08.2 ts Dag e rsvar Fo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08.2 ts Dag e rsvar Fo"

Transkript

1 Forsvarets Dag 08.2

2 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder i søværnet 9 Flyvevåbnets basisuddannelse 10 Job- og uddannelsesmuligeder i flyvevåbnet 11 Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse U-landsværnepligt 14 Militærnægtertjenesten (civilt arbejde) 15 Praktiske oplysninger Frivillig i redningsberedskabet Frivillig i hjemmeværnet

4 Introduktion For nogle måneder siden fik du hæftet Før Forsvarets Dag. Allerede dengang fortalte vi, at du senere ville få brev om, hvor og hvornår du skulle møde til Forsvarets Dag. Samtidig med dette brev ville du få et nyt hæfte. Her er det så! I hæftet kan du læse om de forskellige uddannelsesmuligheder, før du møder til Forsvarets Dag, så læs hæftet omhyggeligt. Det giver dig svar på det meste af det, du kan have behov for at vide lige nu. 4

5 Tjeneste i Forsvaret Formålet med værnepligtstjenesten i Forsvaret er at give dig en basisuddannelse, så du både som enkeltperson og i samarbejde med andre kan løse de opgaver, som indgår i totalforsvaret af Danmark - enten i det militære forsvar eller ved andre myndigheder, som f.eks. det frivillige forsvar. Uddannelsen har også til formål at give dig et kendskab til den enkelte soldats deltagelse i militære opgaver, herunder i fredsstøttende/fredsskabende operationer i udlandet. Ligeledes er den også grundlaget for eventuel videreuddannelse med henblik på en reaktionsstyrkeuddannelse til international tjeneste eller andre jobmuligheder i Forsvaret. Uddannelsen giver dig en klar forståelse af, at et retssamfunds anvendelse af militære magtmidler er fast forankret i overholdelsen af Danmarks love og tiltrådte internationale aftaler vedrørende Krigens Folkeret og menneskerettighederne. Under din værnepligt vil du deltage i øvelsesaktiviteter af varierende længde. Du må derfor gøre dig klart, at du ikke kan deltage i fritidsaktiviteter, undervisning og lignende i samme omfang som forud for indkaldelsen. Det er normalt også udelukket, at du kan have et job ved siden af værnepligtstjenesten. 5

6 Hærens basisuddannelse Som værnepligtig i hæren får du hærens basisuddannelse, der udover at udvikle dig som person skaber grundlag for en videre uddannelse i Forsvaret. Hærens basisuddannelse tager 4 måneder, hvis du ikke vælger at gøre tjeneste ved Den Kongelige Livgarde, der grundet vagttjeneste på de kongelige slotte og palæer tager 8 måneder - 4 måneders basisuddannelse og 4 måneders vagttjeneste. Ved Gardehusarregimentets Hesteskadron er tjenestetiden på grund af de særlige tjenesteforhold på 12 måneder. Hærens basisuddannelse indeholder flere forskellige elementer og fag som f.eks. våbenuddannelse, førstehjælp, idræt, felttjeneste, rednings-/miljøuddannelse og brandbekæmpelse. Målet med Hærens basisuddannelse er at lære dig både som enkeltmand og i samarbejde med andre at kunne løse begrænsede kampopgaver, patruljetjeneste og adgangskontrol. Du vil blive trænet i at overleve i et uvant miljø, ligesom du bliver uddannet til at yde hjælp til den øvrige del af samfundet i tilfælde af f.eks. miljøkatastrofer eller større redningsaktioner. Endvidere vil basisuddannelsen skabe grundlag for dine muligheder for at fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på udsendelse i en af de fredsstøttende missioner hæren deltager i. 6

7 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse Hærens reaktionsstyrkeuddannelse har til formål at uddanne dig i en bestemt funktion i en enhed, som du kommer til at tilhøre. Din enhed uddannes således, at den samlet kan leve op til de krav, der stilles til en moderne kampenhed og til de opgaver den pågældende enhed skal kunne løse. Uddannelsen varierer derfor afhængig af, hvilket tjenestested du uddannes ved. Det betyder, at uddannelsen ved kamptropperne ikke er helt den samme som ved ingeniørtropperne. Har du en faglig uddannelse, som f.eks. mekaniker, smed, maskinarbejder, elektriker, tømrer eller VVS, der direkte kan anvendes i hæren, har du med et svendebrev mulighed for at anvende disse færdigheder i hæren. I alle uddannelserne lægges der vægt på at bibringe dig de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden til at kunne deltage i hærens internationale operatiner. Reaktionsstyrkeuddannelsen tager ca. 8 måneder. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 7

8 Søværnets basisuddannelse Som værnepligtig i søværnet skal du igennem 3 uddannelsesmoduler, der gør dig i stand til at virke ombord på søværnets skibe. Søværnets basisuddannelse består af i alt 4 måneders udfordrende uddannelse, såvel til lands som til vands. De 4 måneder består af et grundmodul, et sejladsmodul og et totalforsvarsmodul. Aftjener du værnepligt på Kongeskibet Dannebrog, gennemfører du et særligt uddannelses- og tjenesteforløb, der varer 9 måneder. Grundmodul Her lærer du de grundlæggende færdigheder, du behøver for at sejle på søværnets skibe. Du lærer sømandskab, brandbekæmpelse, røgdykning, førstehjælp, brug af redningsmidler, får speedbådscertifikat og meget andet. Grundmodulet varer 4 uger. Sejladsmodul Det du har lært på grundmodulet, skal nu bruges i praksis. Det sker på sejladsmodulet, hvor du kommer ombord på et af søværnets skibe. Som en del af besætningen lærer du skibets forskellige rutiner og får et godt indblik i tjenesten ombord. Har du en faguddannelse, tilstræbes det, at dine opgaver ligger inden for dit fag. Sejladsmodulet varer 6 uger. Totalforsvarsmodul Som værnepligtig i søværnet skal du også uddannes i bevogtningstjeneste, krise- og katastrofesituationer og forureningsbekæmpelse. Det lærer du på totalforsvarsmodulet. I søværnet sker dette med baggrund i det maritime miljø. Derudover vil du også lære om søværnets opgaver, såvel nationalt som internationalt. Ligeledes vil der blive informeret om dine muligheder for at tegne reaktionsstyrekontrakt, videreuddannelse samt ansættelse i søværnet. Totalforsvarsmodulet varer ca. 6 uger. 8

9 Job- og uddannelsesmuligheder i søværnet Efter endt basisuddannelse er der mange muligheder for at blive kortere eller længere tid i søværnet. Du kan tegne en reaktionsstyrkekontrakt, hvor du videreuddannes og opnår en vis rutine ombord på enheder i national tjeneste, inden en eventuel udsendelse til international tjeneste. Uddannelsestiden er ca. 5 måneder, ud over værnepligtstiden på 4 måneder. Har du en faglig uddannelse, der direkte kan anvendes ombord, f.eks. elektriker, maskinarbejder, bager eller kok, behøver du kun en kortere videreuddannelse, ca. 1 måned, før du kan gøre international tjeneste. Der er rig mulighed for at gøre karriere i søværnet. Du kan søge ind som konstabel og derigennem få en uddannelse og arbejde, inden for mange forskellige områder. Alt efter dine ønsker og søværnets behov, kan du vælge at uddanne dig inden for radiotjeneste, kampinformation eller våben. Ligeledes er der mulighed for uddannelse indenfor elektronik, automatik, datateknik og meget mere. Det er alle faglige uddannelser på et højt civilt kompetencegivende niveau. Det er også muligt at søge ind som officer i søværnet. Den femårige uddannelse, enten taktisk eller teknisk linie, giver en god alsidig lederuddannelse, som er højt respekteret i erhvervslivet. Hvad du end vælger, giver uddannelsen og et job i søværnet rige oplevelser, udfordringer, personlig udvikling, løn under uddannelsen og højt niveau af ansvar, lige fra den dag man starter. Du skal være opmærksom på, at der for værnepligtige i søværnet gælder særlige synskrav. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 9

10 Flyvevåbnets basisuddannelse Værnepligtstiden ved flyvevåbnets basisuddannelse er som i den øvrige del af forsvaret på 4 måneder. Uddannelsen foregår ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole på Flyvestation Karup, i Midtjylland. Basisuddannelsen har til formål at uddanne dig således, at du kan deltage ved løsningen af de totalforsvarsopgaver, som kan opstå i tilfælde af større ulykker eller miljøkatastrofer. Herudover indeholder uddannelsen også en grundlæggende militær uddannelse. Uddannelsen består af en lang række fag, som du vil kunne bruge i tiden efter din værnepligt. Det er fag som f.eks. udvidet førstehjælp, brandbekæmpelse, idræt, samarbejde under stressede forhold m.v. Uddannelsen gør dig i stand til at kunne gøre en forskel, hvis en katastrofe skulle indtræffe og der bliver brug for dig. En ekstra bonus ved at tage uddannelsen er, at du kommer til at opleve en masse nye ting. Du vil udvikle dig og få nogle erfaringer rent fagligt og menneskeligt, som du vil kunne bruge resten af livet. For mange viser det sig, at flyvevåbnets basisuddannelse kan være springbrættet til en yderligere uddannelse efter endt værnepligt. Som en integreret del af basisuddannelsen bliver du præsenteret for de forskellige job- og karrieremuligheder der er i flyvevåbnet, herunder reaktionsstyrkeuddanelsen, en af de mange konstabeluddannelser eller en officersuddannelse. 10

11 Job- og uddannelsesmuligeder i flyvevåbnet Det er frivilligt om man efter flyvevåbnets basisuddannelse vil tegne en reaktionsstyrkekontrakt. Tegner man en reaktionsstyrkekontrakt, vil man efter flyvevåbnets basisuddannelse gennemgå en yderligere militær specialistuddannelse, hvor ens færdigheder vil blive væsentligt udbygget. Reaktionsstyrkeuddannelsen Uddannelsen til reaktionsstyrkerne i flyvevåbnet inkluderer en bred vifte af de specialer, som er nødvendige for at flyvevåbnets internationale operationer kan gennemføres. Du har bl.a. mulighed for at søge en uddannelse som militærpoliti, sygepasser, Cargo assistent (laster og losser transportfly), security force (indsættes til bevogtning af en base), CAT-assistent (klargøre ammunition og oplade den på F-16 flyene) m.m. Når reaktionsstyrkeuddannelsen er gennemført, bliver du hjemsendt og står herefter i beredskab i de næste 4 år. Fastansættelse i flyvevåbnet Udover reaktionsstyrkekontrakten er der også mulighed for at få en civilt kompetencegivende uddannelse, som fastansat i flyvevåbnet. Der er mulighed for at blive uddannet inden for en lang række af uddannelser som flymekaniker, kontrol- og varslingsassistent, logistikassistent, brandmand, bevogtningssoldat m.m. Du kan også søge uddannelsen til officer. Uddannelsen varer mellem 4 og 5 år, alt efter hvilket speciale du søger. Der er mulighed for at søge de fire specialer: kontrol- og varslingsofficer, teknisk officer, combat support officer eller pilot. Vil du vide mere, kan du finde yderligere oplysninger om dine fremtidige muligheder i Forsvaret på forsvaretsuddannelser.dk. 11

12 Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse Redningsberedskabet har til opgave at håndtere alle former for ulykker og katastrofer. Arbejdet omfatter både forebyggelse af skader og indsats, når ulykken er sket - såvel i fredstid som under krise og krig. Redningsberedskabet deltager ikke i militære krigshandlinger. Om Bereskabsstyrelsen Redningsberedskabet består af et statsligt og et kommunalt beredskab, hvor Beredskabsstyrelsen udgør det statslige redningsberedskab og uddanner værnepligtige. Det statslige redningsberedskab - Beredskabsstyrelsen - er et assistanceberedskab, der typisk rykker ud til større ulykker, som det kommunale beredskab ikke selv har kapacitet til at håndtere. Det kan være store bygningsbrande, skovbrande, kemikalieudslip, olieforureninger, naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelser eller store ulykker, som f.eks. togulykker og sammenstyrtede bygninger med mange fastklemte og tilskadekommende. Beredskabsstyrelsen råder ligeledes over et beredskab, der kan måle radioaktiv forurening i luften og i jorden, hvis der sker udslip fra atomkraftværker. De fleste opgaver løses i Danmark, men Beredskabsstyrelsen bliver også kaldt til katastrofer og nødhjælpsopgaver i udlandet. Som værnepligtig har du derfor mulighed for frivilligt at deltage i internationale indsatser. Beredskabsstyrelsen har inden for de senere år været indsat i forbindelse med jordskælv i Tyrkiet og Iran, oversvømmelser i Tjekkiet og senest evakueringen af danskere fra Libanon. Derudover har styrelsen i flere omgange deltaget i nødhjælpstransporter på f.eks. Balkan. Tjenestesteder Beredskabsstyrelsen er en del af Forsvarsministeriet og indkalder ca. 800 værnepligtige om året til 6 måneders uddannelse. Som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen har du samme vilkår som i Forsvaret, hvad angår løn, uniform m.v. Du kan aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge. Uddannelse Værnepligtsuddannelsen er en omfattende beredskabsfaglig uddannelse, som bl.a. består af brandmandsuddannelse, udvidet førstehjælp, uddannelse til ulykker med farlige kemikalier og introduktion til internationale be- 12

13 redskabsopgaver. Du går til eksamen i flere af fagene og får et kompetencegivende uddannelsesbevis. Der er også mulighed for at tage stort kørekort, således at du kan køre indsatskøretøjerne. Der er derfor krav om, at du allerede har et lille kørekort, hvis du ønsker at aftjene din værnepligt ved Beredskabsstyrelsen. Du gør en forskel - mens du er værnepligtig Hverdagen som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen består ikke kun af undervisning og øvelser. Under uddannelsen deltager du i rigtige udrykninger, fordi alle værnepligtige indgår i udrykningsvagten med døgnvagter og weekendvagter. Du skal regne med at have vagt i gennemsnit 1 hverdag om ugen og 1 weekend om måneden, mens du er indkaldt Karrieremuligheder Den uddannelse du gennemgår som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen er kompetencegivende til mange forskellige job og uddannelser som f.eks. brandmand, redder ved Falck, sygeplejerske, læge, ingeniør, bygningskonstruktør eller generel beskæftigelse inden for teknik og miljø. Som værnepligtig kan du vælge at søge optagelse på en holdlederuddannelse. Hvis du optages forlænges din værnepligtstid med op til 9 måneder (5 måneder som menig, 4 måneders holdlederuddannelse og 6 måneder som befalingsmand ved et af Beredskabsstyrelsens centre). Uddannelsen som holdleder kan blive starten på en karriere som mellemleder eller leder i redningsberedskabet. Efter endt værnepligt har du også mulighed for at melde dig som frivillig til en særlig international indsatsstyrke, så du kan kontaktes, hvis der bliver brug for dig til en humanitær opgave i udlandet. Du kan læse mere om værnepligt og karrieremuligheder i Beredskabsstyrelsen på og 13

14 U-landsværnepligt Bistandsarbejde i udviklingslande Har du endnu ikke aftjent din værnepligt, har du mulighed for at gøre tjeneste som u-landsfrivillig. Udsendelsen sker gennem Mellemfolkeligt Samvirke. Du kan som værnepligtig blive udsendt til Kenya, Tanzania, Zambia, Mocambique, Zimbabwe, Nepal, Uganda, Mellemamerika og Asien. Du kan allerede på Forsvarets Dag få vejledning om værnepligt ved bistandsarbejde i u-landene. I øvrigt kan Mellemfolkeligt Samvirke give dig alle de oplysninger, som du har brug for. Betingelserne for at blive udsendt For at blive udsendt skal du have en faglig uddannelse, der er behov for i de lande, der kan blive tale om. Du skal være fyldt 22 år, have kørekort samt et godt kendskab til engelsk. I enkelte jobs skal du være villig til at lære enten spansk eller portugisisk. Ansøgning Du skal henvende dig til Mellemfolkeligt Samvirkes Internationale afdeling, hvor du kan få oplyst, hvilke jobs der p.t. er opslået ledige i organisationen. Hvis der er et ledigt job, som svarer til dine kvalifikationer, vil du få et særligt ansøgningsskema tilsendt. Se adresse og telefonnummer bagerst i folderen. Du skal indsende ansøgningen til Mellemfolkeligt Samvirke senest 4 uger efter, at du har fået din indkaldelsesordre. Tjenestetiden Tjenestetiden er 24 måneder plus forudgående uddannelse. Nærmere oplysninger herom gives af Mellemfolkeligt Samvirke. 14

15 Militærnægtertjenesten (civilt arbejde) Ønsker du ikke at gøre tjeneste, hverken i Forsvaret eller ved Beredskabsstyrelsen, kan du søge om at blive overført til militærnægtertjeneste. Du kan på Forsvarets Dag eller ved henvendelse til Militærnægteradministrationen få udleveret et skema til brug ved ansøgning om militærnægtertjeneste. Skemaet kan du også finde på Ansøgningsskemaet på hjemmesiden kan du sende pr. til pr. fax eller du kan sende skemaet med traditionel post til: Militærnægteradministrationen Hedelykken Hedehusene Ansøgningsfrist Vær opmærksom på, at ansøgningen skal sendes til Militærnægteradministrationen senest 8 uger efter, at du har modtaget indkaldelsesordren. Efter ansøgningsfristen kan du kun blive overført til militærnægtertjeneste, når særlige omstændigheder foreligger. Tjenesten Som militærnægter indkaldes du til at møde sammen med andre militærnægtere til et kort introduktionsophold i Hedehusene, hvor du vil få en almen orientering om militærnægtertjenesten og om mulighederne for udstationering. Du vil herefter blive udstationeret. Militærnægteradministrationen har truffet aftale med en række institutioner om beskæftigelse af militærnægtere. Udstationeringsstederne ligger spredt over hele landet. Du kan finde yderligere oplysninger om udstationeringsstederne m.v. på: Tjenestetiden Som militærnægter har du samme tjenestetid, som du ville have haft i Forsvaret eller redningsberedskabet. 15

16 Praktiske oplysninger Aftale om værnepligtstjeneste Du kan indgå en aftale om værnepligtstjeneste, hvis du ønsker at aftjene din værnepligt i Forsvaret eller ved Beredskabsstyrelsen på et bestemt tjenestested og et bestemt tidspunkt. På Forsvarets Dag får du oplysninger om mulighederne for aftalt værnepligt. Strafbare forhold For alle værnepligtige, som skal møde til værnepligtstjeneste, vil der blive indhentet straffeoplysninger. Hvis en værnepligtig ved dansk eller fremmed domstol er idømt straf af fængsel i mindst 30 dages ubetinget fængsel eller foranstaltninger i henhold til straffelovens 68-70, tages der på Forsvarets Dag stilling til, om du skal udelukkes fra værnepligtstjeneste. Såfremt du er idømt en sanktion som ovenfor nævnt og ønsker sagen behandlet i forbindelse med den ordinære mødedag, skal du straks rette henvendelse til Forsvarets Rekruttering, som har sendt dig indkaldelsen til Forsvarets Dag. Du må i givet fald være indstillet på, at dit mødetidspunkt til Forsvarets Dag vil blive udskudt. Løn under værnepligtsuddannelser Værnepligtige aflønnes med kr ,14 (april 2008), efter fradrag for ferielov 7.063,57 kr. månedligt. Herudover udbetales der kostpenge på kr. 168,00 pr. dag. Selve lønnen er skattepligtig, mens kostpengene er skattefri. Løn ved militærnægtertjeneste Under tjenesten får du udbetalt forskellige kontante ydelser. Du får udbetalt et dagligt vederlag på kr. 149,01, svarende til kr ,90 om måneden og du får kr. 95,77 om dagen i kostpenge, svarende til kr ,41 om måneden. Du optjener desuden kr. 17,91 i hjemsendelsespenge om dagen. Dagligt vederlag og hjemsendelsespenge er skattepligtig, mens kostpenge er skattefri. Når du bliver udstationeret, kan du få en boliggodtgørelse på højst kr ,00 om måneden, som under visse omstændigheder er skattefri. Det sted, du bliver udstationeret til, stiller dog undtagelsesvist et værelse til rådighed for dig. I så fald kan du ikke få boliggodtgørelse. Du bruger dit eget tøj under tjenesten. Ved tjeneste i mere end 30 dage, får du en beklædningsgodtgørelse på kr ,00, som er et skattefrit engangsbeløb. Aktuelle lønsatser Alle værnepligtige vil altid kunne få oplyst de aktuelle lønsatser ved henvendelse til Forsvarets Rekruttering, Beredskabsstyrelsen, Militærnægteradministrationen eller Mellemfolkeligt Samvirke. Ferie og frihed Alle værnepligtige får ferieorlov 1 dag pr. måneds tjeneste. 16

17 Praktiske oplysninger På kortet kan du se hvor i landet værnepligtsuddannelsen foregår. 17

18 Praktiske oplysninger Hvor kan jeg aftjene min værnepligt? Tjenestested/Mødested Tjenestetid HÆREN Den Kongelige Livgarde, Høvelte (a) Gardehusarregimentet, Hesteskadronen, Slagelse 8 mdr. 12 mdr. Hærens basisuddannelse, Holstebro Hærens basisuddannelse, Slagelse Hærens basisuddannelse, Varde Hærens basisuddannelse, Skive Hærens basisuddannelse, Nørresundby Hærens basisuddannelse, Vordingborg Hærens basisuddannelse, Fredericia 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. 4 mdr. SØVÆRNET Søværnets basisuddannelse, Frederikshavn (b) Kongeskibet Dannebrog, Frederikshavn (b/c) 4 mdr. 9 mdr. FLYVEVÅBNET Flyvevåbnets basisuddannelse, Karup 4 mdr. BEREDSKABSSTYRELSEN Beredskabsstyrelsen Nordjylland (d) Beredskabsstyrelsen Midtjylland (d) Beredskabsstyrelsen Sydjylland (d) Beredskabsstyrelsen Sjælland (d) Beredskabsstyrelsen Bornholm (d) 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. (a) Minimum 175 cm/høj (b) Særlige synskrav (c) Kræver sikkerhedsgodkendelse (d) Kørekort kræves 18

19 Praktiske oplysninger Adresse- og telefonliste: Beredskabsstyrelsen, Personalekontoret Datavej 16, 3460 Birkerød Telefon: (kl ) Fax: Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup. Telefon: (man-tir kl og ons-fre kl ) Fax: Internet: forsvaretsuddannelser.dk Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42, 1060 København K. Telefon: Militærnægteradministrationen Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Telefon: Fax: Internet: Mellemfolkeligt Samvirke (kun vedr. u-landsværnepligt) Borgergade 10-14, 1300 København K. Telefon:

20 Frivillig i redningsberedskabet Frivillig i redningsberedskabet Stat og kommune samarbejder om at sikre, at samfundet har det redningsberedskab, som der er brug for. Kommunerne står for det lokale beredskab, mens det statslige redningsberedskab assisterer kommunerne i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Frivillige i redningsberedskabet spiller en stor rolle både i det statslige og det kommunale redningsberedskab som supplement til det faste personale i de kommunale brandvæsner og politiet ved store ulykker og katastrofer. Og det sker stadig oftere, at frivillige også tilbydes at deltage i internationale nødhjælpsopgaver. Frivillig i verden Frivillige fra det statslige redningsberedskab har flere gange været udsendt til områder, som har været ramt af voldsomme naturkatastrofer. For blot at nævne nogle få opgaver, så deltog de frivillige i forbindelse med jordskælvet i Bam i Iran 2004 og senest med nødhjælpsarbejdet efter Tsunamien i Sydøstasien og evakueringen af danskere fra krigen i Libanon i Uddannelse Når du har aftjent din værnepligt på et af Beredskabsstyrelsens centre, kan du fortsætte som frivillig i en kommune eller i det statslige redningsberedskab. Redningsberedskabet gør også brug af frivillige, som ikke har aftjent værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Disse frivillige skal være indstillet på at gennemgå en række uddannelser, således at de opnår de samme kompetencer inden for et område, som frivillige med en baggrund som værnepligtig. Frivillige i både det kommunale og det statslige redningsberedskab har mulighed for at blive del af Den Frivillige Indsatsstyrke, der består af specielt uddannede frivillige, der kan alarmeres til indsats inden for 30 minutter. Som frivillig i redningsberedskabet kan du blandt andet blive uddannet inden for brand, førstehjælp, redning, kommunikation, forplejning og miljø. Den uddannelse, som du får som frivillig, er kompetencegivende og kan bruges professionelt f.eks. som brandmand. Du kan også fortsætte med en lederuddannelse. 20

21 Frivillig for alvor Frivillige i redningsberedskabet er med til at hjælpe samfundet, når det virkelig gælder. Og for at sikre et godt og effektiv beredskab, stilles der krav til dig som frivillig. Du behøver ikke at være dansk statsborger, men du skal være fyldt 18 år, have en god fysik og være menneskelig robust. Du skal være indstillet på at gennemgå og bestå de specialiserede uddannelser inden for redningsberedskabet. Dine uddannelser skal vedligeholdes og opdateres, og du skal deltage i øvelser. Som frivillig forventes det derudover, at du er klar til at yde en indsats, når det er alvor når ulykken eller katastrofen kæver det. Hvis du vil være frivillig for alvor i enten det kommunale eller i det statslige redningsberedskab, skal du indgå en kontrakt med en kommune eller med Beredskabsstyrelsen. Læs mere om at blive frivillig i redningsberedskabet på og www. frivilligforalvor.dk 21

22 Frivillig i hjemmeværnet Hjemmeværnet er en moderne organisation og en vigtig del af totalforsvaret i Danmark. Hjemmeværnet begyndte med modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, men organisationen har gennem årene tilpasset sig de ændrede opgaver og kan med få timers varsel, over hele landet, stille veluddannede, veludrustede og velorganiserede frivillige til at løse en række militære, miljø-, politi- og redningsmæssige opgaver. I katastrofesituationer er reaktionstiden afgørende. Hjemmeværnet er landsdækkende og dermed altid tæt på begivenhederne. Hjemmeværnet løser en lang række vigtige og spændende opgaver, f.eks. beskyttelse mod terror, naturkatastrofer og forureningsulykker, eftersøgning, evakuering, bevogtning, søredning og afspærring. I et tæt koordineret samarbejde med totalforsvaret er hjemmeværnet til gavn for hele samfundet. Det beviste hjemmeværnet f.eks. under brandkatastrofen i Seest i efteråret 2004, under orkanen og oversvømmelsen i januar 2005 samt ved Præsident Bush s besøg i juli Hjemmeværnet er opdelt i fire grene: - Hærhjemmeværnet, - Flyverhjemmeværnet, - Marinehjemmeværnet og - Virksomhedshjemmeværnet, der har hver deres opgaver og specialer. En ting har de til fælles; deres hovedopgave er at bidrage til forsvaret og beskyttelse af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov. Du kan ikke aftjene din værnepligt i hjemmeværnet, men du kan få en grundig totalforsvarsuddannelse. Det foregår ulønnet i din fritid, men du får dog dækket nødvendige udgifter. Uniform og udrustning udleveres gratis. Alle medlemmer får en grundlæggende uddannelse, der udover almindelige militære kompetencer og- 22

23 så omfatter færdigheder, der i vid udstrækning kan komme dig til gode i private og arbejdsmæssige sammenhænge. Har du flair for det, kan du udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer eller dine evner som instruktør Hvis du vælger at gennemgå hjemmeværnets grundlæggende indsatsstyrkeuddannelse og består kontrolprøven, opnår du kompetencer svarende til værnepligtsuddannelsen. Så kan du tage en reaktionsstyrkeuddannelse i det øvrige forsvar, hvis du på et senere tidspunkt fortryder ikke at have aftjent din værnepligt og gerne vil udsendes i international tjeneste. Som frivillig i hjemmeværnet er du i stand til at yde en indsats ved terror- og katastrofesituationer. Har du overskud til at hjælpe andre og mod på at tage et ansvar i vanskelige situationer, er hjemmeværnet noget for dig! Læs mere på 23

24 Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup Telefon , fax FVR / Litotryk

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1 AFTC FLYVEVÅBNETS BASISUDDANNELSE Side 1 PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET Indholdsfortegnelse Overskrift til siden omkring tandlæge osv 3 Postadresse under opholdet: 3 Kontakt altid Air Force Training 3 Centre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2009 Indledning Militærnægteradministrationen hører organisatorisk hjemme under Forsvarsministeriets departement, og i begyndelsen

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE Februar 2009 Indledning 2008 har med sikkerhed været et år, hvor begrebet militærnægter har kunnet høres og ses. Bl.a. har Danmarks

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Beredskabsstyrelsen Hedehusene 1. Beredskabsstyrelsen organisation og opgave 2. Den Frivillige Indsatsstyrke 3. Uniformsbestemmelser 4. Special- og funktionsenheder 5. Fysisk træning

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel

Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 23 Delrapport vedrørende militært faglært personel Indholdsfortegnelse Resumé...4 1. INDLEDNING...7 2.

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift:

Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift: Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift: En kommentar til Venstre i Viborg Amts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalgs Oplæg til nyt forsvarsforlig:

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Vejledningsaktiviteter UU. Praksiskatalog 2012/20

Vejledningsaktiviteter UU. Praksiskatalog 2012/20 Vejledningsaktiviteter UU Praksiskatalog 2012/20 /2013 Udgivet af: Kirkegade 15, 1. sal, 6700 Esbjerg, Tlf.: 76 16 59 06, Fax: 76 16 59 19, Hjemmeside: www.uue.dk, Mail: info@uue.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2012

Hjemmeværnets Årsrapport 2012 Hjemmeværnets Årsrapport 2012 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode bidraget til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN 1. Formål Formålet med nærværende bilag er at supplere selve rapporten med en mere detaljeret redegørelse for, hvordan Forsvarets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD 1. BAGGRUND & FAKTA 2. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK - rammen for indsatsen 3. UDFORDRINGER 3.1. KVINDER 3.2. ETNISKE MINORITETER

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere