DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014"

Transkript

1 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg af dirigent 2: Formandens beretning 3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4: Beretning og regnskab fra DASAIMs fond 5: Indkomne forslag 6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 7: Valg af formand 8: Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1 9: Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen 10: Valg af formænd for øvrige udvalg 11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg 12: Valg af repræsentanter for selskabet 13: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 14: Evt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Morten Brinkløv, som vælges med akklamation. Morten Brinkløv konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 2: Formandens mundtlige beretning Der er optaget 33 nye medlemmer; deres navne fremgår af den skriftlige formandsberetning, der kan læses på hjemmesiden. Vi er herefter medlemmer I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden: Edward Beierholm, Jakob Jessing Jespersen, Margit Feldt-Rasmussen, Søren Elb, Jørgen Kirkholt og Ada G. Møller. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og ære deres minde ved et minuts stilhed TAK. Det forgangne år har budt på en række spændende arbejdsopgaver, hvor særlig revision af specialeplanen har fyldt meget. Sundhedsstyrelsen indledte i starten af 2014 arbejdet med revision af specialeplanerne med det mål at få dem på plads primo 2015, således at sygehusene derefter kan ansøge om specialfunktioner. Her skal det særligt fremhæves, at vi i dette arbejde nok en gang har diskuteret børneanæstesi hvad angår aldersgrænser og volumenkrav. Hidtil har Sundhedsstyrelsen fremført, at det vigtigste princip var at øvelse gør mester og det har ind imellem været svært at genfinde i de formuleringer, der kom frem. Man kunne godt få det indtryk at det ikke var det faglige, der havde størst fokus men derimod driftshensyn. DASAIM har anbefalet at man fokuserer mere på organisatorisk kvalitet. Et andet område, vi ønskede beskrevet var varetagelsen af den akutte smertebehandling på alle tre niveauer. Det er efter vores opfattelse en vigtig forudsætning for optimerede patientforløb, at der bliver beskrevet hvordan ansvaret for den postoperative smertebehandling er placeret. Og endelig er placering af ansvaret for smertebehandling af børn ikke defineret. Vi har også ønsket at det præhospitale område blev nærmere beskrevet i specialeplanen, hvilket ikke er blevet efterkommet i tilstrækkelig grad. Det sidst planlagte møde i

2 Sundhedsstyrelsen blev aflyst og efterfølgende har vi sendt vores kommentarer til Sundhedsstyrelsen, hvor vores indvendinger er anført og vi har anmodet om et nyt møde, uden dog at have fået respons på vores ønske. Økonomi Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål. Som det er fremgået af kassererens skriftlige beretning og som også vil blive uddybet i den mundtlige beretning, så har vi fortsat en trængt økonomi, om end nogle af de tiltag bestyrelsen allerede påbegyndte i 2012 og 2013 må forventes at rette op på denne situation. Selskabet har en tradition for at anvende interne revisorer; dette har vi gjort i mange år, blandt andet for at sikre at vi anvender selskabets midler fornuftigt. De interne revisorer har påpeget nogle forhold vedrørende udgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesog udvalgsmøder. Det blev kritiseret, at vi ikke havde en vejledning for refusion og at vi refunderede kørsel i egen bil ud fra statens højeste takst. Dette har vi taget ad notam og har efterfølgende udarbejdet en vejledning for refusion af udgifter og vi har reduceret taksten for kørsel i egen bil til den lave sats. Der findes ikke et kommissorium for interne revisorer - bestyrelsen vil som noget af det første formulere et sådant kommissorium. Endvidere inviteres de interne revisorer til et møde med bestyrelsen for at diskutere økonomien overordnet. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at vi har store udfordringer i forhold til at sikre selskabets økonomi. Hjemmesiden blev etableret for at erstatte det trykte DASINFO, der var en meget stor udgift. Men begrundelsen var ikke udelukkende at spare penge det er også vores holdning, at det er tidsvarende at anvende det elektroniske medie og vi synes det er lykkedes overordentligt godt. Bestyrelsen har diskuteret hvordan vi kunne opnå indtægter på fx annoncering, det er vores holdning at vi ikke skal have generende mængder bannere på hjemmesiden eller at grupp s sendt til medlemmerne skal indeholde annoncer, men vi er interesserede i at høre generalforsamlingens holdning til dette. Som de interne revisorer har anført: det gælder om at øge indtægterne og reducere udgifterne og alle gode forslag til dette modtages med tak. Som jeg også har skrevet min formandsberetning mener bestyrelsen, at vi holder et fornuftigt udgiftsniveau, ingen ekstravagant forplejning til møderne, vi forhandler med de steder vi afholder internatmøder for at få så favorabel pris som muligt, men fastholder vigtigheden af disse internatmøder. Enkelte udvalg har kunnet afholde møder på Skype og det er prisværdigt, men ikke muligt i de større udvalg. Kassereren vil komme nærmere ind på de tiltag, som bestyrelsen allerede har foretaget og fremlægge forslag om investering. Akutområdet En meget glædelig udvikling på akutområdet er, at antallet af professorer nu er oppe på 4, idet region Nord netop har ansat en professor og bemærkelsesværdigt er det, at tre af de fire er anæstesiologer. Efter en forsøgsperiode har landet nu siden 1. oktober en landsdækkende, døgndækkende helikopterordning og det bliver spændende at følge udviklingen på det område. Én region har valgt at afskaffe akutlægebiler - Region Sjælland har evalueret deres præhospitale organisering efter de nedlagde akutlægebilerne. Evalueringen kan på ingen måde siges at være tilfredsstilende; den er uvidenskabelig og det er blevet påpeget overfor region Sjælland fra flere sider, men desuagtet fastholder man beslutningen om, at der ikke skal være akutlægebiler i Region Sjælland og DASAIM kan kun beklage, at man er gået efter laveste fællesnævner. I forbindelse med de fælles akutmodtagelser har man lagt vægt på at speciallægen skal i front, men dette skal åbenbart ikke gælde på det præhospitale område i Region Sjæl-

3 land. Og det handler ikke udelukkende om at kunne sende en speciallæge til de kritisk syge og tilskadekomne; der er en stor opgave i forhold til at transportere patienter, der er kritisk syge til de specialiserede afdelinger og i takt med bygning af supersygehusene, vil der blive flere transportopgaver af denne karakter. DA- SAIM har en rekommandation om transport, der beskriver de ressourcer og kompetencer, der kræves og det kan kun løses ved en organisation, der råder over akutlægebiler. Specialet Vores speciale er stadig populært, der er stor forskningsaktivitet og at dømme efter ansøgningerne til hoveduddannelsesstillingerne er vores unge kolleger godt inde i de syv roller. Men hvad sker der efter speciallægeanerkendelsen? Groft sagt kunne man frygte, at der forsvinder en lægerolle pr. år der går efter opnået speciallægeanerkendelse. Det er vigtigt, hvis vi vil kunne gøre vores indflydelse gældende, at vi er i front på alle kompetencer ellers vil det være andre personalegrupper, der sætter dagsordenen. Fra Sundhedsstyrelsens vejledning om de syv lægeroller vil jeg fremhæve nogle eksempler: F.eks. Tage ansvar for tilsyn og vejledning/rådgivning i andre specialer, institutioner, m.m. Rådgive politikere/instanser. Det forsøger vi i stor udstrækning og DASAIM bliver hørt i en række sager, blandt andet via Lægevidenskabelige Selskaber. En del har vi ingen forudsætning for at kunne udtale os om, men der er en del, hvor vores speciale kan supplere. Det er også forekommet, at vi bliver bedt om at svare på spørgsmål i en konkret patientklagesag og et af de spørgsmål, der her altid stilles er: findes der en retningslinje for området? F.eks. udforme patientvejledninger og andet oplysende materiale. Formidle via videnskabelige artikler, foredrag, posters, og lignende, samt deltage i oplysningskampagner. Anvende sociale IT-medier (Facebook, Twitter, etc.). Ingen tvivl om at der er god forskningsaktivitet men skal vi være aktive i de sociale medier? Twitter er taget i brug i forbindelse med årsmødet skal vi fortsætte den linje mellem årsmøderne? Vi skal indgå i samarbejdsrelationer i lokale, regionale, nationale og internationale netværk, fora og råd. Det er vigtigt, at lægegruppen melder sig til arbejde både på afdelings-, sygehus- og regionsniveau. Der er jævnligt kolleger, der føler at de som faggruppe ikke er hørt mens sygeplejerskerne har deltaget i diverse arbejdsgrupper. Vi bliver nødt til at afsætte ressourcer i hverdagen, således at de af vores kolleger, der har den fornødne ekspertise på et område også kan få tid til at gøre sin indflydelse gældende. F.eks. deltage i lægemøder på afdelingsniveau, hvor planlægning af drift samt specialets udvikling diskuteres. Følge i en leders fodspor en dag (rollemodel/mentor). Deltage i planlægning af speciallægeuddannelsen (målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer, regional planlægning). Deltage i implementering af evidensbaserede tiltag og patientforløbspakker. Bestyrelsen har som mål at vi udarbejder kliniske retningslinjer og at de retningslinjer, der allerede er på hjemmesiden revideres løbende. Som jeg var inde på i forbindelse med de forespørgsler vi modtager om specifikke retningslinjer, så føler jeg, at der er mere vægt bag, hvis man kan se at retningslinjen er revideret indenfor de seneste år. Men dette arbejde kan ikke udelukkende løftes af udvalgene. Hvis vi ser til vores gynækologiske kolleger har de en mangeårig tradition for udarbejdelse af retningslinjer. Det er organiseret med en styregruppe, der udvælger hvilke emner, der skal behandles, revideres eller fjernes og der afholdes årlige konsensusmøder, hvor retningslinjerne endeligt vedtages. Det er måske en konstruktion, selskabet skal se nærmere på. Vores speciale har ikke været specielt involveret i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer; i sidste runde har DASAIM foreslået udarbejdelse af NKR om opioidbehandling af non-maligne smerter, men emnet er desværre ikke kommet med i kataloget over kommende NKR; efter vores opfattelse opfylder emnet ellers de krav, der stilles i form af tværfaglighed og konsekvenser for store patientgrupper. I stedet er udvalgt:

4 Rehabiliterende indsatser til patienter med svære spiseforstyrrelser Unipolar depression diagnostik og non-farmakologisk behandling Lændesmerter med udstråling til benet (Lumbalt rodtryk) Fjernelse af mandler (Tonsillektomi) Alkoholmisbrug-behandling af dobbeltbelastede Basal udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder Antibiotika ved tandlægebehandling Synkebesvær Fremtiden for NKR er uvis, da det var en åremålsbevilling, men behovet eksisterer jo fortsat. Og den hast hvormed NKR udarbejdes gør at det vil tage mange år at få et tilstrækkeligt antal tværfaglige retningslinjer. Lægevidenskabelige Selskaber har gennem flere år advokeret for at myndighederne burde se mere til specialeselskabernes egne retningslinjer og det arbejder LVS fortsat på. LVS har et ønske om at samle selskaberne retningslinjer i et katalog på deres hjemmeside, som linker direkte til selskabernes retningslinjer. Jeg har nu siddet som formand i to år; jeg er på valg og jeg genopstiller med glæde, for det er et inspirerende forum at være en del af og jeg vil gerne takke bestyrelsen for engagement og godt samarbejde. Og en stor tak til selskabets sekretær, Tina Calundann, der løser alle de mange forskellige opgaver, hun bliver stillet overfor med stor professionalisme. Der skal også rettes en stor tak til Karen Skjelsager, der gennem de seneste 6 år har ydet en kraftpræstation som formand for uddannelsesudvalget. Endvidere tak til Øivind Jans, der har været med i seks år og som har været en stærk repræsentant for de yngre anæstesiologer. Og desværre farvel til Niels Juul, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen selvom hans funktionstid ikke er opbrugt. Kommentarer fra generalforsamlingen Bestyrelsen takkes for det arbejde, der er udført i det forgangne år og generalforsamlingen opfordres til ikke at blive for puritanske det skal være muligt at bestyrelsen afholder internatmøde med passende forplejning. Formandens beretninger godkendes herefter. 3: Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper Der foreligger skriftlig beretning fra alle udvalg (undtagen fra præhospitaludvalget) på dasaim.dk. Alle beretninger godkendes efter et kort resumé af den skriftlige beretning og nedenstående, uddybende kommentarer: Uddannelsesudvalget Efterårets ansøgningsrunde til HU-stillinger havde, noget overraskende, færre ansøgere end ved tidligere runder. Dette var gældende for alle tre regioner. Umiddelbart er der ingen god forklaring på det - nogle er rejst til Norge og Sverige pga. 4-årsreglen og er kommet i gang med deres speciallægeuddannelse der. Vi har stadig 2,5 gange så mange ansøgere, som der har stillinger til. Samtidig har alle specialer - ikke kun anæstesiologi har mærket en markant nedgang i antallet af ansøgere til introduktionsstillingerne - det skyldes dels de små årgange der aktuelt er på vej ud på arbejdsmarkedet, dels at nogle har valgt at udskyde starten på deres KBU. Dog har vi i ansættelsesudvalgene kun set udsættelser på op til 1 år. DUU har lavet en rundspørge i alle regioner for at få et overblik over aldersfordelingen blandt anæstesiologer over 50. Dette har vi gjort for at kunne argumentere for flere uddannelsesstillinger.

5 I Region Øst er 137 speciallæger > 55 år, i Region Syd 72 og i Region Nord 104. Der uddannes aktuelt 54 speciallæger pr år. I alle regioner er der aktuelt ubesatte stillinger og en del afdelinger har ingen ansøgere når de slår stillinger op. Nogle afdelinger rekrutterer derfor udenlandske læger. Politisk er landet delt ved Storebælt - sådan at forstå at de politiske regioner vest for Storebælt ikke ønsker at udvide antallet af HU-stillinger, så længe de har ubesatte HU-stillinger i andre specialer. I region Øst ønsker begge de politiske regioner, de sundhedsfaglige råd og uddannelsesrådet at udvide antallet af HU-stillinger med 2 og det vil der blive fremsendt anmodning om til dimensioneringsudvalget. DUU følger løbende uddannelsen til speciallæge, såvel gennem tilbagemeldinger fra DUU s medlemmer i de tre regioner som ved evaluering af uddannelsen med kursisterne på deres sidste specialespecifikke kursus. Vi har stadig en uddannelse vi overordnet kan være tilfredse med, men den er mere og mere truet af kravet om produktion. Kursisternes tilbagemelding er, at mulighederne for supervision i hverdagen helt generelt er blevet vanskeligere dette er mest udtalt for de perifere sygehuse. De vil gerne udfordres mere teoretisk i hverdagen af de speciallæger de arbejder sammen med og som kompetencevurderer dem. På baggrund af kursisternes tilbagemeldinger, møder med delkursuslederne og SST håndbog for hoved- og delkursusledere arbejdes der på løbende at tilpasse kursusrækken for at undgå overlap og gentagelser på kurserne. Samtidig lægges der gradvist flere præ- samt post-test ind på kurserne - dette har også været et ønske fra kursisterne. Muligheden for at varetage egentlig bagvagtsfunktion det sidste ½ år af uddannelsen angives af kursisterne mange steder at være særdeles vanskelig, for ikke at sige umulig. Samtidig forventer afdelingerne - især de perifere, som er rigtig gode steder at træne bagvagtskompetencen - at de nyuddannede speciallæger kan varetage opgaven. DUU vil derfor opfordre til at afdelingsledelserne prioriterer muligheden for bagvagtsfunktion det sidste ½ år af HU. Kommentarer fra generalforsamlingen Udvalget foreslås at lave egentlig konkurrence mellem afdelingerne og få offentliggjort, hvordan afdelingerne klarer sig i forholdet til de uddannelsessøgende. Smerteudvalget Vigtigheden af retningsliner vedr. opioidbehandling diskuteres. Redaktionsgruppen Gruppen opfordres til at sende grupp s ud (eller RSS-feed) vedr. nyt på så medlemmerne husker at gå ind på hjemmesiden. Det er også en mulighed at sende notifikationer via Facebook, hvilket dog i sagens natur kræver, at medlemmerne har en profil på mediet. Enkelte savner papirversion af både DASINFO og Acta. Præhospital og akutmedicinsk udvalg Udvalget har beskæftiget sig med det 3. kursus for præhospitale akutlæger i nært samarbejde med DIMS, København. Denne gang var 4 af 5 regioner repræsenteret blandt deltagerne og der er venteliste til det 4. kursus. Ligeledes arbejdes der med en model for en form for vedligeholdelsesuddannelse på akutlægebilerne. Forskningsudvalget Der stilles spørgsmålstegn ved, at kun 2 modtagere af støtte fra Forskningsinitiativet 2013 præsenterede deres arbejde på årsmødet, hvilket er en forudsætning for modtagelse af støtte.

6 4: Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond Ingen kommentarer til dette punkt. 5: Indkomne forslag På generalforsamlingen 2013 fremlagde bestyrelsen et omfattende forslag til ændring af selskabets vedtægter. Forslaget mødte stor opbakning og der var massiv majoritet blandt de fremmødte. Sådanne vedtægtsændringer kan imidlertid kun vedtages såfremt ¼ af medlemmerne er til stede og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Derfor er forslaget genfremsat og vedtages efter afstemning, hvor mere end ¾ af de tilstedeværende er for forslaget. Det er yderligere foreslået, at der til 4, stk. 2 til føjes et pkt. 3 med følgende ordlyd: Stk. 2.3: Medlemmer valgt til selskabets bestyrelse eller udvalg, samt personer udpeget til at repræsentere selskabet i eksterne arbejdsgrupper har pligt til at erklære relevante interessekonflikter overfor selskabets bestyrelse samt overfor de enkelte udvalg og/eller arbejdsgrupper. Forslaget skal genfremsættes på generalforsamlingen 2015, da der ikke er fremmødte nok til at vedtage det i år. Indtil da indføjes ordlyden i protokollatet. Forslag om tilføjelse til protokollat 1: Danske Anæstesiologers Organisations (DAO) bestyrelse udpeger blandt de praktiserende speciallæger med fuldtidsydernummer, subsidiært med deltidsydernummer, et medlem, der godkendes på generalforsamlingen og herefter deltager i bestyrelsens arbejde. Forslaget vedtages med simpel majoritet. Forslag vedrørende oprettelse af et regionalt anæstesiudvalg, hvor Bo Gottschau på vegne af en gruppe anæstesiologer, beskæftiget med regional anæstesi har anmodet om, at der etableres et sådan udvalg i DASAIM. Baggrunden for dette ønske er den stigende interesse for regional analgesi specielt med fokus på ultralydsvejledte perifere nerve-blokader (PNB). For at kunne tilbyde kommende speciallæger de nødvendige kompetencer, vil det være en fordel at have et samlet uddannelsestilbud. Forslagsstillerne finder, at arbejdet med at etablere et sådant uddannelsestilbud ligger bedst indenfor DASAIM. Ligeledes ønsker forslagsstillerne at styrke Danmarks position i ESRA (European Society of Regional Anaesthesia), hvilket kun kan ske hvis de er forankret med et egentligt udvalg i det nationale selskab. En mulig løsning kan også være at lade regional anæstesi være en arbejdsgruppe under anæstesiudvalget dette vil dog ikke give mulighed for repræsentation i ESRA. Generalforsamlingen diskuterer længe, hvorvidt der skal nedsættes et egentligt udvalg på området, hvilket der afslutningsvis er flertal for. Udvalget etableres som en tilføjelse til protokollat 1 i første omgang. Affødt af det forslag, der er indkommet om oprettelse af et udvalg for regional anæstesi, har bestyrelsen haft en indgående diskussion af hvordan sammensætningen af bestyrelsen skal være. Vi finder at det er på sin plads at se på om der er en grænse for antallet af bestyrelsesmedlemmer så der fx skal være fødte medlemmer - fx repræsenterende de fire søjler og i stedet arbejdsgrupper under de fire søjlers udvalg. Disse spørgsmål vil bestyrelsen arbejde med i det kommende år med henblik på en præsentation på den næstkommende generalforsamling, hvilket imødeses af generalforsamlingen. 6: Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent I november 2012 fremgik det, at selskabet havde et overskud, der var betinget af en teknikalitet, idet nogle hensættelser blev lagt ind i regnskabet. Der er flere årsager til selskabets dårligere økonomi; bl.a. havde selskabet en højrentekonto, der tidligere gav 8% - allerede tilbage i 2012 var der ikke længere indtægter herfra. Generalforsamlingen besluttede den gang, at der alligevel fortsat skulle uddeles støtte via forskningsinitiativet dog blev beløbet reduceret fra ,- til ,- årligt. Kontingentet blev øget meget

7 lidt. Der var ligeledes flertal for, at selskabet skulle bibeholde medlemskab af diverse internationale anæstesiologiske selskaber. Det besluttedes også, at DASINFO skulle gøres elektronisk. Herudover skulle der investeres 1 mio. af egenkapitalen i aktier og obligationer. På trods af, at disse tiltag blev iværksat, var underskuddet i 2013 på ,- og budgettet lød på minus ,- På den baggrund besluttede generalforsamlingen at øge kontingent endnu en gang, ligesom betaling for deltagelse i årsmødet blev øget. Disse beløb figurerer dog først i regnskabet 2014/2015. Underskuddet i år blev dog ikke de budgetterede ,- men kom ned på kr ,- Der har været vigende interesse/økonomi fra udstillerne på årsmødet således, at indtægten herfra er faldet, ligesom antallet af hovedsponsorer er lavere end tidligere. Årsmødet 2013 gav et underskud på lidt over kr ,- hvilket svarer til uddelingerne via forskningsinitiativet. Dette skulle der gerne være rettet op på i kraft af den øgede deltagerbetaling i år. DASINFO har ligeledes været meget dyrt bl.a. fordi der er produceret 3 trykte numre (postomdelt) samtidig med, at der har været udgifter til etableringen af hjemmesiden, der erstatter det trykte DASINFO. Investeringerne ser bedre ud i 2014 end tilbage i 2013 og generalforsamlingen bedes om at tage stilling til, om der skal investeres yderligere 1 mio. af egenkapitalen. Generalforsamlingen diskuterer for og imod investeringer i aktier og obligationer og ender med at give bestyrelsen grønt lys for at investere yderligere. Regnskabet godkendes herefter. Det omdelte budgetforslag ender i minus ,- Det er kassererens håb, at de iværksatte tiltag er medvirkende til at det ikke bliver aktuelt. Efter nogen debat, herunder om kontingentet skal øges igen i år, godkendes budgettet. 7: Valg af formand Susanne Wammen genopstiller og vælges. Pkt. 8, 9, 10, 11, 12 og 13 8: Valg af formænd for udvalgene, nævnt i protokollat 1. 9: Valg af kasserer og 2 yngre læger til bestyrelsen. 10; Valg af formænd for øvrige udvalg. 11: Valg af øvrige medlemmer til udvalg. 12: Valg af repræsentanter for selskabet. 13: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Sammensætning af bestyrelse, udvalg og repræsentanter ses efter punkt 14 14: Eventuelt Bestyrelsen bliver atter opfordret til at lægge DASAIMs Fond og Oberstinde Jensa la Cours Legat sammen (eller få dem afviklet) bl.a. for at undgå unødige udgifter. Dette kan lade sig gøre via Civilretsstyrelsen. Lægeforeningens sekretariat kan ligeledes kontaktes i denne forbindelse da de pt. arbejder på at omlægge nogle legater. Formanden takker dirigenten for en godt ledet generalforsamling og for god ro og orden.

8 Sammensætning af bestyrelse, udvalg mv. efter GF 2014 Bestyrelsen Susanne Wammen, formand (2012) Carsten Tollund, næstformand (smerteudv.)(2012) Annette G. Ulrich, kasserer (2009) Kirsten Møller, redaktør (2011) Rune Sort, bestyrelsessekretær (YL)(2013) Anne Tøttrup Klith (anæstesiudv.)(2012) Jane B. Andersen (børneanæstesiudv.)(2011) Annette Freudendal (DAO)(2014) Susanne Iversen (udv. for intensiv medicinsk terapi)(2011) Morten Hasager Kirk (neuroanæstesiudv.)(2014) Charlotte Albrechtsen (obstetrisk anæstesiudv.)(2013) Kim Garde (præhospital og akutmedicinsk udv.)(2010) Lisbeth Bredahl (thoraxanæstesiudv.)(2010) Rikke Borre Jakobsen (uddannelsesudv.)(2014) Tobias Lyngeraa (YL)(2014) Anæstesiudvalg Anne Tøttrup Klith (formand)(2012) Jonna Storm Fomsgaard (2009) Sven Felsby (2011) Mette Hyllested (2012) Jens Åge Kølsen Pedersen (2012) Morten Bundgaard-Nielsen (2014) Børneanæstesiudvalg Jane B. Andersen (formand)(2011) Torsten Lauritsen (2011) Søren Kjærsgaard (2011) Mona Tarpgaard (2013) Etisk udvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2003) Asger Petersen (formand)(2009) Mirjana Cvetkovic (2010) Michael Felding (2009) Ulrik Skram (2009) Asger Bendtsen (2013) Forskningsudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2006) Anders Perner (formand)(2012) Nils Bjerregaard (2012) Hans Kirkegaard (2012) Claus Andersen (2012) Ann Møller (2014) Susanne Wammen (bestyrelsens repr.)

9 Rune Sort (bestyrelsens repr.) Udv. for intensiv medicinsk terapi Susanne Iversen (formand)(2011) Jan Bonde (2011) Mette Østergaard (2012) Steffen Christensen (2014) Jens Schierbeck (DSIT 2013) Nanna Reiter (DSIT 2013) Katrin Thormar (DSIT 2013) Thomas Strøm (DSIT 2014) Morten Bestle (SSAI) Anders Perner (ESICM) Neuroanæstesiudvalg Morten Hasager Kirk (formand)(2014) Margit Veien Stilling (2012) Kirsten Møller (2012) Jakob Madsen (2014) Obstetrisk anæstesiudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2001) Charlotte Albrechtsen (formand)(2013) Lars Møller Pedersen (2010) Lone Furhmann (2012) Mette Gøttge Madsen (2012) Karina Bækby Houborg (2011) Kim Lindelof (2013) Bjørn Mygil (2013) Præhospital og akutmedicinsk udvalg Kim Garde (formand)(2010) Charlotte Barfod (2009) Dennis Køhler (2011) Jesper Hedegaard (2011) Torben Laustrup (2013) Nanna Kruse (2013) Marianne Toftegaard (2013) Smerteudvalg Carsten Tollund (formand)(2012) Ole Mathiesen (2012) Eske Aasvang (2012) Thomas Enggaard (2010) Stephan Alpiger (2013)

10 Thoraxanæstesiologisk udvalg Lisbeth Bredahl (formand)(2010) Lars Folkersen (2010) Marianne Kjær Jensen (2010) Dovile Leonaviciute (2014) Uddannelsesudvalg (vælges for 2 år, max. 6 år, første gang 2007) Rikke Borre Jakobsen (formand)(2014) Pernille Lennart (2014) Carsten Albek (2014) Lars Kærgård (2013) 3 YL-repræsentanter, 1 fra hver region: Mette Poulsen (2013) Sigrun Kann (2014) Camilla Strøm (2014) Anne Cathrine Haug (suppleant) Faste medlemmer: PKL: Helle Thy Østergaard/Karen Skjelsager, Michael Due Nielsen/Vibeke von Westphal, Svein Åge Rodt Hovedkursusleder: Doris Østergaard UEMS-repræsentant: Helle Thy Østergaard (2011) Organisationskomité Årsmøde (konstitueres af bestyrelsen) Vibeke Lind Jørgensen (koordinator) Steen Møiniche og Mona Gätke (videnskab) Revisorer (vælges hvert år) Morten Brinkløv Mogens K. Skadborg Niels Anker Pedersen (suppleant) Dansk Standards udvalg (vælges hvert 2. år) Eva Weitling (2013)(DASAIMs repr.) DASAIMs Fonds bestyrelse (én afgår efter tur hvert 5. år) Else Tønnesen (1995) Jørgen B. Dahl (2009) Palle Toft (2008) adv. Keld Parsberg DASAIMs Fonds revisorer (vælges hvert år) Ole Beck

11 Oberstinde Jensa la Cours Legat (vælges hvert 5. år, første gang 1988) Else Tønnesen (1995) Jørgen B. Dahl (2010) Keld Parsberg (2003) Adv. Milica Zecevic (suppl.)(2010) UEMS og EBA (vælges hvert 4. år) Helle Thy Østergaard (2011) Skolen for cardiovaskulær teknik (udpeges af bestyrelsen) Jacob Greisen (2013) Inspektorer i anæstesiologi (udpeges af bestyrelsen) Inspektorer Region Øst: 3 stk. Morten Steensen, Karin Graeser, Dorte Stig Christensen, Pernille Haderslev, Pernille Cedergreen, Jes Braagaard Juniorinspektorer Region Øst: 4 stk. Kristin Nystrup, Frederik Mondrup, Kim Wildgaard, Rikke Jepsen, Frederik Treshow, Anne-Lene Kjældgaard Inspektorer Region Syd: 5 stk. Dennis Köhler, Elke Knoke, Jimmy Højberg Holm, Vibeke Westphal, Sigrun Høegholm Kann, Gustav Gerstrøm Juniorinspektorer Region Syd: 3 stk. Niels Dalsgaard Inspektorer Region Nord: 6 stk. Inga Madsen, Odd Ravlo, Marlene K. Dahl, Susanne Scheppan, Rasmus Philip Nielsen, Carsten Poulsen Juniorinspektorer Region Nord: 3 stk. Lars Vestergaard, Karsten Gadegaard, Julie Mackenhauer, Mette Poulsen ATLS Denmark Fond (indstilles af bestyrelsen) Nanna Kruse (2014) PHTLS (indstilles af bestyrelsen) Kim Gaarde (2008) Organisationen af lægevidenskabelige selskabers bestyrelse (valgt af DMS repræsentantskab) Ole Nørregaard

12 Dansk Råd for Genoplivning (DRG) (indstilles af bestyrelsen) Torsten Lauritsen (2006) Freddy Lippert (2001) SSAI Susanne Wammen (2012) Ivar Gøthgen (manager ACTA Foundation) Lars S. Rasmussen (editor-in-chief ACTA) (vælges på generalforsamlingen) Hans Kirkegaard (DASAIM repr. 2009) (udpeges af bestyrelsen) Helle Thy Østergaard (Educational Committee) Palle Toft (Research Committee, Clinical Practice Committee)

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW),

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere