1. Godkendelse af dagsorden /19697 CO2-regnskab /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4"

Transkript

1 Dagsorden Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 2. september kl. 15:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /19697 CO2-regnskab /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej /19971 Chikane ved Spangevej 4 i Haarby Orientering om supplerende høring af de statslige vandplaner (1. vandplanperiode) Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Godkendt /19697 CO2-regnskab 2013 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at CO 2 regnskab 2013 tages til efterretning. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 1 af 9

2 Beslutningstema: Assens Kommunes CO 2 -udledning for hvad angår kommunale bygninger, transport og vejbelysning opgøres årligt i et CO 2 -regnskab. Resultaterne fra denne dataindsamling over el-, varme- og brændstofforbrug sammenfattes til en rapport. Rapporten er vedlagt som bilag. Denne fremsendes til Dansk Naturfredningsforening i henhold til den forpligtende aftale Assens Kommune indgik som Klimakommune i marts 2009, som dokumentation for at vi har opnået en årlig reduktion i CO 2 -udledning. Sagsfremstilling: Klimakommune Assens Kommune indgik i 2009 en forpligtende aftale om at blive Klimakommune. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og betyder at Assens Kommune skal reducere CO 2 -udledningen med mindst 2 % pr. år frem mod 2025, ligesom Assens Kommune hvert år skal revidere energi- og klimahandlingsplanen. Redegørelsen vedr. CO 2 -udledning og det årlige CO 2 -regnskab, som fremsendes til DN efter politisk godkendelse, er vedlagt som bilag. CO 2 -regnskabet vil efterfølgende blive offentliggjort på DN s hjemmeside Fald i udledning af CO2 I 2013 lykkedes det at reducere den samlede CO 2 -udledning med 4 % i forhold til 2012, og kravet som stillet fra DN er således igen opfyldt. CO 2 -udledningen i 2013 er for den kommunale drift opgjort til ton. Målsætning nået I 2008 blev CO 2 -udslippet opgjort til 7317 ton. Det svarer til et samlet fald på 25 % fra 2008 til I Energi- og klimahandlingsplan er det et mål at CO 2 -udslippet i 2015 skal være faldet med 25 % i forhold til Dette mål er således allerede nu ved afrapportering i 2014 nået. I den gældende energi- og klimahandlingsplan for beskriver at næste mål for Assens Kommune, er at opnå CO2-neutral drift i Kommunale bygninger Ved målrettet investering i energibesparelser i bygningsmassen, er der siden 2008 sket et fald i CO2-udledning med 34 %. I 2013 alene er faldet på 4 %. Tiltag i 2013: 23 solcelleanlæg blev idriftsat i der er blevet udført efterisolering af hulmure, loftsrum og udført energirenovering af facader på i alt 9 bygninger. 15 bygninger har fået udført efterisolering af tekniske anlæg 4 vandbesparelses-projekter, 5 belysningsprojekter. 7 varmeinstallationer er blevet optimeret, med nye varmepumper, varmtvandsbeholdere, tidsstyringer mv. 1 ventilationsanlæg er udskiftet 2 bygninger har fået foretaget delvis udskiftning af vinduer. 14 institutioner har fået udskiftet hårde hvidevarer til nye strømbesparende modeller. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 2 af 9

3 Evaluering af udførte energiprojekter på kommunale bygninger for perioden En foreløbig evaluering af energiprojekterne som er blevet foretaget på skolerne i perioden 2010 til 2013 viser at skolerne har sparet 25 % mere end forudsat i de teoretiske beregningsgrundlag, og således sparer Assens Kommune 2,8 mio. kr. årligt på energien på de kommunale skoler. Vejbelysning Der ses i 2013 et stort fald i CO 2 -udledning på vejbelysningen på 15 % i Assens Kommune. Dette fald skal sammenholdes med et ligeledes stort fald på 24 % i I løbet af 2012 blev der igangsat flere initiativer for at spare på strømmen til vejbelysningen, og det store fald igen i 2013 viser at der nu ses det fulde udbytte af de udførte projekter i Tiltag i 2012: ændring af lux-indstilling for reduktion af brændetimer kun hvert andet armatur der er tændt i de sene aften- og nattetimer opsætning af målere på den sidste del af den kommunale vejbelysning som tidligere blev afregnet ud fra et beregnet forbrug. udskiftning af ældre kviksølvarmaturer til LED-armaturer i en række industriområder. Udover de udførte projekter i 2012 foretages der hvert år en løbende udskiftning af ældre armaturer til nye energibesparende armaturer, i takt med at lamperne bliver defekte. Transport Som det eneste område, er CO 2 -udledningen for transport-området steget, dog kun med 1% i 2013, mod 10% i I 2013 blev der således udarbejdet en kørselsanalyse med henblik på at reducere CO 2 - udledning indenfor transportområdet. På baggrund af arbejdet med udarbejdelse af kørselsanalysen, blev 5 forslag indstillet til behandling i det tværpolitiske Klimaforum november Forslag til afholdelse af køretekniske kurser for udvalgte medarbejdere, med fokus på sikker- og mere brændstoføkonomisk kørsel. 2. Generelle udbudsbetingelser ændres 3. Indkøb af mindre antal elbiler til Hjemmeplejen i Hårby. 4. Alternativt forslag, særskilt samlet udbud for 16 hybridbiler til Hjemmeplejen i distrikt Assens (11 biler) og Aarup (5 biler). Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 3 af 9

4 5. Anskaffelse af hhv. én el-drevet varevogn (3.500 kg) og én elbil til brug for Entreprenørgården. Energi- og klimahandlingsplan Assens Kommunes fremadrettede initiativer for energi- og klimatiltag samles i kommunens Energi- og Klimahandlingsplan. Den gældende plan, vedlagt som bilag, planlægges revideret ultimo 2014 når budgettet for 2015 er vedtaget, som giver det samlede overblik over initiativer, der i de kommende år er økonomisk berammet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Bilag: CO2-regnskab 2013.pdf Energi- og klimahandlingsplan pdf Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at den eksisterende vej i Haveforeningen Skovvej navngives Haveforeningen Skovvej forkortet til HF Skovvej. Beslutningstema: Der skal tages stilling til nyt vejnavn i Haveforeningen Skovvej pga. ny bekendtgørelse på området. Sagsfremstilling: Baggrund I foråret trådte en ny bekendtgørelse i kraft på adresseområdet. Bekendtgørelsen går i sin helhed ud på, at der skal suppleres med yderligere adresser og eventuelt vejnavne på de områder, hvor det endnu ikke har været et lovkrav at skulle tildele adresser. Det er nu et lovkrav at der skal tildeles adresser til følgende lokaliteter: Kolonihaver Feriecentre m.v. Erhvervsejendomme med mere end en produktionsenhed Butikscentre Sygehuse, universiteter Øvrige institutioner m.v. Havneområder m.v. Tekniske anlæg m.v. Der blev i sommers ansat en medarbejder under jobrotationspuljen til at varetage denne opgave. Adresseopgaven skulle efter planen være afsluttet i 2015, hvorefter vedligeholdelsesdelen begynder. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 4 af 9

5 På nuværende tidspunkt har alle kolonihaverne adresse til Skovvej 14. Aktuelt Administrationen er påbegyndt arbejdet, og er startet med kolonihaverne. I den forbindelse skal der oprettes et nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej, da der ikke vil kunne tildeles nok adresser ud fra den eksisterende vej Skovvej. Administrationen har i forbindelse med fastsættelsen af adresser besøgt haveforeningen. Formand samt næstformand for haveforeningen havde ingen indvendinger imod vejnavnet ved besøget. Assens Kommune ejer haveforeningen. Lejerne af lodderne er blevet partshørt efter forvaltningsloven. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til vejnavnet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anbefaler at navngive haveforeningsveje efter deres navn. I dette tilfælde Haveforeningen Skovvej, som dog bliver forkortet til HF Skovvej. Lovgrundlag: Lov om bygnings- og boligregistrering Bekendtgørelse om vejnavne og adresser nr af 5. september 2013 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kortbilag Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget godkender at den eksisterende vej i Haveforeningen Skovvej navngives Haveforeningen Skovvej forkortet til HF Skovvej /19971 Chikane ved Spangevej 4 i Haarby Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at beslutning fra Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 13. august 2013 fastholdes. Beslutningstema: Genbehandling af sag vedr. chikane på Spangevej 4 i Haarby. Sagsfremstilling: I forbindelse med prioritering af mindre projekter fra Assens Kommunes Trafiksikkerhedsplan blev der i foråret 2011 udpeget et hastighedsdæmpende projekt på Spangevej og Landø i Haarby. Projektet var udarbejdet i den gamle Haarby Kommune, hvor det var indskrevet i Trafiksikkerhedsplanen, hvor man beskrev høje hastigheder i området, samt at der var politiregistreret uheld i området. Efter kommunesammenlægningen blev projekter for de gamle kommuner samlet i én plan for den nye kommune. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 5 af 9

6 Projektet består i, at der er etableret hastighedsdæmpning i form af 5 chikaner på Landø og 3 chikaner på Spangevej. Ved indkørsel til zonen skiltes der anbefalet hastighed 40 km/t, som ligeledes indikerer at zonen er hastighedsdæmpet. Projektet blev etableret i efteråret 2011 Bemærkninger: En fjernelse af chikanen med begrundelse i manglende parkering på offentlig vej, vil blive retningsgivende for det fremtidige administrationsgrundlag i kommunen. Administrationen rådgiver og afgør henvendelser fra borgere indenfor et spillerum, hvor vi trafikalt begrunder en afgørelse. En beslutning om at fjerne en chikane, hvor manglende parkeringsmulighed bliver gjort til praksis, vil betyde et noget mindre spillerum i lignende sager. Kommunen vil dermed ikke længere kunne afvise henvendelser, hvor parkering ikke er muligt på offentlig vej på grund af vejudstyr, da en trafikal begrundelse ikke længere er nødvendig praksis. Det vil sige, at særinteresser (fx at kunne parkere lige ud for ens hus) vægtes højere end almene interesser, som fx trafiksikkerhed på vejen. En afvigelse fra praksis vil således betyde et nyt administrationsgrundlag, således at alle borgere bliver behandlet ens i henhold til Forvaltningslovens lighedsprincip. Hvis beslutningen peger på en fjernelse af chikanen ved Spangevej 4, anbefaler administrationen at fjerne alle chikaner, som er en del af projektet på Spangevej og Landø, for ikke at forskelsbehandle beboere, som ligeledes har måttet tåle chikaner ved deres ejendom. Lovgrundlag: Forvaltningsloven: Der må hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling. Forvaltningsmyndighederne er således underlagt et krav om, at der ikke må gøres forskel på ensartede tilfælde. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Et flertal bestående af Leif Rothe (A), Arno Termansen(A), Hans Bjergegaard (O) Henrik Moth (V), Rie Nielsen (V), beslutter at udskyde punktet, og beder forvaltningen, om at belyse evt. ændringer af trafikmønsteret i området siden etableringen af chikanerne. Et mindretal bestående af Poul Poulsen (R) og Ole Knudsen (V) stemmer for indstillingen. 5. Orientering om supplerende høring af de statslige vandplaner (1. vandplanperiode) Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at Miljø- og Teknikudvalget tager orientering til efterretning. Beslutningstema: Miljø- og Teknikudvalget orienteres om supplerende høring af de statslige vandplaner. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 6 af 9

7 Sagsfremstilling: Forslag til de statslige vandplaner for perioden var i seks måneders offentlig høring i Siden har Naturstyrelsen foretaget en række ændringer i Forslag til vandplanerne. Derfor har vandplanerne været udsendt i 8 ugers supplerende offentlig høring med frist den 26. august De væsentligste ændringer i vandplanerne siden sidste offentlige høring i 2013 er: Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse udgår, bortfald af krav om målrettede efterafgrøder og reduktion i antal kilometer vandløb, der skal bringes i god økologisk tilstand. Administrationen har afgivet høringssvar om følgende: Assens Kommune er betænkelig ved, at virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse er udtaget af vandplanerne. Virkemidlet vurderes at være et vigtigt element med henblik på at opnå målopfyldelse i en række målsatte vandløb i kommunen. Skånsom vandløbsvedligeholdelse er et vigtigt redskab til at ændre og forbedre plantesammensætningen på strækninger, hvor aggressive planter dominerer grødevæksten i vandløbet. En indvandring af positive plantearter vil tilgodese vandløbsfaunaen samtidig med, at det ofte forbedrer vandføringsevnen. Staten foreslår, at genåbning af rørlagt strækning i Holevad Bæk ved Gamtofte udgår. Der er tale om en væsentlig faunaspærring i Holevad Bæk, som giver en kraftig stuvningspåvirkning af vandløbet og, hvor det er nødvendigt at skabe kontinuitet for at opnå målopfyldelse. I Forslag til indsatsprogram for vandområdeplan har Assens Kommune foreslået, at der gennemføres en indsats i Holevad Bæk. Hvis denne spærring ikke fjernes, vil det være i modstrid med planerne for 2. vandplanperiode. Assens Kommune mener derfor ikke, at denne strækning bør tages ud af indsatsprogrammet. Staten foreslår desuden, at et regnbetinget udløb (E1) ved Vissenbjerg udtages. Der er tale om et væsentligt regnbetinget udløb, som giver store udfordringer på den nedstrøms beliggende vandløbsstrækning i Assenbølleafløbet. Assens Kommune og Assens Forsyning påtænker at medtage udløbet i næste revision af spildevandsplanen. Det foreslås derfor, at udløb E1 ikke udtages af indsatsprogrammet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning. 6. Orientering Sagsfremstilling: 1) Afgørelse i råstofssag ved Frankfri/Solevad Natur- og Miljøklagenævnet har den 15. august 2014 truffet afgørelse i sag om råstofindvinding i Frankfri/Solevad (del af matr.nr. 24 Brylle By, Brylle). Klagenævnet stadfæster Assens Kommunes råstoftilladelse af 9. januar 2014 til råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr.nr. 24 Brylle By, Brylle samt opretholder Assens Kommunes screeningsafgørelse om, at den ansøgte indvinding ikke er VVM-pligtig og dermed ikke kræver udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVMredegørelse. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 7 af 9

8 2) Ansøgning sendt til Realdania-kampagnen Stedet Tæller, 2. runde Assens Kommune blev udvalgt som deltager i den første runde af Realdania-kampagnen Stedet Tæller Yderområdets potentialer, med projektet 360 Havn og Bælt molehovedet i Assens. Deltagelsen medførte en bevilling på kr. til projektudvikling af en stiforbindelse langs havnens læmole, ud til molehovedet. Projektet blev udviklet i samarbejde med foreningerne omkring Søsportscenteret og Marinaen, og med konsulentbistand fra arkitekterne Hasløv og Kjærsgaard. Den 18. august 2014 indsendte vi den færdige projektplan, og håber nu at gå videre til kampagnens 2. runde, og dermed få bevilliget støtte på 70% af anlægsudgifterne, til realisering af projektet. Ansøgningsmaterialet fremsendes hermed til EBU og MTU, til orientering. Bilag: Pkt. 1 - Afgørelse i sag om råstofindvinding Pkt. 2 - Projektplan Stedet tæller Assens 360 grader Havn og Bælt - konsulentrapport Pkt. 2 - Projektplan Stedet Tæller 360 grader Havn og Bælt - molehovedet i Assens Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Der blev yderligere orienteret om: Cykelsti Glamsbjerg/Køng. Fjernvarmeprojekt Haarby og Glamsbjerg. Gamtoftevej 17 Næsvej Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning. 7. Eventuelt Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Vognmand Torben Jørgensen inviteres til et kommende Miljø- og Teknikudvalgsmøde. Rie Nielsen spurgte til oplag vedr. Flis på havnen. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 8 af 9

9 Underskriftsside Hans Bjergegaard Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Rie Nielsen Leif Rothe Rasmussen Arno Termansen Poul Poulsen Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 9 af 9

10 Bilag: 2.1. CO2-regnskab 2013.pdf Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

11 CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

12 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet til at sikre en årlig reduktion i CO 2- udledning med 2 % eller mere, frem mod Læs mere om klimakommuner på Siden 2008 er der udført et årligt CO 2-regnskab, og der er i alle årene set et samlet fald i kommunens udledning Figur 1: Samlet udvikling i CO2-udledning CO 2-udledning 2013 I 2013 lykkedes det igen at opfylde kravet, idet det samlede CO 2-udslip er reduceret med 4 % fra 2012 til CO 2-udledningen i 2012 er for den kommunale drift opgjort til ton. I 2008 blev CO 2-udslippet opgjort til 7317 ton. Det svarer til et samlet fald på 25 % fra 2008 til Målsætning nået I Energi- og klimahandlingsplan er det et mål at CO 2-udslippet i 2015 skal være faldet med 25 % i forhold til Dette mål er således allerede nu ved afrapportering i 2014 nået. Det næste mål er at Assens Kommune i 2029 skal have en CO 2-neutral drift. Derfor er det nødvendigt udover energibesparelser at tænke vedvarede energi ind i den kommunale drift. Kommunale bygninger Det samlede fald i CO 2-udledningen for de kommunale bygninger er i 2013 faldet med 4 % og over perioden siden 2008 med 34 %. Det skyldes primært en målrettet investering i den kommunale bygningsmasse. Siden 2009 er der arbejdet målrettet på at opnå energibesparelser i de kommunale bygninger ved at foretage en samlet investering på 51 mio. i perioden , fra til ton CO 2. Transport 18% Vejbelysni ng 16% Bygninger 66% Figur 3: Udvikling i CO2-udledning i de kommunale bygninger Figur 2: Fordeling af CO2-udledning 2013 Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 2 af 5

13 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Energiprojekter i kommunale bygninger I 2013 er der foretaget en lang række investeringer i den kommunale bygningsmasse. Som fortsættelse på en række større udbud på solceller i 2012, blev 23 solcelleanlæg idriftsat i institutioner har fået udskiftet hårde hvidevarer til nye strømbesparende modeller. Der er blevet udført efterisolering af hulmure, loftsrum og udført energirenovering af facader på i alt 9 bygninger. Der er ligeledes udført efterisolering af tekniske anlæg i 15 bygninger, 4 vandbesparelsesprojekter, 5 belysningsprojekter. 7 varmeinstallationer er blevet optimeret, med nye varmepumper, varmtvandbeholdere, tidsstyringer mv., ét ventilationsanlæg er udskiftet, mens 2 bygninger har fået foretaget delvis udskiftning af vinduer. Transport Som det eneste område, er CO 2-udledningen for transport-området steget, dog kun med 1% i 2013, mod 10% i Figur 5: Udvikling i CO2-udledning vedr. transport Andre kommunale 30% Kultur 3% Pleje/ældre 10% Administration 6% Daginstitutioner 13% Skoler 38% Kørseli private biler 28% Plejepersonale kørsel 21% Kørsel, By,Land og Kultur 51% Figur 4: Fordeling af CO2-udledning på bygningstyper 2013 Evaluering af udførte energiprojekter En foreløbig evaluering af energiprojekterne som er blevet foretaget på skolerne i perioden 2010 til 2013 viser at skolerne har sparet 25 % mere end forudsat i de teoretiske beregningsgrundlag, og således sparer Assens Kommune 2,8 mio. kr. årligt på energien på de kommunale skoler. Figur 6: Fordeling af CO2-udledning på transport-området 2013 Inden for området ses en mindre forskydning fra 2012, idet kørsel i både By, Land og Kultur (herunder Entreprenørgården), samt kørsel i private biler er faldet, mens der ses en stigning på 20 % for kørsel forestået af kommunens plejepersonale. Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 3 af 5

14 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Kørselsanalyse I 2013 blev der således udarbejdet en kørselsanalyse med henblik på at reducere CO 2- udledning indenfor transportområdet. På baggrund af arbejdet med udarbejdelse af kørselsanalysen, blev 5 forslag indstillet til behandling i det tværpolitiske Klimaforum november Forslag til afholdelse af køretekniske kurser for udvalgte medarbejdere, med fokus på sikker- og mere brændstoføkonomisk kørsel. Forslaget forventes at være omkostningsneutralt, da en ændret kørestil vil resultere i at de enkelte medarbejder vil køre længere på literen, lave færre skader på bilerne og levetiden på bilernes mekaniske sliddele vil øges. 2. Indkøb af mindre antal elbiler til Hjemmeplejen i Hårby. Hjemmeplejen i Hårby råder i dag over 5 biler hhv. benzin og dieseldrevne. Kortlægning af kørselsmønstret viser, at der udelukkende køres i dagtimerne. Der køres i gennemsnit 57 km om dagen. Dette mønster passer til den foreslåede elbil løsning. Elbilerne kan lades op uden for normal arbejdstid og det daglige kørselsbehov svarer til mindre end 50 % af elbilernes maksimale aktionsradius. Da der anvendes fem biler i dag, foreslås det at udvælge de fem mest uøkonomiske biler i Assens Kommune samlede bilflåde og sælge dem når de nye elbiler er blevet indfaset i den daglige drift. erfaringer med at køre og håndtere mere CO 2 venlige transportmidler. 4. Alternativt forslag, udarbejdelse af et særskilt samlet udbud for 16 hybridbiler til Hjemmeplejen i distrikt Assens (11 biler) og Aarup (5 biler). Kortlægningen af kørselsmønstret viser at der køres mest i disse 2 distrikter hvilket gør hybridbilen særdeles attraktiv i forhold til en konventionel benzin dreven bil. Merprisen ved operationel leasing af en hybridbil i forhold til en konventionel benzinbil er forholdsvis lille og de 16 hybridbiler vil bidrage positivt til øgede årlige besparelser på CO 2 regnskabet. 5. Anskaffelse af hhv. én el-drevet varevogn (3.500 kg) og én ebil til brug for Entreprenørgården. Alle eksisterende 50 varebiler/ mandskabsvogne er dieseldrevne. Ved at lease én eldrevet varevogn, vil denne kunne erstatte to ældre varevogne der i dag har et lavt dagligt kørselsbehov. Herudover er Entreprenørgården interesseret i at lease en elbil til at betjene Assens By. Forslaget skal ses som et pilotprojekt drevet af Entreprenørgården. Hvis pilotprojektet falder heldigt ud, vil der på sigt være et stort potentiale for løbende at udskifte flere af de eksisterende varebiler/mandskabsvogne med flere CO 2-venlige køretøjer. 3. Generelle udbudsbetingelser ændres Det foreslås at ændre de sidst benyttede udbudsbetingelser for operationel leasing af biler til Hjemmeplejen. Så man i stedet for specifikt at udbyde benzindrevne biler, udelukkende udbyder hybridbiler. Merprisen ved operationel leasing af en hybridbil i forhold til operationel leasing af en konventionel benzinbil er forholdsvis lille. Hjemmeplejen vil herved opnå et forbedret samlet CO 2 regnskab og samtidig opnå Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 4 af 5

15 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Vejbelysning Der ses i 2013 et stort fald i CO 2-udledning på vejbelysningen på 15 % i Assens Kommune. Dette fald skal sammenholdes med et ligeledes stort fald på 24 % i I løbet af 2012 blev der igangsat flere initiativer for at spare på strømmen til vejbelysningen, og det store fald igen i 2013 viser at der nu ses det fulde udbytte af de udførte projekter i I 2012 blev lux-indstillingen på den kommunale vejbelysning ændret fra 20 lux til 15 lux, hvilket bevirker at der allerede i 2012 blev færre brændetimer på de enkelte armaturer, idet der i lighed med 2012, igen i 2013 ses et generelt fald på langt de fleste belysningsarmaturer. I 2012 blev der lavet en omkobling, således at det kun er hvert andet armatur der er tændt i de sene aften- og nattetimer. I 2012 blev der sat målere på den sidste del af den kommunale vejbelysning. Denne blev tidligere afregnet ud fra et beregnet forbrug, og her ses store fald i strømforbruget efter opsætningen af målerne. I slutningen af 2012 blev der udskiftet ældre kviksølvarmaturer til LED-armaturer i en række af kommunens industriområder Figur 7: Udvikling i CO2-udledning på vejbelysning Energi- og klimahandlingsplan Assens Kommunes fremadrettede initiativer for energi- og klimatiltag samles i kommunens Energi- og Klimahandlingsplan. Denne revideres næste gang ultimo Yderligere oplysninger Fås ved henvendelse til Assens Kommune, Team Byggeri og Energi, eller Udover de udførte projekter i 2012 foretages der hvert år en løbende udskiftning af ældre armaturer til nye energibesparende armaturer, i takt med at lamperne bliver defekte. Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 5 af 5

16 Bilag: 2.2. Energi- og klimahandlingsplan pdf Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 Energi- og klimahandlingsplan

18 Energi- og klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet i klimaindsatsen, og påvirke dem til at sætte mål og gøre en indsats. løbende fremme klimatilpasning i 2015 have reduceret sin CO 2 -udledning med 25 % i forhold til 2008 i 2029 have en kommunal CO 2 -neutral drift i 2042 være en CO 2 -neutral geografisk enhed Assens Kommunes klimahandlingsplan har 4 indsatsområder: Handlingsplan 1. Energieffektivisering 2. Transport 3. Vedvarende energi 4. Klimatilpasning Energi- og klimahandlingsplanen omfatter både indsatser for forebyggelse af klimaændringerne i form af nedbringelse af drivhusgasser, og klimatilpasning til det ændrede klima. Der vil inden udgangen af 2013 blive udarbejdet en særskilt klimatilpasningsplan. I energi- og klimahandlingsplan er der lagt vægt på at gennemføre indsatser, der har størst mulig effekt for nedbringelsen af CO 2 indenfor de økonomiske og ressourcemæssige rammer, der er til stede. Som klimakommune skal CO 2 -udledningen fra el, varme og transport i den kommunale drift opgøres og rapporteres til Danmarks Naturfredningsforening. For på lang sigt at blive et helt CO 2 -neutralt samfund og på kort sigt at overholde aftalerne som klimakommune, vil der i de næste tre år blive arbejdet med følgende tiltag indenfor indsatsområderne: 2

19 Energi- og klimahandlingsplan Energieffektivisering Indsats Energirigtige investeringer i den eksisterende kommunale bygningsmasse og ved nybyggeri Energirigtige vedligeholdelsesplaner for haller, foreninger og udendørs faciliteter Energirigtig vedligeholdelse af haller, foreninger og udendørs faciliteter Udskiftning af gadebelysning til mere energieffektive løsninger Registrering og evaluering af energiforbruget i den kommunale drift Kampagner, rådgivning og uddannelse om energibesparelser for kommunale ansatte, institutioner, borgere og erhvervslivet Energimærkning af kommunale ejendomme Indkøb skal tilgodese energirigtige produkter og klimahensyn skal indgå i lokale offentlige udbud Partnerskab i Grøn Erhvervsvækst, herunder håndværkeruddannelse og aftenskolekurser for private om energibesparelser med tilbud om termografering af private ejendomme. EU-ansøgning (ELENA) om teknisk bistand i til energibesparelser i kommunale bygninger, haller, gadebelysning mv. Energi-effektiviseringer i erhvervsvirksomheder i samarbejde med MiljøForum Fyns projekt "Effektiv Energi" 3

20 Energi- og klimahandlingsplan Transport Indsats Indsats for energirigtig kørsel i den kommunale drift Analyse af kørselsbehov med henblik på indfasning af transportmidler, som reducerer CO2-udslippet i den kommunale drift Elcykler, elbiler og evt. gasbiler i den kommunale drift Etablering af cykelstier Cykelstier inddrages i nye lokalplaner Kampagner for cykling og samkørsel Udvidet kollektiv trafik Hjemmearbejdspladser og videokonferencer 4

21 Energi- og klimahandlingsplan Vedvarende energi Indsats Installering af varmepumper som erstatning for elvarme, olie og naturgas i kommunens egne bygninger Installering af solceller på kommunale bygninger Forsøg med vedvarende energi til kollektiv og individuel forsyning Mere fjernvarme i form af udvidelse af fjernvarmeområder, herunder konvertering af naturgas til fjernvarme baseret på vedvarende energi eller overskudsvarme Energi og klima indarbejdes som tema i kommuneplan 2013 Energirigtig bebyggelse og vedvarende energi inddrages i nye lokalplaner Skabe planmæssig mulighed for etablering af vindmøller Skabe dialog om mulig etablering af vindmøller på havet Skabe planmæssig mulighed for etablering af solcelleparker Skabe planmæssig mulighed for biogasanlæg Dialog og strategisk samarbejde med energiaktører Fælles Fynsk Strategisk Energiplan Analyse af biomasse til biogas og fjernvarme 5

22 Energi- og klimahandlingsplan Klimatilpasning Indsats Kortlægning af områder med forhøjet risiko for oversvømmelser Klimatilpasningsplan udarbejdes Klimatilpasningsplanen implementeres i kommuneplan 2013 og andre relevante planer Lokal afledning af regnvand tænkes ind i fremtidig planlægning Klimatilpasning inddrages i nye lokalplaner Medvirkning i kampagner, rådgivning og uddannelse om klimatilpasning for borgere og virksomheder 6

23 Bilag: 3.1. Kortbilag Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

24 Geodatastyrelsen og Grundkort Fyn Nyt vejnavn Det markeret med rødt, er omfanget af nyt vejnavn. Tidspunkt: :14:01 Målestoksforhold: 1:1250

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6

Notat. Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft. Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Notat Til: Assens Byråd Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft Bemærkning til høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 Frist for afgivelse af høringssvar til lokalplanforslag 1.2.6 var den 4. april 2014.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere