08.2 ts Dag e rsvar Fo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08.2 ts Dag e rsvar Fo"

Transkript

1 Forsvarets Dag 08.2

2 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder i søværnet 9 Flyvevåbnets basisuddannelse 10 Job- og uddannelsesmuligeder i flyvevåbnet 11 Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse U-landsværnepligt 14 Militærnægtertjenesten (civilt arbejde) 15 Praktiske oplysninger Frivillig i redningsberedskabet Frivillig i hjemmeværnet

4 Introduktion For nogle måneder siden fik du hæftet Før Forsvarets Dag. Allerede dengang fortalte vi, at du senere ville få brev om, hvor og hvornår du skulle møde til Forsvarets Dag. Samtidig med dette brev ville du få et nyt hæfte. Her er det så! I hæftet kan du læse om de forskellige uddannelsesmuligheder, før du møder til Forsvarets Dag, så læs hæftet omhyggeligt. Det giver dig svar på det meste af det, du kan have behov for at vide lige nu. 4

5 Tjeneste i Forsvaret Formålet med værnepligtstjenesten i Forsvaret er at give dig en basisuddannelse, så du både som enkeltperson og i samarbejde med andre kan løse de opgaver, som indgår i totalforsvaret af Danmark - enten i det militære forsvar eller ved andre myndigheder, som f.eks. det frivillige forsvar. Uddannelsen har også til formål at give dig et kendskab til den enkelte soldats deltagelse i militære opgaver, herunder i fredsstøttende/fredsskabende operationer i udlandet. Ligeledes er den også grundlaget for eventuel videreuddannelse med henblik på en reaktionsstyrkeuddannelse til international tjeneste eller andre jobmuligheder i Forsvaret. Uddannelsen giver dig en klar forståelse af, at et retssamfunds anvendelse af militære magtmidler er fast forankret i overholdelsen af Danmarks love og tiltrådte internationale aftaler vedrørende Krigens Folkeret og menneskerettighederne. Under din værnepligt vil du deltage i øvelsesaktiviteter af varierende længde. Du må derfor gøre dig klart, at du ikke kan deltage i fritidsaktiviteter, undervisning og lignende i samme omfang som forud for indkaldelsen. Det er normalt også udelukket, at du kan have et job ved siden af værnepligtstjenesten. 5

6 Hærens basisuddannelse Som værnepligtig i hæren får du hærens basisuddannelse, der udover at udvikle dig som person skaber grundlag for en videre uddannelse i Forsvaret. Hærens basisuddannelse tager 4 måneder, hvis du ikke vælger at gøre tjeneste ved Den Kongelige Livgarde, der grundet vagttjeneste på de kongelige slotte og palæer tager 8 måneder - 4 måneders basisuddannelse og 4 måneders vagttjeneste. Ved Gardehusarregimentets Hesteskadron er tjenestetiden på grund af de særlige tjenesteforhold på 12 måneder. Hærens basisuddannelse indeholder flere forskellige elementer og fag som f.eks. våbenuddannelse, førstehjælp, idræt, felttjeneste, rednings-/miljøuddannelse og brandbekæmpelse. Målet med Hærens basisuddannelse er at lære dig både som enkeltmand og i samarbejde med andre at kunne løse begrænsede kampopgaver, patruljetjeneste og adgangskontrol. Du vil blive trænet i at overleve i et uvant miljø, ligesom du bliver uddannet til at yde hjælp til den øvrige del af samfundet i tilfælde af f.eks. miljøkatastrofer eller større redningsaktioner. Endvidere vil basisuddannelsen skabe grundlag for dine muligheder for at fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på udsendelse i en af de fredsstøttende missioner hæren deltager i. 6

7 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse Hærens reaktionsstyrkeuddannelse har til formål at uddanne dig i en bestemt funktion i en enhed, som du kommer til at tilhøre. Din enhed uddannes således, at den samlet kan leve op til de krav, der stilles til en moderne kampenhed og til de opgaver den pågældende enhed skal kunne løse. Uddannelsen varierer derfor afhængig af, hvilket tjenestested du uddannes ved. Det betyder, at uddannelsen ved kamptropperne ikke er helt den samme som ved ingeniørtropperne. Har du en faglig uddannelse, som f.eks. mekaniker, smed, maskinarbejder, elektriker, tømrer eller VVS, der direkte kan anvendes i hæren, har du med et svendebrev mulighed for at anvende disse færdigheder i hæren. I alle uddannelserne lægges der vægt på at bibringe dig de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden til at kunne deltage i hærens internationale operatiner. Reaktionsstyrkeuddannelsen tager ca. 8 måneder. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 7

8 Søværnets basisuddannelse Som værnepligtig i søværnet skal du igennem 3 uddannelsesmoduler, der gør dig i stand til at virke ombord på søværnets skibe. Søværnets basisuddannelse består af i alt 4 måneders udfordrende uddannelse, såvel til lands som til vands. De 4 måneder består af et grundmodul, et sejladsmodul og et totalforsvarsmodul. Aftjener du værnepligt på Kongeskibet Dannebrog, gennemfører du et særligt uddannelses- og tjenesteforløb, der varer 9 måneder. Grundmodul Her lærer du de grundlæggende færdigheder, du behøver for at sejle på søværnets skibe. Du lærer sømandskab, brandbekæmpelse, røgdykning, førstehjælp, brug af redningsmidler, får speedbådscertifikat og meget andet. Grundmodulet varer 4 uger. Sejladsmodul Det du har lært på grundmodulet, skal nu bruges i praksis. Det sker på sejladsmodulet, hvor du kommer ombord på et af søværnets skibe. Som en del af besætningen lærer du skibets forskellige rutiner og får et godt indblik i tjenesten ombord. Har du en faguddannelse, tilstræbes det, at dine opgaver ligger inden for dit fag. Sejladsmodulet varer 6 uger. Totalforsvarsmodul Som værnepligtig i søværnet skal du også uddannes i bevogtningstjeneste, krise- og katastrofesituationer og forureningsbekæmpelse. Det lærer du på totalforsvarsmodulet. I søværnet sker dette med baggrund i det maritime miljø. Derudover vil du også lære om søværnets opgaver, såvel nationalt som internationalt. Ligeledes vil der blive informeret om dine muligheder for at tegne reaktionsstyrekontrakt, videreuddannelse samt ansættelse i søværnet. Totalforsvarsmodulet varer ca. 6 uger. 8

9 Job- og uddannelsesmuligheder i søværnet Efter endt basisuddannelse er der mange muligheder for at blive kortere eller længere tid i søværnet. Du kan tegne en reaktionsstyrkekontrakt, hvor du videreuddannes og opnår en vis rutine ombord på enheder i national tjeneste, inden en eventuel udsendelse til international tjeneste. Uddannelsestiden er ca. 5 måneder, ud over værnepligtstiden på 4 måneder. Har du en faglig uddannelse, der direkte kan anvendes ombord, f.eks. elektriker, maskinarbejder, bager eller kok, behøver du kun en kortere videreuddannelse, ca. 1 måned, før du kan gøre international tjeneste. Der er rig mulighed for at gøre karriere i søværnet. Du kan søge ind som konstabel og derigennem få en uddannelse og arbejde, inden for mange forskellige områder. Alt efter dine ønsker og søværnets behov, kan du vælge at uddanne dig inden for radiotjeneste, kampinformation eller våben. Ligeledes er der mulighed for uddannelse indenfor elektronik, automatik, datateknik og meget mere. Det er alle faglige uddannelser på et højt civilt kompetencegivende niveau. Det er også muligt at søge ind som officer i søværnet. Den femårige uddannelse, enten taktisk eller teknisk linie, giver en god alsidig lederuddannelse, som er højt respekteret i erhvervslivet. Hvad du end vælger, giver uddannelsen og et job i søværnet rige oplevelser, udfordringer, personlig udvikling, løn under uddannelsen og højt niveau af ansvar, lige fra den dag man starter. Du skal være opmærksom på, at der for værnepligtige i søværnet gælder særlige synskrav. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 9

10 Flyvevåbnets basisuddannelse Værnepligtstiden ved flyvevåbnets basisuddannelse er som i den øvrige del af forsvaret på 4 måneder. Uddannelsen foregår ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole på Flyvestation Karup, i Midtjylland. Basisuddannelsen har til formål at uddanne dig således, at du kan deltage ved løsningen af de totalforsvarsopgaver, som kan opstå i tilfælde af større ulykker eller miljøkatastrofer. Herudover indeholder uddannelsen også en grundlæggende militær uddannelse. Uddannelsen består af en lang række fag, som du vil kunne bruge i tiden efter din værnepligt. Det er fag som f.eks. udvidet førstehjælp, brandbekæmpelse, idræt, samarbejde under stressede forhold m.v. Uddannelsen gør dig i stand til at kunne gøre en forskel, hvis en katastrofe skulle indtræffe og der bliver brug for dig. En ekstra bonus ved at tage uddannelsen er, at du kommer til at opleve en masse nye ting. Du vil udvikle dig og få nogle erfaringer rent fagligt og menneskeligt, som du vil kunne bruge resten af livet. For mange viser det sig, at flyvevåbnets basisuddannelse kan være springbrættet til en yderligere uddannelse efter endt værnepligt. Som en integreret del af basisuddannelsen bliver du præsenteret for de forskellige job- og karrieremuligheder der er i flyvevåbnet, herunder reaktionsstyrkeuddanelsen, en af de mange konstabeluddannelser eller en officersuddannelse. 10

11 Job- og uddannelsesmuligeder i flyvevåbnet Det er frivilligt om man efter flyvevåbnets basisuddannelse vil tegne en reaktionsstyrkekontrakt. Tegner man en reaktionsstyrkekontrakt, vil man efter flyvevåbnets basisuddannelse gennemgå en yderligere militær specialistuddannelse, hvor ens færdigheder vil blive væsentligt udbygget. Reaktionsstyrkeuddannelsen Uddannelsen til reaktionsstyrkerne i flyvevåbnet inkluderer en bred vifte af de specialer, som er nødvendige for at flyvevåbnets internationale operationer kan gennemføres. Du har bl.a. mulighed for at søge en uddannelse som militærpoliti, sygepasser, Cargo assistent (laster og losser transportfly), security force (indsættes til bevogtning af en base), CAT-assistent (klargøre ammunition og oplade den på F-16 flyene) m.m. Når reaktionsstyrkeuddannelsen er gennemført, bliver du hjemsendt og står herefter i beredskab i de næste 4 år. Fastansættelse i flyvevåbnet Udover reaktionsstyrkekontrakten er der også mulighed for at få en civilt kompetencegivende uddannelse, som fastansat i flyvevåbnet. Der er mulighed for at blive uddannet inden for en lang række af uddannelser som flymekaniker, kontrol- og varslingsassistent, logistikassistent, brandmand, bevogtningssoldat m.m. Du kan også søge uddannelsen til officer. Uddannelsen varer mellem 4 og 5 år, alt efter hvilket speciale du søger. Der er mulighed for at søge de fire specialer: kontrol- og varslingsofficer, teknisk officer, combat support officer eller pilot. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 11

12 Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse Redningsberedskabet har til opgave at håndtere alle former for ulykker og katastrofer. Arbejdet omfatter både forebyggelse af skader og indsats, når ulykken er sket - såvel i fredstid som under krise og krig. Redningsberedskabet deltager ikke i militære krigshandlinger. Om Bereskabsstyrelsen Redningsberedskabet består af et statsligt og et kommunalt beredskab, hvor Beredskabsstyrelsen udgør det statslige redningsberedskab og uddanner værnepligtige. Det statslige redningsberedskab - Beredskabsstyrelsen - er et assistanceberedskab, der typisk rykker ud til større ulykker, som det kommunale beredskab ikke selv har kapacitet til at håndtere. Det kan være store bygningsbrande, skovbrande, kemikalieudslip, olieforureninger, naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelser eller store ulykker, som f.eks. togulykker og sammenstyrtede bygninger med mange fastklemte og tilskadekommende. Beredskabsstyrelsen råder ligeledes over et beredskab, der kan måle radioaktiv forurening i luften og i jorden, hvis der sker udslip fra atomkraftværker. De fleste opgaver løses i Danmark, men Beredskabsstyrelsen bliver også kaldt til katastrofer og nødhjælpsopgaver i udlandet. Som værnepligtig har du derfor mulighed for frivilligt at deltage i internationale indsatser. Beredskabsstyrelsen har inden for de senere år været indsat i forbindelse med jordskælv i Tyrkiet og Iran, oversvømmelser i Tjekkiet og senest evakueringen af danskere fra Libanon. Derudover har styrelsen i flere omgange deltaget i nødhjælpstransporter på f.eks. Balkan. Tjenestesteder Beredskabsstyrelsen er en del af Forsvarsministeriet og indkalder ca. 800 værnepligtige om året til 6 måneders uddannelse. Som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen har du samme vilkår som i Forsvaret, hvad angår løn, uniform m.v. Du kan aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge. Uddannelse Værnepligtsuddannelsen er en omfattende beredskabsfaglig uddannelse, som bl.a. består af brandmandsuddannelse, udvidet førstehjælp, uddannelse til ulykker med farlige kemikalier og introduktion til internationale be- 12

13 redskabsopgaver. Du går til eksamen i flere af fagene og får et kompetencegivende uddannelsesbevis. Der er også mulighed for at tage stort kørekort, således at du kan køre indsatskøretøjerne. Der er derfor krav om, at du allerede har et lille kørekort, hvis du ønsker at aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen. Du gør en forskel - mens du er værnepligtig Hverdagen som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen består ikke kun af undervisning og øvelser. Under uddannelsen deltager du i rigtige udrykninger, fordi alle værnepligtige indgår i udrykningsvagten med døgnvagter og weekendvagter. Du skal regne med at have vagt i gennemsnit 1 hverdag om ugen og 1 weekend om måneden, mens du er indkaldt Karrieremuligheder Den uddannelse du gennemgår som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen er kompetencegivende til mange forskellige job og uddannelser som f.eks. brandmand, redder ved Falck, sygeplejerske, læge, ingeniør, bygningskonstruktør eller generel beskæftigelse inden for teknik og miljø. Som værnepligtig kan du vælge at søge optagelse på en holdlederuddannelse. Hvis du optages forlænges din værnepligtstid med op til 9 måneder (5 måneder som menig, 4 måneders holdlederuddannelse og 6 måneder som befalingsmand ved et af Beredskabsstyrelsens centre). Uddannelsen som holdleder kan blive starten på en karriere som mellemleder eller leder i redningsberedskabet. Efter endt værnepligt har du også mulighed for at melde dig som frivillig til en særlig international indsatsstyrke, så du kan kontaktes, hvis der bliver brug for dig til en humanitær opgave i udlandet. Du kan læse mere om værnepligt og karrieremuligheder i Beredskabsstyrelsen på og 13

14 U-landsværnepligt Bistandsarbejde i udviklingslande Har du endnu ikke aftjent din værnepligt, har du mulighed for at gøre tjeneste som u-landsfrivillig. Udsendelsen sker gennem Mellemfolkeligt Samvirke. Du kan som værnepligtig blive udsendt til Kenya, Tanzania, Zambia, Mocambique, Zimbabwe, Nepal, Uganda, Mellemamerika og Asien. Du kan allerede på Forsvarets Dag få vejledning om værnepligt ved bistandsarbejde i u-landene. I øvrigt kan Mellemfolkeligt Samvirke give dig alle de oplysninger, som du har brug for. Betingelserne for at blive udsendt For at blive udsendt skal du have en faglig uddannelse, der er behov for i de lande, der kan blive tale om. Du skal være fyldt 22 år, have kørekort samt et godt kendskab til engelsk. I enkelte jobs skal du være villig til at lære enten spansk eller portugisisk. Ansøgning Du skal henvende dig til Mellemfolkeligt Samvirkes Internationale afdeling, hvor du kan få oplyst, hvilke jobs der p.t. er opslået ledige i organisationen. Hvis der er et ledigt job, som svarer til dine kvalifikationer, vil du få et særligt ansøgningsskema tilsendt. Se adresse og telefonnummer bagerst i folderen. Du skal indsende ansøgningen til Mellemfolkeligt Samvirke senest 4 uger efter, at du har fået din indkaldelsesordre. Tjenestetiden Tjenestetiden er 24 måneder plus forudgående uddannelse. Nærmere oplysninger herom gives af Mellemfolkeligt Samvirke. 14

15 Militærnægtertjenesten (civilt arbejde) Ønsker du ikke at gøre tjeneste, hverken i Forsvaret eller ved Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at blive overført til militærnægtertjeneste. Du kan på Forsvarets Dag eller ved henvendelse til Militærnægteradministrationen få udleveret et skema til brug ved ansøgning om militærnægtertjeneste. Skemaet kan du også finde på Ansøgningsskemaet på hjemmesiden kan du sende pr. til pr. fax eller du kan sende skemaet med traditionel post til: Militærnægteradministrationen Hedelykken Hedehusene Ansøgningsfrist Vær opmærksom på, at ansøgningen skal sendes til Militærnægteradministrationen senest 8 uger efter, at du har modtaget indkaldelsesordren. Efter ansøgningsfristen kan du kun blive overført til militærnægtertjeneste, når særlige omstændigheder foreligger. Tjenesten Som militærnægter indkaldes du til at møde sammen med andre militærnægtere til et kort introduktionsophold i Hedehusene, hvor du vil få en almen orientering om militærnægtertjenesten og om mulighederne for udstationering. Du vil herefter blive udstationeret. Militærnægteradministrationen har truffet aftale med en række institutioner om beskæftigelse af militærnægtere. Udstationeringsstederne ligger spredt over hele landet. Du kan finde yderligere oplysninger om udstationeringsstederne m.v. på: Tjenestetiden Som militærnægter har du samme tjenestetid, som du ville have haft i Forsvaret eller redningsberedskabet. 15

16 Praktiske oplysninger Aftale om værnepligtstjeneste Du kan indgå en aftale om værnepligtstjeneste, hvis du ønsker at aftjene din værnepligt i Forsvaret eller ved Beredskabsstyrelsen på et bestemt tjenestested og et bestemt tidspunkt. På Forsvarets Dag får du oplysninger om mulighederne for aftalt værnepligt. Strafbare forhold For alle værnepligtige, som skal møde til værnepligtstjeneste, vil der blive indhentet straffeoplysninger. Hvis en værnepligtig ved dansk eller fremmed domstol er idømt straf af fængsel i mindst 30 dages ubetinget fængsel eller foranstaltninger i henhold til straffelovens 68-70, tages der på Forsvarets Dag stilling til, om du skal udelukkes fra værnepligtstjeneste. Såfremt du er idømt en sanktion som ovenfor nævnt og ønsker sagen behandlet i forbindelse med den ordinære mødedag, skal du straks rette henvendelse til Forsvarets Rekruttering, som har sendt dig indkaldelsen til Forsvarets Dag. Du må i givet fald være indstillet på, at dit mødetidspunkt til Forsvarets Dag vil blive udskudt. Løn under værnepligtsuddannelser Værnepligtige aflønnes med kr ,14 (april 2008), efter fradrag for ferielov 7.063,57 kr. månedligt. Herudover udbetales der kostpenge på kr. 168,00 pr. dag. Selve lønnen er skattepligtig, mens kostpengene er skattefri. Løn ved militærnægtertjeneste Under tjenesten får du udbetalt forskellige kontante ydelser. Du får udbetalt et dagligt vederlag på kr. 149,01, svarende til kr ,90 om måneden og du får kr. 95,77 om dagen i kostpenge, svarende til kr ,41 om måneden. Du optjener desuden kr. 17,91 i hjemsendelsespenge om dagen. Dagligt vederlag og hjemsendelsespenge er skattepligtig, mens kostpenge er skattefri. Når du bliver udstationeret, kan du få en boliggodtgørelse på højst kr ,00 om måneden, som under visse omstændigheder er skattefri. Det sted, du bliver udstationeret til, stiller dog undtagelsesvist et værelse til rådighed for dig. I så fald kan du ikke få boliggodtgørelse. Du bruger dit eget tøj under tjenesten. Ved tjeneste i mere end 30 dage, får du en beklædningsgodtgørelse på kr ,00, som er et skattefrit engangsbeløb. Aktuelle lønsatser Alle værnepligtige vil altid kunne få oplyst de aktuelle lønsatser ved henvendelse til Forsvarets Rekruttering, Beredskabsstyrelsen, Militærnægteradministrationen eller Mellemfolkeligt Samvirke. Ferie og frihed Alle værnepligtige får ferieorlov 1 dag pr. måneds tjeneste. 16

17 Praktiske oplysninger På kortet kan du se hvor i landet værnepligtsuddannelsen foregår. 17

18 Praktiske oplysninger Hvor kan jeg aftjene min værnepligt? Tjenestested/Mødested Tjenestetid HÆREN Den Kongelige Livgarde, Høvelte (a) Gardehusarregimentet, Hesteskadronen, Slagelse 8 mdr. 12 mdr. Hærens basisuddannelse, Holstebro Hærens basisuddannelse, Slagelse Hærens basisuddannelse, Varde Hærens basisuddannelse, Skive Hærens basisuddannelse, Nørresundby Hærens basisuddannelse, Vordingborg Hærens basisuddannelse, Fredericia 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. SØVÆRNET Søværnets basisuddannelse, Frederikshavn (b) Kongeskibet Dannebrog, Frederikshavn (b/c) 4 mdr. 9 mdr. FLYVEVÅBNET Flyvevåbnets basisuddannelse, Karup 4 mdr. BEREDSKABSSTYRELSEN Beredskabsstyrelsen Nordjylland (d) Beredskabsstyrelsen Midtjylland (d) Beredskabsstyrelsen Sydjylland (d) Beredskabsstyrelsen Sjælland (d) Beredskabsstyrelsen Bornholm (d) 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. (a) Minimum 175 cm/høj (b) Særlige synskrav (c) Kræver sikkerhedsgodkendelse (d) Kørekort kræves 18

19 Praktiske oplysninger Adresse- og telefonliste: Beredskabsstyrelsen, Personalekontoret Datavej 16, 3460 Birkerød Telefon: (kl ) Fax: Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup. Telefon: (man-tir kl og ons-fre kl ) Fax: Internet: forsvaretsuddannelser.dk Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42, 1060 København K. Telefon: Militærnægteradministrationen Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Telefon: Fax: Internet: Mellemfolkeligt Samvirke (kun vedr. u-landsværnepligt) Borgergade 10-14, 1300 København K. Telefon:

20 Frivillig i redningsberedskabet Frivillig i redningsberedskabet Stat og kommune samarbejder om at sikre, at samfundet har det redningsberedskab, som der er brug for. Kommunerne står for det lokale beredskab, mens det statslige redningsberedskab assisterer kommunerne i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Frivillige i redningsberedskabet spiller en stor rolle både i det statslige og det kommunale redningsberedskab som supplement til det faste personale i de kommunale brandvæsner og politiet ved store ulykker og katastrofer. Og det sker stadig oftere, at frivillige også tilbydes at deltage i internationale nødhjælpsopgaver. Frivillig i verden Frivillige fra det statslige redningsberedskab har flere gange været udsendt til områder, som har været ramt af voldsomme naturkatastrofer. For blot at nævne nogle få opgaver, så deltog de frivillige i forbindelse med jordskælvet i Bam i Iran 2004 og senest med nødhjælpsarbejdet efter Tsunamien i Sydøstasien og evakueringen af danskere fra krigen i Libanon i Uddannelse Når du har aftjent din værnepligt på et af Beredskabsstyrelsens centre, kan du fortsætte som frivillig i en kommune eller i det statslige redningsberedskab. Redningsberedskabet gør også brug af frivillige, som ikke har aftjent værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Disse frivillige skal være indstillet på at gennemgå en række uddannelser, således at de opnår de samme kompetencer inden for et område, som frivillige med en baggrund som værnepligtig. Frivillige i både det kommunale og det statslige redningsberedskab har mulighed for at blive del af Den Frivillige Indsatsstyrke, der består af specielt uddannede frivillige, der kan alarmeres til indsats inden for 30 minutter. Som frivillig i redningsberedskabet kan du blandt andet blive uddannet inden for brand, førstehjælp, redning, kommunikation, forplejning og miljø. Den uddannelse, som du får som frivillig, er kompetencegivende og kan bruges professionelt f.eks. som brandmand. Du kan også fortsætte med en lederuddannelse. 20

21 Frivillig for alvor Frivillige i redningsberedskabet er med til at hjælpe samfundet, når det virkelig gælder. Og for at sikre et godt og effektiv beredskab, stilles der krav til dig som frivillig. Du behøver ikke at være dansk statsborger, men du skal være fyldt 18 år, have en god fysik og være menneskelig robust. Du skal være indstillet på at gennemgå og bestå de specialiserede uddannelser inden for redningsberedskabet. Dine uddannelser skal vedligeholdes og opdateres, og du skal deltage i øvelser. Som frivillig forventes det derudover, at du er klar til at yde en indsats, når det er alvor når ulykken eller katastrofen kæver det. Hvis du vil være frivillig for alvor i enten det kommunale eller i det statslige redningsberedskab, skal du indgå en kontrakt med en kommune eller med Beredskabsstyrelsen. Læs mere om at blive frivillig i redningsberedskabet på og www. frivilligforalvor.dk 21

22 Frivillig i hjemmeværnet Hjemmeværnet er en moderne organisation og en vigtig del af totalforsvaret i Danmark. Hjemmeværnet begyndte med modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, men organisationen har gennem årene tilpasset sig de ændrede opgaver og kan med få timers varsel, over hele landet, stille veluddannede, veludrustede og velorganiserede frivillige til at løse en række militære, miljø-, politi- og redningsmæssige opgaver. I katastrofesituationer er reaktionstiden afgørende. Hjemmeværnet er landsdækkende og dermed altid tæt på begivenhederne. Hjemmeværnet løser en lang række vigtige og spændende opgaver, f.eks. beskyttelse mod terror, naturkatastrofer og forureningsulykker, eftersøgning, evakuering, bevogtning, søredning og afspærring. I et tæt koordineret samarbejde med totalforsvaret er hjemmeværnet til gavn for hele samfundet. Det beviste hjemmeværnet f.eks. under brandkatastrofen i Seest i efteråret 2004, under orkanen og oversvømmelsen i januar 2005 samt ved Præsident Bush s besøg i juli Hjemmeværnet er opdelt i fire grene: - Hærhjemmeværnet, - Flyverhjemmeværnet, - Marinehjemmeværnet og - Virksomhedshjemmeværnet, der har hver deres opgaver og specialer. En ting har de til fælles; deres hovedopgave er at bidrage til forsvaret og beskyttelse af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov. Du kan ikke aftjene din værnepligt i hjemmeværnet, men du kan få en grundig totalforsvarsuddannelse. Det foregår ulønnet i din fritid, men du får dog dækket nødvendige udgifter. Uniform og udrustning udleveres gratis. Alle medlemmer får en grundlæggende uddannelse, der udover almindelige militære kompetencer og- 22

23 så omfatter færdigheder, der i vid udstrækning kan komme dig til gode i private og arbejdsmæssige sammenhænge. Har du flair for det, kan du udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer eller dine evner som instruktør Hvis du vælger at gennemgå hjemmeværnets grundlæggende indsatsstyrkeuddannelse og består kontrolprøven, opnår du kompetencer svarende til værnepligtsuddannelsen. Så kan du tage en reaktionsstyrkeuddannelse i det øvrige forsvar, hvis du på et senere tidspunkt fortryder ikke at have aftjent din værnepligt og gerne vil udsendes i international tjeneste. Som frivillig i hjemmeværnet er du i stand til at yde en indsats ved terror- og katastrofesituationer. Har du overskud til at hjælpe andre og mod på at tage et ansvar i vanskelige situationer, er hjemmeværnet noget for dig! Læs mere på 23

24 Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup Telefon , fax FVR / Litotryk

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

magasinet Bootcamp HJV tre uger med grin, mudder og godt kammeratskab Side 5-8 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats

magasinet Bootcamp HJV tre uger med grin, mudder og godt kammeratskab Side 5-8 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats magasinet NR. 3 / SEPTEMBER 2011 9 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats 20 38 Søredning i topklasse 800 km march på tre uger. Skal du med? HJV Bootcamp 2011 tre uger med grin, mudder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere