Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)"

Transkript

1 Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i kvartal 2014 gennemført en vurdering af aktivkvaliteten (Asset Quality Review - AQR) for Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S og en stress test for Danske Bank koncernen. Undersøgelsens formål var at vurdere kvaliteten af de væsentligste aktiver, hvor Finanstilsynet skønnede, at der var størst risiko for, at værdiansættelsen kunne være overvurderet (risikobaseret fokus). Vurderingen af aktivkvaliteten omfattede: Nedskrivninger (individuelt og gruppevist vurderet) og solvensbehov vedrørende en række porteføljer af udlån til erhvervs- og privatkunder Konstatering af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), ydelse af lempelige lånevilkår til svage kunder og kategorisering af misligholdte engagementer Værdiansættelse af fast ejendom stillet til sikkerhed for udlån Værdiansættelse af udvalgte dele af handelsbeholdningen vedrørende afledte finansielle instrumenter uden observerbare markedsdata (niveau 3 aktiver) Kreditværdijusteringer (Credit Value Adjustments - CVA) forbundet med afledte finansielle instrumenter. Finanstilsynet koordinerede vurderingen med gruppen af udenlandske banktilsynsmyndigheder (tilsynskollegiet) involveret i tilsynet med bankens udenlandske aktiviteter. Finanstilsynets gennemgang omfattede udlånsporteføljer fra bankens danske aktiviteter og fra udenlandske filialer med udlån af betydelig størrelse.

2 2/5 For bankens svenske filial foretog den svenske banktilsynsmyndighed på Finanstilsynets vegne en gennemgang af udvalgte udlånsporteføljer. For bankens udenlandske datterbanker med udlån af væsentlig størrelse i forhold til bankens samlede udlån har de nationale banktilsynsmyndigheder foretaget særskilte vurderinger. Den britiske banktilsynsmyndighed har således for nyligt vurderet væsentlige dele af udlånsporteføljen hos datterbanken i Nordirland. Endvidere har den finske tilsynsmyndighed under ledelse af ECB gennemført en vurdering af aktivkvaliteten hos datterbanken i Finland. Resultaterne af disse vurderinger indgår i taloplysningerne for stresstesten i denne redegørelse men fremgår i øvrigt ikke af sammenfatningen og risikovurderingen. 2. Sammenfatning og risikovurdering Samlet vurderede Finanstilsynet, at bankens egentlige kernekapital, som medgår i den fælles europæiske stress test, skulle nedjusteres med et beløb svarende til 2,2 mia. kr. før skat inden gennemførelsen af stress testen af koncernen. Justeringen var fordelt med 1,6 mia. kr. i øget nedskrivningsbehov og 0,6 mia. kr. i kreditværdijusteringer (CVA). Til vurderingen havde Finanstilsynet udvalgt udlån til 949 erhvervskunder og privatkunder fra bankens og realkreditinstituttets udlånsporteføljer i Danmark, Irland, Norge og Sverige. Vurderingen af erhvervsudlån omfattede de største udlån samt udlån til finansiering af erhvervsejendomme. For Danmark omfattede vurderingen tillige udlån til erhvervskunder indenfor shipping, landbrug og andelsboligforeninger. Med undtagelse af de største udlån til erhvervskunder var engagementerne udvalgt blandt bankens kreditmæssigt svage kunder eller porteføljer af kunder med forøget tabsrisiko. De udlånsporteføljer, hvorfra Finanstilsynet vurderede de svageste og største engagementer, udgjorde 77 pct. af bankens og realkreditinstituttets risikovægtede poster for udlån og garantier ultimo Finanstilsynet vurderede, at der blandt de gennemgåede udlånsporteføljer pr. ultimo 2013 var behov for yderligere nedskrivninger med et samlet beløb på 1,6 mia. kr. Nedskrivningsbehovet var fordelt med 393 mio. kr. for danske privatkunder, 325 mio. kr. for irske privatkunder, 22 mio. kr. for svenske privatkunder, 458 mio. kr. for irske erhvervsejendomskunder m.v., 309 mio. kr. på udlån til shipping og 85 mio. kr. vedrørende gruppevise nedskrivninger. Manglende konstatering af OIV på baggrund af kundens svaghedstegn udgjorde på de fleste områder den væsentligste årsag til det konstaterede be-

3 3/5 hov for yderligere nedskrivninger. Den manglende konstatering af OIV var mere udtalt end hos andre, store danske banker. Endvidere udgjorde en for positiv vurdering af ejendomme en medvirkende årsag. Behovet for yderligere gruppevise nedskrivninger skyldtes, at banken ikke foretog en gruppevis vurdering af de udlån, hvor banken havde konstateret OIV, men hvor den individuelle vurdering ikke havde ført til nedskrivning. Banken har oplyst, at der af det vurderede nedskrivningsbehov er blevet udgiftsført 876 mio. kr. i kvartal 2014, mens de resterende 716 mio. kr. udgiftsføres i 4. kvartal Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at konkludere, at banken pr. ultimo 2013 havde undervurderet de udvalgte engagementers bidrag til solvensbehovet. Som led i vurderingen af aktivkvaliteten har EBA anbefalet, at der i videst mulig udstrækning anvendes de nye definitioner til indberetningsformål af ydelse af lempelige vilkår (forbearance) og misligholdte (non-performing) engagementer, som skal bruges til indberetninger fra 31. december Finanstilsynet konstaterede ved inspektionen, at banken ikke var i stand til at levere oplysninger i overensstemmelse hermed til brug for inspektionen. Dette indebærer nogen usikkerhed i det offentliggjorte datagrundlag i forbindelse med AQR vurderingen, herunder ved sammenligning af resultater med andre banker. Banken har oplyst, at rapportering i henhold til definitionerne som krævet vil finde sted pr. ultimo I sammenhæng med vurderingen af udlån til finansiering af fast ejendom havde Finanstilsynet udvalgt tilfældige stikprøver af ejendomme stillet til sikkerhed, hvor bankens værdiansættelse blev efterprøvet. Der blev i alt gennemgået 601 ejendomme fordelt på kategorierne erhvervsudlejning, landbrug, andelsboligforeninger og ejerboliger. Finanstilsynet vurderede, at banken for 54 ejendomme (9 pct.) havde overvurderet værdien. Effekten heraf er inddraget i Finanstilsynets vurdering af nedskrivnings- og solvensbehovet. Banken fik påbud om at udbygge forretningsgangene for værdiansættelse af irske og norske ejendomme, så de klart beskriver krav til vurderingernes indhold. Generelt vurderede Finanstilsynet, at bankens kreditstyring er tilfredsstillende og generelt er på niveau med kreditstyringen hos andre større danske banker. Finanstilsynet fandt imidlertid, at banken ikke i tilstrækkeligt omfang havde identificeret OIV og nedskrevet på svage danske, irske og svenske privatkunder.

4 4/5 Banken fik påbud om at sikre, at den har metoder, der sikrer tilstrækkelige nedskrivninger. I bankens nedskrivningsberegninger for kundeforhold baseret på kundens aktiver, og hvor kunden var omfattet af OIV men ikke var i misligholdelse, blev der alene taget højde for det finansierede aktivs dagsværdi med fradrag af omkostninger, mens der i realkreditinstituttet blev inddraget en forventet tilbagebetaling på baggrund af instituttets gennemsnitlige tabserfaringer. Finanstilsynet gav påbud om, at der i koncernen anvendes en metode i lighed med bankens metode for nedskrivning på alle engagementer i kundeforhold baseret på kundens aktiver. Effekten heraf er inddraget i Finanstilsynets vurdering af nedskrivnings- og solvensbehovet for koncernen. Kreditværdijusteringer (CVA) afspejler risikoen forbundet med forringelser i kreditværdigheden af modparten i en handel med et afledt finansielt instrument, som på opgørelsestidspunktet har en positiv markedsværdi i form af et tilgodehavende for banken. Banken har hidtil opgjort CVA ved en høj grad af anvendelse af interne beregningsparametre baseret på bankens tabshistorik. Finanstilsynet vurderede, at bankens opgørelse af CVA i videst muligt omfang skulle baseres på observerbare kreditrelaterede markedsdata og tilnærmede værdier udledt heraf for modparter uden observerbare data. Til brug for vurderingen af aktivkvaliteten har banken ved anvendelse af nogle parametre svarende til parametre anvendt af ECB beregnet, at dette ultimo 2013 ville forøge koncernens CVA med 616 mio. kr. Ved anvendelse af parametre til regnskabsformål vil CVA beregningen være lavere. Banken fik påbud om at sikre, at den ved opgørelse og regnskabsmæssig indregning af CVA i videst mulig udstrækning anvender observerbare markedsdata. Resultateffekten heraf vil i et vist omfang blive neutraliseret ved resultatføring af kreditdelen af indtjeningsmarginalen forbundet med de afledte finansielle instrumenter. Banken fik endvidere påbud om at sikre, at banken har en forretningsgang, som giver et samlet overblik over opgørelse og regnskabsmæssig indregning af CVA. Finanstilsynet har efter retningslinjer fra EBA gennemført en stress test af bankkoncernen, hvor kapitalgrundlaget blev fremskrevet for årene i henholdsvis et basis- og stress-scenarie. Stress testen var koordineret af EBA, mens Finanstilsynet har stået for at kvalitetssikre resultaterne samt at indarbejde resultaterne fra den forudgående AQR. Pr. 1. januar 2014 udgjorde bankens solvens 20,0 pct. og den egentlige kernekapital 13,7 pct. efter justering som følge af resultatet af Finanstilsynets vurdering af aktivkvaliteten, hvor der er taget højde for skattemæssige effek-

5 5/5 ter. I basisscenariet steg den egentlige kernekapital til 14,5 pct. ultimo 2016, mens banken i stress-scenariets sidste år opretholdt en egentlig kernekapitalprocent på 11,7 pct. Både i basisscenariet og stress-scenariet er der tale om en klar overdækning i forhold til EBA s tærskelværdier på henholdsvis 8 pct. og 5,5 pct. Under antagelse af fuld indfaset CRR/CRD4 opretholder banken en egentlig kernekapital på henholdsvis 14,0 pct. og 11,1 pct. i basis- og stressscenariet ultimo 2016.

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg September 2014 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere