Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr. 13/2009) 16. februar 2015 RN 1401/15 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet, som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionen finder, at der stadig er problemer med både Skatteministeriets ibrugtagning af it-systemet Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og med udviklingen i inddrivelsen af de offentlige restancer. Det skyldes følgende forhold: EFI er fortsat ikke fuldt idriftsat. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat SKAT har endnu ikke opnået, at restancerne reduceres. Restancernes reelle størrelse er behæftet med usikkerhed, idet der ekstraordinært er ophobet krav i SKATs opkrævningssystemer. Disse krav kan potentielt resultere i en yderligere stigning i restancerne. Eventuelt fortsat(te) notat(er) Rigsrevisionen afgav i december 2014 en beretning om SKATs forvaltning af restancer, der følger op på disse forhold. Rigsrevisionen vil derfor følge disse forhold, dels i opfølgningen på beretningen om SKATs forvaltning af restancer, dels i årsrevisionen af Skatteministeriet. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet kan afsluttes.

3 2 I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i juni 2010 en beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Beretningen handlede om sammenlægningen af de statslige og kommunale inddrivelsesmyndigheder i SKAT. Ved fusionen, som fandt sted den 1. november 2005, blev ansvaret for at inddrive borgernes og virksomhedernes restancer til det offentlige overført til SKAT. Inden sammenlægningen havde kommunerne, Økonomistyrelsen, politiet og ToldSkat ansvaret for restanceinddrivelsen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om SKAT havde nået de opstillede mål og forudsætninger for fusionen på inddrivelsesområdet. Beretningen viste, at SKAT var nået langt med at opfylde målene for fusionen, men at der stadig var en række problemer. Problemerne vedrørte bl.a. en forsinkelse af it-systemet EFI, ligesom de samlede restancer var vokset i perioden efter fusionen. Rigsrevisionens undersøgelse viste en række indikationer på, at SKATs inddrivelse havde været utilstrækkelig, om end de forøgede restancer i et vist omfang kunne tilskrives den økonomiske lavkonjunktur, der indtraf i Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de skarpt, at SKAT ikke havde formået at reducere de samlede restancer efter fusionen, som ultimo 2009 udgjorde 66,9 mia. kr. De bemærkede videre, at selv om en del af stigningen i restancerne kunne henføres til den økonomiske lavkonjunktur, så indikerede beretningen, at SKATs arbejde med at inddrive restancerne ikke havde haft den fornødne kvalitet og det fornødne omfang. Selv om SKAT havde gennemført en række organisatoriske og administrative tiltag, som bidrog til at opfylde Folketingets mål for fusionen, fandt Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at SKAT endnu ikke havde opfyldt flere af målene. 4. Som svar på beretningen afgav skatteministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i september Heri oplyste ministeren, at der var vurderinger og kritikpunkter i beretningen, som ministeren ikke var helt enig i, men at det ikke ændrede ved revisionens hovedkonklusioner. Skatteministeren tilkendegav, at ministeren tog Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger til Folketinget meget alvorligt. 5. På baggrund af ministerredegørelsen afgav Rigsrevisionen i oktober 2010 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: Skatteministeriets ibrugtagning af EFI Skatteministeriets besparelser på personale Skatteministeriets implementering af nye statistikker udviklingen i inddrivelsen af restancer. Rigsrevisionens notat fra december Rigsrevisionen afgav som opfølgning på beretningen et notat til Statsrevisorerne i december Notatet viste, at Skatteministeriet på flere områder havde arbejdet på at forbedre inddrivelsen, men at der stadig udestod væsentlige problemer. Det fremgik af notatet, at SKAT endnu ikke havde taget EFI i brug, og EFI var blevet yderligere forsinket siden beretningens afgivelse. Skatteministeriet forventede ultimo september 2012 at kunne tage EFI i brug midt i 2013.

4 3 Rigsrevisionens opfølgning viste videre, at Skatteministeriet ikke havde fulgt den effektiviseringsplan, som var indeholdt i finanslovsforslaget for 2007, men ministeriet forventede i 2014 at nå det samlede oprindelige besparelsesmål på 850 årsværk og yderligere 70 årsværk som følge af tilkøb af ekstra funktionalitet til det kommende it-system EFI. Besparelserne ville således i alt være 920 årsværk. Rigsrevisionen konstaterede, at der var sket forskellige ændringer på inddrivelsesområdet, så det ikke var hensigtsmæssigt fortsat at følge op på dette besparelsesmål isoleret set. Rigsrevisionen ville i stedet følge op på ministeriets arbejde med at nå det samlede måltal for årsværk i 2014 i forbindelse med opfølgningen på beretningen om fusionen af skatteforvaltningen (II). Rigsrevisionens opfølgende notat viste endvidere, at SKAT havde indført en ny restancestatistik. Statistikken forbedrede SKATs viden om restancerne og gav SKAT en basal viden om, hvor store beløb der blev inddrevet, ligesom statistikken gav SKAT bedre mulighed for at kunne vurdere effekten af de forskellige inddrivelsesmetoder. Endelig viste Rigsrevisionens opfølgning, at SKAT ikke havde formået at knække restancekurven, da de samlede restancer i 2009-priser var steget fra 66,9 mia. kr. i 2009 til 73,6 mia. kr. i Undersøgelsen havde desuden vist, at SKAT havde forøget anvendelsen af inddrivelsesmetoder siden Rigsrevisionen fandt, at Skatteministeriet på daværende tidspunkt endnu ikke havde løst samtlige problemer. Rigsrevisionen ville derfor fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Skatteministeriets ibrugtagning af it-systemet EFI udviklingen i inddrivelsen af restancer. 8. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Skatteministeriets initiativer 9. Rigsrevisionen har i beretningen om SKATs forvaltning af restancer og i beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2013 fulgt op på de udestående punkter om Skatteministeriets ibrugtagning af EFI og udviklingen i inddrivelsen af restancer. Rigsrevisionen konkluderer i beretningerne, at ministeriet endnu ikke har løst de udestående forhold. 10. Skatteministeriet har haft et udkast til notatet i høring, hvor ministeriet har haft lejlighed til at kommentere udkastet. Skatteministeriet har i den forbindelse oplyst, at ministeriet ikke er enig i Rigsrevisionens vurdering af, at der er usikkerhed om restancernes størrelse. Ifølge ministeriet medfører en ophobning af gældskrav ikke usikkerhed om restancernes størrelse. Det skyldes, at krav, som ikke er sendt til inddrivelse, pr. definition ikke er restancer og derfor ikke skal tælles med i restanceopgørelsen. Det betyder, at selv om der er en ophobning af krav hos fordringshavere (i dette tilfælde SKAT), er det ikke ensbetydende med, at der er usikkerhed om opgørelsen af restancemassen. 11. Rigsrevisionen har i sin vurdering af restancernes størrelse lagt vægt på, at Skatteministeriet i juni 2014 orienterede Folketingets Skatteudvalg om, at der var ekstraordinære forhold, der ville påvirke restancebeholdningen. Disse forhold vedrørte ifølge orienteringen dels krav fra SKAT hvor SKAT var fordringshaver som ikke var blevet sendt til inddrivelse i EFI, dels ophobning af personskattekrav, som først var blevet overført til EFI i februar Ministeriet konkluderer i orienteringen, at disse forhold vil påvirke de kommende restancer, hvorved restancebeholdningen vil kunne stige.

5 4 Rigsrevisionen finder derfor, at ophobningen af gældskrav i sig selv skaber usikkerhed om restancernes størrelse. III. Afslutning 12. Rigsrevisionen finder, at der stadig er problemer med både Skatteministeriets ibrugtagning af EFI og med udviklingen i inddrivelsen af de offentlige restancer. Rigsrevisionen vil følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om disse forhold, dels i opfølgningen på beretningen om SKATs forvaltning af restancer, dels i årsrevisionen af Skatteministeriet. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne sag om SKATs fusion af inddrivelsesområdet kan afsluttes. Lone Strøm

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere