, hvor leveringen foregår eller arbejdet præsteres, mens indtægterne henføres til indtjeningsperioden. Dermed skal både indtægter og udgifter uanset betalingstidspunktet henføres til den periode, de vedrører. Det gælder blandt andet, at: Varer/tjenesteydelser modtaget i indeværende periode, eller hvor risikoovergangen er sket i indeværende periode (dvs. at leverandøren ikke længere er ansvarlig for leveringen), medtages i indeværende periode, uagtet at faktura modtages i næste periode, såfremt beløbet kan estimeres pålideligt. Det er et krav at overvejelserne bag skønsmæssige posteringer dokumenteres Varer/tjenesteydelser bestilt i indeværende periode med levering i næste periode, skal medtages i næste periode. Overvejelser omkring hensættelse til skyldige omkostninger og eventualforpligtelser fremgår jf. afsnit 6.6. Udgifter afholdt i indeværende periode, hvor leveringen af varen/tjenesteydelsen først sker i næste periode, fx forudbetalt husleje eller udbetalingen af løn til tjenestemænd, skal medtages i næste periode. Hvis en udgift kan henføres til flere perioder, fx ved regelmæssige betalinger som abonnementer o.l., følger driftspåvirkningen altid fakturadato, hvis der ikke er ganske særlige forhold, der betinger en anden periodisering. Side 3 af 15

4 Indtægter indregnes i optjeningsåret/i takt med at man optjener ret til dem fx skal den del af barselsrefusion, der relaterer sig til barsel afholdt i indeværende periode, indregnes i denne. Udgifter til Landsbyggefonden skal udgiftsføres, når der foreligger en skemagodkendelse jf. transaktionsprincippet, hvorefter alle udgifter indregnes, der vedrører året, såfremt disse kan dokumenteres pålideligt. I forbindelse med periode 13 gælder der særlige regler for indregning, idet kun indtægter og udgifter som er væsentlige for det samlede regnskab skal henføres til gammelt år. Regelgrundlag: Bilag om bogføring Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel Bogføring 3 Handlinger ved hver periodeafslutning 3.1 Likvide konti Kasser skal dagligt tælles op og stemmes af med kasserapporten. Mindst en gang ugentligt og ved månedsafslutningen afsluttes kasserapporten, der umiddelbart herefter godkendes og bogføres. Forvaltningerne (og Koncernservice (KS)) 1 skal mindst ved månedsafslutningen afstemme alle likvide konti. Desuden skal afstemningerne logges i afstemningsloggen minimum hvert kvartal. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti; Bilag om Kassevirksomhed Vejledning: Fælles forretningsgang om afstemning af balancekonti 3.2 Afstemning af systemkonti Systemkontiene er primært oprettet til brug for automatiske posteringer genereret af KØR. I forbindelse med periodeafslutningerne skal systemkontiene i KØR stemmes af. Et samlet overblik findes på KORinfo. De specifikke krav til kontiene er de følgende: Systemkonti vedr. likviditet Saldoen på nedenstående systemkonti vedr. likviditet skal være 0,-, når en periode lukkes. I relation til afstemningerne skal forvaltningerne derfor ved hver periodeafslutning sikre sig at: systemkonto xxxxx (Manuelle checks mv.) og systemkonto xxxxx (ucrossede checks) er nulstillet ved månedsskiftet. Koncernservice foretager den overordnede afstemning af de centrale checkkonti. 1 Koncernservice varetager denne opgave for de forvaltninger og enheder, der er overgået til Koncernservice som følge af Samlingen af Administrative Opgaver. Side 4 af 15

5 systemkonto xxxxx (Returneringer fra bank) opsamler returneringer fra banken, som er udtryk for manglende udbetaling til leverandører eller borgere. Kontoen skal være nulstillet. Kontoen anvendes, når der ikke har kunnet udbetales til en borger eller leverandør. Ved periodeafslutningen skal disse fejl være korrigeret og saldoen være 0,-. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo, vedr. checks og vedr. returneringer fra bank Fejlkonti, funktion Fagsystemer, der foretager posteringer i KØR, indeholder til tider posteringer, der ikke kan posteres korrekt i KØR (KØR-kontoen kan f.eks. være lukket, eller der er fejl i leverandør-stamdata). Saldoen på disse fejlkonti på funktion skal være 0,-, når en periode lukkes. Forvaltningerne (og KS) skal derfor sikre sig, at følgende fejlkonti nulstilles: systemkonto xxxxx systemkonto xxxxx Fejlkonti nulstilles ved ompostering til de korrekte driftskonti. Det skal sikres, at der rettes i kilden til fejlens opståen. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Midlertidige konti, funktion Det er som hovedregel ikke tilladt at foretage manuelle posteringer på funktion Hvis forvaltningerne har foretaget manuelle posteringer på midlertidige driftskonti på funktion , skal disse posteringer tilbageføres. Koncernservice følger op på dette og kontakter forvaltningen såfremt der ikke er tilbageført. Der er eks.vis tale om følgende konti: Konto Øredifference ved e-faktura/indkøb Konto Udgifter fra Projekt Konto Fragt i forbindelse med køb via netbutikken Koncernservice nulstiller de maskinelt dannede posteringer for konto ved regnskabsårets afslutning. Regelgrundlag: Vejledning: KORinfo, vedr. ørediff. og vedr. udgifter fra projekt Side 5 af 15

6 3.2.4 Systemkonti, Funktion Funktion er en hjælpefunktion, der automatisk anvendes af KØR. KØR bruger standardkonto og til at balancere debet og kredit for den enkelte organisation, når der bogføres på tværs af organisationer. Funktionen skal derfor balancere for kommunen som helhed. Det er ikke tilladt at foretage manuel bogføring på kontiene. Systemkontiene xxxxx (Mellemregning) og xxxxx (Mellemregnings-clearingskonto) kontrolleres månedligt af Koncernservice og fejl udposteres løbende. Vejledning: KORinfo Debitor KØR Debitor anvendes ved udstedelse af regninger, herunder indtægtsområder med momsregistreret virksomhed. Forvaltningerne (og KS) skal løbende afstemme sine debitorer, og i forbindelse med periodeafslutningen skal man opgøre og specificere 2 samtlige debitorer. Dokumentation for debitortilgodehavender skal minimum logges kvartalsvist. Systemkonto xxxxx (manuelt registrerede Debitorindbetalinger), eventuelle saldi skal specificeres. Systemkonto xxxxx (Debitortilgodehavender, dvs. udsendte, men ikke betalte fakturaer), eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Ikke-fordelte indbetalinger) Ved periodens afslutning kan der henstå en saldo for transaktioner, der ikke er afsluttet. Eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Ikke-identificerede indbetalinger) Ved periodens afslutning kan der henstå en saldo for transaktioner, der ikke er afsluttet. Eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Afskrivninger til udpostering) skal være nulstillet og alle poster fordelt ud på de korrekte driftskonti. Koncernservice afstemmer denne konto. Systemkonto xxxxx (Clearing for meget indbetalt) skal nulstilles. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo, vedr. debitorindbetalinger, debitortilgodehavender, ikke-fordelte indbetalinger, ikke-identificierede indbetalinger, afskrevne tilgodehavender og clearing. 2 Her gælder de almindelige regler for afstemning og specifikation af balanceposter Side 6 af 15

7 3.2.6 Kreditor, systemkonto xxxxx Forvaltningerne (og KS) skal løbende gennemgå poster vedr. de kreditorer, der er oprettet men ikke udlignet, på systemkonto xxxxx I forbindelse med periodeafslutningen skal forvaltningen afstemme og dokumentere en eventuel saldo. Afstemning skal foretages og dokumentation logges minimum kvartalsvist. Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at saldoen på kontoen er specificeret forvaltningerne (og KS) skal også foretage en vurdering af, om der ligger gamle fakturaer (tilbageholdte fakturaer) og kreditnotaer, der skal annulleres eller rettes, så de kan gå til betaling. Vær også opmærksom på, om der er fakturaer med en urealistisk lang betalingsfrist (betalingsdato langt ude i fremtiden). Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Intern fakturering Afregninger mellem kommunens forvaltninger skal ske via intern afregning i KØR, medmindre afregningen vedrører momsregistreret virksomhed. Interne afregninger skal sendes løbende, dog senest den 25. i enhver måned, således at modtageren kan godkende afregningen, foretage afklaring af regningsforholdet og konteringen kan blive afsluttet inden for samme periode. Der må ikke være uafsluttede interne afregninger ved periodelukning af hensyn til korrekt periodisering (transaktionsprincippet). I den forbindelse bemærkes det, at periodisering af intern afregning følger de generelle retningslinjer for periodisering, jf. afsnit 2. Regelgrundlag: Forretningsgang for intern afregning i KØR Vejledning: KORinfo 3.3 Andet Anlægsaktiver Det er forvaltningernes ansvar, at KØRs anlægsmodul løbende, men senest ved periodeafslutningen, er ajourført med tilgange, dvs. anlægsaktiver med en anskaffelsespris ex. moms på mindst kr. og en levetid på mindst et år, samt afgange, nedskrivninger, væsentlige varebeholdningsændringer, leasingbetalinger m.v. Registreringerne i KØRs anlægsmodul danner grundlaget for Københavns Kommunes omkostningsbaserede regnskab. Registreringerne foretages af Koncernservice for de forvaltninger og enheder, der er overgået til Koncernservice som følge af Samlingen af Administrative Opgaver. Regelgrundlag: OBR-regnskabspraksis Vejledning: Forretningsgang om aktivering Side 7 af 15

8 3.3.2 Direkte posteringer på hovedkonto 9 Direkte posteringer på hovedkonto 9 må kun foretages med tilladelse fra Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen. Dette gælder dog ikke ved nedskrivning til forventet realisationsværdi ifm. årsafslutningen, som tilbageføres primo året efter. Forvaltningerne skal ved bogføringen sørge for at de direkte posteringer på hovedkonto 9 er i balance for den enkelte institution for at sikre overensstemmelse mellem aktiver og passiver. Forvaltningerne (og KS) skal i forbindelse med årsregnskabslukningen kvalitetssikre, at de foretagne direkte posteringer på hovedkonto 9 er beløbsmæssigt korrekte, og i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Nærmere detaljer for kvalitetssikringen fremgår af regnskabscirkulæret Balancekonti generelt Når en periode er lukket, skal der i henhold til Kasse- og regnskabsregulativets Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti foreligge en afstemning og specifikation af saldiene på visse balancekonti. Frekvensen kan afhængigt af typen af balanceposten være mellem minimum månedligt og årligt, jf. bilaget vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti. I bilaget vedr. afstemning af balancekonti fremgår det, at dokumentationen for afstemning af balancekonti skal foretages i de i bilaget anførte skabeloner. Når en balancekonto er afstemt logges dette, og dokumentationen gemmes i afstemningsloggen i KØR under det aktuelle kontonummer. Undtagelsesvist kan dokumentation efter bestemmelserne i bilaget herom også opbevares fysisk. Vær opmærksom på, at afstemning af balancekonti er underlagt et ledelsestilsyn er beskrevet detaljeret i afsnit 5 i bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti. En oversigt over, hvem der har ansvaret for afstemning af hver enkelt balancekonti i kommunen kan findes i Discoverer. Af oversigten fremgår, om det er forvaltningen eller Koncernservice, der afstemmer den pågældende balancekonto. Herudover kan man finde vejledninger til brugen af afstemningsværktøjet på KORinfo. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti, Forreningsgang vedr. afstemning Vejledning: Vejledning omkring anvendelse af afstemningsloggen 4 Handlinger ved kvartalsafslutningen I budget 2012 er det besluttet, at der skal udarbejdes kvartalsregnskaber i Københavns Kommune. Kvartalsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. september samt forventet årsregnskab. Som følge heraf bør forvaltningerne sikre, at der er foretaget korrekt periodisering, således at der kan udarbejdes et retvisende regnskab. Side 8 af 15

9 Supplementsperioden ved kvartalsafslutningen er 5 hverdage som ved øvrige månedsafslutninger. Kvartalsafslutningen skal resultere i en rapportering af et kvartalsregnskab. De nærmere krav til kvartalsregnskabet fremgår af Cirkulære for budgetopfølgning. 5 Handlinger ved halvårsafslutningen En ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra år Halvårsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni samt forventet årsregnskab. Ovenstående betyder, at alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og snarest muligt efter de forhold, der ligger til grund for registreringerne foreligger. Vær opmærksom på korrekt periodisering af indtægter og udgifter i hhv. juni og juli, jf. afsnit 2 I forbindelse med halvårsafslutningen skal alle handlinger omtalt i afsnit 2 og 3 foretages, da halvårsafslutningen ligeledes er at betragte som en periodelukning. De selvejende institutioners regnskabstal pr skal også indgå i halvårsregnskabet. Selvejende institutioner i BUF og SOF, der ikke bogfører i KØR, skal aflevere data med faktisk forbrug på artsniveau (1. og 2. ciffer af standardkontoen) til centralforvaltningerne, der herefter bogfører forbruget centralt og nulstiller tilskuddet med udgangen af periode 06. Bogføringen på centralt niveau tilbageføres i periode 07. På baggrund af bestemmelserne i budget- og regnskabssystemet og for at sikre, at alle posteringer vedr. halvåret bliver medtaget i regnskabet, er der en almindelig supplementsperiode på 5 arbejdsdage efter den 30. juni. I perioden herefter vil der i den udvidede supplementsperiode være mulighed for at foretage væsentlige konteringer og indregning af de selvejende institutioners forbrug. Tidsfrister for registreringsfasen og oversigt over åbning og lukning af perioderne 06 og 07, vil blive fremsendt af Koncernservice til forvaltningernes regnskabsansvarlige som et lukkebrev. Kravene til rapporteringen i forbindelse med halvårsregnskabet fremgår af Cirkulære for budgetopfølgning. Side 9 af 15

10 6 Handlinger ved årsafslutningen I forbindelse med årsafslutningen skal alle handlingerne omtalt i afsnit 2, 3 og 5 foretages, da årsafslutningen ligeledes er en periodelukning. Derudover er der en række yderligere specifikke handlinger, der skal foretages. Disse vil blive gennemgået i det følgende afsnit. Kravene til rapportering i forbindelse med årsregnskabet fremgår af Regnskabscirkulæret. 6.1 Likvide konti vedr. selvejende institutioner Likvide aktiver tilhørende selvejende institutioner skal være bogført på funktion Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst. Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel Moms I Københavns Kommune opstår forskellige typer af moms, hovedsageligt almindelig kommunal købsmoms og moms vedr. momsregistreret virksomhed.. Fælles for alle momstyper er, at de skal afstemmes og afregnes efter gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og SKAT. Opgave- og ansvarsfordelingen er: Økonomiforvaltningen opgør ved regnskabsafslutningen kommunens samlede købsmoms, hvilket vil sige den moms kommunen har betalt ved køb af varer og tjenesteydelser (systemkonto xxxxx samt xxxxx ). Forvaltningerne skal kunne forklare evt. manuelle finansposteringer på systemkonto xxxxx og xxxxx ved regnskabsaflæggelsen. Forvaltningerne (Koncernservice vil varetage denne opgave på vegne af de forvaltninger der har indgået aftale med Koncernservice herom) har ansvaret for at alle forskud bogført på art 5.9 (selvejende institutioner, foreninger og klubber) ved regnskabsårets afslutning bliver udposteret til de respektive arter med henblik på korrekt afregning af kommunens købsmoms. Koncernservice opgør kommunens samlede huslejemoms ved regnskabsafslutningen. Koncernservice udposterer saldo på momsafrundingskonto xxxxx for kommunen som helhed. Forvaltningerne (Koncernservice vil varetage denne opgave på vegne af de forvaltninger der har indgået aftale med Koncernservice herom) afstemmer og afregner moms til SKAT for opgaver omfattet af registreret virksomhed (Systemkontiene xxxxx , xxxxx , xxxxx samt xxxxx (EUmoms)). Fondsmoms Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusionsordningen. Dette gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel). Denne regel Side 10 af 15

11 administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af tilskud tilbagebetales fra indtægtsbevillingen til momsrefusionsordningen. I praksis skal forvaltningerne ved modtagelse af indtægtsbevillingen sikre, at der altid samtidigt søges om en udgiftsbevilling på 17,5 pct. til Økonomiudvalget på funktion , gruppering 004, til dækning af momsudgiften. Der resterer således 82,5 pct. af indtægten, som kan anvendes til tilskuddets specifikke formål. I forhold til årsafslutningen gælder: Forvaltninger, der har projekter, som er omfattet af reglerne for fondsmoms, hvor der skal foretages modregning i kommunens samlede købsmomsafregning, skal indrapportere projekterne til Koncernservice. Regelgrundlag: Budget og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.5 Artsinddelingen Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.6 Moms Vejledning: KORinfo Systemkonto KORinfo Systemkonto Afstemning af systemkonti Mellemregningskonti, funktion ( ) Inden udløbet af periode 12 skal posteringer på mellemregningskonti være afstemt og relevante poster udposteret til de korrekte driftskonti. Mellemregninger imellem forvaltningerne skal samtidig være afklaret og nulstillet. Beløb, der i henhold til konteringsreglerne skal overføres til efterfølgende regnskabsår, skal ikke udposteres. Dette kan være aktuelt for f.eks. indeholdt A-skat, registreret moms eller mellemregningsforhold med borgerne. Saldi, der ikke udposteres i regnskabsåret, skal specificeres og forklares i forbindelse med afstemningen af kontoen, og skal logges i afstemningsloggen. Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 4.8 Konteringsregler for hovedkonto Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn skal være udposteret til relevante løndriftskonti med udgangen af periode 12. Det vil sige, at saldi på kontiene skal modsvare KMD lønservices mellemregningsposteringer vedr. lønfejl. I periode 13 udligner Koncernservice saldi, der balancerer parvis mellem de 2 forskellige brugernumre. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Vejledning om lønfejl Side 11 af 15

12 6.4 Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Selvejende institutioner med driftsoverenskomst (der ikke anvender KØR) får typisk dækket deres driftsudgifter af kommunen i á conto beløb. Beløbene bogføres på standardkonto Beløbene skal nulstilles senest med udgangen af periode 12 - typisk medio januar i forbindelse med endelig postering i KØR Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.6 Moms Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) De autoriserede grupperinger på funktion , som vedrører bl.a. pensioner med 100 pct. statsrefusion, skal gå i 0 ved regnskabsårets afslutning. En evt. difference mellem udbetalinger og modtaget statsrefusion på skal overføres til balancen ved at udligne differencen på de autoriserede grupperinger på og modpostere den på (tilgodehavender hos staten). Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 4.8 Konteringsregler for hovedkonto Kontrol af grænsesnit Anvendes andre systemer end KØR til registrering af bogføringsdata, skal disse integrere op mod KØR via elektronisk automatiserede overførsler - også kaldet grænsesnit. Systemejer for det integrerende system har ansvar for at sikre, at systemet er afstemt med KØR. Der skal foreligge dokumentation for afstemningen f.eks. konteringsoversigt - total samt dokumentation fra KØR eller andet, som kan dokumentere, at overførelsen af grænsesnit til KØR er korrekt. Hyppighed for kontrol af grænsesnit er afhængig af, hvor ofte de enkelte systemer afleverer til KØR. Evt. differencer skal udredes og rettes. Regelgrundlag: Bilag om bogføring 6.5 Afskrivninger og nedskrivninger af tilgodehavender Afskrivning af tilgodehavender Afskrivninger er konstaterbare tab på uerholdelige tilgodehavender, som foretages i det udgiftsbaserede regnskab. Driftsafskrivninger påvirker kommunens udgiftsbaserede regnskab. Afskrivning af tilgodehavender må først foretages, når alle inddrivelsesmuligheder er efterprøvet. Såfremt der gælder særlige regler for afskrivning som følge af særlovgivning, så skal disse regler efterleves. I Københavns Kommune gælder følgende principper for afskrivning af tilgodehavender: Side 12 af 15

13 - tilgodehavender, hvor modposten har været driftsbogført, skal afskrives over driften, hvis der ikke gælder specifikke undtagelser (f.eks. for tilbagebetalingspligtig kontanthjælp). - tilgodehavender, som vedrører fejlposteringer kan afskrives over balancen. - tilgodehavender, der fra starten er bogført på balancen, og dermed ikke har modpost på driften, kan afskrives over balancen. Alle afskrivninger skal godkendes af en kontorchef eller en anden - for området budgetansvarlig - chef. Afskrivninger over kommunens balance skal godkendes af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden afskrivningen effektueres. Regelgrundlag: Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti Nedskrivning af tilgodehavender Som minimum skal der i forbindelse med årsregnskabet foretages en vurdering af kommunens tilgodehavender. Vurderingen skal tage stilling til, om den enkelte debitor er i stand til at indfri sin forpligtelse overfor kommunen. Såfremt det vurderes, at hele eller dele af tilgodehavendet ikke kan indfris, skal tilgodehavendet nedskrives til nettorealisationsværdien, dvs. den nominelle værdi minus nedskrivning til imødegåelse af tab. Københavns Borgerservice, som varetager kommunens samlede opkrævning, udsender ved årets udgang en liste over nedskrivningsbehov fordelt på funktion og område. Ved korrekt løbende oversendelse af tilgodehavender til KBS kan forvaltningerne alene følge de anbefalede nedskrivninger og dermed ikke foretage yderligere. I alle andre tilfælde henvises der generelt til vejledningen om værdiansættelsen af tilgodehavender. Regelgrundlag: Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti Vejledning: Vejledning til værdiansættelse af tilgodehavender 6.6 Hensættelser og eventualforpligtelser Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser er forpligtelser der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. Hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat en tidligere begivenhed og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig Side 13 af 15

14 Ved sandsynligt forstås, at der skal være større risiko for et træk på de økonomiske ressourcer end det modsatte. Forpligtelser, der knytter sig til et aktiv skal ikke medregnes som en hensættelse, f.eks. skal en forurenet grund i stedet nedskrives med de omkostninger, der er forbundet med indfrielsen af forpligtelsen Hensatte forpligtelser må kun indregnes, når forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. I de meget sjældne tilfælde, hvor beløbet er meget usikkert, må der ikke indregnes nogen forpligtelse. I stedet skal forholdet omtales som en eventualforpligtelse. Dette beslutningsdiagram kan benyttes til bestemmelse af, om der er tale om en hensat forpligtelse eller eventualforpligtelse. Side 14 af 15

15 6.6.2 Eventualforpligtelser og rettigheder Eventualforpligtelser og rettigheder, herunder afgivne garantier, indregnes ikke i balancen, men anføres i en fortegnelse over eventualforpligtelser og rettigheder i noterne til årsregnakbet Ved eventualforpligtelser forstås forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, men hvor forpligtelsens eksistens først kan be- eller afkræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol forpligtelser, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed Ved eventualrettigheder forstås forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre fremtidige økonomiske fordele, men hvor rettighedernes eksistens først kan beeller afkræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol ydelser, som i realiteten må betragtes som drift- eller anlægstilskud, hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt, hvis det formål, tilskuddet er ydet til, opgives Side 15 af 15

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 -

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 - Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 - Retningslinier 2006 - Indholdsfortegnelse Regnskabscirkulære 2006 1 Indledning...3 2 Om regnskabsarbejdet...4 3

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode 8225. CVR-nr. 23079216. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ådalens Menighedsråd. i Syddjurs Provsti. i Syddjurs Kommune. Myndighedskode 8225. CVR-nr. 23079216. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Ådalens Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode 8225 CVR-nr. 23079216 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7497. CVR-nr. 21241628

ÅRSREGNSKAB 2013. for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7497. CVR-nr. 21241628 ÅRSREGNSKAB for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7497 CVR-nr. 21241628 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nøvling Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8795 CVR-nr. 37692816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holsted Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 9162. CVR-nr. 25780949

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holsted Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 9162. CVR-nr. 25780949 ÅRSREGNSKAB for Holsted Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 9162 CVR-nr. 25780949 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode 7157. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7157 CVR-nr. 16496316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228 ÅRSREGNSKAB for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8089 CVR-nr. 26359228 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere