Husholdningsbudgetberegner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husholdningsbudgetberegner"

Transkript

1 Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet

2 Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug kan downloades fra nsttuttets hjemmesde Det Natonale Analyse- og Forsknngsnsttut for Kommuner og Regoner Købmagergade København K Telefon: AKF, Anvendt KommunalForsknng er pr. 1. jul 2012 lagt sammen med DSI og KREVI. Det nye, fusonerede nsttut hedder Det Natonale Analyse- og Forsknngsnsttut for Kommuner og Regoner Mndre uddrag, herunder fgurer, tabeller og ctater, er tlladt med tydelg kldeangvelse. Skrfter, der omtaler, anmelder, cterer eller henvser tl nærværende, bedes sendt tl Det Natonale Analyse- og Forsknngsnsttut for Kommuner og Regoner. Omslag: Monokrom, Lars Degnbol Forlag: Det Natonale Analyse- og Forsknngsnsttut for Kommuner og Regoner ISBN: :\08 sekretarat\forlaget\nk\5228\5228_notat_husholdnngsberegner.docx August 2012

3 Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug Det Natonale Analyse- og Forsknngsnsttut for Kommuner og Regoner 2012

4

5 Forord Dette notat dokumenterer beregnngerne bag en model for husholdnngers daglgvareforbrug. Modellen er udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet ud fra et ønske om, at den skal danne grundlag for en webbaseret applkaton, der gver alle husholdnnger et værktøj tl at sammenlgne deres faktske forbrug med et gennemsntlgt eller forventet forbrug. Notatet er udarbejdet af forsker Chrstophe Kolodzejczyk og programleder Ncola Krstensen. V takker professor Carsten Tangaard og professor Søren Leth-Petersen for faglge kommentarer. Ncola Krstensen August 2012

6 Indhold 1 Indlednng Samlet præsentaton af modellen Præsentaton af den endelge model Spørgsmål tl brugerne Data og beskrvende statstk Modeller Prædktonsmodel Metode Resultater Prædkton og uskkerhedsanalyse Regneeksempel Ltteratur... 26

7 1 Indlednng Dette notat dokumenterer beregnngerne bag en model for husholdnngers forbrug af daglgvarer. Notatet ndeholder dels en beskrvelse af data, dels modelberegnnger, der vser parameterestmater og prædktonsuskkerhed for fre alternatve specfkatoner af forbrugsmodellen. Formålet er at estmere en model for husholdnngers daglgvareforbrug, der kan bruges tl at lave prædktoner for forbruget for typske husholdnnger med bestemte karakterstka, som er nærmere specfceret nedenfor. Specfkt skal der ud fra data fra Forbrugsundersøgelsen 2009 estmeres en forbrugsfunkton, som kan bruges tl at lave prædktoner af værden af forbruget kroner for en husholdnng med gvne karakterstka. Data for forbrugsundersøgelsen 2009 er ndsamlet over årene De fre alternatve modeller afspejler varanter af modeller for Engel-kurver, dvs. modeller, der beskrver, hvordan husholdnngsudgfter på udvalgte varer varerer med husstandens ndkomst. Der er grundlæggende to varanter. I den ene varant anvendes budgetandele, dvs. her beskrves, hvordan andelen, der anvendes på de udvalgte varer, afhænger af husstandsndkomsten. Alternatvt kan man beskrve Engel-kurver ved at undersøge, hvordan forbrugsnveauet afhænger af ndkomstnveauet. Baseret på denne analyse anbefales model 3. Igennem hele notatet henvses der tl forbruget eller det udvalgte forbrug af daglgvarer. Dette nkluderer husstandens samlede årlge forbrug af fødevarer, drkkevarer og husholdnngsartkler, målt kr. 7

8 2 Samlet præsentaton af modellen I dette kaptel præsenteres den endelge model tl at forudsge husholdnngers forbrug. Detaljerede forklarnger af data, modeller og metode fremgår af de efterfølgende kaptler. 2.1 Præsentaton af den endelge model Ud af de fre modeller, der er estmeret, anbefales model 3. Modellen er for forbruget nveau og er specfceret således: Model 3 ln C = β + β Enlg 0 2 ( Y ) ( Alder Alder ) β ( ( Alder Alder ) ) + β max 1, 2 + max 1, β Nborn _ 5 + β Nborn _ β Nborn _ β Nborn _18 _ β ln + β (ln Y) β Dejer + β Dudderhv + β Duddkort + + β Duudml + β Dlang 2 Den afhængge varabel er den naturlge logartme tl husstandens forbrug på udvalgte varegrupper, se kaptel 3 for detaljer. Indekset henvser tl den enkelte husstand. I modellen ndgår: Enlg: En ndkatorvarabel for, om man bor alene eller ej. Max alder: Den højeste alder husstanden. Indgår desuden kvadreret. Nborn: Antallet af børn der bor hjemme. Opgøres på fre aldersgrupper. 0-5 år, 6-11 år, år, 18 år og derover. Logartmen tl husstandens samlede dsponble ndkomst. Indgår også kvadreret. Her nkluderes alle former for ndkomst efter skat, såsom lønndkomst, overførselsndkomst, børnecheck mv. Ejerbolg: En ndkatorvarabel for, om husstanden bor ejerbolg eller ej. Uddannelse: Indkatorvarable for, hvad den højeste fuldførte uddannelse husstanden er. Der ndgår fem uddannelsesnveauer og fre ndkatorvarable, det referencegruppen er uddannelse på grundnveau (folkeskole samt gymnasalt nveau). De fre ndkatorvarable nkluderer: Erhvervsuddannelse; kort vderegående; mellemlang vderegående og lang vderegående uddannelse. 8

9 Modellens estmerede parametre er angvet tabel 2.1. Tabel 2.1 Parameterestmater for den valgte model, model (3) ln(c_) Koeff. Std. Err. t Enlg -0,353 0,045-7,83 *** Maxalder 0,038 0,005 7,40 *** Maxalder^2-0,0003 0, ,95 *** Antal børn 0-5 år 0,115 0,028 4,17 *** 6-11 år 0,111 0,026 4,34 *** år 0,138 0,022 6,23 *** 18+ 0,155 0,029 5,43 *** ln(hushold. dsponble ndkomst) -1,030 0,491-2,10 ** (ln(hushold. dsponble ndkomst))^2 0,049 0,019 2,55 ** Ejerbolg 0,046 0,029 1,58 Uddannelse kort vderegående 0,017 0,067 0,25 erhvervsuddannelse 0,037 0,040 0,93 mellemlang vderegående 0,121 0,044 2,74 *** lang vderegående 0,155 0,046 3,36 *** konstantled 14,668 3,145 4,66 *** Anm.: *** angver sgnfkans på 1% (dvs. meget sgnfkant); ** på 5%. Insgnfkante parameterestmater er angvet uden stjerne. 2.2 Spørgsmål tl brugerne For at beregne det forventede forbrug skal brugeren ndtaste oplysnnger om husstandens sammensætnng. Gvet at den endelge model er valgt tl at være model 3, er der behov for svar på spørgsmål omkrng de varable, der ndgår denne model. Husholdnngsbudgetberegneren skal udarbejdes således, at brugerne første omgang blver bedt om at ndtaste følgende: Indtast antal voksne husstanden (hjemmeboende børn på 18 år og derover skal kke medtages som voksne): TAST TAL [Hvs der tastes >0 popper følgende bokse op (Hvs der tastes 1, popper 1 boks op, hvs der tastes 2, popper 2 bokse op etc. ] Skrv alderen på voksen 1: Skrv alderen på voksen 2: 9

10 Er der hjemmeboende børn husstanden? (Medregn også hjemmeboende børn på 18 år og derover) Ja nej [Hvs der tastes ja, popper dsse bokse op ] Antal hjemmeboende børn alderen 0-5 år: TAST TAL Antal hjemmeboende børn alderen 6-11 år: TAST TAL Antal hjemmeboende børn alderen år: TAST TAL Antal hjemmeboende børn alderen 18+ år: TAST TAL Skrv husstandens årlge ndkomst efter skat. Du skal medtage alle former for ndkomst, både lønndkomst, overførselsndkomst, børnecheck mv.: Skrv tal kr. pr. år Bor husstanden ejerbolg? Ja Nej Hvad er den højeste gennemførte uddannelse blandt personer husstanden? Folkeskole/gymnasum Kort vderegående uddannelse Erhvervsuddannelse Mellemlang vderegående uddannelse Lang vderegående uddannelse Når brugeren har ndtastet oplysnnger om vedkommendes husstand, så kan beregneren vse, hvor mange penge sammenlgnelge husstande samlet set bruger på de udvalgte fødevarer, drkkevarer og husholdnngsartkler. Med sammenlgnelge husstande menes husstande, som både har samme ndkomst og uddannelseskategor, samme antal voksne samme alderskategorer og samme antal børn samme alderskategorer. I afsnt 5.4 vses et detaljeret regneeksempel på, hvordan det forventede forbrug beregnes på baggrund af de estmerede værder. 10

11 3 Data og beskrvende statstk Data stammer fra forbrugsundersøgelsen 2009, suppleret med regsteroplysnnger om ndkomst, overførsler mv. Forbrugsundersøgelsen er gennemført som en stkprøveundersøgelse, hvor antallet af husstande undersøgelsen udgør ca. 0,1% af Danmarks alt ca. 2,5 mo husstande. Forbrugsundersøgelsen bygger dels på spørgeskemadata dels på regnskabsførng af de enkelte husholdnnger, der over en 14 dages perode holder et meget detaljeret regnskab med ndkøb. Data for forbrugsundersøgelsen 2009 er ndsamlet over årene For årene 2008 og 2010 er data omregnet ved brug af en prs-mængde korrekton, der gør oplysnngerne sammenlgnelge med 2009 som bassår. Datasættet ndeholder også et sæt vægte, der er baseret på alle tre år. Dsse vægte skrer, at undersøgelsen er repræsentatv for samtlge husstande Danmark. Data setup et fra Danmarks Statstk er ldt særegent for dsse data. De rå data lgger flen work.dta. 1 Der er alt husstande datasættet. Dsse lgger én lang stacket fl (work.dta), hvor hver husstand har ca. 900 rækker (husstandens dentfer er varablen p). For hver række er angvet et beløb (varabelnavn belob) og en kode (varabelnavn kodec). 2 Kodec ndeholder koder for både forbrug samt baggrundsvarable, der er koblet på forbrugsundersøgelsen. Tabel 3.1 Struktur på rådata fra Danmarks Statstk lnje p kodec belob 1 1 se lnk tl regneark med koder osv. osv. I realteten er p en strng12, så ngen husstand har koden 1, men strukturen på data er som angvet tabel 3.1: hver husstand har ca. 900 lnjer ( eksemplet her har husstand 1 903), og hver lnje svarer tl en bestemt varabel. En mere tradtonel struktur på datasættet opnås ved at vælge de varable, v skal bruge tl at lave estmatonerne og dernæst bruge kommandoen reshape, som gør, at hver husstand blot har én lnje, og v stedet får flere varable. I det tlhørende stata-program konstruerer_data.do fremgår det præcst, hvordan dette er gjort. Fremtdge opdaternger af beregnngerne kan udføres ved ganske smpelt at køre dette pro- 1 2 Se flen konstruerer_data.do, som ndeholder stata-koden tl at sætte data op. Se alle koderne regneark, der kan downloades fra 11

12 gram, forudsat at datastrukturen og koderne rådata fra Danmarks Statstk forblver uændrede. 3 Der er som nævnt knyttet en række baggrundsoplysnnger tl forbrugsdataene. Tl budgetberegneren nddrages kun relatvt få, det brugerne af modellen efterfølgende skal ndtaste oplysnnger for alle varable, der ndgår, og for at mndske omfanget af ndtastnngen nkluderes derfor kun de varable, der på forhånd skønnes mest væsentlge. Tabel 3.2 på næste sde angver de varable, der ndgår modellerne. 3 Danmarks Statstk afleverer data SAS-format. For at transformere tl statas dta-format har v anvendt StatTransfer. Bemærk, at det er nødvendgt at bruge optonen optmze for at skre en korrekt transfer. 12

13 Tabel 3.2 Varabelbeskrvelse Varabel-navn C Y Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 NumPers Varabelbeskrvelse Samlet årlgt forbrug af fødevarer, drkkevarer og husholdnngsartkler målt kr. Det defneres ud fra følgende numre forbrugsundersøgelsen: Den årlge ndkomst efter skat. Her nkluderes alle former for ndkomst, både lønndkomst, overførselsndkomst, børnecheck mv. Indkatorvarabel=1, hvs husstandens ndkomst <C1, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs husstandens ndkomst C1 <=y<c2, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs husstandens ndkomst C2 <=y<c3, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs husstandens ndkomst C3 <=y<c4, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs husstandens ndkomst y>c4, 0 ellers Antal personer husstanden Alder1 Alder på voksen person 1 Numborn DAlder1_29 DAlder1_3044 Dalder1_4559 Dalder1_60_ DVoksen2 Antal børn Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 1 er yngre end 30 år, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 1 er år gammel, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 1 er år gammel (referencegruppe), 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 1 er ældre end 59 år, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs der er to voksne hustanden, 0 ellers Alder2 Alder på voksen person 2 DAlder2_29 DAlder2_3044 Dalder2_4559 Dalder2_60_ DBorn Nborn_5 Nborn_611 Nborn_1217 Nborn_18_ Dejer Dudderhv Duddkort Duddml Duddlang Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 2 er yngre end 30 år, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 2 er år gammel, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 2 er år gammel (referencegruppe), 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs voksen person 2 er ældre end 59 år, 0 ellers Indkatorvarabel=1, hvs hjemmeboende børn husstanden, 0 ellers Antal hjemmeboende børn alderen 0-5 år Antal hjemmeboende børn alderen 6-11 år Antal hjemmeboende børn alderen år Antal hjemmeboende børn alderen 18 og ældre =1, hvs ejer af bolg, 0 ellers =1, hvs højeste gennemførte uddannelse er erhvervsfaglg, 0 ellers =1, hvs højeste gennemførte uddannelse husstanden er kort, 0 ellers =1, hvs højeste gennemførte uddannelse husstanden er mellemlang, 0 ellers =1, hvs højeste gennemførte uddannelse husstanden er lang, 0 ellers Y1-Y5 er funktoner af en række tærskelværder, C1-C4. Dsse er fastsat ud fra varatonen data. V fnder følgende percentler for den dsponble husstandsndkomst, se tabel Forbruget er grupperet henhold tl den såkaldte COICOP-nomenklatur. Se nummererngslste på 13

14 Tabel 3.3 Fordelng af dsponble husstandsndkomst Percentl Indkomstgrænse 1% % % % % % % % % Gennemsnt Std. Afv Observatoner Ud fra ovenstående fordelng er C1-C4 grænseværderne, der adskller Indkatorvarabelvarablene, valgt som angvet tabel 3.4. Tabel 3.4 Valgte grænseværder for ndkomstdummes grænseværd Interval % husstande C < C C C > De fem grupper, der kommer ud af de fre grænseværder, er kke lge store, og navnlg er der relatvt få husstande den laveste ndkomstgruppe (11%), men den laveste grænseværd på kr. dsponbel husstandsndkomst synes relatvt høj, og det vl måske sende et uhensgtsmæssgt sgnal om, at beregneren kke er tltænkt alle ndkomstgrupper, hvs den sættes endnu højere blot for mere præcst at få 20% hver af de fem grupper. Derudover er grænseværderne valgt som runde tal for kogntvt at gøre ndtastnngen mere smpel. 14

15 4 Modeller Der estmeres fre forskellge varanter af en forbrugsmodel. De fre modeller adskller sg prmært ved ændrnger den afhængge varabel, dvs. varablen, der måler forbruget. Derudover varerer de fre modeller også ldt forhold tl specfkatonen af de forklarende varable (men kke forhold tl hvad de forklarende varable grundlæggende måler, eksempelvs måles ndkomst alle fre modeller, men ndgår som Indkatorvarabelvarable model 1 og 2 og logartmsk model 3 og 4). De fre modelvaranter fremgår formalseret form nedenfor. Model 1 nkluderer nveauet af forbrug som den afhængge varabel. I model 2 og 3 ndgår forbruget logartmsk form, mens model 4 anvender forbrugstlbøjelgheden som afhængg varabel, det vl sge forbrugets andel forhold tl den samlede dsponble husstandsndkomst. Model 1 C = β + β Enlg β DAlder1_ 29 + β DAlder1_ β DAlder1_ 60 _ β DAlder2 _ 29 + β DAlder2 _ β DAlder2 _ 60 _ β Nborn _ 5 + β Nborn _ β Nborn _ β Nborn _18 _ β Y1 + β Y2 + β Y4 + β Y β Dejer + β Dudderhv + β Duddkort + β Duudml + β Dlang Model 2 ln C = β + β Enlg β DAlder1_ 29 + β DAlder1_ β DAlder1_ 60 _ β DAlder2 _ 29 + β DAlder2 _ β DAlder2 _ 60 _ β Nborn _ 5 + β Nborn _ β Nborn _ β Nborn _18 _ β Y1 + β Y2 + β Y4 + β Y β Dejer + β Dudderhv + β Duddkort + β Duudml + β Dlang Model 3 ln C = β + β Enlg 0 2 ( Y ) ( Alder Alder ) β ( ( Alder Alder ) ) + β max 1, 2 + max 1, β Nborn _ 5 + β Nborn _ β Nborn _ β Nborn _18 _ β ln + β (ln Y) β Dejer + β Dudderhv + β Duddkort + + β Duudml + β Dlang 2 15

16 Model 4 C Y = β + β Enlg ( Alder Alder ) β ( ( Alder Alder ) ) + β max 1, 2 + max 1, β Nborn _ 5 + β Nborn _ β Nborn _ β Nborn _18 _ ( Y ) + β ln + β (ln Y) β Dejer + β Dudderhv + β Duddkort + β Duudml + β Dlang Hvor 1,..., N = angver observatoner (husholdnnger) forbrugsundersøgelsen. Alle modeller estmeres med Ordnary Least Squares (OLS). Referencegrupperne er således valgt tl at være DAlder1_4559, DAlder2_4559, Y3 samt almen uddannelse (dvs. folkeskole eller gymnasal uddannelse som højeste fuldførte uddannelse). De medtagne forklarende varable skal fortolkes forhold tl den valgte referencegruppe. Valg af referencegruppe er arbtrært. Ved fx at vælge Y3 som reference model 1 og model 2 vl v forvente, at parameterestmaterne tl Y1 og Y2 vl have et negatvt fortegn, og at parameterestmaterne tl Y4 og Y5 vl have et postvt fortegn (men man kunne godt vælge en anden referencegruppe). 16

17 5 Prædktonsmodel 5.1 Metode Ud fra de estmerede forbrugsrelatoner, modellerne 1-4 skal der konstrueres en prædktonsmodel, som kan forudsge det forventede forbrug (målt kroner) for husholdnnger med gvne karakterstka, der lgger nden for kombnatonen af de varable, der ndgår de estmerede modeller. Ud over at prædktere det forventede forbrug beregnes der også konfdensntervaller for prædktonerne generelt for hele stkprøven samt for udvalgte kombnatoner af de forklarende varable. Dette gøres for at afklare, hvor skre (eller uskre) de forventede forbrugsnveauer er, herunder for hvlke kombnatoner af de forklarende varable, som ndgår modellerne, at de estmerede modeller gver meget uskre prædktoner. Det er også et formål at afklare, hvlken af de ovennævnte specfkatoner, 1-4, der gver de bedste/mest præcse prædktoner. Beregnngerne af forventet forbrug og konfdensntervaller for prædktonerne følger Wooldrdge (2009: ). Nogle få forhold ved dsse beregnnger skal nævnes her. Uskkerheden ved beregnnger af konfdensntervaller kan opdeles to: () Samplng error, som kommer af, at parameterestmaterne er estmerede. Denne fejlklde afhænger af stkprøvestørrelsen og mndskes ved øget stkprøvestørrelse, så denne klde tl uskkerhed vl forventelg være beskeden gvet stkprøvestørrelsen på husstande. () Varansen på fejlleddet, som afspejler varansen populatonen. Denne fejlklde er uafhængg af stkprøvestørrelsen og vl ofte domnere forhold tl samplngerror. Når v medtager varansen populatonen, tager v mplct højde for varansen uobserverede faktorer, der påvrker forbruget. Da modellerne 1-4 nkluderer relatvt få parametre (og kun bygger på en enkelt cross-secton observaton), må v forvente, at denne uskkerhed vl være ganske stor. Dette analyseres afsnt 5.3. Et andet forhold, der kort skal nævnes, er beregnngen af det forventede forbrug, når ln C er den afhængge varabel (dvs model 2 og 3). I dette tlfælde kan v kke nøjes med blot at beregne C exp(ln C ) =, det dette systematsk vl underestmere det forventede forbrug. I stedet omregnes tl det forventede forbrug ved at anvende formlen 2 C = exp(ln C ) exp( σ / 2), 2 ˆ σ er et estmat af varansen for fejlleddet fra populatonen, kaldet u. Denne korrekton hvor er mdlertd følsom over for afvgelser fra en underlggende antagelse om normaltet 17

18 fejlleddet. Derfor er der korrgeret for dette ved at estmere en såkaldt auxlary regresson. Udgangspunktet for denne ekstra regresson er C = exp(ln C ) α 0, α hvor 0 er den forventede værd af exp( u ). For at anvende denne tlgang skal α0 estmeres. Dette gøres her ved at anvende Wooldrdge (2009: 212) s formel (6.44), dvs. estmere følgende OLS uden et konstantled 1 n n 2 α ˆ ˆ = m mc = 1 = 1 hvor, mˆ beregnes ved at ndsætte de estmerede ˆβ -værder fra regressonen ln C = β + β x β x k k, så v opnår mˆ = exp(ln C ). Efterfølgende sammenlgnnger med de faktske forbrugsnveauer vste, at dette førte tl en (overraskende) stor ændrng, hvlket ndkerer, at normalfordelngsantagelsen kke holder dsse data. En omregnng er også relevant for model 4. Her beregnes først den forventede forbrugstlbøjelghed som efterfølgende multplceres med husholdnngens ndkomst. 5.2 Resultater Parameterestmaterne for de fre modeller er angvet tabel 5.1. Tabel 5.1 Parameterestmater fra OLS-beregnnger, model (1) (4) (1) (2) (3) (4) C_ lnc_ lnc_ C_Y Denlg *** *** *** *** (-4.27) (-6.60) (-7.83) (-6.46) DAlder1_ *** *** (-4.27) (-5.51) DAlder1_ (-0.15) (-1.05) DAlder1_60_ (-1.18) (-1.83) DAlder2_ *** (-3.75) (-1.45) DAlder2_ (-1.46) (-0.60) DAlder2_60_ (-1.37) (-0.10) 18

19 (1) (2) (3) (4) C_ lnc_ lnc_ C_Y Maxalder *** *** (7.40) (6.88) Maxalder^ *** *** (-6.95) (-6.67) Nborn_ * ** *** *** (2.30) (2.64) (4.17) (3.93) Nborn_ *** *** *** ** (3.89) (4.11) (4.34) (2.83) Nborn_ *** *** *** *** (6.49) (6.14) (6.23) (3.98) Nborn_18_ *** *** *** * (3.82) (4.22) (5.43) (2.07) Y (-1.85) (-1.82) Y (-1.04) (-1.16) Y *** *** (3.82) (3.63) Y *** *** (7.43) (6.95) lny_ * *** (-2.10) (-4.64) lny_ * *** (2.55) (4.28) Dejer * ** (2.34) (1.28) (1.58) (3.10) Duddkort (0.88) (0.71) (0.25) (1.13) Dudderhv (0.29) (1.61) (0.93) (1.71) Duddml ** ** ** ** (2.99) (3.22) (2.74) (3.28) Duddlang ** *** *** *** (2.85) (3.57) (3.36) (3.43) Constant *** *** *** *** (12.25) (157.96) (4.66) (5.00) N t statstk parentes. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < Referencegruppen for uddannelse er almen uddannelse, som nkluderer kke-kompetencegvende uddannelse nklusve folkeskolen samt gymnasale uddannelser. Referencegruppen for DAlder er aldersgruppen 45-59, mens referencegruppen for Y1-Y5 er Y3. Resultaterne vser generelt de forventede fortegn og forventede sgnfkansnveauer. Indkatorvarabelvarablen for enlg (Denlg) er negatv og sgnfkant på 1%-nveau (dvs. meget sgnfkant) alle fre modeller. Model 1 vser, at enlge, alt andet lge, bruger ca kr. mndre om året på de udvalgte varer sammenlgnet med kke-enlge. 19

20 Alder ndgår på forskellg vs de fre modeller. I model 1 og 2 medtages tre Indkatorvarabelvarable for person 1, og de tlfælde hvor der er mere end én voksen husstanden, medtages alderen for person 2 også. Referencegruppen er årge, og det er derfor kke overraskende, at forbruget for den yngste aldersgruppe, personer yngre end 30 år, er sgnfkant lavere end for referencegruppen. Dette gælder både for person 1- og person 2- estmaterne. De øvrge aldersgrupper er kke sgnfkant forskellge fra referencegruppen. I model 3 og 4 nkluderes stedet alderen for den person husstanden, der har den højeste alder og denne alder kvadreret (kaldet maxalder og maxalder2). Det leder tl meget sgnfkante parameterestmater, der vser, at forbruget stger med alderen, men med en aftagende grad. Toppunktet beregnes tl 111 henholdsvs 112 år, hvlket betyder, at forbruget er stgende med alderen nden for observatonsområdet. Antallet af hjemmeboende børn vl forventelgt have en meget stor betydnng for en husstands forbrug af daglgvarer, og denne forventnng bekræftes da også af parameterestmaterne for alle fre modeller. Forbruget er kr. højere pr. år (model 1) for hvert barn afhænggt af barnets alder. For modellerne 1, 2 og 4 fndes, at et barn alderen har den største betydnng for forbruget, mens model 3 fnder børn over 17 øger forbruget mest, alt andet lge. Samtlge parameterestmater for hjemmeboende børn er sgnfkante, og de fleste er sgnfkante på 1%-nveau. Husstandsndkomsten er lgeledes stærkt korreleret med forbruget. De fre modeller varerer, med hensyn tl hvordan husstandsndkomsten ndgår. I model 1 og 2 ndgår fre dummes som evalueres forhold tl referencendkomsten Y3, dvs. husstande der har dsponbel ndkomst. Parameterestmaterne for både model 1 og 2 vser, at ndkomstnveauer der lgger lavere end referencegruppens kke har et sgnfkant lavere forbrug. Dette er konsstent med, at mange daglgdagsvarer kan opfattes som nødvendge forbrugsgoder, der nok kan substtueres med bllgere produkter, men mange tlfælde kke fravælges helt. Bemærk også, at parameterestmaterne for Y1 og Y2 er negatve, og Y1 er sgnfkant lavere hvs man anvender et 10%-sgnfkansnveau. Husstande med dsponble ndkomster, der er højere end referencegruppen (Y4= og Y5 > ), har sgnfkant højere forbrug, selv om stgnngen kke er lge så markant som forskellen dsponbel ndkomst. Dette kan formentlg gen tl dels tlskrves, at v her ser på daglgvareforbruget, som høj grad adskller sg ved substtuton mellem produkter forskellge prsklasser. I modellerne 3 og 4 bekræftes ovenstående fortolknng. I dsse modeller ndgår forbrugstlbøjelgheden som den afhængge varabel, og v fnder, at både ln Y og (ln Y ) 2 er yderst sgnfkante. Dette bekræfter resultater fra ltteraturen på området, fx Banks et al. (1997), om at Engel-kurver bør nkludere et kvadratsk led, således at man tllader Engel curvature. V genfnder her det klassske Engel-resultat, at forbrugstlbøjelgheden er faldende med ndkomsten. Dette er konsstent med Engel s lov om, at lavndkomstfamler anvender en større budgetandel på fødevarer. Modellerne nkluderer også en ndkatorvarabel for, om personen bor ejerbolg eller kke. I modellerne 1 og 4 kommer parameterestmatet for denne varabel ud sgnfkant, mens den er nsgnfkant for model 2 og 3. Insgnfkansen skyldes nok tl dels, at ejerbolg også er 20

21 korreleret med ndkomst og uddannelse. Varablen vl desuden opsamle noget af den geografske varaton, som kke ellers opfanges dsse modeller. Sluttelgt er uddannelse nkluderet. Alle fre modeller nkluderer fre Indkatorvarabelvarable, der opfanger forskellge uddannelsesnveauer. For hver husholdnng medtages kun den højeste fuldførte uddannelse nden for hver husholdnng. Da samboende ofte vl have nogenlunde samme uddannelsesnveau kan parameterestmaterne således kke drekte fortolkes som øget forbrug som følge af uddannelse. Dsse parameterestmater skal øvrgt fortolkes forhold tl referencegruppen, som er det laveste uddannelsesnveau, dvs. uddannelse på grundnveau (folkeskole) nklusve gymnasalt nveau. Ikke mndre end 30% af stkprøvens husholdnnger angver erhvervsrettet uddannelse som husholdnngens højeste uddannelsesnveau, og derfor medtages en særsklt Indkatorvarabelvarabel for denne gruppe. Resultaterne er enslydende på tværs af de fre modeller. Husholdnnger med (mnmum) én person, der har taget en mellemlang eller lang vderegående uddannelse, har et sgnfkant højere forbrug af de udvalgte daglgvarer også når der er taget højde for ndkomst samt de øvrge varable nkluderet modellerne. 5.3 Prædkton og uskkerhedsanalyse I dette afsnt beskrves modellernes prædkton af forbrugsnveauet samt de konfdensntervaller, der knytter sg tl det forventede forbrug. Tabel 5.2 Forventet forbrug af udvalgte varer (målt kr/år) og 95% prædktonskonfdensnterval, model 1-4 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Faktsk gennemsntlgt forbrug Modelprædkterede Forskel (faktsk-prædkterede) Nedre grænse for prædktonskonfdensnterval Øvre grænse for prædktonskonfdensnterval R2 0,4599 0,5304 0,5245 0,3854 Resultaterne tabel 5.2 er baseret på et gennemsnt over ndvduelle prædktoner. Det fremgår, at alle fre modeller rammer gennemsntlge forbrug ganske pænt, hvlket kke er overraskende for en OLS-regresson baseret på cross-secton data. Forklarngsgraden er størst for model 2 og 3, hvlket også er forventelgt, da varatonen data mndskes, når v anvender en log-lneær model. Det fremgår også, at 95% konfdensntervallerne for alle fre modeller endog er meget brede. Det skyldes altovervejende varansen på fejlleddet, dvs. varansen populatonen, som mplct tager højde for varansen uobserverede faktorer, der påvrker forbruget. Da modellerne 1-4 nkluderer relatvt få parametre (og kun bygger på en enkelt cross-secton observaton) får v som forventet, at denne uskkerhed er ganske stor. Hvs v kun ser på prædktonskonfdensntervallerne for den gvne sample, får v konfdensntervaller nden for nogle få 21

22 tusnde fra den forventede værd. Men dsse n-sample konfdensntervaller er kke de relevante, når v som her ønsker at udbrede brugen af estmaterne tl befolknngen generelt. Varansen populatonen ndgår også beregnngerne af forventet værd og konfdensnterval for forskellge typer af personkarakterstka. Tabel 5.3 Eksempler på konfdensberegnnger for konkrete personkarakterstka Type 1 Type 2 Ikke enlg Ikke enlg Ældre end 29 Ældre end 29 Ét barn ( aldergruppen 18+) Ét barn ( aldergruppen 18+) Indkomstgruppe 3 (Y3=1) Indkomstgruppe 3 (varerer over alle fem grupper) Ejerbolg Ejerbolg Uddannelse (varerer over alle fem grupper) Erhvervsuddannelse (Dudderhv=1) Tabel 5.4 Forventet forbrug af udvalgte varer (målt kr./år) og 95% konfdensntervaller for Type 1 Uddannelse Model 1 Almen Kort vderegående Erhvervsrettet Mellem vderegående Lang vderegående Faktsk gennemsntlgt forbrug Modelprædkterede Forskel (faktsk-prædkterede) Modelafvgelse procent 18% 0% -3% -21% -25% Nedre grænse for prædktonskonfdensnterval Øvre grænse for prædktonskonfdensnterval Model 2 Faktsk gennemsntlgt forbrug Modelprædkterede Forskel (faktsk-prædkterede) Modelafvgelse procent 11% -7% -3% -22% -27% Nedre grænse for prædktonskonfdensnterval Øvre grænse for prædktonskonfdensnterval Model 3 Faktsk gennemsntlgt forbrug Modelprædkterede Forskel (faktsk-prædkterede) Modelafvgelse procent 12% -3% 0% -21% -24% Nedre grænse for prædktonskonfdensnterval Øvre grænse for prædktonskonfdensnterval Model 4 Faktsk gennemsntlgt forbrug Modelprædkterede Forskel (faktsk-prædkterede) Modelafvgelse procent 13% 4% 4% -17% -23% Nedre grænse for prædktonskonfdensnterval Øvre grænse for prædktonskonfdensnterval

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Løn, arbejdstimer og personalegoder

Løn, arbejdstimer og personalegoder Nicolai Kristensen Løn, arbejdstimer og personalegoder En analyse blandt medlemmer af FOA og BUPL Publikationen Løn, arbejdstimer og personalegoder En analyse blandt medlemmer af FOA og BUPL kan downloades

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Martin Rasmussen Social integration og marginalisering Arbejdspapir 1:2004 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Læs mere