Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006"

Transkript

1 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006

2

3

4

5 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter. Formålet med reglerne er at sikre, at de produkter, der markedsføres som økologiske, også er produceret efter de økologiske principper. Vejledningen retter sig hovedsageligt til: Landmænd og andre, der har en økologisk produktion. Konsulenter, der rådgiver om økologisk jordbrugsproduktion. I vejledningen er det muligt at finde viden om: hvordan økologisk jord skal dyrkes for at avlen er økologisk. hvordan husdyrholdet skal holdes før kødet eller mælken er økologisk. hvordan det er muligt at markedsføre økologiske produkter. import og eksport af økologiske produkter. hvordan der søges om autorisation. hvilke oplysninger Plantedirektoratet skal have fra autoriserede bedrifter. hvordan kontrollen af autoriserede bedrifter foregår. Plantedirektoratet har desuden udarbejdet forskellige vejledninger til virksomheder, der behandler, opbevarer eller sælger produkter til brug for økologisk jordbrugsproduktion. Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen, og direktoratet vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKO-meddelelse, på hjemmesiden, hvoraf ændringerne m.m. vil fremgå. Vejledningen gælder fra den 6. oktober 2006.

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION KLAR FYSISK ADSKILLELSE Skel Udlejning/bortforpagtning af bygninger Leje/tilforpagtning af bygninger Opbevaring af ikke-økologisk produkt Lønbehandling (rensning/tørring) af korn og markfrø samt opbevaring af økologiske produkter på ikke-økologisk bedrift/virksomhed Græsning SAMTIDIG DRIFT AF EN ØKOLOGISK OG EN IKKE-ØKOLOGISK ENHED SKOV, HEGN, VILDTREMISER M.M INDSAMLING AF SPISELIGE PLANTER OG PLANTEDELE FRA VILD NATUR TRANSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER KØB AF ØKOLOGISKE PRODUKTER GENNEM MELLEMHANDLER 17 3 ØKOLOGISK PLANTEAVL OMLÆGNING Længden af omlægningstiden Forlængelse af omlægningstiden Nedsat omlægningstid på brakarealer og udyrkede arealer under enkeltbetalingsordningen samt MVJ-arealer Nedsat omlægningstid for øvrige natur- og landbrugsarealer og væksthuse PARALLELAVL Hvornår der er parallelavl Hvornår der ikke er parallelavl Undtagelser for parallelavl FRØ, SÆDEKORN, PLANTEFORMERINGSMATERIALE OG PLANTER Generelt Kategorisering af frø og formeringsmateriale Den økologiske frødatabase) (Database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale) Anvendelse af ikke-økologisk frø eller vegetativt formeringsmateriale Økologiske græsfrøblandinger Fremavl - produktion af certificeret frø og formeringsmateriale Udplantningsplanter til produktion af planter Planter, der ikke anvendes til produktion Juletræer og pyntegrønt Frø på arealer under omlægning Dokumentation 35 2

7 3.4 GØDNINGS- OG JORDFORBEDRINGSMIDLER Gødskning Maksimal tildeling af kvælstof Ikke-økologisk gødning Dokumentation ved overførsel af gødning Indberetning af gødningsoplysninger VOKSEMEDIER TIL ØKOLOGISK GARTNERI- OG PLANTEPRODUKTION KOMPOST TIL BRUG VED DYRKNING AF SVAMPE M.M PLANTEBESKYTTELSE Tilladte midler og metoder Midler, der undtagelsesvis kan anvendes ved akut fare for afgrøden 40 4 ØKOLOGISK HUSDYRHOLD OMLÆGNING Generelt Logbog Dokumentation ved indkøb af dyr Omlægningstid Genomlægning Parallelavl Samtidig omlægning Husdyrhold til eget brug Hestehold på økologiske bedrifter Hesteordningen AVL OG IDENTIFIKATION Generelt Etablering af en besætning Førstegangsetablering - efter det 4. omlægningsår Fornyelse og genetablering Sanering Supplering og fornyelse med ikke-økologiske hundyr til avl Forhøjet supplering med ikke-økologiske hundyr til avl Supplering med ikke-økologiske handyr til avl Reproduktion Identifikation af dyr Transport af økologiske dyr mellem økologiske bedrifter FODER Generelt Omlægningsfoder Grovfoder Ikke-økologisk foder Foderblandinger Særligt for pattedyr - mælkefodring Særligt for planteædere - egenproduktion Særligt for fjerkræ - ægprodukter Genetisk modificeret materiale (GMO) Fodermidler af mineralsk oprindelse Tilsætningsstoffer 57 3

8 Hjælpestoffer til foderfremstilling AFGRÆSNING Generelt Græsningsret Samgræsning Afgræsning med ikke-økologiske dyr Afgræsning af omlægningsmarker OPSTALDNING AF PATTEDYR Generelle krav Belægningsgrad Opmåling af stalde Overgangsordning for staldbygninger Indendørsforhold, generelle forhold Kvæg, indendørsforhold Løbegårde til tyre Overgangsordning for kvægopstaldning Overgangsordning for kalveopstaldning Indendørsforhold for svin Overgangsordninger for svin Indendørsforhold for får og geder Overgangsordning for får og geder UDEFORHOLD PATTEDYR Generelle forhold Opstaldning i hytter, telte m.m Opstaldning i hytter og telte m.m. med adgang til en mindre løbegård Fluebeskyttelse på græs OPSTALDNING AF FJERKRÆ Generelle krav Belægningsgrad og flokstørrelse for fjerkræ Overgangsordninger for fjerkræ Indendørsforhold - fjerkræ Udendørsforhold - fjerkræ Slagtealder for fjerkræarterne SYGDOMSBEHANDLING Behandling Behandlingsregnskab Genomlægning af behandlede dyr Tilbageholdelsestid Medicinlogbog Registrering, adskillelse og mærkning Forebyggelse Efterbehandling Hormonel regulering Opbevaring af medicin Isolering af syge dyr Sanering/bekæmpelse Operative indgreb - kastration, halekupering, tandslibning, afhorning m.m. 88 4

9 5 MARKEDSFØRING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER OG HJÆLPESTOFFER SALG TIL DEN ENDELIGE FORBRUGER Stalddørssalg Salg fra gårdbutik KØB OG SALG MELLEM ØKOLOGISKE BEDRIFTER ELLER VIRKSOMHEDER MÆRKNING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER Ø-mærket Udsæd m.v Gødning Plantebeskyttelsesmidler Foder 92 6 IMPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER FRA TREDJELANDE 93 7 EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER CERTIFIKAT FOR JORDBRUGSBEDRIFTER PARTICERTIFIKAT KONTROLDOKUMENT FOR UDENLANDSKE KONTROLORGANERS SUPPLERENDE REGLER 95 8 AUTORISATION, INDBERETNING OG KONTROL AF ØKOLOGISKE JORDBRUGSBEDRIFTER AUTORISATIONSANSØGNING KONTROL Kontrolordning for bedrifter uden salg ADGANG TIL REGNSKABER OG BEDRIFTEN OVERTRÆDELSE AF REGLERNE INDBERETNING INDBERETNING AF ÆNDRINGER PÅ BEDRIFTEN Ændring af omlægningstidspunkter Ændring vedrørende arealer Ændringer vedrørende husdyr PRODUCENTSKIFTE OG OPHØR OVERTAGELSE AF EJENDOM Økolog overtager ikke-økologisk ejendom Ikke-økolog overtager økologisk ejendom eller areal STATUSRAPPORT FOR ØKOLOGISKE JORDBRUGSBEDRIFTER KLAGE LOVGRUNDLAG 103 BILAGSFORTEGNELSE 104 STIKORDSREGISTER SE BAGERST 5

10 1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at beskrive de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter. Plantedirektoratet har desuden udarbejdet en vejledning til virksomheder, der behandler, opbevarer eller sælger produkter til brug for økologisk jordbrugsproduktion. Administrationen af det økologiske regelsæt er delt mellem: - Plantedirektoratet, der varetager administration og kontrol af reglerne om økologisk jordbrugsproduktion og om markedsføring af økologisk frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, foderstoffer, gødning og nonfood produkter: Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: / - Fødevarestyrelsen, der varetager administration og kontrolkoordinering i relation til reglerne om markedsføring, forarbejdning, mærkning m.v. af økologiske levnedsmidler: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: / - Direktoratet for FødevareErhverv, der varetager reglerne om offentlig støtte til fremme af økologisk jordbrug: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen, og direktoratet vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKO-meddelelse, på hjemmesiden, hvoraf ændringerne m.m. vil fremgå. Den senest opdaterede vejledning kan ses på hjemmesiden. 6

11 På hjemmesiden er det endvidere muligt at finde diverse blanketter, der skal anvendes i økologisk jordbrugsproduktion, en liste over autoriserede økologer, lovstof vedrørende økologi, m.m. Det bemærkes, at økologireglerne ikke erstatter andre regler, der regulerer dansk jordbrugsproduktion. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal alle regler derfor overholdes. Denne vejledning gælder fra den 6. oktober

12 2 GENERELLE PRINCIPPER Den økologiske produktionsmetode skal bidrage til at udvikle et bæredygtigt jordbrug. I økologisk jordbrug skal jordens frugtbarhed og den biologiske aktivitet i jorden opretholdes eller øges ved dyrkning af bælgplanter, grøngødning eller planter med dybt rodnet, og ved nedmuldning af økologisk husdyrgødning eller andet økologisk materiale. Dyrkningen skal ske efter en fornuftig flerårig sædskifteplan. Husdyrbruget skal bidrage til ligevægten i landbrugsbedriften ved at afdække afgrødernes behov for næringsstoffer og forbedre jordbundens organiske materiale. Husdyrbruget kan på denne måde bidrage til at skabe og vedligeholde samspillet mellem jordbund og planter, planter og dyr og dyr og jordbund. Husdyravlen skal være baseret på naturlige metoder, og dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov skal tilgodeses. Produktion af husdyr på økologiske bedrifter kræver, at der er jord til bedriften, idet jordløs produktion ikke ses at være i overensstemmelse med ovenstående generelle principper for økologisk jordbrugsproduktion. Jordtilliggende skal i denne sammenhæng forstås som et eller flere arealer med produktion af foder- og/eller salgsafgrøder. Jordbrugsprodukter, som for eksempel mælk, kød og grøntsager, kan kun mærkes, sælges eller markedsføres som økologiske, hvis de er produceret efter de regler, der gælder for økologisk produktion (økologireglerne). Desuden skal produktionen, hvis den foregår i Danmark, ske på en bedrift, der er godkendt af Plantedirektoratet (autoriseret). Vedrørende autorisation af økologiske jordbrugsbedrifter se afsnit 8.1. Økologisk produktion kan kun ske på arealer, som Plantedirektoratet har kendskab til, dvs. som er indberettet til Plantedirektoratet. Dette gælder også for marginale jorder som for eksempel hegn, krat eller mose, som man ønsker at anvende i produktionen. Disse arealer skal være indberettet og have begyndt omlægning, før for eksempel økologiske dyr kan afgræsse arealerne. I økologisk produktion må der ikke anvendes genetisk modificerede organismer (GMO) eller produkter, der består af, indeholder eller er fremstillet ved brug af GMO. Dette gælder dog ikke veterinære lægemidler, se afsnit 4.8. Bestemmelser om genetisk modificeret materiale i økologiske produkter er beskrevet i de enkelte afsnit. 2.1 Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion omfatter hele bedriften. En bedrift kan bestå af flere ejendomme og være landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed. 8

13 Med til bedriften regnes både ejede og tilforpagtede arealer og bygninger. For at kunne omlægge en bedrift til økologisk produktion, skal du have fuld rådighed over arealer, bygninger og dyr. Det betyder, at du bærer det fulde ansvar for driften og forvaltningen af dem. Hvis du vil omlægge forpagtede arealer eller bygninger, skal du sikre dig, at forpagtningskontrakten giver dig fuld rådighed over dem, se endvidere afsnit Bortforpagtede arealer og bygninger hører ikke med til bedriften. En bedrift kan bestå af én eller flere selvstændige produktionsenheder. Hele bedriften skal omlægges til økologisk produktion. Det vil sige, at såvel hele bedriftens husdyrhold, som bedriftens matrikulære areal skal omlægges. For eksempel er gårdsplads, markvej og læhegn, hvis disse hegn står på bedriftens matrikulære areal også omfattet af økologireglerne. Der findes dog undtagelser fra kravet om at hele bedriften skal omlægges: Samtidig drift. Hvis der på bedriften er en klar og tydelig adskillelse mellem de forskellige produktionsenheder, er det muligt at opnå tilladelse til samtidig drift. Samtidig drift gør det muligt at holde én eller flere enheder udenfor omlægningen til økologi. Det er en betingelse, at kravene, der fremgår af afsnit 2.3 er opfyldte. Køkken- og prydhaver, der er klart adskilte fra den øvrige del af bedriften, skal ikke omlægges til økologi. Der må dog ikke dyrkes samme planteart i den ikkeøkologiske have som på de økologiske arealer, og produkterne skal anvendes til eget brug. Der må således ikke ske salg af produkter fra haven - hverken som økologiske eller ikke-økologiske. Eventuelle hjælpestoffer til den ikkeøkologiske have må ikke opbevares i driftsbygningerne. Hvis der alligevel sælges produkter fra haven, som ikke er dyrket efter de økologiske regler, skal der søges om tilladelse til samtidig drift. Husdyrhold, hvor dyrene og produkter fra dyrene kun er til eget brug. Dyrene behøver ikke at blive omlagt, men de skal altid indberettes. Se afsnit 4.1.8, hvad der forstås ved husdyrhold til eget brug, og hvilke betingelser der er for at have husdyrhold til eget brug. Skov, hvorfra der ikke anvendes eller produceres landbrugsprodukter, skal ikke omlægges til økologi. Arealet må dog ikke sprøjtes eller gødskes, og skal i visse tilfælde omlægges, se afsnit 2.4. Alle dyr og arealer skal have begyndt omlægning til økologisk produktion inden udgangen af det 4. kalenderår efter det år, hvor omlægningen begyndte. 9

14 Eksempel Hvis de første arealer begyndte omlægning i april 2001, skal alle øvrige arealer være under omlægning senest den 1. december 2005, og alle dyrene skal have begyndt omlægning senest den 31. december Arealer eller husdyr, der tilkøbes eller tilforpagtes efter omlægningens 4. kalenderår skal omlægges straks. Det gælder også arealer, der kommer tilbage til bedriften efter at have været bortforpagtede. Ved køb af hel ejendom, se afsnit Klar fysisk adskillelse Den økologiske produktion skal ske på en bedrift (produktionsenhed), som er klart adskilt fra bedrifter (produktionsenheder), der ikke producerer efter de økologiske produktionsregler Skel Økologiske og ikke-økologiske arealer skal være klart adskilte. Et tydeligt skel kan enten være en udyrket bræmme på mindst ½ meter med beplantning, der adskiller sig fra afgrøderne på markerne, eller et ubrudt, permanent hegn, der forhindrer græsning ind på et ikke-økologisk areal. Adskillelsen må ikke kunne flyttes. Det betyder, at trådhegn eller en bræmme med bar jord ikke er tilstrækkelig adskillelse. Hvis der på en bedrift, som er under omlægning, er arealer med forskellig økologisk status, er der ikke krav om permanente skel mellem disse arealer. Der skal dog være en tydelig adskillelse mellem økologiske arealer/arealer under omlægning og arealer, der endnu ikke er begyndt omlægning. Hvis der er mistanke om, at et økologisk areal har fået tilført handelsgødning eller plantebeskyttelsesmidler, f.eks. ved vinddrift fra en nabo, skal Plantedirektoratet straks kontaktes. Plantedirektoratet vil derefter vurdere skadens indflydelse på arealets økologiske status. Selvom spredningen er sket fra nabobedriften, skal det berørte areal omlægges igen Udlejning/bortforpagtning af bygninger Er der en klar og tydelig adskillelse mellem en bygning og resten af en økologisk ejendom, kan stalde og opbevaringsfaciliteter på den økologiske ejendom bortforpagtes, udlejes eller udlånes. Klar adskillelse er som udgangspunkt, at hele bygningen bortforpagtes/udlejes. Det vil kun være muligt at udleje en del af en bygning, hvis der er permanent adskillelse mellem bygningsdelene. 10

15 Udlejningen kan finde sted under forudsætning af, at det anmeldes skriftlig til Plantedirektoratet. Anmeldelsen skal ske inden dyr eller produkter anbringes på den økologiske ejendom og skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på lejer/forpagter. I hvilken periode bygningen er udlejet/bortforpagtet. Kopi af forpagtnings- eller lejeaftale, med begge parters underskrift. Lejekontrakten er dokumentation for, at bygningen og hvad der foregår i bygningen ikke længere er udlejers ansvar. En skitse over bygningens beliggenhed i forhold til andre bygninger på ejendommen. Det skal tydeligt fremgå, hvilken bygning, der udlejes. Hvis der alene udlejes en del af en bygning, skal det tydeligt fremgå af skitsen, hvilken del der udlejes. Alle adgangsveje (døre, porte o.l.) til den lejede del af bygningen skal indtegnes på skitsen. En redegørelse for sikringen af den fysiske adskillelse mellem de økologiske produkter/dyr, der hører til ejendommen og de produkter/dyr, der kommer i de udlejede/bortforpagtede bygninger. Hvis der i den udlejede bygning opstaldes dyr skal der desuden gøres rede for, hvordan foder til og gødning fra dyrene forventes opbevaret, så det holdes adskilt fra produkter på den økologiske bedrift. Udlejning/bortforpagtning skal anmeldes såvel, hvor der udlejes/bortforpagtes til en ikke-økolog, som hvor der udlejes/bortforpagtes til en økolog. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket, der kan anvendes til anmeldelse af udlejning/bortforpagtning af bygninger, se bilag Leje/tilforpagtning af bygninger En bygning, der er lejet eller tilforpagtet, medregnes til den økologiske bedrift, også selvom bygningen er beliggende på en ikke-økologisk ejendom. Ved leje/tilforpagtning af en bygning fra en ikke-økologisk ejendom er det en forudsætning, at der er en klar, fysisk adskillelse mellem den lejede/forpagtede bygning og de øvrige bygninger på den ikke-økologiske ejendom. Klar fysisk adskillelse er som udgangspunkt, at hele bygningen lejes/forpagtes. Det vil kun være muligt at leje en del af bygningen, hvis der er permanent adskillelse mellem bygningsdelene. Plantedirektoratet skal have mulighed for at kontrollere den lejede/tilforpagtede bygning ved kontrolbesøg. Leje/tilforpagtning af en bygning kan finde sted under forudsætning af, at det anmeldes skriftlig til Plantedirektoratet, inden opbevaring/opstaldning finder sted. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: 11

16 Adresse på den lejede/forpagtede bygning I hvilken periode bygningen er lejet/tilforpagtet Kopi af forpagtnings- eller lejeaftale på bygningen, med begge parters underskrift. Lejekontrakten er dokumentation for, at lejer har fuld råderet over bygningen og har det fulde ansvar for adskillelsen mellem bygningen og den ikke-økologiske ejendom En skitse over bygningens beliggenhed i forhold til andre bygninger på ejendommen. Det skal tydeligt fremgå, hvilken bygning, der lejes. Hvis der alene lejes en del af en bygning, skal det tydeligt fremgå af skitsen, hvilken del der lejes. Alle adgangsveje (døre, porte o.l.) til den lejede del af bygningen skal indtegnes på skitsen. Redegørelse for sikringen af den fysiske adskillelse mellem økologiske produkter/dyr og ikke-økologiske produkter/dyr. Hvis der i den lejede bygning opstaldes dyr, skal der desuden gøres rede for, hvordan foder til og gødning fra dyrene forventes opbevaret, så det holdes adskilt fra produkter på den ikkeøkologiske ejendom. Leje/tilforpagtning af en bygning skal anmeldes til Plantedirektoratet, også når det drejer sig om leje/tilforpagtning af en bygning hos en økolog. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket, der kan anvendes til anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygninger, se bilag Opbevaring af ikke-økologisk produkt På økologiske bedrifter er det kun muligt/tilladt at opbevare produkter, der må anvendes på bedriften. Der er dog enkelte undtagelser: Egen ikke-økologiske avl Avl fra egne ikke-økologiske arealer kan opbevares på den økologiske bedrift, hvis avlen er klart, fysisk adskilt fra omlægnings- eller økologiske produkter. Produkter til ikke-økologisk produktion Hvis der på bedriften er en ikke-økologisk produktion, som f.eks. husdyrhold til eget brug, må ikke-økologiske produkter til denne produktion opbevares på bedriften. Produkterne skal opbevares, så de er klart, fysisk adskilt fra økologiske produkter. Andres ikke-økologiske produkter Hvis det ikke er muligt at udleje/bortforpagte en hel bygning til opbevaring (se afsnit og 2.2.3), er det dog frem til 31. december 2007 muligt at opbevare anden ejers ikke-økologiske produkt på en økologisk bedrift. Opbevaringen er mulig under følgende forudsætninger: 12

17 Der er sket anmeldelse til Plantedirektoratet senest fem dage før opbevaringen. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af blanketten Anmeldelse af opbevaring af ikke-økologisk produkt på økologisk bedrift, se bilag 7. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Det opbevarede produkt er af en anden art end de produkter, der i øvrigt opbevares i bygningen. Produktet er ubehandlet. Produktet ikke består af, indeholder eller er fremstillet ved hjælp af GMO. Plantedirektoratet har mulighed for at kontrollere opbevaringen ved kontrolbesøg. Efter den 31. december 2007 er det ikke længere muligt at opbevare andres ikkeøkologiske produkter på en økologisk bedrift. Brændselskorn Ikke-økologisk korn, der skal anvendes til brændsel kan frem til 31. december 2007 opbevares på den økologiske bedrift. Opbevaringen er mulig under følgende forudsætninger: Mængde og art af korn klart og entydigt skal fremgå af bedriftens regnskab. Der skal føres en særskilt og opdateret fortegnelse over indkøbt og anvendt korn med saldoopgørelse, herunder kornart og mængde, samt indkøbsdato og forbrugsperiode. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Det opbevarede produkt er af en anden art end de produkter, der i øvrigt opbevares i bygningen. Produktet er ubehandlet. Produktet ikke består af, indeholder eller er fremstillet ved hjælp af GMO. Der skal være sket anmeldelse til Plantedirektoratet senest fem dage før opbevaring og anvendelse af brændselskornet. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: Kornets placering på bedriften, skitseret på kort e.l. Redegørelse for adskillelsen mellem det ikke-økologiske korn og eventuelle økologiske produkter. Ved samtidig drift gælder dog særlige regler ved opbevaring, se afsnit Lønbehandling (rensning/tørring) af korn og markfrø samt opbevaring af økologiske produkter på ikke-økologisk bedrift/virksomhed Økologisk korn og markfrø tilhørende en økologisk bedrift kan renses, tørres og/eller opbevares på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed. Øvrige økologiske markafgrøder samt foderprodukter tilhørende en økologisk bedrift kan opbevares på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed, men må ikke renses eller tørres der. 13

18 Lønbehandling og opbevaring på ikke-økologisk enhed forudsætter at: Der er sendt en anmeldelse til Plantedirektoratet senest fem dage før. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger som fremgår af blanketten Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 7. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum altid en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Ved lønbehandling (rensning/tørring) skal der også være en adskillelse i tid. Der ikke opbevares tilsvarende produkter i samme bygning. Plantedirektoratet har mulighed for at kontrollere opbevaringen ved kontrolbesøg. Når produktet forlader den ikke-økologiske bedrift/virksomhed, skal den ansvarshavende skrive under på at produktet har været holdt adskilt fra ikkeøkologiske produkter. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket som kan anvendes, Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed se bilag 7. Denne blanket skal opbevares på den økologiske bedrift. Ved samtidig drift gælder dog særlige regler ved opbevaring, se afsnit Græsning Dyr fra ikke-økologiske bedrifter kan afgræsse økologiske arealer i en begrænset periode hvert år. Forudsætningerne fremgår af afsnit En økologisk producent kan også leje græsningsret på en ikke-økologisk bedrift efter de retningslinier, der fremgår af afsnit Samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk enhed Samme ejer kan drive en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed på samme tid, hvis den økologiske enheds arealer, produktions- og opbevaringssteder er klart adskilte fra den ikke-økologiske enhed. Der skal søges om tilladelse til samtidig drift i Plantedirektoratet, og driften kan tidligst begynde, når der er givet skriftlig tilladelse fra Plantedirektoratet. Hvis bedriften endnu ikke er autoriseret, og der ønskes tilladelse til samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk driftsenhed, skal ansøgningen om tilladelse indsendes sammen med ansøgningen om autorisation. Ansøgningen om samtidig drift skal indeholde en redegørelse for, at bedriften opfylder nedenstående betingelser, samt kort eller skitser, der viser de forskellige enheders placering og afgrænsning i forhold til hinanden. Endvidere skal ansøgningen indeholde en oversigt over hvilke marker, der hører til hvilken enhed. 14

19 Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå tilladelse til samtidig drift: De to enheder skal permanent være klart og tydeligt fysisk adskilte. Der må ikke være dyr af samme art på den økologiske og den ikke-økologiske enhed (parallelavl), se afsnit Der må som udgangspunkt ikke dyrkes samme planteart på arealer med forskellig økologisk status (parallelavl), se afsnit 3.2. Der findes dog enkelte undtagelser, hvor det er tilladt at dyrke samme art på henholdsvis den økologiske og den ikkeøkologiske enhed, se afsnit 3.2. Plantedirektoratet skal have adgang til begge enheder og regnskaberne for disse. Der skal føres separate regnskaber for hver enhed. Hvert regnskab skal indeholde oplysninger om oprindelsen, arten og mængden af rå- og hjælpestoffer og anvendelsen af disse, samt over arten, mængden og modtagerne af alle udgående produkter. Regnskaberne skal være ajourførte og være på bedriften. Ved kontrolbesøg skal regnskaberne kunne forevises fysisk adskilte for hver enhed. Regnskaberne kan være en posteringsbalance ajourført med bilags- /regnskabsmaterialet. Hvis der er husdyrhold på enten den ene eller begge enheder skal der laves en ajourført liste over enhedens besætning, herunder tilgang og afgang af dyr (dato og antal). Hvis der anvendes ikke-økologiske foderstoffer eller omlægningsfoder på den økologiske enhed, skal der være en ajourført foderplan på bedriften. Efter afslutning af gødningsregnskabets planperiode skal der både laves et samlet gødningsregnskab for hele bedriften og en særskilt gødningsopgørelse for den økologiske enhed. Denne gødningsopgørelse skal indeholde oplysninger om den økologiske enheds egen produktion af husdyrgødning, samt start- og slutlager af husdyrgødning for planperioden. Opgørelsen skal også indeholde oplysninger om import/eksport af husdyrgødning, og enhedens harmoniareal i planperioden. Gødningsopgørelsen for den økologiske enhed skal ske på et særligt skema, se bilag 7. Skemaet skal indsendes til Plantedirektoratet, Sektor for Økologi, senest den 31. marts. Al overførsel af gødning til og fra både den økologiske enhed og den ikke økologiske enhed skal dokumenteres senest ved gødningsoverførslen. Dokumentationen skal følge de retningslinier, der fremgår af afsnit og skal ske på et særligt skema, se bilag 7. Dokumentationen skal opbevares på bedriften mindst 5 år efter planperiodens ophør. Dokumentation på gødningsoverførsel skal også laves ved overførsel af gødning mellem samme ejers økologiske enhed og ikke-økologiske enhed, se bilag 7. Dokumentationen skal udarbejdes inden overførslen finder sted og skal opbevares på bedriften mindst 5 år efter. 15

20 Der skal søges om en ny tilladelse til samtidig drift, hvis der ændres i de forudsætninger, som har dannet grundlag for tilladelsen til samtidig drift. Hvis det ønskes, at produkter/dyr fra den ene enhed skal opbevares/opstaldes på den anden enhed, skal der være givet tilladelse fra Plantedirektoratet, inden opbevaringen/opstaldningen kan finde sted. 2.4 Skov, hegn, vildtremiser m.m. Hvis der hører arealer med skov, hegn eller vildtremiser til den økologiske bedrift, er disse arealer normalt underlagt de økologiske produktionsregler. Det vil blandt andet sige, at der på skovarealerne kun må bruges de gødninger og plantebeskyttelsesmidler, der er tilladte til økologisk produktion. Eventuelt foder til vildt skal også være tilladt efter de økologiske produktionsregler. Træ og vedprodukter kan aldrig sælges som økologiske, da de ikke er omfattet af økologireglerne. Der stilles ikke krav om, at der skal anvendes økologiske planter ved etablering eller genplantning af skov eller hegn på en økologisk bedrift. Der gælder dog særlige regler for juletræer og pyntegrønt, se afsnit Der gælder de samme regler for udsæd, som på produktionsarealer, hvis der sås frø i skov, hegn eller vildtremiser, se afsnit 3.3. Et skovareal skal indberettes med en omlægningsdato, hvis arealet ønskes anvendt til økologisk produktion, f. eks. som græsningsskov for økologiske dyr, eller hvis indsamlede planter og plantedele (f.eks. svampe og bær) ønskes solgt som økologiske. Omlægningstiden for et skovareal er afhængig af hvilket produkt, der hentes i skoven. For eksempel skal et skovareal med permanent græs, se afsnit og tabel 3.1, have været under omlægning i 12 måneder, før græsset, som dyrene henter i en græsningskov, kan regnes som økologisk. I tilfælde hvor der f.eks. skal høstes økologiske frugter eller nødder, skal arealet have været under omlægning i 36 måneder. 2.5 Indsamling af spiselige planter og plantedele fra vild natur Som noget særligt er det muligt at indsamle spiselige planter og plantedele fra vilde naturområder, dvs. arealer som ikke ligger under den økologiautoriserede enhed, og sælge disse som økologiske. Det er dog en forudsætning at: indsamlingen ikke har nogen destabiliserende virkning på de naturlige levesteder for arterne i indsamlingsområdet eller på bevarelsen af disse arter, og det kan dokumenteres, at arealet i tre år inden indsamlingen ikke er blevet behandlet med andre produkter end dem, der må anvendes indenfor økologisk jordbrugsproduktion. 16

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2005 Gældende fra den 27. maj 2005 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter.

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Februar 2005 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Februar 2005 Gældende fra den 28. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Juli 2004 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juli 2004 Gældende fra den 9. juli 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER 8 2.1 OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 8 2.2 KLAR

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Juni 2011 Figur 1 Figur 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 VEJLEDNING OM ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION/ JANUAR 2015 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion April 2017 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion April 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg Landbrugsstyrelsen - Økologikontrollen 29. november 2017, Marianne Christensen, Økologikontrollør Hvem er vi? Vi er ca. 130 jordbrugskontrollører fra fem lokale afdelinger

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. BEK nr 716 af 27/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0117-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. November 2005. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Gældende fra den 1. november 2005 Ministeriet

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Økologisk Jordbrugsproduktion

Økologisk Jordbrugsproduktion Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for 2003...

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Tekst og redaktion: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 2.udgave Ministeriet for FødevarerLandbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord... 3 I. Kort sagt om omlægning

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 1)

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 1) Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 1) I medfør af 2, 8, 12, stk. 2, og 13 i lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Nupark, den 23. februar 2016 Birgit Ingvorsen REGLER OG KONTROL AF ØKOLOGISK JORDBRUG

Nupark, den 23. februar 2016 Birgit Ingvorsen REGLER OG KONTROL AF ØKOLOGISK JORDBRUG Nupark, den 23. februar 2016 Birgit Ingvorsen REGLER OG KONTROL AF ØKOLOGISK JORDBRUG EMNER Udvalgte (relevante) regler for mark og stald Logbøger og dokumentation for planter og dyr Hvad skal du være

Læs mere

GMO. - regler og godkendelse. GMO konference 2011. Danmarks Landboungdom. Af Bruno Sander Nielsen

GMO. - regler og godkendelse. GMO konference 2011. Danmarks Landboungdom. Af Bruno Sander Nielsen GMO - regler og godkendelse GMO konference 2011 Danmarks Landboungdom Af Bruno Sander Nielsen GMO er gennemreguleret Der må i EU ikke markedsføres en GMO eller produkter produceret herfra med mindre der

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Økologisk mælkeproduktion muligheder og udfordringer v/ Kirstine Lauridsen, agronom, DL, Økologisk Landsforening Landbrugsafdelingen, mail: KL@okologi.dk

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed

Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Vejledning til udfyldning af skemaet: Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed, skal anvendes af virksomheder, der ønsker

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for økologiautoriserede virksomheder underlagt Plantedirektoratets økologikontrol December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Marts 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Marts 2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning for konventionelle og økologiske jordbrugere der har lidt er økonomisk tab på grund af forekomst af genetisk modificeret (GM) materiale i deres afgrøde Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen)

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Kontrol (Budgetterede kontroller i 2012) Årlig økologikontrol + stikprøvekontrol (antal 3000) Kort beskrivelse af kontrollens fokus Fokus

Læs mere

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg

Dyrlæge i økologiske. kvæg besætninger. www.landscentret.dk/okokvaeg Dyrlæge i økologiske kvæg besætninger www.landscentret.dk/okokvaeg 9 Dyrlæge i økologiske kvægbesætninger Det kan være svært at overskue produktionsreglerne omkring økologisk jordbrug. Hvert år bliver

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER INGE T. KRISTENSEN DCA RAPPORT NR. 015 DECEMBER 2012 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse,

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger 2008 Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Økologisk biavl i Danmark

Økologisk biavl i Danmark Økologisk biavl i Danmark 17.30-18.30 Velkomst og spisning 18.30-19.00 Jeffrey Gilmour, Landbrugsstyrelsen. Ansøgningsprocedure, regler og kontrolsystem 19.00-19.30 Peter Sjøgren. Erfaringer fra det første

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere