Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, og Gammel Kongevej Uttrupvej 1-19 og 2-18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7. Abildgårdsvej 21-49, 42-48, 50-64 og 51-57 Gammel Kongevej 73-77 Uttrupvej 1-19 og 2-18"

Transkript

1 Vedligeholdelsesreglement B-ordning Afdeling 7 Abildgårdsvej 21-49, 42-48, og Gammel Kongevej Uttrupvej 1-19 og 2-18

2 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998 Vedligeholdelsesreglement Model B normalistandsættelse B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde. Når boligen er opsat til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2004 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. side 2

3 II Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat. Tilflytteren må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimeligt i en bolig af dem pågældende alder. Tilflytteren må ligeledes acceptere, at der på malet træværk og inventar kan være anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i tilflytterens smag. Nøgler som udleveres ved indflytning: 3 stk. til lejligheden. 2 stk. nøgle til kælder. 2 stk. nøgler til postkasse. 1 stk. magnetkort til fællesvaskeri Opstår der forhold, der ønskes nærmere oplyst, vil De kunne henvende Dem til boligselskabets kontor. Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. side 3

4 6. Tilflytteren vil ikke uden forudgående skriftlig aftale med boligselskabet få refunderet afholdt udgifter til mangelafhjælpning. III Vedligeholdelse i boperioden Boligens vedligeholdelseskonto 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. 2. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når en beboer ønsker at få udført vedligeholdelse i sin lejlighed og der er penge dertil på lejlighedens konto, rettes henvendelse til boligselskabets kontor om at få beløbet frigivet. Det er den enkelte beboer, der selv vurderer, om der er behov for vedligeholdelse i lejligheden. Der rettes derefter henvendelse til boligselskabets kontor, der udskriver en meddelelse om vedligeholdelseskonto. På meddelelsen angives det beløb, der er til rådighed. Såfremt der ønskes udført arbejder, der overstiger dette beløb, må man selv betale det overskydende beløb fuldt ud. For tapet, lofthvidtning og gulvlakering kan beboerne vælge mellem selv at indkøbe materialerne og udføre arbejdet, eller lade et firma udføre dette. For egentlig malerarbejde, på TRÆVÆRK, skal dette udføres håndværksmæssigt korrekt. Gulvafslibning skal udføres af et specialfirma. Firmaer, der udfører malerarbejde eller er momsregistreret. Det skal præciseres, at det er den enkelte beboer, der selv entrerer med farvehandler og malermester, og at selskabet udelukkende påtager sig at udbetale det beløb, der står på lejlighedens konto. Hvor der til boligen hører have, er det lejeren der i boperioden skal vedligeholde haven, så den til enhver tid fremtræder pæn og ryddelig. 3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet. side 4

5 4. 5. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation for afholdte udgifter. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen og senest 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, får lejeren meddelelse fra udlejeren om kontoens aktuelle størrelse. Udlejerens vedligeholdelsespligt 6. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, el-afbrydere, wckummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. Anmeldelses af skader Bygningsmæssige ændringer Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. Dog skal lejer betale, hvis udleverede nøgler mistes eller uoriginale nøgler fremstilles. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 6. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Såfremt der ønskes foretaget bygningsmæssige ændringer eller fornyelser, skal boligselskabets skriftlige tilladelse indhentes. Ved bygningsmæssige ændringer kan der kræves depositum for retableringsudgifter. Bygningsmæssige ændringer, der ikke opfylder bygningsreglementets krav, kan kræves fjernet for boligtagers regning. Funktionsfejl ved komfurer, emhætter og vaskerianlæg 11. Anmeldes til boligselskabet og udbedres for udlejers regning, såfremt fejlen ikke skyldes lejeren. Følgeskader ved afbenyttelse af vaskerianlæg, er for egen regning og risiko. side 5

6 Pakning af haner og blandingsbatterier, utætheder ved cisterner samt varmeinstallationer 12. Anmeldes til boligselskabet og udbedres for udlejers regning. UNDGÅ VANDSPILD VED UTÆTTE HANER OG CISTERNER. Rensning af afløb 13. Lejeren bekoster selv rensning af afløb til faldstamme. Låse, dørgreb og stormkroge 14. Anmeldes til boligselskabet og udbedres for udlejers regning. Ituslåede ruder 15. Udlejer dækker udgiften til nye ruder, når lejer er uden skyld i udgiften. Vandskader på bygning som følge af fejl ved installationer f.eks. sprængt radiator eller rør Antenneledninger. Lejerne kan tilslutte sig ejendommens fællesantenneanlæg hvor et sådan findes 16. Betales af udlejers forsikring. VANDSKADER PÅ INDBO SKAL VÆRE FORSIKRET AF LEJER. 17. Service betales af udlejer, såfremt evt. fejl ikke skyldes beboerens egen installation. Lejer skal selv levere antennekabler fra antennestikdåse i væg til apparater. Ringeapparater, vedligeholdelse og udskiftning af elementer/batterier Ringeanlæg, el-installationer og kontakter Gulvbelægning nedlagt af lejeren 18. Betales af lejeren. 19. Evt. fejl betales af udlejer. 20. Vedligeholdes af lejeren. IV Ved fraflytning Ingen istandsættelse ved fraflytning 1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet. side 6

7 Misligholdelse Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Til- og fraflytter er pligtig til at betale for reparation af skader på trappeopgange og vejanlæg m.v. forårsaget ved flytning. Ekstraordinær rengøring 4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Syn ved fraflytning 5. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Synet foretages af en af selskabets inspektører, indenfor normal arbejdstid. Ved synet skal lejligheden, og tilhørende pulterrum/kælderrum være tom og rengjort. Fraflytningsrapport 6. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der er misligholdelse eller betales af udlejeren. Hvis der i forbindelse med fraflytning skal udføres istandsættelsesarbejder, som fraflytteren skal betale, vil udgiften om muligt blive oplyst under synet. Hvis fraflytteren har givet oplysning om sin fremtidige adresse, skal der gives oplysning om istandsættelsens omfang og pris senest 2 uger efter synsdatoen. Det må accepteres, at der ved den endelige afregning kan være en overskridelse af boligtagerens andel på højst 10% i forhold til den oplyst pris. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger. side 7

8 7. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Endelig opgørelse 8. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. Hvis fraflytteren har givet oplysning om sin fremtidige adresse, skal der gives oplysning om istandsættelsens omfang og pris senest 2 uger efter synsdatoen. 9. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 10. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 11. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jvf. IV, 1) Se vedligeholdelsesreglementets vejledning. VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden indvendig istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto. 2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto. side 8

9 Slid og ælde 3. Boligen kan bære præg af almindelig slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Gulv 5. Gulvene betragtes som underlag for anden belægning, ekskl. badeværelse, køkken og entre. VIII Særlige bestemmelser Trappevask udlejers ansvar 1. Ved urafstemning opgangsvis i 2004, 2005, 2007 og 2012 er det vedtaget at trappevasken skal udføres af et rengøringsfirma på følgende adresser: Uttrupvej 1-19 Uttrupvej 2-18 Abildgårdsvej og Abildgårdsvej Gammel Kongevej Rengøringsfirmaets ydelse vedr. trappevask indeholder: Trappetrin, trapperepos og kældergulv i opgangen vaskes 1 gang hver 14. dag i 8 måneder (marts t.o.m. oktober). Renholdelse og vaskning af vægge, karme, skaktlåger, lister/gelænder m.m. Pudsning af vinduer, indvendig og udvendig, 1 gang om måneden. Betaling for rengøringen betales over huslejen. Der udsendes beboerorientering om rengøringen fra boligselskabets kontor til enhver lejer, der er omfattet heraf. Trappevask lejers ansvar For de opgange, som har truffet beslutning om egen rengøring af trapperne gælder følgende: Rengøring af trapper påhviler lejerne og omfatter også rengøring af indvendige kældertrapper, trapperum i kældre, vinduer og hoveddøre. Lejeren skal selv sørge for rengøring af måtter. Dette gælder for Abildgårdsvej 49 side 9

10 Renholdelsen går på skift mellem lejerne således: Dem, der bor til venstre i opgangen rengør trapper, vægge og vinduer i ulige måneder. Dem, der bor til højre i opgangen rengør trapper, vægge og vinduer i lige måneder. I opgange med midtfor lejligheder påhviler rengøringen beboerne 1 gang i kvartalet, hvilket aftales lejerne imellem. Rengøringen vedr. trappevask skal indeholde: Trappetrin, trapperepos og kældergulv i opgangen vaskes 1 gang hver 14. dag i 8 måneder (marts t.o.m. oktober) og 1 gang om ugen i 4 måneder (november t.o.m. februar). Renholdelse og vask af vægge, karme, skaktlåger, lister/gelænder m.m. Pudsning af vinduer, indvendig og udvendig, 1 gang om måneden. Det er gældende for trapper i alle opgange, at de skal vaskes hver uge. Ved ferie eller bortrejse træffes aftale med naboen om afløsning til trappevask. VED GENTAGNE TILSIDESÆTTELSER AF DEN FÆLLES RENGØRINGSPLIGT AF TRAPPER, VIL RENGØRINGEN BLIVE FORANLEDIGET FORETAGET AF RENGØRINGSSELSKAB FOR LEJERS REGNING. Fodtøj, legetøj o. lign. må ikke henstilles på reposerne i trappeopgangen. 2. Der må ikke holdes husdyr. Hærværk 3. Udbedring af hærværk på ejendom og anlæg vil blive krævet betalt af skadevolder ved fremsendelse af regning herpå. side 10

11 Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning 1. Sammen med dette vedligeholdelsesreglement er der udleveret vedligeholdelsesvejledning. Ændring af reglement Ændringer 1. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage de ændringer i eller tilføjelser til reglerne, som måtte blive nødvendige i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, eller som måtte blive forlangt af Boligministeriet. side 11

12 Tillæg Vedligeholdelsesvejledning Indhold : Side : Generelt Lofter Vægge Gulve Træværk Vinduer, døre Køkkener Trappevask Moderniseringer side 12

13 Generelt Med denne vedligeholdelsesvejledning der skal betragtes som tillæg til vedligeholdelsesreglementet vil vi gerne fortælle noget generelt. Der er placeret mange forskellige materialer, installationer m.v. i den enkelte bolig, og det er vort håb, at denne vedligeholdelsesvejledning fortæller lidt om, hvad beboerne må, og hvordan man bør behandle de forskellige ting i boligen. Fælles for vedligeholdelse gælder, at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Som en hjælp til Dem, og for at det bedste resultat kan opnås, skal vi foreskrive at De når eller hvis De ønsker at gennemføre vedligeholdelsesarbejder for egen hånd i boligen følger anviste behandlingsnormer. Ved tvivlstilfælde spørg på boligselskabets kontor, eller anden fagkyndig. LAD VÆRE MED AT FORETAGE FORSØG, FOR DET KAN BLIVE DYRT! Malebehandlinger Før en malebehandling skal man sikre sig, at underlaget er fast, ren, smittefri og tør. Det kan godt betale sig, at gøre forarbejdet grundigt og godt, så man kan få de bedste betingelser for et pænt slutresultat. Det er vigtigt, at der foretages en grundig afvaskning med et grundrengøringsmiddel, der er egnet til rengøring af malede flader, inden den ny malebehandling, samt en eftervask med rent vand. De færdige overflader skal fremstå ensartede i kulør og glans. Huller og revner er lukkede. Flader og kanter er glatte at føle på. Alle malevarer skal være anerkendte materialer. side 13

14 Malede lofter Lejerne må gerne male/hvidte lofter, men vi skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med en vis risiko. Vi er jævnligt udsat for afskalning af lofter når de bliver malet/hvidtet, og risikoen er ikke mindre, når man selv udfører arbejdet. Når man selv går i gang skal man være opmærksom på følgende: Afsmittende lofter Start med at skrabe løstsiddende maling ned. Hvis man ikke ved, hvilken slags maling der er brugt tidligere, prøvevaskes et lille stykke først. Hvis malingen opløses i vandet, er man sikker på, at loftet er malet med limfarve. Limfarven vaskes derefter ned med en svamp eller lignende. Vask grundigt efter med rent vand. Hvis det er gipspladelofter, skal man være forsigtig med anvendelse af vand, da kartonbelægningen kan ødelægges. Efter afrensningen grundes hele loftet, hvorefter det udspartles og stryges til slut med en vandbaseret alkydloftsmaling eller plastmaling. Ikke afsmittende lofter Her startes med, at man skraber løstsiddende maling ned, og eventuelle huller udspartles. Derefter foretages en afvaskning af loftet. Pletterne grundes, hvorefter loftet stryges med vandbaseret alkyldmaling eller plastmaling. Behandlingsanvisning Beton/Finpuds/Gipskarton. Vask udgipsning plastloft/alkydloftmaling vandig. side 14

15 Vægge Tapetsering Forarbejde Behandlingsanvisning I handelen findes der et utal af tapeter i forskellige prislejer, og vi skal ikke anbefale den ene eller den anden type, men henvise til tapetleverandøren. Man skal få oplyst, hvordan bunden der skal tapetseres på, skal se ud, hvilken tapetklister der skal anvendes osv. Alt begynder med forarbejdet. Sjusker man eller springer man over forarbejdet, bliver resultatet sjældent, som man ønsker. Måske må man endog tapetsere om, og hvad koster det ikke i spild af penge og tid. Allerede tapetserede vægge eftergås for løst tapet, fjernelse af skruer og søm m.v. Huller spartles ud, og eventuel overlæg fra eksisterende tapet afhøvles og slibes. Ved tapetsering af vægge skal tapetet opsættes jævnt, uden rynker og synlige samlinger (stødes sammen). Ved tapetsering med Rutex (savsmuldstapet) og andre struktur/skumtapeter skal tapetet opsættes jævnt, uden rynker og synlige samlinger. Heller ikke evt. samlinger fra bagvedsiddende tapet må være synlige. Der må ikke opsættes tapet ovenpå Rutex og andre struktur/skumtapeter eller hessian. Vægge der er tapetseret med Rutes og andre struktur/skumtapeter må kun males. Det samme gælder for i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet. (I enkelte afdelinger er der malede og ikke tapetserede vægge). Hessian som væg- eller loftsbeklædning vil ikke kunne godkendes ved fraflytning, men skal hvis ikke det er nedtaget ved syn nedtages for Deres regning. Det samme gælder for opsatte panelplader og strukturmaling. Døre og låger må ikke tapetseres. side 15

16 Plastmaling af vægge Vægge, der er tapetseret med savsmuldstapet, strukturtapet eller lign., må males. Det samme gælder i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet. Væggene skal fremtræde jævne og være ensartede malet. Der må ikke forekomme maling på fodpaneler, indfatninger og gulve. HUSK! derfor altid, at sørge for god afdækning. Er der alligevel kommet maling på fodpaneler, indfatninger, kontakter og gulve m.v., hæfter fraflytteren for retablering. Gipsonitpladevægge her skal De være opmærksom på, at vand/afdampning skal anvendes med forsigtighed, da kartonbelægningen kan ødelægges. Behandlingsanvisning Vask udgipsning plastvægmaling (glans 5). Vægfliser Undervægge i vådrum (Badeværelser/køkkener) Flisevægge holdes ved jævnlig afvaskning med sæbevand (f.eks. AJAX). Beton/Finpuds. Vask udgipsning (cementspartelpulver) akrylplasmaling (glans 25). NB! Vægge i våde rum skal før en malebehandling rengøres grundigt med eddikesyrevand (2 dl 32% eddikesyre i 8 10 ltr. Vand), samt eftervask med rent vand. Gulve Parketgulve Gulve ludbehandles, lakeres eller sæbebehandles. Gulvafslibning/gulvafhøvling skal foretages af fagfolk. Vinylgulve Klinkegulve Vinylgulve vaskes i vand tilsat sæbe eller syntetiske rengøringsmidler. Det frarådes at bone, da vinylgulve så bliver meget glatte. Klinkegulve holdes ved jævnlig afvaskning med sæbevand (f.eks. AJAX). side 16

17 Maling af træværk Maling af træværk skal udføres håndværksmæssig korrekt og anbefales at lade udføre af fagfolk. Det vil sige fodlister, indfatninger, karme, døre m.v. Dette hænger sammen med, at i mange tilfælde medfører det meget store udgifter ved fraflytning, når man selv har foretaget en fejlagtig malebehandling af træværket. MALING AF TRÆVÆRK ANBEFALES AT LADE UDFØRE AF MOMSREGISTRERET MALERFIRMA. TRÆVÆRK MÅ IKKE LUD-BEHANDLES! Rengøring af malede flader Rigtig rengøring Rengøring af akrylplastmaling må ikke foretages, før den er gennemtør dvs. ca. 4 6 uger gammel. Man kan ved en for tidlig rengøring beskadige malingsfilmen. Sulfo og opvaskemiddel må aldrig bruges, da disse vil ødelægge malingsfilmen og kan ved senere malebehandling være årsag til afskalning og manglende tørring. Ligeledes må der aldrig bruges nylonsvamp eller lignende rengøringsværktøj. 5 liter varmt vand tilsættes ½ kop (10-15 gram) sæbespåner. Der vaskes med denne opløsning og eftervaskes med rent vand. Rengøringen foretages ved at begynde fra neden og vaske opefter. Der må kun anvendes viskosevampe eller blød børste. HUSK! Efterskylning med rent vand. Rengøringsmidler løsner, men fjerner ikke snavs. Vinduer og udvendige døre Vinduer Rengøring Afdelingen foretager efter turnusordning malng af vinduer udvendig. Lejerne bør en gang imellem smøre hængslerne. Se under rengøring af malede flader. side 17

18 Beslag og låsemateriale Vedligeholdelse Vinduer, terrassedøre, entrédøre, indvendige døre og låger er beslået med hængsler, låse, greb m.v. af en god kvalitet. Normalt vil der ikke være problemer med funktionerne af disse beslag, men det er dog en forudsætning, at de ikke overbelastes eller udsættes for forkert brug. Vedligeholdelsen indskrænker sig til smøring med syrefrit olie (DWD-40) ca. 2 gange om året. Overfladebehandling må ikke finde sted. Vedligeholdelse Lakerede/malede låger Hylder Laminatbordplader Køkkener Låger, skuffer m.m., der er behandlet med lak har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handlen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit. Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. Garantien dække ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordpladen. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). side 18

19 Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemærk: Træforkanter tåler ikke denne koncentration) brug alternativt acetone husk tilstrækkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler. Bordpladen kan tåle temperaturer op til ca. 160, men bør normalt ikke udsættes for varme genstande, brug i stedet en afsætningsplade. Vaske Stålvaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken rengøres med skurepulver. Der kan opså i handlen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske. Trappevask Rengøring af trapper påhviler lejerne, og omfatter også rengøring af indvendige kældertrapper, trapperum i kældre, vinduer og hoveddøre. Rengøringsanvisning Vægge og træværk Rigtig rengøring Vægge Værktøj Anvend aldrig sulfosæbe, skurepulver, sprit og lignende til rengøring. Anvend aldrig nylonsvampe eller hårde genstande som rengøringsværktøj. Vask de akrylmalede flader med sæbespånevand efter følgende blandingsforhold: 50 gram sæbespåner opløst i 10 ltr. Varm vand max. 60. Vask emnerne nedefra og opefter. Vask altid efter med rent lunkent vand. Viskosesvamp eller blød børste. HUSK! Efterskylning med rent vand. Rengøringsmidler løsner, men fjerner ikke snavs. side 19

20 Ændring og modernisering Ønsker De at foretage ændringer eller moderniseringer, som f.eks. opsætning af trælofter eller pladelofter, modernisering af bad og køkkener, herunder opsætning af emhætte, eller i øvrigt foretage ændringer for at skabe mere tidssvarende og bedre fungerende bolig, bør De i egen interesse fremsende en ansøgning, inden De går i gang. Ansøgningen fremsendes til boligselskabet. Råderet Råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i almene boliger. Lejeren har ret til at udføre nedennævnte forbedringer m.v. af boligen og ved fraflytning at få økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler og lign. Andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign. Etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf. Tekniske installationer, herunder elinstallationer. Ansøgningsskemaer udsendes ved henvendelse til Sundby-Hvorup Boligselskab på tlf Krav til udførelse Fælles for alle ændringer/moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og korrekt jfr. Vedligeholdelsesreglementet. side 20

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 43. Lindholm Brygge 19-21

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 43. Lindholm Brygge 19-21 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 43 Lindholm Brygge 19-21 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 67. Nåleøjet 70, Vester Hassing

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 67. Nåleøjet 70, Vester Hassing Vedligeholdelsesreglement Afdeling 67 Nåleøjet 70, Vester Hassing Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard-vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Kirsebærhegnet Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2013

Sydkystens Boligselskab Kirsebærhegnet Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2013 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 13. Strubjerg 42 56 og Skolevej 40-70

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 13. Strubjerg 42 56 og Skolevej 40-70 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 13 Strubjerg 42 56 og Skolevej 40-70 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 22. Skolevej 3-33

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 22. Skolevej 3-33 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 22 Skolevej 3-33 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 20. Lindholm Søpark 6 40, Nørresundby

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 20. Lindholm Søpark 6 40, Nørresundby Vedligeholdelsesreglement Afdeling 20 Lindholm Søpark 6 40, Nørresundby Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Normal- Vedligeholdelsesreglement

Normal- Vedligeholdelsesreglement Andelsboligforeningen»ODINSGAARD«Spedalsø Torv 4. 8700 Horsens. Telefon 75 62 29 11 Normal- Vedligeholdelsesreglement for Model A med istandsættelse ved fraflytning A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Vedligeholdelsesreglement Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning)

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning) Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A (med istandsættelse ved fraflytning) I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af bolig- overenskomsten Fraflytningsordningen 1. Med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 23. Helleholm Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til tapetsering,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 3 Enggården, Skørping Boligselskab Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere