Borgermøde om sundhedspolitik torsdag den 15. juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde om sundhedspolitik torsdag den 15. juni 2006"

Transkript

1 Borgermøde om sundhedspolitik torsdag den 15. juni 2006 Kom og hjælp os med at lave en god sundhedspolitik deltag i borgermødet den 15. juni, lyder det fra formanden for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, Elsebeth En ny sundhedspolitik for Odder Kommune skal have opbakning fra borgerne. Derfor indkalder det nyligt nedsatte Forebyggelses- og Sundhedsudvalg til borgermøde torsdag den 15. juni kl på Odder Park Hotel. - Vi vil gerne inddrage borgerne i arbejdet med at få formuleret en ny sundhedspolitik for Odder Kommune, og vi håber at rigtig mange vil møde frem på borgermødet og deltage i diskussionen. - Jeg er sikker på, at der blandt borgerne, i foreningerne, på arbejdspladserne osv. er rigtig mange gode ideer til hvad en sundhedspolitik kan indeholde, siger formanden for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, Elsebeth Oplæg og cafédebat Borgermødet falder to dele. Første del består af korte foredrag fra to eksperter på sundhedsområdet, som deltagerne kan lade sig inspirere af i den efterfølgende debat, der er planlagt som cafédebat, altså hvor deltagerne spredes ud på mange mindre borde. De to foredragsholdere er Finn Breinholt Larsen fra Afdelingen for sundhedsfremme i Århus Amt og Kjeld Møller Pedersen, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Finn Breinholts indlæg har fået titlen "Hvordan får Odder Kommune en sundhedspolitik, der virker? - Fra sundhedspolitik til bedre folkesundhed, og Kjeld Møller Pedersen vil tale om Kommunernes sundhedspolitiske rolle efter kommunalreformen. Oplæggene handler om, hvad der virker, hvad der kan betale sig og vil indeholde konkrete eksempler på hvordan man kan gribe de nye opgave an. Foreninger og organisationer inviteres Alle kan deltage i borgermødet. Odder Kommune vil dog særskilt invitere repræsentanter fra en række relevante foreninger og organisationer, fx patientforeninger, idrætsforeninger m.fl. Byrådsmedlemmerne deltager også i borgermødet. - Jeg glæder mig personligt til at høre om vellykkede projekter på arbejdspladser og institutioner og i det hele taget få serveret et hav af friske ideer, som vi politikere kan arbejde videre med, siger Elsebeth Trin 2 på vejen mod en sundhedspolitik Borgermødet skal ses som Trin 2 i byrådets bestræbelser på at få formuleret en sundhedspolitik Det første trin var et temamøde, som byrådet holdt mandag den 8. maj i Pakhuset, hvor politikerne havde mulighed for selv at pejle sig lidt ind på hvad sundhed er, og hvordan kommunen kan spille en aktiv rolle mht. forebyggelse og sundhed. De ideer og tanker, der kommer på bordet på borgermødet, vil indgå i Forebyggelsesog Sundhedsudvalgets videre arbejde med at formulere et udkast til sundhedspolitik, som senere skal vedtages i byrådet. Maj Borgermøde om sundhedspolitik torsdag den 15. juni 1 Sundhed koster penge 2 Nul huller i skolebørnenes tænder 3 Vi er forberedt til mere genoptræning 4 Her er de nye opgaver 4-5 Det bliver et langt sejt træk 5 Byrådet skal vedtage sundhedspolitik 6 Hvad er sundhed? Hvad er forebyggelse? Sundhed koster penge Kommunerne skal betale for borgernes sygehusindlæggelser En af virkningerne af kommunalreformen er, at amterne nedlægges. Ansvaret for sygehusene overgår til regionerne. En anden konsekvens af reformen er, at kommunerne skal være med til at betale for driften af regionens sygehuse. Sammenlagt skal kommunerne betale 20 % af de nye regioners sundhedsudgifter. Fremover skal Odder Kommune betale 1000 kr. om året pr. indbygger til Region Midtjylland. Dette kaldes grundbidraget, og med de nuværende indbyggere, skal Odder Kommune betale ca. 21,4 mio. kr. i Derudover skal Odder Kommune betale for de ydelser, som kommunens borgere modtager på regionens sygehuse. I praksis betyder dette, at kommunen vil få en regning hver gang en borger bliver indlagt eller behandlet på et sygehus. En sygehusindlæggelse koster fx 4000 kr. uanset hvor længe borgeren er indlagt, og uanset hvilke opera- Fortsættes næste side Tema: Sundhed Denne udgave af Kommune Nyt handler om forebyggelse og sundhed, og er tænkt som et oplæg til borgermødet den 15. juni. Hel eller delvis gengivelse af indlæg i Kommune-Nyt er tilladt med tydelig kildegengivelse Odder Kommune

2 Nul huller i skolebørnenes tænder Næsten hver tredje elev i Odder Kommune har aldrig haft huller i deres blivende tænder, når de går ud af skolen. Flere og flere elever i Odder Kommune forlader skolen uden nogensinde at have haft huller i de blivende tænder. For nogle år siden var det omkring hver femte elev, der aldrig var blevet boret hos tandplejen. Nu er det tæt på at være hver tredje, der som årig kan forlade Folkeskolen med et bredt smil og sige: Nul huller! Nu på landsgennemsnittet - Især de seneste to år er det gået rigtig meget fremad med tandsundheden hos de 17-årige. Efter at tandplejen i Odder i nogle år lå et godt stykke under landsgennemsnittet, så ligger vi nu på et niveau, der svarer til landsgennemsnittet, siger Marit Jøssing, lederen af Odder Kommunale Tandpleje. - Forklaringen på de gode resultater er dels, at alle børn Marit Jøssing: Tandsundheden bliver stadig bedre blandt skolebørnene i Odder Kommune. i dag bruger tandpasta med fluor, dels en høj bevidsthed om mundhygiejne, og endelig at den kommunale tandpleje har oparbejdet nogle gode metoder til at finde og standse caries-angreb på et meget tidligt stadie. - Vi lærer børnene at holde tænderne rene, og vi pensler med fluor. Begyndende afkalkning af tændernes tyggeflader kan vi standse med en forsegling. 61% af de nye skolebørn har ingen huller Tandpleje handler til vis grad om at afhjælpe allerede opståede skader, men som det fremgår, lykkes det at holde flere og flere børn fuldstændig fri for cariesangreb. - Vi, som arbejder i tandplejen, bygger videre på det forebyggende arbejde, som for alvor blev indledt omkring Dengang havde næsten alle børn huller i tænderne, når de begyndte i skolen. I dag møder 61 % af de nye skolebørn op uden huller! Marit Jøssing kan med flere tal dokumentere, at tandsundheden bliver stadig bedre: I 1999 og 2000 var en 17-årig, som forlod skolen, i gennemsnit blevet behandlet for 6,6 huller. Tallene for 2004 og 2005 var faldet til under 4,5 huller. Forældrene bliver inddraget - Det er en vigtig inspiration for os, at vi kan måle vores resultater. Derfor har vi hele tiden fokus på en aktiv forebyggende indsats. Tidligere bestod den i høj grad af undervisning af børn i større grupper, men i den senere tid har den bevæget sig i retning af en mere individuel vejledning, hvor børnenes forældre bliver inddraget. Vi forventer os rigtig gode resultater af denne forebyggelsesindsats, slutter Marit Jøssing. Antallet af unge, der forlader Folkeskolen uden at have haft huller i tænderne stiger og stiger. Antallet af tænder, der bliver behandlet, falder og falder. Sundhed koster penge (fortsat fra forsiden) tioner eller behandlinger den pågældende gennemgår. For andre ydelser, fx lægebesøg, genoptræning på sygehus, ambulante behandlinger mv., skal kommunen betale pr. ydelse, dog med et loft over udgiftens størrelse. Fx koster fjernelse af polypper 8200 kr., men kommunens andel er sat til max kr. Et besøg hos læge eller speciallæge koster kommunen hhv. 10 og 30 pct. af grundhonoraret. Disse penge er udelukkende et mellemværende mellem kommunerne og regionen. Borgere, der skal indlægges eller behandles, skal altså ikke have pungen op af lommen. Regeringen har indført denne betaling for at tilskynde kommunerne til at lave forebyggende arbejde, så sygehusindlæggelser/behandlinger kan undgås eller udskydes. 2. Maj 2006 Kommune-Nyt

3 Vi er forberedt til mere genoptræning Odder Kommunes genoptræningscenter har 12 års ekspertise på genoptræningsområdet. Selv om Odder Kommune fra nytår overtager ansvaret for genoptræning af patienter, der er udskrevet fra sygehuse, er det ikke en opgave, som kommunen er uforberedt på. I 12 år har kommunen nemlig haft et genoptræningscenter, der i alle årene har haft til huse på Odder kommunes Sundhedscenter i Ørting. Odder har reelt været foregangskommune på genoptræningsområdet, idet mange kommuner har kopieret Odder Kommunes måde at opbygge et center på. Døgnpladser og ambulant behandling Genoptræningscentret i Ørting har plads til seks brugere på døgnbasis, og derudover fungerer centret som ambulant genoptræningscenter med i snit brugere om ugen. Der trænes dels i lokalerne i Ørting, dels i borgerens hjem, afhængig af behovet. De ansatte arbejder i tværfaglige teams ud fra en helhedsorienteret behandlingsfilosofi. Udgangspunktet for genoptræningen er brugernes daglige gøremål. Denne træning suppleres med intensiv træning i træningslokalet, hvor der er motionscykler, små trampoliner, ribber og barrer og mange andre maskiner Her er de nye opgaver Her er en oversigt over de opgaver på sundhedsområdet, som Odder Kommune overtager pr. 1. januar 2007: Genoptræning efter indlæggelse - ambulant genoptræning af sygehuspatienter, der har været behandlet/indlagt for bl.a. skader eller brud, visse rygpatienter, visse lungemedicinske patienter, patienter med knogleskørhed m.fl (Kommunen overtager genoptræning af ukomplicerede tilfælde, mens genoptræning i mere specielle tilfælde foregår på sygehusene dog for kommunens regning) Forebyggelse og sundhedsfremme - borgerrettet forebyggelse (forebygge sygdom og ulykker) - patientrettet forebyggelse (rehabilitering og genoptræning) Den specialiserede tandpleje (sindslidende, udviklingshæmmede) - patienter visiteres af den kommunale tandpleje, der i hvert tilfælde beslutter, hvor behandling skal ske (kommunal, privat eller regional specialklinik) Hjælpemidler - efter servicelovens 97, 98 og 99: Briller, kontaktlinser som følge af sygdom, arm- og benproteser, høreapparater, forbrugsgoder, biler - Desuden rådgivning om hjælpemidler Behandling af alkohol- og stofmisbrug - det er endnu uafklaret, om opgaven løses af kommunen alene eller i samarbejde med andre kommuner til genoptræning af muskelstyrken. Medarbejderne tager også i svømmehallen med brugere, som kan have gavn af dét. Endelig har centret et computerrum, hvor apopleksiramte ved hjælp af særlig software kan træne genkendelse af tal og ord på skærm. Vi er godt forberedte - Vi er godt forberedte til opgaven, fordi vi gennem de seneste 12 år har oparbejdet stor ekspertise på området. Derfor vil borgerne ikke kunne mærke nogen forskel i forhold til den nuværende ordning, siger Ulla Reintoft Henriksen, leder af Odder kommunes Sundhedscenter. Læs om sundhed på OdderNettet På OdderNettet kan du læse mere om Odder Kommunes arbejde med sundhed og forebyggelse. Kommunens genoptræningscenter har hidtil mest beskæftiget sig med ældre patienter, men fremover skal genoptræningscentret også tage sig af yngre patientgrupper. - Rent træningsmæssigt kan vi sagtens klare de yngre patientgrupper. Men der vil i mange tilfælde være brug for en anderledes opfølgning end hos ældre patienter, og på det felt har vi brug for at opkvalificere vores viden, siger Ulla Reintoft Henriksen. Center flytter ind på sygehuset Kommunens genoptræningscenter flytter til efteråret fra centret i Ørting ind i helt nyistandsatte lokaler på Odder Sygehus, hvor centret bliver nærmeste nabo til amtets genoptræningsafdeling G5, som efter nytår overtages af Region Midtjylland. - Det er en flytning vi forventer os meget af. De to genoptræningsafdelinger forbliver selvstændige i hhv. regionens og kommunens regi, men der vil blive et udstrakt samarbejde, som jeg tror vil blive til gavn for både ansatte og borgerne i Odder, lyder det fra Ulla Reintoft Henriksen. Du vil bla. kunne finde information om arbejdet i det nye Forebyggelses- og sundhedsudvalg. Du kan læse den nuværende sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt og om arbejdet med at lave en ny sundhedsaftale med regionen. Du kan også downloade en folder, der beskriver de nuværende sundhedstilbud i Odder Kommune. Du finder informationerne ved at gå ind under Sundhed & Omsorg og finde menupunktet 'Sundhed i Odder Kommune'. Kommune-Nyt Maj

4 Det bli'r et langt, sejt træk! Arbejdet i det nye Forebyggelses- og Sundhedsudvalg giver ikke resultater nu og her. Arbejdet skal ses i et langsigtet perspektiv, siger udvalgets formand, byrådsmedlem Elsebeth En af følgerne af kommunalreformen, er at kommunerne fra 1. januar 2007 overtager ansvaret for forebyggelse og sundhed. Det betyder bl.a., at kommunerne overtager ansvaret for genoptræning af borgere, der har været indlagt på et sygehus. Et langsigtet perspektiv Odder Byråd har nedsat et Forebyggelses- og Sundhedsudvalg, som dels skal formulere kommunens fremtidige sundhedspolitik, dels komme med forslag til konkrete tiltag. - Jeg forestiller mig ikke, at vi kan lave revolutioner nu og her. Vores arbejde skal ses i et langsigtet perspektiv, siger udvalgets formand, byrådsmedlem Elsebeth Bertelsen (Soc.dem). Med afsæt i hvad Odder Kommune allerede gør i dag, skal vi kigge ind i fremtiden og finde ud af, om der er noget, vi kan gøre bedre og måske billigere. Vi skal tænke i helheder, på tværs af udvalg og organisationer. Vi skal fastlægge rammerne for en sund levevis for borgerne. Vi skal lære af andres erfaringer og gøre brug af den viden, der er til rådighed for os. Alle kommuner er jo i gang med at tænke forebyggelse, og der forskes, undersøges og analyseres som aldrig før. Eksempelvis har man i Horsens Kommune gennem en årrække arbejdet ud fra Sund By -principperne, og jeg er overbevist om, at vi kan lære af deres erfaringer, tilføjer Elsebeth Forebyggelse er diffust Opgaven med at forebygge er lidt diffus, erkender Elsebeth - Forebyggelse handler om alt fra spædbørn til meget gamle mennesker. Vi skal skelne mellem den borgerrettede forebyggelse, der har til formål at undgå at sygdomme opstår, og den patientrettede indsats, der skal medvirke til at hindre, at en sygdom Nyt udvalg er tværgående Forebyggelses- og Sundhedsudvalget skal udarbejde oplæg til byrådet om den nye sundhedspolitik. Udvalget består dels af politikere, dels af medarbejdere fra forvaltningen og dels repræsentanter for forskellige interessegrupper, som fx praktiserende læger, Ældrerådet og Folkeoplysningsudvalget. Udvalgets sammensætning: Navn Parti/Org./Institution Elsebeth Bertelsen (formand) Soc.dem Hanne Broe - Teknisk Udvalg Miljølisten Hanne Thvilum - Det sociale Udvalg Venstre Lars Grønlund - Udv. f. Underv. og Kultur Soc.dem Bente Tofte Praktiserende læger Else Marie Lerche Ældrerådet Anna Marie Christensen Folkeoplysningsudvalget Kirstine Markvorsen Ældrechef Anne Stenbæk Visitationschef Britta Kempel Arbejdsmarkedsafdelingen Ulla Reintoft Odder Sundhedscenter Marianne Sloth Sundhedsplejen Marit Jøssing Tandplejen udvikler sig yderligere, og gøre borgeren i stand til at handle aktivt. Vi ved jo godt, hvad vi bliver syge af: tobak, alkohol, overvægt og usund kost, og hvis vi skal nå resultater, skal vi motivere borgerne til at lave om på deres vaner - og hvordan gør vi bedst det? Når det kommer til stykket handler det jo om, at borgerne selv skal yde en indsats for at få et bedre liv. Ofte ændrer folk først vaner, når de er blevet ramt af en sygdom, men hvis vi kan påvirke nogle til at ændre deres vaner for at undgå at blive syge, så er vi godt på vej. Tilbud skal gøres synlige - Én af måderne, er at gøre de tilbud vi har, synlige overfor borgerne. Men det er også vigtigt, at alle de muligheder som foreningslivet tilbyder, og som er med til at gøre livet sjovere (og sundere), er lette at finde. Vi har mange muligheder for at påvirke sundheden i positiv retning på børne- og ungdomsområdet, fx ved at sætte endnu mere fokus på kost og bevægelse i daginstitutionerne og skoler. Vi kan medvirke til, at udearealerne på institutionerne er så indbydende som mulige. Én at vores ældreinstitutioner gennemførte medarbejdersamtaler gennem en gå tur i stedet for at sidde på kontoret, en fantastik god ide, synes jeg. Sådan er der sikkert rigtig mange ideer til, hvad vi konkret kan går i gang med. Udvalget vi se meget nøje på både positive og negative erfaringer, og ud fra disse skal vi tilrettelægge den fremtidige indsats - helst ude at løfte pegefingeren Elsebeth Bertelsen, formand for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget Det sunde valg skal gøres til det lette valg Det handler i virkeligheden om at gøre det sunde valg til det lette valg, mener Elsebeth Jeg tænker her først og fremmest på sund kost, hvor vi på det lokale plan kan gøre en indsats. Det er fx let at købe chips, is og slik næsten overalt, også i vores haller, men det er straks vanskeligere, hvis man vil købe lidt frugt og grønt - det hænger jo ikke sammen. - Sundhed er også tilgængelig i mere fysisk forstand. Vi har en smuk natur, og der er allehånde muligheder for at bruge skove og stier, i landskabet til noget fornuftigt. Det skal være nemt at finde de gode stier og vandreruter - fx. hjertestien i Odder. Vi skal tænke flere cykelstier ind i vores planlægning, og i det hele taget gøre det lettere at vælge bevægelse frem for inaktivitet. Men igen er det udgangspunktet, at borgerne selv skal gøre en indsats. På et mere overordnet plan, kunne jeg ønske mig, at de sunde varer også var billigere varer. 4. Maj 2006 Kommune-Nyt

5 Sundhedsprofil Et af problemerne i det fremtidige forebyggelsesarbejde er, at regeringen ikke har givet kommunerne en pose penge til at løse opgaven. Kommunerne skal altså forebygge med de midler, man allerede har. Det er en dark horse i kommunalreformen, at kommunerne fra 1. januar skal betale en afgift til regionen, når en borger bliver indlagt på et sygehus. Her er det en naturlig motivation for kommunerne at forebygge i en grad, så deres indbyggere ikke skal indlægges så ofte, og især arbejde for at undgå genindlæggelser. Det handler om at finde bedre og billigere løsninger, så alle får glæde af det. - Derfor skal vi med afsæt i den viden vi allerede har, og med den viden vi får fra sundhedsprofilen i slutningen af året få skabt os et billede af, hvilke særlige sygdomme vi kan sætte ind imod. Inddrage borgerne Elsebeth Bertelsen tilføjer, at hun forestiller sig, at Forebyggelses- og sundhedsudvalget efter behov kan inddrage andre grupper end dem, der allerede sidder i udvalget. - Der foregår fx et vigtigt forebyggelsesarbejde i idrætsforeningerne, som vi kan lære noget af, og måske udvikle. Men også arbejdspladserne i kommunen har en stor rolle at spille. Hvordan håndterer man alkohol, røg og kost de enkelte steder? Hvilke rammer giver man sine medarbejdere for at leve et sundt liv og for at begrænse sygefravær? Det skal vi selvfølgelig drøfte med arbejdsmarkedets parter. En af opgaverne for udvalget bliver at formulere en vision for sundheds- og forebyggelsesarbejdet i Odder Kommune. I den forbindelse vil borgermødet den 15. juni fungere som afsæt for formuleringen af en sundhedspolitik for Odder Kommune, siger Elsebeth Byrådet skal vedtage en sundhedspolitik De nye opgaver handler især om forebyggelse og genoptræning. Derfor skal politikerne have formuleret en ny sundhedspolitik for Odder Kommune. Arbejdet er godt i gang. Hvad kan Odder Kommune gøre for at give borgerne et sundere liv.? Hvordan tilrettelægger vi en fornuftig forebyggelse? Og hvad er forebyggelse i det hele taget? Disse store spørgsmål skal byrådet forsøge at give svar på i det arbejde, der nu er indledt med at formulere kommunens nye sundhedspolitik. Cafémøde om sundhed Arbejdet gik reelt i gang ved et temamøde mandag den 8. maj. Her mødtes byrådspolitikerne i Café Pakhuset, hvor de i små grupper arbejdede sig hen i retning af at give nogle foreløbige bud på fremtidens sundhedsarbejde. Debatten i grupperne viste, at politikerne meget er indstillet på at ville tænke på tværs. Tænk sundhed ind i planlægningen lød et udsagn. Vi skal tænke i helheder, på tværs i kommunen, lød et andet, mens der også blev udtrykt stor vilje til samarbejde med praktiserende læger og frivillige sociale organisationer og patientforeninger. Flere pegede på vigtigheden af at arbejde med målrettet forebyggelse blandt børn, hvilket stemmer godt overens med de holdninger, politikerne gav udtryk for på et seminar i marts måned, hvor de bl.a. pegede på begrebet kvalitet for byrådets fremtidige arbejde. Kvalitet i børnelivet hedder et af de fokusområder, som politikerne gerne vil arbejde med. Dette fokusområde skal også omhandle sundhed. Institutioner og skole osv. skal på banen, lød et af udsagnene. Næste skridt: Et borgermøde Det næste skridt i retning af at formulere en sundhedspolitik er en aktiv inddragelse af Politikere i koncentreret diskussion om de nye sundshedsopgaver. borgerne. Det sker på et borgermøde torsdag den 15. juni på Odder Parkhotel. Her vil borgerne få mulighed for at komme med deres bud på de samme spørgsmål, som politikerne har arbejdet med. Derefter går det nyligt nedsatte Forebyggelses- og Sundhedsudvalg i gang med at formulere sundhedspolitikken, som senere skal vedtages i byrådet. Kommune-Nyt Maj

6 Hvad er sundhed? Sundhed er glæden ved og lysten til at leve og evnen til at kunne håndtere hverdagslivets mangfoldige udfordringer og situationer. Sundhed er altså mere end fravær af sygdom og livsstilsproblemer. Med andre ord er der forskel på at være rask og at være sund. Sundhed er at have en oplevelse af sammenhæng i tilværelsen, dvs. en følelse af begribelighed (verden er ordnet, sammenhængende og til at forstå), håndterbarhed (handlekraft og de nødvendige ressourcer hertil) og meningsfuldhed (livets problemer og udfordringer er værd at investere energi i for den enkelte). Sundhed fremmes gennem måden, man lever på. Hvad er forebyggelse? Forebyggelse er tiltag og aktiviteter, der søger at forhindre at sygdomme, ulykker og psykosociale problemer opstår og udvikles. Med andre ord handler forebyggelse om at minimere risici, hindre risikoadfærd og hæmme risikofaktorer. Forebyggelse kan deles op i borgerrettet forebyggelse og patientrettet forebyggelse. Borgerrettet forebyggelse har til formål at holde raske borgere sunde og undgå at sygdom opstår. Patientrettet forebyggelse har til formål at hindre, at sygdom udvikler sig yderligere og at hindre komplikationer og tilbagefald. Hvad er sundhedsfremme? Sundhedsfremme er tiltag og aktiviteter, der fremmer den enkeltes sundhed. Sundhedsfremme har fokus på hvad der holder folk raske, frem for hvad der gør dem syge. Der er fokus på at give muligheder og ressourcer. Sundhedsfremme er dermed tiltag der øger folks oplevelse af sammenhæng i tilværelsen. Sundhedsfremme foregår ikke kun i sundhedssektoren, men i høj grad også indenfor børne- og ungeområdet, arbejdsmarkedsområdet, socialområdet samt teknik- og miljøområdet. Endvidere kan sundhedsfremme foregå i såvel professionelle rammer som blandt borgerne. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse er to forskellige ting, med en indbyrdes sammenhæng. Forebyggelse handler om at undgå uønskværdige tilstande og sundhedsfremme handler om at opnå ønskværdige tilstande. Forebyggelse handler om at minimere risici, sundhedsfremme om at give muligheder og ressourcer. Når man arbejder forebyggende, er det altså vigtigt også at arbejde sundhedsfremmende. Hvad er rehabilitering? Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Dvs. i rehabilitering indgår elementer af såvel forebyggelse som sundhedsfremme. Kilder til definitionerne: Jensen, Torben K. & Tommy J. Johnsen, 2001: Sundhedsfremme i teori og praksis. Rehabiliteringsforum, Danmark & Marselisborgcentret, 2004: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet rehabilitering i Danmark. Sundhedsstyrelsen, 2005a: Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Sundhedsstyrelsen, 2005b: Sundhed i Kommunen nye opgaver og muligheder. Nyhedsbrev for ansatte i Odder Kommune Redaktion: Roald Kramer Tlf Maj 2006 Kommune-Nyt

Evaluering af ad hoc udvalg for forebyggelse og sundhedsfremme

Evaluering af ad hoc udvalg for forebyggelse og sundhedsfremme Evaluering af ad hoc udvalg for forebyggelse og sundhedsfremme J.nr.: Sagsid.: 1068941 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1107913) Resume: I forbindelse med overtagelse af opgaven med borgerrettet og patientrettet

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering - Hvad forstås ved det? - Hvordan spiller det sammen med genoptræning, vedligeholdelsestræning? - Hvad mener Ældre Sagen?

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse Charlotte Knudsen Fredensborg Kommune Præsentation Sygeplejerske Intensiv efteruddannelse Sygeplejerske i hjemmeplejen Visitator Diplomuddannlse

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune Sundhedsafdelingen Lene Stokholm Jensen E-mail lsj@struer.dk Tlf. 96 84 84 25 Dato: 1. februar 2007 J.nr.: 17-1-04 1/12 Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune 2/12 Kommunerne

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009 BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE Dato 25.09.2009 Rammerne Sundhedslov: I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Praksissektoren om 10 år

Praksissektoren om 10 år Årsmøde 2010, Comwell, Middelfart, 20. marts 2010 Praksissektoren om 10 år Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Udviklingen Udviklingen Fantasien! Det mulige Det springvise forløb

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi

Hverdagsrehabilitering skaber værdi Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Ergoterapeutforeningen etf.dk Målet med er aktivt at støtte borgere til at være længst og bedst muligt i eget liv Hverdagsrehabilitering

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse. Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Vingsted 24.

Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse. Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Vingsted 24. Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Vingsted 24. oktober 2017 Formand for Seniorrådet, Fredensborg Kommune Formand for Forebyggelsesrådet

Læs mere

Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice. sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag

Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice. sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag Virksomhedsgrundlag Odder Kommunes Ældreservice sundhedspolitik mission visioner værdigrundlag S u n d h e d s p o l i t i k Sundhedspolitik for medarbejdere i Odder Kommunes Ældreservice Sundhedspolitikken

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Organisering af indsatsen for kronisk syge i Sønderborg Kommune

Organisering af indsatsen for kronisk syge i Sønderborg Kommune Organisering af indsatsen for kronisk syge i Sønderborg Kommune Thomas Lund Sørensen Afdelingschef, Sundhed Speciallæge i samfundsmedicin Opgaven Definitioner Loven Sundhedsaftalen Organisering Kommunikation

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012 Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14/12/2012 - Ekstra talepapir vedlagt) SOU alm. del Bilag 107 Offentligt Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere