Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015"

Transkript

1 Roskilde Kommune CVR-nr juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden 4 2. Revisionens formål, udførelse og afrapportering 7 Formål og ansvar 7 Revisionens udførelse 8 Rapportering Den løbende revision 11 Generelt om det interne kontrolmiljø 11 Gennemgang af generelle it-kontroller 11 Beholdningseftersyn 12 Tilsyn med bilagsbehandling inden for budgetområderne 13 Lønninger og vederlag 14 Sociale områder 15 Indsats mod socialt snyd Forvaltningsrevision 18 Vurdering af kommunens økonomiske situation 18 Overordnet organisation og økonomistyring 20 Sparsommelighed Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision 22 Lov om kommunernes styrelse 22 Byrådets/fagudvalgenes beslutninger 22 Bevillingsregler 23 Låneregler 24 Deponeringsregler 24 Anbringelse af kommunens likvide beholdninger 24 Politikker og medarbejderbeskatning 24 PwC 1

4 Momsregler Den afsluttende revision 26 Identifikation af kommunens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring 26 Formkrav til regnskabsaflæggelsen 26 Revision af balancen 28 Periodisering 28 Konklusion på revisionen af årsregnskabet 28 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser 29 Andre oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Lovpligtige oplysninger Anden rådgivning og assistance 29 Bilag 1 Afgivne ledelsesnotater og påtegnede opgørelser og regnskaber 30 Bilag 2 4 til revisionsberetning (særskilt hæfte) PwC 2

5 1. Konklusion på den udførte revision Revisionspåtegning Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og vi afgiver derfor følgende revisionspåtegning på årsregnskabet: Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til byrådet i Roskilde Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Kommune for perioden 1. januar december Der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. med følgende hovedtal: Resultat af ordinær driftsvirksomhed på (overskud) DKK 254 mio. Resultat af det skattefinansierede område på (overskud) DKK 21 mio. Aktiver i alt på DKK mio. Egenkapital i alt på DKK mio. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. PwC 3

6 Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Roskilde Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget det af byrådet godkendte budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. har revisor pligt til at afgive revisionsbemærkninger, hvis vi vurderer: at regnskabet ikke er rigtigt regnskabsaflæggelsen ikke opfylder kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt der er disponeret i strid med Byrådets beslutninger og mål der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt, eller vi kan notere væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende ved etablerede forretningsgange og/eller der mangler forretningsgange på væsentlige områder. Revisionen kan samtidig fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som byrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden: Uddannelseshjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget uddannelseshjælp, og vi har i denne forbindelse konstateret fejl af forskelligartet karakter i alle 7 sager. Der er blandt andet konstateret fejl i forhold til læse-skrive- og regnetest, afholdelse af rettidige opfølgninger, afgivelse af rettidige tilbud efter beskæftigelsesloven, tilbud om mentor, kontering af ydelserne samt indholdet i afgørelsesbrevene til ansøgerne. PwC 4

7 Kommunen oplyser, at der har været problemer med at foretage læse-, skrive- og regnetest, og at der fra august - september 2014 er oprettet nyt tilbud, der også har fokus på læse-, skrive- og regnetest, og som skal sikre en systematik i at få foretaget testen. Det er vores opfattelse, at dette tiltag er relevant, og at det på denne baggrund må forventes, at ansøgerne fremover vil blive læse-, skrive- og regnetestet i overensstemmelse med reglerne herom. Der er generelt konstateret mange fejl i forhold til udfærdigelse af afgørelsesbreve til ansøgerne, og kommunen har på baggrund af resultaterne af revisionsgennemgangen omformuleret såvel de standardtekster, der anvendes til partshøringsskrivelser som afgørelsesbreve. Endvidere har kommunen gennemgået alle breve på området med hele sagsbehandlergruppen, så fokus rettes mod at bruge de rette breve på den korrekte måde. Kommunen oplyser desuden, at der på baggrund af resultaterne af revisionsgennemgangen er udarbejdet en ny procedure med henblik på at sikre, at aktive tilbud afgives rettidigt i overensstemmelse med reglerne om ret og pligt til tilbud i beskæftigelseslovens kap. 17 a. Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser Vi har foretaget revision af 7 bevillingssager, hvori der er bevilget kontanthjælp, og vi har i denne forbindelse konstateret fejl af forskelligartet karakter i alle 7 sager. Der er blandt andet konstateret fejl i forhold til læse-skrive- og regnetest, økonomiske sanktioner, afholdelse af rettidige jobsamtaler, afgivelse af rettidige tilbud efter beskæftigelsesloven, manglende aktive CV er på Jobnet, udbetaling af ydelserne samt indholdet i afgørelsesbrevene til ansøgerne. Der er generelt konstateret mange fejl i forhold til udfærdigelse af partshørings- og afgørelsesbreve til ansøgerne, og kommunen har på baggrund af resultaterne af revisionsgennemgangen omformuleret såvel de standardtekster, der anvendes til partshøringsskrivelser som afgørelsesbreve. Kommunen har endvidere gennemgået alle breve på området med hele sagsbehandlergruppen, så fokus rettes mod at bruge de rette breve på den korrekte måde. Vi anbefaler desuden kommunen, at sætte fokus på afgivelse af rettidige aktive tilbud i henhold til reglerne om ret og pligt til tilbud i beskæftigelseslovens kap. 17 samt afholdelse af rettidige jobsamtaler som en del af det individuelle kontaktforløb. Endelig anbefaler vi, at der fastlægges procedurer, der sikrer stillingstagen til, om mangelfuldt eller manglende aktivt CV på Jobnet skal medføre økonomiske sanktioner for ansøgeren. Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for Det specialiserede voksenområde, jf. servicelovens Vi har konstateret fejl i 9 af 12 gennemgåede sager, som vedrører forhold der har væsentlig betydning for den bevilgede støtte i enkeltsagerne. Der ses i 3 sager ikke faglige begrundelser for støtten og/eller omfang og formål med denne, der er i 8 sager fejl i forhold til handleplaner og i 2 sager kunne de beskrevne formål og indsatsmål være mere konkrete, således at det giver leverandørerne bedre mulighed for at tilrettelægge den rette støtte, og således at der kan foretages opfølgning på effekten af den bevilgede støtte. I 7 sager er der enten ikke ført journal efter gældende regler, eller der er ikke sket journalføring i sagerne, fordi der ikke er foretaget opfølgning og sagsbehandling i det hele taget, hvilket kan skyldes, at der ikke har været henvendelser fra/om borgeren, selvom der i længere perioder ikke er foretaget revurderinger i sagerne. PwC 5

8 Det er oplyst af Voksenservice, at implementeringen af de politisk godkendte retningslinjer for god sagsbehandling er godt i gang, idet der tages udgangspunkt i principperne heri, når der foretages revurderinger i løbende sager, såvel som ved sagsbehandling af nye sager. Voksenservice har iværksat arbejdet med opfølgning i samtlige sager med henblik på, at få opdateret sagerne med et veldokumenteret og aktuelt grundlag, og herunder at øge borgerinddragelsen i forbindelse med udredning og vurdering, samt tilrettelæggelse af støtten i sagerne. Vi anbefaler, at der fastlægges en handleplan for dette arbejde, herunder, at der iværksættes procedurer, der sikrer, at alle sager fremadrettet bliver revurderede løbende. Herudover anbefaler vi, at der sættes fokus på de konstaterede forhold i forbindelse med det fremadrettede ledelsestilsyn for hele det specialiserede voksenområde. Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for Temarevision af virksomhedspraktik og løntilskud i forhold til den del, der omhandler løntilskud Som en del af temarevisionen af virksomhedspraktik og løntilskud har vi foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ansættelse med løntilskud, og vi har i denne forbindelse konstateret fejl i 5 af de 6 bevillingssager. Der er blandt andet konstateret fejl i forhold til manglende dokumentation for antal ansatte i virksomheden, herunder rimelighedskravet mellem antal ordinært ansatte og antal ansatte med løntilskud, manglende beskrivelser af formålet med løntilskudsansættelsen og manglende dokumentation for, at betingelsen om, at personen ikke kan blive ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor pågældende senest har været ansat, er opfyldt. Vi anbefaler styrket fokus på, at blanketterne med arbejdsgivers oplysninger til brug for afgørelse om løntilskud altid udfyldes korrekt, eftersom der i flere sager manglede afgørende oplysninger i blanketterne. Der forelå generelt jobplaner i sagerne, men i 4 af sagerne fremgik det ikke, hvad formålet med løntilskudsansættelse var i det konkrete tilfælde. Mangler i jobplanerne har været den hyppigst forekommende fejl ved denne temarevision i Roskilde Kommune. Kommunen oplyser at have indskærpet over for medarbejderne og anden aktør, som har haft ansvaret for udarbejdelse af en del af jobplanerne, at formålet med løntilskudsansættelsen skal fremgå af jobplanen, og kommunen forventer, at fejlen ikke vil opstå igen. Vi vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for PwC 6

9 2. Revisionens formål, udførelse og afrapportering Formål og ansvar Revisionen har til formål at påse: At årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af kommunens bogføring. At årsregnskabet i sin helhed er udtryk for kommunens samlede økonomiske forvaltning. At de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for regnskabsaflæggelse er efterlevet. At der er en tilfredsstillende intern kontrol på væsentlige områder. At gældende love og forskrifter samt byrådets beslutninger bliver overholdt. At tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til disposition, hvor det er nødvendigt. At byrådets og tilsynsmyndighedens afgørelser vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger for tidligere år er iagttaget således, at disse forhold ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det er byrådets ansvar at godkende budgettet for det kommende år. Borgmesteren skal drage omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler. Gennem regler, godkendt af byrådet, er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelsen af de administrative forhold. Kommunens årsregnskab udarbejdes af administrationen og aflægges af økonomiudvalget til byrådets godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lovgivningens krav herom, og at forvaltningen foregår på betryggende måde. Den økonomiske forvaltning skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder også form og indhold af årsregnskabet. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter kommunens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, samt at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i øvrigt. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager borgmesteren og administrationen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af kommunens aktiver og bevidste fejlinformationer i regnskabsrapporteringen. PwC 7

10 Revisionens udførelse Vores revision omfatter: finansiel revision, som består i at efterprøve om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler. juridisk-kritisk revision, hvor vi vurderer, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. økonomisk kritisk revision, hvor formålet er at vurdere, om de enkelte afdelinger, institutioner og medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde (forvaltningsrevision). Ved den finansielle revision er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risikoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning (væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages, dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret, og dels som en løbende proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også resultater og erfaringer, som indhentes via kommunens interne tilsyn. Den juridisk-kritiske revision indgår altid som en integreret del af den finansielle revision. Ved den økonomisk kritiske revision vurderer vi på udvalgte områder, om opgaveløsningen sker i overensstemmelse med de opstillede mål og om der administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I årets løb anvender vi systemrevision, som kombineres med substansrevision (analytisk og detailrevision) i større eller mindre omfang. Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om de interne kontroller (forretningsgange) er hensigtsmæssigt og sikkert tilrettelagt og efterlevet. Ved mulige mangler eller manglende efterlevelse af forretningsgange, vil vi gøre kommunens ledelse opmærksom herpå. Til den afsluttende revision anvender vi fortrinsvis substansrevision. Revisionen udføres i vid udstrækning ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb og de forudsætninger, som ligger til grund herfor. Endvidere indgår afstemninger og efterprøvelse af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med årsafslutningen. Vi har anvendt specialudtræk fra kommunens økonomisystem til regnskabsanalytiske undersøgelser, stikprøveudtagninger og efterprøvelser af kontoplanrelationer vedrørende økonomiposteringer Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsplan og -strategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder af betydning for årsregnskabet. Områder med højere risiko, dvs. hvor der er tale om væsentlig regnskabspraksis og/eller en betydelig grad af vurdering eller skøn, kræver specielle revisionsmæssige overvejelser på grund af karakteren af risikoen, det sandsynlige omfang af eventuelle fejloplysninger samt sandsynligheden for, at risikoen bliver til virkelighed. PwC 8

11 Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2014 identificeret følgende fokusområder og områder med forhøjet risiko for væsentlige fejl i regnskabet: It-sikkerhed Interne kontroller Overholdelse af momsregler Økonomistyring De sociale og beskæftigelsesmæssige områder På øvrige områder har vi vurderet risikoen for fejl i årsregnskabet som normal. Revisionens omfang har været tilpasset dertil. Revisionen giver således ikke en fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler opdages, men kun en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets rigtighed og overholdelse af love, regler mv. opdages Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces Forvaltningsrevisionen omfatter en vurdering af om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. For at skabe det nødvendige revisionsbevis for regnskabets rigtighed, finder vi det nødvendigt, at foretage og anvende forskellige analyser, nøgletal, udviklingstendenser, sammenligninger samt vurderinger af forretningsgange. Herved udføres automatisk en del løbende forvaltningsrevision som en integreret del af de normale revisionshandlinger. Revisionsresultaterne kan således nyttiggøres i en bredere sammenhæng. Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange er efter vores generelle opfattelse, sammen med vurdering af de kontrolmæssige aspekter, udtryk for en løbende vurdering af, om administration og sagsbehandling foregår på en hensigtsmæssig måde. Forslag til ændringer/justeringer af forretningsgange fremsættes og aftales oftest i den løbende dialog med og rapportering til de administrative ledelsesniveauer. Analyser, udvikling af hjælpeværktøjer og rådgivning, herunder tolkning af lovgivning og refusionsregler mv. kan også medføre, at der ændres praksis. Det medfører i nogle tilfælde, at afregninger, tilskud og refusioner kan effektueres i et ændret betalingsflow og -omfang. Endvidere bidrager vores rådgivning til forbedringer og justeringer af praksis og regnskabsvejledninger, fx vedrørende: Statusafstemninger. Bogførings- og legalitetskontrol. Elektroniske betalinger. Bilagsbehandling og -kontrol, samt udnyttelse af betalingsfrister. Indkøbsadfærd. Moms- og afgiftsmæssige muligheder. Fritvalgsordningers administration. Udarbejdelse og opstilling af tilskuds- og specialregnskaber. Budget- og regnskabsmodeller for opgørelse, regulering, styring og regnskabsføring af resultat vedrørende takstfinansierede institutioner samt kommunale ældreboliger. PwC 9

12 2.2.3 Drøftelse med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et passende kontrolmiljø, der afdækker risikoen for at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. Rapportering Revisionens indhold og resultater rapporteres i forskellig detaljeringsgrad til henholdsvis det administrative og det politiske niveau. Til det administrative niveau rapporteres løbende til de enkelte forvaltninger og institutioner. Det sker såvel mundtlig som skriftligt ved notater til ledelsen. Vi søger desuden gennem en konstruktiv løbende dialog med kommunens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger at medvirke til at forebygge, at der opstår væsentlige fejl. Rapportering til byrådet sker i form af beretninger. Eventuelle bemærkninger, som Byrådet skal tage stilling til og besvare over for tilsynsmyndigheder, vil fremgå som bemærkninger i afsnittet 1.2 Bemærkninger byrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden. PwC 10

13 3. Den løbende revision Generelt om det interne kontrolmiljø Det bedste værn mod såvel ubevidste som bevidste fejl og mangler i kommunens forvaltning, er etablering af velfungerende og effektive administrative processer og interne kontroller. Det er således kommunens administrative ledelse og i sidste instans byrådet, som har ansvaret for, at der er etableret administrative processer og interne kontroller, som sætter fokus på områder med særlig risiko for væsentlige økonomiske tab, krænkelser af borgernes retssikkerhed og uønsket presseomtale. På visse områder (områder med statsrefusion) er der endvidere lovgivningsmæssige krav om ledelsestilsyn og kvalitetskontrol. Disse forhold retter sig ikke alene mod regnskabets rigtighed, men i høj grad også mod kommunens overholdelse af love og regler samt mod kommunens forvaltning af de til rådighed værende midler. Væsentlige elementer heri er stillingtagen til kommunens risikoprofil, samt hvorledes kommunens strukturer, processer og metoder samt medarbejdernes kompetencer og kapacitet påvirker denne risikoprofil. Derudover omfatter dette en stillingtagen til væsentlige processer, hvad der kan gå galt i forhold hertil, samt hvilke foranstaltninger, der er etableret til imødegåelse af disse risici. Vi gennemgår som led i vores revision kommunens processer og interne kontroller, herunder kommunens kasse- og regnskabsregulativ. I forbindelse med vores revision undersøger vi, om der er tilrettelagt og udført de fornødne interne procedurer og tilsyn, som sikrer ovenstående. Vi vil tillige, som led i løbende forvaltningsrevision, vurdere om disse procedurer og tilsyn udføres hensigtsmæssigt. Gennemgang af generelle it-kontroller Som led i revisionen af Roskilde Kommune har vi foretaget en gennemgang af de generelle it- kontroller for Formål og omfang Formålet med gennemgangen har været at vurdere, hvorvidt der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som sikrer tilfredsstillende generelle it-kontroller. De generelle it-kontroller er fundamentet for automatiske applikationskontroller, regnskabsprocedurer og systemgenererede data og rapporter, som anvendes i nøglekontroller, og som påvirker den finansielle rapporteringsproces og årsregnskabet. Omfang Vi har foretaget gennemgang af, hvordan it-kontroller er tilrettelagt, og så vidt muligt hvordan disse kontroller er implementeret. Vi har endvidere foretaget test af it-kontroller via dataudtræk og gennemgang af modtaget dokumentation. PwC 11

14 Gennemgangen er foretaget i henhold til gældende revisionsstandarder og har omfattet følgende hovedområder: 1. It-politikker og organisation: Udvikling og implementering af it-strategi og sikkerhedspolitikker Identifikation og vurdering af it-risici It-medarbejdere Styring af outsourcing-/serviceleverandører 2. Drift af datacentre og netværk 3. Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware 4. Adgangssikkerhed: Politikker og procedurer Beskyttelse af data og funktionsadskillelse 5. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer. Opfølgningen er baseret på interview, samt i nødvendigt omfang gennemgang af foreliggende materiale og fysisk observation. Kommunen modtager årligt revisorerklæringer fra it-serviceudbydere til væsentlige systemer. Vi har modtaget dokumentation for at kommunen har gennemgået erklæringer fra KMD for perioden 1. januar til 31. december 2014 uden væsentlige bemærkninger hertil. Vores gennemgang viser, at Roskilde Kommune har etableret it-kontroller, der i det væsentligste er beskrevet i politikker og retningslinjer og at medarbejderne er bekendt med deres ansvar for kontrol. Revisionen viser dog, at der er enkelte områder, hvor kontroller og retningslinjer ikke efterleves eller hvor der kun i begrænset omfang er udarbejdet eller opdateret formelle procedurer. Vi har givet anbefalinger til styrkelse heraf. På baggrund af den foretagne revision er det fortsat vores samlede vurdering, at de generelle it-kontroller hos Roskilde Kommune er på et tilfredsstillende niveau (vurderet ud fra følgende skala: Ikketilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende). Beholdningseftersyn Vi har den 31. oktober og den 23. december 2014 foretaget beholdningseftersyn af kommunens likvide beholdninger. Eftersynene har til formål at efterprøve, hvorvidt kommunens administration af likvide beholdninger og værdipapirer varetages i overensstemmelse med kommunens forretningsgange. Vi har endvidere foretaget beholdningseftersyn ved følgende decentrale institutioner: Daghøjskolen Roskilde Hjemmevejlederteam Peder Syv Skolen Beredskabsstationen Center for alkohol- og stofbehandling Bernadottegården Nordgårdsskolen Frivilligcenter Roskilde Kafe Klaus Hørhus PwC 12

15 Beholdningseftersynene har ikke givet anledning til bemærkninger. Tilsyn med bilagsbehandling inden for budgetområderne Retningslinjerne vedrørende anvisning og attestation findes i bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Roskilde Kommune. I forbindelse med overgangen til kommunens økonomisystem OPUS har forvaltningen udarbejdet retningslinjer omkring behandling af fakturaer og bilag. Anvisningen i Roskilde kommune sker som en integreret del af budgetopfølgningen, suppleret med ledelsestilsyn i KMD-OPUS, hvor der skal ske stikprøvevis kontrol af bilagene. Det fremgår af reglerne, at det er lederen, der har anvisningsansvar for sit område. Anvisning skal sikre, at Der er bevillingsmæssig dækning for alle udgifter og indtægter Bevillingens formål i øvrigt er opfyldt Indbetalinger og udbetalinger i øvrigt er i orden Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Dette begrunder vi i, at der er etableret klare og hensigtsmæssige retningslinjer omkring bilagsbehandlingen. PwC 13

16 Lønninger og vederlag Indledningsvis har vi foretaget en gennemgang af den af Roskilde Kommune udarbejdede PERSONALEPOLITISK REDEGØRELSE Redegørelsen viser, at Roskilde Kommune i 2014 har beskæftiget årsværk. I 2013 var det samlede antal årsværk opgjort til Der har således været et fald i antallet af årsværk på 28 fra 2013 til Den væsentligste forklaring er et fald i antallet af medarbejdere på Roskilde Beredskabsstation som følge af Falcks overtagelse af ambulancetjenesten i februar Det fremgår ligeledes af oversigten, at den gennemsnitlige lønstigning fra november 2013 til november 2014 har været 2 %. Den landsgennemsnitlige lønstigning har været 2,1%. Det er vores vurdering, at udviklingen i lønudgifterne følger tendensen, og ligger tæt på de centrale udmeldinger Forretningsgange på lønområdet Vi har gennemgået processen for lønområdet for at påse, at den er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi definerer lønprocessen, som oprettelse og ændring af løndata, dagpengerefusioner samt sikring af, at den udbetalte løn er korrekt. På lønområdet er der en række kontroller, som supplerer hinanden (kontrolmiljø), og derved dels sikrer, at det er de rigtige personer som aflønnes, men også dels at den løn som udbetales, er korrekt. I forbindelse med gennemgangen har vi overordnet vurderet summen af de kontroller, som er på lønområdet, for om de afdækker de fejl, der kan opstå i lønprocessen uanset om det er tilsigtede (svig) som utilsigtede fejl. Vi har endvidere udvalgt de kontroller, som vi finder væsentlige og testet disse for, om de bliver udført i overensstemmelse med retningslinjerne, og om de er effektive. På lønområdet er der et kontrolmiljø, som dels skal udføres i lønadministrationen, men som også dels skal udføres ude ved de enkelte budgetansvarlige i form af deres månedlige økonomiske ledelsestilsyn. I denne gennemgang har vi forholdt os til de processer, som er i lønadministrationen med tilhørende kontroller. Det er vores opfattelse, at processer og hermed også kontrolmiljøet er hensigtsmæssig og betryggende Sagsrevision, lønområdet Vi har gennemgået et antal personalesager med det formål at efterprøve om gældende regler og overenskomster i forbindelse med lønudbetaling efterleves. Udsnittet af sager er fordelt på forskellige overenskomstområder. Ved sagsrevisionen har vi påset: om der ved oprettelse af nye sager foreligger fornøden dokumentation i sagsakterne, om der indberettes korrekt til lønsystemet, og om der udbetales korrekt løn i henhold til overenskomst, aftaler mv. PwC 14

17 Vi har endvidere ved årsregnskabsrevisionen påset, at udvalgte politikere og ledende administrativt personale får udbetalt korrekt henholdsvis vederlag og løn. Det er vores vurdering, at lønninger udbetales i henhold til gældende overenskomst, aftaler mv., samt at administrationen af området i øvrigt er betryggende. Sociale områder Vi har afsluttet revisionen af Roskilde Kommunes regnskab for 2014, vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Vi henviser i øvrigt til bilag 2 4 til denne beretning. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen, de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende, det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende, anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi blandt andet har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante it-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende). PwC 15

18 På baggrund af de samlede resultater af vores revision, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcenteret og Ydelsescenteret, og som har relation til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder i Roskilde Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vi har dog konstateret et højere fejlniveau ved revisionen for 2014 end for tidligere år, hvilket efter vores opfattelse blandt andet kan tilskrives implementering af nye regelsæt som følge af reformerne af fleksjob og førtidspension, kontanthjælp samt sygedagpenge. Vi har afgivet 3 revisionsbemærkninger. Vi henviser til afsnit 1.2.1, og På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Børn og Unge, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af det specialiserede børn og unge område som helhed administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for dette område. På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Voksenservice, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af området for merudgifter til voksne som helhed administreres hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Det er samtidig vores opfattelse, at det øvrige specialiserede voksenområde ikke fuldt ud administreres på en hensigtsmæssig måde, ligesom det er vores vurdering, at man på dette område ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vi har afgivet revisionsbemærkning på området. Vi henviser til afsnit PwC 16

19 Organisation Indsats mod socialt snyd Kontrolenheden er organisatorisk placeret i Borgerservice og refererer til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Kontrolarbejdet tager udgangspunkt i gældende lovgivning. Personale Kontrolteamet er bemandet med 2 medarbejdere, som udover at kontrollere konkrete sager, fungerer som konsulenter for sagsbehandlerne i kommunen. Anmeldelser I 2014 har kontrolteamet i Borgerservice og sagsbehandlere i Ydelsesområdet opdaget snyd med sociale ydelser i 126 sager. Besparelse i 2014 Arbejdet i kontrolenheden har i 2014 medført en besparelse på DKK 13,4 mio. heraf udgør Roskilde Kommunes andel DKK 9,4 mio. Samarbejdspartnere Kontrolmedarbejder samarbejder med Skat, boligsociale medarbejdere, politiet og andre offentlige myndigheder. Udbetaling Danmark Alle anmeldelser der vedrører borgere, der modtager barselsdagpenge, børnetilskud, pension og boligstøtte er videresendt til Udbetaling Danmark, idet kontrolteamet ikke har kompetence til at træffe afgørelse i disse sager. Kontrolenheden skal af egen drift eller på anmodning fra Udbetaling Danmark undersøge og beskrive sager på Udbetaling Danmarks kompetenceområde. Når sagerne er oplyst, videresendes de til Udbetaling Danmark til afgørelse. Kommunen får ikke en specifik tilbagemelding på afgørelsen eller det økonomiske resultat. Det er vores opfattelse, at kontrolteamet fungerer meget tilfredsstillende såvel vedrørende forhold som administreres af Roskilde Kommune som vedrørende forhold til eksterne samarbejdspartnere, herunder Udbetaling Danmark. PwC 17

20 4. Forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen omfatter en vurdering af om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionen har vi opdelt i områderne: Område Vurdering 2014 (1) Vurdering 2013 (2) Reference Økonomisk situation 4.1 Organisation og økonomistyring 4.2 Sparsommelighed 4.3 = lever ikke fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder at området kan forbedres = lever fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder området forvaltes betryggende (1) Forvaltning under skyldig økonomisk hensyntagen er ikke et entydigt defineret begreb - og der er derfor heller ikke entydig referenceramme for, hvad kommunen skal leve op til. Derfor er en god vurdering kun udtryk for, at vi ved den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret forhold, der afkræfter at forvaltningen har handlet under skyldig økonomisk hensyntagen. Vurdering af kommunens økonomiske situation Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi i forbindelse med den afsluttende revision af regnskabet for Vurderingen omfatter følgende områder: Bæredygtig drift Er kommunen i stand til, via driften, at skabe et tilstrækkeligt resultat til planlagte anlægsinvesteringer og afdrag på lån? Overholder kommunen budgettet, så de budgetterede resultater opnås? Udviklingen i kommunens likviditet. Ved vurdering af bæredygtig drift foretages en vurdering af regnskabsårets resultat på det skattefinansierede område. I det følgende gennemgås kommunens økonomiske nøgletal på overordnet niveau. PwC 18

21 4.1.1 Drift Tabel 1 Roskilde Kommunes regnskab (Beløb i DKK mio.) Regnskab 2014 Opr. budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter i alt (skatter og tilskud) Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Renter/kurstab Resultat ordinær drift Anlægsudgifter inkl. byggemodning og salg af jord Resultat skattefinansierede område - overskud Kilde: Roskilde Kommunes regnskaber og budgetter Kommunens regnskab for 2014 udviser et overskud på det skattefinansierede område på i alt DKK 21 mio. Der var budgetteret med et resultat på DKK 0 i det oprindelige budget Likviditet Kommunens kassebeholdning udgjorde primo 2014 DKK 250 mio. og ultimo 2014 DKK 225 mio. Der har således været et forbrug af kassebeholdningen med DKK 25 mio. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde ultimo 2014 DKK 499 mio. mod DKK 477 mio. ultimo Gældsforpligtelser Tabel 2 Langfristet gæld Oversigt over Roskilde Kommunes langfristede gæld Kommunens langfristede gæld pr. borger (DKK) Roskilde 2013 Roskilde 2014 Landet 2014 Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Kilde: Roskilde Kommunes regnskab for 2014 og ØIM s nøgletal Tabellen ovenfor viser den langfristede gæld pr. indbygger i Roskilde i 2013, 2014 og i hele landet for Det fremgår af tabellen, at den langfristede gæld pr. indbygger i Roskilde Kommune er DKK i 2014 og gennemsnittet i hele landet er DKK Det er vores opfattelse, at årets resultat er tilfredsstillende, og at Roskilde Kommune har fokus på en stram økonomistyring med henblik på at skabe det nødvendige økonomiske råderum. PwC 19

22 Overordnet organisation og økonomistyring Kommunens økonomistyringspolitik tager udgangspunkt i de gældende regler for 2014 samt i bemærkningerne til kommunens budget. Bevillingsniveauet i Roskilde Kommune er på udvalgsniveau for drift. Bevillingsniveau vedrørende finansielle poster følger ministeriets mindstekrav. Det betyder, at det er de politiske udvalg, der er ansvarlige for udvalgets samlede bevilling og inden for denne bevilling og nærmere definerede rammer kan flytte midler rundt mellem af udvalgets sektorområder, fx mellem skoler og klubber, når blot omplaceringerne holder sig inden for udvalgets samlede ramme. Bevillingsniveauet er relativt højt i Roskilde Kommune. Det sker for at undgå en forelæggelse af ellers ukontroversielle sager for Økonomiudvalget. Hvis bevillingsniveauet havde været sat lavere, ville sager vedrørende omflytning af midler mellem sektorområder, skulle have været forelagt Økonomiudvalget alene på grund af omplaceringerne. Omplaceringer mellem udvalg besluttes i Økonomiudvalget, mens tillægsbevillinger med kassetræk udelukkende kan besluttes i byrådet. Man kan godt have bindinger ud over det generelle bevillingsniveau. Det har Roskilde også i form af en rammeinddeling. Ifølge Roskilde Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal den budgetansvarlige løbende behandle og vurdere økonomirapporter og dermed give direktørområderne mulighed for at kunne holde udvalgene orienteret om budgetternes overholdelse, således at direktøren kan løfte sit samlede budgetansvar. For at give den budgetansvarlige mulighed for at vurdere budgettets overholdelse gælder, at alle ansatte med økonomiopgaver og -ansvar i Roskilde Kommune er ansvarlig for, at rammerne for en bevilling overholdes og straks give besked til næste led i den administrative organisation, hvis der konstateres en overskridelse af en budgetramme. Der er tilrettelagt en proces, der sikrer en sammenhængende budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, der i al væsentlighed svarer til, hvad der efter vores vurdering er god skik i kommunerne. Sparsommelighed Sparsommelighedsaspektet er udtryk for, hvorvidt kommunen anvender relevante ressourcer til løsningen af de kommunale opgaver, og hvorvidt kommunen fremskaffer disse efter en afvejning af pris og kvalitet Generelt Udover at have specielt fokus på udgifter til Rejser, repræsentation, møder og indkøb vurderer vi løbende, i forbindelse med vores revisionsgennemgang af de enkelte områder, hvorvidt sparsommelighedsaspektet har været med i overvejelserne omkring den kommunale opgaveløsning. Vores vurdering sker på baggrund af en bred gennemgang som dækker fra vedtagne politikker, bilagsgennemgang, vurdering af forretningsgange og opfyldelse heraf, anvendelse af personaleressourcer mv. PwC 20

23 Ud fra vores gennemgange af arbejdsprocesser, indkøb, budget- og budgetopfølgningsprocedurer samt bilagsgennemgang er det vores vurdering, at Roskilde Kommune generelt vurderer sparsommelighedsaspektet i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger Indkøb og udbud Kommunens indkøb er reguleret af Indkøbspolitikken, der er vedtaget af byrådet i august 2013, og som beskriver rammerne for kommunens indkøb. Det fremgår af indkøbspolitikken: at kommunen gennem målrettet styring og koordination kan købe varer og tjenesteydelser på økonomisk fordelagtige betingelser under hensyntagen til leverings- og betalingsbetingelser, miljøforhold, pris, kvalitet, service, garanti, ergonomi, sikkerheds- og administrationsforhold mv., at de fælles indkøbsaftaler med godkendte leverandører benyttes af alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, at enhederne kender mulighederne for undtagelsesvis at købe varer uden om de fælles indkøbsaftaler og faste leverandører, at alle kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner køber ind i overensstemmelse med EUudbudsreglerne, herunder de gældende tærskelværdier og øvrig lovgivning. Herudover deltager kommunen i fællesudbud med regionens kommuner. Det er vores opfattelse, at blandt andet indkøbssamarbejde blandt regionens kommuner samt deltagelse i fællesudbud vil understøtte kommunens bestræbelser på en effektiv indkøbs-adfærd, så målsætningerne kan indfries. PwC 21

24 5. Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Den juridisk-kritiske revision omfatter en vurdering af, hvorvidt de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har i den sammenhæng påset overholdelsen af følgende administrative love og regler: Regelsæt Konklusion Udvikling Reference afsnit Lov om kommunernes styrelse 5.1 Byrådets/fagudvalgenes beslutninger 5.2 Bevillingsregler 5.3 Låneregler 5.4 Deponeringsregler 5.5 Anbringelse af kommunens likvide beholdninger 5.6 Politiker- og medarbejderbeskatning 5.7 Momsregler 5.8 = lever ikke fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder at området kan forbedres = lever fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder området forvaltes betryggende Lov om kommunernes styrelse Lov om kommunernes styrelse fastsætter regler for byrådet og udvalgenes varetagelse af kommunens anliggender, den økonomiske forvaltning mv. Vi har ved gennemlæsning af byrådets beslutningsprotokol samt visse punkter i udvalgenes beslutningsprotokol kontrolleret overholdelse af den kommunale styrelseslov. Vi har endvidere i forbindelse med vores revision eksempelvis stikprøvevis kontrolleret vederlag til byrådets medlemmer. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Byrådets/fagudvalgenes beslutninger I forbindelse med vores revision, eksempelvis lønrevision, årsrevision og forvaltningsrevision har vi stikprøvevis kontrolleret, at beslutninger fra byrådet, økonomiudvalg og de stående udvalg er overholdt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. PwC 22

25 Bevillingsregler Drift Bevillingsniveauet for driftsudgifter er fastsat på udvalgsniveau. Roskilde Kommune har 7 bevillingsområder, jf. nedenstående: Tabel 3 Driftsudgifter fordelt på udvalgsområder Driftsudgifter mio. DKK Regnskab 2014 Korrigeret budget 2014 Økonomiudvalget Kultur & Idrætsudvalget Beskæftigelses & Socialudvalget Skole & Børneudvalget Plan & Teknikudvalget Klima & Miljøudvalget Sundheds & Omsorgsudvalget Driftsudgifter i alt Samlet set har der været et realiseret forbrug på driftsområderne på DKK mio., og korrigeret budget udviser DKK mio. Der har ikke været overskridelser af de meddelte bevillinger på driftsområderne i 2014 set i forhold budgettet inkl. tillægsbevillinger. Revisionen af driftsbevillinger har ikke givet anledning til bemærkninger Anlæg I det oprindelige budget var der budgetteret med en udgift på DKK 257 mio., ekskl. forsyningsområdet, vedrørende anlæg. Det faktiske forbrug inkl. byggemodning vedrørende anlæg udgjorde i 2014 DKK 253 mio. I forhold til det oprindelige budget har det således været et mindre forbrug på DKK 4 mio. Gennemgangen af anlægsområdet har ikke givet anledning til bemærkninger Forsyningsvirksomheder (renovationsområdet) Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter. Vi har ved revisionen stikprøvevis påset at mellemværende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i kommunens finansielle balance. PwC 23

26 Vi har konstateret, at årets resultat af forsyningsområdet er optaget korrekt i kommunens finansielle status. Låneregler Kommunen har i 2014 optaget lån for i alt DKK 9 mio. Vi har gennemgået kommunens opgørelse af låneramme med henblik på korrekt opgørelse i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler. Optagelse af lån mv. er foretaget i henhold til lånebekendtgørelsens regler. Deponeringsregler Roskilde Kommune har ultimo 2014 registreret en samlet deponering på i alt DKK 74 mio. Saldoen udgjorde ultimo 2013 udgjorde DKK 95 mio. Der er frigivet DKK 15 mio. vedrørende salg af elforsyningen og DKK 6 mio. vedrører øvrige frigivelser. Det er vores opfattelse at Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om kommunernes deponering er overholdt. Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Roskilde Kommunes likvide beholdning udgjorde ultimo 2014 DKK 225 mio. og gennemsnitslikviditeten udgjorde ved udgangen af 2014 DKK 499 mio. Det er vores vurdering, at kommunens anbringelse af de likvide midler er forsvarlig og i overensstemmelse med anbringelsesreglerne. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning har i hele 2014 været positiv og kommunen opfylder derfor kassekreditreglen der foreskriver, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning ikke må være negativ beregnet for de sidste 365 dage. Politikker og medarbejderbeskatning Vi har som led i vores revision af kommunens lønudgifter påset, at skattelovgivningens krav til indeholdelse og indberetning af skatter er overholdt. Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. PwC 24

27 Momsregler Vi har påtegnet saldoopgørelsen af momsrefusion vedrørende købsmoms ultimo 2014 uden forbehold. Der sondres i det kommunale budget- og regnskabssystem mellem to former for moms: Registreret moms, dvs. moms der afregnes med toldvæsenet i forbindelse med momsregistreret virksomhed i kommunen. Købsmoms, dvs. moms der indgår i momsrefusionsordningen. Registreret moms er den moms, som skal afregnes med SKAT, og som bl.a. vedrører forsyningsvirksomhederne. Købsmoms anvendes her som betegnelse for den moms, som kommunerne betaler ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret virksomhed i kommunerne. Ud over udgifter på de momsbærende arter kan kommunerne anmelde en procentdel af visse betalinger og tilskud til refusion under refusionsordningen. Det er vores vurdering, at områderne med momsrefusion og registreret moms varetages efter de gældende regler. PwC 25

28 6. Den afsluttende revision Ved den finansielle revision er prioritering af revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risikoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning (væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages, dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret, og dels som en løbende proces ud fra erfaringer, indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne kontrolmiljø. Vi har påset, at regnskabet indeholder de oplysninger samt overholder de principper for indregning og måling der fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Identifikation af kommunens årsregnskab for 2014 Det reviderede regnskab for 2014 har omfattet kommunens årsregnskab samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold tit gældende regler for regnskabsaflæggelsen skal udarbejdes. Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har ledelsen over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Formkrav til regnskabsaflæggelsen Det reviderede årsregnskab skal omfatte en række regnskabsskemaer og oversigter, som er bestemt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner Udgiftsbaseret regnskab De væsentligste kendetegn for det udgiftsbaserede regnskab er, at det skal indeholde en række oversigter og redegørelser, som kan danne grundlag for bl.a.: Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet. Opgørelse af regnskabsårets finansielle ressourceforbrug (regnskabsopgørelsen). Opgørelse af finansielle aktiver og passiver (balancen). Vurdering af kommunens finansielle stilling og økonomiske udvikling. Regnskabsaflæggelsen er opstillet på grundlag af det afsluttede bogholderi for regnskabsåret Vi har konstateret, at de fornødne oversigter indgår, og at de indbyrdes sammenhænge er til stede, samt at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogholderi. Det er vores vurdering, at der er udarbejdet de obligatoriske bemærkninger til regnskabet, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb Overholdelse af konteringsregler Budget- og regnskabssystemet indeholder reglerne om den kommunale kontoplan. Kommunens konteringspraksis er således afgørende for målingen af udgifternes størrelse og art, herunder på enkeltområder, samt for korrekt hjemtagelse af statsrefusion, momsrefusion mv. Vi har ved stikprøver revideret, hvorvidt denne kontoplan med tilhørende konteringsvejledninger er overholdt, således at årsregnskabet er rigtigt i forhold til såvel indtægternes og udgifternes art og størrelse på enkeltområder samt af aktivernes og passivernes art og værdi. PwC 26

29 Det er vores opfattelse, at kommunens konteringspraksis i al væsentlighed er sket i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor. Områder med statsrefusion Regnskab og restafregning af statsrefusion Kommunens opgørelse over endelig statsrefusion af sociale ydelser for 2014 udviser en samlet statsrefusion på DKK 371 mio. Tabel 4 Områder Samlet refusion 2014 Samlet refusion 2013 I Aktiv- og Servicelov II Pensioner III Børnetilskud 0 0 IV Dagpenge V Delpension og fleksydelse VI Forsikrede ledige VII Integrationsområdet VIII Boligstøtte VI Berigtigelser tidligere år I alt Jf. tabel 3 udgør den samlede refusion for 2014 DKK 371 mio. og for 2013 udviser den samlede refusion DKK 778 mio. Den store afvigelse mellem årerne kan forklares ved at pensioner og boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark. Revisionen af opgørelsen over endelig restrefusion af sociale ydelser for 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger. PwC 27

30 Revision af balancen En meget væsentlig forudsætning for korrekt regnskabsaflæggelse er, at samtlige statuskonti er afstemt inden regnskabet lukkes. Herved sikres det, at årets status, drift, refusion og anlæg m.v. bliver retvisende, idet eventuelle fejlregistrerede beløb, manglende refusionsanmeldelser mv. bliver bogført i det korrekte regnskabsår. Formålet med revisionen af statusafstemninger er at skabe sikkerhed for: at alle statuskonti er undergivet afstemning, at der udøves ledelsestilsyn med afstemning, at saldoen på kontiene kan specificeres og dokumenteres, at der kun henstår poster på status ultimo, som er valide, dvs. at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for tilstedeværelse og værdisætning af såvel aktiver som forpligtelser, at der ikke henstår poster på status, som burde have været overført til resultatopgørelsen, at der ikke henstår poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning, samt at der er sikret fuldstændighed i registreringerne i forhold til eksternt dokumentationsmateriale. Revisionens gennemgang har omfattet et udvalg af konti, inden for de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte obligatoriske opdelinger af aktiver og passiver. Vi har påset, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget- og Regnskabssystemets regler samt at der er redegjort for egenkapitalens udvikling fra ultimo 2013 til ultimo Periodisering Vi har analyseret de væsentligste poster i form af lønninger, skatter, tilskud, udligninger, refusioner og brugerbetalinger ved hjælp af bl.a. udtræk fra kommunens økonomisystem. En korrekt periodisering i løbet af året anses for nødvendig, bl.a. af hensyn til troværdigheden af de månedlige økonomirapporter. Der er god konteringspraksis, som sikrer løbende registreringer af såvel indtægter som udgifter, der afregnes ratemæssigt. Bogholderiet anses derfor for at være løbende ajourført, hvilket har betydning for troværdigheden at de økonomirapporter, som udsøges til løbende budgetopfølgning. Konklusion på revisionen af årsregnskabet Da ingen af de fundne fejl hverken hver for sig eller tilsammen er væsentlige, er det vores konklusion, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomiske resultat, økonomiske stilling pr. statusdagen og opgjort og præsenteret i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner Regnskabsforklaringer Styrelsesloven fastsætter direkte, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Vi finder, at Roskilde Kommunes bemærkninger til årsregnskabet for 2014 og målopfyldelse generelt opfylder lovens krav. PwC 28

31 Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Det er i den kommunale styrelseslovs 45 fastsat, at kommunens årsregnskab skal være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Vi finder, at Roskilde Kommune opfylder styrelseslovens 45. Andre oplysninger Af andre oplysninger til årsregnskabet skal fremgå en personaleoversig, redegørelse for udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Vi finder, at Roskilde Kommune opfylder ovennævnte krav til årsregnskabet. 7. Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet regnskabserklæring fra ledelsen. 8. Lovpligtige oplysninger I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. 9. Anden rådgivning og assistance Vi har ikke i 2014 ydet anden assistance og rådgivning. København, den 10. juni 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Møller Christensen statsautoriseret revisor PwC 29

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016 Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 2. juni 2016 af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015 Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Furesø Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015

Furesø Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015 Furesø Kommune CVR-nr. 29 18 83 27 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Opfølgning på tidligere

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011

Roskilde Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011 6. august 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning af 29. april 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr april 2016

Ballerup Kommune. Revisionsberetning af 29. april 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr april 2016 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 29. april 2016 af 29. april 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Revisionsbemærkninger,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 7. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 7. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 7. juni 2017 af 7. juni 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Glostrup Kommune CVR-nr

Glostrup Kommune CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Glostrup Kommune. Revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2014

Glostrup Kommune. Revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2014 Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2016

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2016 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 1. juni 2016 af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der skal

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2016

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2016 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Halsnæs Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende regnskabsåret 2013

Halsnæs Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende regnskabsåret 2013 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 Delberetning vedrørende regnskabsåret 2013 24. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Formål og ansvar 2 2. Bemærkninger i forbindelse med den løbende

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-10) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2013

Hørsholm Kommune. Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2013 Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 13. august 2013 af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring 3 1.2 Bemærkninger

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring 3 1.2 Bemærkninger

Læs mere

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 9. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 9. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 9. juni 2014 af 9. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 14. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 14. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 14. juni 2017 af 14. juni 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.2 Bemærkninger der skal besvares over for

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Lejre Kommune CVR-nr

Lejre Kommune CVR-nr Lejre Kommune CVR-nr. 29 18 85 48 14. juni 2016 af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere