Ansøgning om tilskud i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud i 2015"

Transkript

1 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Projektets titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune A. Projektejer/ansøger: Lejre Kommune Adresse: Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø CVR-nummer / SE-nummer: B. Beskrivelse af ansøger: Lejre - Den Økologiske Kommune: Den første danske kommune, der har iværksat en gennemgribende og meget konkret indsats for at føre økologi ud i alle kroge. Målet er at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo i, at producere sunde fødevarer og at beskytte natur, klima og drikkevand. Desuden er målet at inspirere andre kommuner til at gå samme vej. Læs mere her: Om projektets centrale samarbejdspartner: Økologisk Landsforening: Projektets gennemføres i tæt samspil med Økologisk Landsforening repræsenteret ved: Rikke Thorøe Grønning, projektleder Foodservice. Økologisk Landsforenings Foodservice-team er engageret i en række projekter, der baner vejen for mere lokal økologi i offentlige og private køkkener. Rikke Thorøe Grønning vil i projektet repræsentere økologiske avlere og fødevareproducenter, viden om den økologiske grossistbranche, ligesom Økologisk Landsforening vil bidrage med generel viden om udbudsregler og vareflow til offentlige køkkener. C. Ansøgers pengeinstitut: Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer D. Ansøgers revisor: Projektets regnskabsansvarlige i Lejre Kommune er:

2 Regnskabschef Camilla Vang Taankvist E. Dato og underskrift Dato: 20/ Navn: Inger Marie Vynne Titel: Kommunaldirektør Underskrift: Side 2 af 11

3 F. Oversigt over ansøgning om tilskud (kun relevant hvis der søges om tilskud til flere projekter) Nr. Projekternes titel Side Ansøgt tilskudsbeløb (1.000kr.) 1. Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune Ny Lokal Torvehal i Lejre Kommune 85 I alt 335 Side 3 af 11

4 Projekt nr. 1 Titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune 1. OM PROJEKTET 1.1. Hovedformål i henhold til landbrugsstøtteloven Projektets formål er afsætningsfremme Hjemmel i henhold til aktivitetsbekendtgørelsen 11 Udvikling Projektets formål og indhold kort sammendrag af projektet (maksimalt 20 linjer) I Lejre Den Økologiske Kommune er der stor interesse for styrke afsætningen af de lokale økologiske fødevarer. Aktuelt omlægges de kommunale køkkener til mere økologi. I 2015 sættes særligt fokus på at styrke den lokale økologiske afsætning i kommunens erhvervspolitiske handleplan, og i 2016 skal målsætningen om 75% økologi i de kommunale køkkener være nået. Og lysten til at være med er stor. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF) i 2014, som dokumenterer, at lokale økologiske producenter gerne vil afsætte deres varer mere lokalt, og at den lokale efterspørgsel af disse varer også er stor blandt de kommunale køkkener, lokale restauranter og fødevarevirksomheder. Desværre viser undersøgelsen også, at en række forhold pt. blokerer for udviklingen af den lokale økologiske afsætning. Det gælder særligt producenternes manglende evne for at imødekomme lokale køkkeners og kunders behov for fx vaskede grøntsager, stabilt vareudbud, effektiv varebestilling og levering. Der mangler simpelthen operatører, som formår at binde den lokale økologiske efterspørgsel sammen med den lokale økologiske produktion. Der er derfor brug for handling, og formålet med dette projekt er derfor, at støtte udviklingen af helt konkrete unikke lokalt forankrede forretningsmodeller, der kan skabe de nye og nødvendige forbindelser mellem den lokale økologiske efterspørgsel og produktion. Projektet inviterer derfor eksisterende- og potentielle personer, organisationer og virksomheder med lyst, kompetence og interesse for at påtage sig en aktiv rolle i problemløsningen til at deltage i et udviklingsforløb, hvor de gennem rådgivning, sparring og netværk bliver klædt på til at gå ind i markedet/problemløsningen som ny lokal operatør Projektperiode Start: Januar 2015 Afslutning: December 2015 Side 4 af 11

5 1.5. Projektleder Overordnet projektledelse varetages af Lejre Kommune og forankres hos: Tina Unger, Lejre Kommune, Programleder for Erhverv, Klima, Bæredygtighed. Mobil: I Økologisk Landsforening forankres indsatsen hos projektleder Rikke Thorøe Grønning, Foodservice. Mobil: PROJEKTBESKRIVELSE 2.1. Projektets baggrund og formål (maksimalt 10 linjer) I 2013 og 2014 er der i Lejre Kommune igangsat mere end 70 projekter med økologi som fællesnævner. Engagementet spænder vidt fra det politiske niveau til virksomheder, landmænd og borgere. Udover de mange forskellige aktiviteter har projektet skabt et levende netværk mellem lokale producenter, lokale butikker, lokale restauranter og spisesteder og endelig kommunens borgere. Projektet har endvidere afdækket potentielle afsætningsmuligheder for lokale fødevarer båden indenfor det offentlige og private. Endelig er der udkrystalliseret tre væsentlige barrierer for at projektet for alvor kan sætte turbo på den lokale udvikling. Barriererne er 1) mangel på gødning, 2) en ufleksibel lovgivning og forvaltningen af denne og endelig 3) manglende bindeled mellem lokale producenter og lokale køkkener. Det er barriere 3 denne ansøgning ønsker at finde løsninger for ved at facilitere udviklingen af nye bæredygtige forretningsmodeller, der gør det muligt at tilfredsstille den lokale økologiske efterspørgsel Status for projektet (kun relevant, hvis det er et igangværende projekt støttet af Fonden) (maksimalt 10 linjer) Nyt projekt Projektets aktiviteter (maksimalt 2 sider) Projektet har følgende aktivitetsfaser: (1) Kortlægning og gode rammer for udvikling (2) Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps (3) Workcamps, udvikling af konkrete operatør- o g forretningsmodeller (4) Afrapportering, formidling og evaluering (1) Kortlægning og gode rammer for udvikling Side 5 af 11

6 Kortlægning Lejre Kommune er allerede langt fremme med kortlægningen af økologisk produktion, forbrug og efterspørgsel, som derfor vil kunne gennemføres for få ressourcer. Der er bl.a. følgende data og fakta til rådighed; En netop afsluttet undersøgelse af Lejre Økologiske Fødevarefællesskab om barrierer for lokal afsætning samt om potentielle afsætningsmuligheder til både det offentlige og private marked Den aktuelle økologiomlægning af kommunale køkkener i Lejre, der faciliteres af Københavns Madhus indeholder opdateret datagrundlag om den nuværende efterspørgsel. Som vidensgrundlag for projektudviklingen kortlægges følgende faktuelle forhold: -Omfanget af den lokale økologiske fødevareproduktion (producenter, produktion, omfang etc.) -Omfanget af det aktuelle lokale forbrug af lokale økologiske fødevarer (antal køkkener, forbrugere og virksomheder, der efterspørger lokale varer) -Markedspotentiale for den lokale økologi -Analyse af betydning af lovgivning, udbudsreglerne for udviklingen af de nye forretningsmodeller. Denne kortlægning fungerer desuden som baseline for projektet med henblik på den efterfølgende måling af projektets effekter. Gode rammer for udvikling Sideløbende gennemfører Lejre Kommune en række projekter, der alle gøder jorden for at dette projekt kan lykkes. F.eks. kan nævnes: projekt, der skal udvikle en lokal model for, hvordan de lokale kommunale køkkener kan efterspørge lokale fødevarer. Dette projekt gennemføres i samarbejde med Kloge fødevareindkøb. Fortsat støtte og opmærksomhed omkring det igangværende omlægningsprojekt i de kommunale køkkener (Status 60% økologi; Mål 75% økologi i 2016) Samarbejde med lokale mad-aktører f.eks. om fælles stortelt MadhåndværksLEJREn til Ledreborg Livsstilsdage Fortsat gratis omlægningstjek til landmænd (2) Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps Flere lokale virksomheder har igennem de senere år udtrykt ønske om at skabe bindeled mellem lokale producenter og de lokale køkkener. Men ingen er indtil videre kommet længere end til tanken, idet de er i tvivl om afsætningspotentialet, størrelsen på og potentialet i den lokale produktion, lovgivning på området mm. Projektet inviterer både dem, der allerede har udtrykt interesse for at træde ind i opgaveløsningen samt en række andre virksomheder, personer og organisationer, som kunne have interesse for- og potentiale til at løfte opgaven (fx eksisterende grossister, distributører etc.) til at være en del af udviklingsprocessen. Det er ambitionen at 5-10 operatører med potentiale for at løse opgaven skal deltage i projektet, som fx kunne være en fra det lokale fødevarefællesskab, en vognmand, en gårdbutik, en producent, en grossist, et grøntsagspakkeri etc. Der lægges ved udvælgelsen særlig vægt på, at operatørerne repræsenterer forskellige og supplerede vinkler/kompetencer i forhold til problemløsningen, og at de er åbne overfor samarbejde, så de sammen kan blive en del af løsningen. Side 6 af 11

7 Samtidig samles et stærkt professionelt mentorkorps, der forpligter sig til at støtte de potentielle operatørers udvikling af forretningsplaner- og virksomhed i projektperioden med den nødvendige viden om jura, rammebetingelser, økonomi, markedsføring og andre relevante forhold. Der afsættes budgetmidler som muliggør deres deltagelse. (3) Workcamps -udvikling af konkrete operatør- og forretningsmodeller Deltagerne af workcampen skal repræsentere alle væsentlige aktører for at projektet kan lykkes. Derfor inviteres interesserede operatører, lokale landmænd med interesse for lokal afsætning, lokale restauratører og kommunale økonomaer. Når projektets operatør- og mentorkorps er samlet gennemføres følgende aktiviteter: -Workcamp 1 skal skabe klarhed om de udfordringer, der skal løses. Alle aktører præsenterer de muligheder og krav til samarbejde som de oplever er væsentlige at skabe fælles opmærksomhed omkring. Det drøftes om der er mulighed for at skabe nye relevante netværk blandt operatørerne for fælles opgaveløsning. Dagen afsluttes med, at alle potentielle operatører får et klar-parat-go til at gå i gang med deres udvikling af individuelle forretningsplaner- og virksomheder med støtte fra mentorkorpsets. -På Workcamp2 præsenterer operatører deres arbejde og forretningsplaner for projektets centrale aktører, producenter, kunder, mentorkorps og projektledelse. Operatørerne får her rig adgang til at samarbejde, teste deres ideer, netværke samt finpudse deres koncepter, og sidste halvdel af dagen afsættes til at facilitere størst muligt samarbejde og fælleskab omkring den fremadrettede opgaveløsning blandt operatørerne. Når deltagerne går hjem, ved alle, hvem der er i gang med hvad, og hvordan man kan bruge hinanden fremadrettet. -Handlingsplan: Projektledelsen samler herefter trådende i en kortfattet handlingsorienteret vejledning, som formidles direkte til kommunens centrale lokale økologiske producenter, aktører og kunder. Vejledningen samler resultaterne af projektets vidensproduktion med særligt fokus på konkrete tilbud og kontakter, der helt konkret kan forbedre den lokale økologiske afsætning for den enkelte aktør. (4) Afrapportering, formidling og evaluering Projektet og dets resultater afrapporteres afslutningsvist af og disse formidles efterfølgende i relevante fagog nyhedsmedier samt på Økologisk Landsforenings Økologikongres 2015, således at andre kommuner og øvrige interesserede kan få gavn af vidensproduktionen. I slutningen af året evalueres projektet Projektets mål / leverancer Projektets mål og leverancer er i 2015 følgende: Januar-februar 2015 Kortlægning gennemført. Marts 2015 Call: Identifikation og invitation af potentielle operatører og mentorkorps gennemført. April 2015 Workcamp 1. Maj 2015 Operatører har udviklet forretningsplaner Juni 2015 Workcamp 2 mindst 5 potentielle operatører præsenterer forretningsplaner på den afsluttende workcamp. August 2015 Projektet er afrapporteret. September 2015 Formidling af resultater til andre danske kommuner og interesserede i relevante Side 7 af 11

8 November 2015 fag- og nyhedsmedier. Mindst 3 artikler bringes. Projektet præsenteres på Økologisk Landsforenings Økologikongres. Herudover har projektet følgende mål: -At mindst 1 ny operatør, som følge af projektet, er på banen i Lejre kommune inden sommerferien At den lokale økologiske afsætning forbedres markant som følge af projektet (i forhold til baseline i 2014). -At andelen af lokale økologiske fødevarer udgør mindst halvdelen af det økologiske forbrug i kommunale institutioner i 2016 dvs. 37,5% Projektets forventede brugerrettede effekter Projektets forventede effekter er følgende: -Lokale kommunale køkkener, virksomheder, restauranter og forbrugere får, senest ultimo 2016, markant bedre mulighed for at købe de lokale økologiske fødevarer, som de efterspørger. -Lokale økologiske fødevareproducenter oplever, senest ultimo 2016, en markant forbedring af de lokale afsætningsmuligheder. I begge tilfælde forstås en markant forbedring, som en øgning af den lokale økologiske afsætning på mindst 50% sammenlignet med det aktuelle niveau i Projektets forventede samfundsmæssige effekter Ved at styrke afsætningen af den lokale økologiske fødevareproduktionen i Lejre Kommune banes vejen for erhvervsfremme og en mere bæredygtig, miljørigtig og skånsom lokal fødevareproduktion, hvor råvarer i højere grad cirkulerer inden for kommunegrænsen og fortrænger varer med lang energikrævende transport. Samtidig vurderes det, at projektets store demonstrationsværdi har potentiale til at sætte andre danske kommuner i gang med lignende indsatser, hvorved projektets positive effekter mangedobles Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre partnere (maksimalt 10 linjer) Lejre Kommune varetager den overordnede projektledelse med Økologisk Landsforening som en vigtig samarbejdspartner. Projektet bygger desuden videre på det tætte samarbejde, der allerede eksisterer mellem Lejre Kommune og eksperter fra Københavns Madhus og Madkulturen (kloge fødevareindkøb), som også vil være repræsenteret i projektets mentorkorps. Endelig bygger projektet videre på de gode relationer der allerede eksisterer mellem kommunen, de lokale producenter, de lokale virksomheder og de lokale kommunale køkkener Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter Der mangler konkret handlingsorienteret viden om, hvordan danske kommuner, som ønsker det, kan styrke Side 8 af 11

9 den lokale økologiske afsætning. Derfor samler projektet førende danske vidensaktører og kompetente lokale aktører i Lejre Kommune omkring en konkret lokal problemløsning, der skaber ny viden, metoder, resultater og best practice til det fortsatte arbejde med at styrke lokal økologisk afsætning i hele Danmark. Arbejdet gennemføres i samarbejde med stærke aktører på området som fx Økologisk Landsforening, Københavns Madhus, Madkulturen og Lejres Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF). Derigennem sikres det, at projektets vidensproduktion bygger oven på disse organisationers viden og erfaringer, ligesom det sikres at projektets resultater også bliver båret videre af dem fremadrettet Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling Offentliggørelse, formidling og vidensdeling sker med følgende aktiviteter: Februar 2015 April-juni 2015 Juli-august 2015 September 2015 November 2015 Projektet offentliggøres i Lejre Kommunes og samarbejdspartneres egne medier/kanaler samt i Lejre Lokalavis og Magasinet Økologiske Lejre. Workcamps, vidensdeling- og netværksdannelse blandt nye potentielle operatører og centrale aktører i Lejre Kommune samt eksterne vidensaktører. Handlingsorienteret vejledning omkring nye muligheder for lokal økologisk afsætning formidles til projektdeltagere og andre relevante aktører i kommunen, og en kortfattet rapport om projektet og dets resultater skrives. Formidling af rapport og resultater til andre danske kommuner og interesserede i relevante dagsordenssættende fag- og nyhedsmedier. Mindst 3 artikler bringes i dagsordenssættende fag- og nyhedsmedier. Lejre Kommune og projektets samarbejdspartnere skriver ligeledes om sagen i egne medier/kanaler. Projektet præsenteres på Økologisk Landsforenings Økologikongres. 3. PROJEKTØKONOMI 3.1. Projektets samlede omkostninger i hele projektperioden År Projektets samlede omkostninger (budget/regnskab) kr. Tilskud fra Fonden (budget/regnskab) kr I alt Tilskuddets andel af samlede omkostninger % 3.2. Projektets budget og finansiering i 2015 Projektets samlede budget i tilskudsåret 1. januar december 2015 Budget 2015 Side 9 af 11

10 1.000 kr. A. Interne lønomkostninger Antal timer kr./time kr. 1. Projektleder, Lejre Kommune Interne lønomkostninger i alt B. Ekstern bistand 205 C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger 25 Projektets samlede omkostninger 250 E. Indtægter fra projektet F. Anslået scrapværdi for udstyr Projektets samlede tilskudsgrundlag 250 Projektets samlede finansiering i tilskudsåret 1. januar december 2015 Budget 2015 % kr. Det ansøgte tilskud fra fonden 100% 250 Eget bidrag 0% Andre offentlige tilskud: Ansøgt bevilget 1. 0% 2. 0% 3. 0% Andre private tilskud: Ansøgt bevilget 1. 0% 2. 0% I alt 100% 250 kontrollinje - skal være Opgørelse af omkostninger med eller uden moms - sæt kryds 1. Ansøger er momsregistreret og omkostningerne er opgjort uden moms: X 2. Ansøger er ikke momsregistreret om omkostninger er opgjort med moms: 3.3. Bemærkninger til projektets finansiering Størstedelen af Lejre kommunes indsats sker for kommunens regning. Sideløbende med dette projekt arbejder Lejre Kommune for at fremme økologi bredt. Dette ved at udvikle modeller for hvordan lokale fødevarer kan efterspørges af de kommunale køkkener (indarbejdes i erhvervspolitisk handleplan 2105), ved at fortsætte indsatsen mod 75% økologi i kommunale køkkener (status 60%) og ved fortsat at styrke netværket mellem lokale madaktører. Alt dette gennemføres for mandetimer finansieret af Lejre Kommune. Herudover tilbydes landmænd gratis omlægningstjek for allerede opnåede fondsmidler. Side 10 af 11

11 3.4. Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet A. Intern løn Der afsættes et mindre beløb til praktisk projektledelse i Lejre Kommune, mens udgifter til overordnet strategi- og projektledelse, netværksarbejde og koordinering finansieres af Lejre kommune. B. Ekstern bistand -Proces-konsulent med forretningsbaggrund: kr. -Økologisk landsforening: kr. rådgivning foodservice -Erhvervs-mentorer: kr. -Virksomheder, der bidrager aktivt: kr. -Øvrige ressourcer: kr. I alt: kr. C. Udstyr D. Øvrige projektomkostninger Mødeomkostninger: kr. Småmaterialer (tryksager): kr. Revision: kr. I alt: kr. E. Indtægter fra projektet F. Anslået scrapværdi for udstyr Side 11 af 11

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: ØkoStartpakke en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm.

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Dato 04.01.2013 Notat Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Indledning: Hvorfor økologi nu? I forbindelse med Fødevareminister Mette Gjerskovs nationale strategi om at omlægge

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere