KonjunkturNYT - uge 49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 49"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet af tvangsauktioner i november Internationalt Euroområdet: Uændret inflation og fald i ledigheden og detailsalget USA: Svækket erhvervstillid og stigning i antallet af nytilmeldte ledige Tyskland: Ledigheden og detailsalget faldt Storbritannien: Erhvervstilliden faldt i fremstillingserhvervene men steg i serviceerhvervene Sverige: BNP-vækst på,8 pct. i. kvartal samt fald i industriproduktionen og erhvervstilliden Japan: Inflationen og industriproduktionen steg Kina: Fortsat vigende erhvervstillid Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder ECB sænker indskudsrenten og forlænger opkøbsprogrammet Fald blandt de ledende internationale aktieindeks men stigning i OMXC-aktieindekset Kronen er styrket Svagt fald i olieprisen Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Lille fald i BNP i. kvartal Den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for. kvartal viser et fald i BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel.. Det er første gang i otte kvartaler, at der ikke var vækst i BNP. I forhold til. kvartal er BNP vokset med,9 pct. Det er især udenrigshandlen, som trækker ned i væksten. Eksporten faldt for andet kvartal i træk, mens importen voksede en smule. Det private forbrug var uændret, investeringerne voksede og det offentlige forbrug faldt. Tabel. Nøgletal i det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august Kvt./kvt. År/år. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt ) ØR august Realvækst i pct BNP,7,,7, -,,9, BVT,7,,, -,,7, Privat forbrug -,,, -,,,, Offentligt forbrug, -,,, -,,, Faste bruttoinvesteringer,,7 -,,8,8,, - Boliginvesteringer, -,, -,, -,, - Erhvervsinvesteringer, -,,,,9,, - Offentlige investeringer,,,, -,7 -, -,7 Lagerinvesteringer, pct. af BNP,, -,7,,,, Indenlandsk anvendelse i alt,, -,,,7,, Eksport, -,,8 -,9,7 -,, Import,7, -, -,, -,, Samlet efterspørgsel,7,, -,9 -, -,, Ændring i. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) privat offentlig forvaltning og service - Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ). kvt./.kvt.-vækstraten vækstraten er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Faldet i væksten kommer primært fra et fald i den samlede eksport faldt på,7 pct. mens importen steg med, pct. Det er især vareeksporten, som er faldet i. kvartal. Det private forbrug var uændret i. kvartal. Det skal dog ses i lyset af meget store vækstrater i. kvartal og. kvartal, og i forhold til. kvartal er det private forbrug vokset med, pct. Bruttoinvesteringerne steg i. kvartal, hvilket dækker over en stigning i erhvervsinvesteringerne og et fald i boliginvesteringerne. Faldet i BNP afspejles også i et fald i værditilvæksten, jf. figur.. Udviklingen dækker over fald i BVT-væksten inden for blandt andet industrien, byggeriet og råstofudvinding, mens særligt erhvervsservice oplevede en fremgang.

3 De seneste kvartalers BNP-vækst har været fulgt af en stigning i den private beskæftigelse, jf. figur.. I. kvartal steg den private med 7. personer, og siden. kvartal er den private beskæftigelse steget med godt. personer. I samme periode har der været et mindre fald i den offentlige beskæftigelse, så den samlede beskæftigelse er steget med. personer siden. kvartal. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Figur. BNP og privat BVT ekskl. råstof Figur. Vækst i privat beskæftigelse (9K=) (9K=). personer. personer K K K K K K - - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Figur. BNP Mia. kr..9 Mia. kr Anm.: De vandrette linjer angiver tilhørende årsniveauer samt augustjvurderingens skøn for og. Ved udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, august forelå der nationalregnskabstal frem til og med. kvartal. Beløbene ( mia. kr. ) er -priser, kædede værdier. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Fald i ledigheden i oktober I oktober faldt bruttoledigheden med. personer til. personer. Det er det laveste antal ledige siden foråret 9. Ledighedsprocenten faldt med, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af, og siden årsskiftet er der blevet 8.8 færre ledige, jf. figur.. Det dækker over et fald i antallet af dagpengeledige på knap. personer, mens der er blevet knap. færre ledige kontanthjælpsmodtagere. Den lavere ledighed skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen er steget. I. kvartal steg beskæftigelsen med 8. personer, og siden. kvartal er der kommet. flere i job. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgangen i beskæftigelsen et billede af et arbejdsmarked i fortsat bedring. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte gennem og. Figur. Bruttoledighed. personer. personer Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Boligpriserne faldt en anelse i september Prisen på enfamiliehuse faldt i september med, pct. (ikke-sæsonkorrigeret), jf. figur.. Tempoet på boligmarkedet er generelt aftaget væsentligt i. kvartal, hvor prisen har været omtrent uændret efter et første halvår med kraftige prisstigninger. Udviklingen skal især ses i lyset af de stigende renter i maj efter et historisk lavt renteniveau gennem den første del af året. I. kvartal lå prisen knap ½ pct. højere end samme periode sidste år. Fra august til september faldt prisen på ejerlejligheder med, pct. (ikkesæsonkorrigeret), mens den på årsbasis (. kvartal ift. samme periode året før) er steget med ½ pct., jf. figur.. Prisen på ejerlejligheder har generelt været støt stigende siden starten af, hvilket skal ses på baggrund af, at ejerlejlighederne især er koncentreret i de større byer, hvor boligpriserne generelt er steget gennem længere tid. Figur. Boligpriser (=) (=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Figur. er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 7 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede, da perioden siden januar er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede.

6 Stigning i antal konkurser i november let af erklærede konkurser steg til i november mod i oktober, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Der er betydelige udsving i antallet af konkurser fra måned til måned. Betragtes i stedet gennemsnittet over de seneste tre måneder, er antallet af konkurser på samme niveau som i august, hvilket er det laveste niveau siden foråret 8, jf. figur.7. Stigningen i antallet af konkurser i november var ikke ligeligt fordelt på tværs af regioner. Sammenligner man antallet af konkurser i november med gennemsnittet for majoktober, var der pct. flere konkurser i Region Sjælland og 9 pct. flere i Region Hovedstaden, mens stigningen blot var på pct. i Region Midtjylland, pct. i Region Syddanmark og pct. i Region Nordjylland. let af personer berørt af konkurser faldt i november til 98 mod 8 i oktober, hvilket er et stykke under gennemsnittet for det seneste halve år (7 personer), jf. figur.. Historisk set ligger antallet af berørte personer lavt, blandt andet som følge af, at over halvdelen af konkurserne sker i virksomheder uden ansatte. Figur. Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur.7 Erklærede konkurser, -måneders glidende gennemsnit Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Fald i antallet af tvangsauktioner i november let af bekendtgjorte tvangsauktioner faldt i november 9 pct. i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.8. let af tvangsauktioner har generelt udvist en faldende tendens siden, om end udviklingen har ligget rimelig fladt det seneste par år. Sammenligner man år til dato med samme periode sidste år, er antallet af tvangsauktioner, pct. højere. Udviklingen dækker over visse regionale forskelle. let af tvangsauktioner år til dato i forhold til er således, pct. lavere i Region Hovedstaden, mens det omvendt er, og,7 pct. højere i henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland. I de to øvrige regioner er antallet omtrent uændret. Historisk set er det aktuelle antal af tvangsaktioner lavt og markant under niveauet fra starten af 99 erne, hvor det månedlige antal tvangsauktioner lå over., jf. figur.9. Til sammenligning er det månedlige gennemsnit i år 9 tvangsaktioner. Figur.8 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur.9 Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner, mdr. gl. gns. Tvangsauktioner Anm: let af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur.9 er brugt et mdr. glidende gennemsnit af det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner. Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og egne beregninger. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet Inflationen i euroområdet, målt ved forbrugerprisindekset, var omtrent uændret på, pct. i november, jf. figur.. Kerneinflationen, der er inflationen fraregnet ændringer i fødevare- og energipriser, steg,9 pct. Figur. Inflation, euroområdet Pct. Pct Inflation Kerneinflation Ledigheden i euroområdet faldt, pct.-point til,7 pct. af arbejdsstyrken i oktober, jf. figur.. I Italien faldt ledigheden, mens den forblev omtrent uændret i Tyskland, Spanien og Frankrig. Ledigheden har generelt haft en faldende tendens siden starten af, hvilket især skyldes fald i ledigheden i Spanien og Tyskland. Detailsalget i euroområdet faldt svagt med, pct. i september, jf. figur.. Det er anden måned i træk, at detailsalget falder. Det har ellers haft en generelt stigende tendens siden starten af, og detailsalget er væsentligt højere end ved indgangen til. Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Detailsalg, euroområdet Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Frankrig Italien Tyskland Spanien Euroområdet (7=) (7=)

9 USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved ISM s PMI-indikator, faldt, point til indeks 8, i november, jf. figur.. Underindeksene for produktion og ordreindgang faldt, mens beskæftigelsesindekset steg næsten point til indeks,. Den samlede PMI-indikator for fremstillingserhvervene er faldet fem måneder i træk og befinder sig nu under den neutrale værdi på indeks. Det indikerer tilbagegang i fremstillingserhvervene. I serviceerhvervene faldt erhvervstilliden fra indeks 9, til indeks,9, og PMI-indikatoren signalerer således fortsat fremgang i serviceerhvervene. let af nytilmeldte ledige steg. personer i uge 8, jf. figur.. let af nytilmeldte ledige har haft en generelt faldende tendens siden 9 og befinder sig betydeligt under det historiske gennemsnit. Figur. Erhvervstillid, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA ISM fremstilling ISM service og øvrige. personer. personer Nytilmeldte ledige Historisk gnst. (siden 97) ugers glidende gnst. Tyskland Ledigheden, ifølge den nationale definition, faldt fra, til, pct. af arbejdsstyrken i november, jf. figur.. Det svarer til et faldt på omtrent. personer. Ifølge ILO s definition lå arbejdsløsheden fortsat på, pct. af arbejdsstyrken i oktober. Begge ledighedsindikatorer er fortsat på deres laveste niveauer siden genforeningen. Ifølge den foreløbige opgørelse faldt detailsalget, pct. i oktober, jf. figur.7. Detailsalget har været faldende de sidste tre måneder efter at have nået et rekordhøjt niveau i juli. I forhold til samme måned i det foregående år er detailsalget steget med, pct. 9

10 9 8 7 Figur. Ledighed, Tyskland Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer, Ledighed (national definition) Ledighed (ILO definition) ledige (ILO, h. akse),,,,,, Figur.7 Detailsalg, Tyskland (M=) (M=) Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved Markits PMI-indikator, faldt, point til indeks,7 i november, jf. figur.8. Det skyldes særligt et fald i underindeksene for produktion og ordreindgang, der dog stadig befinder sig over indeks. I serviceerhvervene steg erhvervstilliden til indeks,9. Erhvervstilliden i begge erhverv har befundet sig over den neutrale værdi på indeks siden. Figur.8 Erhvervstillid, Storbritannien PMI fremstilling PMI service 7 Sverige Ifølge det foreløbige nationalregnskab var BNP-væksten,8 pct. i. kvartal, jf. figur.9. Det var især det private forbrug og de faste bruttoinvesteringer, der bidrog til BNP-væksten. Det offentlige forbrug var omtrent uændret, mens både eksporten og importen steg med, pct. Der har generelt været stærk vækst i Sverige det seneste år, og BNP er også,9 pct. højere i forhold til samme kvartal sidste år.

11 Figur.9 BNP-vækst, Sverige Pct. (å/å) Pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Industriproduktionen faldt godt pct. i oktober, jf. figur.. I råstofindvindingen steg produktionen, pct., mens den faldt knap pct. i fremstillingserhvervene. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved Swedbanks PMI-indikator, steg, point i november til indeks,9, jf. figur.. Alle underindeksene ud over indekset for lagerbeholdning steg. I serviceerhvervene var der et mindre fald i erhvervstilliden til indeks,. Figur. Industriproduktion, Sverige Figur. Erhvervstillid, Sverige (8M=) (8M=) Industriproduktion Industriordrer PMI fremstilling PMI service Japan Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, steg, pct.-point til, pct. i oktober, jf. figur.. Kerneinflationen, som er inflationen fraregnet ændringerne i fødevare- og energipriser, var,8 pct. i oktober. Industriproduktionen steg godt, pct. fra september til oktober, jf. figur.. Industriproduktionen er, pct. lavere i forhold til samme måned i det foregående år.

12 Figur. Inflation, Japan Figur. Industriproduktion, Japan Pct. (å/å) Pct. (å/å) (8M=) (8M=) Inflation Kerneinflation Kina Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren opgjort af National Bureau of Statistics of China, faldt til indeks 9, i november, jf. figur.. Dermed er indikatoren for fjerde måned i træk fortsat under indeks. Erhvervstilliden i service og øvrige erhverv steg til indeks,. Ifølge PMI-indikatoren, opgjort af Caixin, steg erhvervstilliden i fremstillingserhvervene til indeks 8,, jf. figur.. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene ligger under indeks for niende måned i træk ifølge Caixin. Figur. Erhvervstillid (NBS), Kina Figur. Erhvervstillid (Caixin), Kina PMI fremstilling PMI service og øvrige

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER ECB nedsatte indskudsrenten med, pct.-point til -, pct. på deres rentemøde den. december. De to øvrige pengepolitiske renter, refinansieringsrenten og udlånsrenten, forblev uændrede. Derudover forlængede ECB den forventede tidshorisont på deres opkøbsprogram fra september til marts 7, men fastholdt størrelsen på de månedlige opkøb. De ledende internationale aktieindeks er faldet siden sidste torsdag. I euroområdet faldt det ledende aktieindekset omkring, pct., hvilket skyldes et fald i aktieindeksene om torsdagen efter ECB s rentemøde. I USA og Storbritannien er de ledende aktieindeks faldet knap pct. siden sidste torsdag. Det danske OMXC aktieindeks er steget,8 pct. siden sidste torsdag. Den danske krone er styrket siden sidste uge. Det skyldes især, at euroen blev styrket over for den amerikanske dollar, det britiske pund og den japanske yen efter torsdagens rentemøde i ECB. Olieprisen er siden sidste torsdag faldet med omkring dollar til,7 dollar pr. tønde Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -, -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,8, pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån -,9 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,89 -, pct.point Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Nationalbankens satser: USA,,8 pct.point Diskonto,, pct.point Japan,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Tyskland,9, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Storbritannien,8,7 pct.point Udlån,, pct.point Valutakurser : Rentespænd til Tyskland (pct.-point): JPY/EUR,7 -, pct. Kort (-mdr.) -, -,8 pct.point GBP/EUR 8,7 -,77 pct. Langt (-årigt):, -, pct.point USD/EUR 9, -, pct. CNY/EUR,7 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/CNY,, pct. OMXC (/7-89 = ) 7,,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): Valutakurser : USD, S&P,88 pct. EUR/DKK 7,8 -, pct. Japan, Nikkei 99 -, pct. USD/DKK 8,9 -, pct. Kina, Shanghai composite 8, pct. SEK/DKK 8, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -, pct. NOK/DKK 8,, pct. Storbritannien, FTSE 7,8 pct. GBP/DKK,7 -,79 pct. JPY/DKK, -, pct. Oliepriser: Brent (USD),7, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ) 98,, point Brent (DKK) 9,77 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse.. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,,,,,,, -, -,, -,, -, -, -,8 -,, dec apr aug dec apr aug dec -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Irland Frankrig Portugal dec apr aug dec apr aug dec Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser (=) (=) okt feb jun okt feb jun okt Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,,,,,,,,,,,,,9,,9,,8 okt feb jun okt feb jun okt EUR/USD JPY/USD (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-1

KonjunkturNYT - uge 52-1 KonjunkturNYT - uge. december 8. januar 6 Danmark Fald i BNP i. kvartal Uændrede konjunkturbarometre i december Fortsat fald i ledigheden i november Fortsat flere lønmodtagere i oktober Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8 8. november. december Danmark BNP steg i. kvartal Ledigheden var uændret i oktober Blandede signaler fra konjunkturbarometrene i november Prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere