IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD."

Transkript

1 Indholdsplan Idrætsefterskolen Klintsøgaard 2014/15 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægter Side 3 2 Samværsregler Side 10 3 Obligatoriske fag: Side 13 Dansk Matematik Engelsk Gymnastik Samling Idrætsteori Lektielæsning Tværfaglig-projektorienteret undervisning Mad til mennesker 4 Linjefag: Side 19 Fodbold Gymnastik Håndbold Outdoor/Adventure Volleyball 5 Valgfag: Side 22 Tysk Fransk Fysik Graffiti Klint News Løbeklub Massage Musik/Sammenspil Psykologi Retorik Samfundsfag Sport n kort Styrketræning Trampolin Yoga 3 x S 6 Andet: Side 28 1

2 Intro Outro Forældresamarbejde 10. Klasses prøve Skriftlige og mundtlige prøver Uddannelses- og erhvervsvejledning Brobygning Årsplan 2

3 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard" 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. "Idrætsefterskolen Klintsøgaard" er en uafhængig og selvejende undervisningsinstituition Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Institutionen er oprettet den 4. juli 1999 og har hjemsted i Odsherred kommune. Skolen ejer ejendommen matr. nr. 7BD og ejendommen matr. nr. 18A og 18CT Klintvej 71, Klint, 4500 Nykøbing Sj. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 5. Skolens værdigrundlag og nærmere formål. Idrætsefterskolen Klintsøgaard bygger på et humanistisk menneskesyn. Vi ønsker at medvirke til, at eleverne udvikler sig til aktive og demokratiske mennesker. Gennem dialog, åbenhed og tolerance skaber vi rammer for, at eleverne bidrager til at opbygge et fællesskab, der bygger på ligeværd og medansvar. På skolen vægtes såvel de sociale som de faglige kvaliteter højt. Skolens boglige undervisning sigter mod at forberede eleverne på de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse. Dagligdagen bygger på en sund livsstil, hvor sund kost og et naturligt forhold til motion er en vigtig del af hverdagen. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at forholde sig kritisk til sundhedsmæssige tendenser i det samfund, de er en del af. Skolens idrætssyn udspringer af legen og glæden ved at bevæge sig og sidestilles med seriøsitet og konkurrence. Vi ønsker at styrke den enkelte elevs færdigheder samt forståelse af sig selv som en vigtig del af et hold både i den daglige træning og i konkurrencen. På Idrætsefterskolen Klintsøgaard er samværets hovedsigte at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling til et dannet og helt menneske. Dannelsen består i bevidsthed om sig selv og det, der er en forudsætning for ens tilværelse. Den opstår i samværet mellem eleverne og de ansatte og udvikles gennem erfaringer og oplevelser med ansvarlighed og respekt for fællesskabet. 3

4 2. Skolekreds. Stk. 1. Som medlem af skolekredsen kan optages private, myndige personer, der føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift. Stk. 2. Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Stk. 4. Stk. 5. Medlemskab giver ret til på generalforsamling at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skolens årsregnskab udleveres/ sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne og skolens medarbejdere har endvidere ret til indsigt i drifts-,anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. 3. Skolens drift. Stk. 1. Stk.2. Stk. 3. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen. Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f. eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger o. lign. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m. v. som andre end skolen disponerer over. 4. Generalforsamlingen. Stk. 1. Stk.2. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og består af skolekredsens medlemmer. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. 13. Generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen efter indstilling fra bestyrelsen. 4

5 Stk.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forstanderens beretning. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Indkomne forslag. 9. Visioner for fremtiden. 10. Eventuelt Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og bekendtgøres for medlemmerne senest 5 dage før. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 af skolekredsen skriftligt ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog medlem kan kræve skriftlig afstemning. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5. Bestyrelsens sammensætning. Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, der vælges af og blandt skolekredens medlemmer. Stk.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med 2 i ulige årstal og 3 i lige årstal - første gang 2 medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan ske. Hvert år vælges en 1. og en 2. suppleant 5

6 Stk.3. Stk.4. Forstander, medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af denne. Forstander og 2 medarbejderrepræsentanter deltager i bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk.5. Stk.6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt. 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Stk.1. Stk.2. Stk.3. Stk.4. Stk.5. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekreds og tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og indstiller til generalforsamlingen om ansættelse og afskedigelse af forstander. Ansættelse og afskedigelse af lærere sker efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en plan for det enkelte kursus. Stk.6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status- jf. 10 stk. 1. Stk.7. Stk.8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse. Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag. 7. Bestyrelsens arbejde. Stk.1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer ønsker det - dog mindst 4 gange årligt heraf mindst ét fællesmøde med samtlige medarbejdere. 6

7 Stk.2. Stk.3. Stk.4. Stk.5. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne og udsender samtidig dagsorden Formanden leder forhandlinger og afstemninger og påser, at beslutninger og afstemningsresultater indføres i beslutningsprotokollen. Efter et møde underskrives protokollen af deltagerne. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Protokollen opbevares på skolen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede - beslutninger træffes ved al mindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes med 4 ud af 5 stemmer. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk.6. Stk.7. Stk.8. Stk.9. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Ved behandling af konkrete sager om medarbejdere kan bestyrelsen afholde mødet alene for medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar fra skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. Skolens daglige ledelse. Stk.1. Stk.2. Stk.3. Den daglige ledelse varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. 7

8 Stk.4. Stk.5. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9. Medarbejderråd. Stk.1. Stk.2. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk.3. Medarbejderrådets udtalelse skal indhentes i følgende sager: 1. Skolens kursusplan. 2. Ny- og ombygninger. 3. Elevforhold. 4. Ordensregler. 5. Skolens læse- og timeplaner. 6. Skolemæssige arrangementer i og uden for undervisningen. 7. Bestyrelsens budgetforslag. Fordeling af den i budgettet fastsatte sum til undervisnings inventarmidler og materialer. 8. Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere/forstander. 9. Ændringer af skolens formålsparagraf. 10. Tilsynsopgaver med elever og tilsynet med samlinger. 10. Regnskab og revision. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden 1. maj. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler for og revision af frie kostskoler. Revisionen skal være afsluttet inden 1. juni, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. 5. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. Tegningsretten. 8

9 Stk. 1. Stk. 2. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 4 af 5 medlemmers - herunder formandens underskrift. 12. Vedtægtsændringer. Stk. 1. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af 2 generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum. 13. Nedlæggelse. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelses træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver, og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Vedtaget på generalforsamling. den og den Bestyrelsens medlemmer: 9

10 Formand Næstformand Vores udgangspunkter: Vi forventer Samværsregler 2014/2015. at du bruger din sunde fornuft at du optræder hensynsfuldt at du deltager aktivt i fællesskabet at du viser god vilje til samarbejde at du møder til tiden at du deltager aktivt i timerne at du møder i god fysisk form at du passer det praktiske arbejde at du rydder op efter dig Grundregler: Du må ikke indtage, besidde eller møde påvirket af øl, spiritus eller euforiserende stoffer. Enhver form for rygning er heller ikke tilladt. Overtrædelse heraf medfører, at du selv har meldt dig ud. For rygning gælder flg.regler: Tages du i at være i besiddelse af og/eller ryge cigaretter el.lign., meldes du ud af skolen. Dine forældre/værge skal hente dig og dine ejendele. Du har mulighed for at søge om genoptagelse på skolen; denne ansøgning tager skolen stilling til, og efter 14 dage får du besked om, hvorvidt du kan genoptages. Denne procedure følges også, hvis du tages for natterend: Søndag til torsdag fra kl til er ophold på andre elevers værelse ikke tilladt. Efter sengetid skal du blive på dit eget værelse og du må selvfølgelig heller ikke få besøg af andre elever. Kl ligger du i din egen seng, og der skal være stille. Du må gerne have sengelampen tændt. Fredag og lørdag aften fastsætter vagtlæreren tidspunktet for, hvornår du skal være på værelset. 10

11 Du er erstatningspligtig ved ødelæggelse af ting, når dette sker med fortsæt eller ved voldsom adfærd. Alvorlige eller gentagne brud på vores samværsregler kan medføre bortvisning. Praktiske regler: Du har mødepligt til undervisning, måltider, fællesarrangementer og fællesweekends. Der bliver ført fremmødeprotokol. Mindst 1 uge om året er du, sammen med 2 andre elever, i køkkenet. Du er i denne uge selv ansvarlig for at holde dig opdateret vedrørende undervisning og lektier. Ønsker du at forlade skolens område inden kl , skal du på en seddel, der hænger på væggen ved lærerværelset skrive tidspunktet for afgang og forventet hjemkomst, bestemmelsessted eller formål med turen. Når du kommer tilbage, skal du på samme seddel markere dette. Efter kl skal du yderligere have tilladelse af en lærer, hvis du forlader skolens område. Dagen starter kl , hvor du skal stå op og klarer dine morgenpligter, så som oprydning af værelse, morgentoilette mm. Der skal altid være ryddeligt på værelset. Vinduer skal åbnes umiddelbart efter kl og kan lukkes igen kl Der er Stilletime fra kl I det første kvarter rydder du op og en vagtlærer tjekker værelserne fra kl Der skal være så meget ro, at alle føler de har mulighed for at koncentrere sig om lektierne. Du må ikke være andre steder end på dit værelse uden særlig tilladelse fra vagtlæreren. Musik må aldrig forstyrre. Fjernsyn er ikke tilladt på værelserne Specielt omkring brug af computer: Der må medbringes en bærbar computer, men ikke en stationær. Den skal være slukket mellem kl kl Alle skal overholde god etikette på internettet. Der må ikke sendes anonym post og andre brugere af nettet må på ingen måde generes. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager sig. 2. Enhver brug af computere på skolens netværk, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme er forbudt. 3. Uden for værelserne aflyttes musik med ørehøjtalere. Ingen musik i undervisningstimerne. 4. Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes. Mobiltelefon skal blive på værelset fra mandag morgen til fredag eftermiddag, når undervisningen er slut. Den må ikke bruges i tidsrummet kl , dog gerne til beskeder og på lydløs. Anvendelse af levende lys på værelserne er forbudt p.g.a. brandfaren. Borde, senge, skabe, reoler og lign. på værelserne skal blive stående, som da værelset blev overtaget, for at undgå unødvendig skade og slitage. Der må kun bruges Tyggegummi til ophængning af billeder mm. Der må ikke sættes billeder mm. op på loftet, da malingen 11

12 skaller af. Ud over den daglige oprydning, skal der 1 gang om ugen gøres ekstra rent. Det sker på et fastsat tidspunkt aftalt med den rengøringsansvarlige lærer. I forbindelse med personalemøde om torsdagen, skal der gøres rent på badeværelset og værelse. Lærerne tjekker. Hjem og udrejse i ferier og weekends skal skrives på Weekendlisten senest onsdag kl Hvis du ikke er på skolen eller hjemme hos dine forældre, skal du huske at aftale med dine forældre, hvor du så er henne! Fritagelser almindelig weekend Du vælger som udgangspunkt for HELE weekenden - enten du er hjemme, eller også er du på skolen. Ønskes kortere tids fritagelse til deltagelse i kampe eller lign. I løbet af weekenden, spørges weekendvagten i god tid om tilladelse. Weekendvagten afgør, hvorvidt du får lov til at smutte et par timer. Fritagelser bliveweekend Der gives som udgangspunkt ikke fri. Ønskes der alligevel et par timers fritagelse i løbet af weekenden, spørges weekendvagten i god tid, og denne afgør, om der kan gives fri et par timer udenfor arrangementet. Ønskes der længere tids fritagelse i en bliveweekend, hvor det går ud over deltagelse i weekendarrangementet, skal dette altid gå igennem forældre og kontaktlærer i god tid. Kontaktlæreren tager derfor forespørgslen med til førstkommende personalemøde. Fritagelser hverdag Forældrene kontakter kontaktlæreren angående fritagelser. Besøg skal aftales med tilsynslærerne i god tid. Besøgende skal præsenteres for vagthavende lærer og forlade skolen igen senest kl med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med skolen. Familien er altid velkommen, og det vil være hyggeligt, hvis I lige kommer på lærerværelset for at hilse på. Ønsker man at spise med, skal det meddeles skolen dagen for inden. Forældre og søskende spiser gratis med. Andre besøgende betaler 10 kr. for morgenmad, 20 kr. for middagsmad og 20 kr. for aftensmad. Sygemelding skal ske til vagtlæreren under morgenmaden. Bliver du syg i løbet af dagen melder du dig syg hos en lærer eller på kontoret. Er du sygemeldt skal du være i din seng og blive der hele dagen, så du kan få ro til at blive rask igen. Værelseskammerater har ansvar for, at den syge får mad, og at service bringes tilbage til køkkenet umiddelbart efter spisningen. Hvis du er syg om fredagen og ikke bliver på skolen i weekenden, kræver det særlig tilladelse fra forældre at tage med det offentlige hjem. 12

13 Obligatoriske fag Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget bevidst og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Nyere og ældre skønlitterære tekster, fx romaner, noveller, digte, eventyr Sagtekster, fx fagtekster, avistekster, reklamer, anmeldelser Anden fiktion, fx film, kortfilm og musikvideoer Egne og fælles mundtlige og skriftlige tekster Litterære perioder, herunder almengyldighed og historisk tilknytning Grammatik, ordforråd, faste udtryk og vendinger Referat og resume Interview Manuskripter, dispositioner og notater Layout, illustrationer; indhold og udtryk Billedsprog, rim, rytme, ironi og ordspil Faktion, fx dramadokumentarisme Billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, illustrationer Norsk/svensk tekst eller tale Det ugentlige timetal er 6 lektioner, som er fordelt med 4 lektioner til klassevis, fagdelt undervisning og 2 lektioner til tværfaglig, projektorienteret undervisning for hele skolen. Faget er prøveforberedende til 10. klasses niveau. Undervisere 14/15: Christian, Henrik Maj-Britt og Nina. Matematik 13

14 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Undervisningen, som dækker kravene til folkeskolens afsluttende prøver, er tilrettelagt som klasseundervisning og som faglige og tværfaglige projektforløb. Funktioner Algebra Vækst Økonomi Statistik Kombinatorik Sandsynlighed Isometrisk tegning Geometri Trigonometri Der undervises svarende til 4 lektioner om ugen. Faget er prøveforberedende til 10. klasses niveau. Undervisere 14/15: Benny, Eline, Karl Jørgen og Nine. Engelsk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 14

15 Eleverne skal arbejde med: Lyttefærdighed gennem mødet med engelsk brugt som modersmål, fx bånd og video. Mundtlig sprogfærdighed, fx gennem fremlæggelser, foredrag, referater, sange, samtaler og diskussioner. Læsning og bearbejdning af forskellige teksttyper såsom nyhedstekster, reklamer, noveller, digte, sangtekster m.v. At skrive længere sammenhængende tekster, fx redegørelser, fortællinger og debatindlæg, hvor der sigtes med den størst mulige grad af sproglig variation og præcision. Centrale grammatiske områder. Formidling af budskaber ved hjælp af forskellige præsentationsformer. At udbygge viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, herunder forskelle og ligheder mellem de fremmede kulturer og egen kultur. Der undervises svarende til 4 lektioner om ugen. Faget er prøveforberedende til 10. klasses niveau. Undervisere 14/15: Gitte, Julie, Maj-Britt og Nina. Pigegymnastik Formålet med pigegymnastik er, at styrke elevernes kropsbevidsthed, og give muligheden for at prøve og bryde grænser ved kropslig udfoldelse. Det er desuden målet, at højne elevernes forståelse for vigtigheden af fælles indsats, sammenhold for at nå et fælles mål. I rytmisk gymnastik arbejdes med bevægelse ud fra grundgymnastikken. Der stiles mod at udvikle et varieret og personligt bevægelsesudtryk og derved opnå dygtiggørelse med kvalitative bevægelser. Med udgangspunkt i samspillet mellem musik og bevægelse, arbejdes der med kroppens smidighed og koordination som fundament for et videre arbejde med ekspressive aktiviteter og koreografier. Der deltages i 6-7 fælles gymnastikopvisninger pr. år. Timetal: 3 lektioner om ugen. Undervisere 14/15: Nine og Søren. Drengegymnastik Formålet med drengegymnastik er at styrke elevernes kropsbevidsthed og give dem muligheden for at prøve at bryde grænser ved kropslig udfoldelse. Det er desuden målet at højne elevernes forståelse for vigtigheden af fælles indsats, sammenhold og gensidig afhængighed for at nå et fælles mål. 15

16 Grundgymnastik og serietræning med fokus på: Koordination. Rytmisk forståelse. Spændstighed. Balance Styrke. Vigtigheden af (korrekt) udstrækning. Springtræning med fokus på: Håndstand. Kraftspring. Vejrmøller/rondat. Rotationer. Eleverne stifter derudover bekendtskab med akrobatik og traditionelle redskabsspring. De får muligheden for at udvikle spring med udgangspunkt i deres egne forudsætninger og ambitioner. Som en vigtig del af springindlæringen hjælper eleverne selv til ved modtagning af grundspring. Timetal: 3 lektioner om ugen. Undervisere 14/15: Nine og Søren. Samling Gennem sang og oplæg fra elever og ansatte at give alle en fælles oplevelse af vores store sangskat, nye såvel som gamle og igennem oplæg og fortællinger at belyse aktuelle, historiske, politiske og andre emner. Timetal: 3 lektioner pr. uge Undervisere 14/15: Benny, Eline og Olav. Idrætsteori Mål og indhold: Gennem foredrag, diskussioner, dokumentarfilm og andre virkemidler at bibringe eleverne en elementær viden om og holdning til en række væsentlige idrætsteoretiske områder. Blandt de områder, der især lægges vægt på, skal nævnes anatomi, fysiologi, kost/væske, varme/kuldepåvirkning, energiomsætning, biomekanik og foreningslære. Faget skal ses som et obligatorisk og nødvendigt fag i forbindelse med de i liniefagene tilbudte træner- og lederuddannelser, i hvilke idrætsteorien normalt er en integreret del. Timetal:1 lektion pr. uge. Undervisere 14/15: Christian, Eline, Gitte, Julie, Karl Jørgen, Palle. 16

17 Lektielæsning Kl er eleverne på eget værelse, hvor tilsynslærerne kommer på besøg for evt. at hjælpe med lektier. Projektorienteret undervisning Formålet med projektorienteret undervisning er, at eleverne gennem en tværfaglig indgang til relevante emner får en større og bredere forståelse for sammenhængen mellem de enkelte fag. Projektundervisningen giver eleven mulighed for at bruge sine tidligere erfaringer i samarbejde med andre og derigennem se flere muligheder og løsninger. Projektarbejdsformen er ligeledes en indgang til elevens demokratiske dannelse igennem samtale og diskussion. Eleven har i denne arbejdsform stor indflydelse på processen, produkt og fremlæggelsesform. Indhold : Eleverne skal kunne begrunde deres valg af kilder som relevante i forhold til problemstillingen repræsentative for forskellige sider af problemstillingen. Eleverne skal kunne søge (spørge) målrettet i deres kilder sortere og bearbejde det indsamlede efter relevans i forhold til problemstillingen. forholde sig personligt til det bearbejdede ud fra problemstillingen. sammenfatte deres informationer om et emne og deres erhvervede viden og indsigt i deres problemstilling. gerne opstille nye problemstillinger ud fra den erhvervede viden. tydeliggøre, hvordan de er kommet videre med problemstillingen. Eleverne skal kunne formidle deres viden, indsigt og mening med vægt på at tydeliggøre det centrale med både argumentation og demonstration modtagerrettet. Mad til mennesker Køkkenets målsætning er: 17

18 At servere sund og varieret kost fremstillet af lokale fødevarer. At indkøbe hele dyr fra lokale landmænd, hvor vi er garanteret god dyrevelfærd og opvækstbetingelser. At benytte årstidens frugt og grønt. At undgå madspild. At lære eleverne vigtigheden af, at spise sund og vælge kvalitet. Måltider: En uge består af 4 køddage, 2 vegetardage og 1 fiskedag. Morgenmad: Havregryn, skyr, cornflakes, hjemmelavet mysli og syltetøj. Mælk, ost og frugt. Hjemmebagt rug-og hvedebrød bagt af økologisk mel fra nærområdet. Kaffe, urtete, sort te og vand. Mellemmåltider: Kan f.eks. være rugbrød, wraps, sushi, frugt, boller, hjemmelavet myslibar, knækbrød, ost, leverpostej, grønt mm. Vi forsøger hele tiden at variere udbuddet. Frokost: Er altid varm. Enten serveres kød-, vegetar- eller fiskeretter med diverse tilbehør. Aftensmad: Suppe eller grød. 2 slags pålæg og fisk. Salat og brød. Der tages særligt hensyn til fødevareallergikere og elever, som skal have specialkost. Køkkentjans: Minimum 1 uge om året er der på skift 3 elever i køkkenet. Eleverne skal vaske op, dække bord, feje, vaske gulv, pakke varer ud og fylde op. Der bliver som regel også tid til at tilberede mad. Da vi arbejder fra jord til bord, giver det en god snak med eleverne om sæsonvarer og vitaminer. Eleverne lærer hensigtsmæssige måder til f. eks. udskæring af kød, pilning af løg osv. 18

19 Optagelseslinjefag Fodbold Citat: En fodboldspiller dur ikke, hvis han ikke kan løbe Fyn rundt uden at trække vejret. Richard Møller Nielsen, tidligere dansk landstræner Formålet med liniefaget er at give eleverne grundlæggende færdigheder såvel teknisk som taktisk samtidig med at eleverne fortsat kan udvikle egne færdigheder. Træne med henblik på at dygtiggøre sig selv samt for at deltage i forskellige turneringer både udendørs og indendørs. Kendskab til forskellige træningsformer og den nødvendige anatomi og fysiologi gennem teori og praksis. Derudover skal eleverne lære at forestå opvarmning, planlægge og gennemføre korte undervisningsforløb. Der vil være mulighed for at tage 1. del af DGIs trænerkurser. Det er også vigtigt at komme ud og møde andre, derfor deltager vi i alle turneringer på efterskoleområdet både udendørs og indendørs. Citat: Fodbold er en global folkefornøjelse, der overgår interessen for alt andet - måske med undtagelse af sex. Frits Ahlstrøm, sportsjournalist. Timetal: 6 lektioner om ugen. Undervisere 14/15: Christian og Karl Jørgen. Linjegymnastik-rytme-og dansedelen Formålet er at give eleverne muligheden for at dygtiggøre sig på det personlige plan.. Der lægges der vægt på personlig udvikling. 19

20 Eleverne har mulighed for at tage DGI`s instruktøruddannelse kursus 1. Kursets varighed er 60 timer. Opvarmning/rytmisk gymnastik: Personlig dygtiggørelse med udgangspunkt i elevernes gymnastiske forudsætninger. Serieøvning/sammensætninger: Bevægelsesteori med udgangspunkt i Labans bevægelsessystem. Opgaver i sammensætning af sekvenser og serier. Vurdering af målgruppe: Gymnasternes fysiske og psykiske udvikling. Timetal: 6 lektioner om ugen. Underviser 14/15: Nine. Linjegymnastik-springdelen Formålet er at styrke elevens kropsbevidsthed og give denne mulighed for at udforske, udfordre og flytte personlige grænser. Der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, og der lægges stor vægt på personlig udvikling. Eleverne har mulighed for at tage DGI`s instruktøruddannelse kursus 1. Kursets varighed er 60 timer. Opvarmning: Grundlæggende opvarmning med koordinations-, styrke- og smidighedstræning. Spring: Der fokuseres på tilvænningsøvelser og teknikopstillinger som en naturlig forudsætning for at kunne udføre de enkelte spring korrekt. Der vil løbende blive øvet forskellige modtagningsteknikker og foretaget fejlretning blandt andet ved hjælp af videooptagelser. Timetal: 6 lektioner om ugen. Underviser 14/15: Søren. Håndbold Vi lægger vægt på håndbold som holdspil og personlig dygtiggørelse af den enkelte spiller. Vi træner specifikt på de enkelte pladser og ser mulighederne i håndboldspillet. Såvel tekniske som taktiske elementer af det ædle spil trænes. Vores timer er præget af fart, tempo og kontakt, når vi går fra timerne, har vi sved på panden. Vi ser håndboldspillets opbygning og søger at udvikle den enkelte spillers spilforståelse. Begreber som coaching, mental træning, fysisk træning og sociale 20

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard"

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution  Idrætsefterskolen Klintsøgaard Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard" 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. "Idrætsefterskolen Klintsøgaard" er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag stk. 1 Ågård Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. stk. 2 Ågård Efterskole er

Læs mere

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Vedtægter Vedtægter for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Ollerup Efterskole Sang & Musik er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Silkeborg Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Efterskolen for Scenekunst

Efterskolen for Scenekunst Vedtægter for Efterskolen for Scenekunst 1. Navn, Hjemsted, formål og værdigrundlag Efterskolen for Scenekunst er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. August

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater 16.05.02 Vedtægter for den selvejende institution: VOSTRUP EFTERSKOLE SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vostrup Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Roskilde Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Onsild Idrætsefterskole skole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Waldemarsbo Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.. Institutionen er oprettet den 19.januar 1978 og er hjemmehørende i Fakse Ladeplads i

Læs mere

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 Vedtægter for Svendborg Medie- og Sportsefterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Svendborg Medie- og Sportsefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har

Læs mere

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole er en privat uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Galtrup Musik- og

Læs mere

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE 1. HJEMSTED, VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL. 1) Haslev Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution, oprettet i 1891, beliggende Bregentvedvej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. Gribskov efterskole

Vedtægter. Gribskov efterskole Vedtægter Gribskov efterskole april 2007 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Gribskov efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Gribskov efterskole er oprettet i august 1983,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet den 24. april 2003 og

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1. Brejning Efterskole er en privat, uafhængig selvejende institution. 2. Brejning Efterskole er oprettet den 20. april 1996 og har hjemsted i Børkop Kommune. Brejning

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nysted Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Stk.2 Klejtrup Musikefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole VEDTÆGTER For den selvejende undervisningsinstitution Phønix Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Phønix Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Efterskolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård.

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. 1. Hjemsted og formål stk. 1. Efterskolen Østergård er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Institutionen er oprettet den 21. Marts 1995 og har hjemsted i Viborg Kom- Stk.2 mune. Klejtrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål. Stk.1. Gunslevholm Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution. Stk.2. Institutionen er oprettet

Læs mere

St. Andst Efterskole

St. Andst Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende institution St. Andst Efterskole Vedtaget på St. Andst Efterskoles stiftende generalforsamling den 15. januar 1983. Ændret ved generalforsamlingen den 28. marts 1988 den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Indholdsfortegnelse 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 2 Skolekreds 3 Repræsentantskab 4 Skolens drift 5 Årsmødet 6 Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Gellerup Højskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gellerup Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk 1. Kongeådalens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I 1. Hjemsted og formål Stk. 1. New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole.

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Nordjyllands Idrætshøjskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for Løgumkloster efterskole

Vedtægter for Løgumkloster efterskole 1 Vedtægter for Løgumkloster efterskole Luthersk Missionsforenings Efterskole 6240 Løgumkloster 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Løgumkloster Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution MIDTJYSK EFTERSKOLE, Ejstrupholm 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Midtjysk Efterskole er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Bieringhus Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole & Sansestormerne Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægter for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

VEDTÆGTER. TronsøSkolen

VEDTÆGTER. TronsøSkolen VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION TronsøSkolen Hjemsted og formål 1 Stk. 1. TronsøSkolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 17. november

Læs mere

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD.

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD. Indholdsplan Idrætsefterskolen Klintsøgaard 2014/15 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægter Side 3 2 Samværsregler Side 10 3 Obligatoriske fag: Side 13 Dansk Matematik Engelsk Gymnastik Samling Idrætsteori Lektielæsning

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole Skolens vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole. Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtaget med ændringer den 22.9.2015 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole College og Ranum Fri Fagskole

Læs mere

Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Bindernæs Efterskole er oprettet 25/ og har hjemsted i Lolland kommune

Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Bindernæs Efterskole er oprettet 25/ og har hjemsted i Lolland kommune 1 1 Hjemsted og formål Stk.1 Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Bindernæs Efterskole er oprettet 25/6 1979 og har hjemsted i Lolland kommune Bindernæs Efterskole ejer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere