1. Godkendelse af dagsorden /19697 CO2-regnskab /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4"

Transkript

1 Dagsorden Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 2. september kl. 15:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /19697 CO2-regnskab /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej /19971 Chikane ved Spangevej 4 i Haarby Orientering om supplerende høring af de statslige vandplaner (1. vandplanperiode) Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Godkendt /19697 CO2-regnskab 2013 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at CO 2 regnskab 2013 tages til efterretning. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 1 af 9

2 Beslutningstema: Assens Kommunes CO 2 -udledning for hvad angår kommunale bygninger, transport og vejbelysning opgøres årligt i et CO 2 -regnskab. Resultaterne fra denne dataindsamling over el-, varme- og brændstofforbrug sammenfattes til en rapport. Rapporten er vedlagt som bilag. Denne fremsendes til Dansk Naturfredningsforening i henhold til den forpligtende aftale Assens Kommune indgik som Klimakommune i marts 2009, som dokumentation for at vi har opnået en årlig reduktion i CO 2 -udledning. Sagsfremstilling: Klimakommune Assens Kommune indgik i 2009 en forpligtende aftale om at blive Klimakommune. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og betyder at Assens Kommune skal reducere CO 2 -udledningen med mindst 2 % pr. år frem mod 2025, ligesom Assens Kommune hvert år skal revidere energi- og klimahandlingsplanen. Redegørelsen vedr. CO 2 -udledning og det årlige CO 2 -regnskab, som fremsendes til DN efter politisk godkendelse, er vedlagt som bilag. CO 2 -regnskabet vil efterfølgende blive offentliggjort på DN s hjemmeside Fald i udledning af CO2 I 2013 lykkedes det at reducere den samlede CO 2 -udledning med 4 % i forhold til 2012, og kravet som stillet fra DN er således igen opfyldt. CO 2 -udledningen i 2013 er for den kommunale drift opgjort til ton. Målsætning nået I 2008 blev CO 2 -udslippet opgjort til 7317 ton. Det svarer til et samlet fald på 25 % fra 2008 til I Energi- og klimahandlingsplan er det et mål at CO 2 -udslippet i 2015 skal være faldet med 25 % i forhold til Dette mål er således allerede nu ved afrapportering i 2014 nået. I den gældende energi- og klimahandlingsplan for beskriver at næste mål for Assens Kommune, er at opnå CO2-neutral drift i Kommunale bygninger Ved målrettet investering i energibesparelser i bygningsmassen, er der siden 2008 sket et fald i CO2-udledning med 34 %. I 2013 alene er faldet på 4 %. Tiltag i 2013: 23 solcelleanlæg blev idriftsat i der er blevet udført efterisolering af hulmure, loftsrum og udført energirenovering af facader på i alt 9 bygninger. 15 bygninger har fået udført efterisolering af tekniske anlæg 4 vandbesparelses-projekter, 5 belysningsprojekter. 7 varmeinstallationer er blevet optimeret, med nye varmepumper, varmtvandsbeholdere, tidsstyringer mv. 1 ventilationsanlæg er udskiftet 2 bygninger har fået foretaget delvis udskiftning af vinduer. 14 institutioner har fået udskiftet hårde hvidevarer til nye strømbesparende modeller. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 2 af 9

3 Evaluering af udførte energiprojekter på kommunale bygninger for perioden En foreløbig evaluering af energiprojekterne som er blevet foretaget på skolerne i perioden 2010 til 2013 viser at skolerne har sparet 25 % mere end forudsat i de teoretiske beregningsgrundlag, og således sparer Assens Kommune 2,8 mio. kr. årligt på energien på de kommunale skoler. Vejbelysning Der ses i 2013 et stort fald i CO 2 -udledning på vejbelysningen på 15 % i Assens Kommune. Dette fald skal sammenholdes med et ligeledes stort fald på 24 % i I løbet af 2012 blev der igangsat flere initiativer for at spare på strømmen til vejbelysningen, og det store fald igen i 2013 viser at der nu ses det fulde udbytte af de udførte projekter i Tiltag i 2012: ændring af lux-indstilling for reduktion af brændetimer kun hvert andet armatur der er tændt i de sene aften- og nattetimer opsætning af målere på den sidste del af den kommunale vejbelysning som tidligere blev afregnet ud fra et beregnet forbrug. udskiftning af ældre kviksølvarmaturer til LED-armaturer i en række industriområder. Udover de udførte projekter i 2012 foretages der hvert år en løbende udskiftning af ældre armaturer til nye energibesparende armaturer, i takt med at lamperne bliver defekte. Transport Som det eneste område, er CO 2 -udledningen for transport-området steget, dog kun med 1% i 2013, mod 10% i I 2013 blev der således udarbejdet en kørselsanalyse med henblik på at reducere CO 2 - udledning indenfor transportområdet. På baggrund af arbejdet med udarbejdelse af kørselsanalysen, blev 5 forslag indstillet til behandling i det tværpolitiske Klimaforum november Forslag til afholdelse af køretekniske kurser for udvalgte medarbejdere, med fokus på sikker- og mere brændstoføkonomisk kørsel. 2. Generelle udbudsbetingelser ændres 3. Indkøb af mindre antal elbiler til Hjemmeplejen i Hårby. 4. Alternativt forslag, særskilt samlet udbud for 16 hybridbiler til Hjemmeplejen i distrikt Assens (11 biler) og Aarup (5 biler). Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 3 af 9

4 5. Anskaffelse af hhv. én el-drevet varevogn (3.500 kg) og én elbil til brug for Entreprenørgården. Energi- og klimahandlingsplan Assens Kommunes fremadrettede initiativer for energi- og klimatiltag samles i kommunens Energi- og Klimahandlingsplan. Den gældende plan, vedlagt som bilag, planlægges revideret ultimo 2014 når budgettet for 2015 er vedtaget, som giver det samlede overblik over initiativer, der i de kommende år er økonomisk berammet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Bilag: CO2-regnskab 2013.pdf Energi- og klimahandlingsplan pdf Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at den eksisterende vej i Haveforeningen Skovvej navngives Haveforeningen Skovvej forkortet til HF Skovvej. Beslutningstema: Der skal tages stilling til nyt vejnavn i Haveforeningen Skovvej pga. ny bekendtgørelse på området. Sagsfremstilling: Baggrund I foråret trådte en ny bekendtgørelse i kraft på adresseområdet. Bekendtgørelsen går i sin helhed ud på, at der skal suppleres med yderligere adresser og eventuelt vejnavne på de områder, hvor det endnu ikke har været et lovkrav at skulle tildele adresser. Det er nu et lovkrav at der skal tildeles adresser til følgende lokaliteter: Kolonihaver Feriecentre m.v. Erhvervsejendomme med mere end en produktionsenhed Butikscentre Sygehuse, universiteter Øvrige institutioner m.v. Havneområder m.v. Tekniske anlæg m.v. Der blev i sommers ansat en medarbejder under jobrotationspuljen til at varetage denne opgave. Adresseopgaven skulle efter planen være afsluttet i 2015, hvorefter vedligeholdelsesdelen begynder. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 4 af 9

5 På nuværende tidspunkt har alle kolonihaverne adresse til Skovvej 14. Aktuelt Administrationen er påbegyndt arbejdet, og er startet med kolonihaverne. I den forbindelse skal der oprettes et nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej, da der ikke vil kunne tildeles nok adresser ud fra den eksisterende vej Skovvej. Administrationen har i forbindelse med fastsættelsen af adresser besøgt haveforeningen. Formand samt næstformand for haveforeningen havde ingen indvendinger imod vejnavnet ved besøget. Assens Kommune ejer haveforeningen. Lejerne af lodderne er blevet partshørt efter forvaltningsloven. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til vejnavnet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anbefaler at navngive haveforeningsveje efter deres navn. I dette tilfælde Haveforeningen Skovvej, som dog bliver forkortet til HF Skovvej. Lovgrundlag: Lov om bygnings- og boligregistrering Bekendtgørelse om vejnavne og adresser nr af 5. september 2013 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kortbilag Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget godkender at den eksisterende vej i Haveforeningen Skovvej navngives Haveforeningen Skovvej forkortet til HF Skovvej /19971 Chikane ved Spangevej 4 i Haarby Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at beslutning fra Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 13. august 2013 fastholdes. Beslutningstema: Genbehandling af sag vedr. chikane på Spangevej 4 i Haarby. Sagsfremstilling: I forbindelse med prioritering af mindre projekter fra Assens Kommunes Trafiksikkerhedsplan blev der i foråret 2011 udpeget et hastighedsdæmpende projekt på Spangevej og Landø i Haarby. Projektet var udarbejdet i den gamle Haarby Kommune, hvor det var indskrevet i Trafiksikkerhedsplanen, hvor man beskrev høje hastigheder i området, samt at der var politiregistreret uheld i området. Efter kommunesammenlægningen blev projekter for de gamle kommuner samlet i én plan for den nye kommune. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 5 af 9

6 Projektet består i, at der er etableret hastighedsdæmpning i form af 5 chikaner på Landø og 3 chikaner på Spangevej. Ved indkørsel til zonen skiltes der anbefalet hastighed 40 km/t, som ligeledes indikerer at zonen er hastighedsdæmpet. Projektet blev etableret i efteråret 2011 Bemærkninger: En fjernelse af chikanen med begrundelse i manglende parkering på offentlig vej, vil blive retningsgivende for det fremtidige administrationsgrundlag i kommunen. Administrationen rådgiver og afgør henvendelser fra borgere indenfor et spillerum, hvor vi trafikalt begrunder en afgørelse. En beslutning om at fjerne en chikane, hvor manglende parkeringsmulighed bliver gjort til praksis, vil betyde et noget mindre spillerum i lignende sager. Kommunen vil dermed ikke længere kunne afvise henvendelser, hvor parkering ikke er muligt på offentlig vej på grund af vejudstyr, da en trafikal begrundelse ikke længere er nødvendig praksis. Det vil sige, at særinteresser (fx at kunne parkere lige ud for ens hus) vægtes højere end almene interesser, som fx trafiksikkerhed på vejen. En afvigelse fra praksis vil således betyde et nyt administrationsgrundlag, således at alle borgere bliver behandlet ens i henhold til Forvaltningslovens lighedsprincip. Hvis beslutningen peger på en fjernelse af chikanen ved Spangevej 4, anbefaler administrationen at fjerne alle chikaner, som er en del af projektet på Spangevej og Landø, for ikke at forskelsbehandle beboere, som ligeledes har måttet tåle chikaner ved deres ejendom. Lovgrundlag: Forvaltningsloven: Der må hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling. Forvaltningsmyndighederne er således underlagt et krav om, at der ikke må gøres forskel på ensartede tilfælde. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Et flertal bestående af Leif Rothe (A), Arno Termansen(A), Hans Bjergegaard (O) Henrik Moth (V), Rie Nielsen (V), beslutter at udskyde punktet, og beder forvaltningen, om at belyse evt. ændringer af trafikmønsteret i området siden etableringen af chikanerne. Et mindretal bestående af Poul Poulsen (R) og Ole Knudsen (V) stemmer for indstillingen. 5. Orientering om supplerende høring af de statslige vandplaner (1. vandplanperiode) Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at Miljø- og Teknikudvalget tager orientering til efterretning. Beslutningstema: Miljø- og Teknikudvalget orienteres om supplerende høring af de statslige vandplaner. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 6 af 9

7 Sagsfremstilling: Forslag til de statslige vandplaner for perioden var i seks måneders offentlig høring i Siden har Naturstyrelsen foretaget en række ændringer i Forslag til vandplanerne. Derfor har vandplanerne været udsendt i 8 ugers supplerende offentlig høring med frist den 26. august De væsentligste ændringer i vandplanerne siden sidste offentlige høring i 2013 er: Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse udgår, bortfald af krav om målrettede efterafgrøder og reduktion i antal kilometer vandløb, der skal bringes i god økologisk tilstand. Administrationen har afgivet høringssvar om følgende: Assens Kommune er betænkelig ved, at virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse er udtaget af vandplanerne. Virkemidlet vurderes at være et vigtigt element med henblik på at opnå målopfyldelse i en række målsatte vandløb i kommunen. Skånsom vandløbsvedligeholdelse er et vigtigt redskab til at ændre og forbedre plantesammensætningen på strækninger, hvor aggressive planter dominerer grødevæksten i vandløbet. En indvandring af positive plantearter vil tilgodese vandløbsfaunaen samtidig med, at det ofte forbedrer vandføringsevnen. Staten foreslår, at genåbning af rørlagt strækning i Holevad Bæk ved Gamtofte udgår. Der er tale om en væsentlig faunaspærring i Holevad Bæk, som giver en kraftig stuvningspåvirkning af vandløbet og, hvor det er nødvendigt at skabe kontinuitet for at opnå målopfyldelse. I Forslag til indsatsprogram for vandområdeplan har Assens Kommune foreslået, at der gennemføres en indsats i Holevad Bæk. Hvis denne spærring ikke fjernes, vil det være i modstrid med planerne for 2. vandplanperiode. Assens Kommune mener derfor ikke, at denne strækning bør tages ud af indsatsprogrammet. Staten foreslår desuden, at et regnbetinget udløb (E1) ved Vissenbjerg udtages. Der er tale om et væsentligt regnbetinget udløb, som giver store udfordringer på den nedstrøms beliggende vandløbsstrækning i Assenbølleafløbet. Assens Kommune og Assens Forsyning påtænker at medtage udløbet i næste revision af spildevandsplanen. Det foreslås derfor, at udløb E1 ikke udtages af indsatsprogrammet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning. 6. Orientering Sagsfremstilling: 1) Afgørelse i råstofssag ved Frankfri/Solevad Natur- og Miljøklagenævnet har den 15. august 2014 truffet afgørelse i sag om råstofindvinding i Frankfri/Solevad (del af matr.nr. 24 Brylle By, Brylle). Klagenævnet stadfæster Assens Kommunes råstoftilladelse af 9. januar 2014 til råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr.nr. 24 Brylle By, Brylle samt opretholder Assens Kommunes screeningsafgørelse om, at den ansøgte indvinding ikke er VVM-pligtig og dermed ikke kræver udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVMredegørelse. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 7 af 9

8 2) Ansøgning sendt til Realdania-kampagnen Stedet Tæller, 2. runde Assens Kommune blev udvalgt som deltager i den første runde af Realdania-kampagnen Stedet Tæller Yderområdets potentialer, med projektet 360 Havn og Bælt molehovedet i Assens. Deltagelsen medførte en bevilling på kr. til projektudvikling af en stiforbindelse langs havnens læmole, ud til molehovedet. Projektet blev udviklet i samarbejde med foreningerne omkring Søsportscenteret og Marinaen, og med konsulentbistand fra arkitekterne Hasløv og Kjærsgaard. Den 18. august 2014 indsendte vi den færdige projektplan, og håber nu at gå videre til kampagnens 2. runde, og dermed få bevilliget støtte på 70% af anlægsudgifterne, til realisering af projektet. Ansøgningsmaterialet fremsendes hermed til EBU og MTU, til orientering. Bilag: Pkt. 1 - Afgørelse i sag om råstofindvinding Pkt. 2 - Projektplan Stedet tæller Assens 360 grader Havn og Bælt - konsulentrapport Pkt. 2 - Projektplan Stedet Tæller 360 grader Havn og Bælt - molehovedet i Assens Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Der blev yderligere orienteret om: Cykelsti Glamsbjerg/Køng. Fjernvarmeprojekt Haarby og Glamsbjerg. Gamtoftevej 17 Næsvej Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning. 7. Eventuelt Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Vognmand Torben Jørgensen inviteres til et kommende Miljø- og Teknikudvalgsmøde. Rie Nielsen spurgte til oplag vedr. Flis på havnen. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 8 af 9

9 Underskriftsside Hans Bjergegaard Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Rie Nielsen Leif Rothe Rasmussen Arno Termansen Poul Poulsen Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 9 af 9

10 Bilag: 2.1. CO2-regnskab 2013.pdf Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

11 CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

12 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet til at sikre en årlig reduktion i CO 2- udledning med 2 % eller mere, frem mod Læs mere om klimakommuner på Siden 2008 er der udført et årligt CO 2-regnskab, og der er i alle årene set et samlet fald i kommunens udledning Figur 1: Samlet udvikling i CO2-udledning CO 2-udledning 2013 I 2013 lykkedes det igen at opfylde kravet, idet det samlede CO 2-udslip er reduceret med 4 % fra 2012 til CO 2-udledningen i 2012 er for den kommunale drift opgjort til ton. I 2008 blev CO 2-udslippet opgjort til 7317 ton. Det svarer til et samlet fald på 25 % fra 2008 til Målsætning nået I Energi- og klimahandlingsplan er det et mål at CO 2-udslippet i 2015 skal være faldet med 25 % i forhold til Dette mål er således allerede nu ved afrapportering i 2014 nået. Det næste mål er at Assens Kommune i 2029 skal have en CO 2-neutral drift. Derfor er det nødvendigt udover energibesparelser at tænke vedvarede energi ind i den kommunale drift. Kommunale bygninger Det samlede fald i CO 2-udledningen for de kommunale bygninger er i 2013 faldet med 4 % og over perioden siden 2008 med 34 %. Det skyldes primært en målrettet investering i den kommunale bygningsmasse. Siden 2009 er der arbejdet målrettet på at opnå energibesparelser i de kommunale bygninger ved at foretage en samlet investering på 51 mio. i perioden , fra til ton CO 2. Transport 18% Vejbelysni ng 16% Bygninger 66% Figur 3: Udvikling i CO2-udledning i de kommunale bygninger Figur 2: Fordeling af CO2-udledning 2013 Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 2 af 5

13 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Energiprojekter i kommunale bygninger I 2013 er der foretaget en lang række investeringer i den kommunale bygningsmasse. Som fortsættelse på en række større udbud på solceller i 2012, blev 23 solcelleanlæg idriftsat i institutioner har fået udskiftet hårde hvidevarer til nye strømbesparende modeller. Der er blevet udført efterisolering af hulmure, loftsrum og udført energirenovering af facader på i alt 9 bygninger. Der er ligeledes udført efterisolering af tekniske anlæg i 15 bygninger, 4 vandbesparelsesprojekter, 5 belysningsprojekter. 7 varmeinstallationer er blevet optimeret, med nye varmepumper, varmtvandbeholdere, tidsstyringer mv., ét ventilationsanlæg er udskiftet, mens 2 bygninger har fået foretaget delvis udskiftning af vinduer. Transport Som det eneste område, er CO 2-udledningen for transport-området steget, dog kun med 1% i 2013, mod 10% i Figur 5: Udvikling i CO2-udledning vedr. transport Andre kommunale 30% Kultur 3% Pleje/ældre 10% Administration 6% Daginstitutioner 13% Skoler 38% Kørseli private biler 28% Plejepersonale kørsel 21% Kørsel, By,Land og Kultur 51% Figur 4: Fordeling af CO2-udledning på bygningstyper 2013 Evaluering af udførte energiprojekter En foreløbig evaluering af energiprojekterne som er blevet foretaget på skolerne i perioden 2010 til 2013 viser at skolerne har sparet 25 % mere end forudsat i de teoretiske beregningsgrundlag, og således sparer Assens Kommune 2,8 mio. kr. årligt på energien på de kommunale skoler. Figur 6: Fordeling af CO2-udledning på transport-området 2013 Inden for området ses en mindre forskydning fra 2012, idet kørsel i både By, Land og Kultur (herunder Entreprenørgården), samt kørsel i private biler er faldet, mens der ses en stigning på 20 % for kørsel forestået af kommunens plejepersonale. Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 3 af 5

14 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Kørselsanalyse I 2013 blev der således udarbejdet en kørselsanalyse med henblik på at reducere CO 2- udledning indenfor transportområdet. På baggrund af arbejdet med udarbejdelse af kørselsanalysen, blev 5 forslag indstillet til behandling i det tværpolitiske Klimaforum november Forslag til afholdelse af køretekniske kurser for udvalgte medarbejdere, med fokus på sikker- og mere brændstoføkonomisk kørsel. Forslaget forventes at være omkostningsneutralt, da en ændret kørestil vil resultere i at de enkelte medarbejder vil køre længere på literen, lave færre skader på bilerne og levetiden på bilernes mekaniske sliddele vil øges. 2. Indkøb af mindre antal elbiler til Hjemmeplejen i Hårby. Hjemmeplejen i Hårby råder i dag over 5 biler hhv. benzin og dieseldrevne. Kortlægning af kørselsmønstret viser, at der udelukkende køres i dagtimerne. Der køres i gennemsnit 57 km om dagen. Dette mønster passer til den foreslåede elbil løsning. Elbilerne kan lades op uden for normal arbejdstid og det daglige kørselsbehov svarer til mindre end 50 % af elbilernes maksimale aktionsradius. Da der anvendes fem biler i dag, foreslås det at udvælge de fem mest uøkonomiske biler i Assens Kommune samlede bilflåde og sælge dem når de nye elbiler er blevet indfaset i den daglige drift. erfaringer med at køre og håndtere mere CO 2 venlige transportmidler. 4. Alternativt forslag, udarbejdelse af et særskilt samlet udbud for 16 hybridbiler til Hjemmeplejen i distrikt Assens (11 biler) og Aarup (5 biler). Kortlægningen af kørselsmønstret viser at der køres mest i disse 2 distrikter hvilket gør hybridbilen særdeles attraktiv i forhold til en konventionel benzin dreven bil. Merprisen ved operationel leasing af en hybridbil i forhold til en konventionel benzinbil er forholdsvis lille og de 16 hybridbiler vil bidrage positivt til øgede årlige besparelser på CO 2 regnskabet. 5. Anskaffelse af hhv. én el-drevet varevogn (3.500 kg) og én ebil til brug for Entreprenørgården. Alle eksisterende 50 varebiler/ mandskabsvogne er dieseldrevne. Ved at lease én eldrevet varevogn, vil denne kunne erstatte to ældre varevogne der i dag har et lavt dagligt kørselsbehov. Herudover er Entreprenørgården interesseret i at lease en elbil til at betjene Assens By. Forslaget skal ses som et pilotprojekt drevet af Entreprenørgården. Hvis pilotprojektet falder heldigt ud, vil der på sigt være et stort potentiale for løbende at udskifte flere af de eksisterende varebiler/mandskabsvogne med flere CO 2-venlige køretøjer. 3. Generelle udbudsbetingelser ændres Det foreslås at ændre de sidst benyttede udbudsbetingelser for operationel leasing af biler til Hjemmeplejen. Så man i stedet for specifikt at udbyde benzindrevne biler, udelukkende udbyder hybridbiler. Merprisen ved operationel leasing af en hybridbil i forhold til operationel leasing af en konventionel benzinbil er forholdsvis lille. Hjemmeplejen vil herved opnå et forbedret samlet CO 2 regnskab og samtidig opnå Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 4 af 5

15 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Vejbelysning Der ses i 2013 et stort fald i CO 2-udledning på vejbelysningen på 15 % i Assens Kommune. Dette fald skal sammenholdes med et ligeledes stort fald på 24 % i I løbet af 2012 blev der igangsat flere initiativer for at spare på strømmen til vejbelysningen, og det store fald igen i 2013 viser at der nu ses det fulde udbytte af de udførte projekter i I 2012 blev lux-indstillingen på den kommunale vejbelysning ændret fra 20 lux til 15 lux, hvilket bevirker at der allerede i 2012 blev færre brændetimer på de enkelte armaturer, idet der i lighed med 2012, igen i 2013 ses et generelt fald på langt de fleste belysningsarmaturer. I 2012 blev der lavet en omkobling, således at det kun er hvert andet armatur der er tændt i de sene aften- og nattetimer. I 2012 blev der sat målere på den sidste del af den kommunale vejbelysning. Denne blev tidligere afregnet ud fra et beregnet forbrug, og her ses store fald i strømforbruget efter opsætningen af målerne. I slutningen af 2012 blev der udskiftet ældre kviksølvarmaturer til LED-armaturer i en række af kommunens industriområder Figur 7: Udvikling i CO2-udledning på vejbelysning Energi- og klimahandlingsplan Assens Kommunes fremadrettede initiativer for energi- og klimatiltag samles i kommunens Energi- og Klimahandlingsplan. Denne revideres næste gang ultimo Yderligere oplysninger Fås ved henvendelse til Assens Kommune, Team Byggeri og Energi, eller Udover de udførte projekter i 2012 foretages der hvert år en løbende udskiftning af ældre armaturer til nye energibesparende armaturer, i takt med at lamperne bliver defekte. Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 5 af 5

16 Bilag: 2.2. Energi- og klimahandlingsplan pdf Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 Energi- og klimahandlingsplan

18 Energi- og klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet i klimaindsatsen, og påvirke dem til at sætte mål og gøre en indsats. løbende fremme klimatilpasning i 2015 have reduceret sin CO 2 -udledning med 25 % i forhold til 2008 i 2029 have en kommunal CO 2 -neutral drift i 2042 være en CO 2 -neutral geografisk enhed Assens Kommunes klimahandlingsplan har 4 indsatsområder: Handlingsplan 1. Energieffektivisering 2. Transport 3. Vedvarende energi 4. Klimatilpasning Energi- og klimahandlingsplanen omfatter både indsatser for forebyggelse af klimaændringerne i form af nedbringelse af drivhusgasser, og klimatilpasning til det ændrede klima. Der vil inden udgangen af 2013 blive udarbejdet en særskilt klimatilpasningsplan. I energi- og klimahandlingsplan er der lagt vægt på at gennemføre indsatser, der har størst mulig effekt for nedbringelsen af CO 2 indenfor de økonomiske og ressourcemæssige rammer, der er til stede. Som klimakommune skal CO 2 -udledningen fra el, varme og transport i den kommunale drift opgøres og rapporteres til Danmarks Naturfredningsforening. For på lang sigt at blive et helt CO 2 -neutralt samfund og på kort sigt at overholde aftalerne som klimakommune, vil der i de næste tre år blive arbejdet med følgende tiltag indenfor indsatsområderne: 2

19 Energi- og klimahandlingsplan Energieffektivisering Indsats Energirigtige investeringer i den eksisterende kommunale bygningsmasse og ved nybyggeri Energirigtige vedligeholdelsesplaner for haller, foreninger og udendørs faciliteter Energirigtig vedligeholdelse af haller, foreninger og udendørs faciliteter Udskiftning af gadebelysning til mere energieffektive løsninger Registrering og evaluering af energiforbruget i den kommunale drift Kampagner, rådgivning og uddannelse om energibesparelser for kommunale ansatte, institutioner, borgere og erhvervslivet Energimærkning af kommunale ejendomme Indkøb skal tilgodese energirigtige produkter og klimahensyn skal indgå i lokale offentlige udbud Partnerskab i Grøn Erhvervsvækst, herunder håndværkeruddannelse og aftenskolekurser for private om energibesparelser med tilbud om termografering af private ejendomme. EU-ansøgning (ELENA) om teknisk bistand i til energibesparelser i kommunale bygninger, haller, gadebelysning mv. Energi-effektiviseringer i erhvervsvirksomheder i samarbejde med MiljøForum Fyns projekt "Effektiv Energi" 3

20 Energi- og klimahandlingsplan Transport Indsats Indsats for energirigtig kørsel i den kommunale drift Analyse af kørselsbehov med henblik på indfasning af transportmidler, som reducerer CO2-udslippet i den kommunale drift Elcykler, elbiler og evt. gasbiler i den kommunale drift Etablering af cykelstier Cykelstier inddrages i nye lokalplaner Kampagner for cykling og samkørsel Udvidet kollektiv trafik Hjemmearbejdspladser og videokonferencer 4

21 Energi- og klimahandlingsplan Vedvarende energi Indsats Installering af varmepumper som erstatning for elvarme, olie og naturgas i kommunens egne bygninger Installering af solceller på kommunale bygninger Forsøg med vedvarende energi til kollektiv og individuel forsyning Mere fjernvarme i form af udvidelse af fjernvarmeområder, herunder konvertering af naturgas til fjernvarme baseret på vedvarende energi eller overskudsvarme Energi og klima indarbejdes som tema i kommuneplan 2013 Energirigtig bebyggelse og vedvarende energi inddrages i nye lokalplaner Skabe planmæssig mulighed for etablering af vindmøller Skabe dialog om mulig etablering af vindmøller på havet Skabe planmæssig mulighed for etablering af solcelleparker Skabe planmæssig mulighed for biogasanlæg Dialog og strategisk samarbejde med energiaktører Fælles Fynsk Strategisk Energiplan Analyse af biomasse til biogas og fjernvarme 5

22 Energi- og klimahandlingsplan Klimatilpasning Indsats Kortlægning af områder med forhøjet risiko for oversvømmelser Klimatilpasningsplan udarbejdes Klimatilpasningsplanen implementeres i kommuneplan 2013 og andre relevante planer Lokal afledning af regnvand tænkes ind i fremtidig planlægning Klimatilpasning inddrages i nye lokalplaner Medvirkning i kampagner, rådgivning og uddannelse om klimatilpasning for borgere og virksomheder 6

23 Bilag: 3.1. Kortbilag Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

24 Geodatastyrelsen og Grundkort Fyn Nyt vejnavn Det markeret med rødt, er omfanget af nyt vejnavn. Tidspunkt: :14:01 Målestoksforhold: 1:1250

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4 Dagsorden Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 2. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1

Læs mere

AFGØRELSE i sag om råstofindvinding i Assens Kommune på del af matr.nr. 24 Brylle By, Brylle

AFGØRELSE i sag om råstofindvinding i Assens Kommune på del af matr.nr. 24 Brylle By, Brylle Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-220-00076 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om råstofindvinding i Assens Kommune på del af matr.nr. 24

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS

360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS 360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS 1 360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS HEJLSMINDE BÅGØ 2 360º Havn og Bælt ASSENS HADERSLEV ÅRØ 360º HAVN OG BÆLT - MOLEHOVEDET I ASSENS Ansøgning: for 360º

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Frank Krøyer og Bogdana Nielsen Hovedvejen 32 5771 Stenstrup LANDZONETILLADELSE HOVEDVEJEN 32, 5771 - OPFØRELSE AF UDSTILLINGSHAL

Frank Krøyer og Bogdana Nielsen Hovedvejen 32 5771 Stenstrup LANDZONETILLADELSE HOVEDVEJEN 32, 5771 - OPFØRELSE AF UDSTILLINGSHAL Frank Krøyer og Bogdana Nielsen Hovedvejen 32 5771 Stenstrup Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 LANDZONETILLADELSE HOVEDVEJEN 32, 5771 - OPFØRELSE AF UDSTILLINGSHAL Sagsnr.:

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tid Mandag den 19. januar 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. ARWOS DEPONI A/S Forsyningsvejen 2! " Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. november 2014 Sagsnr.: 14/27427 Ejendomsnr.: 23818 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E2mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres.

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 7254 1100 Telefax: 7254 1101 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 22. september 2009 J.nr. MKN-100-00428 Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. juni 2006 J.nr.: 03-41/250-0011 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland

AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. oktober 2013 J.nr.: NMK-220-00064 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om vedtagelse af Råstofplan 2012 for Region Nordjylland

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere