Jeg har skrevet et papir, som forsøger at af- og remontere teorien om pengepolitik med udgangspunkt i finanskrisen. Jeg hører til dem, som mener, at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har skrevet et papir, som forsøger at af- og remontere teorien om pengepolitik med udgangspunkt i finanskrisen. Jeg hører til dem, som mener, at"

Transkript

1 Jeg har skrevet et papir, som forsøger at af- og remontere teorien om pengepolitik med udgangspunkt i finanskrisen. Jeg hører til dem, som mener, at centralbanker også bør beskæftige sig med teori. Det har jeg så gjort. Det, der er god pengepolitik i dag, er ikke det samme, som det, der var god pengepolitik før krisen. Ingen taler længere om Washington Consensus. Hvor markederne før skulle være selvregulerende, er det nu myndighederne, der skal regulere markederne. Det var ikke god latin at trykke penge, men nu har vi fået en markant stigning i centralbankernes balancer. Men måske er det hele ikke så forskelligt endda? Hvad har vi af teoretiske overvejelser, der kan retfærdiggøre udviklingen i pengepolitikken? Jeg når frem til, at der findes den her underlige grundlæggende teori om, at pengepolitik ikke betyder noget: policy irrelevance. Min konklusion er, at vi skal prøve at fastholde den. Pengepolitik handler om policy irrelevance. Ideen er jo basalt set, at agenterne i økonomien bedst selv ved, hvordan den skal indrettes. Uafhængig nyttemaksimering gør resultat lig med plan. Men hvis agenterne alligevel ikke kan finde ud af det, hvad er det så, der gør, at myndighederne kan? If the people can t, why can policy? Dét er spørgsmålet (og jeg har ikke noget svar). De store kanoner inden for pengepolitisk teori vidste faktisk, hvad de talte om, når de snakkede om policy irrelevance. Det er af dem, vi må lære. 1

2 Min kritik er, at den oprindelige ide i policy irrelevance er gået tabt. Jeg finder ud af i papiret, at policy irrelevance ikke er et teorem forstået som en konsistent sætning baseret på et bevis, men snarere en teori (proposition) baseret på en række hjælpesætninger (3 lemmaer), men uden noget egentlig konsistent grundlag. Hjælpesætningerne er: kvantitetsligningen, pengeneutralitet og tidsinkonsistens. Disse sætninger er fornuftige teorier, men de har en række begrænsninger, som jeg prøver at finde frem til. Ydermere har teorien om policy irrelevance en vigtig følgeslutning, som ofte overses: at god økonomisk politik altid vinder til sidst. Vi kan også kalde det for ideen om politikkens overmagt. Det ligger fx i antagelsen om, at centralbanker kan kontrollere inflationen. Det er her min kritik kommer ind: når hjælpesætningerne bag teorien er mangelfulde, må konklusionen i stedet være, at antagelsen om politikkens overmagt ikke holder. Det er ikke nogen rar eller nem konklusion, men den er nødvendig. Det, jeg altså siger, er, at policy irrelevance er den teori, der effektivt ligger bag de senere års pengepolitik. Det er derfor, vi har gjort det, vi har gjort. Centralbankerne har ikke handlet ud fra empirisk analyse. En sådan findes ikke. Men centralbankerne har gjort deres arbejde. De har gjort det i henhold til noget teori. Uden denne intervention var vi alle ilde stedt. Så havde vi måske været tilbage i 1930erne? 2

3 Fællestrækket ved de seneste års pengepolitik er, at den har været såkaldt ukonventionel. Det gælder for alle store avancerede økonomier. Politikken er ukonventionel, fordi den genetablerer fokus på pengeaggregater. Inden krisen handlede pengepolitik kun om priser og renter, i overensstemmelse med Modigliani- Miller teoremet fra Men ukonventionel pengepolitik bør efter min mening alligevel forstås og retfærdiggøres med udgangspunkt i standard makroøkonomisk teori om pengepolitik, dvs. noget om konjunktursvingninger og makroøkonomiske ubalancer. Det er en anden vurdering end fx Curdia og Woodford (2011), som siger at ukonventionel pengepolitik er rigtig, men af andre grunde. Det særlige ved Japan er, at de har sat inflationsmålsætningen højere. Det særlige ved euroområdet er, at de har ydet førstehjælp til bankerne. Det særlige ved USA og UK er, at de har sikret generelle kreditforhold i økonomien. Det fælles er, at centralbankbalancerne er skudt i vejret som en bevidst politikbeslutning. Det er en lender-of-last-resort funktion i forhold til hele den finansielle sektor, ikke kun i forhold til enkelte institutioner. Formålet har været at genskabe pengepolitikkens effektivitet. Det er velkendt, at Bagehot i 1870erne beskrev centralbankens lender-of-last-resort funktion i forhold til enkelte institutioner, dvs. som løsning af et slags mikroøkonomisk kreditgivningsproblem i forhold til markedsfejl. Nu er lender-oflast-resort blevet en sand makroøkonomisk ting, der omhandler hele økonomien. 3

4 Det er det makroøkonomiske perspektiv på pengepolitik, jeg vil kigge på. Det makroøkonomiske perspektiv på pengepolitik går kun omkring 60 år tilbage. Jeg synes man kan sætte startpunktet med kapitel 15 i Samuelson s Economics fra Bag den teoretiske formulering af makroøkonomisk pengepolitik stod oprettelse af et nyt institutionelt set-up: centralbanker grundlagt af banker i samarbejde med stat og regering. Det skulle være mere bankernes bank end regeringens bank. Staten skulle ikke finansiere sig i centralbanken, men vha. skatter. Samuelson beskrev så pengepolitik som styring af centralbankens passiver med den overordnede økonomi for øje. Det er tydeligt, når man læser kapitel 15, at for Samuelson var efterspørgslen efter likviditet en sum af alle transaktionerne i økonomien. Der var ikke nogen selvstændig pengeefterspørgsel således som ellers fx Keynes havde beskrevet det. Det er så her, at grundsætningen om policy irrelevance kommer ind. Pengepolitik, siger Samuelson, kunne ikke styre konjunkturcyklen og var i den forstand irrelevant. Det var finanspolitikkens opgave. Pengenes omløbshastighed er den centrale variable, der beskriver problemet. Hvis omløbshastigheden ændrer sig, betyder det, at agenterne sidder på pengene. Dermed er der ingen spill-overs til realøkonomien. Pengenes omløbshastighed er ikke konstant: det er den centrale keynesianske position. Tobin og Brainard (1963) viste så, at det var muligt for centralbanken at styre renten via påvirkning af pengeudbud og efterspørgsel, men kun hvis omløbshastigheden er konstant. 4

5 Herefter kommer Barro og Gordon (1983) med den egentlige policy irrelevance teori. Det er et spilteoretisk argument, ikke et en-gang-for-alle-bindende valg, som løser politikproblemet om inflationsraten givet de private agenters beslutninger. Grundsætningen om policy irrelevance bygger, paradoksalt nok, på ideen om kontrol. Kontrollen er i evnen til at forecaste. Det matematiske bevis herfor, som Barro og Gordon brugte, er nashligevægt og fixed-point sætningen. Ved at forecaste pengebasen, dvs. efterspørgslen efter centralbankpenge, med rimelig præcision kan centralbanken kontrollere prisen på den, dvs. en markedsrente og dermed med god vilje inflationen og evt. en valutakurs. Men pengemultiplikatoren kan ikke styres, og det bliver et problem i krisen. Krisen er et sammenbrud i pengepolitikkens kontrolevne. Der bliver overskudslikviditet i form af stigende indskud i centralbanken, som modsvarer overskudsefterspørgsel efter og underskudsbud af likviditet i økonomien (alle vil have likviditet, cash is king). Det er en forhindring for policy irrelevance i ekspansiv retning. I teorien giver denne situation deflation. Boblen er så krisens symmetriske modsætning. Det er her likviditetsfælden kommer ind. Fisher (1896 og 1933) omtalte nulrenteproblemet og risikoen for gældsdeflation som et slags selvopfyldende spekulationsproblem, hvor økonomien ikke kan finde sin ligevægt. Krugman (1998) støvede teorien af apropos Japan i 1990erne, og der findes en monetaristisk version af det samme. Skolerne er i virkeligheden ikke så forskellige. Krugman taler om finanspolitik og akkommoderende pengepolitik, monetaristerne om ekspansiv pengepolitik. Nykeynesianerne er en mellemposition. 5

6 Hvordan er idéen om policy irrelevance underbygget (udover gennem nashligevægt og fixed-point sætningen)? Det er her jeg ser tre hjælpesætninger (lemmas). Kvantitetsligningen (første lemma) giver makroperspektivet. Den går langt tilbage i den økonomiske teoris historie. Hicks (1936) giver den en egentlig makroøkonomisk udformning med IS-LM. Og der er IS-LM i al moderne makro, både ny klassisk og ny keynesiansk. Men det er en partiel ligevægt, der forudsætter, at makrosystemet er skalerbart i penge. Prisniveauet forbliver arbitrært og penge kun et transaktionsmiddel. Bestemmelse af pengenes omløbshastighed udestår. 6

7 Pengeneutralitet (andet lemma) handler om forudsigelse bygget på kausalitet, dvs. om en forskel mellem noget kortsigtet og noget langsigtet. Fisher-ligningen (1896) og udækket renteparitet formulerer dette problem. Fisher analyserede ændringer i currency of a contract, dvs. i dens løbetid. Men det er en relation mellem to varer som så bliver tolket som den nominelle og reale repræsentation af én og samme vare, BNP. Hermed ryger interdependensen, som makro handler om, ud. For Fisher var penge kun transaktion. Stockholm-skolen gør så i 1930erne kausalitetsproblemet til et spørgsmål om fejlkorrektion gennem skelnen mellem ex ante og ex post. Og fejlkorrektionen flyttes fra markeder til politik: politikken korrigerer, når fejlen har vist sig ex post, dvs. efter at markederne har fucket up ex ante. 7

8 Forudsætningen er, at myndighederne kender økonomiens sande model svarende til, at den grundlæggende antagelse om transitive præferencer simpelt hen bare antages, men ikke vises. Markedsligevægt afhænger af politik. Men spørgsmålet er jo, om politik altid har ret. Her begynder vi at bevæge os bort fra policy irrelevance. I tidsinkonsistensargumentet (det tredje lemma) kommer så forestillingen om, hvad der skal styre politikken, nemlig agenterne selv. Friedman fremsatte sin regel i 1960erne, men den indebærer, at økonomien er optimal med mindre politikken laver fejl. Hvordan findes reglen? Hvad er den rette? Kydland og Prescott (1977) siger så i forlængelse af Friedman, at der ikke findes nogen optimal politik. Det indebærer, at politikken er fastsat uden for modellen i henhold til noget etik eller lignende, som så kan forstyrre økonomien. Fejl er altid politikfejl. Men det er et argument, hvor der implicit dømmes ud fra en social velfærdsfunktion, som jo ellers er umuligt ifølge økonomisk velfærdsteori. 8

9 Kronen på værket er så Diamond og Dybvig (1983), hvor der er multiple ligevægte og risiko for bank runs. Det er et argument for centralbankens lender-of-last-resort funktion, som så er blevet ubehagelig aktuel og fuldt udfoldet i forbindelse med finanskrisen. Det, denne model peger på, er nødvendigheden af makroøkonomisk risikodeling. Der er risiko for nogle selvopfyldende situationer, dvs. tilstande der ikke følger af økonomiens fundamentals. Kun den rigtige politik kan løse modellen, dvs. undgå fejl. Fejl er politikfejl. Den førte pengepolitik, også ukonventionel, kan altså efter min mening sagtens indpasses i eksisterende makroøkonomisk teori. Men en implicit præmis har udviklet sig: politik både kan og skal kontrollere den overordnede økonomi. Centralbanken kan kontrollere inflationen. Følgeslutningen er, at politik altid er rigtig, hvis den er styret ud fra økonomiske målsætninger. Hvis politikken er forkert, er det fordi regeringen er forkert i forhold til en økonomisk-politisk målsætning. Det er synspunktet. 9

10 Altså: den rigtige politik er ikke styret af markedsøkonomien fordi, hvis der er fejl, er det altid politikfejl. Men den rigtige politik er heller ikke styret af regeringen. Problemet er alt i alt, at der ikke er nogen diskussion eller håndtering af politikfejl, hvilket også er en logisk konsekvens af følgeslutningen om, at centralbanken rent faktisk kan styre inflationen. Men hvis agenterne i økonomien ikke selv kan tage de rigtige beslutninger, men laver markedsfejl, hvorfor skulle politikken så kunne? Rent principielt og teoretisk: hvilken information sidder myndighederne inde med, som ikke allerede er tilstede i økonomien (og hvis de sidder med den, hvorfor holder de den så for sig selv)? Det er jo det, der var budskabet i policy irrelevance: det er agenterne selv, der bedst ved, hvordan den rigtige ressourceallokering skal se ud. 10

11 Konklusionen må derfor være, at den førte pengepolitik, også den ukonventionelle, er fornuftig og kan retfærdiggøres ud fra eksisterende teori om policy irrelevance (det er derfor, centralbankerne har gjort det), men teorien er langt fra konsistent. Meget af den hidtidige diskussion om pengepolitik har været en diskussion af, hvad der er den rigtige model (fx fast eller fleksibel valutakurs). Men en konsistent teori findes altså ikke. Det betyder, at der må forventes flere og forskellige bud på, hvad der fremover er rigtig og forkert pengepolitik. Mens centralbankerne i stigende grad laver politik (ikke er reelt uafhængige) og styring, bør man måske i større grad overveje risikoafdækning i forhold til fejl, som det politiske system begår. Dét er pengepolitik. Thank you! 11

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012 440 Fremskrivningen illustrerer således, at der med de givne forudsætninger ikke er noget akut behov for reformer alene for at styrke de offentlige finanser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

AFT Hvorfor, hvorfor ikke?

AFT Hvorfor, hvorfor ikke? 2013 AFT Hvorfor, hvorfor ikke? Samfundsvidenskabelige Basisstudier 4. Semester Gruppe: Bo J. Jeppesen, Nanna Borgen, Pernille Huno, Rasmus S. Skovgaard og Therese C. Nielsen. Vejleder: Mogens Refsgaard

Læs mere

Regulering af den finansielle sektor anno 2009

Regulering af den finansielle sektor anno 2009 Regulering af den finansielle sektor anno 2009 Af: Jacob Suk Grau Anders Harder Rosenberg Kerim Gönen Britta Ohlsen & Casper Høgh Jacobsen Vejleder: Søren Jagd Roskilde Universitet, Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014 Økonomisk Vækst i Det Internetbaserede Kommunikationssamfund En bog om et nyt paradigme af René Vitting 2014 2 Indledning Ethvert paradigme bygger på et værdibegreb. Dette begreb er med til at sætte grænserne

Læs mere

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 Indlæg præsenteret i Videnskabernes Selskab den 28. april 2011. Offentliggjort i Nationaløkonomisk

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Fra kapitlet Indkomstfordeling, Dansk Økonomi, efterår 2011

Fra kapitlet Indkomstfordeling, Dansk Økonomi, efterår 2011 406 Samlet set er der ganske begrænsede muligheder for at opnå et ekstra skatteprovenu ved ændringer i beskatningen for de højeste arbejdsindkomster. Hvis målsætningen er at øge skatteprovenuet og samtidig

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. semester Hus: 19.1 Projekttitel: Loven om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vejleder: Arne Møller Christensen Hus: K. 1.2 Gruppenummer: 3

Vejleder: Arne Møller Christensen Hus: K. 1.2 Gruppenummer: 3 Vejleder: Arne Møller Christensen Hus: K. 1.2 Gruppenummer: 3 Studienumre: Nils Houmann: 47145 Martin Diedrichs: 47470 Nicklas Sørensen: 47200 Cecilie Høgh Egmose: 47093 Mathias Sindberg: 46717 Daniel

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet

Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Problemområde Den seneste udvikling på verdens aktiemarkeder... 4 1.2. Problemformulering... 7 1.3. Afgrænsning...

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Sektion E. Marked og penge. Kapitel 14. Kritik af pengeteorier

Sektion E. Marked og penge. Kapitel 14. Kritik af pengeteorier Sektion E. Marked og penge Kapitel 14. Kritik af pengeteorier 14.1. Indledning I dette kapitel diskuteres udvalgte pengeteorier, eller snarere de centrale synspunkter indenfor de forskellige teoriretninger.

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere