DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014"

Transkript

1 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg af dirigent 2: Formandens beretning 3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4: Beretning og regnskab fra DASAIMs fond 5: Indkomne forslag 6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 7: Valg af formand 8: Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1 9: Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen 10: Valg af formænd for øvrige udvalg 11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg 12: Valg af repræsentanter for selskabet 13: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 14: Evt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Morten Brinkløv, som vælges med akklamation. Morten Brinkløv konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 2: Formandens mundtlige beretning Der er optaget 33 nye medlemmer; deres navne fremgår af den skriftlige formandsberetning, der kan læses på hjemmesiden. Vi er herefter medlemmer I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden: Edward Beierholm, Jakob Jessing Jespersen, Margit Feldt-Rasmussen, Søren Elb, Jørgen Kirkholt og Ada G. Møller. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og ære deres minde ved et minuts stilhed TAK. Det forgangne år har budt på en række spændende arbejdsopgaver, hvor særlig revision af specialeplanen har fyldt meget. Sundhedsstyrelsen indledte i starten af 2014 arbejdet med revision af specialeplanerne med det mål at få dem på plads primo 2015, således at sygehusene derefter kan ansøge om specialfunktioner. Her skal det særligt fremhæves, at vi i dette arbejde nok en gang har diskuteret børneanæstesi hvad angår aldersgrænser og volumenkrav. Hidtil har Sundhedsstyrelsen fremført, at det vigtigste princip var at øvelse gør mester og det har ind imellem været svært at genfinde i de formuleringer, der kom frem. Man kunne godt få det indtryk at det ikke var det faglige, der havde størst fokus men derimod driftshensyn. DASAIM har anbefalet at man fokuserer mere på organisatorisk kvalitet. Et andet område, vi ønskede beskrevet var varetagelsen af den akutte smertebehandling på alle tre niveauer. Det er efter vores opfattelse en vigtig forudsætning for optimerede patientforløb, at der bliver beskrevet hvordan ansvaret for den postoperative smertebehandling er placeret. Og endelig er placering af ansvaret for smertebehandling af børn ikke defineret. Vi har også ønsket at det præhospitale område blev nærmere beskrevet i specialeplanen, hvilket ikke er blevet efterkommet i tilstrækkelig grad. Det sidst planlagte møde i

2 Sundhedsstyrelsen blev aflyst og efterfølgende har vi sendt vores kommentarer til Sundhedsstyrelsen, hvor vores indvendinger er anført og vi har anmodet om et nyt møde, uden dog at have fået respons på vores ønske. Økonomi Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål. Som det er fremgået af kassererens skriftlige beretning og som også vil blive uddybet i den mundtlige beretning, så har vi fortsat en trængt økonomi, om end nogle af de tiltag bestyrelsen allerede påbegyndte i 2012 og 2013 må forventes at rette op på denne situation. Selskabet har en tradition for at anvende interne revisorer; dette har vi gjort i mange år, blandt andet for at sikre at vi anvender selskabets midler fornuftigt. De interne revisorer har påpeget nogle forhold vedrørende udgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesog udvalgsmøder. Det blev kritiseret, at vi ikke havde en vejledning for refusion og at vi refunderede kørsel i egen bil ud fra statens højeste takst. Dette har vi taget ad notam og har efterfølgende udarbejdet en vejledning for refusion af udgifter og vi har reduceret taksten for kørsel i egen bil til den lave sats. Der findes ikke et kommissorium for interne revisorer - bestyrelsen vil som noget af det første formulere et sådant kommissorium. Endvidere inviteres de interne revisorer til et møde med bestyrelsen for at diskutere økonomien overordnet. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at vi har store udfordringer i forhold til at sikre selskabets økonomi. Hjemmesiden blev etableret for at erstatte det trykte DASINFO, der var en meget stor udgift. Men begrundelsen var ikke udelukkende at spare penge det er også vores holdning, at det er tidsvarende at anvende det elektroniske medie og vi synes det er lykkedes overordentligt godt. Bestyrelsen har diskuteret hvordan vi kunne opnå indtægter på fx annoncering, det er vores holdning at vi ikke skal have generende mængder bannere på hjemmesiden eller at grupp s sendt til medlemmerne skal indeholde annoncer, men vi er interesserede i at høre generalforsamlingens holdning til dette. Som de interne revisorer har anført: det gælder om at øge indtægterne og reducere udgifterne og alle gode forslag til dette modtages med tak. Som jeg også har skrevet min formandsberetning mener bestyrelsen, at vi holder et fornuftigt udgiftsniveau, ingen ekstravagant forplejning til møderne, vi forhandler med de steder vi afholder internatmøder for at få så favorabel pris som muligt, men fastholder vigtigheden af disse internatmøder. Enkelte udvalg har kunnet afholde møder på Skype og det er prisværdigt, men ikke muligt i de større udvalg. Kassereren vil komme nærmere ind på de tiltag, som bestyrelsen allerede har foretaget og fremlægge forslag om investering. Akutområdet En meget glædelig udvikling på akutområdet er, at antallet af professorer nu er oppe på 4, idet region Nord netop har ansat en professor og bemærkelsesværdigt er det, at tre af de fire er anæstesiologer. Efter en forsøgsperiode har landet nu siden 1. oktober en landsdækkende, døgndækkende helikopterordning og det bliver spændende at følge udviklingen på det område. Én region har valgt at afskaffe akutlægebiler - Region Sjælland har evalueret deres præhospitale organisering efter de nedlagde akutlægebilerne. Evalueringen kan på ingen måde siges at være tilfredsstilende; den er uvidenskabelig og det er blevet påpeget overfor region Sjælland fra flere sider, men desuagtet fastholder man beslutningen om, at der ikke skal være akutlægebiler i Region Sjælland og DASAIM kan kun beklage, at man er gået efter laveste fællesnævner. I forbindelse med de fælles akutmodtagelser har man lagt vægt på at speciallægen skal i front, men dette skal åbenbart ikke gælde på det præhospitale område i Region Sjæl-

3 land. Og det handler ikke udelukkende om at kunne sende en speciallæge til de kritisk syge og tilskadekomne; der er en stor opgave i forhold til at transportere patienter, der er kritisk syge til de specialiserede afdelinger og i takt med bygning af supersygehusene, vil der blive flere transportopgaver af denne karakter. DA- SAIM har en rekommandation om transport, der beskriver de ressourcer og kompetencer, der kræves og det kan kun løses ved en organisation, der råder over akutlægebiler. Specialet Vores speciale er stadig populært, der er stor forskningsaktivitet og at dømme efter ansøgningerne til hoveduddannelsesstillingerne er vores unge kolleger godt inde i de syv roller. Men hvad sker der efter speciallægeanerkendelsen? Groft sagt kunne man frygte, at der forsvinder en lægerolle pr. år der går efter opnået speciallægeanerkendelse. Det er vigtigt, hvis vi vil kunne gøre vores indflydelse gældende, at vi er i front på alle kompetencer ellers vil det være andre personalegrupper, der sætter dagsordenen. Fra Sundhedsstyrelsens vejledning om de syv lægeroller vil jeg fremhæve nogle eksempler: F.eks. Tage ansvar for tilsyn og vejledning/rådgivning i andre specialer, institutioner, m.m. Rådgive politikere/instanser. Det forsøger vi i stor udstrækning og DASAIM bliver hørt i en række sager, blandt andet via Lægevidenskabelige Selskaber. En del har vi ingen forudsætning for at kunne udtale os om, men der er en del, hvor vores speciale kan supplere. Det er også forekommet, at vi bliver bedt om at svare på spørgsmål i en konkret patientklagesag og et af de spørgsmål, der her altid stilles er: findes der en retningslinje for området? F.eks. udforme patientvejledninger og andet oplysende materiale. Formidle via videnskabelige artikler, foredrag, posters, og lignende, samt deltage i oplysningskampagner. Anvende sociale IT-medier (Facebook, Twitter, etc.). Ingen tvivl om at der er god forskningsaktivitet men skal vi være aktive i de sociale medier? Twitter er taget i brug i forbindelse med årsmødet skal vi fortsætte den linje mellem årsmøderne? Vi skal indgå i samarbejdsrelationer i lokale, regionale, nationale og internationale netværk, fora og råd. Det er vigtigt, at lægegruppen melder sig til arbejde både på afdelings-, sygehus- og regionsniveau. Der er jævnligt kolleger, der føler at de som faggruppe ikke er hørt mens sygeplejerskerne har deltaget i diverse arbejdsgrupper. Vi bliver nødt til at afsætte ressourcer i hverdagen, således at de af vores kolleger, der har den fornødne ekspertise på et område også kan få tid til at gøre sin indflydelse gældende. F.eks. deltage i lægemøder på afdelingsniveau, hvor planlægning af drift samt specialets udvikling diskuteres. Følge i en leders fodspor en dag (rollemodel/mentor). Deltage i planlægning af speciallægeuddannelsen (målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer, regional planlægning). Deltage i implementering af evidensbaserede tiltag og patientforløbspakker. Bestyrelsen har som mål at vi udarbejder kliniske retningslinjer og at de retningslinjer, der allerede er på hjemmesiden revideres løbende. Som jeg var inde på i forbindelse med de forespørgsler vi modtager om specifikke retningslinjer, så føler jeg, at der er mere vægt bag, hvis man kan se at retningslinjen er revideret indenfor de seneste år. Men dette arbejde kan ikke udelukkende løftes af udvalgene. Hvis vi ser til vores gynækologiske kolleger har de en mangeårig tradition for udarbejdelse af retningslinjer. Det er organiseret med en styregruppe, der udvælger hvilke emner, der skal behandles, revideres eller fjernes og der afholdes årlige konsensusmøder, hvor retningslinjerne endeligt vedtages. Det er måske en konstruktion, selskabet skal se nærmere på. Vores speciale har ikke været specielt involveret i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer; i sidste runde har DASAIM foreslået udarbejdelse af NKR om opioidbehandling af non-maligne smerter, men emnet er desværre ikke kommet med i kataloget over kommende NKR; efter vores opfattelse opfylder emnet ellers de krav, der stilles i form af tværfaglighed og konsekvenser for store patientgrupper. I stedet er udvalgt:

4 Rehabiliterende indsatser til patienter med svære spiseforstyrrelser Unipolar depression diagnostik og non-farmakologisk behandling Lændesmerter med udstråling til benet (Lumbalt rodtryk) Fjernelse af mandler (Tonsillektomi) Alkoholmisbrug-behandling af dobbeltbelastede Basal udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder Antibiotika ved tandlægebehandling Synkebesvær Fremtiden for NKR er uvis, da det var en åremålsbevilling, men behovet eksisterer jo fortsat. Og den hast hvormed NKR udarbejdes gør at det vil tage mange år at få et tilstrækkeligt antal tværfaglige retningslinjer. Lægevidenskabelige Selskaber har gennem flere år advokeret for at myndighederne burde se mere til specialeselskabernes egne retningslinjer og det arbejder LVS fortsat på. LVS har et ønske om at samle selskaberne retningslinjer i et katalog på deres hjemmeside, som linker direkte til selskabernes retningslinjer. Jeg har nu siddet som formand i to år; jeg er på valg og jeg genopstiller med glæde, for det er et inspirerende forum at være en del af og jeg vil gerne takke bestyrelsen for engagement og godt samarbejde. Og en stor tak til selskabets sekretær, Tina Calundann, der løser alle de mange forskellige opgaver, hun bliver stillet overfor med stor professionalisme. Der skal også rettes en stor tak til Karen Skjelsager, der gennem de seneste 6 år har ydet en kraftpræstation som formand for uddannelsesudvalget. Endvidere tak til Øivind Jans, der har været med i seks år og som har været en stærk repræsentant for de yngre anæstesiologer. Og desværre farvel til Niels Juul, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen selvom hans funktionstid ikke er opbrugt. Kommentarer fra generalforsamlingen Bestyrelsen takkes for det arbejde, der er udført i det forgangne år og generalforsamlingen opfordres til ikke at blive for puritanske det skal være muligt at bestyrelsen afholder internatmøde med passende forplejning. Formandens beretninger godkendes herefter. 3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper Der foreligger skriftlig beretning fra alle udvalg (undtagen fra præhospitaludvalget) på dasaim.dk. Alle beretninger godkendes efter et kort resumé af den skriftlige beretning og nedenstående, uddybende kommentarer: Uddannelsesudvalget Efterårets ansøgningsrunde til HU-stillinger havde, noget overraskende, færre ansøgere end ved tidligere runder. Dette var gældende for alle tre regioner. Umiddelbart er der ingen god forklaring på det - nogle er rejst til Norge og Sverige pga. 4-årsreglen og er kommet i gang med deres speciallægeuddannelse der. Vi har stadig 2,5 gange så mange ansøgere, som der har stillinger til. Samtidig har alle specialer - ikke kun anæstesiologi har mærket en markant nedgang i antallet af ansøgere til introduktionsstillingerne - det skyldes dels de små årgange der aktuelt er på vej ud på arbejdsmarkedet, dels at nogle har valgt at udskyde starten på deres KBU. Dog har vi i ansættelsesudvalgene kun set udsættelser på op til 1 år. DUU har lavet en rundspørge i alle regioner for at få et overblik over aldersfordelingen blandt anæstesiologer over 50. Dette har vi gjort for at kunne argumentere for flere uddannelsesstillinger.

5 I Region Øst er 137 speciallæger > 55 år, i Region Syd 72 og i Region Nord 104. Der uddannes aktuelt 54 speciallæger pr år. I alle regioner er der aktuelt ubesatte stillinger og en del afdelinger har ingen ansøgere når de slår stillinger op. Nogle afdelinger rekrutterer derfor udenlandske læger. Politisk er landet delt ved Storebælt - sådan at forstå at de politiske regioner vest for Storebælt ikke ønsker at udvide antallet af HU-stillinger, så længe de har ubesatte HU-stillinger i andre specialer. I region Øst ønsker begge de politiske regioner, de sundhedsfaglige råd og uddannelsesrådet at udvide antallet af HU-stillinger med 2 og det vil der blive fremsendt anmodning om til dimensioneringsudvalget. DUU følger løbende uddannelsen til speciallæge, såvel gennem tilbagemeldinger fra DUU s medlemmer i de tre regioner som ved evaluering af uddannelsen med kursisterne på deres sidste specialespecifikke kursus. Vi har stadig en uddannelse vi overordnet kan være tilfredse med, men den er mere og mere truet af kravet om produktion. Kursisternes tilbagemelding er, at mulighederne for supervision i hverdagen helt generelt er blevet vanskeligere dette er mest udtalt for de perifere sygehuse. De vil gerne udfordres mere teoretisk i hverdagen af de speciallæger de arbejder sammen med og som kompetencevurderer dem. På baggrund af kursisternes tilbagemeldinger, møder med delkursuslederne og SST håndbog for hoved- og delkursusledere arbejdes der på løbende at tilpasse kursusrækken for at undgå overlap og gentagelser på kurserne. Samtidig lægges der gradvist flere præ- samt post-test ind på kurserne - dette har også været et ønske fra kursisterne. Muligheden for at varetage egentlig bagvagtsfunktion det sidste ½ år af uddannelsen angives af kursisterne mange steder at være særdeles vanskelig, for ikke at sige umulig. Samtidig forventer afdelingerne - især de perifere, som er rigtig gode steder at træne bagvagtskompetencen - at de nyuddannede speciallæger kan varetage opgaven. DUU vil derfor opfordre til at afdelingsledelserne prioriterer muligheden for bagvagtsfunktion det sidste ½ år af HU. Kommentarer fra generalforsamlingen Udvalget foreslås at lave egentlig konkurrence mellem afdelingerne og få offentliggjort, hvordan afdelingerne klarer sig i forholdet til de uddannelsessøgende. Smerteudvalget Vigtigheden af retningsliner vedr. opioidbehandling diskuteres. Redaktionsgruppen Gruppen opfordres til at sende grupp s ud (eller RSS-feed) vedr. nyt på så medlemmerne husker at gå ind på hjemmesiden. Det er også en mulighed at sende notifikationer via Facebook, hvilket dog i sagens natur kræver, at medlemmerne har en profil på mediet. Enkelte savner papirversion af både DASINFO og Acta. Præhospital og akutmedicinsk udvalg Udvalget har beskæftiget sig med det 3. kursus for præhospitale akutlæger i nært samarbejde med DIMS, København. Denne gang var 4 af 5 regioner repræsenteret blandt deltagerne og der er venteliste til det 4. kursus. Ligeledes arbejdes der med en model for en form for vedligeholdelsesuddannelse på akutlægebilerne. Forskningsudvalget Der stilles spørgsmålstegn ved, at kun 2 modtagere af støtte fra Forskningsinitiativet 2013 præsenterede deres arbejde på årsmødet, hvilket er en forudsætning for modtagelse af støtte.

6 4: Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond Ingen kommentarer til dette punkt. 5: Indkomne forslag På generalforsamlingen 2013 fremlagde bestyrelsen et omfattende forslag til ændring af selskabets vedtægter. Forslaget mødte stor opbakning og der var massiv majoritet blandt de fremmødte. Sådanne vedtægtsændringer kan imidlertid kun vedtages såfremt ¼ af medlemmerne er til stede og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Derfor er forslaget genfremsat og vedtages efter afstemning, hvor mere end ¾ af de tilstedeværende er for forslaget. Det er yderligere foreslået, at der til 4, stk. 2 til føjes et pkt. 3 med følgende ordlyd: Stk. 2.3: Medlemmer valgt til selskabets bestyrelse eller udvalg, samt personer udpeget til at repræsentere selskabet i eksterne arbejdsgrupper har pligt til at erklære relevante interessekonflikter overfor selskabets bestyrelse samt overfor de enkelte udvalg og/eller arbejdsgrupper. Forslaget skal genfremsættes på generalforsamlingen 2015, da der ikke er fremmødte nok til at vedtage det i år. Indtil da indføjes ordlyden i protokollatet. Forslag om tilføjelse til protokollat 1: Danske Anæstesiologers Organisations (DAO) bestyrelse udpeger blandt de praktiserende speciallæger med fuldtidsydernummer, subsidiært med deltidsydernummer, et medlem, der godkendes på generalforsamlingen og herefter deltager i bestyrelsens arbejde. Forslaget vedtages med simpel majoritet. Forslag vedrørende oprettelse af et regionalt anæstesiudvalg, hvor Bo Gottschau på vegne af en gruppe anæstesiologer, beskæftiget med regional anæstesi har anmodet om, at der etableres et sådan udvalg i DASAIM. Baggrunden for dette ønske er den stigende interesse for regional analgesi specielt med fokus på ultralydsvejledte perifere nerve-blokader (PNB). For at kunne tilbyde kommende speciallæger de nødvendige kompetencer, vil det være en fordel at have et samlet uddannelsestilbud. Forslagsstillerne finder, at arbejdet med at etablere et sådant uddannelsestilbud ligger bedst indenfor DASAIM. Ligeledes ønsker forslagsstillerne at styrke Danmarks position i ESRA (European Society of Regional Anaesthesia), hvilket kun kan ske hvis de er forankret med et egentligt udvalg i det nationale selskab. En mulig løsning kan også være at lade regional anæstesi være en arbejdsgruppe under anæstesiudvalget dette vil dog ikke give mulighed for repræsentation i ESRA. Generalforsamlingen diskuterer længe, hvorvidt der skal nedsættes et egentligt udvalg på området, hvilket der afslutningsvis er flertal for. Udvalget etableres som en tilføjelse til protokollat 1 i første omgang. Affødt af det forslag, der er indkommet om oprettelse af et udvalg for regional anæstesi, har bestyrelsen haft en indgående diskussion af hvordan sammensætningen af bestyrelsen skal være. Vi finder at det er på sin plads at se på om der er en grænse for antallet af bestyrelsesmedlemmer så der fx skal være fødte medlemmer - fx repræsenterende de fire søjler og i stedet arbejdsgrupper under de fire søjlers udvalg. Disse spørgsmål vil bestyrelsen arbejde med i det kommende år med henblik på en præsentation på den næstkommende generalforsamling, hvilket imødeses af generalforsamlingen. 6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent I november 2012 fremgik det, at selskabet havde et overskud, der var betinget af en teknikalitet, idet nogle hensættelser blev lagt ind i regnskabet. Der er flere årsager til selskabets dårligere økonomi; bl.a. havde selskabet en højrentekonto, der tidligere gav 8% - allerede tilbage i 2012 var der ikke længere indtægter herfra. Generalforsamlingen besluttede den gang, at der alligevel fortsat skulle uddeles støtte via forskningsinitiativet dog blev beløbet reduceret fra ,- til ,- årligt. Kontingentet blev øget meget

7 lidt. Der var ligeledes flertal for, at selskabet skulle bibeholde medlemskab af diverse internationale anæstesiologiske selskaber. Det besluttedes også, at DASINFO skulle gøres elektronisk. Herudover skulle der investeres 1 mio. af egenkapitalen i aktier og obligationer. På trods af, at disse tiltag blev iværksat, var underskuddet i 2013 på ,- og budgettet lød på minus ,- På den baggrund besluttede generalforsamlingen at øge kontingent endnu en gang, ligesom betaling for deltagelse i årsmødet blev øget. Disse beløb figurerer dog først i regnskabet 2014/2015. Underskuddet i år blev dog ikke de budgetterede ,- men kom ned på kr ,- Der har været vigende interesse/økonomi fra udstillerne på årsmødet således, at indtægten herfra er faldet, ligesom antallet af hovedsponsorer er lavere end tidligere. Årsmødet 2013 gav et underskud på lidt over kr ,- hvilket svarer til uddelingerne via forskningsinitiativet. Dette skulle der gerne være rettet op på i kraft af den øgede deltagerbetaling i år. DASINFO har ligeledes været meget dyrt bl.a. fordi der er produceret 3 trykte numre (postomdelt) samtidig med, at der har været udgifter til etableringen af hjemmesiden, der erstatter det trykte DASINFO. Investeringerne ser bedre ud i 2014 end tilbage i 2013 og generalforsamlingen bedes om at tage stilling til, om der skal investeres yderligere 1 mio. af egenkapitalen. Generalforsamlingen diskuterer for og imod investeringer i aktier og obligationer og ender med at give bestyrelsen grønt lys for at investere yderligere. Regnskabet godkendes herefter. Det omdelte budgetforslag ender i minus ,- Det er kassererens håb, at de iværksatte tiltag er medvirkende til at det ikke bliver aktuelt. Efter nogen debat, herunder om kontingentet skal øges igen i år, godkendes budgettet. 7: Valg af formand Susanne Wammen genopstiller og vælges. Pkt. 8, 9, 10, 11, 12 og 13 8: Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1. 9: Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen. 10; Valg af formænd for øvrige udvalg. 11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg. 12: Valg af repræsentanter for selskabet. 13: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Sammensætning af bestyrelse, udvalg og repræsentanter ses efter punkt 14 14: Eventuelt Bestyrelsen bliver atter opfordret til at lægge DASAIMs Fond og Oberstinde Jensa la Cours Legat sammen (eller få dem afviklet) bl.a. for at undgå unødige udgifter. Dette kan lade sig gøre via Civilretsstyrelsen. Lægeforeningens sekretariat kan ligeledes kontaktes i denne forbindelse da de pt. arbejder på at omlægge nogle legater. Formanden takker dirigenten for en godt ledet generalforsamling og for god ro og orden.

8 Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv. efter GF 2014 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Annette G. Ulrich, kasserer (2009) Kirsten Møller, redaktør (2011) Rune Sort, bestyrelsessekretær (YL)(2013) Anne Tøttrup Klith (anæstesiudv.)(2012) Jane B. Andersen (børneanæstesiudv.)(2011) Annette Freudendal (DAO)(2014) Susanne Iversen (udv. for intensiv medicinsk terapi)(2011) Morten Hasager Kirk (neuroanæstesiudv.)(2014) Charlotte Albrechtsen (obstetrisk anæstesiudv.)(2013) Kim Garde (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2010) Lisbeth Bredahl (thoraxanæstesiudv.)(2010) Rikke Borre Jakobsen (uddannelsesudv.)(2014) Tobias Lyngeraa (YL)(2014) Anæstesiudvalg Anne Tøttrup Klith (formand)(2012) Jonna Storm Fomsgaard (2009) Sven Felsby (2011) Mette Hyllested (2012) Jens Åge Kølsen Pedersen (2012) Morten Bundgaard-Nielsen (2014) Børneanæstesiudvalg Jane B. Andersen (formand)(2011) Torsten Lauritsen (2011) Søren Kjærsgaard (2011) Mona Tarpgaard (2013) Etisk udvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003) Asger Petersen (formand)(2009) Mirjana Cvetkovic (2010) Michael Felding (2009) Ulrik Skram (2009) Asger Bendtsen (2013) Forskningsudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006) Anders Perner (formand)(2012) Nils Bjerregaard (2012) Hans Kirkegaard (2012) Claus Andersen (2012) Ann Møller (2014) Susanne Wammen (bestyrelsens repr.)

9 Rune Sort (bestyrelsens repr.) Udv. for intensiv medicinsk terapi Susanne Iversen (formand)(2011) Jan Bonde (2011) Mette Østergaard (2012) Steffen Christensen (2014) Jens Schierbeck (DSIT 2013) Nanna Reiter (DSIT 2013) Katrin Thormar (DSIT 2013) Thomas Strøm (DSIT 2014) Morten Bestle (SSAI) Anders Perner (ESICM) Neuroanæstesiudvalg Morten Hasager Kirk (formand)(2014) Margit Veien Stilling (2012) Kirsten Møller (2012) Jakob Madsen (2014) Obstetrisk anæstesiudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001) Charlotte Albrechtsen (formand)(2013) Lars Møller Pedersen (2010) Lone Furhmann (2012) Mette Gøttge Madsen (2012) Karina Bækby Houborg (2011) Kim Lindelof (2013) Bjørn Mygil (2013) Præhospital og akutmedicinsk udvalg Kim Garde (formand)(2010) Charlotte Barfod (2009) Dennis Køhler (2011) Jesper Hedegaard (2011) Torben Laustrup (2013) Nanna Kruse (2013) Marianne Toftegaard (2013) Smerteudvalg Carsten Tollund (formand)(2012) Ole Mathiesen (2012) Eske Aasvang (2012) Thomas Enggaard (2010) Stephan Alpiger (2013)

10 Thoraxanæstesiologisk udvalg Lisbeth Bredahl (formand)(2010) Lars Folkersen (2010) Marianne Kjær Jensen (2010) Dovile Leonaviciute (2014) Uddannelsesudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007) Rikke Borre Jakobsen (formand)(2014) Pernille Lennart (2014) Carsten Albek (2014) Lars Kærgård (2013) 3 YL-repræsentanter, 1 fra hver region: Mette Poulsen (2013) Sigrun Kann (2014) Camilla Strøm (2014) Anne Cathrine Haug (suppleant) Faste medlemmer: PKL: Helle Thy Østergaard/Karen Skjelsager, Michael Due Nielsen/Vibeke von Westphal, Svein Åge Rodt Hovedkursusleder: Doris Østergaard UEMS-repræsentant: Helle Thy Østergaard (2011) Organisationskomité Årsmøde (konstitueres af bestyrelsen) Vibeke Lind Jørgensen (koordinator) Steen Møiniche og Mona Gätke (videnskab) Revisorer (vælges hvert år) Morten Brinkløv Mogens K. Skadborg Niels Anker Pedersen (suppleant) Dansk Standards udvalg (vælges hvert 2. år) Eva Weitling (2013)(DASAIMs repr.) DASAIMs Fonds bestyrelse (én afgår efter tur hvert 5. år) Else Tønnesen (1995) Jørgen B. Dahl (2009) Palle Toft (2008) adv. Keld Parsberg DASAIMs Fonds revisorer (vælges hvert år) Ole Beck

11 Oberstinde Jensa la Cours Legat (vælges hvert 5. år, første gang 1988) Else Tønnesen (1995) Jørgen B. Dahl (2010) Keld Parsberg (2003) Adv. Milica Zecevic (suppl.)(2010) UEMS og EBA (vælges hvert 4. år) Helle Thy Østergaard (2011) Skolen for cardiovaskulær teknik (udpeges af bestyrelsen) Jacob Greisen (2013) Inspektorer i anæstesiologi (udpeges af bestyrelsen) Inspektorer Region Øst: 3 stk. Morten Steensen, Karin Graeser, Dorte Stig Christensen, Pernille Haderslev, Pernille Cedergreen, Jes Braagaard Juniorinspektorer Region Øst: 4 stk. Kristin Nystrup, Frederik Mondrup, Kim Wildgaard, Rikke Jepsen, Frederik Treshow, Anne-Lene Kjældgaard Inspektorer Region Syd: 5 stk. Dennis Köhler, Elke Knoke, Jimmy Højberg Holm, Vibeke Westphal, Sigrun Høegholm Kann, Gustav Gerstrøm Juniorinspektorer Region Syd: 3 stk. Niels Dalsgaard Inspektorer Region Nord: 6 stk. Inga Madsen, Odd Ravlo, Marlene K. Dahl, Susanne Scheppan, Rasmus Philip Nielsen, Carsten Poulsen Juniorinspektorer Region Nord: 3 stk. Lars Vestergaard, Karsten Gadegaard, Julie Mackenhauer, Mette Poulsen ATLS Denmark Fond (indstilles af bestyrelsen) Nanna Kruse (2014) PHTLS (indstilles af bestyrelsen) Kim Gaarde (2008) Organisationen af lægevidenskabelige selskabers bestyrelse (valgt af DMS repræsentantskab) Ole Nørregaard

12 Dansk Råd for Genoplivning (DRG) (indstilles af bestyrelsen) Torsten Lauritsen (2006) Freddy Lippert (2001) SSAI Susanne Wammen (2012) Ivar Gøthgen (manager ACTA Foundation) Lars S. Rasmussen (editor-in-chief ACTA) (vælges på generalforsamlingen) Hans Kirkegaard (DASAIM repr. 2009) (udpeges af bestyrelsen) Helle Thy Østergaard (Educational Committee) Palle Toft (Research Committee, Clinical Practice Committee)

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2015. Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2015. Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv. SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2015 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Annette G. Ulrich, kasserer (2009) Kirsten Møller, redaktør

Læs mere

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016 SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) Kirsten Møller, redaktør (2011)

Læs mere

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2016

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2016 SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. efter GF 2016 Bestyrelsen Sven Felsby, formand (2016) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) Martin Kryspin Sørensen, redaktør

Læs mere

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF Bestyrelsen. Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015)

SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF Bestyrelsen. Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE, UDVALG MV. før GF 2016 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Jesper Dirks, kasserer (2015) Kirsten Møller, redaktør (2011)

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP

DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl. Referent: ØJ / JP Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat Dato og Tid: 13/1-2013 kl. 12-14/1 kl. 15 Sted: Hindsgavl Referent: Deltagere: ØJ / JP Susanne Wammen (SW), Øivind Jans (ØJ), Jesper Brøndum Poulsen (JP), Tina Calundann

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 ØJ / RS. Referent: Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 04/09-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: Deltagere: Fraværende: ØJ / RS Øivind Jans (ØJ), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Årsrapport

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Årsrapport Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 30.04.2014 kl. 15-20 Sted: Rigshospitalet, 4231. Referent:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 30.04.2014 kl. 15-20 Sted: Rigshospitalet, 4231. Referent: Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 30.04.2014 kl. 15-20 Sted: Rigshospitalet, 4231 Referent: Deltagere: Fraværende: RS Rune Sort (RS), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen

Læs mere

Referat generalforsamling 20. april 2017

Referat generalforsamling 20. april 2017 Referat generalforsamling 20. april 2017 1. Valg af dirigent Kim Werther. 2. Beretning fra formanden. Se beretning andetsteds. Søren Jelstrup og Lars Peter Schousboe foreslår at specialeplansrådet udvides

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat januar 2016 Sted: Hindsgavl. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat januar 2016 Sted: Hindsgavl. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: internat 10.-11. januar 2016 Sted: Hindsgavl Referent: RS+TL Deltagere: Fraværende: Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Annette

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/ kl Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/ kl Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS+TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 08/03-2016 kl. 15.00 18.45 Sted: RH Referent: RS+TL Deltagere: Fraværende: Tina Calundann (TC), Susanne Wammen (SW), Lisbeth Bredahl (LB), Tobias Lyngeraa

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Afbud: Carsten Tollund (CT), Jesper Dirks (JD), Jacob Madsen (JM), Thomas Strøm (TS)

Afbud: Carsten Tollund (CT), Jesper Dirks (JD), Jacob Madsen (JM), Thomas Strøm (TS) REFERAT DASAIM bestyrelsesmøde 1/12-16 kl. 15-19 på RH D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Deltagere: Sven Felsby (SF), Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Anne

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere