Nyborg Len konge og lensmand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Len konge og lensmand"

Transkript

1 Nyborg Len konge og lensmand Af Erland Porsmose I en tid, hvor der kunne gå dage og uger før en besked nåede fra den ene ende af landet til den anden, var det naturligvis afgørende nødvendigt, at kongen kunne støtte sin magt på et stærkt og loyalt net af lokale embedsmænd; og da tiderne var så urolige, som tilfældet var, måtte disse embedsmænd råde over et forsvarsanlæg og militære stridskræfter, der gjorde det muligt at modstå fejder, oprør eller måske egentlige militære angreb i hvert fald nogle dage indtil hjælpen kunne nå frem. Endelig var en vis militær styrke jo en forudsætning for at kunne varetage de politimæssige funktioner i området. Atter under hensyntagen til de vanskelige transportforhold var det yderst hensigtsmæssigt, ja nødvendigt, at der kunne rådes over fødevarer, byggematerialer, penge m.v. på stedet, at der med andre ord var knyttet landbrug, skovbrug, skatter og afgifter til det lokale embedsværk. Nok til at opretholde mandskab og administration, og selvfølgelig også gerne et overskud, der kunne stilles til rådighed for kongen og f.eks. bruges til underhold af konge og hof på de utallige rejser rundt i landet. Borge og Len På denne vis opstod da lensvæsenet i Danmark i lighed med forholdene andetsteds i middelalderens Europa. Lensmanden blev knyttet til kongen gennem en personlig troskabsed, hvor han svor at tjene kongen af al magt, herunder selvfølgelig at stille lensborgen og lenets militære magt ubetinget til kongens rådighed. Kongeriget Danmark blev med variationer igennem århundrederne inddelt i såkaldte hovedlen, hver med et ansvarsområde dækkende et eller flere herreder. Udover disse fandtes en række mindre godslen, hvor kongen bortforlenede indtægterne fra et antal gårde til adelige han ønskede at begunstige. For naturligvis blev lensmændene hentet fra adelens rækker. Adelen var som stand en militær krigerkaste, som samuraierne i Japan, der var bundet ved troskabsed til landets fyrster, og som sådan i stand til at løfte de nødvendige politimæssige og militære opgaver. De store hovedlen var eftertragtede som forleninger. Det gav prestige og store indtægtsmuligheder at sidde som lensherre på et af rigets store slotslen. Af samme grund var det gerne fremtrædende højadelsslægter med sæde i landets rigsråd eller andre vigtige embedsfunktioner i regeringen, der blev tilgodeset med hovedlenene, medens den menige adel, som det hed, måtte tage til takke med mindre eller slet intet len. En vis personlig velstand regnedes også som en nødvendig forudsætning for at kunne bestride en sådan post. Standardforventningen var, at man på stedet traf beslutning og udførte opgaven, under hensyntagen til at ramme kongens bedste, eller hvis man fejlede da selv at stå til regnskab derfor - hvilket jo krævede en økonomisk formåen. Lensmanden havde med andre ord som regel tillige store personlige godser, og da han samtidigt kunne være forlenet med flere hovedlen, var det ingenlunde givet, at lensmanden selv opholdt sig mere eller mindre permanent på lensborgen. I det daglige har det været lensmandens foged, der var lokalbefolkningens repræsentant for kongemagten. Tjenestelen og Fadeburslen Også dengang fattedes riget regelmæssigt penge, og det hændte derfor jævnligt, at en lang række af hovedlenene blev sat i pant for at skaffe penge her og nu til kongemagtens formål, ikke mindst til

2 underhold af lejetropper i forbindelse med de talrige krige. Det kan være svært for os at forstå, men i virkeligheden var det hermed samtlige lenets indtægter og de hertil knyttede offentlige opgaver inden for politi- og retsvæsen, der blev privatiseret, indtil pantet atter blev indløst. Men der var også i øvrigt stor forskel på de vilkår, der blev budt den enkelte lensmand. Set fra højadelens synspunkt var især tjenestelenene attråværdige. Her beholdt lensmanden selv alle indtægter fra lenet (og bestred naturligvis også de nødvendige udgifter), mod at stille et vist antal ryttere til rådighed for kongens hær. Så var der afgiftslenene, hvor lensmanden tillige var pålagt en fast forpagtningsafgift, der skulle udredes af lenets overskud, og endelig var der regnskabslenene, hvor lensmanden skulle aflægge fuldt og helt regnskab for lenets indtægter og udgifter med en påfølgende meget nøjeregnende revision fra Rentekammerets (finansministeriets) side. Lensmanden var her på fast løn, såkaldt genant, og lenet sagdes at ligge til kongens fadebur, eftersom det fuldt og helt var en del af centraladministrationens råderum. Hvor mange og hvilke len, der bortforlenedes på hvilke vilkår var en del af den idelige tovtrækning mellem kongen og adelen. Danmark var et valgkongedømme, og hver ny konge skulle underskrive en fyrstekontrakt en såkaldt håndfæstning for at blive valgt, og striden om lenene var en fast ingrediens. I dette spil udgjorde højadelens og bispernes kontrol med landets slotte og borge, med slotslovene som det hed, en vigtig trumf ved forhandlingerne, og den skulle jo nødig glide dem af hænde siden når først kongen var valgt! I 1513 måtte Christian d. 2 således acceptere en håndfæstning, der indebar at han modtog slotslovene af rigsrådet, og at forleninger kun måtte ske til rigets egen adel, og at slotslovene ved kongens død atter skulle tilfalde rigsrådet inden en ny konge kunne vælges. Lensmændenes loyalitet var således i rigsrådets optik kun udlejet til kongen i dennes embedsperiode. Kongerne forsøgte naturligt nok jævnligt at binde lensmændene også til tronfølgeren at holde slotslovene til tronfølgerens hånd, og naturligvis lå der i de reelle magtforhold, i den konkrete udvælgelse af lensmændene, i udfærdigelsen af lensbrevet og i kontrakten mellem konge og lensmand rige muligheder for at stække rigsrådets magt. At holde de mytiske slotslove til sin hånd var simpelthen symbolet på den verdslige magt i riget. Ja ikke blot symbolet. Hovedlenene med deres borge var selve nøglen til kontrollen med riget indtil militærteknologien omkring 1600 reducerede borgene til nyttesløse antikviteter i militær henseende. Ladegård, fæstebønder og selvejerbønder. Hverdagen på lensborgene var anderledes udramatisk. Til hver borg hørte en stor ladegård, hvor ladefogedens folk dyrkede korn, malkede køer, opfedede stude og svin, passede humlehave og urtehave osv. Nyborg Slots ladegård, der lå ved Ladegårdssøen omtrent ½ km nordvest for slottet, var et anseligt landbrug, der i 1664 opgjordes til 128 tdr. hartkorn. Det vurderedes, at der kunne sås 197 tdr. rug eller bygsæd til slottet og hertil 120 tdr. havresæd, men hertil kom meget betydelige enge nok til et afkast på 437 læs hø, og skove til 2087 svins olden. En betydelig avlsgård altså, svarende til et dusin normalstore bondegårde, eller temmelig præcis lige så meget landbrugsjord, som der hørte til Holckenhavn. Selvfølgelig skulle der også bruges hoveribønder til kronens stordrift, først og fremmest fra de to tilgrænsende landsbyer Hjulby og Regstrup. Hele Regstrup by med 12 gårde og 110 tdr. hartkorn lå i 1664 samlet til Nyborg Slot ligesom den havde gjort siden middelalderen, og de 9 gårde var nu i 1664 pænt egaliserede, gjort lige store på grund og afgifter. I 1537 nævnes landsbyen som Rextrop hvilket taget for pålydende- skulle være Konge-torp, og det var den jo også! I Hjulby hørte 14 gårde til slottet også disse klart regulerede. Den ene lå som en enkeltgård ude i skoven og lød navnet Bavnegård, og som navnet antyder varslede netop denne gård slottets undergang som

3 storlandbrug. Ud mod kysten var anlagt en lille fiskerlandsby, Agetved. Til slottet var naturligvis også knyttet fiskere for at skaffe friske fisk. Ligesom på en privat herregård var der herudover knyttet et større fæstegods til lenet, med den specialitet, at det ikke blot var kronens fæstegårde men også selvejergårdene i lensområdet, der betalte afgifter og ydede hoveri til slottet. På denne vis havde et hovedlen ofte bøndergårde eller mere at administrere og opkræve afgifter af, herunder især landgilden, der i gennemsnit udgjorde 5-6 tønder korn om året pr gård, foruden smør, penge, gæs, høns etc. Og Nyborg Len havde et bemærkelsesværdigt stort godstiliggende langt det største på Fyn. Ved reformationen i 1536 var der fem hovedlen på Fyn centreret om borgene Næsbyhoved (ved Odense), Rugård (ved Morud), Hindsgavl (ved Middelfart), Hagenskov (ved Assens) og endelig Nyborg, men Nyborg var således det eneste sted, hvor by, borg og len var ét, og også på anden vis var Nyborg et særtilfælde. Under Nyborg Lens tillagte gods hørte da 410 bøndergårde, medens det næststørste var Næsbyhoved Len med 270 gårde 1, og endda voksede Nyborg Len markant i de kommende år da flere herreder lagdes under lenet. Nyborg Lens faste kerne udgjordes af Vindinge og Gudme herreder, men i løbet af 1500-tallet udvidedes lenet med Hindsholm mod nord samt Sallinge og Sunds herreder mod syd. Guvernør på Østfyn Som offentlig myndighedsperson var lensmanden forløberen for amtmanden med vidtstrakte beføjelser inden for politi- og domsmyndighed, skattevæsen og alt øvrigt vedrørende rigets finanser i lokalområdet. Lensmanden sørgede for at retsforfølge forbrydelser, eksekvere domme og oppebære bødeindtægter. Ligesom han i øvrigt skulle sørge for udøvelsen af den kongelige myndighed ved at forkynde love og befalinger og føre dem ud i livet, beskikke duelige mænd som herredsfogeder og i det hele taget kontrollere de underordnede myndighedspersoners embedsførelse. Endelig skulle Storebæltstolden oppebæres af lensmanden i Nyborg. Lensmanden var således en uhyre vigtig person i lokalområdet, en art vicekonge eller guvernør i sit tillagte område; og i Nyborg var der det særlige, at lensmandens bolig og kontor lå på slottet faktisk i fløjen ud mod byens nuværende torv. Lensmanden var således en del af byens liv i modsætning til de øvrige hovedlen på Fyn. Og sådan har det øjensynlig været siden byen voksede frem i borgens læ vel i årtierne omkring år Hertil kom så, at kongens skatter jo med forskellige undtagelser - skulle opkræves af samtlige gårde i det underlagte område, og at kronens forsvarsbehov gjorde det muligt og nødvendigt at udskrive hoveri til rigets bedste af samtlige gårde i lenet og af og til i et endnu større område særligt når et stort fæstningsbyggeri krævede utallige hænder og bærebøre. Ved enevældens indførelse i 1660 talte Nyborg Lens fem herreder i alt 3152 af Fyns 7234 gårde, svarende til 44%, eller altså stortset halvdelen af Fyn. Næst størst var stadig Næsbyhoved (nu Odensegård) Len med 1858 af øens gårde i sine herreder, svarende til 26% 2. Nyborg Len var således absolut det dominerende på Fyn, og i hele perioden fra 1500 til 1660 fungerede Nyborg da også logisk nok som regnskabslen og hørte altså direkte under kongens fadebur 3. Også indtægtsmæssigt hævdede Nyborg sin særstatus. I et register over Rigens Indtægt og Udgift fra 1608 angives indtægten af Nyborg Slot til daler, medens Odensegård løb op i daler 4. Konge og lensmand Nok var Danehoffernes tid forbi efter 1413, hvor Kong Erik af Pommern afholdt det sidste. Det blev husket længe! Under kupagtige omstændigheder dømtes hertugdømmet Slesvig som forbrudt len tilbage under den danske krone. Det må have gibbet i mange lensmænd. Nyborg Slot var fortsat vigtigt for kong Erik, og her indsatte han sin tro mand Sten Basse som lensmand. Forholdet blev

4 understreget i 1438, da Sten Basse blev afløst af den udpegede tronfølger Hertug Bugislav en fætter til den barnløse Kong Erik. I de følgende år gennemtvinger Rigsrådet imidlertid et kongeskifte, og hertug Bugislav blev aldrig konge. Slottet fungerede i de følgende år fortsat som lejlighedsvis opholdssted for kongen, og den centrale beliggenhed udnyttedes til afholdelse af rigsrådsmøder mv. En ny storhedstid indvarsledes i 1476, da den udvalgte kong Hans tog ophold på slottet og fungerede som konge og lensmand under ét frem til På Nyborg Slot fødtes i 1481 sønnen Christian (II). Oprøret mod denne i sandhed Danmarks mest markante renæssance-skikkelse bragte hans farbror, hertug Frederik af Gottorp til magten som Kong Frederik I. Men fyrsten var ikke meget for at forlade sit elskede Gottorp Slot, så som et kompromis blev det foreslået af Rigsrådet, at Nyborg kunne udnævnes som rigets hovedstad, og i givet fald burde Nyborg Len da udvides, så hele Fyn kom under lenet som en del af kongens private fadebur proviant måtte der til. Der blev da også sat markante ombygningsarbejder i gang på Nyborg Slot under Frederik I, men den storstilede hovedstadsplan blev dog ikke realiseret. Efter Grevens Fejde tiltrådte sønnen Christian III som konge en fætter til den nu fængslede Christian II. Borgerkrigen var i frisk erindring, opgøret med den katolske kirke og reformationens indførelse ligeså måske var det alligevel ikke så dårlig en ide med Nyborg som residensstad. Christian rejste med flid rundt i riget og manifesterede sin magt, og Nyborg lå jo meget centralt. Det blev Christian III mere end nogen anden konge, der kom til at sætte sit præg på slottet, der udvidedes til det dobbelte, samtidig med at hele byen befæstedes og gjordes til en af landets betydeligste fæstninger, og det af en konge, der i den grad havde opmærksomheden henledt på en sparsommelig økonomi. Meningen var klar nok. Christian III brugte flittigt sit nyrestaurerede residensslot. I 1550 opholdt han sig således på Nyborg Slot fra 2. januar til 17. februar, og igen fra 27 september til 12. januar Og igen fra 24. januar til 25. februar Og vel at mærke var det ikke blot kongen, men tillige hofsinderne og kancelliet, der flyttede ind. Periodernes kancellibreve er således daterede i Nyborg. Også i de følgende år blev det til halve års ophold i Nyborg, fra november 1552 til april 1553, og fra oktober 1554 til april 1555 kan vi mon læse herudaf, at det nyrestaurerede slot var komfortabelt til vinterophold, skønt det for en nutidig betragtning kan synes umuligt. I hvert fald har kongen, hoffet og ministrene været velkendte ansigter i Nyborgs gadebillede i disse år. En malende beskrivelse af kong Christians forhold til Nyborg findes 70 år senere i den stedlige præsts indberetning til antikvaren Ole Worm. Han beretter om slottets restaurering, om reguleringen af byens gader, og om rydningen af huse ved anlæggelsen af turneringspladsen ret uden for slottet. Turneringsspil måtte der til i et fyrsteligt miljø, og jagt naturligvis, også en dyrehave havde kongen ladet indrette; men langt det største arbejde var dog voldene: Salig og lovlig ihukommelse kong Christian den Tredje lod kaste voldene om Nyborg, hvilket stod i arbejde udi 18 år, udi salig Frantz Brockenhuses tid, da han var lensmand på Nyborg, over hvilken fornævnte vold salig og velbyrdige Jesper Stampe var befalingsmand. Årsagen til samme vold var først, at hans Majestæt føler sig såre vel tilpas af denne sunde luft, som (Gud ske lov) her er, og derfor tilbehagede det hans Nåde heller at holde hus her end noget andet sted i riget. For det andet at hans Majestæt kunne have en liden befæstning og værge her midt i riget. For det tredje, at her blev også holdt Herredage i Nyborg, fordi den lå så midt i riget. Så er byen næsten omlagt med volde, og slottet skulle i lige måde have været omvoldet, havde Gud allermægtigst nådelig og længere sparet den fromme konge. {note?] Kong Christian døde i februar 1559, men også sønnen Frederik II havde i de første år stor interesse i Nyborg Slot. Vi finder kongen og kancelliet i Nyborg fra 6. november 1559 til 1. januar 1560 og igen fra 7 februar til 10. marts 1560 bl.a. med afholdelsen af et mægtigt fastelavnsgilde og et dobbelt adelsbryllup på programmet.

5 Men herefter var det København og Nordsjælland, der tegnede billedet. Regeringen ekspanderede og kancelliet blev stationært. Det sidste længerevarende ophold af Frederik II på Nyborg Slot blev fra 4. november til 29. december 1564 rejsekongedømmets tid var ovre, ligesom riddertiden var det! Meget symbolsk blev turneringspladsen ved slottet overdraget til brug som byens torv. Tiden som residensstad var ovre, skønt kongerne naturligvis regelmæssigt besøgte stedet på gennemrejse. Residensstadens endeligt nedprioriteringen af lenet Opgivelsen af residensstaden Nyborg kan umiddelbart aflæses i kronens godspolitik. Reformationen i 1536 havde gennem inddragelsen af den katolske kirkes store gods medført en fordobling af kronens bøndergods på Fyn. Inklusive selvejergårdene ejede kronen i 1537 godt og vel halvdelen af øens gårde, eller mere præcist 50-55%. I Nyborg Lens område var der ganske mange sogne, hvor kronen ejede halvdelen eller endog (næsten) alle gårde. Kun i et område nord for Fåborg stod adelen meget stærkt. Under Frederik II gennemførtes en meget aktiv mageskifte-politik. Ved utallige byttehandler med adelen samlede kronen sine besiddelser, ikke mindst på Nordsjælland og omkring Kolding, medens Fyn som helhed blev nedprioriteret. I 1660 var kronens andel af de fynske bøndergårde således nået ned på 34 %, og som kortet viser var det især Nyborg Lens område, der blev ofret til adelen, hvis herregårde blev altdominerende på Sydøstfyn kun omkring Nyborg Slot holdt kronen fast i sine besiddelser. (ILL Kronens bøndergårde ca og 1660, Den regulerede Landsby s. 318 og 305). Samlet viser disse dispositioner klart, at Nyborg Len var under hastig nedprioritering; ikke mindst ved sammenligning med udviklingen omkring Odense, hvor det mægtige katolske kloster- og bispegods nidkært blev holdt samlet. Nyborg Slot og Len var helt tydeligt på vej mod et blot og bart regionalt centrum, og beslutningen synes taget omkring Lensmændene, fogederne og arbejdsfolkene. Var kongerne således på vej bort fra Nyborg Slot, så var der dog stadig et lensslot og en lensmand tilbage. I det daglige var det jo lensmanden, eller rettere dennes foged, der tegnede kongens myndighed på stedet. I kraft af slottets betydning for kongemagten var det oftest betydelige og pålidelige riddere, der sad inde med slotsloven og lensmandsværdigheden på slottet. I de første årtier af 1400-tallet sidder Erik af Pommerns tro støtte, den mægtige godssamler, ridder og rigsråd Sten Basse på Nyborg Slot. Han afløses i 1438 af hertug Bugislav, der atter viger pladsen til Hr. Claus, ridder og rigsråd og ud af den mægtige fynske adelsslægt Rønnow. Fra 1476 er det den udvalgte konge, Hans, der selv tager ophold på Nyborg Slot. Fra 1484 er lensmanden så Jørgen Marsvin ligeledes af en mægtig fynsk adelsslægt. Fra 1500 til 1660 træffer vi lensmænd af slægterne v. Mehlen, Brockenhus, Gøye, Viffert, Rosenkrantz, Ulfeldt, Kaas og Krag de fleste med private herregårde i nærheden af Nyborg. Især må slægten Brockenhus fremhæves med i alt tre lensmænd i perioden. Længst sad Laurits Brockenhus ( , til Egeskov), hans svigersøn Jakob Ulfeldt ( , rigens kansler, ejer af bl.a. Ulfeldsholm (Holckenhavn) og Egeskov) og Mogens Kaas ( ). Flere af lensmændene var bekendte som hårde hunde. Laurids Brockenhus, der var søn af rigsmarsken Frantz Brockenhus, dræbte som 19-årig en kvinde i København men slap med en stor bøde for forseelsen. Siden spærrede han datteren inde på Egeskov Slot ovenpå et kærlighedsbarn udenfor ægteskab. Mogens Kaas havde ikke høje tanker om selvejerbønderne i Nyborg Len. I 1649 beskrev han hvorledes de fremkommer undertiden fulde og meget ubeskedne, så at man må revse dem undertiden med tårn (dvs. indespærring) eller anden straf en natstid 5.

6 I Jacob Ulfelds tid blev der gennemført flere synsforretninger af slottets bygninger og lokaler, ligesom regnskabsmaterialet afslører en del om, hvem og hvor mange der var knyttet fast til slottet. Selv fik Jacob Ulfeldt en årlig genant på 400 daler samt en resultatløn-bonus på den halve part af de uvisse indtægter, som bl.a. udgjordes af opkrævede bøder sagefald, og således ansporede til en nidkær indsats på kronens vegne. Der blev i Ulfeldts tid opført nye stalde, ligesom lensmandens bolig i slottets østfløj blev renoveret. Det var i det hele taget en rimelig standsmæssig bolig med tilhørende læsekammer, badstue og ølkælder, foruden naturligvis skrivestue til administrationen, og et kammer til slotsfogeden. I regnskaberne kan identificeres mindst 27 ansatte. Det antages da også, at der i 1600-tallet i gennemsnit var fastansat en personer på et slot. Til lensmandens administration på Nyborg Slot var bl.a. ansat en skriver, en underskriver, to skriverdrenge, en skrivertjener og en postrider. Herudover kom naturligvis alle de håndværkere etc. som tid efter anden udførte arbejder på slottet. Eksempelvis rejste smede og slagtere svinesnidere rundt imellem slotte og herregårde og udførte deres opgaver. I 1623 fik slagterne nok at bestille, da det blev bestemt, at oldensvinene fra alle de fem fynske hovedlen skulle drives til Nyborg Slot, slagtes der og kødet siden udskibes fra byens havn 6. Heldigvis hørte der også et lille slagtehus på fem fag (ca. 25 m²) til slottet. Til alt ikke-faglært arbejde indkaldtes hoveribønder og husmænd. Det kunne selvfølgelig være lenets egne fæstebønder og selvejergårde, men til større arbejder, herunder selvfølgelig ikke mindst de kæmpemæssige fæstningsarbejder, hvor al jorden skulle flyttes ved håndkraft, var det regelen, at alle bønder i lenet også på de private godser kunne udskrives til arbejdet. Ja selv bønder fra Langeland har måttet tage turen til Nyborgs volde! men det havde nu også karakter af en lille straffeekspedition. Præstegården i Snøde på Nordlangeland var på størrelse med en mindre herregård og faktisk hørte der også 7 fæstegårde under præstegården, og også disse skulle yde hoveri dog meget moderat, blot ½ snes dage om året. Omkring 1550 var præsten i Snøde Hr. Anders Kjeldsen imidlertid blevet gammel og skrøbelig, og hans 7 hovbønder blev modvillige og opsætsige, og lod ham vente både 8 og 9 dage, når han tilsagde dem til hovarbejde. I sin kvide henvendte præsten sig til lensmanden, rigsmarsk Frantz Brockenhus (der både besad Tranekær og Nyborg len), og overdrog sine fæstebønders hovarbejde til kronen for sin tid. Meningen var selvfølgelig, at lensmanden skulle lære hovbønderne lydighed, og det viste den strenge rigsmarsk sig da også i stand til bl.a. ved at lade de 7 hovbønder tage turen til befæstningen ved Nyborg og lade dem arbejde der en uge på egen kost frem for en dag hos præsten. Og snart efter endte sagen da også lykkeligt (?), da de kære Snøde-bønder vendte ydmygt tilbage som præstens hovbønder 7. Frantz Brockenhus var i det hele taget en højt betroet mand i Christian d. 3.s regering, og det var ham, der i 1550erne havde ledelsen af befæstningsarbejderne ved Nyborg Slot. I Kancelliets Brevbøger er der jævnlige ordrer om, at oversende penge til rigsmarskens befæstningsarbejder, og det er ligeledes ham, der skal sørge for at sende toldvagt skibe på patrulje i Storebælt og organisere et effektivt postvæsen. Foruden naturligvis at gøre klar til de kongelige besøg eksempelvis når kongen i maj 1558 lader meddele, at han med det allerførste vil komme til Nyborg Slot for at holde retterting. Kongens retterting var datidens højesteret. Udgifterne til bygge-og fæstningsarbejder var betydelige, så der måtte spares, hvor spares kunne. I december 1558 får rigsmarsken således besked om, at hans andet len Tranekær Slot skulle forsegles, eller rettere slotsporten tilslås, således at kun de nødvendige ladegårdsfolk blev tilbage kanonskytset og andet af værdi skulle føres til Nyborg Slot.

7 Under den nye konge, Frederik II, blev sparsommeligheden knap så agtet en dyd, og lensmanden på Nyborg Slot blev pålagt at tage mod en række åbenbart veltjente mænd, der skulle have klæde, føde og løn på livstid. Fastelavnsfesten 1560 Vinteren , hvor den nye konge opholdt sig på Nyborg Slot, resulterede i en hel strøm af åbne breve fra kancelliet. Bønderne blev pålagt at indfinde sig på Nyborg Slot med hø, lam, gæs, høns, æg til hoffets underhold men dog således, at slotsskriveren straks skulle betale dem for de tvungne leverancer. I februar 1560 ville kongen lade afholde et adeligt dobbeltbryllup ved et kæmpe gæstebud på Fastelavns Søndag (25. feb.). Også her måtte bønderne levere lam, ænder, høns og æg men bondeøl ville man dog ikke risikere. I stedet blev tolderen i Ribe pålagt at fremskaffe 96 tønder godt hamborgerøl til festen. På samme vis blev der hentet okser fra Sjælland og sukkerkonfekt fra København. Men et festligt bord måtte man jo også have, og nok var slottet jo velforsynet, men alligevel. Heldigvis kunne de fynske byer pålægges at møde med det nødvendige udstyr, og dertil mandskab til at betjene det og holde rede på herlighederne. Odense måtte således levere 22 kedler i størrelser op til 3 tønder hver, dertil 200 tinfade, 150 tintallerkener, 150 tinsaltsirkener, 24 par lysestager, 200 bordduge (bådfe overduge og underduge), og 12 herresenge med alt tilbehør! Fåborg kunne nøjes med 50 duge, men herudover æbler og pærer i tøndevis og så fremdeles. I sandhed blev det et gæstebud som hele øen kom til at deltage i, på den ene eller anden måde. Storebælts Kronborg I de første år var Frederik II levende optaget af byen og dens muligheder. I maj 1560 bliver der beskikket en særlig tolder med kontor på Korsbrødregården til at opkræve told af de fremmede skibe, der gik igennem bæltet. Der bliver fremstillet en solid toldkiste med 3 solide låse, og tolderen skal hver lørdag aften aflægge regnskab for lensmanden. I marts 1563 bliver det indskærpet, at også danske skibe skal stryge for Nyborg og fremvise deres papirer således at fremmed gods ikke kunne indsmugles på danske skibe. Tydeligvis var Nyborg og Nyborg Slot ved at udvikle sig til Storebælts svar på Helsingør og Kronborg, og den kongelige toldkiste blev givetvis også her vogtet med stor nidkærhed. I april 1564 blev hele adelen på Fyn sammenkaldt af kongen til et møde på Nyborg Slot men der er noget symptomatisk heri. Nyborg var i færd med at blive degraderet fra et nationalt til et regionalt administrativt center. Fremover blev det i højere grad lensmændene og deres fogeder, der tegnede slottet i byens bevidsthed. En bestukket lensfoged Også mellem lensmanden og fogeden kunne der naturligvis opstå kontroverser, og det kunne faktisk have kostet Jens Thygesen livet, da lensmanden Laurids Brockenhus i 1582 opdagede, at han og kronen var blevet snydt. Miseren skyldtes en borger i Kerteminde, Anders Mortensen, som skulle have været retsforfulgt på Kerteminde Byting. Lenets foged var da også mødt frem på tinge, men da Anders Mortensen forinden havde smurt ham med et beløb på 4 daler, så trådte Jens Thygesen frem på Kerteminde Byting og forklarede forsamlingen, at han nu var nået frem til den opfattelse, at sagen ikke burde forfølges yderligere. Ja han foragtede sagen, og mente aldrig han havde forfulgt en tåbeligere sag. Anders Mortensen har givetvis været af samme opfattelse, og dermed kunne sagen jo være endt til alle parters tilfredshed.

8 Uheldigvis kom Laurids Brockenhus nogle måneder efter i tanke om sagen (og måske den halve part af bøden, der burde være tilfaldet lensmanden i bonus-løn), og tog følgelig sagen op igen, men denne gang med Jens Thygesen selv som det primære mål. På Fynbo Landsting blev Jens Thygesen dømt for at have været utro mod kongen, hvorfor han kunne dømmes fra sin hals. Laurids Brockenhus havde dog fornuftigvis ladet sig nøje med at afkræve Jens Thygesen en bøde på 300 daler - omtrent svarende til lensmandens årlige genant - en bøde, hvoraf halvdelen vel burde tilfalde lensmandens personlige kasse. Jens Thygesen var rystet, men indankede alligevel sagen for kongens retterting datidens højesteret bestående af rigsrådsmedlemmer og undertiden under forsæde af kongen selv. Men ak, dommen blev blot yderligere skærpet. Jens Thygesen blev fradømt alt, hvad han ejede, skulle miste gods og penge efter sin yderste formue. Livet fik han dog lov at beholde 8. Fra lensmand til amtmand enevældens embedsapparat Efter svenskekrigens kaos der jo ikke mindst ramte Nyborg Slot hårdt med plyndringer og hærværk stod den tidligere så mægtige krigerkaste, adelen, så svagt, at kong Frederik III benyttede sig af lejligheden til at indføre enevælden. Ved reformationen i 1536 havde man afskaffet (den katolske) bispe-titlen og indført den knap så mundrette stillingsbetegnelse superintendent. Den kom nu aldrig rigtig til at slå an så småt vendte bispetitlen tilbage. Anderledes held havde man nu med at afskaffe lensmand -værdigheden, der mere end noget andet havde været et symbol på højadelens og rigsrådets dominerende magtstilling. Nu blev lenene til amter, og den kongelige embedsmand fik titel af amtmand men i geografisk henseende var alt ved det gamle. Fyn var fortsat inddelt i Odense, Rugård, Hindsgavl, Assens (Hagenskov) og Nyborg Amt med det sidste som det absolut største. Amtmanden flyttede ned i byen, og overlod det forfaldne slot til sin videre skæbne. Langt senere flyttedes amtsadministrationen til Svendborg, og nu er også Svendborg Amt og siden Fyns Amt en saga blot. Fra ladegård til privat herregård Anderledes realiteter var der jo i den store ladegård og det trods alt store krongods, der stadig var tilbage i omegnen af Nyborg. Men kronen var i stor gæld ovenpå krigen, og fremover satsede man i højere grad på at beskatte hele bøndergodset frem for at leve af sit eget. Med andre ord blev efterkrigsårene et rent ophørsudsalg omkring Nyborg. Eksempelvis afhændede kronen i gårde i Flødstrup sogn for at dække gæld til rådmand Jens Madsen i Nyborg. Han lagde straks de tre gårde i den lille landsby Risinge sammen til hovedgården af samme navn og fik i 1664 erhvervet yderligere 7 gårde af krongodset i den nye hovedgårds nabolag. Anderledes format var der over den entreprenante amtsforvalter Claus Rasch, der virkelig blev Nyborg en dyr mand. I 1669 købte han kronens fæstegård Bavnegård, nord for Hjulby. Den blev så omdøbt til Raschenberg, og kunne hurtigt leve op til navnet. I 1675 tilkøbtes hovedparcellen af Nyborg Slots ladegårdsjord, og et hurtigt ekspanderende bøndergods stammede ligeledes fra krongodssalgene. Raschenberg blev hurtigt en af de mest betydelige ejendomme på Fyn med 177 fæstegårde og -huse i 1770, hvortil kom patronatsret til Bovense, Ullerslev, Avnslev og Flødstrup sogne og et nyoprettet hospital ved Avnslev kirke. I 1771 blev godset købt af Gregers Juel, der opførte ny hovedbygning og ændrede navnet til Juelsberg. I mangt og meget er Juelsberg således den direkte arvtager efter Nyborg Slots ladegård, og dermed forklaringen på, at Juelsbergs jorder rækker helt ind til og faktisk delvis omkranser købstadens jord. På denne vis rækker arven fra Nyborg Len også meget direkte ind i nutidens dispositionsmuligheder.

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Nyborg Museumsforening Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek. 15. årgang 2013 Oplag:

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Birgitte Dedenroth-Schou Jens Åge S. Petersen Kolding Stadsarkiv 2001 Rådhus og bystyre i Kolding Birgitte Dedenroth-Schou, Jens Åge S. Petersen og Kolding Stadsarkiv

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup VEJMANDEN og hans virke gennem tiderne E. Kjemtrup Vejmanden E. Kjemtrup Vejmanden og hans virke gennem tiderne 1. udgave 2003 Copyright 2003 by E. Kjemtrup Redaktion & layout: H. C. Davidsen Print: Vester

Læs mere

Oluf Bagers Mødrene Gård

Oluf Bagers Mødrene Gård Oluf Bagers Mødrene Gård Bygninger, beboere, besiddere og begivenheder Udgivet af Realea A/S Bygninger er en del af vor kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vore forfædre har givet videre, og som vi er

Læs mere

HYLLESTED SKOVGAARDE

HYLLESTED SKOVGAARDE Side 1 af 109 Ove Højfeldt Lund HYLLESTED SKOVGAARDE Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter Side 2 af 109 Side 3 af 109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Afsnit I: Schougaardene Oprindelse Schougaardene

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie

Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie Oplevelser i Faaborg området Kulturhistorie Brahetrolleborg Godset Brahetrolleborg er meget gammelt. Det blev grundlagt i 1172 som cistercienserklostret Insula Dei eller på dansk Guds ø. Guds ø blev efterhånden

Læs mere

G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760

G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760 G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760 Peter Wagner Botanisk Museum og Centralbibliotek Sølvgade 83 opg. S 1307 København K G.C. Oeder's remarks

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Lov og ret i middelalderen. Lov og ret i middelalderen

Lov og ret i middelalderen. Lov og ret i middelalderen Lov og ret i middelalderen Lov og ret i middelalderen Landskabslovene og andre middelalderlige retskilder Der opstod mange institutioner under middelalderen; bl.a. 3 landskabslove: Jyske lov (1241), Skånske,

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Marquisen. Af Nils Aage Jensen

Marquisen. Af Nils Aage Jensen Marquisen Af Nils Aage Jensen Der hænger et maleri på Rådhuset i Nyborg. Det forestiller en lidt gråhåret herre i en farvestrålende uniform, som med en flot drejning af overkroppen vender sig ud mod tilskueren.

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14 Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011 Bladet Nyt fra Folkesparekassenn Se siderne 19-22 JAK 80 ÅRS JUBILÆUM En bevægelse bliver 80 Henrik Fode Side 4 En rentefri samfundsbank

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Rigsråd Niels Clementsen

Rigsråd Niels Clementsen 2006 09/06/11 11:59 Side 109 Rigsråd Niels Clementsen kongens forlængede arm af Claus C. Madsen I artiklen fortælles om en kongelig skriver, som i slutningen af 1400-tallet og i begyndelsen af 1500-tallet

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere