Tillidsdagsordenen i lederuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsdagsordenen i lederuddannelser"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Tillidsdagsordenen i lederuddannelser Generelt Vores nuværende og kommende leverandører fodres løbende med de officielle dokumenter vedr. tillidsdagsordenen (se bilag 1) og opfordres til selv at supplere og spille ind pba. deres egne faglige indsigter. Er sket Fælles for LUP 2 og 3 1 Tillidsdagsordenen er allerede nu meget nærværende for deltagerne på LUP 2 og LUP 3. Mange deltagerne er i forvejen dybt optagede af tillidsdagsordenen og social kapital begrebet, og i deres arbejde med at perspektivere eget ledelsesrum og ledelsesadfærd er det at være underlagt mange forskellige former for styring noget, som de meget gerne vil forholde sig til Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Ulla Koch Konsulenterne bruger enhver lejlighed til at tage praktiske eksempler fra forvaltninger og KK ind i undervisningen for at illustrere hvordan teori og modeller trives i bedste velgående i KK. Tillidsdagordenen er også allerede godt med i forløbet flere af deltagerne har været i dialog i egne forvaltninger (fx i SUF og SOF, i SOF faktisk direkte med Annette Laigaard, hvor en afdelingsleder på en institution inviterede Annette på besøg). På begge forløb er der på alle moduler/samlinger besøg af direktører fra KK s forskellige forvaltninger, der det seneste halve år oftest har haft direkte og tydeligt fokus på tillid og eksekvering. På netværksmøderne på både LUP 2 og 3 arbejdes med aktuelle ledelsesmæssige temaer. Tillidsdagsordenen fylder allerede meget i bl.a. SUF, SOF og BUF og har gjort det længe i KFF og er en naturlig del af dialogen omkring ledelse. KeyNotes er de halvårlige muligheder for at sætte aktuelle temaer i spil for alle nuværende og tidligere LUP-deltagere. På Keynote i sommeren 2012 var fokus på tillidsdagsordenen med oplæg fra Claus Juhl, fagligt oplæg fra Niels Thyge Thygensen om tillidsøkonomi og dialog proces omkring hvordan vi konkret arbejder med tillid i Københavns Kommune. KeyNote i januar 2013 var tillidsdagsordenen igen i fokus med fagligt oplæg fra Klaus Majgaard, oplæg fra Morten Binder og Anette Laigaard med efterfølgende debat, samt arbejde med konkrete dilemmaer i mindre grupper. (Se program for de omtalte key-note samlinger i bilag 2) 1 Denne del af redegørelsen bygger bla. på bidrag fra leverandørerne af LUP 2 og 3. Ottiliavej Valby Mobil EAN nummer

2 Særligt for LUP 2 På det første modul om det personlige lederskab arbejdes med autenticitet i ledelse og ledernes ledelsesrum og positive gennemslagskraft. Der er fokus på tillid og tillidsreformen i dialoger og eksempler og via undervisning fra bla. Jan Molin, Niels Thyge Thygesen og Ole Fogh Kirkeby fra CBS. På det andet modul personaleledelse er fokus på ledelse, motivation og tillid, bl.a. gennem opgaver og eksempler og gennem moduler med konkret fokus på performance management, motivation og tillid med undervisning fra Tamas Vamosi og Peter Holdt Christensen, CBS. Senere på forløbet styrkes det politisk/strategiske element af tillidsdagsordenen gennem en mere overordnet forståelse af strategi, styring, produktivitet og tillid bl.a. via undervisning fra Ove Kaj Petersen, Anker Brink Lund, Susanne Justesen og Claus Nygaard fra CBS. Opgaverne skrives i netværksgrupper og justeres løbende i takt med aktuelle temaer. Temaet indgår i opgaven for fase 4, modul 4. (Se uddrag af opgaveformuleringen i bilag 3.) På det netop igangsatte fase 5 hold inddrages tillidsdagsordenen i opgaverne på både modul 1 og 2. Særligt for LUP 3 LUP 3 er bygget op over 2 grundmoduler (Det personlige lederskab 1 og 2) og et valgmodul (Strategisk Ledelse) under Diplomuddannelse i Ledelse. En stor del af teorierne på Modul 1 og Modul 2 er bygget op om en større forståelse af forskellige styringstænkninger og de praktiske implikationer for ledelse ude i driften. På modul 1 handler det om en grundlæggende forståelse af tillidsbegrebet i forhold til de nære ledelsesrelationer. På modul 2 overvejes det at inddrage Niels Thyge Thygesens forskning for at give mere teoretisk ballast til tillidsdiskussionen, På LUP 3 valgfaget strategisk ledelse bliver der arbejdet med følgende overordnede KK-strategier/perspektiver: Tillidsdagsordenen, produktivitet, Københavnerfortællingen og eksekvering. Strategierne bliver både drøftet som en ledelsesmæssig ramme for deltagerne, og desuden bliver deres teoretiske inspirationskilder forsøgt afklaret. Endvidere vil der være en direktør/chef-repræsentant fra KK som præsenterer arbejdet med en eller flere af strategierne fra vedkommendes forvaltningsområde. F.s.v.a. eksamensopgaverne på modul 1 og 2, så er det ikke muligt at bestemme indholdet i forhold til særlige styringsdagsordener, da eksaminerne skal handle om eget lederskab. Side 2 af 9

3 24-timers opgaven som afslutter af valgfaget er en praktisk case fra en af forvaltningerne, hvor det er oplagt at inddrage tillidsdagsordenen (casen er hemmelig). Lederugen Underviserne på workshops i Lederugen blev klædt på med materiale til temaet. Der er imidlertid ikke kendskab til, i hvilket omfang oplægsholderne faktisk har inddraget det. Er i færd med LUP 2 Tillidsbaseret ledelse bliver stillet som et indholdskrav i udbudsmaterialet til nyt LUP 2. Materialet i bilag 1 vil blive lagt til grund for formulering af udbudsmaterialet. Leverandørerne forudsættes dels at tage afsæt i dette materiale og dels selv at levere en fortolkning af temaet i tilbuddet. Diplomuddannelse i Ledelse Københavns Kommune har indgået rammeaftaler med en række leverandører af diplomuddannelse i ledelse. Disse rammeaftaler giver dels mulighed for at kommunens ledere kan deltage på leverandørernes åbne hold og dels mulighed for at KK kan indkøbe lukkede hold. Hidtil har den største efterspørgsel rettet sig mod de åbne hold. Foranlediget af en beslutning i Personalechefkredsen, har Tværgående HR indgået aftale med de to største rammeaftaleleverandører, Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC om at der oprettet lukkede hold på alle 6 grundmoduler fra efteråret 2013 (det er ikke muligt at oprette hold allerede fra foråret 2013, eftersom tilmeldingsfristen er afsluttet for disse hold). Formålet med at omdirigere lederne fra åbne til lukkede hold er dels, at det kan gøres for en lavere stykpris og dels at det muliggør en specifik tilpasning af undervisningen til KK forhold og aktuelle temaer. Københavnerfortællingen og tillidsdagsordenen er allerede præsenteret for leverandørerne som stof, der skal indarbejdes i de lukkede holds pensum. Begge leverandører har i gang med at levere en konkret plan for etablering og tilpasning af de ønskede grundmoduler. Disse planer præsenteres for KK s lederudviklingsgruppe på møder i marts. Kan gøres yderligere DIL-valgmodul i tillidsledelse Side 3 af 9

4 I forlængelse af ovennævnte lukkede hold på DIL grundmoduler overvejer Tværgående HR desuden at bede en eller flere af leverandørerne om at udvikle et valgmodul i tillidsledelse. Indholdet i dette kan bygges op omkring bl.a. aktuel forskning i tillidsbaseret ledelse, aktuelle temaer og cases fra KK, herunder involvering af ressourcepersoner fra forvaltningerne, Cogencys materiale og rapport, Desuden kan der komme input fra den kommende PhD erhvervsforsker i Tillidsledelse, som starter omkring årsskiftet Kodeks for god tillidsledelse I Tillidsrapporten fra Cogency omhandler afsnit 7.4 (s ) Tillidsfundament og ledelseskompetencer. Her anbefales det, at KK udarbejder en præciseret kompetenceramme for TBL, bl.a. til brug i lederuddannelserne. Cogency anbefaler, at den viden om best practice, der er indsamlet af dem selv og i forbindelse med konferencen med borgmestrene den 6. november i Rådhushallen bliver anvendt, og at der arbejdes videre på at skabe et systematisk og struktureret billede af adfærd og egenskaber, som kan knyttes til tillidsbaseret ledelse. Der vil kunne udformes til et egenskabskartotek over hvad kommunens forskellige ledere og medarbejdere oplever som tillidsfremmende. De anbefaler, at der udarbejdes en klarere begrebsdefinition og formidling af kerneopgaven og hvordan den forholder sig til et adfærds- og egenskabskartotek for forskellige stillinger på forskellige niveauer i kommunen. Dette kan gøres ved at formulere en systematisk beskrivelse af TBLadfærd og -egenskaber på forskellige ledelsesniveauer og dels ved at formidle best practice pba af den allerede eksisterende viden herom i KK. Og at dette lægges til grund for fremtidig lederudvikling som supplement til materialet jfr. bilag 1. Da styringsforholdene er meget forskellige i forvaltningerne er det ikke er oplagt at lave noget fælles vedr. styringsrelationen forvaltning institution. Men de nederste ledelsesrelationer medarbejder leder og leder chef kan det nok være givtigt at beskrive mere systematisk, f.eks. i form at et kodeks for god tillidsledelse. Dette bør formuleres i forlængelse af det kodeks, som kommer fra politisk hold. Vi vil med fordel kunne læne os op af systematikken i Leadership Pipeline modellen for den offentlige sektor. I et sådant arbejde vil det være naturligt at tage afsæt i Cogencys materiale, materialet fra 6. november-konferencen, involvere forvaltningerne, bl.a. via den tværgående lederudviklingsgruppe, og i nært samarbejde med Tina Ølgaard (erhvervsforsker med opgave at forske i tillidsdagsordenen i KK). Side 4 af 9

5 Bilag 1 Nedenstående er den baggrundsinformation, som undervisere på tværgående lederuddannelser klædes på med. Materialet indeholder desuden information om og den seneste version af Københavnerfortællingen (ikke medtaget her). Materialet suppleres løbende, når der kommer nyt, f.eks. når der kommer resultater fra erhvervsforsker Tina Ølgård (erhvervsforsker med opgave at forske i tillidsdagsordenen i KK). Københavns Kommunes budget for 2013 Københavns Kommunes budget anviser de aktuelle politiske prioriteringer. Se vedhæftede fakta-ark. Tillidsdagsorden specifikt om visioner for ledelse i Københavns Kommune En af vedtagelserne i Budget 2013 er, at der skal arbejdes for at gennemføre en ledelsesreform, hvor tillid, kvalitet og produktivitet er i fokus. Efter mange år hvor kontrol- og processtyring har sat dagsordenen, skal der nu arbejdes hen i mod at højne tilliden på de københavnske arbejdspladser og kun måle der, hvor det understøtter kerneopgaver og processer. Overskriften her er plads til fagligheden og mindre bureaukrati. Se vedhæftede filer. Bilag 1.1 Faktaark om Budget Københavns Kommune 1.2 Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune 1.3 Tillid og faglighed i Københavns Kommune 1.4 Tillid i Københavns Kommune (Cogency) Side 5 af 9

6 Bilag 2 LUP Keynote og Direktørforum Rådhusets festsal d. 21. juni kl Deltagere: Direktørforums deltagere Nuværende og tidligere deltagere på LUP 1, 2 og 3 og deres chefer. Formål Sammenfaldet mellem direktørforum og LUP-keynote udgør en unik mulighed for at gennemføre en proces med fokus på KKs aktuelle strategiske udfordringer: styringsudfordringer, eksekveringsevne og tillidsdagsordenen. Formålet med arrangementet er: - at styrke ledelse i Københavns Kommune - at inspirere og uddybe forståelsen af eksekvering og tillid - diskutere konkrete tiltag der øger tilliden og fremmer eksekveringsevnen i Københavns Kommune Program Tid Indhold Ankomst, netværk på tværs, lidt snack Velkomst v. adm.dir. Claus Juhl, ØKF Key Note v. Lektor Niels Thyge Thygesen, CBS Niels taler med fokus på styring, eksekvering og tillid Kaffe/kage + summe Niels Thyge Thygesen del Eksekvering og tillid i København Dialogproces med afsæt i Claus Juhls indledning, Niels Thyge Thygesens oplæg og deltagernes erfaringer Afrunding Netværk og drink Side 6 af 9

7 Program for fælles keynotedag 24. januar 2013 Sted: Råvarebygningen CBS-SIMI Executive, Porcelænshaven 22, Frederiksberg Lidt forplejning ved ankomst (frugt, kaffe) Velkomst, åbning af den fælles keynotedag Resumé af resultaterne fra sidste keynote dialog om tillid og eksekvering. Kobling til tillidsreformen som del af budget 2013 både fælles fokus og de enkelte forvaltninger og de igangværende aktiviteter f.eks. kodeks for tillidsledelse Keynoteforelæsning v. Klaus Maigaard, adjungeret professor, CBS Autentisk og tillidsbaseret ledelse tillid som styringsparadigme Pause Panel debat med 3-4 direktører fra KK Panel diskussionen indledes med, at hver paneldeltager har 2-3 minutter til at komme med et statement om deres personlige syn på tillid som styringsparadigme, både i forhold til KK og i forhold til egen forvaltning. Afsættet er her Budgetforliget Herefter spørgsmål fra salen Kort pause og videre til workshop Workshops om aktuelle ledelsesdilemmaer i KK Direktørerne, der deltager i panel debatten, sponsorerer hver en aktuel problemstilling, der vedrører ledelse, produktivitet og tillid. Dialogen initieres af direktørerne Afrunding og netværk Inviterede er: LUP 2, fase 4, og LUP 2, fase 5 + chefer LUP 3 hold C, D (fase 2); E og F (fase 3) Tidligere deltagere i LUP-forløbet, fase 1, 2 og 3, samt LUP 3 hold A og B (fase 1) Side 7 af 9

8 Bilag 3 Uddrag af opgaven for LUP 2 fase 4, 4. modul. Her kan deltagerne vælge mellem at fokusere på Københavnerfortællingen eller Ledelsesreformen. 1. Perspektiv på opgaven Modul 4 har fokus på arbejdet med udvikling af strategier i offentlige organisationer - herunder at se på henholdsvis udvikling, implementering og opfølgning på fremdrift. Modulet indeholder således teorier om og metoder til at arbejde med strategier i en offentlig organisation - inklusive et blik på sammenhænge mellem strategiprocesser og innovation. Studie-turen til London i april 2013 har derfor også et tema om gentænkning og fornyelse af den offent-lige sektor. Den skriftlige opgave for modul 4 handler om den strategiske udvikling af København og betydningen af lederskab i forhold til dette. Den overordnede ramme for opgaven er at få jeres bidrag til, hvordan Københavns Kommune kan realisere nogle af sine langsigtede mål og at få jeres forslag til og vurdering af ledernes betydning i forhold til dette. Der har de senere år været større tiltag af strategisk karakter for udviklingen af København. Siden 2010 har der været fokus på mulighederne for at skabe en udvikling af byen, der kombinerer økonomisk vækst med det gode københavnerliv. Dette er samlet under temaet Københavnerfortællingen. Senest er der iværksat et arbejde med en ledelsesreform, der både indeholder en tillidsdagsorden og den produktivitetsdagsorden. Ledelsesreformen sigter på at frigøre ressourcer og tid til øget kvalitet og faglighed i de kommunale kerneydelser gennem en øget prioritering af tillid frem for kontrol. 3. Opgavespørgsmål Den enkelte netværksgruppe kan vælge mellem at besvare det ene af de to nedenstående opgavespørgsmål om henholdsvis Københavnerfortællingen og ledelsesreformen Københavnerfortællingen Opgaven handler om at få netværksgruppens bud på, hvordan Københavns Kommune kan realisere nogle af de langsigtede mål for kommunens udvikling. Udgangspunktet for opgaven er de langsigtede mål, som kredsen af administrerende direktører har opstillet i forbindelse med Københavnerfortællingen: Københavnerfortællingen er skitseret i to præsentationer, der har været forelagt ØU. Den første præsentation har fokus på de strategiske udfordringer for København samt data, der understøtter valget af de strategiske temaer. Københavnerfortællingen 2.0 er en viderebearbejdning af de strategiske temaer med fokus på vækst-delen. De to dokumenter supplerer hinanden. De syv langsigtede strategiske mål (Vækst og Det gode Københavnerliv) - CO 2 - Mangfoldighed - Middellevetid - Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Side 8 af 9

9 - Investeringer - Andelen af beskæftigede i den erhvervsdygtige alder - Stigning i BNP. I opgaveløsningen bedes I tage stilling til: a) Hvilken af de syv overordnede mål, I finder mest relevant for jer at arbejde videre med. b) Forslag og ideer til strategiske indsatser, der vil arbejde for at realisere det valgte mål. Vær opmærksom på, at der skal være et tværgående perspektiv i opgaven fx i form af, hvad forskellige forvaltninger kan gøre, samspil mellem forvaltninger eller tværgående indsatser. c) Diskussion af lederskabets betydning i forhold til at fremme den foreslåede strategi. Det kan fx være i form af mellemledernes hhv. topledernes rolle mv. Her kan indsigter og erfaringer fra de forskellige strategiperspektiver fx anvendes (fra samling 10 og studieturen). d) Anbefalinger til Københavns Kommune om tiltag Ledelsesreformen Ledelsesreformen er en del af budgetforliget for 2012 og 2013, og der er bred politisk enighed på Rådhuset om, at alle forvaltninger skal arbejde tillidsbaseret. Der er i forbindelse med den udmøntningen af det konkrete arbejde nedsat en styregruppe med deltagelse af de syv forvaltninger og de faglige organisationer. Arbejdet skal bl.a. resultere i identifikation af en mere fleksibel arbejdstidsplanlægning og et kodeks for tillidsbaseret ledelse. LUP-opgaven om Ledelsesreformen kan betragtes som et parallel til dette arbejde. Opgaven består i, at en af deltagerne i netværksgruppen stiller sin afdeling, enhed eller institution til rådighed for en analyse. Enheden skal i princippet kunne fungere som et pilotprojekt for ledelsesreformen. I opgaven bedes I tage stilling til følgende: a) Afdække og vurdere mulighederne og potentialet for produktivitetsstigning (fx opgjort i tid, ressourcer, økonomi m.v.) i kerneydelserne ved at omlægge og forenkle uhensigtsmæssige arbejdsgange samt fjernelse af mangelfulde styringsredskaber og ikke-værdiskabende administrative kontroller. b) Med inddragelse af relevant teori vurdere, hvad en øget anvendelse af tillidsbaseret ledelse vil have af konkrete konsekvenser for sammenhængen mellem tillid og styring samt for lederskabet og kulturen i den pågældende enhed. c) Drøfte og afklare, hvordan den strategiske proces for implementeringen af ledelsesreformen i den valgte enhed konkret kan finde sted, herunder en afklaring af hvilke væsentligste forudsætninger, der skal være på plads, og hvilke grænseflader til resten af forvaltningen, der vil være særligt fokus på. Afsnittet bør indeholde en skitse til handlingsplan for implementeringen. d) Anbefalinger til andre enheder i KK, der skal i gang med ledelsesreformen. Side 9 af 9

Københavnerfortællingen

Københavnerfortællingen KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN - KORT FORTALT Visionen for Københavns Kommune. København skal være en by præget af både vækst og livskvalitet. For vækst og livskvalitet er hinandens forudsætninger. Det kræver

Læs mere

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillid og resultater Budgetaftalen for 2013 sætter en klar politisk ambition om at skabe bedre

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING

NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING NEW PUBLIC LEADERSHIP // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIDENSBASERET UDDANNELSE I LEDELSE OG EFFEKTSTYRING 2 // NEW PUBLIC LEADERSHIP VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE EN NY DAGSORDEN FOR OFFENTLIG LEDELSE OG STYRING?

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Region Hovedstaden 3. Præsentation af Region Hovedstadens

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk)

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Debatarrangement CBS Den 25. november 2014 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Program 17:30: Velkomst 17:40: Præsentation af bogen "Potentialeledelse strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer"

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Tillidsreform i Randers

Tillidsreform i Randers MED Konference 2017 Tillidsreform i Randers Tak for invitationen Tidsramme: September 2014 SF i Randers oplyser at de vil arbejde målrettet med en tillidsreform i Randers kommune. Oktober 2014 I forbindelse

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP EFFEKTBASERET LEDELSE OG STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR 2 // CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP VI VIL UDFORDRE OG OVERRASKE CPL udvikler ny viden

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Kan/skal arbejdsmiljø ledes? Kan tillid og systematik forenes? Tirsdag d. 11. november 2014 AM:2104

Kan/skal arbejdsmiljø ledes? Kan tillid og systematik forenes? Tirsdag d. 11. november 2014 AM:2104 Kan/skal arbejdsmiljø ledes? Kan tillid og systematik forenes? Tirsdag d. 11. november 2014 AM:2104 Hvem er vi? Fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Frits Nielsen, Arbejdsmiljø København

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR NOTAT Bilag 3 Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR September 2006 22-09-2006 Sagsnr. 322871 Dokumentnr. 1950932 I løbet af de seneste knap 10 år er der skabt et fælles grundlag for ledelse

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017.

Ledertræf 2017 skal være med til at understøtte fokus de 3 innovationsspor: Fremtidens folkestyre, Kommunen 3.0 og Det fælles Vi fra DIA 2017. Drejebog for Ledertræf 2017 En gang årligt samles ca. 250 ledere i Skanderborg Kommune for at få: Inspiration om ledelse, ledelsestrends og udfordringer Fælles rød tråd i understøttelse af ledelse Mulighed

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

06-09-2013. Referat fra møde i CSO den 29. august 2013. Sagsnr. 2013-0182842. Dokumentnr. 2013-0182842-12

06-09-2013. Referat fra møde i CSO den 29. august 2013. Sagsnr. 2013-0182842. Dokumentnr. 2013-0182842-12 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Referat fra møde i CSO den 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 Tid: Kl. 11.30 Sted: Rådhuset, 1. sal, vær. 86 Mødedeltagere: Repræsentanter

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne Dato & tid 26. august 2015 kl. 14-16 Inge Elscurt, Metropol Referent Afbud Deltagere Annette Liboriussen, SKAT Anette Albrechtsen, Dansk Told- og Skatteforbund Nee Marianne Attle, FTF Jane Johansen Pade,

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Hougaard om sygefravær I e-mail af 1. december 2010 stiller Jakob Hougaard, MB, flg. spørgsmål om

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne Partnerskabsprojekt om FLIS Brug af FLIS i kommunerne Indhold Indledning... 2 Målet med partnerskabsprojektet... 2 Arbejdsform... 3 Deltagere og deltagerbetaling... 3 Tidsplan og sted... 4 Tilmelding...

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Politisk effektstyring i Odense

Politisk effektstyring i Odense Politisk effektstyring i Odense Disposition 1. Kort overblik over styringshistorikken i Odense 2. Hvorfor er effektstyring nødvendig? 3. Indførelse af politisk effektstyring 4. Perspektiver for fremtiden

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Forvaltningen følger op på jobsøgningen i samtalen, herunder hvorvidt der bliver indgået konkrete aftaler om jobsøgning.

Forvaltningen følger op på jobsøgningen i samtalen, herunder hvorvidt der bliver indgået konkrete aftaler om jobsøgning. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Til Susan Hedlund, MB E-mail: Susan_hedlund@br.kk.dk Kære Susan Hedlund 12. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-106

Læs mere

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige

Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Program for den strategiske udviklingspartner i det offentlige Formål og målgruppen Formålet med forløbet er at understøtte HR i at blive en stærkere strategisk sparringspartner i udviklingen af den offentlige

Læs mere

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER NOVEMBER 2015 EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER FORLØB MÅLRETTET DET DØGNBEMANDEDE ÆLDREOMRÅDE EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL

Læs mere