KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning."

Transkript

1 KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

2 Indhold 1 Indledning og formål Periodisering Handlinger ved hver periodeafslutning Likvide konti Afstemning af systemkonti Systemkonti vedr. likviditet Fejlkonti, funktion Midlertidige konti, funktion Systemkonti, Funktion Debitor Kreditor, systemkonto xxxxx Intern fakturering Andet Anlægsaktiver Direkte posteringer på hovedkonto Balancekonti generelt Handlinger ved kvartalsafslutningen Handlinger ved halvårsafslutningen Handlinger ved årsafslutningen Likvide konti vedr. selvejende institutioner Moms Afstemning af systemkonti Mellemregningskonti, funktion ( ) Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) Kontrol af grænsesnit Afskrivninger og nedskrivninger af tilgodehavender Afskrivning af tilgodehavender Nedskrivning af tilgodehavender Hensættelser og eventualforpligtelser Hensatte forpligtelser Eventualforpligtelser og rettigheder Side 2 af 15

3 1 Indledning og formål Denne instruks beskriver arbejdet med regnskabet i Københavns Kommune, både i årets løb og ved årsafslutningen. Med henblik på at sikre en ensartet regnskabspraksis og et løbende retvisende regnskab er der oplistet i instruksen, hvordan og hvor ofte regnskabets opgaver i tilknytning til periodelukning og årsafslutning skal finde sted. Intentionen med instruksen er dermed at skabe et overblik over de fælleskommunale kvalitetssikringsprocesser, som skal finde sted på baggrund af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ og de underliggende fælleskommunale forretningsgange. Instruksen er baseret på fordelingen af opgaver mellem Koncernservice og forvaltningerne. Hvis der er indgået særskilt aftale om andre opgavefordelinger mellem forvaltningerne og Koncernservice, er det disse, der gælder. På denne baggrund beskrives her de løbende, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige handlinger, der sikrer en korrekt aflæggelse af regnskabet, og der henvises til regelgrundlaget og vejledninger. 2 Periodisering Regnskabet for en given periode i løbet af året eller for året som helhed kan kun levere konsistente, sammenlignelige tal, hvis der foretages en korrekt periodisering af udgifter og indtægter. Københavns Kommune foretager periodisering ifølge transaktionsprincippet, hvilket indebærer, at udgifter henføres til den periode, hvor leveringen foregår eller arbejdet præsteres, mens indtægterne henføres til indtjeningsperioden. Dermed skal både indtægter og udgifter uanset betalingstidspunktet henføres til den periode, de vedrører. Det gælder blandt andet, at: Varer/tjenesteydelser modtaget i indeværende periode, eller hvor risikoovergangen er sket i indeværende periode (dvs. at leverandøren ikke længere er ansvarlig for leveringen), medtages i indeværende periode, uagtet at faktura modtages i næste periode, såfremt beløbet kan estimeres pålideligt. Det er et krav at overvejelserne bag skønsmæssige posteringer dokumenteres Varer/tjenesteydelser bestilt i indeværende periode med levering i næste periode, skal medtages i næste periode. Overvejelser omkring hensættelse til skyldige omkostninger og eventualforpligtelser fremgår jf. afsnit 6.6. Udgifter afholdt i indeværende periode, hvor leveringen af varen/tjenesteydelsen først sker i næste periode, fx forudbetalt husleje eller udbetalingen af løn til tjenestemænd, skal medtages i næste periode. Hvis en udgift kan henføres til flere perioder, fx ved regelmæssige betalinger som abonnementer o.l., følger driftspåvirkningen altid fakturadato, hvis der ikke er ganske særlige forhold, der betinger en anden periodisering. Side 3 af 15

4 Indtægter indregnes i optjeningsåret/i takt med at man optjener ret til dem fx skal den del af barselsrefusion, der relaterer sig til barsel afholdt i indeværende periode, indregnes i denne. Udgifter til Landsbyggefonden skal udgiftsføres, når der foreligger en skemagodkendelse jf. transaktionsprincippet, hvorefter alle udgifter indregnes, der vedrører året, såfremt disse kan dokumenteres pålideligt. I forbindelse med periode 13 gælder der særlige regler for indregning, idet kun indtægter og udgifter som er væsentlige for det samlede regnskab skal henføres til gammelt år. Regelgrundlag: Bilag om bogføring Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel Bogføring 3 Handlinger ved hver periodeafslutning 3.1 Likvide konti Kasser skal dagligt tælles op og stemmes af med kasserapporten. Mindst en gang ugentligt og ved månedsafslutningen afsluttes kasserapporten, der umiddelbart herefter godkendes og bogføres. Forvaltningerne (og Koncernservice (KS)) 1 skal mindst ved månedsafslutningen afstemme alle likvide konti. Desuden skal afstemningerne logges i afstemningsloggen minimum hvert kvartal. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti; Bilag om Kassevirksomhed Vejledning: Fælles forretningsgang om afstemning af balancekonti 3.2 Afstemning af systemkonti Systemkontiene er primært oprettet til brug for automatiske posteringer genereret af KØR. I forbindelse med periodeafslutningerne skal systemkontiene i KØR stemmes af. Et samlet overblik findes på KORinfo. De specifikke krav til kontiene er de følgende: Systemkonti vedr. likviditet Saldoen på nedenstående systemkonti vedr. likviditet skal være 0,-, når en periode lukkes. I relation til afstemningerne skal forvaltningerne derfor ved hver periodeafslutning sikre sig at: systemkonto xxxxx (Manuelle checks mv.) og systemkonto xxxxx (ucrossede checks) er nulstillet ved månedsskiftet. Koncernservice foretager den overordnede afstemning af de centrale checkkonti. 1 Koncernservice varetager denne opgave for de forvaltninger og enheder, der er overgået til Koncernservice som følge af Samlingen af Administrative Opgaver. Side 4 af 15

5 systemkonto xxxxx (Returneringer fra bank) opsamler returneringer fra banken, som er udtryk for manglende udbetaling til leverandører eller borgere. Kontoen skal være nulstillet. Kontoen anvendes, når der ikke har kunnet udbetales til en borger eller leverandør. Ved periodeafslutningen skal disse fejl være korrigeret og saldoen være 0,-. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo, vedr. checks og vedr. returneringer fra bank Fejlkonti, funktion Fagsystemer, der foretager posteringer i KØR, indeholder til tider posteringer, der ikke kan posteres korrekt i KØR (KØR-kontoen kan f.eks. være lukket, eller der er fejl i leverandør-stamdata). Saldoen på disse fejlkonti på funktion skal være 0,-, når en periode lukkes. Forvaltningerne (og KS) skal derfor sikre sig, at følgende fejlkonti nulstilles: systemkonto xxxxx systemkonto xxxxx Fejlkonti nulstilles ved ompostering til de korrekte driftskonti. Det skal sikres, at der rettes i kilden til fejlens opståen. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Midlertidige konti, funktion Det er som hovedregel ikke tilladt at foretage manuelle posteringer på funktion Hvis forvaltningerne har foretaget manuelle posteringer på midlertidige driftskonti på funktion , skal disse posteringer tilbageføres. Koncernservice følger op på dette og kontakter forvaltningen såfremt der ikke er tilbageført. Der er eks.vis tale om følgende konti: Konto Øredifference ved e-faktura/indkøb Konto Udgifter fra Projekt Konto Fragt i forbindelse med køb via netbutikken Koncernservice nulstiller de maskinelt dannede posteringer for konto ved regnskabsårets afslutning. Regelgrundlag: Vejledning: KORinfo, vedr. ørediff. og vedr. udgifter fra projekt Side 5 af 15

6 3.2.4 Systemkonti, Funktion Funktion er en hjælpefunktion, der automatisk anvendes af KØR. KØR bruger standardkonto og til at balancere debet og kredit for den enkelte organisation, når der bogføres på tværs af organisationer. Funktionen skal derfor balancere for kommunen som helhed. Det er ikke tilladt at foretage manuel bogføring på kontiene. Systemkontiene xxxxx (Mellemregning) og xxxxx (Mellemregnings-clearingskonto) kontrolleres månedligt af Koncernservice og fejl udposteres løbende. Vejledning: KORinfo Debitor KØR Debitor anvendes ved udstedelse af regninger, herunder indtægtsområder med momsregistreret virksomhed. Forvaltningerne (og KS) skal løbende afstemme sine debitorer, og i forbindelse med periodeafslutningen skal man opgøre og specificere 2 samtlige debitorer. Dokumentation for debitortilgodehavender skal minimum logges kvartalsvist. Systemkonto xxxxx (manuelt registrerede Debitorindbetalinger), eventuelle saldi skal specificeres. Systemkonto xxxxx (Debitortilgodehavender, dvs. udsendte, men ikke betalte fakturaer), eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Ikke-fordelte indbetalinger) Ved periodens afslutning kan der henstå en saldo for transaktioner, der ikke er afsluttet. Eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Ikke-identificerede indbetalinger) Ved periodens afslutning kan der henstå en saldo for transaktioner, der ikke er afsluttet. Eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Afskrivninger til udpostering) skal være nulstillet og alle poster fordelt ud på de korrekte driftskonti. Koncernservice afstemmer denne konto. Systemkonto xxxxx (Clearing for meget indbetalt) skal nulstilles. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo, vedr. debitorindbetalinger, debitortilgodehavender, ikke-fordelte indbetalinger, ikke-identificierede indbetalinger, afskrevne tilgodehavender og clearing. 2 Her gælder de almindelige regler for afstemning og specifikation af balanceposter Side 6 af 15

7 3.2.6 Kreditor, systemkonto xxxxx Forvaltningerne (og KS) skal løbende gennemgå poster vedr. de kreditorer, der er oprettet men ikke udlignet, på systemkonto xxxxx I forbindelse med periodeafslutningen skal forvaltningen afstemme og dokumentere en eventuel saldo. Afstemning skal foretages og dokumentation logges minimum kvartalsvist. Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at saldoen på kontoen er specificeret forvaltningerne (og KS) skal også foretage en vurdering af, om der ligger gamle fakturaer (tilbageholdte fakturaer) og kreditnotaer, der skal annulleres eller rettes, så de kan gå til betaling. Vær også opmærksom på, om der er fakturaer med en urealistisk lang betalingsfrist (betalingsdato langt ude i fremtiden). Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Intern fakturering Afregninger mellem kommunens forvaltninger skal ske via intern afregning i KØR, medmindre afregningen vedrører momsregistreret virksomhed. Interne afregninger skal sendes løbende, dog senest den 25. i enhver måned, således at modtageren kan godkende afregningen, foretage afklaring af regningsforholdet og konteringen kan blive afsluttet inden for samme periode. Der må ikke være uafsluttede interne afregninger ved periodelukning af hensyn til korrekt periodisering (transaktionsprincippet). I den forbindelse bemærkes det, at periodisering af intern afregning følger de generelle retningslinjer for periodisering, jf. afsnit 2. Regelgrundlag: Forretningsgang for intern afregning i KØR Vejledning: KORinfo 3.3 Andet Anlægsaktiver Det er forvaltningernes ansvar, at KØRs anlægsmodul løbende, men senest ved periodeafslutningen, er ajourført med tilgange, dvs. anlægsaktiver med en anskaffelsespris ex. moms på mindst kr. og en levetid på mindst et år, samt afgange, nedskrivninger, væsentlige varebeholdningsændringer, leasingbetalinger m.v. Registreringerne i KØRs anlægsmodul danner grundlaget for Københavns Kommunes omkostningsbaserede regnskab. Registreringerne foretages af Koncernservice for de forvaltninger og enheder, der er overgået til Koncernservice som følge af Samlingen af Administrative Opgaver. Regelgrundlag: OBR-regnskabspraksis Vejledning: Forretningsgang om aktivering Side 7 af 15

8 3.3.2 Direkte posteringer på hovedkonto 9 Direkte posteringer på hovedkonto 9 må kun foretages med tilladelse fra Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen. Dette gælder dog ikke ved nedskrivning til forventet realisationsværdi ifm. årsafslutningen, som tilbageføres primo året efter. Forvaltningerne skal ved bogføringen sørge for at de direkte posteringer på hovedkonto 9 er i balance for den enkelte institution for at sikre overensstemmelse mellem aktiver og passiver. Forvaltningerne (og KS) skal i forbindelse med årsregnskabslukningen kvalitetssikre, at de foretagne direkte posteringer på hovedkonto 9 er beløbsmæssigt korrekte, og i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Nærmere detaljer for kvalitetssikringen fremgår af regnskabscirkulæret Balancekonti generelt Når en periode er lukket, skal der i henhold til Kasse- og regnskabsregulativets Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti foreligge en afstemning og specifikation af saldiene på visse balancekonti. Frekvensen kan afhængigt af typen af balanceposten være mellem minimum månedligt og årligt, jf. bilaget vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti. I bilaget vedr. afstemning af balancekonti fremgår det, at dokumentationen for afstemning af balancekonti skal foretages i de i bilaget anførte skabeloner. Når en balancekonto er afstemt logges dette, og dokumentationen gemmes i afstemningsloggen i KØR under det aktuelle kontonummer. Undtagelsesvist kan dokumentation efter bestemmelserne i bilaget herom også opbevares fysisk. Vær opmærksom på, at afstemning af balancekonti er underlagt et ledelsestilsyn er beskrevet detaljeret i afsnit 5 i bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti. En oversigt over, hvem der har ansvaret for afstemning af hver enkelt balancekonti i kommunen kan findes i Discoverer. Af oversigten fremgår, om det er forvaltningen eller Koncernservice, der afstemmer den pågældende balancekonto. Herudover kan man finde vejledninger til brugen af afstemningsværktøjet på KORinfo. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti, Forreningsgang vedr. afstemning Vejledning: Vejledning omkring anvendelse af afstemningsloggen 4 Handlinger ved kvartalsafslutningen I budget 2012 er det besluttet, at der skal udarbejdes kvartalsregnskaber i Københavns Kommune. Kvartalsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort hhv. pr. 31. marts, 30. juni og 30. september samt forventet årsregnskab. Som følge heraf bør forvaltningerne sikre, at der er foretaget korrekt periodisering, således at der kan udarbejdes et retvisende regnskab. Side 8 af 15

9 Supplementsperioden ved kvartalsafslutningen er 5 hverdage som ved øvrige månedsafslutninger. Kvartalsafslutningen skal resultere i en rapportering af et kvartalsregnskab. De nærmere krav til kvartalsregnskabet fremgår af Cirkulære for budgetopfølgning. 5 Handlinger ved halvårsafslutningen En ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra år Halvårsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni samt forventet årsregnskab. Ovenstående betyder, at alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og snarest muligt efter de forhold, der ligger til grund for registreringerne foreligger. Vær opmærksom på korrekt periodisering af indtægter og udgifter i hhv. juni og juli, jf. afsnit 2 I forbindelse med halvårsafslutningen skal alle handlinger omtalt i afsnit 2 og 3 foretages, da halvårsafslutningen ligeledes er at betragte som en periodelukning. De selvejende institutioners regnskabstal pr skal også indgå i halvårsregnskabet. Selvejende institutioner i BUF og SOF, der ikke bogfører i KØR, skal aflevere data med faktisk forbrug på artsniveau (1. og 2. ciffer af standardkontoen) til centralforvaltningerne, der herefter bogfører forbruget centralt og nulstiller tilskuddet med udgangen af periode 06. Bogføringen på centralt niveau tilbageføres i periode 07. På baggrund af bestemmelserne i budget- og regnskabssystemet og for at sikre, at alle posteringer vedr. halvåret bliver medtaget i regnskabet, er der en almindelig supplementsperiode på 5 arbejdsdage efter den 30. juni. I perioden herefter vil der i den udvidede supplementsperiode være mulighed for at foretage væsentlige konteringer og indregning af de selvejende institutioners forbrug. Tidsfrister for registreringsfasen og oversigt over åbning og lukning af perioderne 06 og 07, vil blive fremsendt af Koncernservice til forvaltningernes regnskabsansvarlige som et lukkebrev. Kravene til rapporteringen i forbindelse med halvårsregnskabet fremgår af Cirkulære for budgetopfølgning. Side 9 af 15

10 6 Handlinger ved årsafslutningen I forbindelse med årsafslutningen skal alle handlingerne omtalt i afsnit 2, 3 og 5 foretages, da årsafslutningen ligeledes er en periodelukning. Derudover er der en række yderligere specifikke handlinger, der skal foretages. Disse vil blive gennemgået i det følgende afsnit. Kravene til rapportering i forbindelse med årsregnskabet fremgår af Regnskabscirkulæret. 6.1 Likvide konti vedr. selvejende institutioner Likvide aktiver tilhørende selvejende institutioner skal være bogført på funktion Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst. Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel Moms I Københavns Kommune opstår forskellige typer af moms, hovedsageligt almindelig kommunal købsmoms og moms vedr. momsregistreret virksomhed.. Fælles for alle momstyper er, at de skal afstemmes og afregnes efter gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og SKAT. Opgave- og ansvarsfordelingen er: Økonomiforvaltningen opgør ved regnskabsafslutningen kommunens samlede købsmoms, hvilket vil sige den moms kommunen har betalt ved køb af varer og tjenesteydelser (systemkonto xxxxx samt xxxxx ). Forvaltningerne skal kunne forklare evt. manuelle finansposteringer på systemkonto xxxxx og xxxxx ved regnskabsaflæggelsen. Forvaltningerne (Koncernservice vil varetage denne opgave på vegne af de forvaltninger der har indgået aftale med Koncernservice herom) har ansvaret for at alle forskud bogført på art 5.9 (selvejende institutioner, foreninger og klubber) ved regnskabsårets afslutning bliver udposteret til de respektive arter med henblik på korrekt afregning af kommunens købsmoms. Koncernservice opgør kommunens samlede huslejemoms ved regnskabsafslutningen. Koncernservice udposterer saldo på momsafrundingskonto xxxxx for kommunen som helhed. Forvaltningerne (Koncernservice vil varetage denne opgave på vegne af de forvaltninger der har indgået aftale med Koncernservice herom) afstemmer og afregner moms til SKAT for opgaver omfattet af registreret virksomhed (Systemkontiene xxxxx , xxxxx , xxxxx samt xxxxx (EUmoms)). Fondsmoms Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusionsordningen. Dette gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel). Denne regel Side 10 af 15

11 administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af tilskud tilbagebetales fra indtægtsbevillingen til momsrefusionsordningen. I praksis skal forvaltningerne ved modtagelse af indtægtsbevillingen sikre, at der altid samtidigt søges om en udgiftsbevilling på 17,5 pct. til Økonomiudvalget på funktion , gruppering 004, til dækning af momsudgiften. Der resterer således 82,5 pct. af indtægten, som kan anvendes til tilskuddets specifikke formål. I forhold til årsafslutningen gælder: Forvaltninger, der har projekter, som er omfattet af reglerne for fondsmoms, hvor der skal foretages modregning i kommunens samlede købsmomsafregning, skal indrapportere projekterne til Koncernservice. Regelgrundlag: Budget og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.5 Artsinddelingen Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.6 Moms Vejledning: KORinfo Systemkonto KORinfo Systemkonto Afstemning af systemkonti Mellemregningskonti, funktion ( ) Inden udløbet af periode 12 skal posteringer på mellemregningskonti være afstemt og relevante poster udposteret til de korrekte driftskonti. Mellemregninger imellem forvaltningerne skal samtidig være afklaret og nulstillet. Beløb, der i henhold til konteringsreglerne skal overføres til efterfølgende regnskabsår, skal ikke udposteres. Dette kan være aktuelt for f.eks. indeholdt A-skat, registreret moms eller mellemregningsforhold med borgerne. Saldi, der ikke udposteres i regnskabsåret, skal specificeres og forklares i forbindelse med afstemningen af kontoen, og skal logges i afstemningsloggen. Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 4.8 Konteringsregler for hovedkonto Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn skal være udposteret til relevante løndriftskonti med udgangen af periode 12. Det vil sige, at saldi på kontiene skal modsvare KMD lønservices mellemregningsposteringer vedr. lønfejl. I periode 13 udligner Koncernservice saldi, der balancerer parvis mellem de 2 forskellige brugernumre. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Vejledning om lønfejl Side 11 af 15

12 6.4 Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Selvejende institutioner med driftsoverenskomst (der ikke anvender KØR) får typisk dækket deres driftsudgifter af kommunen i á conto beløb. Beløbene bogføres på standardkonto Beløbene skal nulstilles senest med udgangen af periode 12 - typisk medio januar i forbindelse med endelig postering i KØR Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.6 Moms Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) De autoriserede grupperinger på funktion , som vedrører bl.a. pensioner med 100 pct. statsrefusion, skal gå i 0 ved regnskabsårets afslutning. En evt. difference mellem udbetalinger og modtaget statsrefusion på skal overføres til balancen ved at udligne differencen på de autoriserede grupperinger på og modpostere den på (tilgodehavender hos staten). Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 4.8 Konteringsregler for hovedkonto Kontrol af grænsesnit Anvendes andre systemer end KØR til registrering af bogføringsdata, skal disse integrere op mod KØR via elektronisk automatiserede overførsler - også kaldet grænsesnit. Systemejer for det integrerende system har ansvar for at sikre, at systemet er afstemt med KØR. Der skal foreligge dokumentation for afstemningen f.eks. konteringsoversigt - total samt dokumentation fra KØR eller andet, som kan dokumentere, at overførelsen af grænsesnit til KØR er korrekt. Hyppighed for kontrol af grænsesnit er afhængig af, hvor ofte de enkelte systemer afleverer til KØR. Evt. differencer skal udredes og rettes. Regelgrundlag: Bilag om bogføring 6.5 Afskrivninger og nedskrivninger af tilgodehavender Afskrivning af tilgodehavender Afskrivninger er konstaterbare tab på uerholdelige tilgodehavender, som foretages i det udgiftsbaserede regnskab. Driftsafskrivninger påvirker kommunens udgiftsbaserede regnskab. Afskrivning af tilgodehavender må først foretages, når alle inddrivelsesmuligheder er efterprøvet. Såfremt der gælder særlige regler for afskrivning som følge af særlovgivning, så skal disse regler efterleves. I Københavns Kommune gælder følgende principper for afskrivning af tilgodehavender: Side 12 af 15

13 - tilgodehavender, hvor modposten har været driftsbogført, skal afskrives over driften, hvis der ikke gælder specifikke undtagelser (f.eks. for tilbagebetalingspligtig kontanthjælp). - tilgodehavender, som vedrører fejlposteringer kan afskrives over balancen. - tilgodehavender, der fra starten er bogført på balancen, og dermed ikke har modpost på driften, kan afskrives over balancen. Alle afskrivninger skal godkendes af en kontorchef eller en anden - for området budgetansvarlig - chef. Afskrivninger over kommunens balance skal godkendes af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden afskrivningen effektueres. Regelgrundlag: Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti Nedskrivning af tilgodehavender Som minimum skal der i forbindelse med årsregnskabet foretages en vurdering af kommunens tilgodehavender. Vurderingen skal tage stilling til, om den enkelte debitor er i stand til at indfri sin forpligtelse overfor kommunen. Såfremt det vurderes, at hele eller dele af tilgodehavendet ikke kan indfris, skal tilgodehavendet nedskrives til nettorealisationsværdien, dvs. den nominelle værdi minus nedskrivning til imødegåelse af tab. Københavns Borgerservice, som varetager kommunens samlede opkrævning, udsender ved årets udgang en liste over nedskrivningsbehov fordelt på funktion og område. Ved korrekt løbende oversendelse af tilgodehavender til KBS kan forvaltningerne alene følge de anbefalede nedskrivninger og dermed ikke foretage yderligere. I alle andre tilfælde henvises der generelt til vejledningen om værdiansættelsen af tilgodehavender. Regelgrundlag: Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti Vejledning: Vejledning til værdiansættelse af tilgodehavender 6.6 Hensættelser og eventualforpligtelser Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser er forpligtelser der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. Hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat en tidligere begivenhed og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig Side 13 af 15

14 Ved sandsynligt forstås, at der skal være større risiko for et træk på de økonomiske ressourcer end det modsatte. Forpligtelser, der knytter sig til et aktiv skal ikke medregnes som en hensættelse, f.eks. skal en forurenet grund i stedet nedskrives med de omkostninger, der er forbundet med indfrielsen af forpligtelsen Hensatte forpligtelser må kun indregnes, når forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. I de meget sjældne tilfælde, hvor beløbet er meget usikkert, må der ikke indregnes nogen forpligtelse. I stedet skal forholdet omtales som en eventualforpligtelse. Dette beslutningsdiagram kan benyttes til bestemmelse af, om der er tale om en hensat forpligtelse eller eventualforpligtelse. Side 14 af 15

15 6.6.2 Eventualforpligtelser og rettigheder Eventualforpligtelser og rettigheder, herunder afgivne garantier, indregnes ikke i balancen, men anføres i en fortegnelse over eventualforpligtelser og rettigheder i noterne til årsregnakbet Ved eventualforpligtelser forstås forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, men hvor forpligtelsens eksistens først kan be- eller afkræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol forpligtelser, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed Ved eventualrettigheder forstås forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre fremtidige økonomiske fordele, men hvor rettighedernes eksistens først kan beeller afkræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol ydelser, som i realiteten må betragtes som drift- eller anlægstilskud, hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt, hvis det formål, tilskuddet er ydet til, opgives Side 15 af 15

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning.

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3 Handlinger

Læs mere

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3

Læs mere

Indhold. 1. Indledning. 2. Indregning af indtægter og udgifter Der gælder følgende krav til bogføringen:

Indhold. 1. Indledning. 2. Indregning af indtægter og udgifter Der gælder følgende krav til bogføringen: Indhold 1. Indledning... 1 2. Indregning af indtægter og udgifter... 1 3. I hvilken periode skal poster indgå i drifts- og anlægsregnskabet?... 2 4. Fakturapulje... 3 4.1 Definitioner... 3 4.2 Håndtering

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 -

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 - Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 - Retningslinier 2006 - Indholdsfortegnelse Regnskabscirkulære 2006 1 Indledning...3 2 Om regnskabsarbejdet...4 3

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Økonomi Rådhus Allé 5 5610 Assens 1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 4 2.1. Registreringsfasen 4 2.2. Rapporteringsfasen 5 2.3.

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 5 2.1. Registreringsfasen 5 2.2. Rapporteringsfasen 5 3. Det omkostningsbaserede regnskab 7 3.1.

1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 5 2.1. Registreringsfasen 5 2.2. Rapporteringsfasen 5 3. Det omkostningsbaserede regnskab 7 3.1. Økonomi Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune 1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 5 2.1. Registreringsfasen 5 2.2. Rapporteringsfasen 5 3. Det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 Tidsplaner. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse 1 Tidsplan... 3 1.1 Registreringsfasen... 3 1.1.1 KØR-perioder 2011/2012...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 MIND4SOFT IVS Årsrapport 1. maj 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 Noel Sarup Birkholm Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sociale Entreprenører i Danmark Præstager Aarhus N CVR: Årsrapport. 1. januar december 2015

Sociale Entreprenører i Danmark Præstager Aarhus N CVR: Årsrapport. 1. januar december 2015 Side 1 af 11 Sociale Entreprenører i Danmark Præstager 126 8200 Aarhus N CVR: 34147981 Årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 3 Revisors erklæring

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning. Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere