1. Godkendelse af dagsorden /19697 CO2-regnskab /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4"

Transkript

1 Dagsorden Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 2. september kl. 15:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /19697 CO2-regnskab /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej /19971 Chikane ved Spangevej 4 i Haarby Orientering om supplerende høring af de statslige vandplaner (1. vandplanperiode) Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Godkendt /19697 CO2-regnskab 2013 Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at CO 2 regnskab 2013 tages til efterretning. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 1 af 9

2 Beslutningstema: Assens Kommunes CO 2 -udledning for hvad angår kommunale bygninger, transport og vejbelysning opgøres årligt i et CO 2 -regnskab. Resultaterne fra denne dataindsamling over el-, varme- og brændstofforbrug sammenfattes til en rapport. Rapporten er vedlagt som bilag. Denne fremsendes til Dansk Naturfredningsforening i henhold til den forpligtende aftale Assens Kommune indgik som Klimakommune i marts 2009, som dokumentation for at vi har opnået en årlig reduktion i CO 2 -udledning. Sagsfremstilling: Klimakommune Assens Kommune indgik i 2009 en forpligtende aftale om at blive Klimakommune. Aftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og betyder at Assens Kommune skal reducere CO 2 -udledningen med mindst 2 % pr. år frem mod 2025, ligesom Assens Kommune hvert år skal revidere energi- og klimahandlingsplanen. Redegørelsen vedr. CO 2 -udledning og det årlige CO 2 -regnskab, som fremsendes til DN efter politisk godkendelse, er vedlagt som bilag. CO 2 -regnskabet vil efterfølgende blive offentliggjort på DN s hjemmeside Fald i udledning af CO2 I 2013 lykkedes det at reducere den samlede CO 2 -udledning med 4 % i forhold til 2012, og kravet som stillet fra DN er således igen opfyldt. CO 2 -udledningen i 2013 er for den kommunale drift opgjort til ton. Målsætning nået I 2008 blev CO 2 -udslippet opgjort til 7317 ton. Det svarer til et samlet fald på 25 % fra 2008 til I Energi- og klimahandlingsplan er det et mål at CO 2 -udslippet i 2015 skal være faldet med 25 % i forhold til Dette mål er således allerede nu ved afrapportering i 2014 nået. I den gældende energi- og klimahandlingsplan for beskriver at næste mål for Assens Kommune, er at opnå CO2-neutral drift i Kommunale bygninger Ved målrettet investering i energibesparelser i bygningsmassen, er der siden 2008 sket et fald i CO2-udledning med 34 %. I 2013 alene er faldet på 4 %. Tiltag i 2013: 23 solcelleanlæg blev idriftsat i der er blevet udført efterisolering af hulmure, loftsrum og udført energirenovering af facader på i alt 9 bygninger. 15 bygninger har fået udført efterisolering af tekniske anlæg 4 vandbesparelses-projekter, 5 belysningsprojekter. 7 varmeinstallationer er blevet optimeret, med nye varmepumper, varmtvandsbeholdere, tidsstyringer mv. 1 ventilationsanlæg er udskiftet 2 bygninger har fået foretaget delvis udskiftning af vinduer. 14 institutioner har fået udskiftet hårde hvidevarer til nye strømbesparende modeller. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 2 af 9

3 Evaluering af udførte energiprojekter på kommunale bygninger for perioden En foreløbig evaluering af energiprojekterne som er blevet foretaget på skolerne i perioden 2010 til 2013 viser at skolerne har sparet 25 % mere end forudsat i de teoretiske beregningsgrundlag, og således sparer Assens Kommune 2,8 mio. kr. årligt på energien på de kommunale skoler. Vejbelysning Der ses i 2013 et stort fald i CO 2 -udledning på vejbelysningen på 15 % i Assens Kommune. Dette fald skal sammenholdes med et ligeledes stort fald på 24 % i I løbet af 2012 blev der igangsat flere initiativer for at spare på strømmen til vejbelysningen, og det store fald igen i 2013 viser at der nu ses det fulde udbytte af de udførte projekter i Tiltag i 2012: ændring af lux-indstilling for reduktion af brændetimer kun hvert andet armatur der er tændt i de sene aften- og nattetimer opsætning af målere på den sidste del af den kommunale vejbelysning som tidligere blev afregnet ud fra et beregnet forbrug. udskiftning af ældre kviksølvarmaturer til LED-armaturer i en række industriområder. Udover de udførte projekter i 2012 foretages der hvert år en løbende udskiftning af ældre armaturer til nye energibesparende armaturer, i takt med at lamperne bliver defekte. Transport Som det eneste område, er CO 2 -udledningen for transport-området steget, dog kun med 1% i 2013, mod 10% i I 2013 blev der således udarbejdet en kørselsanalyse med henblik på at reducere CO 2 - udledning indenfor transportområdet. På baggrund af arbejdet med udarbejdelse af kørselsanalysen, blev 5 forslag indstillet til behandling i det tværpolitiske Klimaforum november Forslag til afholdelse af køretekniske kurser for udvalgte medarbejdere, med fokus på sikker- og mere brændstoføkonomisk kørsel. 2. Generelle udbudsbetingelser ændres 3. Indkøb af mindre antal elbiler til Hjemmeplejen i Hårby. 4. Alternativt forslag, særskilt samlet udbud for 16 hybridbiler til Hjemmeplejen i distrikt Assens (11 biler) og Aarup (5 biler). Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 3 af 9

4 5. Anskaffelse af hhv. én el-drevet varevogn (3.500 kg) og én elbil til brug for Entreprenørgården. Energi- og klimahandlingsplan Assens Kommunes fremadrettede initiativer for energi- og klimatiltag samles i kommunens Energi- og Klimahandlingsplan. Den gældende plan, vedlagt som bilag, planlægges revideret ultimo 2014 når budgettet for 2015 er vedtaget, som giver det samlede overblik over initiativer, der i de kommende år er økonomisk berammet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Bilag: CO2-regnskab 2013.pdf Energi- og klimahandlingsplan pdf Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning /20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at den eksisterende vej i Haveforeningen Skovvej navngives Haveforeningen Skovvej forkortet til HF Skovvej. Beslutningstema: Der skal tages stilling til nyt vejnavn i Haveforeningen Skovvej pga. ny bekendtgørelse på området. Sagsfremstilling: Baggrund I foråret trådte en ny bekendtgørelse i kraft på adresseområdet. Bekendtgørelsen går i sin helhed ud på, at der skal suppleres med yderligere adresser og eventuelt vejnavne på de områder, hvor det endnu ikke har været et lovkrav at skulle tildele adresser. Det er nu et lovkrav at der skal tildeles adresser til følgende lokaliteter: Kolonihaver Feriecentre m.v. Erhvervsejendomme med mere end en produktionsenhed Butikscentre Sygehuse, universiteter Øvrige institutioner m.v. Havneområder m.v. Tekniske anlæg m.v. Der blev i sommers ansat en medarbejder under jobrotationspuljen til at varetage denne opgave. Adresseopgaven skulle efter planen være afsluttet i 2015, hvorefter vedligeholdelsesdelen begynder. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 4 af 9

5 På nuværende tidspunkt har alle kolonihaverne adresse til Skovvej 14. Aktuelt Administrationen er påbegyndt arbejdet, og er startet med kolonihaverne. I den forbindelse skal der oprettes et nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej, da der ikke vil kunne tildeles nok adresser ud fra den eksisterende vej Skovvej. Administrationen har i forbindelse med fastsættelsen af adresser besøgt haveforeningen. Formand samt næstformand for haveforeningen havde ingen indvendinger imod vejnavnet ved besøget. Assens Kommune ejer haveforeningen. Lejerne af lodderne er blevet partshørt efter forvaltningsloven. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til vejnavnet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anbefaler at navngive haveforeningsveje efter deres navn. I dette tilfælde Haveforeningen Skovvej, som dog bliver forkortet til HF Skovvej. Lovgrundlag: Lov om bygnings- og boligregistrering Bekendtgørelse om vejnavne og adresser nr af 5. september 2013 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Kortbilag Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget godkender at den eksisterende vej i Haveforeningen Skovvej navngives Haveforeningen Skovvej forkortet til HF Skovvej /19971 Chikane ved Spangevej 4 i Haarby Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at beslutning fra Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 13. august 2013 fastholdes. Beslutningstema: Genbehandling af sag vedr. chikane på Spangevej 4 i Haarby. Sagsfremstilling: I forbindelse med prioritering af mindre projekter fra Assens Kommunes Trafiksikkerhedsplan blev der i foråret 2011 udpeget et hastighedsdæmpende projekt på Spangevej og Landø i Haarby. Projektet var udarbejdet i den gamle Haarby Kommune, hvor det var indskrevet i Trafiksikkerhedsplanen, hvor man beskrev høje hastigheder i området, samt at der var politiregistreret uheld i området. Efter kommunesammenlægningen blev projekter for de gamle kommuner samlet i én plan for den nye kommune. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 5 af 9

6 Projektet består i, at der er etableret hastighedsdæmpning i form af 5 chikaner på Landø og 3 chikaner på Spangevej. Ved indkørsel til zonen skiltes der anbefalet hastighed 40 km/t, som ligeledes indikerer at zonen er hastighedsdæmpet. Projektet blev etableret i efteråret 2011 Bemærkninger: En fjernelse af chikanen med begrundelse i manglende parkering på offentlig vej, vil blive retningsgivende for det fremtidige administrationsgrundlag i kommunen. Administrationen rådgiver og afgør henvendelser fra borgere indenfor et spillerum, hvor vi trafikalt begrunder en afgørelse. En beslutning om at fjerne en chikane, hvor manglende parkeringsmulighed bliver gjort til praksis, vil betyde et noget mindre spillerum i lignende sager. Kommunen vil dermed ikke længere kunne afvise henvendelser, hvor parkering ikke er muligt på offentlig vej på grund af vejudstyr, da en trafikal begrundelse ikke længere er nødvendig praksis. Det vil sige, at særinteresser (fx at kunne parkere lige ud for ens hus) vægtes højere end almene interesser, som fx trafiksikkerhed på vejen. En afvigelse fra praksis vil således betyde et nyt administrationsgrundlag, således at alle borgere bliver behandlet ens i henhold til Forvaltningslovens lighedsprincip. Hvis beslutningen peger på en fjernelse af chikanen ved Spangevej 4, anbefaler administrationen at fjerne alle chikaner, som er en del af projektet på Spangevej og Landø, for ikke at forskelsbehandle beboere, som ligeledes har måttet tåle chikaner ved deres ejendom. Lovgrundlag: Forvaltningsloven: Der må hverken forekomme direkte eller indirekte forskelsbehandling. Forvaltningsmyndighederne er således underlagt et krav om, at der ikke må gøres forskel på ensartede tilfælde. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Et flertal bestående af Leif Rothe (A), Arno Termansen(A), Hans Bjergegaard (O) Henrik Moth (V), Rie Nielsen (V), beslutter at udskyde punktet, og beder forvaltningen, om at belyse evt. ændringer af trafikmønsteret i området siden etableringen af chikanerne. Et mindretal bestående af Poul Poulsen (R) og Ole Knudsen (V) stemmer for indstillingen. 5. Orientering om supplerende høring af de statslige vandplaner (1. vandplanperiode) Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller at Miljø- og Teknikudvalget tager orientering til efterretning. Beslutningstema: Miljø- og Teknikudvalget orienteres om supplerende høring af de statslige vandplaner. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 6 af 9

7 Sagsfremstilling: Forslag til de statslige vandplaner for perioden var i seks måneders offentlig høring i Siden har Naturstyrelsen foretaget en række ændringer i Forslag til vandplanerne. Derfor har vandplanerne været udsendt i 8 ugers supplerende offentlig høring med frist den 26. august De væsentligste ændringer i vandplanerne siden sidste offentlige høring i 2013 er: Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse udgår, bortfald af krav om målrettede efterafgrøder og reduktion i antal kilometer vandløb, der skal bringes i god økologisk tilstand. Administrationen har afgivet høringssvar om følgende: Assens Kommune er betænkelig ved, at virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse er udtaget af vandplanerne. Virkemidlet vurderes at være et vigtigt element med henblik på at opnå målopfyldelse i en række målsatte vandløb i kommunen. Skånsom vandløbsvedligeholdelse er et vigtigt redskab til at ændre og forbedre plantesammensætningen på strækninger, hvor aggressive planter dominerer grødevæksten i vandløbet. En indvandring af positive plantearter vil tilgodese vandløbsfaunaen samtidig med, at det ofte forbedrer vandføringsevnen. Staten foreslår, at genåbning af rørlagt strækning i Holevad Bæk ved Gamtofte udgår. Der er tale om en væsentlig faunaspærring i Holevad Bæk, som giver en kraftig stuvningspåvirkning af vandløbet og, hvor det er nødvendigt at skabe kontinuitet for at opnå målopfyldelse. I Forslag til indsatsprogram for vandområdeplan har Assens Kommune foreslået, at der gennemføres en indsats i Holevad Bæk. Hvis denne spærring ikke fjernes, vil det være i modstrid med planerne for 2. vandplanperiode. Assens Kommune mener derfor ikke, at denne strækning bør tages ud af indsatsprogrammet. Staten foreslår desuden, at et regnbetinget udløb (E1) ved Vissenbjerg udtages. Der er tale om et væsentligt regnbetinget udløb, som giver store udfordringer på den nedstrøms beliggende vandløbsstrækning i Assenbølleafløbet. Assens Kommune og Assens Forsyning påtænker at medtage udløbet i næste revision af spildevandsplanen. Det foreslås derfor, at udløb E1 ikke udtages af indsatsprogrammet. Beslutningskompetence: Miljø- og Teknikudvalget. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning. 6. Orientering Sagsfremstilling: 1) Afgørelse i råstofssag ved Frankfri/Solevad Natur- og Miljøklagenævnet har den 15. august 2014 truffet afgørelse i sag om råstofindvinding i Frankfri/Solevad (del af matr.nr. 24 Brylle By, Brylle). Klagenævnet stadfæster Assens Kommunes råstoftilladelse af 9. januar 2014 til råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr.nr. 24 Brylle By, Brylle samt opretholder Assens Kommunes screeningsafgørelse om, at den ansøgte indvinding ikke er VVM-pligtig og dermed ikke kræver udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVMredegørelse. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 7 af 9

8 2) Ansøgning sendt til Realdania-kampagnen Stedet Tæller, 2. runde Assens Kommune blev udvalgt som deltager i den første runde af Realdania-kampagnen Stedet Tæller Yderområdets potentialer, med projektet 360 Havn og Bælt molehovedet i Assens. Deltagelsen medførte en bevilling på kr. til projektudvikling af en stiforbindelse langs havnens læmole, ud til molehovedet. Projektet blev udviklet i samarbejde med foreningerne omkring Søsportscenteret og Marinaen, og med konsulentbistand fra arkitekterne Hasløv og Kjærsgaard. Den 18. august 2014 indsendte vi den færdige projektplan, og håber nu at gå videre til kampagnens 2. runde, og dermed få bevilliget støtte på 70% af anlægsudgifterne, til realisering af projektet. Ansøgningsmaterialet fremsendes hermed til EBU og MTU, til orientering. Bilag: Pkt. 1 - Afgørelse i sag om råstofindvinding Pkt. 2 - Projektplan Stedet tæller Assens 360 grader Havn og Bælt - konsulentrapport Pkt. 2 - Projektplan Stedet Tæller 360 grader Havn og Bælt - molehovedet i Assens Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Der blev yderligere orienteret om: Cykelsti Glamsbjerg/Køng. Fjernvarmeprojekt Haarby og Glamsbjerg. Gamtoftevej 17 Næsvej Miljø- og Teknikudvalget tog orienteringen til efterretning. 7. Eventuelt Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2014 Vognmand Torben Jørgensen inviteres til et kommende Miljø- og Teknikudvalgsmøde. Rie Nielsen spurgte til oplag vedr. Flis på havnen. Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 8 af 9

9 Underskriftsside Hans Bjergegaard Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Rie Nielsen Leif Rothe Rasmussen Arno Termansen Poul Poulsen Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 02. september 2014 Assens Kommune, 9 af 9

10 Bilag: 2.1. CO2-regnskab 2013.pdf Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

11 CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

12 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet til at sikre en årlig reduktion i CO 2- udledning med 2 % eller mere, frem mod Læs mere om klimakommuner på Siden 2008 er der udført et årligt CO 2-regnskab, og der er i alle årene set et samlet fald i kommunens udledning Figur 1: Samlet udvikling i CO2-udledning CO 2-udledning 2013 I 2013 lykkedes det igen at opfylde kravet, idet det samlede CO 2-udslip er reduceret med 4 % fra 2012 til CO 2-udledningen i 2012 er for den kommunale drift opgjort til ton. I 2008 blev CO 2-udslippet opgjort til 7317 ton. Det svarer til et samlet fald på 25 % fra 2008 til Målsætning nået I Energi- og klimahandlingsplan er det et mål at CO 2-udslippet i 2015 skal være faldet med 25 % i forhold til Dette mål er således allerede nu ved afrapportering i 2014 nået. Det næste mål er at Assens Kommune i 2029 skal have en CO 2-neutral drift. Derfor er det nødvendigt udover energibesparelser at tænke vedvarede energi ind i den kommunale drift. Kommunale bygninger Det samlede fald i CO 2-udledningen for de kommunale bygninger er i 2013 faldet med 4 % og over perioden siden 2008 med 34 %. Det skyldes primært en målrettet investering i den kommunale bygningsmasse. Siden 2009 er der arbejdet målrettet på at opnå energibesparelser i de kommunale bygninger ved at foretage en samlet investering på 51 mio. i perioden , fra til ton CO 2. Transport 18% Vejbelysni ng 16% Bygninger 66% Figur 3: Udvikling i CO2-udledning i de kommunale bygninger Figur 2: Fordeling af CO2-udledning 2013 Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 2 af 5

13 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Energiprojekter i kommunale bygninger I 2013 er der foretaget en lang række investeringer i den kommunale bygningsmasse. Som fortsættelse på en række større udbud på solceller i 2012, blev 23 solcelleanlæg idriftsat i institutioner har fået udskiftet hårde hvidevarer til nye strømbesparende modeller. Der er blevet udført efterisolering af hulmure, loftsrum og udført energirenovering af facader på i alt 9 bygninger. Der er ligeledes udført efterisolering af tekniske anlæg i 15 bygninger, 4 vandbesparelsesprojekter, 5 belysningsprojekter. 7 varmeinstallationer er blevet optimeret, med nye varmepumper, varmtvandbeholdere, tidsstyringer mv., ét ventilationsanlæg er udskiftet, mens 2 bygninger har fået foretaget delvis udskiftning af vinduer. Transport Som det eneste område, er CO 2-udledningen for transport-området steget, dog kun med 1% i 2013, mod 10% i Figur 5: Udvikling i CO2-udledning vedr. transport Andre kommunale 30% Kultur 3% Pleje/ældre 10% Administration 6% Daginstitutioner 13% Skoler 38% Kørseli private biler 28% Plejepersonale kørsel 21% Kørsel, By,Land og Kultur 51% Figur 4: Fordeling af CO2-udledning på bygningstyper 2013 Evaluering af udførte energiprojekter En foreløbig evaluering af energiprojekterne som er blevet foretaget på skolerne i perioden 2010 til 2013 viser at skolerne har sparet 25 % mere end forudsat i de teoretiske beregningsgrundlag, og således sparer Assens Kommune 2,8 mio. kr. årligt på energien på de kommunale skoler. Figur 6: Fordeling af CO2-udledning på transport-området 2013 Inden for området ses en mindre forskydning fra 2012, idet kørsel i både By, Land og Kultur (herunder Entreprenørgården), samt kørsel i private biler er faldet, mens der ses en stigning på 20 % for kørsel forestået af kommunens plejepersonale. Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 3 af 5

14 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Kørselsanalyse I 2013 blev der således udarbejdet en kørselsanalyse med henblik på at reducere CO 2- udledning indenfor transportområdet. På baggrund af arbejdet med udarbejdelse af kørselsanalysen, blev 5 forslag indstillet til behandling i det tværpolitiske Klimaforum november Forslag til afholdelse af køretekniske kurser for udvalgte medarbejdere, med fokus på sikker- og mere brændstoføkonomisk kørsel. Forslaget forventes at være omkostningsneutralt, da en ændret kørestil vil resultere i at de enkelte medarbejder vil køre længere på literen, lave færre skader på bilerne og levetiden på bilernes mekaniske sliddele vil øges. 2. Indkøb af mindre antal elbiler til Hjemmeplejen i Hårby. Hjemmeplejen i Hårby råder i dag over 5 biler hhv. benzin og dieseldrevne. Kortlægning af kørselsmønstret viser, at der udelukkende køres i dagtimerne. Der køres i gennemsnit 57 km om dagen. Dette mønster passer til den foreslåede elbil løsning. Elbilerne kan lades op uden for normal arbejdstid og det daglige kørselsbehov svarer til mindre end 50 % af elbilernes maksimale aktionsradius. Da der anvendes fem biler i dag, foreslås det at udvælge de fem mest uøkonomiske biler i Assens Kommune samlede bilflåde og sælge dem når de nye elbiler er blevet indfaset i den daglige drift. erfaringer med at køre og håndtere mere CO 2 venlige transportmidler. 4. Alternativt forslag, udarbejdelse af et særskilt samlet udbud for 16 hybridbiler til Hjemmeplejen i distrikt Assens (11 biler) og Aarup (5 biler). Kortlægningen af kørselsmønstret viser at der køres mest i disse 2 distrikter hvilket gør hybridbilen særdeles attraktiv i forhold til en konventionel benzin dreven bil. Merprisen ved operationel leasing af en hybridbil i forhold til en konventionel benzinbil er forholdsvis lille og de 16 hybridbiler vil bidrage positivt til øgede årlige besparelser på CO 2 regnskabet. 5. Anskaffelse af hhv. én el-drevet varevogn (3.500 kg) og én ebil til brug for Entreprenørgården. Alle eksisterende 50 varebiler/ mandskabsvogne er dieseldrevne. Ved at lease én eldrevet varevogn, vil denne kunne erstatte to ældre varevogne der i dag har et lavt dagligt kørselsbehov. Herudover er Entreprenørgården interesseret i at lease en elbil til at betjene Assens By. Forslaget skal ses som et pilotprojekt drevet af Entreprenørgården. Hvis pilotprojektet falder heldigt ud, vil der på sigt være et stort potentiale for løbende at udskifte flere af de eksisterende varebiler/mandskabsvogne med flere CO 2-venlige køretøjer. 3. Generelle udbudsbetingelser ændres Det foreslås at ændre de sidst benyttede udbudsbetingelser for operationel leasing af biler til Hjemmeplejen. Så man i stedet for specifikt at udbyde benzindrevne biler, udelukkende udbyder hybridbiler. Merprisen ved operationel leasing af en hybridbil i forhold til operationel leasing af en konventionel benzinbil er forholdsvis lille. Hjemmeplejen vil herved opnå et forbedret samlet CO 2 regnskab og samtidig opnå Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 4 af 5

15 Assens Kommune CO 2-regnskab 2013 Vejbelysning Der ses i 2013 et stort fald i CO 2-udledning på vejbelysningen på 15 % i Assens Kommune. Dette fald skal sammenholdes med et ligeledes stort fald på 24 % i I løbet af 2012 blev der igangsat flere initiativer for at spare på strømmen til vejbelysningen, og det store fald igen i 2013 viser at der nu ses det fulde udbytte af de udførte projekter i I 2012 blev lux-indstillingen på den kommunale vejbelysning ændret fra 20 lux til 15 lux, hvilket bevirker at der allerede i 2012 blev færre brændetimer på de enkelte armaturer, idet der i lighed med 2012, igen i 2013 ses et generelt fald på langt de fleste belysningsarmaturer. I 2012 blev der lavet en omkobling, således at det kun er hvert andet armatur der er tændt i de sene aften- og nattetimer. I 2012 blev der sat målere på den sidste del af den kommunale vejbelysning. Denne blev tidligere afregnet ud fra et beregnet forbrug, og her ses store fald i strømforbruget efter opsætningen af målerne. I slutningen af 2012 blev der udskiftet ældre kviksølvarmaturer til LED-armaturer i en række af kommunens industriområder Figur 7: Udvikling i CO2-udledning på vejbelysning Energi- og klimahandlingsplan Assens Kommunes fremadrettede initiativer for energi- og klimatiltag samles i kommunens Energi- og Klimahandlingsplan. Denne revideres næste gang ultimo Yderligere oplysninger Fås ved henvendelse til Assens Kommune, Team Byggeri og Energi, eller Udover de udførte projekter i 2012 foretages der hvert år en løbende udskiftning af ældre armaturer til nye energibesparende armaturer, i takt med at lamperne bliver defekte. Assens Kommune Byg, Beredskab og Ejendom august 2014 Side 5 af 5

16 Bilag: 2.2. Energi- og klimahandlingsplan pdf Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 Energi- og klimahandlingsplan

18 Energi- og klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet i klimaindsatsen, og påvirke dem til at sætte mål og gøre en indsats. løbende fremme klimatilpasning i 2015 have reduceret sin CO 2 -udledning med 25 % i forhold til 2008 i 2029 have en kommunal CO 2 -neutral drift i 2042 være en CO 2 -neutral geografisk enhed Assens Kommunes klimahandlingsplan har 4 indsatsområder: Handlingsplan 1. Energieffektivisering 2. Transport 3. Vedvarende energi 4. Klimatilpasning Energi- og klimahandlingsplanen omfatter både indsatser for forebyggelse af klimaændringerne i form af nedbringelse af drivhusgasser, og klimatilpasning til det ændrede klima. Der vil inden udgangen af 2013 blive udarbejdet en særskilt klimatilpasningsplan. I energi- og klimahandlingsplan er der lagt vægt på at gennemføre indsatser, der har størst mulig effekt for nedbringelsen af CO 2 indenfor de økonomiske og ressourcemæssige rammer, der er til stede. Som klimakommune skal CO 2 -udledningen fra el, varme og transport i den kommunale drift opgøres og rapporteres til Danmarks Naturfredningsforening. For på lang sigt at blive et helt CO 2 -neutralt samfund og på kort sigt at overholde aftalerne som klimakommune, vil der i de næste tre år blive arbejdet med følgende tiltag indenfor indsatsområderne: 2

19 Energi- og klimahandlingsplan Energieffektivisering Indsats Energirigtige investeringer i den eksisterende kommunale bygningsmasse og ved nybyggeri Energirigtige vedligeholdelsesplaner for haller, foreninger og udendørs faciliteter Energirigtig vedligeholdelse af haller, foreninger og udendørs faciliteter Udskiftning af gadebelysning til mere energieffektive løsninger Registrering og evaluering af energiforbruget i den kommunale drift Kampagner, rådgivning og uddannelse om energibesparelser for kommunale ansatte, institutioner, borgere og erhvervslivet Energimærkning af kommunale ejendomme Indkøb skal tilgodese energirigtige produkter og klimahensyn skal indgå i lokale offentlige udbud Partnerskab i Grøn Erhvervsvækst, herunder håndværkeruddannelse og aftenskolekurser for private om energibesparelser med tilbud om termografering af private ejendomme. EU-ansøgning (ELENA) om teknisk bistand i til energibesparelser i kommunale bygninger, haller, gadebelysning mv. Energi-effektiviseringer i erhvervsvirksomheder i samarbejde med MiljøForum Fyns projekt "Effektiv Energi" 3

20 Energi- og klimahandlingsplan Transport Indsats Indsats for energirigtig kørsel i den kommunale drift Analyse af kørselsbehov med henblik på indfasning af transportmidler, som reducerer CO2-udslippet i den kommunale drift Elcykler, elbiler og evt. gasbiler i den kommunale drift Etablering af cykelstier Cykelstier inddrages i nye lokalplaner Kampagner for cykling og samkørsel Udvidet kollektiv trafik Hjemmearbejdspladser og videokonferencer 4

21 Energi- og klimahandlingsplan Vedvarende energi Indsats Installering af varmepumper som erstatning for elvarme, olie og naturgas i kommunens egne bygninger Installering af solceller på kommunale bygninger Forsøg med vedvarende energi til kollektiv og individuel forsyning Mere fjernvarme i form af udvidelse af fjernvarmeområder, herunder konvertering af naturgas til fjernvarme baseret på vedvarende energi eller overskudsvarme Energi og klima indarbejdes som tema i kommuneplan 2013 Energirigtig bebyggelse og vedvarende energi inddrages i nye lokalplaner Skabe planmæssig mulighed for etablering af vindmøller Skabe dialog om mulig etablering af vindmøller på havet Skabe planmæssig mulighed for etablering af solcelleparker Skabe planmæssig mulighed for biogasanlæg Dialog og strategisk samarbejde med energiaktører Fælles Fynsk Strategisk Energiplan Analyse af biomasse til biogas og fjernvarme 5

22 Energi- og klimahandlingsplan Klimatilpasning Indsats Kortlægning af områder med forhøjet risiko for oversvømmelser Klimatilpasningsplan udarbejdes Klimatilpasningsplanen implementeres i kommuneplan 2013 og andre relevante planer Lokal afledning af regnvand tænkes ind i fremtidig planlægning Klimatilpasning inddrages i nye lokalplaner Medvirkning i kampagner, rådgivning og uddannelse om klimatilpasning for borgere og virksomheder 6

23 Bilag: 3.1. Kortbilag Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Mødedato: 02. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

24 Geodatastyrelsen og Grundkort Fyn Nyt vejnavn Det markeret med rødt, er omfanget af nyt vejnavn. Tidspunkt: :14:01 Målestoksforhold: 1:1250

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere