Praktiske oplysninger 5 Ordensreglement 7 Vedligeholdelsesreglement 9 Vedligeholdelsesstandard 15 Råderetskatalog 27 Den kollektive råderet når

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger 5 Ordensreglement 7 Vedligeholdelsesreglement 9 Vedligeholdelsesstandard 15 Råderetskatalog 27 Den kollektive råderet når"

Transkript

1

2 2

3 Praktiske oplysninger 5 Ordensreglement 7 Vedligeholdelsesreglement 9 Vedligeholdelsesstandard 15 Råderetskatalog 27 Den kollektive råderet når afdelingen betaler! 34 Installationsretten 35 Vaske- og opvaskemaskiner 35 Tørretumbler 35 Emhætte 36 Terrasseoverdækninger og lignende i gårdhaver 37 Havedør mod fællesareal og nyttehave på fællesareal 38 Regler for benyttelse af vaskerier i Grenhusene 39 Beboerhuset Neergaards Allé 4 41 Selskabslokalet Berners Vænge 3 43 Ordensregler for Fællesgrenen 44 Affald og containerpladser 45 Tilmelding til Bolignet 47 Antennepakker 47 Telefon (fastnet og mobil) 47 Internet 47 Regler for fællesantenne 49 Regler for datanetværk 51 Selskabets vedtægter 55 3

4 4

5 Bestyrelsens forord Februar 2012 Det er nu flere år siden, at der sidst er udsendt en beboerinformation for Grenhusene. I den periode har afdelingsmødet vedtaget ændringer af ordensreglementet & vedligeholdelsesstandarden, der er sket ændringer indenfor IT & TV området og selskabets vedtægter er ændret i forbindelse med ny lovgivning. Derfor er der behov for en ny udgave af beboerinformationen. Hvis der fra tid til anden opstår tvivlsspørgsmål i forhold til de oplysninger, der er i denne information, eller du måske helt savner svar på dit problem, er du altid velkommen til at rette henvendelse til ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen. Praktiske oplysninger Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Afdelingen ledes af en afdelingsbestyrelse på 9 medlemmer, som er valgt på det årlige afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen er fælles med Grenhusene og Bredalsparken. Derudover er der et Grenhusudvalg, som tager sig af spørgsmål vedrørende Grenhusene. IT-gruppen styrer netværket for Bredalsparken og Grenhusene, supporterer beboerne og afholder kurser. Personlig henvendelse til IT-gruppen kan ske hver tirsdag mellem kl og 21 i Berners Vænge 18, kælderen, eller telefonisk alle hverdage mellem kl og 21 og i weekenden mellem kl og på tlf Ejendomskontoret Ejendomskontoret befinder sig på adressen Berners Vænge 26, st.th. Der er kontor- og telefontid mandag til fredag mellem kl og 11.00, samt onsdag kl til for personlig henvendelse. (Dog ikke i juli måned.) Telefonnummer: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, skal ske til ejendomskontoret indenfor den normale åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Vagttelefon:

6 6

7 Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealerne? og meget mere 7

8 1. Skiltning Navneskiltet på indgangsdøren opsættes af boligafdelingen for beboerens regning 2. Musik Benyttelse af radio og lignende samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. 3. Antenner Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik. Beboerne må kun opsætte udvendige antenner og luftantenner efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligafdelingen efter henvendelse på ejendomskontoret. 4. Affald og skrald Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, f.eks. i affaldsposer. Større ting som papkasser, møbler og lignende samt haveaffald skal anbringes i containergården. Glas og flasker afleveres i de dertil opstillede flaskecontainere. 5. Vask og tørring Der henvises til regler for benyttelse af boligafdelingens vaskerier. 6. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier og græsarealer. 7. Fællesanlæggene Arealet mellem husene kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle beboere er nænsomme overfor beplantninger og græs. 8. Parkering og motorkørsel Parkering må ikke finde sted, hvor den er til gene for den øvrige trafik og aldrig på græsog stiarealer. Last- og varevogne over kg. må ikke parkeres på bebyggelsens veje og parkeringspladser. I øvrigt henvises større vare- og ladvogne til parkeringspladsen mellem garagerne. På bebyggelsens p-pladser må der kun stå indregistrerede køretøjer. Parkering af campingvogne og trailere må kun finde sted i en klargørings- og afrigningsfase på 2 dage. 9. Husdyrhold Der kan efter ansøgning gives tilladelse til at holde husdyr. Godkendt på afdelingsmødet. 8

9 Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? 9

10 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved indflytning får du et beløb (normalistandsættelsesbeløbet, benævnt NI-beløbet), som er et tilskud til boligens istandsættelse i form af nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. NI-beløbet er fastsat forholdsmæssigt for de bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Ved fraflytning betaler du NI-beløbet, men boligafdelingen overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Se i øvrigt afsnit 4. Du betaler alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 1. Generelt Reglernes ikrafttræden a. Dette vedligeholdelsesreglement erstatter tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement og lejekontrakt b. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset hvad der står i lejekontrakten. Normalistandsættelse c. Ved fraflytning beregner boligafdelingen et normalistandsættelsesbeløb, benævnt NI-beløb. NI-beløbet er et beløb, som tilflytteren får som et tilskud til istandsættelse af boligens vægge og lofter samt rengøring. Nærmere om NI-beløbet i afsnittet om fraflytning. Beboerklagenævn d. Uenighed om henholdsvis boligafdelingens og beboerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 10

11 2. Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand Syn ved indflytning a. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Beboeren får NI-beløbet udbetalt til istandsættelse af de vægge og lofter, som ikke fremtræder nyistandsat. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsat. b. Ved lejemålets begyndelse foretager ejendomskontoret et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende Vedligeholdelsesstandard i boligafdelingen og for denne type bolig. Indflytningsrapport c. Ved indflytningssynet udarbejder ejendomskontoret en indflytningsrapport, hvor beboeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til beboeren ved synet. Hvis beboeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten, sendes denne til beboeren senest 2 uger efter. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger d. Hvis beboeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal beboeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for ejendomskontoret på den udleverede mangelliste. e. Ejendomskontoret kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Beboeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. Ved indflytning udleveres en mangelliste. 3. Vedligeholdelse i boperioden Beboerens vedligeholdelsespligt Boligafdelingens vedligeholdelsespligt a. Du skal sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. b. Det påhviler boligafdelingen at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Boligafdelingen vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wckummer, cisterner, vaskekummer, komfurer og lignende, der er installeret af boligafdelingen eller af en beboer som led i dennes råderet. Boligafdelingens adgang til boligerne c. Du skal give boligafdelingen adgang til det lejede, når det er nødvendigt at besigtige bygningsdele inden/uden for boligen, som kræver en særlig opmærksomhed og behandling - for at imødegå uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesudgifter. Forud for besøget vil du modtage et passende varsel herom. 11

12 Låse d. Boligafdelingen sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af en lås i hoved, have og udhusdør. Boligafdelingen afholder alle udgifter i denne forbindelse. Vandinstallation, toilet e. Kontakt ejendomskontoret, hvis du har utætte eller støjende vandhaner og cisterner. Ventiler og haner, der er anbragt under køkkenbord, i rørkasser og udhus, må ikke betjenes af beboeren. Opmærksomheden henledes på, at forkert betjening kan medføre forstyrrelse af varmeanlæggets drift. Udluftning f. For at undgå en fugtig bolig, - så boligen og dit inventar bliver ødelagt på grund af fugten, skal du sørge for at lufte godt ud. En kort, kraftig udluftning er bedre end at lade et vindue stå på klem. Udluft minimum to gange dagligt. En bolig, der ikke er udluftet, kan give dårligt indeklima. Haver g. Du skal vedligeholde din have og holde den ren. Du har pligt til selv at sørge for at få haveaffald kørt til containerplads. Beplantning skal holdes nede, således at det ikke er generende for naboer. Haven vedligeholdes af beboeren. Plantning af kraftigt voksende træer eller i øvrigt vækster, som kan genere de omkringboende, er ikke tilladt. Vedr. maling af betonmuren i haven: Kontakt ejendomskontoret om speciel procedure. Indgangspartier h. Arealerne udenfor boligen og dens have skal du renholde, rydde for sne og gruse. Glas og kummeforsikring i. Boligafdelingen er glas og kummeforsikret. Du skal hurtigt anmelde skader til ejendomskontoret. Vandskade j. Hvis der trænger vand ind, eller hvis der er rør eller radiatorer, der sprænger, skal du hurtigst muligt anmelde det til ejendomskontoret, så der sker mindst mulig skade på boligen. Skader på dit indbo som følge af vandskade er ikke dækket af bebyggelsens forsikring. Anmeldelse af skader k. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal du straks meddele dette til ejendomskontoret. Undlades en sådan meddelelse, skal du betale for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Skader på eget indbo l. Det anbefales, at du tegner en indboforsikring, da boligafdelingens forsikring ikke dækker skader på dit indbo. 12

13 4. Ved udflytning Normalistandsættelse ved fraflytning a. Ved fraflytning behøver du ikke at foretage dig noget i forbindelse med normalistandsættelse. NI-beløbet udbetales til den nye lejer, som sørger for nødvendig maling af lofter og overvægge maling eller tapetsering af vægge rengøring herefter. Eventuel afrensning af gammelt tapet for ny tapetsering boligafdelingen, medmindre afrensningen skyldes, at tapetet ikke er opsat fagligt forsvarligt, eller du har udført anden vægbehandling end foreskrevet i Vedligeholdelsesstandarden. NI-beløb Undladelse af normalistandsættelse b. Den fraflyttende beboer betaler normalistandsættelsen (NI-beløb), men boligafdelingen overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder svarende til 8 år og 4 måneder, vil boligafdelingen således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. c. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Misligholdelse d. Når du fraflytter, betaler du alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. e. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af dig, medlemmer af din husstand eller andre, som du har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring Syn ved fraflytning Førsyn Fraflytningsrapport f. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande, terrasser, haver m.v., betragtes dette også som misligholdelse. g. Boligafdelingen foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Du indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Ejendomskontoret tilbyder at gennemføre et uformelt førsyn, hvor du kan få en uforpligtende vurdering af, hvilke arbejder der skal udføres i boligen. Hvis du ønsker førsyn, skal du rette henvendelse til ejendomskontoret i så god tid som muligt. h. Ved synet udarbejder ejendomskontoret en fraflytningsrapport, hvor det fremgår Hvilke istandsættelsesarbejder, der udføres som følge af slid og ælde ( afdelingen). Hvilke, der er misligholdelse. 13

14 i. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til dig ved synet eller sendes til dig senest 2 uger efter, såfremt du ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter Endelig opgørelse j. Senest 2 uger efter synsdatoen giver boligafdelingen dig skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og din andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. k. Boligafdelingen sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til dig uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan din andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. l. I den endelige opgørelse kan din samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse Istandsættelse ved bytning m. Istandsættelsesarbejdet udføres på boligafdelingens foranledning. n. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. Forud for godkendelse synes boligerne af ejendomskontoret. 14

15 Vedligeholdelsesstandard Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være, når du flytter? Hvad skal du betale for? 15

16 VEDLIGEHOLDELSESSTANDARD Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til hvilken istandsættelse, der skal foretages - og hvem der skal betale for det. Bedømmelsen sker på grundlag af den vedligeholdelsesstandard, som afdelingsbestyrelsen har besluttet, at et boliglejemål skal have, når den nye beboer flytter ind. I efterfølgende skemaer er vilkårene for boliglejemålenes vedligeholdelsesstandard anført. Vedligeholdelse af Standard Bemærkninger Lofter A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Farveændring (alle farver) - dog ikke atypiske farver Afskalning forårsaget af ikke håndværksmæssig korrekt behandling Trælofter (lovlige og håndværksmæssigt udført) Gipspladelofter (lovlige og håndværksmæssigt udført) Gulve, træ A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Lakering uden om tæpper eller møbler Opkogning af gulvlak. B Istandsættelse boligafdelingen B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Gennemslidning af laklag uden misfarvning Gennemslidning af laklag med misfarvning.

17 02.05 Gennemslidning af laklag på dørtrin (misfarvning) Gennemslidning af laklag på dørtrin uden misfarvning Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ( gardiner, helligdage o.lign) Farveforskelle i laklag efter tæpper Ludbehandlede gulve Vinyl belægning, linoleums belægning eller dæklamel (parket) på gulv i køkken. Belægningen skal lægges på korrekt underlag Dæklamel(parket) på øvrige trægulve Malede gulve (oprindeligt lakerede) Vægge, speciel overflade A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Tapetsering på oprindelig malet overflade Maling af tapetserede vægge. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Hessianbeklædte vægge (ubehandlede med farveforskelle) Malede hessianbeklædte vægge Malet savsmuldstapet Strukturmaling på vægge. 17

18 03.07 Maling på ikke tidligere behandlet overflade (berapning, blank mur o.lign.) Vinduesbrystninger tapetserede (oprindeligt malede) Tapetserede overvægge i køkkener og baderum (oprindeligt malede) Vægge og gulve i badeværelser A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Limrester fra opsatte beholdere og lignende Opsat udstyr udover standard (sæbebeholdere og lignende) - hvis det er brugbart Borehuller i fliser B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Borehuller i fuger Klæbemærker eller rester efter disse på fliser Dørflader og skabslåger, malede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Afskalninger/skrammer - i mindre omfang Hjemmemalede (løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt, men intakt malinglag B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Ridser i større omfang Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer. 18

19 05.06 Gennemslidning af maling grundet almindeligt brug. Godkendelse af eget udført malerarbejde forudsættes håndværksmæssigt korrekt udført, samt fastsiddende behandling Dørflader og skabslåger naturtræ - lakerede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Afskalninger/skrammer - i mindre omfang Hjemmelakerede (løbere, helligdage, striber m.v.) Nedslidt, men intakt laklag Ridser i større omfang Malede overflader Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer Gennemslidning af laklag grundet almindeligt brug. Godkendelse af eget udført malerarbejde forudsættes håndværksmæssigt korrekt udført, samt fastsiddende behandling Fodlister, karme og indfatninger, malede A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Mindre antal afskalninger Hjemmelmalede, (løbere, helligdage m.v.) 19

20 07.03 Atypisk farvevalg Ridsede/snavsede efter støvsugning eller lignende Nedslidt, men intakt malinglag Skader efter klæbemaærker herunder farveændringer Gennemslidning af malinglag grundet almindelig brug Fodlister, karme og indfatninger A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ( gardiner, helligdage o. lign.) Ridsede/snavsede fra støvsugning el. lign Nedslidt, men intakt laklag. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Malede overflader Skader efter klæbemærker - herunder farveændringer Gennemslidning af laklag grundet alm. brug Panelplader og skabssider specialmalede (syrehærdende maling) A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Mindre afskalninger/skrammer Ikke håndværksmæssig korrekt lakering ( gardiner, helligdage o. lign.) 20

21 09.03 Nedslidt, men intakt malinglag Ridser i større omfang Søm- eller skruehuller -enkelte små huller godkendes Skader efter klæbemærker herunder farveændringer Gennemslidning af laklag grundet alm. brug Godkendelse af ommalede panelplader forudsætter håndværksmæssigt korrekt udførelse, samt fastsiddende behandling Skabe - indvendig A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Ridsede overflader på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes forkert brug Gennemslidning af malinglag m.v. på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes almindeligt brug Køkkenbordsplader A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Matslidt overflade. B Istandsættelse boligafdelingen B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Bemærkninger Brune eller mørke ringe efter varme genstande (gryder o.lign.) Mindre skæremærker i belægningen Dybe skæremærker i belægningen. 21

22 11.05 Huller i belægningen Dybere skæremærker i kantlister Skader af større omfang i kantliste Brandmærker i kantlister (f.eks. fra cigaretgløder) El-komfurer A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Skader i udvendig overflade. a. få b. mange B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Skader i indvendig overflade. a. få b. mange Fastbrændt misfarvning af emalje. a. lidt b. meget Skader på bageplader, riste eller bradepande (fx. som følge af mangelfuld renholdelse) Manglende inventar (bageplader, riste eller bradepande) Mangelfuld eller manglende rengøring Afprøvning a. ingen fejl b. fundet fejl 22

23 13.00 Terrazzo- og stiftmosaikgulve A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Omfattende kalkbelægninger B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Rensning på grund af mangelfuld renholdelse Ru overflade f.eks. efter afrensning med syre Manglende eller beskadigede fuger f.eks. efter afrensning med syre Maling af gulve Håndvask og WC-kummer - cisterne Beskadiget overflade p.g.a. manglende renholdelse - herunder misfarvning Beskadiget overflade, f.eks. p.g.a. syrepåvirkning eller lignende. A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Skade i overflade Revner, der ikke skyldes krakelering Krakeleret overflade Skader der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier og bruser A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger 23

24 15.01 Skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller slid og ælde Skader, der skyldes mangelfuld rapportering til ejendomskontoret Misvedligeholdelse, fejlagtig brug El-installationer A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Uautoriserede indgreb i el-installationer Beskadigede herunder overmalede kontakter eller dæksler Autoriserede el-installationer f.eks. over nedhængte lofter - hvis loft er godkendt Utilgængelige el-installationer (f.eks. skjult bag lofts- og vægbeklædninger) a. lovlige b. ulovlige Gennemgang a. lovlige b. ulovlige Radiatorer A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Fastsiddende radiatorventiler efter mangelfuld benyttelse Skader som følge af ukorrekt brug. 24

25 17.03 Skader grundet manglende rapportering til ejendomskontor Alle farver, dog ikke atypiske Skrammer i mindre omfang Varmtvandsbeholder A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Skader, der ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse samt slid og ælde Skader, der skyldes manglende reklamation til ejendomskontoret. B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Misligholdelse, fejlagtig brug Nøgler og låse A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske Afleveres med 3 nøgler, omlægges/udskiftes låsecylinder Mangler der nøgler til boligen ifølge udflytningsrapport B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Haver A Denne ændring /mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske B Istandsættelse boligafdelingen C Skal istandsættes. Istandsættelsen fraflytteren Bemærkninger Misligholdelse Knækkede fliser, enkelte Ukrudt mellem fliser Maling i afvigende farver på plankeværker, pergola, betonvægge, træværk o.lign Ulovligt opsatte udhuse, drivhuse, plankeværker, pergolaer m.v. 25

26 Råderetskatalog 26

27 Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmøde) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? 27

28 INDHOLD Råderetskatalog 27 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 29 Forbedringer og forandringer. 29 Udenfor eller indenfor boligen. 29 Installationer, der ikke er omfattet af råderetten. 29 Hvad skal du gøre? 30 Hvilke regler gælder i din afdeling? 31 Forandringer. 32 Økonomisk godtgørelse ved fraflytning 33 Hvordan beregnes godtgørelsen? 34 Udbetaling af godtgørelse. 34 Den kollektive råderet når afdelingen betaler! 34 28

29 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Reglerne for at ændre din bolig er fastsat af afdelingsmødet i din afdeling og af bestyrelsen for Bredalsparken og Grenhusene. Hvis du mener, at der skal ændres på reglerne, så kan du stille det som forslag til afdelingsmødet. Forbedringer og forandringer. I reglerne om råderet skelnes der mellem forbedringer og forandringer. Hvis du udfører en forbedring af boligen, så betyder det: At du ikke skal føre forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter. At du vil være berettiget til en økonomisk godtgørelse, hvis du flytter inden for en nærmere bestemt periode. Hvis du udfører en forandring af din bolig, så betyder det: At der kan blive stillet krav om, at du fører forholdene tilbage til det oprindelige, når du flytter (retableringspligt). At du ikke vil være berettiget til økonomisk godtgørelse, når du flytter. Udenfor eller indenfor boligen. I reglerne om råderet skelner man også mellem arbejder, der udføres udenfor og indenfor boligen. Reglerne for at forandre eller forbedre udenfor boligen fastsættes af afdelingsmødet. Hvis afdelingsmødet ikke har godkendt, at man f.eks. må opsætte udestuer eller overdække sin hoveddør, så er det ganske enkelt ikke tilladt. Hvis du derimod ønsker at bygge om indenfor boligen, så er det bestyrelsen for Bredalsparken og Grenhusene, der skal tage stilling til ansøgningen. Afdelingsmødet i din afdeling kan godt fastsætte nogle retningslinier, men hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling, så er det op til bestyrelsen at tage stilling til forholdet. Installationer, der ikke er omfattet af råderetten. Hvis du ønsker at installere f.eks. hårde hvidevarer i din bolig, så kan du ikke bruge råderettens regler. Du skal i stedet bruge den såkaldte installationsret. (Se afsnitte om denne.) 29

30 Installationsretten giver dig ret til at installere f.eks. vaske- eller opvaskemaskine i din bolig. Du ejer selv de installationer, som udføres efter disse regler. Du står selv for al vedligeholdelse, og du er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på ejendommen som følge af installationerne. Der kan derfor blive stillet krav om, at du tegner de fornødne forsikringer. Når du flytter, skal hvidevarerne fjernes, og der kan blive stillet krav om retablering, hvis du f.eks. har fjernet et køkkenskab for at få plads til en vaskemaskine. Afdelingen kan kun modsætte sig installationen, hvis f.eks. el- eller afløbskapaciteten er for ringe. Se de nærmere regler for installationsretten på side 35. Hvad skal du gøre? Hvis du ønsker at forandre eller forbedre din bolig efter råderetten skal du anvende følgende fremgangsmåde: Du skal skriftligt meddele ejendomskontoret, hvilke arbejder du kunne tænke dig at udføre. Ejendomskontoret sender din henvendelse videre til DAB, som behandler sagen eventuelt i samarbejde med afdelingens bestyrelse. Du modtager tilladelse eller afslag fra DAB. En tilladelse vil normalt også indeholde en nærmere beskrivelse af de krav og betingelser, som afdelingsbestyrelsen stiller. Arbejderne må ikke sættes i gang, før du har modtaget en tilladelse. Hvis du ikke har modtaget svar fra DAB indenfor 8 uger (juli måned undtaget), så kan du betragte det som en tilladelse til at gennemføre arbejderne. Dette gælder dog ikke for arbejder efter installationsretten, hvor du skal følge reglerne beskrevet på side 35. Det er en forudsætning, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. 30

31 Hvilke regler gælder i din afdeling? Forbedringer: I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du vil forbedre din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forbedring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Den nuværende installation og/eller bygningsdel kan have en værdi, som vil blive modregnet i dine udgifter til forbedringen. C. Hvor forbedringen giver afdelingen øgede udgifter til vedligeholdelse og/eller forsikring, skal du betale disse udgifter gennem et månedligt tillæg til huslejen eller en forhøjelse af din månedlige husleje. D. Alle forbedringsarbejder giver dig ret til økonomisk godtgørelse, når du flytter, men din godtgørelse reduceres år for år. Arbejder afskrives over 10 år. Forbedringer indenfor boligen A B C D Energibesparende foranstaltninger x 10 år. Køkken ( gældende standard ) x x 10 år Køkken ( uden for gældende standard ) x x x 10 år Bad og WC ( gældende standard) x x 10 år Bad og WC ( uden for gældende standard ) x x x 10 år El-installationer x 10 år Hvis du ønsker at foretage forbedringer indenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så ret skriftlig henvendelse til ejendomskontoret. 31

32 Forandringer. I skemaerne nedenfor er der nogle krydser, som beskriver de nærmere betingelser, der gælder, hvis du ønsker at forandre noget i eller ved din bolig. A. Kommunen skal godkende denne forandring. Det er DAB, der sørger for at få de nødvendige godkendelser, men du skal betale eventuelle omkostninger til f.eks. byggetilladelse. B. Hvis du udfører denne forandring, så skal du ikke retablere ved fraflytning. C. Hvis du udfører denne forandring, så skal du retablere ved fraflytning, så lejemålet fremstår i oprindelig stand. D. Der kan stilles krav om indbetaling af et depositum til sikkerhed for betaling af retableringsudgifterne ved fraflytning. Forandringer indenfor boligen A B C D Nedtagning af skillevæg mellem stue og kammer Nedtagning af væg mellem de 2 kamre Nedtagning af væg mellem køkken og spisekrog x x x Nedtagning af vægge mellem de øvrige rum x x x Opsætning af loftsbeklædninger Opsætning af vægbeklædninger x x 32 Forandringer udenfor boligen A B C D Overdækning af terrasse (se gældende regler s. 37) Etablering af havedør mod fællesareal (se gældende regler s. 38) Etablering af have i fællesareal (se gældende regler s. 38) Hvis du ønsker at foretage forandringer udenfor boligen, som ikke er beskrevet ovenfor, så stil forslag til afdelingsmødet om ændring af reglerne. x x x

33 Al vedligeholdelse af forandringer udenfor boligen påhviler den enkelte lejer. Afdelingen kan kræve forandringerne fjernet/retableret med henvisning til mangelfuld vedligeholdelse. Økonomisk godtgørelse ved fraflytning Hvis du har udført forbedringer af din bolig, så har du mulighed for at få økonomisk godtgørelse, når du flytter indenfor afskrivningsperioden. For at få godtgørelse, skal du overholde følgende regler: Forbedringsarbejdet skal anmeldes til ejendomskontoret og godkendes af DAB inden du går i gang. Forbedringsarbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig (spabade og massive granitbordplader kan f.eks. ikke forventes godkendt). Godtgørelse kan kun beregnes på baggrund af dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder. Du kan ikke få godtgørelse for værdien af eget arbejde. Når arbejderne er udført, skal du udarbejde et foreløbigt byggeregnskab, som skal godkendes af DAB. Du kan få en regnskabsblanket på ejendomskontoret. Når DAB har godkendt regnskabet, vil der blive udarbejdet et tillæg til din lejekontrakt. Først når du har underskrevet og returneret tillægget, vil du være berettiget til godtgørelse ved fraflytning. 33

34 Hvordan beregnes godtgørelsen? Godtgørelsen beregnes på baggrund af dine dokumenterede udgifter til forbedringen (byggeregnskabet). Du kan maksimalt få godkendt et godtgørelsesbeløb på kr for dine forbedringer. Dette gælder uanset, om du udfører én eller flere forbedringer. Du kan få godtgørelse for flere forbedringer i samme bolig, selvom arbejderne ikke er udført samtidig, men den samlede godtgørelse kan aldrig overstige maksimumbeløbet. Udbetaling af godtgørelse. Godtgørelsen falder bort efter udløbet af den aftalte afskrivningsperiode. Godtgørelsen reduceres med lige store månedlige dele i afskrivningsperioden. Hvis afskrivningsperioden f.eks. er 10 år, så falder godtgørelsen med 1/120 pr. måned. Den kollektive råderet når afdelingen betaler! Afdelingsmødet kan beslutte at give beboerne mulighed for individuelt at forbedre deres boliger efter den kollektive råderet. I den kollektive råderet er det afdelingen, som betaler udgifterne til forbedringsarbejderne, og beboeren skal herefter betale et tillæg til huslejen i en nærmere fastsat periode. Ordninger af denne art skal godkendes af afdelingsmødet, af bestyrelsen og af kommunen, inden de træder i kraft. I din afdeling er der mulighed for at foretage følgende forbedringsarbejder efter den kollektive råderet: Køkkener eller Badeværelser Afdelingsmødet har besluttet, at der kun må være et aktivt lejetillæg ad gangen pr. bolig. Yderligere oplysninger om disse ordninger kan fås på ejendomskontoret eller ses på afdelingens hjemmeside på Tilmelding sker på ejendomskontoret. 1 Beløbet indeksreguleres hvert år ved regnskabsårets begyndelse. Det angivne beløb gælder fra den 1. juli Kontakt ejendomskontoret eller DAB for oplysning om det aktuelle beløb i dit boligselskab. 34

35 Installationsretten I Lov om leje af almene boliger fremgår det, at: lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden lejeren foretager installationen. Herunder kan du læse betingelserne for opsætning/installation af henholdsvis. Vaske- og opvaskemaskiner Tilslutning af maskinen skal udføres af autoriserede håndværkere. El tilslutningen skal udføres i henhold til Stærkstrømsreglementet, og installationen foretages fra en selvstændig gruppe. Maskinernes vandtilslutning skal udføres med aqua stop (vandblokering), for at forhindre oversvømmelse af lejligheden. Hvis der ikke er aqua stop på tilløbsslangen skal der monteres waterblock. Slangen og øvrige dele skal være godkendt til formålet. (ved tvivl spørg forhandleren). Afløbsslangen skal tilsluttes afløbssystemet på korrekt vis med godkendt overgangsstykke m.m. Placeres maskinen ikke i et rum med gulvafløb, hvor vandet frit kan løbe i, skal den placeres i en bakke, så evt. skade på gulv m.v. undgås. Bakken kan normalt købes hos hvidevareforhandleren. Overholdes ovennævnte ikke, vil beboeren kunne drages til ansvar for evt. skader, der påføres bygningen eller dennes installationer. Hvis der demonteres et skab, skal skabet opbevares af beboeren, til en evt., senere genmontering. Arbejdet skal udføres uden udgift for afdelingen. Maskinen må ikke tages i brug før ejendomskontoret har foretaget syn og godkendelse. Tørretumbler El tilslutningen skal udføres af autoriseret håndværkere i henhold til Stærkstrømsreglementet, og installationen foretages fra en selvstændig gruppe. Da det ikke er muligt at foretage afkast til det fri fra maskinen, er det et krav at der kun opsættes kondens tørretumbler. Overholdes ovennævnte ikke vil beboeren kunne drages til ansvar for evt. skader der påføres bygningen eller dennes installationer. Hvis der demonteres et skab, skal skabet opbevares af beboeren, da arbejdet vil kunne kræves reetableret ved en eventuel senere fraflytning. 35

36 Emhætte Da det er vanskeligt at etablere et korrekt afkast fra emhætten til det fri, anbefales det, at der kun bliver opsat emhætte med kulfilter. Afkast til det fri kan kun etableres gennem tag og kræver en speciel tilladelse fra ejendomskontoret inden arbejdet udføres. Der kan ikke etableres afkast gennem facaden. Overholdes ovennævnte ikke, vil beboeren kunne drages til ansvar for evt. skader, der påføres bygningen eller dennes installationer. Inventar, som er demonteret for at muliggøre montering af emhætten, skal opbevares af beboeren til eventuel genmontering. Arbejdet skal udføres uden udgift for afdelingen, og vil kunne kræves reetableret ved en eventuel senere fraflytning. 36

37 Terrasseoverdækninger og lignende i gårdhaver Før du påtænker at gå i gang med opførelse af en overdækket terrasse, udhus og lign. skal følgende regler følges: 1. Skriftlig ansøgning til ejendomskontoret med en kort beskrivelse af sagens omfang. 2. Med godkendelse fra ejendomskontoret følger en standardtegning, såfremt sagen drejer sig om en overdækket terrasse, og beboere ansøger selv Hvidovre Kommune om byggetilladelse vedlagt tegninger, skitser og evt. beskrivelse. 3. Efter modtaget byggetilladelse kan arbejdet igangsættes og skal efter færdiggørelse anmeldes til Hvidovre Kommune. 4. Hvidovre Kommune inspicerer arbejdet og udsteder en ibrugtagningstilladelse til beboeren, som indsender en kopi til ejendomskontoret. En betingelse for godkendelse i Hvidovre Kommune er følgende: a. Max. arealet er 17,5 m2 incl. det areal, der ligger under det nuværende tagudhæng. b. Kun terrasseoverdækning bliver godkendt, og den skal være helt åben i mindst 1 side. c. Afstand fra egen vinduesfacade er max. 3,6 m., altså ca. 5 m fra nabohus og bredden parallelt med vinduesfacaden må max. være 4,8 m. d. Tagdækningen udføres i transparent materiale, der tillader lysgennemgang til tilstødende opholdsrum. Beboerne kan herudover få tilladelse til at opføre et drivhus og/eller udhus på i alt max. 6 m2, såfremt en overdækket terrasse max. udgør 11,5 m2. Disse skal holdes min. 1 m fra nabohus og må ikke dække for vinduer eller døre. Det totale bebyggede areal i haverne må altså maximalt udgøre 17,5 m2. 37

38 Havedør mod fællesareal og nyttehave på fællesareal De godkendte regler er følgende: Nyttehaver Nyttehavens areal er 4 x 8 meter parallelt mod havemuren. Der må ikke sættes hegn eller plankeværk omkring, og arealet skal til enhver tid fremtræde i en normalt vedligeholdt stand uden præg af oplagringsplads. Havedøre Havedøren er en trykimprægneret revledør, som opsættes efter beboerens ønske. Udgifterne til dør og fjernelse af betonelementer afholdes af beboeren selv. Kontakt ejendomskontoret, hvis du ønsker en havedør. Forsøg ikke selv at fjerne betonelementerne uden at have fået instruktion om fremgangsmåde fra ejendomskontoret, da forkert fremgangsmåde kan betyde store og dyre skader på elementerne. Generelt Alle udgifter til etablering og vedligeholdelse afholdes af beboeren selv. Fremtidig vedligeholdelse påhviler beboeren, og reglerne bliver de samme som ved hoveddøren, hvor træbeskyttelsen udleveres fra områdekontoret. Ved en eventuel senere fraflytning overgår døren og haven til afdelingen uden retableringspligt for beboeren. 38

39 Regler for benyttelse af vaskerier i Grenhusene 1. Reservation Kan foretages på alle dage året rundt. Vasketure, der ikke er påbegyndt et kvarter efter starttidspunktet, betragtes som annulleret. Der er valgfrihed mellem de 2 vaskerier. 2. Tørrerum Må højst optages 1 døgn efter vasketurens start. Der må kun benyttes låse med bolignummeret. Låse uden bolignummer vil blive fjernet af ejendomsfunktionærerne. Brugeren skal feje rummet efter afbenyttelsen. 3. Tørretumbler Reserverede ture har fortrinsret frem for hjemmevask og chanceture, og man må være opmærksom på ikke at blokere tørretumbleren, så reserverede ture bliver forsinket. Tørretumbleren er til disposition i en time efter vasketurens sluttidspunkt. Overlad ikke udtagning af dit tøj til den næste bruger. Husk altid at rense filteret efter brugen. 4. Rullen Forlad ikke rullen, mens den varmer op. Husk at afbryde strømmen efter brug. 5. Rengøring Foretages af et rengøringsfirma en gang om ugen. Dette gælder dog ikke for tørrerum. Rengøring af maskinerne skal foretages af brugeren efter hver afbenyttelse. Undlad at lade tøj ligge på borde og i kurve efter vasketurens ophør. 6. Rygning Rygning er ikke tilladt i vaskerierne. 7. Børn Børn under 15 år må ikke benytte vaskerierne eller opholde sig der uden opsyn af voksne. 8. Fejlmelding Fungerer en maskine ikke normalt, bedes kortet denne maskine hviler sig i dag anbragt på maskinen. Den anden halvdel af kortet afleveres til ejendomskontoret eller besked gives på telefon: Vaskerierne må ikke benyttes før kl og efter kl. 22. NB: Hvis din vaskebrik bortkommer, kan du ringe til ejendomskontoret, som straks spærrer den. 39

40 40

41 Beboerhuset Neergaards Allé 4 Leje af beboerhuset Udlejning sker ved henvendelse på ejendomskontoret. Udlejning kan tidligst ske 2 år forud. Beboerhuset kan ikke udlejes nytårsaften. Beboerhuset kan kun lejes af beboere i Bredalsparken/Grenhusene, dvs. de, der har en lejekontrakt. Lejeren skal selv være til stede under arrangementet og må ikke overlade beboerhuset til børn/unge mennesker. Depositum skal betales senest 14 dage efter modtagelse af girokort, da reservationen ellers bortfalder. Ved afbestilling herefter vil refundering af depositum blive fratrukket kr. 100,- i administrationsgebyr. Lejen skal betales senest 2 måneder før udlejningsdato. I tilfælde af afbestilling mindre end 1 måned før lejedatoen, kan tilbagebetaling kun påregnes, hvis det lykkes ejendomskontoret at finde en ny lejer, der kan overtage beboerhuset. Brug af beboerhuset Vi ønsker jer velkommen i lokalerne, som stilles under lejernes beskyttelse. Det forudsætter, at nedenstående regler overholdes, og det forventes herunder, at der ved brug af haven vises alle hensyn til de omkringboende beboere. 1. Lokalerne kan benyttes fra kl og skal være forladt den efterfølgende morgen senest kl Nøglen til lokalet kan afhentes på ejendomskontoret hverdage mandag til fredag mellem kl og kl Nøgle til weekend-udlejning skal afhentes senest fredag kl Når nøglen til det lejede lokale afhentes på ejendomskontoret, skal det kvitterede girokort forevises. Har I betalt over Netbank, skal I udskrive begge kvitteringer og fremvise disse. 4. Bemærk: I skal selv medbringe: Køkkenrulle, WC-papir, viskestykker, håndklæder, opvaskemiddel, rengøringsmiddel, håndsæbe, affaldsposer og karklude. 5. Der forefindes musikanlæg i beboerhuset, og det er derfor ikke tilladt at medbringe sit eget anlæg. 6. Ved brug af fadølsanlæg skal de små borde i depotrummet benyttes. 7. Der skal udvises alle hensyn til de omkringboende beboere, hvilket bl.a. betyder Der må ikke afspilles musik i haven Der må ikke forekomme støjende færden udendørs efter kl

42 8. Lokalerne skal, når de forlades, være ryddet, servicet vasket op, og inventar og service skal være anbragt, hvor det forefandtes, da adgang til det lejede blev givet. Det betyder: Køkkenet skal være rengjort husk ovnen! Gulvene skal være fejet Borde og stole skal placeres efter den ophængte skitse Flasker o.l. skal fjernes fra haven Alt affald skal i containere, som står for enden af huset Lyset skal være slukket, vinduerne, yderdøren og lågen skal være låst, når I forlader lokalerne. Husk at tilslutte alarmen. Så er huset klar til den næste bruger. 9. Lejeren er erstatningspligtig for alle skader på lokalerne samt evt. inventar, herunder ituslået service m.m. Regning efter rapport bliver udskrevet af ejendomskontoret og betalt af det indbetalte depositum. 10. Parkering skal finde sted på P-pladsen på Claus Petersens Allé. Hvis ovenstående ikke overholdes, vil I ikke fremover kunne leje Beboerhuset. Tegning over beboerhuset fås på ejendomskontoret. 42

43 Selskabslokalet Berners Vænge 3 Leje af selskabslokalet Udlejning sker ved henvendelse til ejendomskontoret. Udlejning kan tidligst ske 2 år forud. Selskabslokalet lejes ikke ud d. 24. december, d. 31. december og d. 1. januar. Selskabslokalet kan kun lejes af beboerne i Bredalsparken/Grenhusene, d.v.s. de, der har en lejekontrakt. Der betales depositum senest 14 dage efter modtagelsen af girokortet. Lejen for selskabslokalet skal indbetales senest 2 måneder før lejedatoen. Depositum tilbagebetales, medmindre noget er ødelagt, idet prisen for det ødelagte vil blive fratrukket depostium. I tilfælde af afbestilling mindre end 1 måned før lejedatoen kan tilbagebetaling kun påregnes, hvis det lykkes ejendomskontoret at finde en ny lejer, der kan overtage lejemålet. Brug af selskabslokalet Vi ønsker dig velkommen i lokalet og håber, at du må få nogle gode og fornøjelige timer. Selskabslokalet stilles under lejerens beskyttelse. Det forudsætter, at nedenstående regler overholdes: 1. Nøglen til lokalet kan afhentes på ejendomskontoret hverdage mandag til fredag mellem kl og kl Nøgle til weekend-udlejning skal afhentes senest fredag kl Når nøglen til det lejede lokale afhentes på ejendomskontoret, skal det kvitterede girokort forevises. Har I betalt over Netbank, skal I udskrive begge kvitteringer og fremvise disse. 3. Lokalet skal være forladt senest kl Der må ikke benyttes levende musik. 5. Der skal i det hele taget i videst muligt omfang tages hensyn til de ovenpå boende. Herunder gælder, at der ikke må spilles musik efter kl Lokalerne skal, når de forlades, være ryddet, servicet vasket op, og inventar og service skal være anbragt, hvor det forefandtes, da adgang til det lejede blev givet. 7. Er punkt 6 ikke opfyldt, udskriver ejendomskontoret en regning på den tid, som rengøringspersonalet har brugt til at opfylde punkt Lejeren er erstatningspligtig for alle skader på lokalerne samt evt. inventar, herunder ituslået service m.m. Regning efter rapport bliver udskrevet af ejendomskontoret. 9. Anvisninger, som ejendomskontoret finder anledning til at give før eller under afbenyttelsen af lokalerne, skal følges. Afslutningsvis beder vi dig have opmærksomheden henledt på, at du, når du forlader lokalet, sørger for at slukke lyset overalt og låse yderdøren. 43

44 Ordensregler for Fællesgrenen 1. Den ophængte kalender skal respekteres. 2. Huset skal være forladt senest kl Rengøring af huset må ikke foretages efter kl Du har efter brug af Fællesgrenen pligt til at gøre rent og vaske gulv, så huset er klar til den næste bruger. 3. Opholdet i Fællesgrenen samt færdsel til og fra huset må ikke være til gene for de øvrige beboere i Grenhusene. 4. Såfremt der skulle opstå skade på inventar eller andet tilhørende Fællesgrenen, er du erstatningspligtig og dette opkræves af Aktivgruppen 5. Når lokalet forlades, slukkes lyset og hoveddøren låses. 6. Affaldet skal i skralderummet ved Grenhusene Der må ikke lånes borde, stole og service inde fra Fællesgrenen. 8. Borde og stole fra skuret kan lånes for 50 kr. pr. dag, klapborde og stole med kromben udlånes ikke. 9. Såfremt du ikke overholder følgende regler, kan Aktivgruppen beslutte, at du ikke mere kan være bruger af huset. Husk tabletter til opvaskemaskinen Adgangsregler 1. Kun beboere i Grenhusene har ret til at benytte Fællesgrenen. Adgang til huset fås ved at kontakte en i Aktivgruppen, hvor du betaler 200 kr. pr. gang. Du skal blot skrive dig på aktivitetskalenderen, som hænger på opslagstavlen i huset. 2. Ved fællesarrangementer har alle Grenhusbeboere adgang. 3. Børn under 18 år har kun adgang til Fællesgrenen, hvis der er voksne til stede, eller der er givet dispensation af Aktivgruppen 4. Aktivitetskalenderen skal respekteres. Man kan reservere Fællesgrenen 2 år forud Aktivgruppen udarbejder kalenderen og kan forlods besætte enkelte dage til faste aktiviteter, f.eks. loppemarked, fællesbeskæring og lignende. Herefter påføres kalenderen aktiviteter i den rækkefølge, de indkommer. Betaling skal ske ved afhentning af nøgle 5. Fællesgrenen må ikke benyttes juleaften den 24. december og nytårsaften den 31. december. 44

45 Affald og containerpladser Afdelingen lægger stor vægt på affaldssortering, både af hensyn til miljøet og af hensyn til funktionærerne, der skal sørge for, at affaldet fjernes fra afdelingen. Noget affald placeres i de lokale skralderum, mens andet affald skal bringes til containerpladsen. Køkkenaffald: Beboerne bærer selv affaldet til skralderummet. Flasker og glas: Afleveres i glascontainer i containergården. Ekstra sække: I forbindelse med oprydning, flytning, istandsættelse af boliger o.lign. kan der forekomme ekstra meget affald. Dette skal bringes til containergården. Aviser, blade og andet papiraffald: Aviscontainere er placeret i skralderum. Haveaffald: Skal beboerne selv bringe til containergården. Brandbart affald: Skal anbringes i containergården. Byggeaffald: Fliser, sten og lign. skal køres til containergården. Trillebøre: Ved Grenhusene 43 og 70 er der placeret 1 trillebøre hvert sted til beboernes rådighed til transport af affald. Trillebørene er låst fast, og låses op med CO-nøglen. Efter endt brug skal trillebøren låses fast igen. Brugte batterier Afleveres hos forhandleren. Hårde hvidevarer: Disse kan stilles i containergården. Pap: Særlig papcontainer findes i containergården. Kemikalier: Malingrester m.v. kan afleveres på kommunens genbrugsplads eller på containergården på Sognegårds Allé

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Grønnehaven Side 1 af 9 sider Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard 2. juli 2001 Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB 2. juli 2001

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 13 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 13 sider Afdelingens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for Østergade Ved fraflytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden, og der tages stilling til, hvilken istandsættelse, der skal etages og hvem der skal betale det. Bedømmelsen sker på grundlag af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet januar 2006) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Senest ændret på afdelingsmødet den 21. januar DAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 17 sider Vedligeholdelsesstandard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig

Om kravene til. vedligeholdelse. af din bolig Afsnit 10 - Vedligeholdelses standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Vedtaget på

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Lyngby almennyttige Boligselskab side 17 af 33 Vedligeholdelsesstandard Fra 16.09.1993 Med ændringer godkendt på afdelingsmøde torsdag den 26. november 1998 Ved flytning fra et boliglejemål bedømmes vedligeholdelsesstandarden,

Læs mere

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 48 Stengården Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Køge almennyttige Boligselskab Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup

Vedligeholdelsesreglement. for afdeling 61. Parkbo, Taastrup Vedligeholdelsesreglement for afdeling 61 Parkbo, Taastrup BEMÆRK: DETTE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT ER SUPPLERET MED 4 SIDER HVORI REGLERNE FOR VEDLIGEHOLDELSE F DE NYE LTNER ER BESKREVET. ER PÅ HJEMMESIDEN

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Afsnit 8 - Råderets katalog Om mulighederne for Forbedringer / ændringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Vedtaget på Beboermøde den 24 august 2000

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 11 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? Side 2 af 11 sider Afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Afdeling Kildemarken Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere