Tillidsdagsordenen i lederuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsdagsordenen i lederuddannelser"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Tillidsdagsordenen i lederuddannelser Generelt Vores nuværende og kommende leverandører fodres løbende med de officielle dokumenter vedr. tillidsdagsordenen (se bilag 1) og opfordres til selv at supplere og spille ind pba. deres egne faglige indsigter. Er sket Fælles for LUP 2 og 3 1 Tillidsdagsordenen er allerede nu meget nærværende for deltagerne på LUP 2 og LUP 3. Mange deltagerne er i forvejen dybt optagede af tillidsdagsordenen og social kapital begrebet, og i deres arbejde med at perspektivere eget ledelsesrum og ledelsesadfærd er det at være underlagt mange forskellige former for styring noget, som de meget gerne vil forholde sig til Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Ulla Koch Konsulenterne bruger enhver lejlighed til at tage praktiske eksempler fra forvaltninger og KK ind i undervisningen for at illustrere hvordan teori og modeller trives i bedste velgående i KK. Tillidsdagordenen er også allerede godt med i forløbet flere af deltagerne har været i dialog i egne forvaltninger (fx i SUF og SOF, i SOF faktisk direkte med Annette Laigaard, hvor en afdelingsleder på en institution inviterede Annette på besøg). På begge forløb er der på alle moduler/samlinger besøg af direktører fra KK s forskellige forvaltninger, der det seneste halve år oftest har haft direkte og tydeligt fokus på tillid og eksekvering. På netværksmøderne på både LUP 2 og 3 arbejdes med aktuelle ledelsesmæssige temaer. Tillidsdagsordenen fylder allerede meget i bl.a. SUF, SOF og BUF og har gjort det længe i KFF og er en naturlig del af dialogen omkring ledelse. KeyNotes er de halvårlige muligheder for at sætte aktuelle temaer i spil for alle nuværende og tidligere LUP-deltagere. På Keynote i sommeren 2012 var fokus på tillidsdagsordenen med oplæg fra Claus Juhl, fagligt oplæg fra Niels Thyge Thygensen om tillidsøkonomi og dialog proces omkring hvordan vi konkret arbejder med tillid i Københavns Kommune. KeyNote i januar 2013 var tillidsdagsordenen igen i fokus med fagligt oplæg fra Klaus Majgaard, oplæg fra Morten Binder og Anette Laigaard med efterfølgende debat, samt arbejde med konkrete dilemmaer i mindre grupper. (Se program for de omtalte key-note samlinger i bilag 2) 1 Denne del af redegørelsen bygger bla. på bidrag fra leverandørerne af LUP 2 og 3. Ottiliavej Valby Mobil EAN nummer

2 Særligt for LUP 2 På det første modul om det personlige lederskab arbejdes med autenticitet i ledelse og ledernes ledelsesrum og positive gennemslagskraft. Der er fokus på tillid og tillidsreformen i dialoger og eksempler og via undervisning fra bla. Jan Molin, Niels Thyge Thygesen og Ole Fogh Kirkeby fra CBS. På det andet modul personaleledelse er fokus på ledelse, motivation og tillid, bl.a. gennem opgaver og eksempler og gennem moduler med konkret fokus på performance management, motivation og tillid med undervisning fra Tamas Vamosi og Peter Holdt Christensen, CBS. Senere på forløbet styrkes det politisk/strategiske element af tillidsdagsordenen gennem en mere overordnet forståelse af strategi, styring, produktivitet og tillid bl.a. via undervisning fra Ove Kaj Petersen, Anker Brink Lund, Susanne Justesen og Claus Nygaard fra CBS. Opgaverne skrives i netværksgrupper og justeres løbende i takt med aktuelle temaer. Temaet indgår i opgaven for fase 4, modul 4. (Se uddrag af opgaveformuleringen i bilag 3.) På det netop igangsatte fase 5 hold inddrages tillidsdagsordenen i opgaverne på både modul 1 og 2. Særligt for LUP 3 LUP 3 er bygget op over 2 grundmoduler (Det personlige lederskab 1 og 2) og et valgmodul (Strategisk Ledelse) under Diplomuddannelse i Ledelse. En stor del af teorierne på Modul 1 og Modul 2 er bygget op om en større forståelse af forskellige styringstænkninger og de praktiske implikationer for ledelse ude i driften. På modul 1 handler det om en grundlæggende forståelse af tillidsbegrebet i forhold til de nære ledelsesrelationer. På modul 2 overvejes det at inddrage Niels Thyge Thygesens forskning for at give mere teoretisk ballast til tillidsdiskussionen, På LUP 3 valgfaget strategisk ledelse bliver der arbejdet med følgende overordnede KK-strategier/perspektiver: Tillidsdagsordenen, produktivitet, Københavnerfortællingen og eksekvering. Strategierne bliver både drøftet som en ledelsesmæssig ramme for deltagerne, og desuden bliver deres teoretiske inspirationskilder forsøgt afklaret. Endvidere vil der være en direktør/chef-repræsentant fra KK som præsenterer arbejdet med en eller flere af strategierne fra vedkommendes forvaltningsområde. F.s.v.a. eksamensopgaverne på modul 1 og 2, så er det ikke muligt at bestemme indholdet i forhold til særlige styringsdagsordener, da eksaminerne skal handle om eget lederskab. Side 2 af 9

3 24-timers opgaven som afslutter af valgfaget er en praktisk case fra en af forvaltningerne, hvor det er oplagt at inddrage tillidsdagsordenen (casen er hemmelig). Lederugen Underviserne på workshops i Lederugen blev klædt på med materiale til temaet. Der er imidlertid ikke kendskab til, i hvilket omfang oplægsholderne faktisk har inddraget det. Er i færd med LUP 2 Tillidsbaseret ledelse bliver stillet som et indholdskrav i udbudsmaterialet til nyt LUP 2. Materialet i bilag 1 vil blive lagt til grund for formulering af udbudsmaterialet. Leverandørerne forudsættes dels at tage afsæt i dette materiale og dels selv at levere en fortolkning af temaet i tilbuddet. Diplomuddannelse i Ledelse Københavns Kommune har indgået rammeaftaler med en række leverandører af diplomuddannelse i ledelse. Disse rammeaftaler giver dels mulighed for at kommunens ledere kan deltage på leverandørernes åbne hold og dels mulighed for at KK kan indkøbe lukkede hold. Hidtil har den største efterspørgsel rettet sig mod de åbne hold. Foranlediget af en beslutning i Personalechefkredsen, har Tværgående HR indgået aftale med de to største rammeaftaleleverandører, Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC om at der oprettet lukkede hold på alle 6 grundmoduler fra efteråret 2013 (det er ikke muligt at oprette hold allerede fra foråret 2013, eftersom tilmeldingsfristen er afsluttet for disse hold). Formålet med at omdirigere lederne fra åbne til lukkede hold er dels, at det kan gøres for en lavere stykpris og dels at det muliggør en specifik tilpasning af undervisningen til KK forhold og aktuelle temaer. Københavnerfortællingen og tillidsdagsordenen er allerede præsenteret for leverandørerne som stof, der skal indarbejdes i de lukkede holds pensum. Begge leverandører har i gang med at levere en konkret plan for etablering og tilpasning af de ønskede grundmoduler. Disse planer præsenteres for KK s lederudviklingsgruppe på møder i marts. Kan gøres yderligere DIL-valgmodul i tillidsledelse Side 3 af 9

4 I forlængelse af ovennævnte lukkede hold på DIL grundmoduler overvejer Tværgående HR desuden at bede en eller flere af leverandørerne om at udvikle et valgmodul i tillidsledelse. Indholdet i dette kan bygges op omkring bl.a. aktuel forskning i tillidsbaseret ledelse, aktuelle temaer og cases fra KK, herunder involvering af ressourcepersoner fra forvaltningerne, Cogencys materiale og rapport, Desuden kan der komme input fra den kommende PhD erhvervsforsker i Tillidsledelse, som starter omkring årsskiftet Kodeks for god tillidsledelse I Tillidsrapporten fra Cogency omhandler afsnit 7.4 (s ) Tillidsfundament og ledelseskompetencer. Her anbefales det, at KK udarbejder en præciseret kompetenceramme for TBL, bl.a. til brug i lederuddannelserne. Cogency anbefaler, at den viden om best practice, der er indsamlet af dem selv og i forbindelse med konferencen med borgmestrene den 6. november i Rådhushallen bliver anvendt, og at der arbejdes videre på at skabe et systematisk og struktureret billede af adfærd og egenskaber, som kan knyttes til tillidsbaseret ledelse. Der vil kunne udformes til et egenskabskartotek over hvad kommunens forskellige ledere og medarbejdere oplever som tillidsfremmende. De anbefaler, at der udarbejdes en klarere begrebsdefinition og formidling af kerneopgaven og hvordan den forholder sig til et adfærds- og egenskabskartotek for forskellige stillinger på forskellige niveauer i kommunen. Dette kan gøres ved at formulere en systematisk beskrivelse af TBLadfærd og -egenskaber på forskellige ledelsesniveauer og dels ved at formidle best practice pba af den allerede eksisterende viden herom i KK. Og at dette lægges til grund for fremtidig lederudvikling som supplement til materialet jfr. bilag 1. Da styringsforholdene er meget forskellige i forvaltningerne er det ikke er oplagt at lave noget fælles vedr. styringsrelationen forvaltning institution. Men de nederste ledelsesrelationer medarbejder leder og leder chef kan det nok være givtigt at beskrive mere systematisk, f.eks. i form at et kodeks for god tillidsledelse. Dette bør formuleres i forlængelse af det kodeks, som kommer fra politisk hold. Vi vil med fordel kunne læne os op af systematikken i Leadership Pipeline modellen for den offentlige sektor. I et sådant arbejde vil det være naturligt at tage afsæt i Cogencys materiale, materialet fra 6. november-konferencen, involvere forvaltningerne, bl.a. via den tværgående lederudviklingsgruppe, og i nært samarbejde med Tina Ølgaard (erhvervsforsker med opgave at forske i tillidsdagsordenen i KK). Side 4 af 9

5 Bilag 1 Nedenstående er den baggrundsinformation, som undervisere på tværgående lederuddannelser klædes på med. Materialet indeholder desuden information om og den seneste version af Københavnerfortællingen (ikke medtaget her). Materialet suppleres løbende, når der kommer nyt, f.eks. når der kommer resultater fra erhvervsforsker Tina Ølgård (erhvervsforsker med opgave at forske i tillidsdagsordenen i KK). Københavns Kommunes budget for 2013 Københavns Kommunes budget anviser de aktuelle politiske prioriteringer. Se vedhæftede fakta-ark. Tillidsdagsorden specifikt om visioner for ledelse i Københavns Kommune En af vedtagelserne i Budget 2013 er, at der skal arbejdes for at gennemføre en ledelsesreform, hvor tillid, kvalitet og produktivitet er i fokus. Efter mange år hvor kontrol- og processtyring har sat dagsordenen, skal der nu arbejdes hen i mod at højne tilliden på de københavnske arbejdspladser og kun måle der, hvor det understøtter kerneopgaver og processer. Overskriften her er plads til fagligheden og mindre bureaukrati. Se vedhæftede filer. Bilag 1.1 Faktaark om Budget Københavns Kommune 1.2 Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune 1.3 Tillid og faglighed i Københavns Kommune 1.4 Tillid i Københavns Kommune (Cogency) Side 5 af 9

6 Bilag 2 LUP Keynote og Direktørforum Rådhusets festsal d. 21. juni kl Deltagere: Direktørforums deltagere Nuværende og tidligere deltagere på LUP 1, 2 og 3 og deres chefer. Formål Sammenfaldet mellem direktørforum og LUP-keynote udgør en unik mulighed for at gennemføre en proces med fokus på KKs aktuelle strategiske udfordringer: styringsudfordringer, eksekveringsevne og tillidsdagsordenen. Formålet med arrangementet er: - at styrke ledelse i Københavns Kommune - at inspirere og uddybe forståelsen af eksekvering og tillid - diskutere konkrete tiltag der øger tilliden og fremmer eksekveringsevnen i Københavns Kommune Program Tid Indhold Ankomst, netværk på tværs, lidt snack Velkomst v. adm.dir. Claus Juhl, ØKF Key Note v. Lektor Niels Thyge Thygesen, CBS Niels taler med fokus på styring, eksekvering og tillid Kaffe/kage + summe Niels Thyge Thygesen del Eksekvering og tillid i København Dialogproces med afsæt i Claus Juhls indledning, Niels Thyge Thygesens oplæg og deltagernes erfaringer Afrunding Netværk og drink Side 6 af 9

7 Program for fælles keynotedag 24. januar 2013 Sted: Råvarebygningen CBS-SIMI Executive, Porcelænshaven 22, Frederiksberg Lidt forplejning ved ankomst (frugt, kaffe) Velkomst, åbning af den fælles keynotedag Resumé af resultaterne fra sidste keynote dialog om tillid og eksekvering. Kobling til tillidsreformen som del af budget 2013 både fælles fokus og de enkelte forvaltninger og de igangværende aktiviteter f.eks. kodeks for tillidsledelse Keynoteforelæsning v. Klaus Maigaard, adjungeret professor, CBS Autentisk og tillidsbaseret ledelse tillid som styringsparadigme Pause Panel debat med 3-4 direktører fra KK Panel diskussionen indledes med, at hver paneldeltager har 2-3 minutter til at komme med et statement om deres personlige syn på tillid som styringsparadigme, både i forhold til KK og i forhold til egen forvaltning. Afsættet er her Budgetforliget Herefter spørgsmål fra salen Kort pause og videre til workshop Workshops om aktuelle ledelsesdilemmaer i KK Direktørerne, der deltager i panel debatten, sponsorerer hver en aktuel problemstilling, der vedrører ledelse, produktivitet og tillid. Dialogen initieres af direktørerne Afrunding og netværk Inviterede er: LUP 2, fase 4, og LUP 2, fase 5 + chefer LUP 3 hold C, D (fase 2); E og F (fase 3) Tidligere deltagere i LUP-forløbet, fase 1, 2 og 3, samt LUP 3 hold A og B (fase 1) Side 7 af 9

8 Bilag 3 Uddrag af opgaven for LUP 2 fase 4, 4. modul. Her kan deltagerne vælge mellem at fokusere på Københavnerfortællingen eller Ledelsesreformen. 1. Perspektiv på opgaven Modul 4 har fokus på arbejdet med udvikling af strategier i offentlige organisationer - herunder at se på henholdsvis udvikling, implementering og opfølgning på fremdrift. Modulet indeholder således teorier om og metoder til at arbejde med strategier i en offentlig organisation - inklusive et blik på sammenhænge mellem strategiprocesser og innovation. Studie-turen til London i april 2013 har derfor også et tema om gentænkning og fornyelse af den offent-lige sektor. Den skriftlige opgave for modul 4 handler om den strategiske udvikling af København og betydningen af lederskab i forhold til dette. Den overordnede ramme for opgaven er at få jeres bidrag til, hvordan Københavns Kommune kan realisere nogle af sine langsigtede mål og at få jeres forslag til og vurdering af ledernes betydning i forhold til dette. Der har de senere år været større tiltag af strategisk karakter for udviklingen af København. Siden 2010 har der været fokus på mulighederne for at skabe en udvikling af byen, der kombinerer økonomisk vækst med det gode københavnerliv. Dette er samlet under temaet Københavnerfortællingen. Senest er der iværksat et arbejde med en ledelsesreform, der både indeholder en tillidsdagsorden og den produktivitetsdagsorden. Ledelsesreformen sigter på at frigøre ressourcer og tid til øget kvalitet og faglighed i de kommunale kerneydelser gennem en øget prioritering af tillid frem for kontrol. 3. Opgavespørgsmål Den enkelte netværksgruppe kan vælge mellem at besvare det ene af de to nedenstående opgavespørgsmål om henholdsvis Københavnerfortællingen og ledelsesreformen Københavnerfortællingen Opgaven handler om at få netværksgruppens bud på, hvordan Københavns Kommune kan realisere nogle af de langsigtede mål for kommunens udvikling. Udgangspunktet for opgaven er de langsigtede mål, som kredsen af administrerende direktører har opstillet i forbindelse med Københavnerfortællingen: Københavnerfortællingen er skitseret i to præsentationer, der har været forelagt ØU. Den første præsentation har fokus på de strategiske udfordringer for København samt data, der understøtter valget af de strategiske temaer. Københavnerfortællingen 2.0 er en viderebearbejdning af de strategiske temaer med fokus på vækst-delen. De to dokumenter supplerer hinanden. De syv langsigtede strategiske mål (Vækst og Det gode Københavnerliv) - CO 2 - Mangfoldighed - Middellevetid - Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Side 8 af 9

9 - Investeringer - Andelen af beskæftigede i den erhvervsdygtige alder - Stigning i BNP. I opgaveløsningen bedes I tage stilling til: a) Hvilken af de syv overordnede mål, I finder mest relevant for jer at arbejde videre med. b) Forslag og ideer til strategiske indsatser, der vil arbejde for at realisere det valgte mål. Vær opmærksom på, at der skal være et tværgående perspektiv i opgaven fx i form af, hvad forskellige forvaltninger kan gøre, samspil mellem forvaltninger eller tværgående indsatser. c) Diskussion af lederskabets betydning i forhold til at fremme den foreslåede strategi. Det kan fx være i form af mellemledernes hhv. topledernes rolle mv. Her kan indsigter og erfaringer fra de forskellige strategiperspektiver fx anvendes (fra samling 10 og studieturen). d) Anbefalinger til Københavns Kommune om tiltag Ledelsesreformen Ledelsesreformen er en del af budgetforliget for 2012 og 2013, og der er bred politisk enighed på Rådhuset om, at alle forvaltninger skal arbejde tillidsbaseret. Der er i forbindelse med den udmøntningen af det konkrete arbejde nedsat en styregruppe med deltagelse af de syv forvaltninger og de faglige organisationer. Arbejdet skal bl.a. resultere i identifikation af en mere fleksibel arbejdstidsplanlægning og et kodeks for tillidsbaseret ledelse. LUP-opgaven om Ledelsesreformen kan betragtes som et parallel til dette arbejde. Opgaven består i, at en af deltagerne i netværksgruppen stiller sin afdeling, enhed eller institution til rådighed for en analyse. Enheden skal i princippet kunne fungere som et pilotprojekt for ledelsesreformen. I opgaven bedes I tage stilling til følgende: a) Afdække og vurdere mulighederne og potentialet for produktivitetsstigning (fx opgjort i tid, ressourcer, økonomi m.v.) i kerneydelserne ved at omlægge og forenkle uhensigtsmæssige arbejdsgange samt fjernelse af mangelfulde styringsredskaber og ikke-værdiskabende administrative kontroller. b) Med inddragelse af relevant teori vurdere, hvad en øget anvendelse af tillidsbaseret ledelse vil have af konkrete konsekvenser for sammenhængen mellem tillid og styring samt for lederskabet og kulturen i den pågældende enhed. c) Drøfte og afklare, hvordan den strategiske proces for implementeringen af ledelsesreformen i den valgte enhed konkret kan finde sted, herunder en afklaring af hvilke væsentligste forudsætninger, der skal være på plads, og hvilke grænseflader til resten af forvaltningen, der vil være særligt fokus på. Afsnittet bør indeholde en skitse til handlingsplan for implementeringen. d) Anbefalinger til andre enheder i KK, der skal i gang med ledelsesreformen. Side 9 af 9

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2008 -

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2008 - VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2008 - Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO. Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014

KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 KUNDEORIENTERET LEDERSKAB (KuLe) 2013-2014 Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Styrk kundeorienteringen gennem personligt lederskab Formålet med uddannelsen er at inspirere og styrke deltagerens

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.

Den Offentlige Lederuddannelse. Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4. Den Offentlige Lederuddannelse Sammenhængende og skræddersyet lederuddannelse på diplomniveau Kommunale beredskabschefer 10.4.2013 Baggrunden for DOL o En del af udmøntningen af regeringens Kvalitetsreform

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

De nye krav til ledelse i Dansk Politi

De nye krav til ledelse i Dansk Politi De nye krav til ledelse i Dansk Politi Hvilket problem er lederreform og leadership pipeline svaret på? Ledelsesdilemmaer efter reform 2007 Et utal af konsulentrapporters påpegning af ledelsesudfordringer

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver

Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver Anne-Mette Buhl, kvalitetskoordinator, Herlev Hospital Hanne Stegemann

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK?

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? CIVILSAMFUNDET MELLEM REFORMER OG KOMMUNAL VIRKELIGHED THE MISSING LINK? FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE Tirsdag den 12. november 2013 kl. 9.30-16.15 Sted: Docken Færgehavnsvej 35, 2100 Kbh Ø 2013 CIVILSAMFUNDET

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere