Ansøgning om tilskud i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud i 2015"

Transkript

1 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Projektets titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune A. Projektejer/ansøger: Lejre Kommune Adresse: Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø CVR-nummer / SE-nummer: B. Beskrivelse af ansøger: Lejre - Den Økologiske Kommune: Den første danske kommune, der har iværksat en gennemgribende og meget konkret indsats for at føre økologi ud i alle kroge. Målet er at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo i, at producere sunde fødevarer og at beskytte natur, klima og drikkevand. Desuden er målet at inspirere andre kommuner til at gå samme vej. Læs mere her: Om projektets centrale samarbejdspartner: Økologisk Landsforening: Projektets gennemføres i tæt samspil med Økologisk Landsforening repræsenteret ved: Rikke Thorøe Grønning, projektleder Foodservice. Økologisk Landsforenings Foodservice-team er engageret i en række projekter, der baner vejen for mere lokal økologi i offentlige og private køkkener. Rikke Thorøe Grønning vil i projektet repræsentere økologiske avlere og fødevareproducenter, viden om den økologiske grossistbranche, ligesom Økologisk Landsforening vil bidrage med generel viden om udbudsregler og vareflow til offentlige køkkener. C. Ansøgers pengeinstitut: Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer D. Ansøgers revisor: Projektets regnskabsansvarlige i Lejre Kommune er:

2 Regnskabschef Camilla Vang Taankvist E. Dato og underskrift Dato: 20/ Navn: Inger Marie Vynne Titel: Kommunaldirektør Underskrift: Side 2 af 11

3 F. Oversigt over ansøgning om tilskud (kun relevant hvis der søges om tilskud til flere projekter) Nr. Projekternes titel Side Ansøgt tilskudsbeløb (1.000kr.) 1. Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune Ny Lokal Torvehal i Lejre Kommune 85 I alt 335 Side 3 af 11

4 Projekt nr. 1 Titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune 1. OM PROJEKTET 1.1. Hovedformål i henhold til landbrugsstøtteloven Projektets formål er afsætningsfremme Hjemmel i henhold til aktivitetsbekendtgørelsen 11 Udvikling Projektets formål og indhold kort sammendrag af projektet (maksimalt 20 linjer) I Lejre Den Økologiske Kommune er der stor interesse for styrke afsætningen af de lokale økologiske fødevarer. Aktuelt omlægges de kommunale køkkener til mere økologi. I 2015 sættes særligt fokus på at styrke den lokale økologiske afsætning i kommunens erhvervspolitiske handleplan, og i 2016 skal målsætningen om 75% økologi i de kommunale køkkener være nået. Og lysten til at være med er stor. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF) i 2014, som dokumenterer, at lokale økologiske producenter gerne vil afsætte deres varer mere lokalt, og at den lokale efterspørgsel af disse varer også er stor blandt de kommunale køkkener, lokale restauranter og fødevarevirksomheder. Desværre viser undersøgelsen også, at en række forhold pt. blokerer for udviklingen af den lokale økologiske afsætning. Det gælder særligt producenternes manglende evne for at imødekomme lokale køkkeners og kunders behov for fx vaskede grøntsager, stabilt vareudbud, effektiv varebestilling og levering. Der mangler simpelthen operatører, som formår at binde den lokale økologiske efterspørgsel sammen med den lokale økologiske produktion. Der er derfor brug for handling, og formålet med dette projekt er derfor, at støtte udviklingen af helt konkrete unikke lokalt forankrede forretningsmodeller, der kan skabe de nye og nødvendige forbindelser mellem den lokale økologiske efterspørgsel og produktion. Projektet inviterer derfor eksisterende- og potentielle personer, organisationer og virksomheder med lyst, kompetence og interesse for at påtage sig en aktiv rolle i problemløsningen til at deltage i et udviklingsforløb, hvor de gennem rådgivning, sparring og netværk bliver klædt på til at gå ind i markedet/problemløsningen som ny lokal operatør Projektperiode Start: Januar 2015 Afslutning: December 2015 Side 4 af 11

5 1.5. Projektleder Overordnet projektledelse varetages af Lejre Kommune og forankres hos: Tina Unger, Lejre Kommune, Programleder for Erhverv, Klima, Bæredygtighed. Mobil: I Økologisk Landsforening forankres indsatsen hos projektleder Rikke Thorøe Grønning, Foodservice. Mobil: PROJEKTBESKRIVELSE 2.1. Projektets baggrund og formål (maksimalt 10 linjer) I 2013 og 2014 er der i Lejre Kommune igangsat mere end 70 projekter med økologi som fællesnævner. Engagementet spænder vidt fra det politiske niveau til virksomheder, landmænd og borgere. Udover de mange forskellige aktiviteter har projektet skabt et levende netværk mellem lokale producenter, lokale butikker, lokale restauranter og spisesteder og endelig kommunens borgere. Projektet har endvidere afdækket potentielle afsætningsmuligheder for lokale fødevarer båden indenfor det offentlige og private. Endelig er der udkrystalliseret tre væsentlige barrierer for at projektet for alvor kan sætte turbo på den lokale udvikling. Barriererne er 1) mangel på gødning, 2) en ufleksibel lovgivning og forvaltningen af denne og endelig 3) manglende bindeled mellem lokale producenter og lokale køkkener. Det er barriere 3 denne ansøgning ønsker at finde løsninger for ved at facilitere udviklingen af nye bæredygtige forretningsmodeller, der gør det muligt at tilfredsstille den lokale økologiske efterspørgsel Status for projektet (kun relevant, hvis det er et igangværende projekt støttet af Fonden) (maksimalt 10 linjer) Nyt projekt Projektets aktiviteter (maksimalt 2 sider) Projektet har følgende aktivitetsfaser: (1) Kortlægning og gode rammer for udvikling (2) Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps (3) Workcamps, udvikling af konkrete operatør- o g forretningsmodeller (4) Afrapportering, formidling og evaluering (1) Kortlægning og gode rammer for udvikling Side 5 af 11

6 Kortlægning Lejre Kommune er allerede langt fremme med kortlægningen af økologisk produktion, forbrug og efterspørgsel, som derfor vil kunne gennemføres for få ressourcer. Der er bl.a. følgende data og fakta til rådighed; En netop afsluttet undersøgelse af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab om barrierer for lokal afsætning samt om potentielle afsætningsmuligheder til både det offentlige og private marked Den aktuelle økologiomlægning af kommunale køkkener i Lejre, der faciliteres af Københavns Madhus indeholder opdateret datagrundlag om den nuværende efterspørgsel. Som vidensgrundlag for projektudviklingen kortlægges følgende faktuelle forhold: -Omfanget af den lokale økologiske fødevareproduktion (producenter, produktion, omfang etc.) -Omfanget af det aktuelle lokale forbrug af lokale økologiske fødevarer (antal køkkener, forbrugere og virksomheder, der efterspørger lokale varer) -Markedspotentiale for den lokale økologi -Analyse af betydning af lovgivning, udbudsreglerne for udviklingen af de nye forretningsmodeller. Denne kortlægning fungerer desuden som baseline for projektet med henblik på den efterfølgende måling af projektets effekter. Gode rammer for udvikling Sideløbende gennemfører Lejre Kommune en række projekter, der alle gøder jorden for at dette projekt kan lykkes. F.eks. kan nævnes: projekt, der skal udvikle en lokal model for, hvordan de lokale kommunale køkkener kan efterspørge lokale fødevarer. Dette projekt gennemføres i samarbejde med Kloge fødevareindkøb. Fortsat støtte og opmærksomhed omkring det igangværende omlægningsprojekt i de kommunale køkkener (Status 60% økologi; Mål 75% økologi i 2016) Samarbejde med lokale mad-aktører f.eks. om fælles stortelt MadhåndværksLEJREn til Ledreborg Livsstilsdage Fortsat gratis omlægningstjek til landmænd (2) Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps Flere lokale virksomheder har igennem de senere år udtrykt ønske om at skabe bindeled mellem lokale producenter og de lokale køkkener. Men ingen er indtil videre kommet længere end til tanken, idet de er i tvivl om afsætningspotentialet, størrelsen på og potentialet i den lokale produktion, lovgivning på området mm. Projektet inviterer både dem, der allerede har udtrykt interesse for at træde ind i opgaveløsningen samt en række andre virksomheder, personer og organisationer, som kunne have interesse for- og potentiale til at løfte opgaven (fx eksisterende grossister, distributører etc.) til at være en del af udviklingsprocessen. Det er ambitionen at 5-10 operatører med potentiale for at løse opgaven skal deltage i projektet, som fx kunne være en fra det lokale fødevarefællesskab, en vognmand, en gårdbutik, en producent, en grossist, et grøntsagspakkeri etc. Der lægges ved udvælgelsen særlig vægt på, at operatørerne repræsenterer forskellige og supplerede vinkler/kompetencer i forhold til problemløsningen, og at de er åbne overfor samarbejde, så de sammen kan blive en del af løsningen. Side 6 af 11

7 Samtidig samles et stærkt professionelt mentorkorps, der forpligter sig til at støtte de potentielle operatørers udvikling af forretningsplaner- og virksomhed i projektperioden med den nødvendige viden om jura, rammebetingelser, økonomi, markedsføring og andre relevante forhold. Der afsættes budgetmidler som muliggør deres deltagelse. (3) Workcamps -udvikling af konkrete operatør- og forretningsmodeller Deltagerne af workcampen skal repræsentere alle væsentlige aktører for at projektet kan lykkes. Derfor inviteres interesserede operatører, lokale landmænd med interesse for lokal afsætning, lokale restauratører og kommunale økonomaer. Når projektets operatør- og mentorkorps er samlet gennemføres følgende aktiviteter: -Workcamp 1 skal skabe klarhed om de udfordringer, der skal løses. Alle aktører præsenterer de muligheder og krav til samarbejde som de oplever er væsentlige at skabe fælles opmærksomhed omkring. Det drøftes om der er mulighed for at skabe nye relevante netværk blandt operatørerne for fælles opgaveløsning. Dagen afsluttes med, at alle potentielle operatører får et klar-parat-go til at gå i gang med deres udvikling af individuelle forretningsplaner- og virksomheder med støtte fra mentorkorpsets. -På Workcamp2 præsenterer operatører deres arbejde og forretningsplaner for projektets centrale aktører, producenter, kunder, mentorkorps og projektledelse. Operatørerne får her rig adgang til at samarbejde, teste deres ideer, netværke samt finpudse deres koncepter, og sidste halvdel af dagen afsættes til at facilitere størst muligt samarbejde og fælleskab omkring den fremadrettede opgaveløsning blandt operatørerne. Når deltagerne går hjem, ved alle, hvem der er i gang med hvad, og hvordan man kan bruge hinanden fremadrettet. -Handlingsplan: Projektledelsen samler herefter trådende i en kortfattet handlingsorienteret vejledning, som formidles direkte til kommunens centrale lokale økologiske producenter, aktører og kunder. Vejledningen samler resultaterne af projektets vidensproduktion med særligt fokus på konkrete tilbud og kontakter, der helt konkret kan forbedre den lokale økologiske afsætning for den enkelte aktør. (4) Afrapportering, formidling og evaluering Projektet og dets resultater afrapporteres afslutningsvist af og disse formidles efterfølgende i relevante fagog nyhedsmedier samt på Økologisk Landsforenings Økologikongres 2015, således at andre kommuner og øvrige interesserede kan få gavn af vidensproduktionen. I slutningen af året evalueres projektet Projektets mål / leverancer Projektets mål og leverancer er i 2015 følgende: Januar-februar 2015 Kortlægning gennemført. Marts 2015 Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps gennemført. April 2015 Workcamp 1. Maj 2015 Operatører har udviklet forretningsplaner Juni 2015 Workcamp 2 mindst 5 potentielle operatører præsenterer forretningsplaner på den afsluttende workcamp. August 2015 Projektet er afrapporteret. September 2015 Formidling af resultater til andre danske kommuner og interesserede i relevante Side 7 af 11

8 November 2015 fag- og nyhedsmedier. Mindst 3 artikler bringes. Projektet præsenteres på Økologisk Landsforenings Økologikongres. Herudover har projektet følgende mål: -At mindst 1 ny operatør, som følge af projektet, er på banen i Lejre kommune inden sommerferien At den lokale økologiske afsætning forbedres markant som følge af projektet (i forhold til baseline i 2014). -At andelen af lokale økologiske fødevarer udgør mindst halvdelen af det økologiske forbrug i kommunale institutioner i 2016 dvs. 37,5% Projektets forventede brugerrettede effekter Projektets forventede effekter er følgende: -Lokale kommunale køkkener, virksomheder, restauranter og forbrugere får, senest ultimo 2016, markant bedre mulighed for at købe de lokale økologiske fødevarer, som de efterspørger. -Lokale økologiske fødevareproducenter oplever, senest ultimo 2016, en markant forbedring af de lokale afsætningsmuligheder. I begge tilfælde forstås en markant forbedring, som en øgning af den lokale økologiske afsætning på mindst 50% sammenlignet med det aktuelle niveau i Projektets forventede samfundsmæssige effekter Ved at styrke afsætningen af den lokale økologiske fødevareproduktionen i Lejre Kommune banes vejen for erhvervsfremme og en mere bæredygtig, miljørigtig og skånsom lokal fødevareproduktion, hvor råvarer i højere grad cirkulerer inden for kommunegrænsen og fortrænger varer med lang energikrævende transport. Samtidig vurderes det, at projektets store demonstrationsværdi har potentiale til at sætte andre danske kommuner i gang med lignende indsatser, hvorved projektets positive effekter mangedobles Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre partnere (maksimalt 10 linjer) Lejre Kommune varetager den overordnede projektledelse med Økologisk Landsforening som en vigtig samarbejdspartner. Projektet bygger desuden videre på det tætte samarbejde, der allerede eksisterer mellem Lejre Kommune og eksperter fra Københavns Madhus og Madkulturen (kloge fødevareindkøb), som også vil være repræsenteret i projektets mentorkorps. Endelig bygger projektet videre på de gode relationer der allerede eksisterer mellem kommunen, de lokale producenter, de lokale virksomheder og de lokale kommunale køkkener Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter Der mangler konkret handlingsorienteret viden om, hvordan danske kommuner, som ønsker det, kan styrke Side 8 af 11

9 den lokale økologiske afsætning. Derfor samler projektet førende danske vidensaktører og kompetente lokale aktører i Lejre Kommune omkring en konkret lokal problemløsning, der skaber ny viden, metoder, resultater og best practice til det fortsatte arbejde med at styrke lokal økologisk afsætning i hele Danmark. Arbejdet gennemføres i samarbejde med stærke aktører på området som fx Økologisk Landsforening, Københavns Madhus, Madkulturen og Lejres Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF). Derigennem sikres det, at projektets vidensproduktion bygger oven på disse organisationers viden og erfaringer, ligesom det sikres at projektets resultater også bliver båret videre af dem fremadrettet Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling Offentliggørelse, formidling og vidensdeling sker med følgende aktiviteter: Februar 2015 April-juni 2015 Juli-august 2015 September 2015 November 2015 Projektet offentliggøres i Lejre Kommunes og samarbejdspartneres egne medier/kanaler samt i Lejre Lokalavis og Magasinet Økologiske Lejre. Workcamps, vidensdeling- og netværksdannelse blandt nye potentielle operatører og centrale aktører i Lejre Kommune samt eksterne vidensaktører. Handlingsorienteret vejledning omkring nye muligheder for lokal økologisk afsætning formidles til projektdeltagere og andre relevante aktører i kommunen, og en kortfattet rapport om projektet og dets resultater skrives. Formidling af rapport og resultater til andre danske kommuner og interesserede i relevante dagsordenssættende fag- og nyhedsmedier. Mindst 3 artikler bringes i dagsordenssættende fag- og nyhedsmedier. Lejre Kommune og projektets samarbejdspartnere skriver ligeledes om sagen i egne medier/kanaler. Projektet præsenteres på Økologisk Landsforenings Økologikongres. 3. PROJEKTØKONOMI 3.1. Projektets samlede omkostninger i hele projektperioden År Projektets samlede omkostninger (budget/regnskab) kr. Tilskud fra Fonden (budget/regnskab) kr I alt Tilskuddets andel af samlede omkostninger % 3.2. Projektets budget og finansiering i 2015 Projektets samlede budget i tilskudsåret 1. januar december 2015 Budget 2015 Side 9 af 11

10 1.000 kr. A. Interne lønomkostninger Antal timer kr./time kr. 1. Projektleder, Lejre Kommune Interne lønomkostninger i alt B. Ekstern bistand 205 C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger 25 Projektets samlede omkostninger 250 E. Indtægter fra projektet F. Anslået scrapværdi for udstyr Projektets samlede tilskudsgrundlag 250 Projektets samlede finansiering i tilskudsåret 1. januar december 2015 Budget 2015 % kr. Det ansøgte tilskud fra fonden 100% 250 Eget bidrag 0% Andre offentlige tilskud: Ansøgt bevilget 1. 0% 2. 0% 3. 0% Andre private tilskud: Ansøgt bevilget 1. 0% 2. 0% I alt 100% 250 kontrollinje - skal være Opgørelse af omkostninger med eller uden moms - sæt kryds 1. Ansøger er momsregistreret og omkostningerne er opgjort uden moms: X 2. Ansøger er ikke momsregistreret om omkostninger er opgjort med moms: 3.3. Bemærkninger til projektets finansiering Størstedelen af Lejre kommunes indsats sker for kommunens regning. Sideløbende med dette projekt arbejder Lejre Kommune for at fremme økologi bredt. Dette ved at udvikle modeller for hvordan lokale fødevarer kan efterspørges af de kommunale køkkener (indarbejdes i erhvervspolitisk handleplan 2105), ved at fortsætte indsatsen mod 75% økologi i kommunale køkkener (status 60%) og ved fortsat at styrke netværket mellem lokale madaktører. Alt dette gennemføres for mandetimer finansieret af Lejre Kommune. Herudover tilbydes landmænd gratis omlægningstjek for allerede opnåede fondsmidler. Side 10 af 11

11 3.4. Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet A. Intern løn Der afsættes et mindre beløb til praktisk projektledelse i Lejre Kommune, mens udgifter til overordnet strategi- og projektledelse, netværksarbejde og koordinering finansieres af Lejre kommune. B. Ekstern bistand -Proces-konsulent med forretningsbaggrund: kr. -Økologisk landsforening: kr. rådgivning foodservice -Erhvervs-mentorer: kr. -Virksomheder, der bidrager aktivt: kr. -Øvrige ressourcer: kr. I alt: kr. C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger Mødeomkostninger: kr. Småmaterialer (tryksager): kr. Revision: kr. I alt: kr. E. Indtægter fra projektet F. Anslået scrapværdi for udstyr Side 11 af 11

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: ØkoStartpakke en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 AnsøgningsID Ansøgningsnr. 408 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 - Adresse 1 Torvet 3 Adresse 2 - Postnr. 8500 By Grenaa Fornavn Kenneth

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Handlingsplan for klima- og økologiaktiviteter 2013

Handlingsplan for klima- og økologiaktiviteter 2013 Handlingsplan for klima- og økologiaktiviteter Lejre Kommune er den første danske kommune, der iværksætter en gennemgribende indsats for at indføre økologi ud i alle kroge. Målet er at gøre Lejre til en

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Handlingsplan for klima- og økologiaktiviteter 2013

Handlingsplan for klima- og økologiaktiviteter 2013 Handlingsplan for klima- og økologiaktiviteter Lejre Kommune er den første danske kommune, der iværksætter en gennemgribende indsats for at indføre økologi ud i alle kroge. Målet er at gøre Lejre til en

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION Erfaringer fra en økologisk omstilling På baggrund af gennemførte økologiske omstillingsprojekt på Hotel- og Restaurantskolen, har vi i denne folder opstillet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere