Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006"

Transkript

1 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006

2

3

4

5 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter. Formålet med reglerne er at sikre, at de produkter, der markedsføres som økologiske, også er produceret efter de økologiske principper. Vejledningen retter sig hovedsageligt til: Landmænd og andre, der har en økologisk produktion. Konsulenter, der rådgiver om økologisk jordbrugsproduktion. I vejledningen er det muligt at finde viden om: hvordan økologisk jord skal dyrkes for at avlen er økologisk. hvordan husdyrholdet skal holdes før kødet eller mælken er økologisk. hvordan det er muligt at markedsføre økologiske produkter. import og eksport af økologiske produkter. hvordan der søges om autorisation. hvilke oplysninger Plantedirektoratet skal have fra autoriserede bedrifter. hvordan kontrollen af autoriserede bedrifter foregår. Plantedirektoratet har desuden udarbejdet forskellige vejledninger til virksomheder, der behandler, opbevarer eller sælger produkter til brug for økologisk jordbrugsproduktion. Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen, og direktoratet vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKO-meddelelse, på hjemmesiden, hvoraf ændringerne m.m. vil fremgå. Vejledningen gælder fra den 6. oktober 2006.

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 6 2 GENERELLE PRINCIPPER OMLÆGNING TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION KLAR FYSISK ADSKILLELSE Skel Udlejning/bortforpagtning af bygninger Leje/tilforpagtning af bygninger Opbevaring af ikke-økologisk produkt Lønbehandling (rensning/tørring) af korn og markfrø samt opbevaring af økologiske produkter på ikke-økologisk bedrift/virksomhed Græsning SAMTIDIG DRIFT AF EN ØKOLOGISK OG EN IKKE-ØKOLOGISK ENHED SKOV, HEGN, VILDTREMISER M.M INDSAMLING AF SPISELIGE PLANTER OG PLANTEDELE FRA VILD NATUR TRANSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER KØB AF ØKOLOGISKE PRODUKTER GENNEM MELLEMHANDLER 17 3 ØKOLOGISK PLANTEAVL OMLÆGNING Længden af omlægningstiden Forlængelse af omlægningstiden Nedsat omlægningstid på brakarealer og udyrkede arealer under enkeltbetalingsordningen samt MVJ-arealer Nedsat omlægningstid for øvrige natur- og landbrugsarealer og væksthuse PARALLELAVL Hvornår der er parallelavl Hvornår der ikke er parallelavl Undtagelser for parallelavl FRØ, SÆDEKORN, PLANTEFORMERINGSMATERIALE OG PLANTER Generelt Kategorisering af frø og formeringsmateriale Den økologiske frødatabase) (Database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale) Anvendelse af ikke-økologisk frø eller vegetativt formeringsmateriale Økologiske græsfrøblandinger Fremavl - produktion af certificeret frø og formeringsmateriale Udplantningsplanter til produktion af planter Planter, der ikke anvendes til produktion Juletræer og pyntegrønt Frø på arealer under omlægning Dokumentation 35 2

7 3.4 GØDNINGS- OG JORDFORBEDRINGSMIDLER Gødskning Maksimal tildeling af kvælstof Ikke-økologisk gødning Dokumentation ved overførsel af gødning Indberetning af gødningsoplysninger VOKSEMEDIER TIL ØKOLOGISK GARTNERI- OG PLANTEPRODUKTION KOMPOST TIL BRUG VED DYRKNING AF SVAMPE M.M PLANTEBESKYTTELSE Tilladte midler og metoder Midler, der undtagelsesvis kan anvendes ved akut fare for afgrøden 40 4 ØKOLOGISK HUSDYRHOLD OMLÆGNING Generelt Logbog Dokumentation ved indkøb af dyr Omlægningstid Genomlægning Parallelavl Samtidig omlægning Husdyrhold til eget brug Hestehold på økologiske bedrifter Hesteordningen AVL OG IDENTIFIKATION Generelt Etablering af en besætning Førstegangsetablering - efter det 4. omlægningsår Fornyelse og genetablering Sanering Supplering og fornyelse med ikke-økologiske hundyr til avl Forhøjet supplering med ikke-økologiske hundyr til avl Supplering med ikke-økologiske handyr til avl Reproduktion Identifikation af dyr Transport af økologiske dyr mellem økologiske bedrifter FODER Generelt Omlægningsfoder Grovfoder Ikke-økologisk foder Foderblandinger Særligt for pattedyr - mælkefodring Særligt for planteædere - egenproduktion Særligt for fjerkræ - ægprodukter Genetisk modificeret materiale (GMO) Fodermidler af mineralsk oprindelse Tilsætningsstoffer 57 3

8 Hjælpestoffer til foderfremstilling AFGRÆSNING Generelt Græsningsret Samgræsning Afgræsning med ikke-økologiske dyr Afgræsning af omlægningsmarker OPSTALDNING AF PATTEDYR Generelle krav Belægningsgrad Opmåling af stalde Overgangsordning for staldbygninger Indendørsforhold, generelle forhold Kvæg, indendørsforhold Løbegårde til tyre Overgangsordning for kvægopstaldning Overgangsordning for kalveopstaldning Indendørsforhold for svin Overgangsordninger for svin Indendørsforhold for får og geder Overgangsordning for får og geder UDEFORHOLD PATTEDYR Generelle forhold Opstaldning i hytter, telte m.m Opstaldning i hytter og telte m.m. med adgang til en mindre løbegård Fluebeskyttelse på græs OPSTALDNING AF FJERKRÆ Generelle krav Belægningsgrad og flokstørrelse for fjerkræ Overgangsordninger for fjerkræ Indendørsforhold - fjerkræ Udendørsforhold - fjerkræ Slagtealder for fjerkræarterne SYGDOMSBEHANDLING Behandling Behandlingsregnskab Genomlægning af behandlede dyr Tilbageholdelsestid Medicinlogbog Registrering, adskillelse og mærkning Forebyggelse Efterbehandling Hormonel regulering Opbevaring af medicin Isolering af syge dyr Sanering/bekæmpelse Operative indgreb - kastration, halekupering, tandslibning, afhorning m.m. 88 4

9 5 MARKEDSFØRING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER OG HJÆLPESTOFFER SALG TIL DEN ENDELIGE FORBRUGER Stalddørssalg Salg fra gårdbutik KØB OG SALG MELLEM ØKOLOGISKE BEDRIFTER ELLER VIRKSOMHEDER MÆRKNING AF ØKOLOGISKE PRODUKTER Ø-mærket Udsæd m.v Gødning Plantebeskyttelsesmidler Foder 92 6 IMPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER FRA TREDJELANDE 93 7 EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER CERTIFIKAT FOR JORDBRUGSBEDRIFTER PARTICERTIFIKAT KONTROLDOKUMENT FOR UDENLANDSKE KONTROLORGANERS SUPPLERENDE REGLER 95 8 AUTORISATION, INDBERETNING OG KONTROL AF ØKOLOGISKE JORDBRUGSBEDRIFTER AUTORISATIONSANSØGNING KONTROL Kontrolordning for bedrifter uden salg ADGANG TIL REGNSKABER OG BEDRIFTEN OVERTRÆDELSE AF REGLERNE INDBERETNING INDBERETNING AF ÆNDRINGER PÅ BEDRIFTEN Ændring af omlægningstidspunkter Ændring vedrørende arealer Ændringer vedrørende husdyr PRODUCENTSKIFTE OG OPHØR OVERTAGELSE AF EJENDOM Økolog overtager ikke-økologisk ejendom Ikke-økolog overtager økologisk ejendom eller areal STATUSRAPPORT FOR ØKOLOGISKE JORDBRUGSBEDRIFTER KLAGE LOVGRUNDLAG 103 BILAGSFORTEGNELSE 104 STIKORDSREGISTER SE BAGERST 5

10 1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at beskrive de regler, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter. Plantedirektoratet har desuden udarbejdet en vejledning til virksomheder, der behandler, opbevarer eller sælger produkter til brug for økologisk jordbrugsproduktion. Administrationen af det økologiske regelsæt er delt mellem: - Plantedirektoratet, der varetager administration og kontrol af reglerne om økologisk jordbrugsproduktion og om markedsføring af økologisk frø, sædekorn, vegetativt planteformeringsmateriale, foderstoffer, gødning og nonfood produkter: Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: / - Fødevarestyrelsen, der varetager administration og kontrolkoordinering i relation til reglerne om markedsføring, forarbejdning, mærkning m.v. af økologiske levnedsmidler: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: / - Direktoratet for FødevareErhverv, der varetager reglerne om offentlig støtte til fremme af økologisk jordbrug: Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: / Plantedirektoratet vil løbende opdatere vejledningen, og direktoratet vil i den forbindelse lægge et nyhedsbrev, ØKO-meddelelse, på hjemmesiden, hvoraf ændringerne m.m. vil fremgå. Den senest opdaterede vejledning kan ses på hjemmesiden. 6

11 På hjemmesiden er det endvidere muligt at finde diverse blanketter, der skal anvendes i økologisk jordbrugsproduktion, en liste over autoriserede økologer, lovstof vedrørende økologi, m.m. Det bemærkes, at økologireglerne ikke erstatter andre regler, der regulerer dansk jordbrugsproduktion. Er et område reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal alle regler derfor overholdes. Denne vejledning gælder fra den 6. oktober

12 2 GENERELLE PRINCIPPER Den økologiske produktionsmetode skal bidrage til at udvikle et bæredygtigt jordbrug. I økologisk jordbrug skal jordens frugtbarhed og den biologiske aktivitet i jorden opretholdes eller øges ved dyrkning af bælgplanter, grøngødning eller planter med dybt rodnet, og ved nedmuldning af økologisk husdyrgødning eller andet økologisk materiale. Dyrkningen skal ske efter en fornuftig flerårig sædskifteplan. Husdyrbruget skal bidrage til ligevægten i landbrugsbedriften ved at afdække afgrødernes behov for næringsstoffer og forbedre jordbundens organiske materiale. Husdyrbruget kan på denne måde bidrage til at skabe og vedligeholde samspillet mellem jordbund og planter, planter og dyr og dyr og jordbund. Husdyravlen skal være baseret på naturlige metoder, og dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov skal tilgodeses. Produktion af husdyr på økologiske bedrifter kræver, at der er jord til bedriften, idet jordløs produktion ikke ses at være i overensstemmelse med ovenstående generelle principper for økologisk jordbrugsproduktion. Jordtilliggende skal i denne sammenhæng forstås som et eller flere arealer med produktion af foder- og/eller salgsafgrøder. Jordbrugsprodukter, som for eksempel mælk, kød og grøntsager, kan kun mærkes, sælges eller markedsføres som økologiske, hvis de er produceret efter de regler, der gælder for økologisk produktion (økologireglerne). Desuden skal produktionen, hvis den foregår i Danmark, ske på en bedrift, der er godkendt af Plantedirektoratet (autoriseret). Vedrørende autorisation af økologiske jordbrugsbedrifter se afsnit 8.1. Økologisk produktion kan kun ske på arealer, som Plantedirektoratet har kendskab til, dvs. som er indberettet til Plantedirektoratet. Dette gælder også for marginale jorder som for eksempel hegn, krat eller mose, som man ønsker at anvende i produktionen. Disse arealer skal være indberettet og have begyndt omlægning, før for eksempel økologiske dyr kan afgræsse arealerne. I økologisk produktion må der ikke anvendes genetisk modificerede organismer (GMO) eller produkter, der består af, indeholder eller er fremstillet ved brug af GMO. Dette gælder dog ikke veterinære lægemidler, se afsnit 4.8. Bestemmelser om genetisk modificeret materiale i økologiske produkter er beskrevet i de enkelte afsnit. 2.1 Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion omfatter hele bedriften. En bedrift kan bestå af flere ejendomme og være landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed. 8

13 Med til bedriften regnes både ejede og tilforpagtede arealer og bygninger. For at kunne omlægge en bedrift til økologisk produktion, skal du have fuld rådighed over arealer, bygninger og dyr. Det betyder, at du bærer det fulde ansvar for driften og forvaltningen af dem. Hvis du vil omlægge forpagtede arealer eller bygninger, skal du sikre dig, at forpagtningskontrakten giver dig fuld rådighed over dem, se endvidere afsnit Bortforpagtede arealer og bygninger hører ikke med til bedriften. En bedrift kan bestå af én eller flere selvstændige produktionsenheder. Hele bedriften skal omlægges til økologisk produktion. Det vil sige, at såvel hele bedriftens husdyrhold, som bedriftens matrikulære areal skal omlægges. For eksempel er gårdsplads, markvej og læhegn, hvis disse hegn står på bedriftens matrikulære areal også omfattet af økologireglerne. Der findes dog undtagelser fra kravet om at hele bedriften skal omlægges: Samtidig drift. Hvis der på bedriften er en klar og tydelig adskillelse mellem de forskellige produktionsenheder, er det muligt at opnå tilladelse til samtidig drift. Samtidig drift gør det muligt at holde én eller flere enheder udenfor omlægningen til økologi. Det er en betingelse, at kravene, der fremgår af afsnit 2.3 er opfyldte. Køkken- og prydhaver, der er klart adskilte fra den øvrige del af bedriften, skal ikke omlægges til økologi. Der må dog ikke dyrkes samme planteart i den ikkeøkologiske have som på de økologiske arealer, og produkterne skal anvendes til eget brug. Der må således ikke ske salg af produkter fra haven - hverken som økologiske eller ikke-økologiske. Eventuelle hjælpestoffer til den ikkeøkologiske have må ikke opbevares i driftsbygningerne. Hvis der alligevel sælges produkter fra haven, som ikke er dyrket efter de økologiske regler, skal der søges om tilladelse til samtidig drift. Husdyrhold, hvor dyrene og produkter fra dyrene kun er til eget brug. Dyrene behøver ikke at blive omlagt, men de skal altid indberettes. Se afsnit 4.1.8, hvad der forstås ved husdyrhold til eget brug, og hvilke betingelser der er for at have husdyrhold til eget brug. Skov, hvorfra der ikke anvendes eller produceres landbrugsprodukter, skal ikke omlægges til økologi. Arealet må dog ikke sprøjtes eller gødskes, og skal i visse tilfælde omlægges, se afsnit 2.4. Alle dyr og arealer skal have begyndt omlægning til økologisk produktion inden udgangen af det 4. kalenderår efter det år, hvor omlægningen begyndte. 9

14 Eksempel Hvis de første arealer begyndte omlægning i april 2001, skal alle øvrige arealer være under omlægning senest den 1. december 2005, og alle dyrene skal have begyndt omlægning senest den 31. december Arealer eller husdyr, der tilkøbes eller tilforpagtes efter omlægningens 4. kalenderår skal omlægges straks. Det gælder også arealer, der kommer tilbage til bedriften efter at have været bortforpagtede. Ved køb af hel ejendom, se afsnit Klar fysisk adskillelse Den økologiske produktion skal ske på en bedrift (produktionsenhed), som er klart adskilt fra bedrifter (produktionsenheder), der ikke producerer efter de økologiske produktionsregler Skel Økologiske og ikke-økologiske arealer skal være klart adskilte. Et tydeligt skel kan enten være en udyrket bræmme på mindst ½ meter med beplantning, der adskiller sig fra afgrøderne på markerne, eller et ubrudt, permanent hegn, der forhindrer græsning ind på et ikke-økologisk areal. Adskillelsen må ikke kunne flyttes. Det betyder, at trådhegn eller en bræmme med bar jord ikke er tilstrækkelig adskillelse. Hvis der på en bedrift, som er under omlægning, er arealer med forskellig økologisk status, er der ikke krav om permanente skel mellem disse arealer. Der skal dog være en tydelig adskillelse mellem økologiske arealer/arealer under omlægning og arealer, der endnu ikke er begyndt omlægning. Hvis der er mistanke om, at et økologisk areal har fået tilført handelsgødning eller plantebeskyttelsesmidler, f.eks. ved vinddrift fra en nabo, skal Plantedirektoratet straks kontaktes. Plantedirektoratet vil derefter vurdere skadens indflydelse på arealets økologiske status. Selvom spredningen er sket fra nabobedriften, skal det berørte areal omlægges igen Udlejning/bortforpagtning af bygninger Er der en klar og tydelig adskillelse mellem en bygning og resten af en økologisk ejendom, kan stalde og opbevaringsfaciliteter på den økologiske ejendom bortforpagtes, udlejes eller udlånes. Klar adskillelse er som udgangspunkt, at hele bygningen bortforpagtes/udlejes. Det vil kun være muligt at udleje en del af en bygning, hvis der er permanent adskillelse mellem bygningsdelene. 10

15 Udlejningen kan finde sted under forudsætning af, at det anmeldes skriftlig til Plantedirektoratet. Anmeldelsen skal ske inden dyr eller produkter anbringes på den økologiske ejendom og skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på lejer/forpagter. I hvilken periode bygningen er udlejet/bortforpagtet. Kopi af forpagtnings- eller lejeaftale, med begge parters underskrift. Lejekontrakten er dokumentation for, at bygningen og hvad der foregår i bygningen ikke længere er udlejers ansvar. En skitse over bygningens beliggenhed i forhold til andre bygninger på ejendommen. Det skal tydeligt fremgå, hvilken bygning, der udlejes. Hvis der alene udlejes en del af en bygning, skal det tydeligt fremgå af skitsen, hvilken del der udlejes. Alle adgangsveje (døre, porte o.l.) til den lejede del af bygningen skal indtegnes på skitsen. En redegørelse for sikringen af den fysiske adskillelse mellem de økologiske produkter/dyr, der hører til ejendommen og de produkter/dyr, der kommer i de udlejede/bortforpagtede bygninger. Hvis der i den udlejede bygning opstaldes dyr skal der desuden gøres rede for, hvordan foder til og gødning fra dyrene forventes opbevaret, så det holdes adskilt fra produkter på den økologiske bedrift. Udlejning/bortforpagtning skal anmeldes såvel, hvor der udlejes/bortforpagtes til en ikke-økolog, som hvor der udlejes/bortforpagtes til en økolog. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket, der kan anvendes til anmeldelse af udlejning/bortforpagtning af bygninger, se bilag Leje/tilforpagtning af bygninger En bygning, der er lejet eller tilforpagtet, medregnes til den økologiske bedrift, også selvom bygningen er beliggende på en ikke-økologisk ejendom. Ved leje/tilforpagtning af en bygning fra en ikke-økologisk ejendom er det en forudsætning, at der er en klar, fysisk adskillelse mellem den lejede/forpagtede bygning og de øvrige bygninger på den ikke-økologiske ejendom. Klar fysisk adskillelse er som udgangspunkt, at hele bygningen lejes/forpagtes. Det vil kun være muligt at leje en del af bygningen, hvis der er permanent adskillelse mellem bygningsdelene. Plantedirektoratet skal have mulighed for at kontrollere den lejede/tilforpagtede bygning ved kontrolbesøg. Leje/tilforpagtning af en bygning kan finde sted under forudsætning af, at det anmeldes skriftlig til Plantedirektoratet, inden opbevaring/opstaldning finder sted. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: 11

16 Adresse på den lejede/forpagtede bygning I hvilken periode bygningen er lejet/tilforpagtet Kopi af forpagtnings- eller lejeaftale på bygningen, med begge parters underskrift. Lejekontrakten er dokumentation for, at lejer har fuld råderet over bygningen og har det fulde ansvar for adskillelsen mellem bygningen og den ikke-økologiske ejendom En skitse over bygningens beliggenhed i forhold til andre bygninger på ejendommen. Det skal tydeligt fremgå, hvilken bygning, der lejes. Hvis der alene lejes en del af en bygning, skal det tydeligt fremgå af skitsen, hvilken del der lejes. Alle adgangsveje (døre, porte o.l.) til den lejede del af bygningen skal indtegnes på skitsen. Redegørelse for sikringen af den fysiske adskillelse mellem økologiske produkter/dyr og ikke-økologiske produkter/dyr. Hvis der i den lejede bygning opstaldes dyr, skal der desuden gøres rede for, hvordan foder til og gødning fra dyrene forventes opbevaret, så det holdes adskilt fra produkter på den ikkeøkologiske ejendom. Leje/tilforpagtning af en bygning skal anmeldes til Plantedirektoratet, også når det drejer sig om leje/tilforpagtning af en bygning hos en økolog. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket, der kan anvendes til anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygninger, se bilag Opbevaring af ikke-økologisk produkt På økologiske bedrifter er det kun muligt/tilladt at opbevare produkter, der må anvendes på bedriften. Der er dog enkelte undtagelser: Egen ikke-økologiske avl Avl fra egne ikke-økologiske arealer kan opbevares på den økologiske bedrift, hvis avlen er klart, fysisk adskilt fra omlægnings- eller økologiske produkter. Produkter til ikke-økologisk produktion Hvis der på bedriften er en ikke-økologisk produktion, som f.eks. husdyrhold til eget brug, må ikke-økologiske produkter til denne produktion opbevares på bedriften. Produkterne skal opbevares, så de er klart, fysisk adskilt fra økologiske produkter. Andres ikke-økologiske produkter Hvis det ikke er muligt at udleje/bortforpagte en hel bygning til opbevaring (se afsnit og 2.2.3), er det dog frem til 31. december 2007 muligt at opbevare anden ejers ikke-økologiske produkt på en økologisk bedrift. Opbevaringen er mulig under følgende forudsætninger: 12

17 Der er sket anmeldelse til Plantedirektoratet senest fem dage før opbevaringen. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af blanketten Anmeldelse af opbevaring af ikke-økologisk produkt på økologisk bedrift, se bilag 7. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Det opbevarede produkt er af en anden art end de produkter, der i øvrigt opbevares i bygningen. Produktet er ubehandlet. Produktet ikke består af, indeholder eller er fremstillet ved hjælp af GMO. Plantedirektoratet har mulighed for at kontrollere opbevaringen ved kontrolbesøg. Efter den 31. december 2007 er det ikke længere muligt at opbevare andres ikkeøkologiske produkter på en økologisk bedrift. Brændselskorn Ikke-økologisk korn, der skal anvendes til brændsel kan frem til 31. december 2007 opbevares på den økologiske bedrift. Opbevaringen er mulig under følgende forudsætninger: Mængde og art af korn klart og entydigt skal fremgå af bedriftens regnskab. Der skal føres en særskilt og opdateret fortegnelse over indkøbt og anvendt korn med saldoopgørelse, herunder kornart og mængde, samt indkøbsdato og forbrugsperiode. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Det opbevarede produkt er af en anden art end de produkter, der i øvrigt opbevares i bygningen. Produktet er ubehandlet. Produktet ikke består af, indeholder eller er fremstillet ved hjælp af GMO. Der skal være sket anmeldelse til Plantedirektoratet senest fem dage før opbevaring og anvendelse af brændselskornet. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: Kornets placering på bedriften, skitseret på kort e.l. Redegørelse for adskillelsen mellem det ikke-økologiske korn og eventuelle økologiske produkter. Ved samtidig drift gælder dog særlige regler ved opbevaring, se afsnit Lønbehandling (rensning/tørring) af korn og markfrø samt opbevaring af økologiske produkter på ikke-økologisk bedrift/virksomhed Økologisk korn og markfrø tilhørende en økologisk bedrift kan renses, tørres og/eller opbevares på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed. Øvrige økologiske markafgrøder samt foderprodukter tilhørende en økologisk bedrift kan opbevares på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed, men må ikke renses eller tørres der. 13

18 Lønbehandling og opbevaring på ikke-økologisk enhed forudsætter at: Der er sendt en anmeldelse til Plantedirektoratet senest fem dage før. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger som fremgår af blanketten Anmeldelse af lønbehandling (kun rensning/tørring af korn og markfrø) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed, se bilag 7. Der er klar, fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Klar adskillelse kan være adskilte rum i en bygning eller som minimum altid en fast skillevæg af en højde, der forhindrer sammenblanding. Ved lønbehandling (rensning/tørring) skal der også være en adskillelse i tid. Der ikke opbevares tilsvarende produkter i samme bygning. Plantedirektoratet har mulighed for at kontrollere opbevaringen ved kontrolbesøg. Når produktet forlader den ikke-økologiske bedrift/virksomhed, skal den ansvarshavende skrive under på at produktet har været holdt adskilt fra ikkeøkologiske produkter. Plantedirektoratet har udarbejdet en blanket som kan anvendes, Erklæring om adskillelse under lønbehandling (rensning/tørring) og opbevaring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed se bilag 7. Denne blanket skal opbevares på den økologiske bedrift. Ved samtidig drift gælder dog særlige regler ved opbevaring, se afsnit Græsning Dyr fra ikke-økologiske bedrifter kan afgræsse økologiske arealer i en begrænset periode hvert år. Forudsætningerne fremgår af afsnit En økologisk producent kan også leje græsningsret på en ikke-økologisk bedrift efter de retningslinier, der fremgår af afsnit Samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk enhed Samme ejer kan drive en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed på samme tid, hvis den økologiske enheds arealer, produktions- og opbevaringssteder er klart adskilte fra den ikke-økologiske enhed. Der skal søges om tilladelse til samtidig drift i Plantedirektoratet, og driften kan tidligst begynde, når der er givet skriftlig tilladelse fra Plantedirektoratet. Hvis bedriften endnu ikke er autoriseret, og der ønskes tilladelse til samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk driftsenhed, skal ansøgningen om tilladelse indsendes sammen med ansøgningen om autorisation. Ansøgningen om samtidig drift skal indeholde en redegørelse for, at bedriften opfylder nedenstående betingelser, samt kort eller skitser, der viser de forskellige enheders placering og afgrænsning i forhold til hinanden. Endvidere skal ansøgningen indeholde en oversigt over hvilke marker, der hører til hvilken enhed. 14

19 Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå tilladelse til samtidig drift: De to enheder skal permanent være klart og tydeligt fysisk adskilte. Der må ikke være dyr af samme art på den økologiske og den ikke-økologiske enhed (parallelavl), se afsnit Der må som udgangspunkt ikke dyrkes samme planteart på arealer med forskellig økologisk status (parallelavl), se afsnit 3.2. Der findes dog enkelte undtagelser, hvor det er tilladt at dyrke samme art på henholdsvis den økologiske og den ikkeøkologiske enhed, se afsnit 3.2. Plantedirektoratet skal have adgang til begge enheder og regnskaberne for disse. Der skal føres separate regnskaber for hver enhed. Hvert regnskab skal indeholde oplysninger om oprindelsen, arten og mængden af rå- og hjælpestoffer og anvendelsen af disse, samt over arten, mængden og modtagerne af alle udgående produkter. Regnskaberne skal være ajourførte og være på bedriften. Ved kontrolbesøg skal regnskaberne kunne forevises fysisk adskilte for hver enhed. Regnskaberne kan være en posteringsbalance ajourført med bilags- /regnskabsmaterialet. Hvis der er husdyrhold på enten den ene eller begge enheder skal der laves en ajourført liste over enhedens besætning, herunder tilgang og afgang af dyr (dato og antal). Hvis der anvendes ikke-økologiske foderstoffer eller omlægningsfoder på den økologiske enhed, skal der være en ajourført foderplan på bedriften. Efter afslutning af gødningsregnskabets planperiode skal der både laves et samlet gødningsregnskab for hele bedriften og en særskilt gødningsopgørelse for den økologiske enhed. Denne gødningsopgørelse skal indeholde oplysninger om den økologiske enheds egen produktion af husdyrgødning, samt start- og slutlager af husdyrgødning for planperioden. Opgørelsen skal også indeholde oplysninger om import/eksport af husdyrgødning, og enhedens harmoniareal i planperioden. Gødningsopgørelsen for den økologiske enhed skal ske på et særligt skema, se bilag 7. Skemaet skal indsendes til Plantedirektoratet, Sektor for Økologi, senest den 31. marts. Al overførsel af gødning til og fra både den økologiske enhed og den ikke økologiske enhed skal dokumenteres senest ved gødningsoverførslen. Dokumentationen skal følge de retningslinier, der fremgår af afsnit og skal ske på et særligt skema, se bilag 7. Dokumentationen skal opbevares på bedriften mindst 5 år efter planperiodens ophør. Dokumentation på gødningsoverførsel skal også laves ved overførsel af gødning mellem samme ejers økologiske enhed og ikke-økologiske enhed, se bilag 7. Dokumentationen skal udarbejdes inden overførslen finder sted og skal opbevares på bedriften mindst 5 år efter. 15

20 Der skal søges om en ny tilladelse til samtidig drift, hvis der ændres i de forudsætninger, som har dannet grundlag for tilladelsen til samtidig drift. Hvis det ønskes, at produkter/dyr fra den ene enhed skal opbevares/opstaldes på den anden enhed, skal der være givet tilladelse fra Plantedirektoratet, inden opbevaringen/opstaldningen kan finde sted. 2.4 Skov, hegn, vildtremiser m.m. Hvis der hører arealer med skov, hegn eller vildtremiser til den økologiske bedrift, er disse arealer normalt underlagt de økologiske produktionsregler. Det vil blandt andet sige, at der på skovarealerne kun må bruges de gødninger og plantebeskyttelsesmidler, der er tilladte til økologisk produktion. Eventuelt foder til vildt skal også være tilladt efter de økologiske produktionsregler. Træ og vedprodukter kan aldrig sælges som økologiske, da de ikke er omfattet af økologireglerne. Der stilles ikke krav om, at der skal anvendes økologiske planter ved etablering eller genplantning af skov eller hegn på en økologisk bedrift. Der gælder dog særlige regler for juletræer og pyntegrønt, se afsnit Der gælder de samme regler for udsæd, som på produktionsarealer, hvis der sås frø i skov, hegn eller vildtremiser, se afsnit 3.3. Et skovareal skal indberettes med en omlægningsdato, hvis arealet ønskes anvendt til økologisk produktion, f. eks. som græsningsskov for økologiske dyr, eller hvis indsamlede planter og plantedele (f.eks. svampe og bær) ønskes solgt som økologiske. Omlægningstiden for et skovareal er afhængig af hvilket produkt, der hentes i skoven. For eksempel skal et skovareal med permanent græs, se afsnit og tabel 3.1, have været under omlægning i 12 måneder, før græsset, som dyrene henter i en græsningskov, kan regnes som økologisk. I tilfælde hvor der f.eks. skal høstes økologiske frugter eller nødder, skal arealet have været under omlægning i 36 måneder. 2.5 Indsamling af spiselige planter og plantedele fra vild natur Som noget særligt er det muligt at indsamle spiselige planter og plantedele fra vilde naturområder, dvs. arealer som ikke ligger under den økologiautoriserede enhed, og sælge disse som økologiske. Det er dog en forudsætning at: indsamlingen ikke har nogen destabiliserende virkning på de naturlige levesteder for arterne i indsamlingsområdet eller på bevarelsen af disse arter, og det kan dokumenteres, at arealet i tre år inden indsamlingen ikke er blevet behandlet med andre produkter end dem, der må anvendes indenfor økologisk jordbrugsproduktion. 16

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Oktober 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Oktober 2004 Gældende fra den 18. oktober 2004 Ministeriet

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Autorisation & Produktion September 2013 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Autorisation & Produktion Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK s LANDBRUGSPOLITIK 1 INDHOLD En vision for dansk landbrug... 3 s LANDBRUGSPOLITIK Februar 2009 Natur og landbrug er i ubalance... 4 I: Fremtidens natur har mere plads... 5 II: Fremtidens landbrug er økologisk...

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation l Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kort 1, Visning af postnumre. Tabel Kort 3, Gennemsnitlig ejendomsstørrelse. Postnumre. Analyse af region og kommuner. Visning af postnummer og kommuner inden for

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Juni 2014 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: 14-60013-000003 TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Matr. nr: 74 Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev Ejendomsnr. 7887 j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev CVR.nr.

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 Revideret oktober 28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta?

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? ? ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? PDF udgave af Myter og fakta på: http://www.okologi.dk/virksomhed/catering/myter_og_fakta Økologisk Landsforening 2007 Hvad er myter? Hvad er fakta? Der knytter

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

Vejledning om gødskningsog

Vejledning om gødskningsog Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning om gødskningsog

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Lejekontrakt (jordforpagtning)

Lejekontrakt (jordforpagtning) Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr. 29189471 (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt

Læs mere

Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter

Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter Vejledning for ansøgningsrunden 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Før du går i gang Ansøgningsskemaet

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere