26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling."

Transkript

1 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger. Hver har sin Fierdings Mand, som her tillige ere Præstens Medhielpere, og hvis Forretning fornemmelig er at see paa de Fattiges Beste, at ombære Collect-Bøger og deslige. Til hver Fierding hører et vist Antal Gaarder, som inddeles i fulde, halve og fierding eller øde Gaarder, hvilke saaledes kaldes, ikke efter deres Skyld, men efter som enhver i forrige Tider var ansat for at udrede Dragon eller Soldat. Den, som uden Hielp og Tillæg af andre udredede een af disse, kaldtes en fuld Gaard, og saaledes i Forhold af Udredningen kaldtes nogle halve, andre Fierdings Gaarder, uagtet i Udredningen selv er siden giort en og anden Forandring; at de sidste ogsaa kaldes øde Gaarder, vil nok sige saa meget, at de som de mindste sidst ere optagne og af øde Marker oprøddede. Gaardenes Skyld eller Skatte-Inddeling er mange Slags og tildeels saadanne, som andensteds ikke er brugelig, men kan alle reduceres til Tunge (som skal komme af det Ord Tyngde, forstaae Kornets i Vægten), og ere som følger: 1) Skippund og Lispund Blandings-Korn. 2) Skppd. og Lispd. Blandings Malt. (Her forstaaes Skppd. og Lpd. Tunge.) 3) Skind, hvoraf 12 paa 1 Huud eller 1 Skppd. 4) Graa-Skind, hvoraf 10 reduceres til 2 Lispd. Tunge. 241

2 5) 1 Løb Smør er 3 Bismerpd. eller 1 Skppd. og 1 Lispd. Tunge 6) Penge 5 Rdlr. til 1 Skppd. Tunge. 7) Bord 1 Tylt 2 Mk. eller 2 Lispd. Tunge. 8) 1 Bismerpd. røget Lax 1 Mk. eller 1 Lispd. Tunge. 9) 1 frisk Lax 1 Mk. eller 1 Lispd. Tunge. Jeg har tilforn viist, at Skylden falder ulige, og at der efter samme ikke kan bestemmes, hvor meget der udfordres til en fuld, halv eller Fierdings Gaard. Imidlertid ere der kun faa fulde Gaarder, som overstige 4 Skippd., hvorimod de fleste ere af 1 1/2 til 3 Skppd., og under 1 1/2 Skppd. til 5 Lispd. er gemeenlig halve og fierding Gaarders Skyld. Her fortiener tillige at mærkes, at 1 Skppd., som svarer til 2 1/2 Tønde Hartkorn i Dannemark, deels i 20 Lispd., 1 Lispd. i 4 Remaal, og 1 Remaal i 9 Bismer Marker, hvilken Regnemaade overalt forekommer i Skiøder og Skifter. Angaaende Gaardernes Antal, da indeholder dette hele Præstegield 119 fulde Gaarder, 47 halve og 78 Fierdings eller øde Gaarder, hvortil kommer visse gamle Sæde Gaarder, Fossesholm, som giør 4 1/4 Gaarder, Semb 6 Gaarder, Ulveland med Skodt 3 Gaarder, Skielbred 4 Gaarder, som med de foranførte 119 giør 136 1/4 fulde Gaarder. Alle disse Gaarder ere deelte imellem 448 Gaardbrugende Mænd, af hvilke kun 1 (Eieren neml. af Fossesholm) bruger 4 1/4 Gaarder, 1 (Eieren af Semb) 2 fulde Gaarder, 1 bruger 1 3/4, 6 bruger 1 1/2, 7 bruger 1 1/4, 27 bruger 1 fuld Gaard, 26 bbruger 3/4, 123 bruger en halv, 123 bruger 1/4, 44 bruger 1/8, 11 bruger 1/12, 19 1/16 242

3 20 1/24 0g 2 1/32 Gaard med videre. At endeel Garder ere deelte i saa mange smaa Parter, kommer deraf, at her ere mange Strandsiddere og Brugsfolk, som tilkiøbe sig en og anden liden Jordpart, for at føde 1 eller flere Køer, og avle lidet Korn til deres Huusholdning. For Resten eie næsten alle Bønder deres Gaarder, og den som selv eier en fuld eller en halv Gaard, uden at forrente Penge, kan ansees for en Mand paa 5 til 4 a 2000 Rdlr. Dog er Jordegodsets Priis i de seneste Aar temmelig falden, da Velstanden har taget af formedelst slette Aaringer, og en ringere Fortieneste paa Kongsberg. Under bemeldte Gaarder ligge i alt 358 Huusmands-Pladser, hvoraf nogle ere forsynede med 4 a 6 til 10 a 24, andre ikkun med 1 a 2. En Huusmands Pligt er, at svare Gaardmanden en vis aarlig Afgift, og at gaae ham fremfor andre tilhaande i hans Jord-Arbeide, dog mod Betaling om Aaret, at arbeide i Præstegaarden, eller i den Sted at erlægge Huusmands Told med 24 Skill., skal her som andensteds tilforn have været brugeligt, men er siden kommet af Brug; det er altsaa kun Strandsidderne i Vestfossen og Hougsund, af hvilke en saadan Arbeids-Dag nu omstunder svares in natura, men ei af andre. De forommeldte 4 gamle Sæde-Gaarder staae endnu under eet Matricul No. med de Gaarder, som i forrige Tider have ligget derunder, skiønt de nu for det meeste ere solgte derfra, saa at Skatterne ikkun kræves af Hoved-Gaarderne, til hvilke de andre igien erlægge hvad dem efter deres Skyld tilkommer. Da de alle i lang Tid have været i Upriviligeredes Hænder 243

4 saa have de alle tabt det meeste af deres gamle Rettigheder, Tiende-Frihed undtagen, som de endnu nyde, og ved en Høieste-Rets Dom i Sogne-Præsten Hr. Anchersens Tid (da derom var anlagt Proces) skal have faaet stadfæstet, som de fleste meene, formedelst vrang Forestilling eller Feiltagelse i Formaliteterne; og skiønt Skielbred deri ikke er indbegreben, ikke heller de Jord-Parter, som efter den Tid ere solgte fra Hoved- Gaarderne, svarer dog den første nu kun noget efter Accord, de andre slet intet. Fossesholm er den eneste, som foruden Tiende-Frihed, har hidindtil været i Besiddelse af Sigt-og Sage-Fald, samt Soldater-Udredning. De aarlige Skatter og Udgifter bestaae i Leylænding-Skat, af hver Skippund Tunge 5 Rdlr, Proviant-Skat 48 Skill., Rosstieneste 40 Skill., Odel-Skat (som ikke svares af det benificerede Gods, ikke heller af de Gaarder, som af Eierne selv beboes, men blot af dem Eierne selv bruge med fremmede Tienere, eller af andre lade bruge) 1 Rdlr. 48 Skill.; Soldater-Mundering 72 Sk. af hver Skppd. Tunge, Soldater-Udredning 48 Skill. af hver Skppd. Tunge. De staaende eller bestandige Smaa Redsler ere Sorenskriver-Told 24 Skil. af hver fiuld Gaard, Lensmands-Told 40 Skill. af hver fuld Gaard, Degne-Penge 4 Skil. af hver fuld Gaard (som i dette Sogne-Kald ere henlagte til Christiania Cathed. Skole) *), Kongsbergs Vei-Penge 24 Skill. af hver fuld Gaard. Veimester-Penge 4 Skill. af *) Dette er uden Tvivl skeet ved den Anledning, at Eger Sogne-Kald har i gamle Dage ligget til Opslo Bispestoel, hvorom siden mere. 244

5 hver Opsidder. De øvrige Smaa-Redsler, saasom Sygehus-Penge, Delinqvent-Penge, Fæstnings- Skydspenge, kan ikke vel bestemmes, da nogle Aar svares mere andre mindre. Tienden betales til Kongen efter Forpagtning, som for nærværende Tid er 380 Rdlr., men til Præsten og Kirken efter gammel Sædvane, og tillige saa moderat og eftergivende, at de fleste neppe give Tiende af deres Udsæd, end side Avling. Den erlægges stedse i Penge, og beløber sig, hvad Præste-Tienden angaaer, til 400 Rdlr., hvorimod Kirke-Tienden er en Snees Rdlr. mere. Offer-Skieppe efter Loven svares her ikke, ei heller Offer til Høitiderne uden af dem, som selv ville, det er høit 100 Communicantere af 1000, eller 1 af 10; man maae altsaa tilstaae, at de publiqve Byrder her maatte blive meget taalelige, naar man kun skulde eller vilde skille sig ved dem, Yppigheden og Moden paalægger, og hvilke man maaskee just derfor desto villigere har underkastet sig, hvoraf ogsaa følger Tienestefolkets høie Løn med mere saadant. Angaaende de øvrige Ting, som kunde henregnes til Bygdens Byrder, da hører dertil Kull-Kiørsel til Kongsberg af de Gaarder som høre til samme Bergværks District, og have en alt for hældende Situation, for at opbringe Lagter-Ved; men da dette skeer imod Betaling, kan det ikke regnes til nogen Byrde, uden for saavidt endeel med større Fordeel kunde anvende sin Skov, Bielker og Sav-Tømmer, som hvor Kull-og Lagter-Ved Leverance bør skee, er forbudet. Lagter-Veds Fremkiørsel til Sølv-Værket, betales vel, men ikke saaledes at det kan stoppe Omkostningerne, den er altsaa en virkelig Byrde helst for dem, som boe langt borte, og maae 245

6 leie andre i deres Sted, hvilke de maae give mere for Arbeidet, end de selv faae igien. Derimod er Flaade- Vedens Nedflaadning igiennem Kongsberg Elv desto fordeelagtigere for dem, som dette Arbeide lignes paa. Magazin-Kiørselen, der ligeledes betales efter en vis fastsat Priis, er ligeledes fordeelagtig, saa at mange derved vinde, hvad de ved Lagter-Veden tabe. Malm- Kiørsel og Maschiners Drivning liciteres, og er altsaa kun til Byrde for dem, som lade sig den tilstaae for en alt for ringe Priis, der ved indfaldende Mangel af Foder til Hestene og dyret Høe-Kiøb, ei kan stoppe Omkostningen. Dette er i de senere Tider ofte skeet, hvorfor mange nu begynde enten at forlade eller indskrænke denne Haandtering, og derimod at lægge mere Vind paa Jordens Dyrkning; en Tænkemaade, som dog endnu ikke er bleven saa almindelig, som man maatte ønske. Den Skyds for Reisende, som her idelig forefalder, kan ligeledes hertil henregnes. Skyds for Penge, som andensteds kan ansees for en Velgierning, er her til Byrde for dem, som boe ved de alfare Veie, i det mindste ofte til Hinder i deres Jordebrug og andre Haandteringter; den frie Skyds, som strækker sig til alle, er det endnu mere, som enhver let kan forestille sig. 246

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab.

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. 250 Om Kongeriget Danmark Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. I. Odense-Amt. Odense-Amt grændser mod Østen og Sønden til Nyeborg-Amt, mod Vesten til Assens-Amt, og mod Norden til Rugaards-Amt.

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Om Kongeriget Danmark.

Om Kongeriget Danmark. Om Kongeriget Danmark. Kongeriget Dannemark eller Danmark ligger lige tversover for Tydskland mod Norden, og skilles fra Tydskland ved Levens Aae og Eiderstrømmen. Fra ældgamle Tider af har Eiderstrømmen

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Frederiksværkske Etablissement

Frederiksværkske Etablissement Nogle fortællinger betræffende det Frederiksværkske Etablissement i den Tid Sl. Hs. Excellence Generalmajor Classen bestyrede og eiede det, opsatte af Peder Falster Inspecteur ved Frederiksværk Aar 1793.

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse

Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse Min Bedstefaders Levnetsbeskrivelse Fortalt af Gert Nabo (Arent Broge) Hvad man i Ungdommen nemmer, man i Alderdommen ikke glemmer. Med dette gamle, forslidte Ordsprog vil jeg her begynde Nedskrivelsen

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814

GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV NORDMENN FØR 1814 DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES SVALBARD- OG ISHAVS-UNDERSØKELSER LEDER: ADOLF HOEL MEDDELELSE Nr. 39 GRØNLANDSKE DISTRIKTSBESKRIVELSER FORFATTET AV

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere