Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 34

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Kærbygård Plantagevej 005 A 3700 Rønne Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 60 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrum, udadreagerende adfærd) Pladser i alt: 6 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Nina Andreassen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Kærbygård er et 107 botilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov, hvor enkelte kan have udadreagerende adfærd. Tilbuddet oplyser om, at de er oprettet i samarbejde med Bornholm kommune, for at kunne give botilbud til en gruppe borgere, hvor der har været udfordrende at finde egnede boliger. Hver borger bor i en egen lejlighed og har 1:1 støtte. Side 2 af 34

3 Kærbygård har fokus på, at den enkelte borger bliver mødt individuelt, hvor værdighed og medbestemmelse vægtes højt. Dette konkretiseres ved, at tilbuddet støtter borgeren i at leve et liv så selvstændigt som muligt. Ud over dette arbejder tilbuddet på at give borgerne oplevelser, både internt i tilbuddet og eksternt i nærmiljøet. Tilbuddet er godkendt til seks pladser, hvoraf den ene ikke ligger på den matrikel socialtilsynet har ført tilsyn. På tidspunkt for re-godkendelsen, boede der fem mænd i tilbuddet. Tilbuddet er en tidligere gård og ligger naturskønt med grønne omgivelser. Det er socialtilsynets konklusion, at Kærbygård er et relevant tilbud til målgruppen og at den pædagogiske referenceramme og metode generelt er med til at sikre borgernes udvikling og trivsel. Ligeledes konkluderer socialtilsynet, at borgernes mål er konkrete og dokumenteret, herunder at der er en tydelig refleksion over metode og tilgang. Det fremgår af det udleverede materiale, at borgerne er indddraget i målsætningen enten via direkte dialog eller via observation. Der arbejdes aktivt på at give borgerne en god hverdag og for de borgere, hvor det er muligt, er der tilknyttet et eksternt dagtilbud. Ligeledes kan socialtilsynet konkludere, at borgerne understøttes i at fastholde familiære relationer og i at kunne indgå relationelle kontekster. Endvidere kan socialtilsynet konstatere, at tilbuddet vil styrke den ledelsesmæssige kompetence yderligere ved ansættelse af ledelsesperson, der primært skal varetage det personalemæssige og kommunitive område. Socialtilsynet noterer sig, at der er udarbejdet en personalepolitik og at man på tilbuddet vægter at uddanne resourcepersoner indenfor relevante kompetenceområder. Det socialtilsynets konklusion, at tilbuddet med fordel kan arbejde hen imod en fælles faglig ramme, der er kendt for alle medarbejdere. Socialtilsynet konkluderer ligeledes, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt, med mulighed for løbende kompetence Side 3 af 34

4 udvikling. Videre er det sammenhæng mellem kvalitet og den fastsatte takst. Endelig konkluderer socialtilsynet, at de fysiske rammer imødekommer målgruppens behov og med en nylig indrettet sansehave optimeres rammerne yderligere. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Tilbuddet skal være opmærksomme om det er til gavn for borgerne at medarbejderne har en arbejdsdag på 15 timer. Tilbuddet skal overveje hvordan de kan styrke den fælles faglige referenceramme så alle medarbejdere har ejerskab hertil. Tilbuddet skal løbende forholde sig refleksive til praksis med at medarbejderne tager borgerne med hjem. Side 4 af 34

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysningsskema Tilbuddets hjemmeside Pædagogiske planer for to borgere Oversigt over fratrådte medarbejdere Oversigt over ansatte medarbejdere Årsrapport 2013 Budget 2014 Bestyrelsens vedtægter Navn og oplysninger om bestyrelsesmedlemmer Revisionsprotokolat Socialtilsynet observerede kort interaktion mellem medarbejder og en borger Fælles interview med ledelsen Henrik Rønnow og Jesper L. Larsen Fælles interview med to mandlige medarbejdere. De havde begge noget erfaring fra område, men ingen afsluttede pædagogiske uddannelser. Ledelse Medarbejdere Side 5 af 34

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Plantagevej 005 A, 3700 Rønne Marianne Grube Nina Andreassen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Kærbygård Anmeldt Re-godkendelse. Side 6 af 34

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 34

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder relevant med at understøtte borgerne i aktiviteter målrettet den enkelte borgers pontentialer. Aktiviteterne foregår primært på matriklen, da kun en borger er i beskæftigelse udenfor tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at borgernes aktiviteter i praksis minder om beskæftligelse, hvorfor socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan undersøge mulighedene for at oprette et internt 104 tilbud til borgerne. Socialtilsynet vurderer, at borgernes udfordringer jf. deres handicap forhindrer de fleste borgere på tilbuddet i at kunne modtage beskæftigelse i eksternt tilbud. At tilbuddet overvejer muligheden for at oprette et internt 104 tilbud til borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde pontentiale, hvilket også ses i det udleverede materiale. Når det gælder støtte til at få borgerne i uddannelse eller beskæftigelse, har flere af borgerne udfordringer, som er Side 8 af 34

9 uddannelse og beskæftigelse hæmmende for at kunne deltage i forløb udenfor matiklen, hvorfor det ikke er muligt at støtte borgerne heri. Det er dog socialtilsynet bedømmelse, at de aktiviteter, der opsættes for borgerne i løbet af dagen, er med et klart afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og pontentiale. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 2 (i lav grad opfyldt) Lederen fortæller, at de gennem deltagelse i handleplansmødet støtter op omkring de mål myndigheden har sat for borgerne. Af det fremviste materiale vedrørende borgerne er der en detaljeret udredning af borgerne ud fra ICF - beskrivelser, der viser, at tilbuddet tilbyder aktiviteter, der er relateret til emnet. Ligeledes fremgår der af de udleverede pædagogiske planer en metodisk tilgang til borgeren ud fra en forudgående undersøgelse af, hvad den enkelte borger har gavn af for at kunne modtage ny læring. Den pædgogiske plan er i sin opbygning en form for manual, hvor borgerens handleplan - Kærbygårdsværdier - borgerens drømme, ønsker, pontentialer og forudsætninger er beskrevet. I Perioderapporten fra første periode af 2014 konstaterer socialtilsynet, at der arbejdes med og evalueres på borgernes konkrete mål. Ledelsen informerer om, at en ud af tilbuddets fem borgere er tilknyttet et eksternt beskæftigelsestilbud. Tilbuddet har arbejdet for, at en anden borger også fik denne mulighed, hvilket ikke ikke lykkedes grundet borgerens udfordringer. Leder fortæller, at de har overvejet at oprette STU-forløb for en enkelt borger. De er gået bort fra tanken, da den konkrete borger ikke vil profitere af et fælleskab og STU-tilbud kan, ifølge leder, kun oprettes, hvis det foregår i et fællesskab. Ledelse og medarbejderne redegør med flere eksempler på, hvordan man på tilbuddet støtter borgerne i udvikle deres potentialer. Jf. indikator 01.a. er dette også beskrevet i ICf - pædagogisk plan og perioderapport for de to borgere, som socialtilsynet har fået udleveret materiale på. Tilbuddet drøfter med socialtilsynet muligheden for at oprette et 104-tilbud for borgerne, da mange af de daglige aktiviteter er relateret til aktiviteter i et dagtilbud. Ledelsen vil overveje muligheden. Side 9 af 34

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med selvstændighed og relationer i tilbuddet. I det udleverede materiale fremgår der tydelige mål, hvori temaet indgår. Dertil er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har relevant fokus på de dilemmaer, der udspiller sig i relation til temaet eksempelvis, at tilbuddet tilbyder borgerne at komme med hjem til medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet løbende skal være opmærksom på,de dilemmaer der kan være ved, at tage borgerne med hjem privat. Ud fra ledelsens udtalelser er det socialtilsynets vurdering, at samarbejdet med pårørende er positivt, og at tilbuddet understøtter borgernes behov og ønsker om samvær med pårørende. At tilbuddet holder sig present i relation til de dilemmaer, der kan være ved at tage borgerne med hjem privat. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i deres målsætning er med til at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Ledelse og medarbejdere redegør med relevante eksempler herfor. Socialtilsynet noterer sig, at medarbejderne tager borgerne med hjem ud fra en argumentation om at styrke borgernes relationsforståelse. Socialtilsynet kan konstaterer, at ledelsen er bevidste omkring dilemmaet mellem privat og professionel sfære samt tavshedspligten for medarbejderne. Det er socialtilsynet bedømmelse, at der er en refleksion omkring sårbarhed ved, at medarbejderen ved ophør af ansættelse ikke mere er en del af borgerens bekendskab. Det er socialtilsynet bedømmelse, at samarbejdet med pårørende generelt er velfungerende, og at tilbuddet støtter Side 10 af 34

11 borgerne i at opretholde kontakt til pårørende, hvis det er borgerens ønskes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet kan af det udleveret materiale læse, at der opstilles konkrete og individuelle mål for borgernes selvstændighed og relationer. Dertil giver ledelse og medarbejder flere relevante eksempler på, hvordan temaet indgår og hvilke metoder, der benyttes. Socialtilsynet kan ligeledes af det udleverede materiale se, at målene for borgerne, herunder også mål der vedrører temaet, bliver evalueret, og der bliver opsat nye mål med dato for evaluering. Ledelsen fortæller, at de har mange drøftelser omkring borgernes selvstændighed og relationens dannelse/vedligeholdelse. Der gives et konkret eksempel med en borger, der har svært ved at holde sin bolig ren og ryddelig, og hvordan tilbuddet ved at skabe struktur og rutiner for borgeren kan støtte borgeren i oprydningen. Der beskrives en strategi, hvis borgeren ikke magter oprydningen. I de tilfælde rydder personalet op for borgeren, da det vurderes som vigtigt at fastholde struktur og rutiner for borgeren. Ledelsen forklarer, at de, jævnfør oprydning i borgers bolig, har løbende drøftelser omkring ikke at overskride borgernes intigritets. Medarbejderne kan samstemmende med ledelsen give relevante eksempler på, hvordan der arbejdes med teamet. Medarbejderne oplyser i denne forbindelse, at der i relation til opstillede mål laves daglige måldokumentation, og at der hver fjerde mdr. evalueres på målet. jf. perioderapporten. Ledelsen fortæller, at tilbuddets fokus på borgernes interaktion har medført, at flere borgere nu kan opholde sig på samme areal. Ledelsen redegør med flere eksempler på, hvordan der arbejdes med den enkelte borger med fokus på at kunne være tilstede i et fællesskab. For en enkelte borger benyttes en fritidsklub for udviklingshæmmede borgere. Under interviewet oplyser ledelse, at enkelte medarebjdere tager borgerne med hjem. Der argumenteres for, at dette udvikler borgeren i henhold til at kunne forstå og agere i et fælleskab. Adspurgt til hvordan tilbuddet kan adskille den professionelle sfære fra den private, når borgerne Side 11 af 34

12 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad opfyldt) inviteres på hjemmesesøg, forklarer ledelsen, at medarbejderne er bevidste om ikke at gøre borgerne familiære. Fokus er, at borgerne oplever, hvordan andre bor i fælleskaber, samt hvad det vil sige at være i en relation og have et bekendskab. Det understreges, at det ikke er en forventning, at medarbejderne inviterer borgerne med hjem, og at der også er medarbejdere, der ikke ønsker det. Medarbejdere og ledelse medgiver, at det kan være en sårbarhed ved hjemmebesøg, da medarbejderne ved ophør ikke forbliver i borgernes bekendskabskreds. Ledelsen fortæller, at medarbejderne er informeret omkring dilemmaer, der berører tavshedspligten og det at tage borgerne med hjem. Dertil forklarer ledelsen, hvordan de også styrker borgerne i at vedligeholde netværk. Socialtilsynet kan i en plan for en konkret borger læse, at der arbejdes med at styrke borgerens relation til nære pårørende. Det pointeres, at formålet med hjemmebesøg altid har afsæt i, hvad der er gavnligt for borgeren, og der gives et eksempel med en borger, hvor vedkommende ikke profiterer af et hjemmebesøg. Til gengæld har denne borger meget gavn af at få en køretur rundt på øen. Det er under overvejelse, om tilbuddet skal arrangere en sommerferietur. Adspurgt medarbejderne vedrørende hjemmebesøg giver de udtryk for, at de ikke ser noget etisk problem og vurderer, at hjemmebesøg kan styrke relationen mellem medarbejder og borger. Det er ikke noget, der praktiseres i relation til de borgere, de konkrete medarbejdere er i kontaktteams for. Medarbejderne tilkendegiver, at de er bevidste om tavshedspligten. Ledelsen oplyser, at tilbuddet støtter borgerne i deres behov for kontakt og samvær med pårørende eller netværk. Støtten ydes med udgangspunkt i den enklete borgers behov og ønske. For nogle borgere tager medarbejderne med til arrangementer hos pårørende, mens andre borgere blot bliver kørt. Medarbejderne oplever ingen udfordringer i relation til de pårørendes ønske om indflydelse kontra borgernes behov for løsrivelse. Side 12 af 34

13 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Kærbygård er en institution godkendt efter 107, som varetager borgere med psykiske udviklingshæmmede med særlige behov herunder psykiatriske overbygninger. Det er socialtilsynets vurdering, at den anvendte pædagogiske referenceramme og metode er med til at sikre borgernes trivsel og progression. Der er et veldokumenteret pædagogisk materiale, der synliggør indsats og handlestrategier, som er sammenstemmede med de behov og ønsker, der er beskrevet i myndighedsplanen. Det fremgår af det udleverede materiale, at målsætning sker ud fra borgernes ønsker og behov, samt at borgerne er inddraget. Det foregår enten direkte i form af dialog eller inddirekte ved observation. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er reflekterende og nysgerrige på egen forholdemåde og indsats. Der arbejdes målrettet i forhold til borgernes fysike og mentale sundhed, og hertil er der samarbejde med Oligofreniteamet samt en sygeplejeske og læge fra København. Endviderer kan socialtilsynet konstaterer, at emnet indgår i den målsatte indsats. Det er socialtilsynets vurdering, at der arbejdes forebyggende, når det gælder magtanvendelser og overgreb. Socialtilsynet noterer sig, at den i forvejende At ledelsen overvejer, om det vil være relevant, at magtanvendelse og implicit heri magt i gråzonen er et fast punkt på personalemødet. Side 13 af 34

14 systematiske efterbearbejdelse af magtanvendelser kan styrkes ved, at emnet indgår som fast punkt på personalemødet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets bedømmelse, at de anvendte metoder i tilbuddet samt systematikken i dokumentation er med til at synliggøre borgernes progression. Tilbuddets målgruppe har svære udfordringer, hvilket socialtilsynet bedømmer der arbejdes målrettet med. Tilbuddet er hensyntagende til de behov og ønsker, den enkelte borger har gavn af. Der foregår fortløbende en kontinuerlig dokumentation, hvor målsætning evalueres hver fjerde måned og indsatsen justers i relation til borgerens behov. Socialtilsynet kan konstatere sammenhæng mellem myndighedens mål og den indsats, der bliver dokumenteret. Side 14 af 34

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Kærbygård er en institution godkendt efter 107, som varetager psykisk udviklingshæmmede borgere med særlige behov herunder psykiatriske overbygninger. Ledelsen redegør for tilbuddets anvendelse af relationspædagogik og neuropædagogik, samt hvordan neuropædagogik implicit indgår i deres ICF-dokumentation. Ledelsen forklarer overordnet omkring ICF, og beskriver dokumentationsmetodene som et dynamisk redskab til gavn for den enkelte medarbejder. Leder fortæller, at deres tilgang til borgerne kommer fra dokumenteret praksisviden. De arbejder ud fra hypoteser og anvender observation og refleksion over borgernes handlen, og med afsæt i dette tilrettelægges indsatsen. Socialtilsynets gennemgang af en borgers pædagogiske plan bekræfter dettte. Ledelsen redegør for en praksis, hvor de ved at aflede borgeren undgår at anvende magt. Adspurgt, hvorfor der i det udleverede materiale står beskrevet, at det skal være mandlige medarbejdere omkring borgerne, redegøres der for en episode med en kvindelig medarbejder, som førte til, at medarbejderen holdt op. Socialtilsynet anfører, om det ikke kunne tolkes som en form for definitionsmagt at afskærme borgerne for kvindelige medarbejdere. Ledelsen agumenterer for, at tryghed og kontinuitet er vigtige elementer for borgernes trivsel, men erkender, at de skal have fokus på, at det ikke bliver en sandhed. Der er senere ansat en kvindelig medarbejder. Medarbejderne fortæller, at de indtroduceres til den pædagogiske referenceramme, og giver udtryk for, at der kan være mere substans i introforløbet - eksempelvis i form af cases. Det oplyses af medarbejderne, at de arbejder ud fra relationspædagogik og redegør for, hvordan det fælles tredje er med til at opbygge relationen. Medarbejderne fortæller, at de tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Medarbejderne giver udtryk for ikke at kunne genkende sig selv i det, der er skrevet i personalehåndbogen og tilkendegiver, at det kunne være mere praksisnært. Forholdt ledelsen medarbejdernes oplevelse af personalehåndbogen er dette ikke ubekendt, og der har været flere drøftelser omkring skriftlighed med medarbejderne. Side 15 af 34

16 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) I det udleverede dokumentationsmateriale kan socialtilsynet læse, at der opstilles konkrete mål for borgeren, og der evalueres med henblik på fælles læring og forbedring af indsatsen. Ledelsen redegør for deres dokumentationsprocedure, hvor perioderapporten, som er relateret til ICF samt den pædagogiske plan, evalueres hver 4. mdr. Jf. indikator 01.a forklarer ledelsen deres systematik og indhold i dokumentationen. Det oplyses, at ledelsen udarbejder status på borgerne udfra dokumentationsmaterialet. Ledelsen deltager altid på handleplansmødet. Medarbejderne fortæller, at den daglige dokumentatione danner grundlag for vidensdeling, og derudover har de mødevirksomhed, hvor man drøfter indsatsen til de enkelte borgere. Medarbejderne nævner i denne sammenhæng, at flere ses privat, og selvom de er klar over, at arbejde ikke skal drøftes i privatfære, så erkendes det, at det kan forekomme. Medarbejderne giver udtryk for, at debriefing kan blive mere struktureret. Socialtilsynet konstaterer af det udleverede materiale, at der dokumenterers resultater, der er relatereret til de mål, myndigheden har sat. Ledelsen fortæller, at myndigheden får den pædagogiske plan og kan skrive til, hvis de har noget at bemærke. Planen danner grundlag for bevilling. Jf. indikator 03.a. giver nogle medarbejdere udtryk for, at der kan være udfordringer i relation til det skriftlige arbejde, og det oplyses af ledelsen, at man tilbyder undervisning i skriftlig pædagogik. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats har fokus på, at borgerne er medinddraget og har indflydelse på de beslutninger, der vedrøre den enkelte borgers liv. Socialtilsynet kan ligeledes i det udleverede materiale læse, at medinddragelse og indflydelse for borgeren er elementer, der indgår i målsætningen og indsatsen for den enkelte borger, Det er socialtilsynets bedømmelse, at ledelse og medarbejdere er reflekterende omkring den pædagogiske indsats og er nysgerrige på, om andre mulige tilgange vil være relevant for borgere. Det udleverede materiale er skrevet i et etisk og ordentligt sprogbrug. Side 16 af 34

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Medarbejderne tilkendegiver, at de ved at være nysgerrige og opsøgende på, hvad borgerne ønsker og har behov for, tilbyder valgmuligder, der imødekommer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Medarbejderne giver flere relevante eksempler herpå. I det udleverede materiale/perioderapporten kan socialtilsynet konstatere, at tilbuddet forholder sig reflekterende til egen indsats samt beskriver refleksioner over borgerne i et etisk og ordentligt sprogbrug. Socialtilsynet observerer under rundvisningen, at ledelsen tilbyder at vise en bolig uden borgerens tilstedeværelse eller samtykke. Socialtilsynet kan læse i det udleverede materiale vedr. to borgere, at de mål og beslutninger, der tages på borgernes vegne, er sket ved hjælp af observationer af borgerne og ved at være nysgrerrig og undersøgende på den enkelte borgers behov og ønsker. I dialogen med ledelse og medarbejderne tilkendegives der, at tilbuddet har fokus på, at borgerne har indflydelse på de beslutninger, der vedrører borgerne i hverdagen, og at disse er i overenstemmelse med den enkelte borgers ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynet bedømmelse, at tilbuddet er opmærksomme på borgernes trivsel herunder borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet kan konstaterer, at temaet indgår i borgernes målsætning og italesættes implicit i de eksempler medarbejderne redegør for. Det er ligeledes socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet med den nylig etablerede sansehave yderligere styrker sundhed og trivsel for borgerne. I relation til emnet noterer socialtilsynet sig, at tilbuddet samarbejder med Oligofreniteamet, sygeplejeske og læge fra københavn. Side 17 af 34

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne tilkendegiver, at de generelt oplever, at borgerne trives og redegør med eksempler for, hvordan de kan observere det i borgernes ageren i dagligdagen, samt hvordan en konkret medarbejder også oplever det i relationen med borgeren. Flere af borgerne har tidligere haft svært ved at være tilstede i kontekster sammen med andre borgere, og kan nu magte at være i fælleslokalerne, hvor andre også er tilstede. For enkelte borgere er det muligt at tage på ture sammen. Medarbejderne understreger, at de ud fra deres gode kendskab til borgerne også er bevidste om, hvornår borgerne har gavn af afskærmning. En medarbejder fortæller, at en konkret borger har fortalt, at vedkommende godt kan lide at bo på Kærbygård. Tilsynet observere under rundvisningen, hvordan medarbejderne er opmærksomme på den enklete borgers reaktion over tilsynets besøg og i en konkret situation, når at skærme borgeren for tilsynet. Ledelsen fortæller, at de samarbejder med Oligofreniteamet i kommunen, samt har et koordinerende samarbejde med en sygeplejeske og læge fra København. Derudover er tilbuddet generelt opmærksom på den enkelte borgers sundhedstilstand. Socialtilsynet kan konstatere under rundvisningen, at tilbuddet har fået etableret en sansehave. Ledelsen giver flere eksempler på, hvordan haven anvendes til at styrke borgernes mentale og fysiske sundhed. Socialtilsynet får demonstreret, hvordan musik også indgår som en sansestimuli i den nye have. Derudover er der i de daglige aktiviteter implicit et fokus på sundhed ved at udnytte de gode udendørsarealer i form at let havearbejde, pasning af dyrehold, gåture med de to hunde, der bor på tilbuddet. Jf. tidligere beskrivelse er der ligeledes i det udleverede materiale mål for borgerne, der anvender fysisk aktivitet. Side 18 af 34

19 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet generelt forbygger og håndterer magtanvendelser efter magtanvendelsescirkulæret. Der er en systematik, hvor magtanvendelser gennemgås på det efterfølgende teammøde. Socialtilsynet noterer sig, at medarbejderne efterlyser en større vidensdeling om emnet med hele tilbuddet og er imødekommende overfor, at det kan blive et fast punkt på personalemødet. Endvidere konstaterer socialtilsynet, at der foregår supervision på hvert andet teammøde, hvor også emner i relation til magtanvendelse og forebyggelse drøftes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at de har meget få magtanvendelser. Det forklares ved, at de arbejder målrettet med pædagogisk intervention, hvor indsatsen hele tiden releflekteres. Ved at medarbejdernes er present omkring indsatsen, er borgernes udfald løbende faldet. Derudover er medarbejderne bevidste om den enkelte borgers sindstilstand, og er i stand til hurtig at agere ud fra, hvad der er bedst for borgeren i situationen. Endvidere beskrives samarbejdet med sygeplejerske og læge omkring medicinering, som en forklaring på borgernes mindskede udfald. Der er god overenstemmelse mellem den rigtig tilpassede medicin og borgernes udfald. Ledelsen understreger, at det også har betydning, at medarbejderne er gode til at spotte årsager og sammenhæng. Denne viden bruges til at målrette indsatsen. Medarbejderne redegør med flere eksempler for, hvordan de arbejder forbyggende og undgår magtanvendelser herunder, hvordan struktur og rutiner skaber den nødvendige tryghed for borgerne. Dertil nævnes også, at relationen mellem borger og medarbejder har betydning, samt at borgerne har tillid til medarbejderne. Der gives eksempler på, hvordan de i et konkret tilfælde har måtte føre en borger ind i borgerens bolig for at give borgeren den nødvendige tryghed, og hvordan eprisoden efterfølgende er indberettet. Side 19 af 34

20 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne beskriver procedurer ved magtanvendelse og hvordan, der dokumenteres og efterbearbejdes i relation til emnet. Ledelsen oplyser, at magtanvendelser gennemgås på teammøder, hvor det også drøftes, hvordan der kan arbejdes forebyggende. Det oplyses af medarbejderne, at de på hvert andet teammøde har supervision. Leder redegør for, hvordan de sikrer vidensdeling ved magtanvendelser, samt hvordan nye medarbejdere introduceres til magtanvendelsescirkulæret. Medarbejderne efterlyser en større systematik i efterbearbejdelsen af magtanvendelser og vurderer, at socialtilsynets forslag om, at emnet er et fast punkt på personalemøde kunne være en mulighed. En medarbejder forklarer, at vedkommende selv spurgte ledelsen om, hvordan man forholder sig i forhold til magtanvendelse. Medarbejderne fortæller, at vedkommende fik oplyst, at man primært skal trække sig fra relationen og kun gribe ind, når der er fare for personskade. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forebygger overgreb gennem en dokumenteret praksis. Der er pædagogiske startegier og handlebeskrivelser, der er kendt af medarbejderne, og som indirekte sikrer borgerne bedst mulig trivsel og udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at ligesom de arbejder forebyggende i relation til magtanvendelser arbejdes der også implicit forebyggende med overgreb. Den pædagogiske indsats beror på at sikre borgerne bedst mulig trivsel og udvikling og herunder også at forebygge overgreb. Der er et veldokumenteret materiale i form af pædagogisk plan, perioderapport, ICF-udredning og myndighedshandleplan, der i borgernes målsætning indirekte forebygger overgreb. Der er metode og indsats beskrivelser, der er kendt og vejleder medarbejderne. Side 20 af 34

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere