Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder"

Transkript

1 Årsberetning 05

2

3 Indhold 5 Forord 7 Riget kort sagt 8 Flere forventninger til sygeplejersker 9 Flere kræftpatienter flere hænder 10 Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme 12 Levertransplantation nr. 500 tilbageblik og perspektiv 14 Demenssygdomme i fokus 16 Læger træner med simulatorer 18 Fokus på Rigshospitalets otte centre 20 Re-akkreditering og kvalitetsudvikling 23 Medarbejdere og ledere 26 Den elektroniske arbejdsplads 28 Årets resultat 30 Rigshospitalets samlede virksomhed 32 Rigshospitalets udgifter 34 Rigshospitalets nøgletal for otte centre 36 International forskning i vækst

4 Vores mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Kilde: Mission, mål og værdier Rigshospitalet nu og i fremtiden (2003).

5 Forord I 2005 har udvikling af kvaliteten i den samlede diagnostik, behandling og pleje sammen med arbejdet med patientsikkerhed været omdrejningspunkt for en række målrettede projekt- og udviklingsarbejder på tværs af faggrupper og organisation. Vi indsamler løbende data for at dokumentere, kontrollere, forbedre, udvikle og sammenligne kvaliteten af de ydelser, vi tilbyder vores patienter og vi måler op mod internationale standarder og lader eksterne eksperter evaluere og rådgive os. Vi gør det med målet for øje: ved effektiv anvendelse af ressourcerne at tilbyde den bedste dokumenterede behandling til patienter med behov for højt specialiseret behandling. Også internt på hospitalet bidrog arbejdet med publikationen til værdifulde faglige og organisatoriske drøftelser. Herunder en skærpet bevidsthed om hospitalets stærke som svage sider og dermed mulighed for nytænkning i såvel regionalt som nationalt perspektiv. Vi lægger ikke skjul på, at vi vedvarende er overbevist om værdien og vigtigheden af, at højt specialiserede funktioner med tilhørende særlige laboratoriefaciliteter og avanceret apparatur er samlet. Det tætte, daglige samspil mellem forskere, patienter, læger og andre faggrupper giver sammenhæng, synergi og gevinst for alle patienter, forskning og samfundsøkonomi. Rigshospitalet fortsætter støt den langsigtede tendens til stigning i antallet af udskrivninger, operationer, ambulante besøg samt andre ydelser, kombineret med stagnation i antallet af sengedage og deraf faldende indlæggelsestid for den enkelte patient. Samtidig kunne vi også i 2005 konstatere pæne nøgletal for personaleomsætning, sygefravær m.v. Tal, som synes at bekræfte, at medarbejderne forholder sig åbent og konstruktivt til de store faglige og personlige udfordringer, der ligger i at arbejde med de mange krævende opgaver, som den store aktivitet medfører for hver enkelt medarbejder. Nytænkning samarbejde og uddannelse Samtidig erkender vi som landets største hospital vores særlige forpligtelse til at bidrage med nytænkning og forslag til samarbejdstiltag i nye sammenhænge især på områderne uddannelse og rekruttering af yngre læger til forskning. Med data, erkendelser og visioner er Rigshospitalet som en del af Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) tæt ved at afslutningen af en epoke. Et af hovedprincipperne ved dannelsen af H:S var en samling af de højt specialiserede funktioner på Rigshospitalet. Tiden har bevist, at denne samling har bidraget til den klare profil, som Rigshospitalet har i det samlede sundhedsvæsen. Lands- og landsdelsfunktioner I eftersommeren 2004 besluttede Direktion og centerledelser at tilvejebringe data og gøre status på området lands- og landsdelsfunktioner. Dels i lyset af den forestående regionsdannelse dels i forventning om en kommende revision af Sundhedsstyrelsens Lands- og landsdelsvejledning fra Sommeren 2005 blev rapporten Rigshospitalets lands- og landsdelsfunktioner 2005 udsendt til samarbejdspartnere landet over. Det er vores indtryk, at oversigten er nyttig og bidrager konstruktivt til både sundhedsfaglige og politiske diskussioner omkring indholdet i og placeringen af lands- og landsdelsfunktioner i Region Hovedstaden. Sammen med denne årsberetning udsender Rigshospitalet traditionen tro en særskilt Videnskabelig Årsrapport for forskningen er vores varemærke. Både årsberetning og årsrapport er tilgængelige på vores hjemmeside, hospitalets elektroniske døgnservice på internet. Her samler og opdaterer Rigshospitalet løbende information til patienter og pårørende, vejledninger til sundhedsfaglige samarbejdspartnere, organisatoriske fakta og mange andre nyheder fra en mangfoldig verden. Hjemmesiden er åben for alle: patienter og pårørende, sundhedsfaglig samarbejdspartnere, politikere, job- og/ eller uddannelsessøgende. Velkommen på Direktionen København Hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen, Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen, Lægelig direktør Jannik Hilsted.

6 Rigshospitalet indgår i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Rigshospitalet er patienternes hospital, et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig forskning, medarbejdernes arbejdsplads og en virksomhed.

7 København Riget kort sagt På præsenterer hospitalet sin mangfoldige virksomhed for patienter, pårørende, fagfolk og kolleger, samarbejdspartnere og kommende medarbejdere. Rigshospitalet er et højt specialiseret hospital med lands- og landsdelsfunktion inden for alle lægelige specialer bortset fra hudsygdomme, arbejdsmedicin, lungemedicin og børnepsykiatri. Hospitalet indgår i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Rigshospitalet er patienternes hospital, et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig forskning, medarbejdernes arbejdsplads og en virksomhed. Ledelse og organisation Hospitalet ledes af en direktion med en hospitalsdirektør, en lægelig direktør og en sygeplejedirektør samt tilhørende stabsfunktioner for henholdsvis økonomi/planlægning, personale, uddannelse/udvikling og IT. Rigshospitalet er organiseret i 6 behandlingscentre og 2 tværgående centre. Hvert center rummer en række klinikker og/eller afdelinger. En centerdirektør med selvstændigt ledelsesmæssigt og økonomisk ansvar står i spidsen for hvert center. Desuden indgår der i ledelsen af de kliniske centre en centerchefsygeplejerske/centerchefbioanalytiker. Mission, mål og kontrakter Direktionen varetager således ledelsen af Rigshospitalet i tæt samarbejde med 8 centerledelser. Rigshospitalets Mission, mål og værdier er fælles rettesnor og reference. Med afsæt i direktionens Handlingsplan for mission, mål og værdier arbejdes der desuden overalt i organisationen målrettet med at omsætte ord og værdier til konkrete handlinger til gavn for patienterne. Rigshospitalet har desuden siden 1998 arbejdet med kontraktstyring. Hvert center ved centerdirektøren indgår inden årets udgang en skriftlig kontrakt for det nye år med direktionen for at skabe en stringent sammenhæng mellem virksomhedens mål, økonomi og aktiviteter. Der benyttes en fælles skabelon for teknisk indhold og i forhold til temaoverskrifter fra Handlingsplan for mission, mål og værdier For kontrakterne er redskaber, der skal være med til at synliggøre det fælles gods, som det er formuleret i Mission, mål og værdier. Da kontrakterne samtidig er udviklingsorienterede, formulerer hvert center desuden hvilke egne strategiske temaer, der skal arbejdes med i perioden. Det skaber balance mellem fælles opgaver og centrenes egne, strategisk prioriterede tiltag. Yderligere oplysninger om Rigshospitalet kan ses på vores hjemmeside

8 Flere forventninger til sygeplejersker Dilemma og udfordring: Tid til omsorg og kontakt og til sygepleje af høj faglig kvalitet I den ene patienttilfredshedsundersøgelse efter den anden kan man se, at patienterne generelt er tilfredse med den sundhedsfaglige behandling på landets hospitaler men også, at patienterne efterlyser mere tid til omsorg og kontakt. Jeg tror, at sundhedsvæsenets største udfordring i de kommende år er i mødet mellem patienter og sundhedspersonale her er bl.a sygeplejerskerne i fokus. Sygeplejens opgave er at tage udgangspunkt i patientens oplevelse af at være syg og at yde hjælp og støtte i forhold til patientens fysiske og psykiske reaktioner på sygdommen, forklarer Rigshospitalets sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen og erkender, at sygeplejersker desværre ikke altid har tid nok til det gode møde med patienten. Sygeplejerskerne er nødt til at prioritere opgaverne. Hvad der er væsentligst for behandlingen, skal gøres først. Men når netop kontakten til sundhedspersonalet klandres i undersøgelserne om patienternes tilfredshed, føler sygeplejerskerne sig ramt på deres professionalisme. De har jo valgt faget, fordi de ønsker at tage udgangspunkt i mennesket bag sygdommen, foruden de gerne vil levere en sundhedsydelse af høj faglighed, siger Helen Bernt Andersen. Fra dilemma til udfordring Det umiddelbart åbenlyse dilemma mellem nødvendig pleje og tid til kontakt er samtidig en udfordring. For den højt specialiserede pleje baseret på nyeste dokumenterede viden skal gå hånd i hånd med den gode kontakt til patienterne. En vej at gå kan være synlighed. Jo mere synligt det bliver for patienterne, at den pleje, de får, er kvalificeret og veldokumenteret, jo mere føler patienterne sig også i gode hænder. Derfor er den kliniske sygepleje sygeplejen tæt på patienterne valgt som en strategi i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) og på Rigshospitalet i særdeleshed. For ti år siden gjorde vi sygeplejersker, hvad vi plejede at gøre. Vi gjorde, hvad erfaringer havde vist, var en god ting. Det gav måske nok en god kontakt til patienterne, men ikke altid den bedste sundhedsydelse. I dag gør sygeplejersker mange ting helt anderledes, fordi det er dokumenteret, at det er mest hensigtsmæssigt fx at få patienter hurtigt mobiliseret efter operation og at få dem til at spise lidt, men godt, når appetitten svigter. Denne nye form for sygepleje har vist sig at være af betydning for både behandlingen og for patienternes livskvalitet, siger Helen Bernt Andersen. Hun påpeger, at mange projekter, der dokumenterer betydningen af nye former for sygepleje, er foretaget af sygeplejersker på Rigshospitalet, der forsker og skriver artikler i faglige tidsskrifter. Eksempler på udviklingsaktiviteter i sygeplejen i 2005 er projekter om, hvordan intensive patienter trappes ud af respirator, om specialsygepleje til brystkræftpatienter og om rehabiliteringens betydning for sammenhængende patientforløb for mennesker med kræftsygdom. Specialiseret sygepleje Flere projekter er udført af sygeplejersker, der har taget en eftereller specialuddannelse indenfor et bestemt klinisk felt. Det er kendetegnende for det, at være sygeplejerske på Rigshospitalet. Den grundlæggende sygepleje, der tager udgangspunkt i den enkelte patients behov er ens alle steder. Forskellen på Rigshospitalet og andre hospitaler er, at her ydes der højt specialiseret behandling og hertil hører en højt specialiseret sygeplejeviden. Det kan dreje sig om pleje af transplantationspatienter, traumepatienter, patienter ramt af demens m.m., forklarer Helen Bernt Andersen. Netop de mange efteruddannelser til specialsygeplejerske på Rigshospitalet giver samtidig sygeplejersker mulighed for at udvikle deres fag på samme måde som læger, der uddanner sig til speciallæger. En udvikling, der bevidst prioriterer det kliniske felt, ses også hos andre faggrupper fx jordemødre, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter. Sygeplejerskernes mulighed for at udvikle deres kliniske og teoretiske færdigheder er afgørende både for patienter og for professionen. Før var sygeplejerskernes eneste muligheder for faglig udvikling inden for det pædagogiske og ledelsesmæssige felt. I dag kan sygeplejersker dygtiggøre sig indenfor et klinisk felt. Derfor får de også nye og flere opgaver: sygeplejekonsultationer med patienter, undervisning af patienter på flere niveauer ligesom de også i nogle tilfælde overtager opgaver fra lægerne. Det øger sygeplejerskernes mulighed for på én og samme tid at levere sundhedsydelser af høj kvalitet og at få god kontakt med patienterne, slutter Helen Bernt Andersen.

9 Flere kræftpatienter flere hænder Dilemma og udfordring: Kræft er en sygdom i vækst det er et kapløb med udviklingen Flere får kræft. Samtidig kommer der flere nye behandlinger, og overlevelsen stiger for stort set alle kræftsygdomme. Flere kræftsygdomme end før behandles nu med både kemo- og stråleterapi. Samtidig er der udviklet præcise, målrettede former for stråleterapi og kemoterapi gives i nye og mere effektive kombinationer. Desuden har den eksperimentelle kræftbehandling holdt sit indtog. Rigshospitalet var det første danske hospital, der åbnede en afdeling for eksperimentel behandling til alvorligt kræftsyge patienter. Problemet er, at nye kræftbehandlinger til et stigende antal patienter kræver ekstra apparatur, ekstra sengepladser, ekstra ambulatorier og ikke mindst ekstra hænder til behandlingen. Det er et kapløb med tiden at følge med udviklingen. Derfor stiger ventelisterne. De gode nyheder er, at vi i 2005 begyndte planlægningen af Rigshospitalets største byggeprojekt i nyere tid til omkring 100 mio. kr. Den store underjordiske bygning udstyres med nye, avancerede scannere og fire nye acceleratorer dertil investerer vi yderligere 100 mio. kr. til apparatur. Og så tager vi snart to nye kræftafdelinger i brug i kraft af en helt ny bevilling fra Region Hovedstaden, siger Rigshospitalets lægelige direktør Jannik Hilsted. Behandling i topklasse Jannik Hilsted glæder sig over, at politikerne er opmærksomme på behovene for at udbygge de fysiske rammer og for at indkøbe nyt apparatur. Begge dele er nødvendigt for at kunne tilbyde et stigende antal kræftpatienter de mange, nye behandlinger. Desværre kniber det at få personale nok. Der er mangel på kræftlæger og sygeplejersker. Vi gør, hvad vi kan for at løse problemerne, men det gøres ikke nemt og hurtigt. Det tager tid at uddanne nyt personale, og kræftsygdomme er i vækst, og der kommer hele tiden flere og flere patienter, der skal behandles, konstaterer Jannik Hilsted. Han tilføjer, at kapløbet om at følge med udviklingen de senere år har været skærpet, fordi Danmark for ti år siden var bagud på kræftområdet sammenlignet med øvrige europæiske lande. Danmark har derfor øget indsatsen for at komme på niveau med behandlingen i andre lande. Et af resultaterne er, at Rigshospitalets strålebehandling i dag er i topklasse på europæisk plan. Hospitalet har været i front med at udvikle præcise og målrettede metoder at strålebehandle på, så kræftknuden bestråles optimalt, uden at skade de omkringliggende organer. Og læger fra hele Europa kommer til Rigshospitalet for at lære at udføre åndedrætstilpasset stråleterapi. Langsigtede løsninger Den største udfordring er kort sagt at rekruttere og fastholde personale til at udføre de mange nye behandlinger. Der er især mangel på onkologiske speciallæger. Vi kan ikke omskole psykiatere eller praktiserende læger til kræftlæger. Dels tager omskoling tid, dels er der også mangel på læger i andre specialer. Og vi har svært ved at tiltrække udenlandske læger, fordi det danske sprog er vanskeligt at lære. Der er behov for at rekruttere flere yngre læger til at specialuddanne sig i onkologi og det forsøger vi, men det har et ti-årigt sigte, før vi får glæde af det, forklarer Jannik Hilsted og fortsætter: Det vi kan gøre her og nu er at pålægge både læger, radiografer og sygeplejersker ekstra arbejde, hvad vi også gør med den risiko, at personalet brænder ud og søger andet arbejde hvad de også gør. Og så er vi begyndt at se på, om vi kan bruge specialuddannede sygeplejersker og radiografer til nogle af de opgaver, som lægerne i dag tager sig af. Men vi skal være opmærksomme på, at patienterne forventer at blive mødt af erfarne og rutinerede læger. En anden måde at afhjælpe problemet med manglende personale kan være, at kræftafdelingerne på centralsygehusene på Sjælland i højere grad varetager nogle af de behandlinger, som Rigshospitalet alene stod for tidligere. Eksempelvis kommer Næstved Sygehus til at varetage stråleterapi i samarbejde med Rigshospitalet. Jannik Hilsted forestiller sig, at der kan udbygges tilsvarende samarbejder mellem Rigshospitalet og centralsygehusene, når det gælder kemoterapi. Ved de mere sjældne former for kræft er det dog nødvendigt at samle ekspertisen på få kræftcentre, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

10 Der er kun én Øjvind, men på verdensplan alligevel 100 som ham født med en sjælden, arvelig og uhelbredelig stofskiftesygdom. Ny behandling, hvor patienter får tilført enzymer fremstillet ved genteknologi, kan dæmpe sygdommens udvikling og symptomer Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme Det ligner en hverdag som hos andre unge familier. Mor Anna og far Jesper begge omkring 30 år, Øjvind på 3 år snart er der også en lillesøster i familien. Familien har lige spist frokost, men Øjvind er ikke træt og interesseret i en middagslur. Han cykler glad og energisk rundt på den trehjulede med far i hælene. Det er onsdag. Derfor foregår både frokost og cykeltur som altid i familiens andet hjem på Rigshospitalet i Klinik for Sjældne Handicap, en del af Klinisk Genetisk Afdeling. Stofskiftesygdomme fylder mest Klinikken behandler børn, unge og voksne med en lang række arvelige sygdomme og andre sjældne handicap. Oftest er flere livsvigtige organer ramt af sygdom, og patienternes symptomer mange og komplicerede. Patienterne har behov for ofte livslang højt specialiseret, tværfaglig behandling samlet ét og samme sted. Den største gruppe patienter i Klinik for Sjældne Handicap lider af en eller anden form for medfødt stofskiftesygdom der er mulighed for ca. 400 forskellige diagnoser. Aktuelt følger klinikkens læger patienter med 80 forskellige stofskiftesygdomme. Øjvind lider af Hurlers syndrom. En meget sjælden, arvelig sygdom, der skyldes en genfejl på kromosom 4. I Danmark bliver der født ca. 1 barn om året med sygdommen. Tre danske børn lever med Hurlers syndrom, der skyldes mangel på eller nedsat virkning af et enzym, hvis opgave er at nedbryde dele af organismens bindevæv. Sker det ikke, hober bindevævet sig op i kroppen og aflejrer sig i hud, blodkar, sener og knogler samt i hjerne, lever og milt. Derfor giver sygdommen symptomer fra både luftveje, hjerte og kar, lever og milt, led og knogler dertil kommer særlige ansigtstræk, lille vækst, forsinket udvikling og evt. synsog hørenedsættelse. De første symptomer viser sig inden barnet fylder to år. Diagnosen stilles på særlige undersøgelser af urin og blod. Specialiseret, tværfaglig behandling Siden Øjvind var ca. 6 uger gammel, er Rigshospitalet derfor det sted, han har opholdt sig mest sammen med sine forældre og en hær af specialister. For hjertelæger, børnelæger, fysioterapeuter, ortopædkirurger, kliniske diætister, lunge-, øjen- og øre-næse-halslæger har sammen med specialuddannede sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere været en central del af familiens liv. Mange af de meget avancerede laboratorieundersøgelser foretages på Rigshospitalet som det eneste sted i landet. 10

11 Anna Sørensen mor til Øjvind: Lige fra starten følte jeg instinktivt, at noget ikke var, som det skulle være. Øjvind ville ikke sutte, kastede hele tiden op og havde konstant diarré. Fem uger gammel besvimede han, mens jeg ammede ham. Det var vores held, at vi kom på Rigshospitalet, hvor en hjertelæge i første omgang konstaterede, at Øjvind havde en hjertefejl. Han fik medicinsk behandling det får han stadig og fik det også hurtigt meget bedre. Opkastninger og diarré dukkede imidlertid fortsat op med jævne mellemrum, og vi røg ind og ud af hospitalet. Da Øjvind var 15 måneder fik en ny hjertelæge mistanke om Hurlers syndrom og henviste os til Klinisk Genetisk Afdeling. Her gav overlæge Allan Meldgaard Lund som har fulgt os siden diagnosen Hurlers syndrom. Senere prøver har vist, at Øjvind har sygdommen i svær grad. Øjvind er kun 3 år, men han ved, at han skal have medicin, fordi han har dårligt hjerte, andet fortæller vi ikke. I hans verden er alle andre børn også syge, for Rigshospitalet er hans andet hjem, og han glæder sig altid til at skulle herind. Her kender han børn, læger, sygeplejersker og pædagoger. Besøgene rummer traditioner og ritualer, som når andre besøger deres familie. Men vi har også truffet et bevidst valg, og tager selv hånd om sygeplejen giver fx drop, måler BT osv. Sammen med Rigets specialister er vi jo som far og mor de rigtige specialister på Øjvind. Vi har været med i hele forløbet og kender alle hans signaler. Selvfølgelig er det hårdt at vide, at ens barn har en uhelbredelig sygdom, der højst sandsynlig vil forkorte hans liv, men vi har jo aldrig prøvet andet. Og vi har aldrig været i tvivl: Øjvind er det hele værd! Enzymer formidling af processer Lige nu er Øjvinds liv mor og far og den ugentlige behandling på Rigshospitalet, hvor han bl.a. får tilført det kostbare enzym fremstillet ved genteknologi via et permanent kateter, der er indopereret over højre brystvorte. Enzymer findes naturligt i tusindvis i alle kroppens celler. Deres opgave er at formidle livsvigtige, biologiske processer. Øjvind var det første danske barn, der fik tilbudt behandling med enzymsubstitution for Hurlers syndrom. Han var meget dårlig: påvirket vejrtrækning, hjerte, lever, milt og lunger, og der gik ½ år, før kroppen reagerede på behandlingen. I dag efter over 100 behandlinger trives han langt bedre, end vi havde turdet håbe, når vi måler effekt på symptomer og sygdomsudvikling. Problemet er, at vi ikke ved, hvor længe enzymerne er i stand til at begrænse symptomerne. På sigt kan vi risikere, at Øjvinds centralnervesystem bliver så påvirket, at det ikke er etisk forsvarligt at fortsætte behandlingen, siger overlæge, dr. med. Allan Meldgaard Lund, Klinik for Sjældne Handicap. Forskning og internationalt samarbejde Patienter med sjældne sygdomme skal have lige så gode muligheder for behandling som patienter fra store sygdomsgrupper. I praksis rummer det store udfordringer, siger Klinikchef Flemming Skovby, Klinisk Genetisk Afdeling. Da der er få patienter, kan vi rent etisk fx ikke gennemføre traditionelle lægevidenskabelige forsøg med kontrolgrupper. Derfor er det vigtigt, at al diagnostik og behandling foregår centraliseret et og samme sted. Kun på den måde er vi i stand til at opnå og udvikle ekspertise og erfaring. Det sker via internationale samarbejder, hvilket stiller krav om ressourcer til indsamling, registrering, tolkning og udveksling af data. Internationalt samarbejde er samtidig et must, når det gælder engagement og investeringer i forskning og udvikling af ny medicin og behandling til små patientgrupper det er behandling med enzymsubstitution, som også anvendes ved flere andre stofskiftesygdomme, et godt eksempel på. Biokemi og ny molekylær teknologi har sammen givet betydelige fremskridt. I 2002 indførte vi fx her i Klinisk Genetisk Afdeling udvidet biokemisk screening for medfødte stofskiftesygdomme i samarbejde med Statens Serum Institut og Skejby Sygehus. Det betyder både mere effektiv forebyggelse og tidligere behandling af patienter med sjældne stofskiftesygdomme. Se > sygdom og behandling > børn og unge > sjældne handicap Professor og klinikchef Flemming Skovby (th) er uddannet i USA og har arbejdet på Rigshospitalet i 22 år. Han har behandlet små børn med sjældne stofskiftesygdomme, der i dag er velvoksne unge mennesker i tyverne. Overlæge Allan Meldgaard Lund er bl.a. uddannet i London på Great Ormond Street Hospital, et af Englands største børnehospitaler, der har et specialistteam for stofskiftesygdomme. 11

12 Svigter leveren, er patienten i livsfare. Den ultimative behandling er en levertransplantation Levertransplantation nr. 500 tilbageblik og perspektiv Maj 2006 har Rigshospitalet foretaget i alt 556 transplantationer. 487 patienter har fået en ny lever nogle har gennemgået flere transplantationer. Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, der udfører levetransplantation. Maj 2006 venter 27 patienter heraf 4 børn på en ny lever. Og ventelisterne vokser. Patienterne venter på en egnet donorlever fra Danmark, Sverige, Norge eller Finland, som indgår i det nordiske Scandia Transplant samarbejde. Flere dør på ventelisten, for der er kronisk mangel på donor-organer. Og flere end før har i dag behov for en levertransplantation. For flere patienter lever længere med medfødte, sjældne og arvelige sygdomme fx stofskiftesygdomme. Flere får også leverbetændelse hepatitis B og C. Verden er blevet mindre, og patienter med mellemøstlig baggrund bidraget også til et stigende antal patienter på den danske venteliste. Historien pionéren og kirurgen Hvert år får ca. 40 patienter en ny lever. Nogle af dem er børn typisk et par stykker om året, fortæller klinikchef, professor Preben Kirkegaard, Rigshospitalet. I 1990 udførte han den første levertransplantation i Danmark. Lige før årsskiftet 2004/05 foretog han levertransplantation nr Før 1990 tillod dansk lovgivning ikke levertransplantation, og patienter med behov for transplantation blev sendt til udlandet. I slutningen af 80 erne fik jeg mulighed for at lære teknikken i udlandet; hos førende transplantationskirurger i bl.a. Pittsburgh, Cambridge og Minneapolis. Da jeg kom retur til Danmark begyndte jeg at øve de kirurgiske færdigheder på bedøvede grise, hvilket blev både politisk og kontroversielt. I 1990 fik danskerne så en endelig den lov, der tillod levertransplantation. Mange betragtede det som hjernespind og fremtidsmusik, men kun et par måneder efter lovens vedtagelse d. 5. oktober 1990 foretog jeg den første levertransplantation på en 55-årig kvinde sammen med et team på 15 personer. Professor i anæstesiologi, Niels H. Secher sikrede bedøvelsen af patienten gennem en 10 timer lang operation transplantationen forløb tilfredsstillende og blev forsidestof i aviserne. Rutinen og en række landvindinger I dag tager en levertransplantation typisk ca. 3 timer, når det drejer sig om en simpel transplantation uden mange og svære sammenvoksninger. Der er sket meget på 15 år. I starten af 90 erne frygtede vi fx altid, at leveren skulle blive afstødt. I dag er denne risiko minimeret, og der er faktisk ingen patienter, der dør på den baggrund. Dødsfald efter transplantation skyldes typisk andre komplikationer hos en i forvejen svækket og alvorligt syg patient typisk livstruende infektioner, blodpropper og komplikationer i galdevejene. Den samlede overlevelse er da også steget fra 80 % til 94 %, hvilket også vækker opmærksomhed internationalt. Kirurgerne har naturligvis opnået en større rutine, hvilket kun har været muligt, fordi levertransplantationer er centraliseret på Rigshospitalet. En dygtig kirurg skal assistere ved omkring et halvt hundrede transplantationer, før han selv er i stand til at udføre nogle stykker under supervision. I 1990 var det kun mig, der kunne udføre en levertransplantation i dag har Rigshospitalet yderligere fire transplantationskirurger. Siden 1990 er der sket en række kirurgiske, medicinske og tekniske landvindinger, som samlet set mindsker risici ved en levertransplantation. Desuden er både medikamenter og teknikker i det samlede behandlingsforløb blevet både mere effektive og skånsomme. Det samme gælder den efterfølgende, livslange immun-supprimerende behandling, der minimerer risikoen for, at leveren afstødes. Behandlingen giver langt færre bivirkninger end før, fordi patienten nu får små doser mere specifik medicin i individuel kombination. Transplantationsteknikkerne har desuden 12

13 Klinikchef, professor Preben Kirkegaard, Kirurgisk klinik C gastroenterologi, levertransplantation og børnekirurgi, Abdominalcentret givet et gevaldigt løft for den samlede leverkirurgi. Det giver behandlingsmæssig gevinst til fx patienter med kræft i leveren, som på grund af deres tilgrundliggende sygdom ikke kan komme på venteliste til en levertransplantation. Etik problemer og teknik I 1993 udførte Preben Kirkegaard den første transplantation fra levende donor fra mor til barn samtidig den første transplantation fra levende donor i Norden. Transplantationen gav anledning til megen diskussion af de etiske aspekter forbundet med at påføre en rask person en operation. I dag opleves det naturligt, at forældre (mor eller far) kan ønske at donere et organ til deres barn. Selvfølgelig skal organdonation give anledning til diskussion af en række etiske spørgsmål. Men det virkelige problem; årsagen til organmangel er kronisk. Det består i, at folk ikke i tide tager stilling, får talt med familien og får sagt ja til at ville være donor med en underskrift, siger Preben Kirkegaard. Transplantationsteknikker udvikles hele tiden, men vi udfører ikke transplantation fra levende voksen til voksen. Det er nødvendigt at fjerne omkring 60% af donors lever, risikoen er for stor dertil kommer så etiske aspekter. Man skal ikke nødvendigvis bruge alle eksisterende muligheder, herunder fortage en transplantation, bare fordi de gør det i udlandet omkostningerne kan blive for store. Hvis vi havde donorlevere nok, ville det være rimeligt at udvide indikationerne for, hvem der kan indstilles til transplantation. Men det er ikke tilfældet tværtimod. Derfor skal vi være meget omhyggelige; for ingen donor-lever må i princippet går til spilde. En overlevelse på 94 % vækker international opmærksomhed, men er resultat af en stor omhyggelighed i udvælgelsen af patienter. Dertil kommer registrering, evaluering og samarbejde omkring data med henblik på dokumentation og kvalitetssikring i samarbejde med skandinaviske og internationale samarbejdspartnere. Akut leversvigt og fremtiden Rigshospitalet er blandt de førende levercentre på verdensplan, når det gælder behandling og forskning fx på området akut leversvigt der er dødelig og kræver intensiv special-behandling. Ca. 120 patienter i risiko for behov for en ny lever indlægges hvert år på Rigshospitalet med en forgiftning med typisk Paracetamol eller infektion med Hepatitis A eller B. Da leveren har en fantastisk evne til at generere eller helbrede sig selv, fokuserer den særlige specialist-behandling på i nogle dage at understøtte og kompensere for leverens funktion. Derudover har en eller flere behandlinger med et leverdialyse-system ved navn MARS vist sig midlertidigt at kunne erstatte leverens funktioner og især at forbedre patientens tilstand i ventetiden på en egnet donor-lever. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke realistisk at forestille sig, at man kan lave en egentligt kunstig lever som en pendant til det kunstige hjerte Heart Mate. For leveren er et kæmpe kompliceret kemisk rense- og produktionsanlæg, langt mere kompliceret end et hjerte, slutter Preben Kirkegaard. 13

Vores mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling.

Vores mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling. 2003 Å r s b e r e t n i n g I n d h o l d Leveren l-æ-n-g-e-r-e leve! 4 Den nødvendige ansigtskirurgi 6 Patientundervisning med potentiale 8 Stamceller skal reparere syge hjerter 10 Operation forbedret

Læs mere

Rigshospitalets Årsberetning 2012. Rigshospitalet

Rigshospitalets Årsberetning 2012. Rigshospitalet Rigshospitalet RIGSHOSPITALETS ÅRSBERETNING 2012 Rigshospitalets Årsberetning 2012 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon: 35 45 35 45 Email: rigshospitalet@rh.regionh.dk www.rigshospitalet.dk

Læs mere

Klinisk forskning når idéer bliver til handling

Klinisk forskning når idéer bliver til handling Amager Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Sct. Hans Hospital November 2006 Særnummer om forskning Klinisk forskning når idéer bliver til handling Klinisk

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet Sjældne diagnoser og vanskelige behandlinger Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Regioner lader sjældne patienter vente i årevis Side 16-17 PRIS 1,5 mio KRONER En enkelt patient

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2003. Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2003 Videnregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 4 Kræftens Bekæmpelses viden/værdigrundlag 7 Biologisk kræftforskning 8 Epidemiologisk kræftforskning

Læs mere

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med sjældne handicap. Indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med sjældne handicap Indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26 Nr. 2 Juni 2011 9. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft Side 26 Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 indhold 03 Hvordan kan du hjælpe børn

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013

Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013 2 Fem operationer, 33 strålebehandlinger, flere kemokure og nu palliativ (lindrende) behandling. Sådan er situationen for 50-årige Villads Jørgensen, der for tre år

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Det kolde gys lindrer

Det kolde gys lindrer Nr. 1 Februar 2013 11. årgang Kræftens Bekæmpelse Side 10 Det kolde gys lindrer Patienten er hædersgæst på Vejle Sygehus side 16 Med troen som ledsager side 20 Forside: Niels Jessen døjer fortsat 10 år

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. februar 2008. 57. årgang. Gavnlig træning med. ... side 12. LEV februar 2008 n 1

Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. februar 2008. 57. årgang. Gavnlig træning med. ... side 12. LEV februar 2008 n 1 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. februar 2008 57. årgang Gavnlig træning med... side 12 LEV februar 2008 n 1 2 n LEV februar 2008 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Forældre, der passer deres udviklingshæmmede

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere