Lederens rolle i innovationsprocesser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederens rolle i innovationsprocesser"

Transkript

1 Lederens rolle i innovationsprocesser Rapport fra TUP-projekt gennemført

2 Indhold Resumé 3 Projektets begrundelse 5 Integration af medarbejderdreven innovation på Den Grundlæggende Lederuddannelse 5 Projektets syn på innovation 5 Projektets syn på medarbejderdreven innovation 7 Ledelse af medarbejderdreven innovation 8 Medarbejderdreven innovation som uddannelse 9 Projektets indhold 11 Forandringsteori 12 Indholdet i de eksperimenterende udviklingsforløb 14 Innovationspædagogik i praksis 14 Kompetenceudvikling af underviserne 16 Deltagernes evaluering 26 Deltagernes vurdering af Den Grundlæggende Lederuddannelse 26 Deltagernes vurdering af egen udvikling og deres brug af ny viden og nye kompetencer til at skabe innovation 28 Konklusion 33 Projektet er gennemført med midler fra Undervisningsministeriets Tværgående udviklingspulje af Efteruddannelsesudvalget for handel, administration, kommunikation og ledelse (HAKL) i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Tradium, Århus Købmandsskole og IBC samt konsulentvirksomheden LDI - Læringsdrevet Innovation. Oktober 2013 LDI - Læringsdrevet Innovation Godthåbsvej 260, 2720 Vanløse Telefon (+45)

3 Resumé I dette TUP-projekt har vi eksperimenteret med at integrere medarbejderdreven innovation som et naturligt element på Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU). Den eksperimenterende undervisning har fokuseret på at involvere kursisterne aktivt i udfordringsbaserede læreprocesser, der potentielt kan udvikle deres kompetencer til at indgå i og lede innovative processer i deres arbejdsliv. I projektet er der samtidig eksperimenteret med at udvikle de involverede underviseres kompetencer til at varetage integrationen af det innovative perspektiv i alle elementer af undervisningen. Det er sket gennem eksemplariske innovationsprocesser, hvor underviserne gennem handling har mærket processerne på egen krop og via refleksion er blevet bevidste om den innovative kompetenceudvikling, de har gennemgået. For de involverede undervisere har det været en udfordrende og lærerig proces at skulle varetage undervisningen i projektet, fordi man undervejs har erkendt, at det innovative fokus nødvendiggør et paradigmatisk opgør med den traditionelle underviserrolle. Underviserne peger på, at projektet har bragt dem et helt nyt sted hen. Projektet har også udfordret de involverede skoler i deres opfattelse af det gode læringsrum og har her medvirket til at understøtte udviklingen af en organisatorisk funderet pædagogisk nytænkning. For de involverede undervisere og skoler er det således i dag naturligt at tale om innovation som både et relevant begreb og et relevant mindset, der skal medtænkes i undervisningen fremover. Udgangspunktet for at arbejde med innovation har været forskelligt på de involverede skoler, men på tværs af de forskellige rammebetingelser peger de involverede undervisere på, at den pædagogiske innovationsdagsorden er yderst meningsgivende at være en del af, og at de er blevet motiveret til at forankre tænkningen helt generelt i deres underviserpraksis. Med projektet har vi taget de første og helt centrale skridt i fokuseringen på at integrere innovation i struktureringen af GLU. Projektet har sat innovation på den pædagogiske dagsorden og bidraget med afgørende erkendelser om, hvad der skal til for at undervise i medarbejderdreven innovation. Via projektet er man på de involverede skoler nået frem til, hvordan man kan gennemføre GLU med eksemplariske processer for, hvad lederne skal hjem i virksomhederne og være en del af og lede, når de i stadig stigende omfang skal stå i spidsen for at frigøre deres medarbejderes innovationskraft i virksomhederne. Projektet har skabt grundlag for, at ledere, der i fremtiden melder sig til GLU på landets skoler, opnår innovative lederkompetencer, fordi de på egen krop vil opleve, hvad der skal til for at involvere andre og derved åbne op for deres medarbejderes viden og innovative ideer. 3

4 Via projektet er der skabt en ny måde at gennemføre GLU på, hvor det innovative mindset er omdrejningspunktet for processerne og det er sket med sigte på at udvikle deltagernes kompetencer til at stå i spidsen for lignende processer i deres egen dagligdag. Kursisterne har evalueret forløbene som meningsgivende og udbytterige og opfordret til gentagelse for kommende kursister. Projektet bidrager således med pædagogisk tænkning og virkemidler i forhold til at arbejde med innovation som et kompetenceanliggende. Projektet har i gennemførelsesfasen haft den gode erfaring, at der løbende har været stor interesse for og opbakning til projektet blandt alle landets skoler godkendt til den fælles kompetencebeskrivelse Ledelse, og det har allerede givet anledning til videndeling, erfaringsudveksling og øget samarbejde mellem de skoler, der er godkendt til Den Grundlæggende Lederuddannelse. Det er således vurderingen, at projektet allerede i gennemførelsesfasen har medvirket til at højne kvaliteten i undervisningen på nationalt plan. Spredning af viden om projektet er i projektperioden suppleret af artikler og konferenceoplæg målrettet uddannelsesplanlæggere inden for ledelse og forskere i læring, og forankringen af projektets resultater understøttes nu foruden denne rapport også af tematiske videospots målrettet undervisere og uddannelsesplanlæggere i AMU-systemet generelt. 1 Høyrup, Steen: How do we learn in learning laboratories? In pursuit of the optimal learning arena. Link: Elsborg, Steen og Marianne Rasmussen: Fremtidens innovative lederuddannelse. Link: 4

5 Projektets begrundelse Integration af medarbejderdreven innovation på Den Grundlæggende Lederuddannelse Innovation er centralt for danske virksomheders udvikling, vækst og konkurrenceevne. Derfor er virksomheder afhængige af, at lederne har kompetence til at drive innovationsprocesser herunder at inddrage medarbejderne i innovationsprocesser. På alle arbejdspladser er der blandt medarbejderne et kæmpe potentiale af viden, kreativitet og idéer, som kan sættes i spil og bidrage kompetenceudviklende til den enkelte og til helheden. Udvikling af systematiske processer, der åbner for realiseringen af dette potentiale, kan skabe medarbejderdreven innovation. Gøres det med omtanke og respekt for de involveredes motivation for at deltage, giver det en proces, der potentielt både kan give konkret udbytte og samtidig række langt ud over det emne, man er samlet om. Italesættelsen af og refleksionen over den ofte tavse viden på arbejdspladserne giver store muligheder for forbedringer af de teknikker, metoder og produkter, der anvendes. Samtidig indeholder den fælles refleksion over praksisviden et potentiale for nytænkning og forandring, der kan sætte et befriende spørgsmålstegn ved organisationens fundamentale tænkning og dermed også bidrage radikalt innovativt. Projektets syn på innovation Innovation er værdiskabende nytænkning og forandring. Innovation er samfundsmæssigt nødvendigt, og samtidig er det i harmoni med menneskets generelle behov og motivation for at blive udfordret og være med til at se og skabe nye muligheder for sig selv og andre. I projektets arbejde med at indkredse, hvad innovation er, har vi overordnet sat fokus på følgende perspektiver og forandringsbegreber: 1 Er der tale om innovation på individ-, gruppe- eller team-niveau, organisationsniveau eller samfundsniveau? Ofte er der en pointe i fx i forbindelse med medarbejderdreven innovation at forandringen/ innovationen netop finder sted på flere niveauer samtidig, og at forandringerne på de forskellige niveauer er indbyrdes forbundne. 2 Hvordan forholder vi os til innovationen: som passiv observatør eller som aktivt indgribende, intervenerende, konsulterende, styrende, organiserende osv.? 3 Betragter vi innovationen som noget positivt, dvs. at begrebet er normativt og indeholder en vurdering, eller er forandringen noget, vi beskriver og analyserer, hvor vi kun kan udtale os om det positive/negative, hvis vi relaterer til en kriterie-liste (og hvor kommer den så fra?)? 4 Er der tale om omfattende og radikal innovation (big bang) eller om løbende, kontinuerlige små forandringer eller justeringer, altså inkrementel innovation? 5

6 Ved hvert af de nedenfor anførte forandringsbegreber kan man tænke på, hvordan disse fire perspektiver er mere eller mindre indbygget i begrebet, og hvordan disse betydninger spiller en rolle i innovationsbegrebet. 1 Change (forandring). Det nok mest brede og neutrale begreb, der hovedsagelig dækker forandringer på det sociale plan, sjældnere individuelle/peronlighedsmæssige forandringer. Change vil ofte have karakter af noget, vi som udenforstående observerer. Ved den mere aktive indgriben findes der en stor amerikansk skole, som teoretiserer over det, de kalder planned change. Change i sig selv er hverken godt eller dårligt. 2 Development (udvikling). Begrebet bruges spændende over hele spektret, lige fra barnets udvikling til udviklinger, vi ser på samfundsniveau. Udvikling er ikke alene noget, der kan ske indefra eller af sig selv, men kan også være noget, vi faciliterer, stimulerer. Hvad angår det positive-negative ligger begrebet på grænsen: Nogle finder, at man alene ved at bruge dette begreb lægger noget positivt i de observerede forandringer, mens andre opfatter begrebet som neutralt i denne henseende (når vi taler om fejl-udvikling, lægger vi jo tydeligvis noget positivt i selve begrebet udvikling ). 3 Improvement. Bruges om både det individuelle og det sociale felt. Improvement har tydeligvis en positiv ladning: Forandringen er god eller positiv i en eller anden henseende. Improvement er socialt ofte noget, medarbejdere/ledere selv prøver at skabe, eventuelt med hjælp fra konsulenter/uddannelsesinstitutioner. 4 Kaizen, continuos improvement. Kaizen er både en organisationsfilosofi og et mere konkret system af værktøjer i Lean-konceptet til at skabe løbende forbedringer (improvement) i virksomhedens produktionsflow og -processer. 5 Learning (Læring). Læring anvendes ofte om et samspil mellem individuelle og sociale processer, der fører til forandringer. Undervisning anvendes ofte om læringens yderside, altså de planlagte og realiserede sociale processer, der har til hensigt at føre til læring. I den mere klassiske betydning af læringsbegrebet er det lærende subjekt individet. Læring er forandringer på mange planer: det kognitive (viden, begreber), det emotionelle, det motivationelle, selvopfattelse og identitet, færdigheder og parathed til at handle. Learning har tidligere været knyttet til formelle uddannelsesinstitutioner (formal learning), hvor der er intentioner og formaliserede rammer om læreprocessen (skolastisk læring). I senere og udvidet betydning kan learning være incidental, informal og ikke intenderet eller ikke tilsigtet. Her taler vi også ofte om practice-based learning, experimental learning, hverdagslæring m.v. Disse læringsformer kan være fremtrædende i workplace learning og learning at work. workplace learning kan både indbefatte formal og informal learning. I senere teorier kan det lærende subjekt også være grupper/teams, relationer, organisationer og endog samfund. 6 Organisatorisk læring. Organisatorisk læring indbefatter typisk forandringer med hensyn til øget viden og mere hensigtsmæssig adfærd i organisationen. Organisatorisk læring ses således typisk som noget positivt for organisationen. 6

7 7 Kompetenceudvikling. Dækker i stort omfang det samme som læringsbegrebet. Dog indebærer kompetenceudvikling et særligt krav til individets potentiale til at handle og løse problemer og møder ofte uventede og komplicerede situationer, der kræver handling og problemløsning. Kompetencer ses ofte i forhold til opstillede kompetencekrav, og kompetenceudvikling kan derfor næppe være noget negativt. Der tales også om organisationers kompetencer og kompetenceprofil, men typisk anvendes kompetencebegrebet på det individuelle plan. Med det indbyggede handleaspekt kræver kompetenceudvikling almindeligvis, at individet får mulighed for at handle i et socialt felt, som ofte tilstræbes at ligne virkeligheden, anvendelsesfeltet, så meget som muligt. Situationen for kompetenceudvikling skal indeholde et element af autenticitet. Projektets syn på medarbejderdreven innovation Medarbejderdreven innovation skabes gennem medarbejdernes ideer via deres viden om kunder, materialer og arbejdsprocesser. Medarbejderdreven innovation sker, når medarbejderne systematisk men også spontant og uformelt aktivt bidrager til udviklingen og realiseringen af nye ideer. Innovation har tidligere været nært knyttet til tekniske og naturvidenskabelige fremskridt, der har ført til nye og bedre tekniske produkter, teknologier og materialer. Det er det stadig, men samtidig er der fundet en humanisering sted i forståelsen af og tilgangen til innovation. Innovation baserer sig ikke længere alene på forskningssatsninger på universiteter, laboratorer m.v. Det udspringer også af den læring, der finder sted blandt medarbejderne i udførelsen af det daglige arbejde på arbejdspladsen. Medarbejderdreven innovation er virksomhedsnære og praksisbaserede innovationsprocesser og finder sted på basis af erfaringer, viden og kompetencer, der udvikles i arbejdet. I medarbejderdreven innovation fokuseres der på medarbejderes og lederes udvikling og fornyelse af deres egen arbejdssituation og arbejdsplads, fx gennem udvikling af nye arbejdsformer og -metoder, produkter og ydelser. Medarbejderdreven innovation drives frem af medarbejdernes ressourcer: viden, erfaringer, ideer og problemløsningsfærdigheder med videre og læring i arbejdet er den bagvedliggende drivkraft. For virksomhederne er der mange fordele ved at satse på medarbejderdreven innovation. Medarbejdernes tilgang er baseret på erfaringer og viden fra fortiden, som man i høj grad kan regne med vil være realistisk at sætte i produktion. Ofte er der umiddelbart tale om mindre, inkrementelle innovationer, som her og nu kan skabe forbedringer, og forskning peger på, at det ofte er via de mange små forbedringer, at man udvikler grundlaget for de større, radikale innovationer. Giver man medarbejderne de rette rammebetingelser, så sprudler de af kreativitet, og unikke ideer kan skabes via deres tætte forhold til materialer, til teknologierne og til kunderne og deres behov. Medarbejderne er desuden grundlæggende motiverede for at indgå i medarbejderdreven innovation, da processerne positivt påvirker arbejdsglæde, trivsel og udvikling, hvis de har de rette rammebetingelser. 7

8 Medarbejderdreven innovation initieres både oppe- og nedefra i organisationerne. Top-down ved at ledelsen inviterer til deltagelse, og bottom-up gennem spontane, uformelle, idéudviklende processer. Ofte er det netop kombinationen, der har størst effekt medarbejderdreven innovation i samarbejde mellem ledere og medarbejdere, hvor ledelsen medvirker som facilitatorer for udviklingen af innovation gennem den rette organisering og anerkendende deltagelse i processerne. Et fokus på medarbejderdreven innovation indebærer, at arbejdspladsen ikke blot ses som et produktionssystem, men også som en læringsarena og dermed en potentiel kilde til livslang læring. Medarbejderdreven innovation kan således udvikle arbejdspladsers effektivitet og konkurrencemæssige kapacitet og kan samtidig forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og udvikle arbejdspladserne som læringsarena for medarbejderes og lederes kontinuerlige kompetenceudvikling. Ledelse af medarbejderdreven innovation Lederen har en dobbeltrolle, når det handler om medarbejderdreven innovation. Dels skal lederen selv indgå som kompetent aktør i innovationsprocesserne, og dels skal han eller hun have kompetencerne til at skabe rammerne for medarbejderdreven innovation blandt medarbejderne. Dette projekt har taget afsæt i denne dobbeltudfordring. Det er afgørende, at ledelsessystemerne formår at danne ramme for medarbejderdreven innovation. Mange innovationer bliver realiseret ved at kombinere eksisterende teknologier, metoder og processer på nye måder. I disse processer er medarbejdernes ofte tavse viden, flade ledelsesstrukturer med selvstyrende grupper, tværfaglige teams m.v. en væsentlig innovationsfaktor. Som i alt andet i virksomhederne spiller ledelsen også en afgørende rolle for, at medarbejderne bliver inddraget i innovationsprocesser. Det handler for lederen om at skabe en kultur, hvor det bliver naturligt, at medarbejdernes ideer bliver hørt og taget alvorligt. Virksomhederne er afhængige af, at lederne har kompetence til at drive innovationsprocesser herunder at inddrage medarbejderne i dem. I udvikling og implementering af et nyt produkt eller en ny teknologisk serviceydelse er flerfagligheden oftest en forudsætning for innovation. Medarbejderne skal kunne forstå deres eget job i en helhed samt arbejde problem- og løsningsorienteret på tværs af faggrupper. Derved får den enkelte medarbejder og virksomhedens samlede organisatoriske omstillingsevne langt større betydning for produktivitetsforøgelse og innovation end tidligere. Og ledelsen skal organisere arbejdet efter det. Er arbejdsorganiseringen meget struktureret og hierarkisk, kan det negativt påvirke den grad af medbestemmelse og motivation, som den enkelte medarbejder føler, og dermed potentialet for innovativ tankevirksomhed. Tværfaglighed og mangfoldighed er en driver for innovation, og en meget snæver fagspecialiseret arbejdsorganisering kan hæmme medarbejderdreven innovation. 8

9 Følgende rammebetingelser virker positivt for at skabe medarbejderdreven innovation: medarbejderdreven innovation. Medarbejderdreven innovation er således tæt forbundet med den lærende dagsorden, men udmærker sig ved, at der integreret i høj grad er fokus på tilegnelse og brug af viden om aftagernes behov kolleger, samarbejdspartnere, kunder og klienter og ledelse af medarbejderdreven innovation skal derfor også have dette fokus indarbejdet. Medarbejderdreven innovation som uddannelse Får man tilrettelagt den medarbejderdrevne innovationsproces, så den giver mening og er kompetenceudviklende for de involverede medarbejdere, så stiger engagementet og motivationen i det daglige, og man vil opleve, at medarbejderne i langt højere grad tager ejerskab til den videre udvikling. Arbejdsmarkedsuddannelserne skal udvikle kompetencerne til fremtidens arbejdsmarked. Det kræver, at der integreret fokuseres på kursisternes evne til at skabe idéer og omsætte dem til handling, og her synes der at være tale om en omstillingsproces, som ikke nødvendigvis er ligetil. Innovationsfremmende læreprocesser kan vanskeligt rummes inden for den traditionelle uddannelsestænkning, som fundamentalt er struktureret til at undervise i det, man ved, at deltagerne ikke ved. Med fremtidens innovationsfokus skal der i uddannelserne også faciliteres læreprocesser, hvor man arbejder med viden, som man på forhånd ikke ved, at man ikke ved. Og det er et paradigmeskifte for alle aktører i uddannelsessystemet. Når man bevæger sig i feltet af ikke-viden, er man sårbar. Men det er også i feltet ikke-viden, at impulserne til det nye opstår. Som underviser skal man kunne håndtere at tilrettelægge læringsforløb, hvor relevante undersøgelsesspørgsmål stilles, men hvor man ikke på forhånd kender svarene og resultaterne. I innovative læreprocesser findes der mange svar, og underviseren skal skabe læringsmiljøer, hvor kursist, underviser og virksomhed i kraft af hinanden finder netop de svar, som er værdifulde i den pågældende kontekst. Og det kræver aktiv medvirken fra alle aktører og udgør ikke blot en stor udfordring for de involverede undervisere, men også for de involverede virksomheder og kursister. I arbejdsmarkedsuddannelserne er det samtidig en stor udfordring at forstå og tage afsæt i, hvordan medarbejderdreven innovation foregår i praksis ude på arbejdspladserne hver dag. Også i de små og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt for udbyttet, at uddannelse i medarbejderdreven innovation tager afsæt i virksomhedernes strukturer og processer og kobles til faget her ledelse. Det giver ikke mening at undervise i innovation som et selvstændigt fænomen. 9

10 Men hvordan kan medarbejderdreven innovation så gennemføres som et kompetenceudviklingsforløb inden for arbejdsmarkedsuddannelser i samspillet mellem uddannelsesinstitution, kursister og virksomheder? På en måde, så det giver effekt for både kursisterne og deres virksomheder? Og hvad kræver det af kompetenceudvikling i forhold til de involverede undervisere? Netop det har udgjort fokuspunkterne for dette udviklingsprojekt, som finansieret af Den Tværgående Udviklingspulje under temaet Innovation er gennemført i forbindelse med gennemførelsen af Den Grundlæggende Lederuddannelse på tre af landets skoler i skoleåret 2012/13. Projektresultatet samles op i denne rapport via projektets bidrag til svar på de af ministeriet overordnede opstillede undersøgelsesspørgsmål til TUP-puljen, nemlig: 1 Hvordan kan uddannelsesinstitutioner bidrage til, at virksomhederne får øget fokus på medarbejderdreven innovation? 2 Hvordan skal læringsforløbene tilrettelægges, så der skabes størst mulig innovation? 3 Hvordan kan voksenuddannelse via indhold, tilrettelæggelse, gennemførelse med videre fremme den fortsatte innovation på arbejdspladsen/virksomheden? 4 Hvilke krav stiller innovation i forhold til samspil mellem medarbejdere, virksomheder og voksenuddannelser? 5 Hvilke former for opkvalificering af underviserne er nødvendig for at understøtte og fremme implementeringen af innovation i den generelle/eksisterende undervisning? 6 Hvordan understøtter/fremmer voksenuddannelse bedst muligt medarbejderne/kursisterne således, at de kan anvendes som innovativ kraft i virksomheden? 10

11 Projektets indhold Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) skal imødekomme og efterleve de lederkompetencer, der på førstelinjeniveau er behov for på det danske arbejdsmarked nu og fremtiden. I projektet har vi arbejdet tosidet i forhold til at udvikle både ledernes (kursisternes) og undervisernes kompetencer til henholdsvis at lede og undervise i innovationsprocesser med særligt henblik på medarbejderdreven innovation. Projektet har overordnet været opdelt i følgende tre dele: I første halvdel af 2012 gennemførte vi involverede underviserseminarer, der på alle planer forberedte skolernes eksperimentering. I anden halvdel af 2012 gennemførte vi version 1.0 af de eksperimenterende forløb på skolerne og samledes på tværs af skolerne for at udveksle erfaringer og planlægge de kommende eksperimentelle tiltag. I første halvdel af 2013 gennemførte vi stående på dette grundlag version 2.0 af de eksperimenterende tiltag, som vi i denne periode samtidig evaluerede og konkluderede på med henblik på den videre forankring og denne formidling. Vi har opbygget og styret projektet ud fra den opstillede forandringsstrategi, som ses på næste side: 11

12 Forandringsteori 12

13 Vi har styret ved kontinuerligt at tage ved lære af den respons, som vi har mødt i projektet. Det har været afgørende for projektets succes, at vi fra start og vedvarende har sat projektets primære målgrupper (underviserne og kursisterne) i fokus i forhold til udvikling af viden, tiltag, redskaber, metoder m.m., således at vi har kunnet opnå ejerskab til de innovative læreprocesser og dermed kunnet fremme undervisernes og kursisternes evne til at undervise i og lede dem. På den måde har vi fokuseret på, at de involverede undervisere og kursister kontinuerligt har kunnet se relevansen af og været i stand til at anvende viden, redskaber, metoder m.m. i praksis, og projektets indhold har som konsekvens derfor også naturligt skullet tilpasses undervisernes og kursisternes kontekst. Det har været centralt for projektets styregruppe at optimere projektet ved konstant at udfordre det. Projektet er blevet styret innovativt eksemplarisk i forhold til at udvise god innovationsledelse frem mod de opstillede pejlemærker og har således også på den måde vist den aktive involverings betydning for succesrige innovationsprocesser. Den innovative projektstyring har virket og har betydet, at de involverede deltagere gradvist har taget projektet mere og mere til sig. For de involverede undervisere og skoler er det således i dag naturligt at tale om innovation både som et relevant begreb og som et relevant mindset, der skal medtænkes i undervisningen fremover. De involverede undervisere peger på, at den pædagogiske innovationsdagsorden er yderst meningsgivende at være en del af, og at de er blevet motiveret til at forankre tænkningen helt generelt i deres underviserpraksis. Med denne tilgang som basis samledes vi internt i projektets første del til et indledende kick-off-seminar for alle projektets deltagere, hvor vi satte innovation, projektets ønskede forløb og undervisernes kompetencebehov på dagsordenen, og efterfølgende afholdt vi en todages innovationscamp, der havde til formål både at planlægge, hvordan skolerne hver især efterfølgende ville udmønte projektets tanker i den kommende gennemførelse af GLU, og samtidig medvirke til undervisernes kompetenceudvikling i undervisning i innovative processer. I projektets anden del eksperimenterede de tre skoler på dette grundlag med at implementere innovation på GLU, og erfaringerne fra de tre skoler blev opsamlet og videndelt på et fælles internt midtvejsseminar, der havde til formål at styrke og videreudvikle den fortsatte implementering og i fællesskab sætte den indholdsmæssige ramme for skolernes videre eksperimentering. Med denne ramme som afsæt udviklede skolerne de endelige eksperimenterende tiltag, som gennemførtes i projektets tredje del, hvor de også blev formidlet og kvalificeret på først et dagsarrangement med alle skoler godkendt til Den Grundlæggende Lederuddannelse og efterfølgende på et dagsarrangement målrettet undervisere og uddannelsesplanlæggere i AMU generelt. De endelige formidlingsprodukter består ud over de to formidlingskonferencer og denne afrapportering desuden af videomateriale indeholdende projektets konklusioner og anbefalinger til at undervise i og drive medarbejderdreven innovation i uddannelsessammenhæng 2. 2 Videoerne kan ses via dette link 13

14 Indholdet i de eksperimenterende udviklingsforløb - Projektets model for integration af medarbejderdreven innovation Innovationspædagogik i praksis Med projektets hovedfokus på at udvikle kursisternes innovative kompetencer har det været centralt i projektet at undersøge følgende spørgsmål: Hvordan kan man undervise i medarbejderdreven innovation? Vi indledte projektet med at gå i dybden med innovation og innovationspædagogik, og det blev tidligt i projektet centralt for underviserne, at de ønskede at eksperimentere med at udvikle kursisternes innovationskompetence via undervisning i og ikke om innovation. Tilgangen tog afsæt i innovationspædagogisk teori og i undervisernes erfaringsbaserede erkendelse om, at innovationskompetence ikke er noget, man kan læse sig til det skal man opleve på egen krop. Den innovationspædagogiske tilgang i dette projekt har samtidig handlet om at undervise i det, vi ikke ved, at vi ikke ved altså i ikke-viden. En underviser i projektet forklarer: Viden er nødvendig for at skabe innovation, men viden kan samtidig også bremse innovation. Gnisten til innovation opstår i ikke-viden-området, når vi tør stille de dumme, brændende eller hypotetiske spørgsmål. Det har været en kæmpe udfordring for projektets undervisere, fordi det er en helt ny tilgang til underviserrollen. Det har fordret, at underviserne i projektet har bevæget sig væk fra den traditionelle, mere eller mindre alvidende position og hen imod at varetage en mere faciliterende rolle i forhold til deltagernes læreprocesser. Tilgangen er italesat af undervisere som en kreativ og legende tilgang til læring. Eksempelvis gennemført ved, at underviserne har sendt kursisterne ud i legende og forstyrrende situationer, som de ikke på forhånd har vidst, hvad er til for. På den måde har kursisterne arbejdet med deres ikke-viden og først bagefter trukket perspektiver ud, der kan relateres til deres praksis. Og det har virket. En underviser fortæller for eksempel om en oplevelse, hun havde med en kursist, der efter en associationsøvelse kom hen til hende og spurgte, om hun ikke havde flere af sådanne legende øvelser, for det kunne han godt tænke sig at bruge i fællesskab med eleverne hjemme på arbejdspladsen forhold til at brainstorme anderledes om, hvordan de skulle håndtere uddannelse/ oplæring af elever. 14

15 Innovation som rød tråd i GLU baseret på læringsrummets gode relationer Medarbejderdreven innovation er blevet tænkt ind som særligt fokusområde i undervisningen i alle moduler på GLU. Modulerne er blevet gennemgået, og så har man på de enkelte skoler indplaceret øvelser og metoder i innovativ tilgang med efterfølgende refleksion over dem, netop der hvor det relevant har styrket behandlingen af det pågældende emne. Innovation er derved gjort til en rød tråd i Den Grundlæggende Lederuddannelse. I denne fokusering har det været naturligt integreret at fokusere på øvelser i at skabe tillidsfulde relationer også på arbejdspladsen, idet netop gode relationer kan være afgørende for, om et team tør bevæge sig ud i feltet af ikke-viden. Erfaringerne fra projektet peger på, at tilstedeværelsen af tillid og respekt er altafgørende. Underviserne fremhæver vigtigheden i de relationer, der er skabt, som essentielle for, at kursisterne har turdet være kreative og derigennem udvikle deres innovative kompetencer. Gode relationer og opbygning af et trygt læringsrum synes således at være en hjørnesten i opbygningen af undervisning på GLU, som udvikler kursisternes kompetencer til at indgå i og lede medarbejderdreven innovation på deres arbejdspladser. Pædagogikken har stor betydning for at skabe et tillidsrum som grundlaget for at turde. Underviserne har gjort en dyd ud af også at lade undervisningen bære præg af dumme, brændende eller hypotetiske spørgsmål. En af metoderne har været at sætte fokus på hofnarrollen, som flere af skolerne har arbejdet med i forbindelse med at bruge innovationsdiamanten som øvelse. En anden vigtig tilgang til at tage hånd om skabelsen af tillidsfulde relationer er vekselvirkning mellem det formelle og det uformelle rum. Simple metoder som walk-and-talk og opfordring til at tale videre om, hvad der er foregået i undervisningen, i spisepauser og lignende, har været metoder til at skabe tillidsfulde relationer via mere uformelle læringssituationer. I den sammenhæng har underviserne vægtet at være yderst opmærksomme på magtbalancen mellem kursist og underviser og også kursister imellem. En underviser fortæller: Noget af det, vi gør meget ud af, når vi starter forløb op, er at sætte ord på, at deres mening også har ret: Sig, hvad du mener, for jeg har ikke patent på sandheden Og det er noget, vores kursister tager rigtig godt imod! Og rækker jo samtidig også ind i, hvad ledelse også handler om, og det ønsker vi også, at vores kursister skal opleve på egen krop og så kan transformere om til deres hverdag og sige til sig selv: Okay, kan jeg fragive mig noget af min magt mit magtforhold i min hverdag, i min funktion som leder, og stadig opnå nogle rigtig gode resultater? Det er den proces, vi hele tiden gerne vil prøve at vise dem sagtens kan lade sig gøre. Refleksion over indhold og processer Som citatet peger på, har underviserne i opbygningen af kursisternes innovative kompetencer vægtet kontinuerligt at skabe refleksioner over, hvordan de anvendte processer i undervisningen har lighedspunkter med kursisternes hverdag, hvis de her ønsker at involvere deres kolleger og medarbejdere og understøtte medarbejderdreven innovation. Underviserne har konstant haft fokus på at få kursisterne til at reflektere over, hvordan de erkendelser, erfaringer, metoder og øvelser, de gennemgår i undervisningen, kan transformeres til arbejdspladsen. 15

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere