Publikationen kan købes i boghandelen eller hos. STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen kan købes i boghandelen eller hos. STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K"

Transkript

1

2 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103,1009 København K ISBN (bd. 1-2) Schultz Grafisk A/S In bet

3 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3.1. Bilag 3.2. Bilag 3.3. Bilag 3.4. Bilag 3.5. Bilag 4 Bilag 5 Beskrivelse af de nuværende fredstidskatastrofeberedskaber Beskrivelse af de nuværende krigstidsberedskaber Katastrofeberedskab i Sverige Redningsuddannelser i Sverige Sammenlægning af brandvæsen og civilforsvar i Sverige Katastrofeberedskab i Vesttyskland Katastrofeberedskab i Holland Analyse af et fremtidigt katastrofeberedskab Udtalelser fra berørte organisationer, myndigheder m.v.

4

5 Bilag 1 August 1991 BESKRIVELSE AF DE NUVÆRENDE FREDSTIDSKATASTROFEBEREDSKABER. De eksisterende beredskaber mod fredstidsulykker og -katastrofer er i princippet bygget op efter en model, hvor brandvæsenet har ansvaret for bekæmpelse af brande (eksplosioner og farlige stoffer) og politiet for opretholdelse af ro og orden. Ansvaret for de øvrige beredskabsopgaver er som udgangspunkt placeret således, at beredskabsopgaven ligger i naturlig forlængelse af den pågældende myndigheds ordinære opgave. Beredskaberne har udviklet sig i takt med de nye opgaver, som den teknologiske og øvrige samfundsudvikling har resulteret i f.eks. etableringen af atomkraftværker, virksomheder, der anvender farlige stoffer i deres produktionsprocesser og lokaliseringsmønstret med øget behov for transport af mennesker og varer med deraf følgende øget belastning og krav til transportsektoren. De nye beredskabsopgaver er enten blevet placeret hos de myndigheder, som har ansvaret for opgaver, som beredskabet er en naturlig udløber af - eksempelvis kan nævnes Miljøstyrelsen og dens ansvar for bekæmpelse af havforurening - eller hos eksisterende gamle væsner/myndigheder, der traditionelt har løst opgaver af lignende karakter eller opgaver, som ofte vil forekomme sammen med nye beredskabsopgaver - som eksempel kan nævnes placeringen af beredskabet mod uheld med farlige stoffer på landjorden hos brandvæsnerne. Når det beskrevne system kan være vanskeligt at få øje på, så hænger det bl.a. sammen med det forhold, at det er vanskeligt at afgøre, hvilke beredskabsopgaver, der er en naturlig udløber af en myndigheds ordinære opgave, og hvilke beredskabsopgaver, der hører naturligt sammen med andre beredskabsopgaver. Forholdet

6 2 kompliceres yderligere af, at den myndighed, der har ansvaret for en beredskabsopgave, ofte løser den ved hjælp af andre myndigheders personel og materiel. Som eksempel kan igen nævnes Miljøstyrelsens havforureningsberedskab, hvor rensningsopgaverne primært udføres af civilforsvarskorpset og søværnet under Miljøstyrelsens ledelse og med Miljøstyrelsens materiel (der til dels er placeret på CF-korpsets kaserner). BRANDBEREDSKAB Opgaver Formålet med brandberedskabet er at slukke brande samt at redde mennesker, dyr og værdier. I henhold til brandlovens 1 påhviler det enhver primærkommune at opretholde et brandvæsen, som inden for kommunens grænser er i stand til at yde et forsvarligt rednings- og slukningsarbejde. Alarmering Brandvæsenet alarmeres ved at ringe 000 via det offentlige telefonnet til alarmeringscentralerne, som landet over er placeret på en række større døgnbemandede politistationer. Dog er alarmeringscentralen for det Storkøbenhavnske område (København og Frederiksberg kommuner, Københavns amt samt dele af Frederiksborg amt) placeret på Hovedbrandstationen i København. Opbygning I det primære brandberedskab indgår: - De kommunale brandvæsner - Falcks Redningskorps A/S - Civilforsvarskorpset - De frivillige brandværn - Politiet

7 3 Primærkommunernes forpligtelse til at opretholde et forsvarligt brandvæsen kan gennemføres ved, at kommunen enten opretter eget brandvæsen eller, i medfør af brandlovens S 6 med et andet kommunalt eller privat brandvæsen eller med Civilforsvarsstyrelsen/CF-korpset indgår en aftale om, at den pågældende organisation, som entreprenør udfører rednings- og slukningsarbejdet ved brand i kommunen. 173 (i 1991) af landets primærkommuner har i medfør af denne paragraf i brandloven indgået kontrakt med Falcks Redningskorps A/S om brandslukning. 94 primærkommuner har eget kommunalt brandvæsen eller har indgået aftale med et andet kommunalt brandvæsen om brandslukning. I 10 kommuner varetages brandvæsnet af et kommunalt brandvæsen i samarbejde med Falcks Redningskorps A/S. 4 kommuner på Bornholm har indgået en aftale med Civilforsvarskorpset om brandslukning, medens brandslukningen i Sønderjylland overvejende varetages af frivillige brandværn. Det drejer sig om 21 kommuner. Landets brandvæsner er fordelt på 225 brandstationer, hvoraf hovedparten (187) er bemandet med deltidsansatte brandfolk. 21 stationer bemandes med heltidsansatte, medens 17 bemandes med både deltids- og heltidsansatte brandfolk. Første indsatsberedskab, som består af et slukningstog (2-3 køretøjer bemandet med en holdleder og mindst 5 mand), skal afgå fra brandstationen senest 5 min. efter alarmeringen. Såfremt første indsatsberedskab ikke er tilstrækkeligt til at bekæmpe den pågældende brand, skal den ansvarlige på brandstedet tilkalde yderligere assistance fra eget brandvæsen, et nabobrandvæsen (andet kommunalt eller privat brandvæsen eller CF-korpsets udrykningsvagt), og såfremt denne styrke heller ikke er tilstrækkelig til at bekæmpe branden, tilkaldes supplerende styrker fra Civilforsvarskorpset. Den døgnbemandede udrykningsvagt på hver af CF-korpsets kaserner består af 2 befalingsmænd og 14 menige.

8 4 CF-korpset skal i henhold til civilforsvarslovens S 1/ stk. 2, i fredstid yde bistand i katastrofetilfælde og under andre forhold, der gør offentlig indgriben nødvendig. Civilforsvarskorpset honorerer ligesom øvrige dele af det beskrevne brandberedskab kravet om udrykning inden for 5 min., men afstanden til brandstedet vil ofte være længere, idet Civilforsvarskorpsets 6 udrykningspligtige afdelinger har en stor geografisk spredning. Kasernerne er beliggende i Thisted, Herning, Haderslev, Hillerød, Næstved og Allinge. Endelig kan der rekvireres assistance fra det kommunale civilforsvar (S 18, stk. 2-kommuner) - dvs. kommuner med bymæssig bebyggelse - eller fra det militære forsvar. Disse muligheder anvendes meget sjældent, og kun når alle de andre beskrevne muligheder er udtømte. I forbindelse med brande har politiet, jfr. retsplejelovens S 108 og brandlovens S 23, ansvaret for opretholdelse af ro og orden samt for at træffe alle de for den offentlige sikkerhed nødvendige foranstaltninger, herunder eventuel afspærring, alarmering og evakuering af befolkningen. Samarbejde, ledelse og kompetence Ledelsen i forbindelse med en brand kan inddeles i henholdsvis den tekniske indsatsledelse og den koordinerende ledelse. Den tekniske indsatsledelse - der drejer sig om ledelsen af selve indsatsen - varetages af brandinspektøren eller dennes stedfortræder, jfr. brandlovens S 22. Brandinspektøren udøver ledelsen gennem holdlederne for de fremmødte styrker. Det er brandinspektøren, der træffer beslutning om behovet for at tilkalde assistance. Den samlede indsats - uden for selve indsatsstedet ved større ulykker, der ikke har karakter af områdeskader - koordineres af politiet, jfr. retsplejelovens S 108, ligesom politiet forestår afspærring omkring brandstedet og informerer pressen og pårørende.

9 5 Ressourcer Personale Det primære brandberedskab (brandlovens 1). På landsplan er der ca fuldtidsansatte (januar 1991) brandmænd (heraf ca kommunale og 350 ved Falck) og ca deltidsansatte, (heraf kommunale og ved Falck), samt frivillige i de sønderjyske brandværn. Civi1forsvarskorpset. Hver af de 6 kaserner med udrykningsvagt har 14 menige og 2 befalingsmænd i 5-minutters beredskab. På landsplan kan CFkorpset indsætte ca. 650 værnepligtige, idet hver af CF-korpsets 6 kaserner med udrykningsvagt til stadighed har ca. 130 værnepligtige til uddannelse. Hver kaserne råder desuden over ca. 18 værnepligtige befalingsmænd, hvorved den samlede styrke, CFkorpset vil kunne mønstre, udgør ca. 750 mand incl. førere af mandskabet. Kommunalt civilforsvar Det kommunale civilforsvar vil på landsplan kunne indsætte ca fastansatte og frivillige samt et antal K-værnepligtige, som frivilligt har indgået aftale om at indgå i det fredsmæssige beredskab. Politi Politiets døgnbemandede politistationer fungerer som alarmeringscentraler bortset fra i det storkøbenhavnske område. Politistyrken er på ca polititjenestemænd. Herudover han politiet i særlige katastrofetilfælde indsætte et antal frivillige med kontrakt fra politiets CF-ordenskorps.

10 6 Materiel. Den enkelte primærkommunes brandberedskab er dimensioneret i forhold til kommunens indbyggertal. Brandberedskabet opgøres i antal slukningstog, som består af 2-3 køretøjer, hvoraf det ene er en automobilsprøjte. På landsplan findes der 311 slukningstog, heraf råder Falck over 144 (januar 1991). Civil forsvarskorpset. I det umiddelbare udrykningsberedskab indgår ved hver CFkaserne en automobilsprøjte, en slangegruppevogn og en pionervogn. Hver afdeling råder over to slukningstog. Herudover råder CF-korpset over store mængder supplerende slukningsmateriel, skumslukningsudstyr, tankvogne, pumper, slanger m.v. Aktivitet i 1988 og 1989 I 1989 var der brande og i 1990 var der Civilforsvarskorpset blev i 1989 tilkaldt til assistance i 91 tilfælde af brand og i 1990 til 90 tilfælde af brand. Inden for rammerne af kontrakten med de Bornholmske kommuner er Bornholmske CF-kolonne rykket ud til 33 brande i Politiet foretog i 1989 i alt udrykninger til brandundersøgelser. Uddannelsen Det primære brandberedskab (Dette afsnit efterfølges af en mere detaljeret beskrivelse af branduddannelserne m.v.). Uddannelseskravene til det primære brandberedskab fremgår af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 29. september 1988 om uddannelse af brandvæsnernes personale.

11 7 Uddannelsen af menigt brandmandskab består af et obligatorisk grundkursus, som skal gennemgås forud for eller umiddelbart efter ansættelsen som brandmand. Dette kursus kan suppleres af et eller flere suppleringskurser efter Statens Brandinspektions bestemmelser, såsom pumpe- og stigekursus, kursus i brug af trykluftapparater og kursus i indsats ved uheld med farlige stoffer. Tidligst et år efter ansættelsen skal det menige brandmandskab gennemgå brandmandskursus, og holdledere skal herefter gennemgå befalingsmandskursus. Holdlederne, som indgår i indsatsledervagten, skal tillige gennemgå et indsatslederkursus. Brandinspektøren skal foruden befalingsmandskursus gennemgå brandinspektørkursus. Grundkursus, suppleringskursus og brandmandskursus gennemføres lokalt efter forskrifter udsendt af Statens Brandinspektion. Uddannelserne kan enten foregå i den enkelte kommunes brandvæsen eller som lokal fællesuddannelse, dvs., at flere kommunale brandvæsner afvikler uddannelsen sammen. Udgifterne til disse uddannelser afholdes af vedkommende kommune eller private brandvæsen (Falck). Befalingsmandskursus finder sted ved Statens Brandskole i Virum, Civilforsvarets tekniske Skole i Tinglev og Århus Civilforsvar, Brandskolen. Brandinspektørkursus og indsatslederkursus afholdes ved Statens Brandskole i Virum. Kursusudgifterne afholdes af staten, medens udgifterne til ophold, forplejning, rejseudgifter og løn under uddannelse i alle tilfælde afholdes af vedkommende kommune eller private brandvæsen (Falck). Udover de ovenfor nævnte uddannelser skal personale, der indgår i brandberedskabet i kommunerne hvert år deltage i mindst 12 øvelser af mindst 2 timers varighed. Udgifterne hertil afholdes af vedkommende kommune eller private brandvæsen. Brandvæsnets uddannelsessystem fremgår af nedenstående figur. Københavns brandvæsen forestår uddannelsen af egne brandmænd. Uddannelsen er generelt længere og mere omfattende end den ovenfor beskrevne uddannelse.

12

13 9 Civilforsvarskorpset CF-korpset har sit eget uddannelsessystem for såvel menige som befalingsmænd. Uddannelsesforløbet for menige og værnepligtige befalingsmænd (delingsførere) består af en 2 måneders grunduddannelse, hvor de værnepligtige indgår som hjælpere i udrykningsvagten samt 4 måneders funktionsuddannelse i f. eks. brand- og redningstjeneste, herunder deltagelse i øvelser. Uddannelsesforløbet er skitseret i nedenstående figur. Lederuddannelsen af faste befalingsmænd (tjenestemænd) i CFkorpset foregår på Civilforsvarskorpsets Befalingsmandsskole. Befalingsmandsgrunduddannelsen, der varer 30 måneder (2 1/2 år) omfatter bl.a. 200 timers brandtjeneste (slukningsteknik, brandtjeneste, indsatsledertjeneste, røgdykkertjeneste m.v.) og omfatter befalingsmandskurset på Statens Brandskole.

14 10 Politiet Den teoretiske uddannelse af politifolk foregår på Politiskolen og på regionale vedligeholdelseskurser. Grunduddannelsen indledes med et 8 måneders teoretisk kursus på Politiskolen, 11 måneders praktisk uddannelse i en af de Storkøbenhavnske politikredse, og endnu et 8 måneders teoretisk kursus på Politiskolen. (Kurset afsluttes med eksamen). Herefter indføres praktisk tjeneste på en politistation og sluttelig 9 måneders tjeneste i Københavns Politis beredskabsafdeling. På politiskolen indgår ca. 200 timers beredskabsundervisning om blandt andet polititaktik, førstehjælp, og brandbekæmpelse. Videreuddannelse af "menige" ordenspolititjenestemænd består af et 2 ugers vedligeholdelseskursus på Politiskolen og tilbud om specialkurser bl.a. om transport af farlige stoffer, miljøsager, sekretariats- og anklagevirksomhed. Regionalt afholdes der med 3-5 års interval 1 uges vedligeholdelseskursus for "menige" ordens- og kriminalpolitifolk og taktiske vedligeholdelseskurser for mellemledere. Lederuddannelsen er opdelt i 3 moduler - forberedende lederkursus, taktisk lederkursus og lederkursus I-II. Ud over det interne uddannelsesforløb gennemgår en række politimænd særlige kurser inden for civilforsvaret og forsvaret, herunder hjemmeværnet. Disse kurser retter sig primært mod løsning af politiets krigsmæssige opgaver.

15 11 REDNINGS- OG AMBULANCEBEREDSKAB Opgaver Formålet med redningsberedskabet er at befri fastklemte eller indespærrede samt give livreddende førstehjælp, indtil lægelig behandling kan iværksættes. Ambulanceberedskabets opgave er at transportere akut syge og tilskadekomne til behandling på et sygehus- Redningsberedskabet arbejder snævert sammen med ambulanceberedskabet - og ofte med indsats af det samme personel og de samme ressourcer. Derfor er beredskaberne beskrevet under ét. Alarmering Redningsberedskabet alarmeres som brandberedskabet ved at kalde 000 over det offentlige telefonnet. Opbygning Rednings- og ambulanceberedskabet består af: - Brandvæsnernes redningstjeneste - Falcks Redningskorps - Civilforsvarskorpset - Politiet I henhold til brandlovens S 1 har enhver kommune ansvaret for at opretholde et brandvæsen, som kan yde et forsvarligt sluknings- og redningsarbejde. Som led i amtskommunernes ansvar for sygehusvæsnet indgår ifølge sygehuslovens S forpligtelsen til vederlagsfrit at transportere syge og tilskadekomne til sygehus. Falcks Redningskorps varetager på entreprenørbasis hovedparten af landets ambulanceberedskaber. København og Frederiksberg har dog kommunalt ambulanceberedskab. Gentofte og Roskilde kommuner har ambulanceberedskab efter aftale med henholdsvis København og Roskilde amter.

16 12 I henhold til Civilforsvarslovens S 1# stk. 2, skal civilforsvaret i fredstid yde bistand i katastrofetilfælde, og i kraft heraf indgår civilforsvarskorpset i redningsberedskabet. Endvidere er det fastlagt, at kommuner med bymæssig bebyggede områder (S 18, stk. 2-kommuner) skal have en redningstjeneste, hvis primære funktion er indsats i krigstilfælde. Der findes ingen regler for redningstjenesternes dimensionering og materiel. Politiets opgaver og ressourcer i rednings- og ambulanceberedskabet er identiske med dem, der er beskrevet i afsnittet om brandberedskabet. Samarbejde, ledelse og kompetence Den tekniske ledelse af redningstjenesten varetages af brandinspektøren ved brand, eksplosion, uheld med farlige stoffer, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands og skibsulykker ved kaj. Ledelsesforholdet er fastlagt i instruks for brandinspektører. Den samlede indsats - uden for selve indsatsstedet ved større ulykker, der ikke har karakter af områdeskader - koordineres af politiet, jfr. retsplejelovens S 108, ligesom politiet forestår afspærring omkring skadestedet og informerer pressen og pårørende. Ved mindre ulykker, hvor der udelukkende er tilkaldt ambulancer, forestår ambulanceberedskabet (dvs. i hovedparten af landet Falck Redningskorps) alene indsatsen. Ressourcer På landsplan er der 144 ambulancestationer - heraf er de 129 Falck-stationer. Der findes i alt 564 ambulanceberedskaber. CF-korpset har 6 kaserner med udrykningspligt, hvor der forefindes store mængder avanceret let og tungt redningsudstyr.

17 13 Personale Da såvel de kommunale og private brandvaeseners (Falck) redningstjeneste som CF-korpsets er en integreret del af brandberedskabet henvises til afsnittet om brandberedskabet. Materiel Falck råder over 536 ambulancer (pr ) samt et større antal sygetransport- og redningsvogne. De kommunale brandvæsner råder over: København: Frederiksberg: Gentofte: Roskilde: 12 ambulancer 2 ambulander 7 ambulancer 7 ambulancer Uddannelse Som led i uddannelsen til brandmand indgår uddannelse i redning, jfr. afsnittet om uddannelse. Personalet i Falcks Redningskorps uddannes i redning på Landtransportskolen. Redningstjeneste bestående af "katastrofeførstehjælp", "betjening af redningsmateriel", "arbejde på skadested" samt "transport af tilskadekomne" indgår i grunduddannelsen af værnepligtige i civilforsvaret. Herudover indgår der i funktionsuddannelsen undervisning i "samarbejde i redning". Lederuddannelsen i brandvæsnerne og i civilforsvaret omfatter "ledelse i redning". Assistancer I 1989 udførte det akutte ambulanceberedskab i København udrykninger. Gentofte udførte 3849 udrykninger og Roskilde kørsler. Falcks Redningskorps udførte udrykninger i

18 14 BEREDSKABET FOR UHELD MED FARLIGE STOFFER PÅ LANDJORDEN. Opgaver Formålet med beredskabet er indsats ved uheld med farlige stoffer på landjorden. (Ved uheld med farlige stoffer til søs henvises til Sø- og Flyredningsberedskabet). Ved farlige stoffer forstås i denne sammenhæng flydende, luftformige eller faste stoffer, der i den konkrete situation er til fare for omgivelserne, f.eks. miljøet eller færdselssikkerheden. Ved uheld forstås ethvert spild eller udslip af farligt stof i forbindelse med fremstilling, opbevaring, transport eller anvendelse af det pågældende stof. Alarmering Brandvæsenet, der varetager indsatsen, alarmeres ved at ringe 000 via det offentlige telefonnet. Der henvises i øvrigt til afsnittet vedrørende alarmering af brandberedskabet. Opbygning I indsatsberedskabet indgår: - De kommunale brandvæsener. - Falcks Redningskorps A/S. - Civilforsvarskorpset. - De frivillige brandværn. - Politiet. Beredskabet er fastlagt i samarbejde mellem Statens Brandinspektion, Civilforsvarsstyrelsen, Falcks Redningskorps A/S og Miljøstyrelsen, jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 8/74. (Vejledningen er for tiden under revision i Justitsministeriet).

19 15 Indsatsberedskabet ved uheld med farlige stoffer er opbygget i 3 trin: Trin 1 findes på alle landets brandstationer. Det omfatter en automobilsprøjte, suppleret med lettere opsamlings- og tætningsmateriel samt personlig udrustning for mandskabet. Trin 2 findes på ca. 50 brandstationer og Civilforsvarskorpsets 6 kaserner, geografisk fordelt over hele landet. Trin 2 omfatter en automobilsprøjte samt sværere opsamlings- og tætningsmateriel, forskelligt specialudstyr og personlig udrustning for mandskabet. Trin 3 findes på Civilforsvarets kaserner og omfatter fortrinsvis tungt specialudstyr. Med hensyn til antallet af brandstationer og Civilforsvarskorpsets kaserner henvises til afsnittet om brandberedskabet. Ved melding om uheld med farlige stoffer skal der fra nærmeste brandstation som minimum afsendes Trin 1 bemandet med en holdleder og 5 mand samt vagthavende indsatsleder. Såfremt indsatslederen skønner, at Trin 1 beredskabet ikke er i stand til at løse opgaven, skal Trin 2 og eventuelt Trin 3 tilkaldes. Til brug for indsatsen er indsatslederen i besiddelse af nødvendigt informationsmateriale, udarbejdet af Statens Brandinspektion, beregnet til indsats i forbindelse med de normalt forekommende uheld. Ved større uheld eller ved uheld med farlige stoffer, der ikke er omhandlet af det af brandinspektionen udarbejdede materiale, kan indsatslederen henvende sig til Kemikalieberedskabsvagten, der bemandet med personel fra Statens Brandinspektion og Civilforsvarsstyrelsens Analytisk-kemiske Laboratorium. Laboratoriet stiller endvidere faciliteter og eksperter til rådighed for indsatslederen i fornødent omfang. Der henvises til afsnittet om rådgivningsberedskabet. Endelig kan oplysninger om stoffers farlighed fås hos en række offentlige myndigheder, som f.eks. Giftinformationscentralen på Rigshospitalet, Arbejdsmedicinsk Klinik.

20 16 Samarbejde, ledelse og kompetence Ledelsen i forbindelse med uheld med farlige stoffer på landjorden svarer til ledelsesforholdene ved brandberedskabet, hvorfor der henvises til afsnittet herom. Det er således brandinspektøren eller dennes stedfortræder, der varetager den tekniske indsatsledelse. Uddannelse Såvel brandmænd som civilforsvarspersonel og politi gennemgår en uddannelse i indsats ved uheld med farlige stoffer. Uddannelsen af personalet i brandvæsenet i indsats ved uheld med farlige stoffer indgår som led i den brandmæssige uddannelse. Indsatslederne gennemgår et særligt indsatslederkursus. Værnepligtige i CF-korpset undervises i forureningsberedskab, herunder olie- og kemikalieberedskab, særlige farer på skadestedet, personlig beskyttelse m.v. Befalingsmændene gennemgår den tidligere omtalte udrykningsvagtuddannelse, som bl.a. omfatter kursus om uheld med farlige stoffer. Ressourcer Der henvises til afsnittet med beskrivelse af brandberedskabets ressourcer. Derudover indgår som oven for nævnt Kemikaiieberedskabsvagten samt Civilforsvarsstyrelsens Analytisk-Kemiske laboratorium i beredskabet ved uheld med farlige stoffer. Der rådes over udstyr og ekspertise til udtagning og identifikation af prøver. Aktiviteter Antallet af uheld med farlige stoffer, hvor brandvæsenet blev tilkaldt, var i og i Heraf blev Civilforsvarskorpset tilkaldt i henholdsvis 17 og 29 tilfælde.

21 17 NUKLEART BEREDSKAB Opgaver Formålet med det nukleare beredskab er at opretholde en daglig overvågning for at kunne erkende - eller modtage varsling om - atomkraftulykker samt at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af befolkningen i tilfælde af radioaktivt udslip. Alarmering Radiotjenesten på Politigården i København er på døgnbasis internationalt kontaktpunkt og alarmcentral for det nukleare beredskab. Civilforsvarsstyrelsen har en døgnvagtordning med en vagthavende beredskabsleder. Alarm meddeles til Civilforsvarsstyrelsens vagthavende beredskabsleder via Radiotjenesten på Politigården. Civilforsvarsstyrelsens vagthavende beredskabsleder træffer beslutning om aktivering af beredskabet. Opbygning Efter kgl. resolution af 13. november 1987 har Indenrigsministeriet ansvaret for atomberedskabet. Civilforsvarsstyrelsen har ansvaret for at udarbejde en nuklear beredskabsplan. Det nukleare beredskab bygger i overvejende grad på de beredskaber, der allerede er opbygget til indsats i tilfælde af katastrofer i fredstid. Organiseringen af det nukleare beredskab fremgår af nedenstående figur.

22 18

23 19 Samarbejde, ledelse og kompetence Civilforsvarsstyrelsen forestår ledelsen af atomberedskabet under ansvar over for Indenrigsministeriet. Civilforsvarsstyrelsen varetager ansvaret for den operative og den koordinerende ledelse. Ved aktivering af beredskabet etableres en central beredskabsledelse, der udover Civilforsvarsstyrelsen består af repræsentanter fra Rigspolitichefen, Forsvarskommandoen, Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne) samt Danmarks Meterologiske Institut. Der knyttes endvidere journalistiske medarbejdere fra Danmarks Radios Nyheds- og aktualitetsafdeling og Ritzaus Bureau til beredskabsledelsen. Den centrale beredskabsledelse er i hovedsagen besluttende og koordinerende med hensyn til, at varsling og gennemførelse af de eventuelt nødvendige og tilstrækkelige beskyttelses- og kontrolforanstaltninger iværksættes rettidigt og på hensigtsmæssig måde. Beredskabsledelsen varetager endvidere informationsvirksomheden over for befolkningen samt danske og udenlandske myndigheder. Til daglig overvågning af dansk område mod radioaktiv forurening har Civilforsvarsstyrelsen etableret et permanent målesystem med 11 målestationer, jævnt fordelt over hele landet. Måleresultaterne rapporteres automatisk én gang i timen til Forskningscenter Risø, hvor de databehandles. Alarm meddeles gennem politiets radiotjeneste til Civilforsvarsstyrelsens vagthavende beredskabsleder. På baggrund af en bedømmelse af situationen iværksætter vagthavende beredskabsleder et af følgende beredskabstrin: - informationsberedskab (laveste trin) - stabsberedskab (mellemste trin) - havariberedskab (højeste trin)

24 20 Når beredskabet er etableret, gennemfører civilforsvarskorpset på døgnbasis målinger af den aktuelle ioniserende stråling. Det kommunale civilforsvar kan efter aftale udføre lokale strålingsmålinger. Forsvaret foretager luftbårne strålingsmålinger med helikoptere fra SAR-beredskabet (Search and Rescue). Søværnets Operative Kommando formidler meddelelser og advarsler til skibsfarten via Lyngby Radio og foretager regulering af skibstrafikken i danske farvande. Statens Institut for Strålehygiejne og Forskningscenter Risø gennemfører kontrolmålinger af den ioniserende stråling Danmarks Meteorologiske Institut leverer løbende oplysninger om vejrforholdene og foretager beregninger til belysning af udbredelsen af det radioaktive udslip. Den centrale beredskabsledelse har ansvaret for at iværksætte beskyttelsesforanstaltningen "gå inden døre" - eventuelt derefter evakuering. Beslutningen træffes på baggrund af danske og udenlandske måleresultater og meteorologiske forhold. Politiet gennemfører varslingen af befolkningen med civilforsvarets stationære sirener og egne mobile højtalervogne samtidig med, at Danmarks Radio udsender information og vejledninger. Politiet har ansvaret for - på ordre fra den centrale beredskabsledelse - at gennemføre evakuering og adgangsbegrænsning. Det kommunale civilforsvar har ansvaret for indkvartering og forplejning af evakuenter. Ressourcer Som det fremgår af ovenstående gennemgang er det nukleare beredskab i princippet en overbygning på de øvrige beredskaber. Når beredskabet aktiveres, etablerer den centrale beredskabsledelse sig. Hvis det skønnes nødvendigt, planlægges det regionale beredskab etableret i civilforsvarets regionskommandocentraler.

25 21 Materiel Civilforsvarskorpsets 6 udrykningspligtige kolonner kan udsende op til 60 sporehold. Heraf kan ca. halvdelen udsendes umiddelbart, dvs. inden for 5 minutter. Ved de kommunale civilforsvar er der i alt udlagt 850 A- forureningsmålere. Der er endvidere placeret dosimetre på 20 politistationer. Uddannelse Civilforsvarsstyrelsens vagthavende beredskabsleder er enten teknisk specialist i nukleare forhold fra Tilsynet med Nukleare Anlæg, som er placeret i Civilforsvarsstyrelsen, eller en operativt erfaren kolonnechef i Civilforsvarsstyrelsen med specialviden om nukleare beredskabers etablering og funktion. Alle værnepligtige i civilforsvaret deltager i et AC-grundkursus af 8 timers varighed og et udvidet kursus af 16 timers varighed. Desuden gennemgår alle, der udtages til delingsførere, et specialkursus på 60 timer, hvori indgår AC-tjeneste (AC = viden om (A) Atom og (C) kemiske våben). De faste befalingsmænd gennemgår et instruktørkursus i ACtjeneste på 14 dage med henblik på at kunne undervise værnepligtige. Derefter gennemgår de et AC-officerskursus af 3 ugers varighed og sluttelig indgår AC-tjeneste i indsatslederkursus som såvel befalingsmænd i brandvæsenet, som civilforsvarskorpset deltager i.

26 22 HAVFORURENINGSBEREDSKABET. Opgaver Formålet med havforureningsberedskabet er at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af havterritoriet. Alarmering I tilfælde af havforurening kontaktes vagthavende i Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen sørger via Søværnets Operative Kommando (SOK) for alarmering af andre berørte myndigheder. Myndigheder Havforureningsberedskabet udføres i henhold til loven om beskyttelse af havmiljøet af: - Miljøstyrelsen - Forsvaret - Civilforsvarskorpset og - Andre myndigheder som Miljøstyrelsen bemyndiger dertil (bl.a. kommuner og amtskommuner). Samarbejde, ledelse og kompetence Miljøstyrelsen forestår den tekniske ledelse af indsatsen og træffer beslutning om, hvorvidt en bekæmpelsesaktion skal iværksættes og hvilke bekæmpelsesmetoder, der skal anvendes. På vegne af Miljøstyrelsen kan SOK varetage den koordinerende ledelse af indsatsen, dvs. modtage og videresende information til de involverede myndigheder og rekvirere fornøden assistance. Det er Miljøstyrelsens vagthavende, der træffer beslutning om behovet for assistance, mens alarmeringen foretages af SOK.

27 23 Ved forureningsbekæmpelse på det åbne hav kan assistance rekvireres hos Søværnet, Farvandsvæsnet, Fiskeriministeriet m.v., mens forureningsbekæmpelse i kystnære områder - hvor skibe ikke kan indsættes - normalt foretages af Civilforsvarskorpset. Forureningsbekæmpelsen på strande og i havne er normalt et kommunalt anliggende. Ressourcer Personale Miljøstyrelsen (søværnet). Miljøstyrelsens skibe og andet materiel bemandes af personel fra søværnet med op til 56 mand. CF-korpset CF-korpsets standardudrykninger ved olie- og kemikalieudslip består af 2 befalingsmand og 12 menige. I princippet kan hver af CF-korpsets udrykningspligtige kaserner stille med ca. 130 mand til at forestå forureningsbekæmpelse. Materiel Miljøstyrelsens materiel består af: - 7 specialfartøjer - 5 arbejdsfartøjer - 3 ikke selvfremdrevne oliepramme - bekæmpelsesmateriel (flydespærringer, olieoptagere m.v.) samt - beskyttelses- og sporemateriel.

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen Assistance fra En vigtig funktion i samfundet I Danmark har kommunerne det primære ansvar for, at borgerne kan få hjælp, når ulykken sker. Når opgaven bliver for stor eller for specialiseret, træder til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

søredningstjenestens effektivitet

søredningstjenestens effektivitet Beretning til statsrevisorerne om søredningstjenestens effektivitet Januar 2003 RB A301/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Formål og baggrund... 11 B. Metode

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 12 Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Regelgrundlag og baggrund 3 Kapitel 2: Overordnede betingelser 4 Kapitel

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende:

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende: (MPU alm.del-spørgsmål 46) Spørgsmål nr. 46: Vil ministeren oversende en detaljeret oversigt, hvor det punkt for punkt er muligt at sammenligne det tyske olieberedskab, det svenske beredskab, det norske

Læs mere

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør

Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet. Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Briefing Syddansk Universitet 31 JAN 2007 Totalforsvaret og Marinehjemmeværnet Kommandør Karsten Riis Andersen Marinehjemmeværnsinspektør Indlægget vil omfatte Affarende plads. Hvad var totalforsvar i

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Alarmering Indsats Litteratur Bilag

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald  Alarmering Indsats Litteratur Bilag Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald December 2004 Indhold Forord... 2 Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Peroxiddannende kemikalier... 3 Overtryksdannende kemikalier... 4 Regulering...

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere