INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000"

Transkript

1 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/ Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom og administrativ beslutning. 1. Indledning Den 26. juni 1998 vedtog Folketinget lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven (Tidsubegrænset opholdstilladelse, asyl, familiesammenføring og udvisning m.v.), der blandt andet indebar ændringer af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning. Under Folketingets behandling af lovforslaget (lovforslag nr. L 59 fremsat den 16. april 1998) tilkendegav indenrigsministeren den 15. juni 1998 ved besvarelsen af Folketingets Retsudvalgs spørgsmål nr. 99 af 4. juni 1998 følgende: "Jeg vil fremover afgive en årlig redegørelse til Folketingets Retsudvalg om, hvordan udvisningsreglerne fungerer i praksis på baggrund af oplysninger fra Rigspolitiet, anklagemyndigheden og Udlændingestyrelsen. Redegørelsen vil bl.a. indeholde statistiske oplysninger om antallet af udlændinge, der efter de forskellige bestemmelser i udlændingeloven er udvist ved dom eller administrativt, antallet af udlændinge, der herefter er udrejst, antallet af udlændinge, der har fået ophævet et indrejseforbud, samt antallet af udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, og hvor indrejseforbuddet som følge heraf er bortfaldet." På den baggrund afgav Indenrigsministeriet den 26. juni 1999 den første redegørelse vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning. Redegørelsen vedrørte perioden fra den 3. juli 1998, hvor lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven trådte i kraft, til den 31. december Nærværende redegørelse er således den 2. årlige redegørelse om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller ved administrativ beslutning. 2. Redegørelsens omfang og grundlag 2.1. Redegørelsens omfang Redegørelsen er tidsmæssigt afgrænset til domme og administrative beslutninger, der er afsagt henholdsvis truffet i perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december Domme og administrative beslutninger, der er under anke henholdsvis påklage, er ikke medtaget i redegørelsen. Redegørelsen er endvidere afgrænset til domme og administrative beslutninger, der er afsagt henholdsvis truffet på grundlag af de regler om udvisning, der blev affattet ved lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven. Det fremgår blandt andet af ikrafttrædelsesbestemmelserne til lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven, at de ved loven ændrede betingelser for, hvornår udvisning kan

2 - 2 - ske ved dom eller administrativ beslutning, alene finder anvendelse, såfremt det forhold, der begrunder udvisningen, er begået efter lovens ikrafttræden. Såfremt det forhold, der begrunder udvisningen, er begået før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven trådte i kraft den 3. juli Redegørelsen er således begrænset til at omfatte afgørelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning, hvor det forhold, der begrunder udvisningen, er begået den 3. juli 1998 eller senere. Bestemmelsen i udlændingelovens 22, nr. 4, jf. 26, stk. 2, om udvidet adgang til udvisning ved dom for narkotikakriminalitet er identisk med den bestemmelse herom, der blev indført ved lov nr af 11. december 1996 om ændring af udlændingeloven (Udvisning på grund af narkotikakriminalitet). I redegørelsens afsnit 5.3. om Højesteretspraksis er også medtaget domme, hvor det forhold, der begrunder udvisningen efter denne bestemmelse, er begået før den 3. juli 1998, såfremt dom er afsagt i Sådanne domme er derimod ikke medtaget under de statistiske afsnit vedrørende udvisning ved dom, jf. afsnit 3.1., 5.1. og Grundlaget for redegørelsen Oplysningerne i redegørelsen om antallet af personer, der er udvist ved dom, er baseret på en manuel optælling og gennemgang foretaget af Udlændingestyrelsen af domme modtaget fra Rigspolitichefen, Afdeling E, Den Centrale Politiafdeling. Oplysningerne i redegørelsen om antallet af personer, der er udsendt efter udvisning ved dom, er baseret på en gennemgang pr. medio februar 2000 af domme med beslutning om udvisning foretaget af Rigspolitichefen, Afdeling E, Den Centrale Politiafdeling, og en efterfølgende manuel optælling foretaget af Udlændingestyrelsen. Rigsadvokaten har i meddelelse nr. 10/1998, punkt 2.10, med henblik på at følge praksis i sager om udvisning ved dom fastsat bestemmelser om indberetning til statsadvokaterne eller Rigsadvokaten. Politimesteren indsender domme, hvorved der i forbindelse med domfældelse for et strafbart forhold er sket frifindelse for en påstand om udvisning, til statsadvokaten. Efter politimesterens skøn indsendes endvidere domme, hvorved der er sket udvisning, såfremt dommen angår principielle spørgsmål eller i øvrigt er af generel interesse. Kendelser vedrørende udlændingelovens 50 og 50 a indsendes i alle tilfælde. Statsadvokaten indsender landsretsdomme af principiel eller generel interesse til Rigsadvokaten. Rigsadvokaten har endvidere fastsat, at statsadvokaten én gang årligt efter anmodning fra Rigsadvokaten afgiver en årlig redegørelse om de af politimestrene indsendte domme og kendelser og anvendelsen af udvisningsreglerne i praksis. Oplysningerne i redegørelsen om domme, hvor tiltalte er frifundet for en påstand om udvisning, er dels baseret på oplysninger om frifindende domme, som er modtaget fra de enkelte statsadvokater i de redegørelser, statsadvokaterne har afgivet til Rigsadvokaten i henhold til Rigsadvokatens meddelelse nr. 10/1998, punkt 2.10, dels på en manuel gennemgang foretaget af Udlændingestyrelsen af de domme, der er modtaget fra Rigspolitichefen, Afdeling E, Den Centrale Politiafdeling. Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen siden redegørelsen for 1998 har udviklet en database vedrørende afgørelser om udvisning ved dom. Alle udvisningsdomme afsagt den 1. januar 2000 eller senere indlægges i databasen, således at afsnittene vedrørende udvisning ved dom i de fremtidige redegørelser vil kunne baseres på oplysningerne i databasen. Oplysningerne i redegørelsen om afgørelser om udvisning ved administrativ beslutning er ligesom i redegørelsen for 1998 baseret på udtræk fra Udlændingeregistret på baggrund af afgørelseskoder, der

3 - 3 - blev oprettet i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov nr. 473 af 1. juli 1998 om ændring af udlændingeloven og straffeloven. Der tages forbehold for fejl i forbindelse med manuel optælling og gennemgang af domme samt for opdateringsfejl i Udlændingeregisteret. 3. Redegørelsens væsentligste nøgletal 3.1. Udvisning ved dom I perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 1999 er 459 personer udvist i forbindelse med endelig dom for strafbart forhold, der er begået den 3. juli 1998 eller senere. Antallet af personer, der er udvist i medfør af udlændingelovens enkelte bestemmelser om udvisning ved dom, fordeler sig således: Udlændingelovens Antal personer 22, nr , nr , nr , nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr. 1, jf. 22, nr , nr I alt 459

4 - 4 - Varigheden af de i forbindelse med udvisning ved dom meddelte indrejseforbud fordeler sig således: Varighed af meddelt indrejseforbud Antal personer 3 år år år 29 Bestandigt 15 I alt 459 Af de i alt 459 personer, der er udvist ved dom, er 331 personer udrejst af Danmark pr. medio februar person er meddelt opholdstilladelse, efter at den pågældende er udvist ved dom Udvisning ved administrativ beslutning I perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 1999 har Udlændingestyrelsen truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende 857 personer, uden at der pr. 31. december 1999 er sket påklage til Indenrigsministeriet. Indenrigsministeriet har i samme periode truffet afgørelse om administrativ udvisning vedrørende 46 personer efter påklage af Udlændingestyrelsens afgørelse. Antallet af personer, som Udlændingestyrelsen og efter påklage Indenrigsministeriet har udvist i medfør af de enkelte bestemmelser om udvisning ved administrativ beslutning, fordeler sig således: Udlændingelovens Antal personer a, stk. 1, nr a, stk. 1, nr a, stk. 2, nr a, stk. 2, nr a, stk. 2, nr b 144 I alt 903

5 - 5 - Varigheden af de indrejseforbud, Udlændingestyrelsen og Indenrigsministeriet i forbindelse med behandling af klagesager har meddelt i forbindelse med udvisning ved administrativ beslutning, fordeler sig således: Varighed af meddelt indrejseforbud Antal personer 1 år 903 For bestandig 0 I alt 903 Af de i alt 903 personer, der er udvist ved administrativ beslutning truffet af Udlændingestyrelsen og efter påklage af Indenrigsministeriet, er 739 personer udrejst af Danmark pr. 8. august I alt 27 personer er meddelt opholdstilladelse i Danmark, efter at de pågældende er udvist ved administrativ beslutning. I alt 4 personer har fået ophævet indrejseforbuddet, efter at de pågældende er udvist ved administrativ beslutning. 4. Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom 4.1. Reglernes opbygning Udvisning ved dom kan ske efter visse nærmere regler i udlændingeloven, hvis udlændingen findes skyldig i et strafbart forhold. Afgørelsen om udvisning træffes af retten efter anklagemyndighedens påstand i forbindelse med straffesagen, jf. udlændingelovens 49. Udlændingelovens regler om udvisning ved dom er opbygget således, at der i udlændingelovens er opstillet en række grundbetingelser for, at udvisning kan ske ved dom, og således at udlændingelovens 26 indeholder regler om de hensyn, der skal inddrages ved afgørelsen om udvisning, når grundbetingelserne er opfyldt. Såvel grundbetingelserne for udvisning ved dom som reglerne for inddragelse af hensyn ved afgørelser om udvisning kan opdeles i en række almindelige udvisningsregler, der gælder for udvisning uanset kriminalitetens art, jf. afsnit 4.2., og i en række regler om udvidet adgang til udvisning ved visse særlige kriminalitetsformer, jf. afsnit 4.3. Reglerne om udvisning ved dom er gengivet i bilag Almindelige udvisningsregler Grundprincippet i udlændingelovens almindelige udvisningsregler er en trappestigemodel, hvorefter der sker en trinvis skærpelse af grundbetingelserne for udvisning af udlændinge med hensyn til den idømte frihedsstrafs længde og karakter, jo længere tid udlændingen har opholdt sig lovligt her i landet. En udlænding, der har haft mindst 7 års lovligt ophold her i landet, kan således udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 4 års varighed, jf. nærmere udlændingelovens 22.

6 - 6 - En udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i mere end 3 år, men mindre end 7 år, kan udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget fængselsstraf af mindst 2 års varighed, jf. nærmere udlændingelovens 23. En udlænding, der har haft mindre end 3 års lovligt ophold her i landet, kan udvises, hvis udlændingen idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf, jf. nærmere udlændingelovens 24. Er udlændingen flygtning, kan udlændingen uanset opholdets varighed kun udvises under samme betingelser som udlændinge med mindst 7 års lovligt ophold her i landet. Er udlændingen blevet dømt for flere strafbare forhold eller ved tidligere domme, eller er udlændingen i stedet for frihedsstraf blevet idømt en anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, gælder der særlige grundbetingelser i udlændingelovens Er grundbetingelserne opfyldt, skal domstolene ved en afgørelse om udvisning inddrage en række obligatoriske hensyn, der nærmere er opregnet i udlændingelovens 26, stk. 1. Der skal efter bestemmelsen tages hensyn til, om udvisningen må antages at virke særlig belastende, navnlig på grund af udlændingens tilhørsforhold til det danske samfund, varigheden af udlændingens ophold i landet, udlændingens alder, helbredstilstand og andre personlige forhold, udlændingens tilknytning til herboende personer, udvisningens konsekvenser for udlændingens herboende nære familiemedlemmer, udlændingens manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold, og risikoen for, at udlændingen uden for de tilfælde, der er omfattet af udlændingelovens asylregler, vil lide overlast i hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan ventes at tage ophold Særlige kriminalitetsformer Ved visse særlige kriminalitetsformer gælder der en udvidet adgang til udvisning ved dom. De forsætlige kriminalitetsformer, som er omfattet af den udvidede adgang til udvisning ved dom, er - narkotikakriminalitet, jf. udlændingelovens 22, nr. 4, - menneskesmugling, jf. udlændingelovens 22, nr. 5, og - manddrab, voldtægt, grov vold, røveri, vold mod personer i offentlig tjeneste, brandstiftelse, flyog skibskapring, grov ulovlig frihedsberøvelse, incest over for børn og andre tilsvarende forbrydelser mod kønssædeligheden, hensynsløs smitte med livstruende sygdom og grov berigelseskriminalitet, jf. nærmere udlændingelovens 22, nr. 6. Findes en udlænding skyldig i sådan kriminalitet, er der således adgang til udvisning, hvis udlændingen idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, jf. udlændingelovens 22, nr Er grundbetingelserne opfyldt, skal domstolene ved afgørelsen om udvisning inddrage de obligatoriske hensyn, der er opregnet i udlændingelovens 26, stk. 1. Efter udlændingelovens 26, stk. 2, kan en udlænding udvises, medmindre de i udlændingelovens 26, stk. 1, nævnte forhold taler afgørende derimod. Efter forarbejderne til bestemmelsen må udvisning ikke finde sted, hvis udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder de forpligtelser, der følger af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (FT 96-97, tillæg A, s.1015 ff.).

7 4.4. Varigheden af indrejseforbud Efter udlændingelovens 32, stk. 1, medfører en afgørelse om udvisning, at udlændingens visum og opholdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig her i landet. Der fastsættes således i forbindelse med afgørelsen om udvisning et indrejseforbud. Indrejseforbudet kan tidsbegrænses og regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen. Udlændingelovens 32, stk. 2, indeholder regler for fastsættelsen af varigheden af et indrejseforbud i forbindelse med afgørelser om udvisning ved dom. Indrejseforbud meddeles for henholdsvis 3, 5 eller 10 år eller for bestandig afhængig af den idømte frihedsstrafs længde og karakter. Idømmes udlændingen en anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, fastsættes indrejseforbudets varighed ud fra en vurdering af, hvilken frihedsstraf den pågældende ellers ville være blevet idømt. Efter udlændingelovens 32, stk. 3, meddeles indrejseforbud i forbindelse med udvisning ved dom for de særlige kriminalitetsformer, der er omfattet af den udvidede adgang til udvisning, jf. afsnit 4.3., dog for mindst 5 år. 5. Statistik vedrørende udvisning ved dom 5.1. Udvisende domme I perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 1999 er 459 personer udvist i forbindelse med endelig dom for strafbart forhold, der er begået den 3. juli 1998 eller senere. Ved byret er der i denne periode afsagt endelige udvisende domme vedrørende 394 personer. Østre Landsret har i samme periode afsagt endelige udvisende domme vedrørende 42 personer, mens Vestre Landsret har afsagt endelige udvisende domme vedrørende 22 personer. Højesteret har i samme periode afsagt en udvisende dom vedrørende 1 person, hvor det strafbare forhold, der begrunder udvisningen, er begået efter den 3. juli Nedenfor gennemgås sagerne opdelt efter de enkelte udvisningsbestemmelser i udlændingeloven Udlændingelovens 22 udlændinge med mere end 7 års ophold eller flygtninge I alt 32 personer er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 22. Udlændingelovens 22, nr. 2 3 personer er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 22, nr. 2. I det ene tilfælde er den pågældende tillige udvist i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5, og i et andet tilfælde er den pågældende tillige udvist i medfør af udlændingelovens 22, nr person er udvist ved dom afsagt ved byret. 2 personer er udvist ved dom afsagt ved Vestre Landsret. 1 person er dømt for brandstiftelse efter straffelovens 181 og tillige for narkotikakriminalitet efter lov om euforiserende stoffer. 1 person er dømt for anden kønslig omgang end samleje efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, og tillige for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens 245. Endelig er 1 person dømt for menneskesmugling efter udlændingelovens 59, stk. 3, og efter bestemmelsen om menneskesmugling under skærpende omstændigheder i straffelovens 125 a. De pågældende blev idømt mellem 2 og 3 års fængsel.

8 - 8 - Der blev i 1 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 10 år, og i 2 tilfælde indrejseforbud gældende for bestandigt. Udlændingelovens 22, nr. 4 9 personer er i perioden udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved domme afsagt ved byret. 3 personer er udvist ved domme afsagt ved Østre Landsret, og 3 personer ved domme afsagt ved Vestre Landsret. 1 person er udvist ved dom afsagt ved Højesteret. De pågældende blev idømt mellem 3 måneders fængsel og 3 års fængsel. Der blev i 8 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 5 år og i 1 tilfælde indrejseforbud gældende for bestandigt. Udlændingelovens 22, nr. 5 1 person er i perioden udvist ved endelig dom alene for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5. Den pågældende er udvist ved dom afsagt ved byret og blev idømt 3 måneders fængsel. Der blev meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. Herudover er som ovenfor nævnt 1 person udvist ved endelig dom i medfør af både udlændingelovens 22, nr. 2, og udlændingelovens 22, nr. 5. Udlændingelovens 22, nr personer er i perioden udvist ved endelig dom alene i medfør af udlændingelovens 22, nr personer er udvist ved domme afsagt ved byret. 12 personer er udvist ved domme afsagt ved Østre Landsret, og 3 personer ved domme afsagt ved Vestre Landsret. 2 personer blev dømt for vold mod tjenestemand i funktion efter straffelovens 119, stk person blev dømt for voldtægt efter straffelovens personer blev dømt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens personer blev dømt for røveri efter straffelovens 288. De pågældende blev idømt mellem 30 dages fængsel og 3 år og 6 måneders fængsel. 1 person blev dømt til psykiatrisk behandling på hospital for sindslidende. Der blev i 1 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 3 år. I 10 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. I 5 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 10 år og i 3 tilfælde indrejseforbud gældende for bestandigt. Herudover er som ovenfor nævnt 1 person udvist ved endelig dom i medfør af både udlændingelovens 22, nr. 2, og udlændingelovens 22, nr Udlændingelovens 23 udlændinge med mere end 3 års ophold I alt 10 personer er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23.

9 Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr person er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 2. Den pågældende er udvist ved en dom afsagt ved Østre Landsret for narkotikakriminalitet og blev idømt 1 års fængsel. Der blev meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4 5 personer er i perioden udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved domme afsagt ved byret, og 2 personer ved domme afsagt ved Østre Landsret. De pågældende blev idømt mellem 6 måneders fængsel og 4 år og 6 måneders fængsel. Der blev i 2 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. I 2 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 10 år, og i 1 tilfælde indrejseforbud gældende for bestandigt. Udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 6 4 personer er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr person er udvist ved dom afsagt ved byret, og 3 personer ved domme afsagt ved Østre Landsret. 1 person blev dømt for vold mod tjenestemand i funktion efter straffelovens 119, stk person blev dømt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens person blev dømt for hæleri med hensyn til tyveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens 284, jf. 276, jf person blev dømt for afpresning, trusler om vold og ulovlig tvang samt medvirken til forsøg på røveri efter straffelovens 288. De pågældende blev idømt mellem 40 dages fængsel og 1 år og 6 måneders fængsel. I 3 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 5 år, og i 1 tilfælde indrejseforbud gældende for 10 år Udlændingelovens 24 udlændinge med mindre end 3 års ophold I alt 417 personer er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24. Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i perioden udvist ved endelig dom for narkotikakriminalitet i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved domme afsagt ved byret, og 3 personer ved domme afsagt ved Østre Landsret. De pågældende blev idømt mellem 30 dages fængsel og 6 års fængsel. Der blev i 5 tilfælde meddelt indrejseforbud gældende for 3 år. I 16 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. I 5 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 10 år, og i 5 tilfælde indrejseforbud gældende for bestandigt.

10 Udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i perioden udvist ved endelig dom for menneskesmugling i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved domme afsagt ved byret, 1 person ved dom afsagt ved Østre Landsret og 3 personer ved domme afsagt ved Vestre Landsret. De pågældende blev alle dømt for menneskesmugling efter udlændingelovens 59, stk. 3, og i 2 tilfælde tillige efter bestemmelsen om menneskesmugling under skærpende omstændigheder i straffelovens 125 a. De pågældende blev idømt mellem 30 dages fængsel og 5 måneders fængsel. I 9 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 3 år, og i 67 tilfælde gældende for 5 år. Udlændingeloven 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingeloven 24, nr. 1, jf. 22, nr personer er udvist ved domme afsagt ved byret. 5 personer er udvist ved domme afsagt ved Østre Landsret og 1 person ved dom afsagt ved Vestre Landsret. 4 personer blev dømt for vold mod tjenestemand i funktion efter straffelovens 119, stk person blev dømt for brandstiftelse efter straffelovens person blev dømt for forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, jf personer blev dømt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens personer blev dømt for tyveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens 276, jf personer blev dømt for røveri efter straffelovens 288. De pågældende blev idømt mellem 14 dages hæfte og 3 år og 6 måneders fængsel. I et enkelt tilfælde blev den pågældende dømt til psykiatrisk behandling. I 21 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. I 2 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 10 år, og i 1 tilfælde indrejseforbud gældende for bestandigt. Udlændingelovens 24, nr personer er i perioden udvist ved endelig dom i medfør af udlændingelovens 24, nr personer er udvist ved domme afsagt ved byret. 12 personer er udvist ved domme afsagt ved Østre Landsret, og 7 personer ved domme afsagt ved Vestre Landsret. Der er stor variation i de strafbare forhold, der danner grundlag for udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2. I mange tilfælde er de pågældende dømt for gentagne overtrædelser af samme straffebestemmelse, ligesom mange personer er dømt for overtrædelse af flere forskellige straffebestemmelser. Den følgende oversigt over antal domfældte personer svarer derfor ikke til det ovenfor anførte antal udviste personer. Som de væsentligste forhold, der danner grundlag for udvisning efter udlændingelovens 24, nr. 2, kan nævnes, at 157 personer blev dømt for tyveri efter straffelovens 276, herunder i visse tilfælde alene eller tillige for medvirken til tyveri efter straffelovens 276, jf. 23, eller for forsøg på tyveri efter straffelovens 276, jf. 21. I 13 af disse tilfælde er de pågældende tillige dømt for dokumentfalsk efter straffelovens 171, i 10 tilfælde tillige for hæleri med hensyn til tyveri efter straffelovens 284, jf. 276, og i 22 tilfælde tillige for ulovlig indrejse i Danmark efter udlændingelovens 59, stk. 1, nr personer blev dømt for dokumentfalsk efter straffelovens 171. I 5 af disse tilfælde er de pågældende tillige dømt for bedrageri efter straffelovens 279, og i 9 tilfælde tillige for ulovlig indrejse i Danmark efter udlændingelovens 59, stk. 1, nr personer blev dømt for hæleri med hensyn til tyveri efter straffelovens 284, jf personer blev dømt for vold efter straffelovens

11 personer blev dømt for bedrageri efter straffelovens 279, heraf blev 5 personer tillige dømt for dokumentfalsk efter straffelovens personer blev dømt for voldtægt efter straffelovens person blev dømt for manddrab efter straffelovens person blev dømt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens person blev dømt for narkotikakriminalitet efter straffelovens 191. Herudover blev 32 personer dømt efter toldlovens 73, herunder i 28 af disse tilfælde efter bestemmelsen om indsmugling af særlig grov karakter i straffelovens person blev dømt for narkotikakriminalitet efter lov om euforiserende stoffer. 1 person blev dømt for menneskesmugling efter udlændingelovens 59, stk. 3. De pågældende blev idømt mellem 10 dages hæfte og 2 år og 6 måneders fængsel, bortset fra et enkelt tilfælde, hvor den pågældende blev idømt 8 års fængsel for manddrab. I 9 tilfælde blev de pågældende idømt betingede straffe, og i et enkelt tilfælde blev den pågældende dømt til psykiatrisk behandling. I 183 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 3 år. I 88 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 5 år. I 13 tilfælde blev der meddelt indrejseforbud gældende for 10 år, og i 2 tilfælde indrejseforbud gældende for bestandigt Domme, der frifinder for påstanden om udvisning Rigsadvokaten har i forbindelse med statsadvokaternes årlige redegørelse modtaget indberetning om 21 endelige domme afsagt i perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 1999 vedrørende i alt 22 personer, der blev fundet skyldig i strafbart forhold begået den 3. juli 1998 eller senere, men hvor anklagemyndighedens påstand om udvisning ikke blev taget til følge. 17 domme vedrørende i alt 18 personer er afsagt ved byret. 3 domme er afsagt ved Østre Landsret og 1 dom ved Vestre Landsret. Det bemærkes, at der nedenfor alene vil blive medtaget en beskrivelse af de domme, der er afsagt ved landsretterne. I 6 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 4. I det ene af disse tilfælde er dommen afsagt ved Vestre Landsret. I dette tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til, at tiltalte kom til Danmark som 4-årig i 1976, og at tiltalte havde ægtefælle og barn samt forældre og søskende boende i Danmark. Den pågældende blev idømt 1 år og 9 måneders fængsel for narkotikakriminalitet efter straffelovens 191, jf. lov om euforiserende stoffer, og for overtrædelse af våbenlovens 10. I 2 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5. Begge domme er afsagt ved byret. I 10 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 6. I 3 af disse tilfælde er dommene afsagt ved Østre Landsret. I det ene tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til, at han havde boet fast i Danmark, siden han var 7 år, og havde haft hele sin opvækst her i landet. Han var far til to børn på henholdsvis knap 4 år og 2 år, som var danske statsborgere. Han havde jævnlig kontakt med børnene. Tiltalte havde begrænset kontakt til hjemlandet. Den pågældende blev idømt 1 år og 2 måneders fængsel for bl.a. røveri efter straffelovens 288. I det andet tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til, at han kom til Danmark som 9-årig i 1990, og at hans forældre og syv søskende alle boede i Danmark. Der blev endvidere henvist til, at den pågældende led af såvel fysiske som psykiske lidelser. Den pågældende blev idømt 10 måneders fængsel for bl.a. røveri efter straffelovens 288.

12 I det tredje tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til den pågældendes tilknytning til Danmark, herunder navnlig til tre herboende børn. Den pågældende blev idømt 6 måneders fængsel for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens 245. I 1 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 4. Dommen er afsagt ved byret. Endelig var der i 2 tilfælde nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2. Begge domme er afsagt ved byret. Herudover er der ved Udlændingestyrelsens gennemgang af de domme, der er modtaget fra Rigspolitichefen, Afdeling E, Den Centrale Politiafdeling, fundet 7 endelige landsretsdomme afsagt i perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 1999 vedrørende 7 personer, der blev fundet skyldige i strafbart forhold begået den 3. juli 1998 eller senere, men hvor anklagemyndighedens påstand om udvisning ikke blev taget til følge. 6 domme er afsagt ved Østre Landsret og 1 dom ved Vestre Landsret. I 1 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 4. Dommen er afsagt ved Østre Landsret. I dette tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til tiltaltes ca. 15 år lange ophold i Danmark, hans dalende tilknytning til hjemlandet og den forståelse af udlændingelovens 26, stk. 2, sammenholdt med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, som er fastslået ved Højesterets praksis. Tiltalte blev idømt 8 måneders fængsel for bl.a. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. I 1 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 5. Dommen er afsagt ved Vestre Landsret. I dette tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til, at tiltaltes ægtefælle og børn havde lovligt ophold her i landet, og at hverken disse eller tiltalte efter det oplyste havde nærmere tilknytning til noget andet land end Danmark, bortset fra hjemlandet, hvor de ikke kunne tage ophold. Tiltalte blev idømt 3 måneders fængsel bl.a. for menneskesmugling efter udlændingelovens 59, stk. 3. I 2 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 22, nr. 6. Dommene er afsagt ved Østre Landsret. I det ene tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til tiltaltes alder og tilknytning til Danmark siden Tiltalte blev idømt 1 års fængsel for bl.a. røveri efter straffelovens 288. I det andet tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til, at tiltalte havde boet i Danmark i 17 år. Tiltalte havde fortsat kontakt med sine tre børn, og børnenes moder havde for landsretten forklaret, at hun frygtede, at børnene ville få psykiske problemer, hvis tiltalte blev udvist. Tiltalte havde sin familie og nærmeste slægt i Danmark. Tiltalte blev idømt 8 måneders fængsel for vold efter straffelovens 244 og 245. I 1 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 23, stk. 1, jf. 22, nr. 6. Dommen er afsagt ved Østre Landsret.

13 I dette tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til tiltaltes personlige forhold i Danmark, især at han havde en 4-årig datter, som havde en dansk mor. Tiltalte, der kom til Danmark som knap 26-årig i 1994, havde samvær med sit barn. Tiltaltes øvrige familie boede i hjemlandet. Den pågældende blev idømt 40 dages fængsel for vold mod tjenestemand i funktion efter straffelovens 119. I 1 tilfælde var der nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 6, og 24, nr. 2. Dommen er afsagt ved Østre Landsret. I dette tilfælde blev tiltalte frifundet for påstanden om udvisning under henvisning til tiltaltes ringe tilknytning til hjemlandet, hans unge alder og oplysningerne om hans familieforhold her i landet. Tiltalte kom i 1996 til Danmark, hvor hans moder og stedfader fortsat boede. Tiltalte havde siden 1997 kun haft sporadisk telefonisk kontakt med sine slægtninge i hjemlandet. Tiltalte blev idømt 10 måneders fængsel for bl.a. røveri efter straffelovens 288 og vold efter straffelovens 244. Endelig var der i 1 tilfælde nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2. Dommen er afsagt ved Østre Landsret. I dette tilfælde, hvor tiltalte blev idømt 50 dages fængsel for vold efter straffelovens 244, er der ikke i landsrettens dom medtaget nærmere begrundelse for bestemmelsen om frifindelse for påstanden om udvisning. Frifindende domme vedrørende udlændingelovens 22, nr. 6, hvor det strafbare forhold ved den endelige domsafsigelse henføres under en bestemmelse i straffeloven, der ikke kan medføre udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 6, er ligesom domme, hvor udlændingen frifindes for det strafbare forhold ikke medtaget i dette afsnit Højesteretspraksis I en række sager har spørgsmålet om udvisning været indbragt for Højesteret, idet Procesbevillingsnævnet har meddelt tilladelse til, at sagerne kunne indbringes for Højesteret som tredje instans. Herudover har spørgsmålet om udvisning været indbragt for Højesteret i en række sager, hvor Højesteret har afsagt dom som anden instans. I det følgende redegøres for Højesterets domme afsagt i 1999, hvor det strafbare forhold, der danner grundlag for påstanden om udvisning, er begået den 3. juli 1998 eller senere. Redegørelsen omfatter både sager, der er indbragt for Højesteret som tredje instans, og sager, der er indbragt for Højesteret som anden instans. Da bestemmelsen i udlændingelovens 22, nr. 4, jf. 26, stk. 2, om udvidet adgang til udvisning ved dom for narkotikakriminalitet er identisk med den bestemmelse herom, der blev indført ved lov nr af 11. december 1996 om ændring af udlændingeloven (Udvisning på grund af narkotikakriminalitet), omfatter dette afsnit tillige domme vedrørende udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 4, hvor det strafbare forhold er begået før den 3. juli Højesteretsdomme, hvor der er sket frifindelse for påstand om udvisning Højesteret frifandt i 4 domme afsagt henholdsvis den 19. maj 1999 (2 domme) og den 9. juni 1999 (2 domme) de tiltalte, der var dømt for narkotikakriminalitet, for anklagemyndighedens påstand om udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 4. Højesteret begrundede disse 4 afgørelser med en henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Efter denne bestemmelse må der alene ske indgreb i den enkeltes privatliv og

14 familieliv i det omfang, det er nødvendigt i et demokratisk samfund, herunder for at forebygge forbrydelser. For så vidt angår udvisning af udlændinge som følge af kriminalitet indebærer dette efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, at der gælder et krav om proportionalitet, således at en udvisning ikke må medføre et indgreb i den pågældendes privatliv og familieliv, som ikke står i et rimeligt forhold til de formål, udvisningen skal varetage, og til den begåede kriminalitet. Højesteret fandt, at udvisning i de pågældende sager på baggrund af en afvejning af tiltaltes tilknytning til Danmark og grovheden af den begåede kriminalitet ville være i strid med kravet om proportionalitet. I den ene sag, hvor dommen blev afsagt den 19. maj 1999, henviste Højesteret til den idømte relativt beskedne straf på 60 dages fængsel og til blandt andet tiltaltes ophold i Danmark siden 1989 og den nære kontakt med to herboende voksne børn. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side I den anden sag, hvor dommen blev afsagt den 19. maj 1999, og hvor tiltalte var idømt 4 måneders fængsel, henviste Højesteret til, at tiltalte som 10-årig kom til Danmark i 1974 og havde ægtefælle, forældre og søskende i Danmark, og til, at tiltalte ikke havde nogen væsentlig tilknytning til sit hjemland. I et sådant tilfælde indebærer kravet om proportionalitet, at udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 4, kun kan komme på tale, såfremt den begåede narkotikakriminalitet er af en sådan grovhed, at den pågældende idømmes en langvarig fængselsstraf eller nu flere gange er idømt fængselsstraffe af betydelig længde. Denne forudsætning var ikke opfyldt i den foreliggende sag. Forholdet var i øvrigt begået to dage efter en dom for ligeartet kriminalitet. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side I den tredje sag, hvor dommen blev afsagt den 9. juni 1999, og hvor tiltalte var idømt 3 måneders fængsel, henviste Højesteret til tiltaltes stærke tilknytning til Danmark, idet tiltalte kom til Danmark i 1985 og havde en nær kontakt til sin fraseparerede ægtefælle og deres fælles børn på 6 og 7 år. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side I den fjerde sag, hvor dommen blev afsagt den 9. juni 1999, og hvor tiltalte var idømt 8 måneders fængsel, henviste Højesteret til tiltaltes stærke tilknytning til Danmark, idet tiltalte kom til Danmark i 1970 som 23-årig og havde en nær kontakt med sin fraseparerede ægtefælle og deres herboende fælles børn. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side Herudover frifandt Højesteret i 3 domme afsagt henholdsvis den 2. november 1999 og den 13. december 1999 (2 domme) de tiltalte, der var dømt for narkotikakriminalitet, efter at anklagemyndigheden havde taget bekræftende til genmæle overfor forsvarernes påstand om frifindelse for udvisning efter udlændingelovens 22, nr. 4. I den ene sag, hvor dommen blev afsagt den 2. november 1999, og hvor tiltalte var idømt en fælles- og tillægsstraf på 14 dages hæfte, var baggrunden for anklagemyndighedens påstand om frifindelse for udvisning, at tiltalte alene var straffet med hæfte i 14 dage for førstegangssalg af narkotika, ligesom tiltalte var gift med en dansk statsborger, som han havde samlevet med i 13 år. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2000 side 293. I den anden sag, hvor dommen blev afsagt den 13. december 1999, og hvor tiltalte var idømt 20 dages hæfte, var baggrunden for anklagemyndighedens påstand om frifindelse for udvisning, at tiltalte ikke tidligere var dømt for handel med narkotika, ligesom tiltalte havde opholdt sig i Danmark i ca. 15 år. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2000 side 545. I den tredje sag, hvor dommen blev afsagt den 13. december 1999, og hvor tiltalte var idømt 6 måneders fængsel, var baggrunden for anklagemyndighedens påstand om frifindelse for udvisning en vur-

15 dering af kriminalitetens karakter og omfang afvejet over for den pågældendes personlige forhold og tilknytning til Danmark, herunder det forhold at han havde en mindreårig datter i Danmark, som han så næsten dagligt. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2000 side Højesteretsdomme, hvor der er sket stadfæstelse af landsretsdom om udvisning Højesteret stadfæstede i en dom afsagt den 23. april 1999 Østre Landsrets dom om udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 22, nr. 3 og 4. Tiltalte var idømt 7 års fængsel for narkotikakriminalitet. Tiltalte, der var indrejst i Danmark i 1992, havde et nu knap 2-årigt barn i Danmark med en dansk statsborger. Tiltalte havde 3 søskende i hjemlandet. Højesteret bemærkede, at betingelserne for udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 22, nr. 3 og nr. 4, jf. 26, var opfyldt, hvorfor Højesteret tiltrådte, at tiltalte var dømt til udvisning med indrejseforbud gældende for bestandigt. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side Højesteret stadfæstede i en dom afsagt den 26. april 1999 Østre Landsrets dom om udvisning af tiltalte i en sag om narkotikakriminalitet, hvor 22, nr. 4, i lov nr af 11. december 1996 fandt anvendelse. Tiltalte var idømt 8 års fængsel for adskillige narkotikaforbrydelser. Tiltalte var indrejst i Danmark i 1980 og var gift med en herboende udlænding. Parret havde fire børn på mellem 8 og 14 år. Tiltaltes forældre boede i tiltaltes hjemland, hvortil tiltalte og dennes familie jævnligt rejste. Højesteret tiltrådte, at tiltalte skulle udvises med indrejseforbud gældende for bestandigt, idet de i udlændingelovens 26, stk. 1, nr. 2, nævnte forhold ikke talte afgørende imod, jf. 26, stk. 2, og Højesterets dom i UfR om fortolkningen af denne bestemmelse. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side Højesterets dom i UfR er omtalt i redegørelsen for 1998, side 9f. Højesteret stadfæstede i en dom afsagt den 9. juni 1999 Østre Landsrets dom om udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 22, nr. 4. Tiltalte var idømt 8 måneders fængsel for narkotikakriminalitet efter udløbet af prøvetiden for en dom på 7 års fængsel for narkotikakriminalitet. Tiltalte var indrejst i 1974 som 15-årig og blev i 1980 gift med sin nuværende ægtefælle. Parret havde en søn på 17 år. Ægtefællen havde familie i hjemlandet, som parret havde bevaret tilknytningen til. Højesteret fandt uanset tiltaltes stærke tilknytning til Danmark, at tiltaltes narkotikakriminalitet var så alvorlig, at det ikke ville være i strid med kravet om proportionalitet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 at udvise tiltalte. Der blev meddelt indrejseforbud gældende for 10 år. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side Højesteret stadfæstede i en dom afsagt den 23. august 1999 Østre Landsrets dom om udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 22, nr. 4. Tiltalte, der tidligere var idømt en betinget dom uden straffastsættelse for tyveri, var idømt en fællesstraf på 5 års fængsel for overtrædelse af straffelovens 191 m.v. Tiltalte var indrejst i Danmark i 1984 som 22-årig. Tiltalte havde ikke ægtefælle eller kæreste i Danmark og ingen børn. Tiltaltes far og flere søskende boede i hjemlandet. Tiltalte havde været på besøg i hjemlandet i alt 3 gange af ca. 2 måneders varighed, første gang i 1995 og herefter 2 gange i Højesteret fandt uanset længden af tiltaltes ophold i Danmark, at tiltaltes samlede narkotikakriminalitet var så alvorlig, at en udvisning ikke ville være i strid med kravet om proportionalitet, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Der blev meddelt indrejseforbud gældende for bestandigt. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side Højesteret stadfæstede i en dom afsagt den 27. august 1999 Østre Landsrets dom af 16. april 1999 om udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 24, nr. 1, jf. 22, nr. 4. Tiltalte var for overtrædelse af straffelovens 191, jf. lov om euforiserende stoffer, idømt fængsel i 4 år og 6 måneder. Tiltalte kom til Danmark som 22-årig i 1992, hvor han blev gift og siden havde boet. Ægteparret havde et fællesbarn født i Tiltalte var i 1993 i Norge idømt fængsel i 3 år og 7 måneder for narkotikakriminalitet. Højesteret fandt uanset tiltaltes tilknytning til Danmark, at tiltaltes narkotikakriminalitet var så alvorlig, at det ikke ville være i strid med det krav om proportionalitet, som følger af Den Europæiske

16 Menneskerettighedskonventions artikel 8, at udvise tiltalte. Der blev meddelt indrejseforbud gældende for bestandigt. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side Højesteret stadfæstede i en dom afsagt den 15. september 1999 Østre Landsrets dom om udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 23, nr. 1, jf. 22, nr. 4. Tiltalte var idømt 5 års fængsel for overtrædelse af straffelovens 191. Tiltalte var indrejst i 1991 som 34-årig og blev i 1992 gift med en dansk statsborger, fra hvem han blev skilt i Tiltalte fik i 1996 en søn med en anden dansk statsborger, som havde forældremyndigheden over barnet, og som i 1997 brød forholdet til tiltalte. Tiltalte havde siden kun haft sporadisk kontakt med barnet. Tiltaltes mor boede i hjemlandet, hvor tiltalte flere gange havde været på længerevarende besøg. Højesteret tiltrådte, at tiltalte skulle udvises med indrejseforbud gældende for bestandigt, da de forhold, som er anført i udlændingelovens 26, stk. 1, ikke talte afgørende mod udvisning. Højesteret fandt, at den begåede narkotikakriminalitet var så alvorlig, at en udvisning ikke ville være i strid med det krav om proportionalitet, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999 side Højesteret stadfæstede i en dom afsagt den 13. december 1999 Østre Landsrets dom om udvisning af tiltalte efter udlændingelovens 22, nr. 4. Tiltalte var idømt 5 måneders fængsel for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Siden 1986 var tiltalte idømt fængselsstraffe på samlet omkring 6 år. Tiltalte kom til Danmark som 14-årig og havde opholdt sig i Danmark i ca. 20 år. Tiltaltes mor og to halvbrødre boede her i landet. Tiltalte havde opretholdt tilknytning til sin familie i hjemlandet. Et flertal i Højesteret fandt, at tiltaltes tilknytning til Danmark ikke var så stærk, at udvisning i anledning af tiltaltes omfattende og alvorlige kriminalitet ville være i strid med det krav om proportionalitet, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Tiltalte blev herefter udvist med indrejseforbud gældende for 5 år. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2000 side Rigsadvokatens tilkendegivelser vedrørende Højesteretspraksis Rigsadvokaten anmodede i Rigsadvokaten Informerer nr. 12/1999 fra 20. maj 1999 anklagemyndigheden om i lyset af den foreliggende højesteretspraksis at vurdere, om udvisningspåstanden burde opretholdes i verserende sager. Rigsadvokaten anmodede endvidere om at blive underrettet om sager, der er afsluttet ved endelig dom om udvisning, og hvor sagen efter den foreliggende højesteretspraksis måtte antages at ville have fået et andet udfald. Rigsadvokaten har oplyst, at han efter en gennemgang af statsadvokaternes underretninger ved skrivelser af 21. januar 2000 har underrettet eller anmodet Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby om at underrette forsvarerne for i alt 15 udviste personer om, at sagerne muligt kunne have fået et andet udfald, hvis den senere højesteretspraksis havde foreligget på domstidspunktet, hvorimod underretningerne fra de øvrige statsadvokater ikke har givet anledning til en tilsvarende anmodning. Rigsadvokaten har bemærket, at der ikke herved er taget stilling til, hvorledes anklagemyndigheden vil udtale sig i forbindelse med en eventuel anmodning om genoptagelse eller under en eventuel anke. Det bemærkes, at Rigsadvokaten supplerende har oplyst, at kun én af de omtalte domme, der er genoptaget i denne forbindelse, er afsagt i Denne dom vedrører imidlertid et strafbart forhold begået før den 3. juli De ovennævnte domme, der er overvejet genoptaget, får derfor ikke indflydelse på redegørelsens afsnit 5.1. om statistik vedrørende udvisende domme i Udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved administrativ beslutning 6.1. Reglernes opbygning Afgørelser om udvisning kan efter visse nærmere regler i udlændingeloven ske ved administrativ beslutning. Beslutning herom træffes af Udlændingestyrelsen som 1. instans med klageadgang til Inden-

17 rigsministeriet, jf. udlændingelovens 46, stk. 1 og 2. Udlændingelovens regler om udvisning ved administrativ beslutning er opbygget således, at der i udlændingelovens b er opstillet en række grundbetingelser for, i hvilke situationer udvisning kan ske ved administrativ beslutning, og således at udlændingelovens 26, stk. 1, indeholder regler om de hensyn, der skal inddrages ved afgørelsen om udvisning, når grundbetingelserne er opfyldt. Reglerne om udvisning ved administrativ beslutning er gengivet i bilag Reglernes indhold Udvisning ved administrativ beslutning kan efter udlændingelovens regler ske, hvis - dette findes påkrævet af hensyn til statens sikkerhed, jf. udlændingelovens 25 - udlændingen opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse, jf. udlændingelovens 25 b Har udlændingen ikke haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, kan udvisning ved administrativ beslutning endvidere ske, hvis - udlændingen uden for de tilfælde, hvor der kan blive tale om udvisning ved dom, er dømt for berigelseskriminalitet eller indsmugling i strid med toldlovens bestemmelser, eller udlændingen over for politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 1, nr. 1, - udlændingen er dømt for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer, eller udlændingen over for politiet har erkendt ulovlig besiddelse eller brug af euforiserende stoffer, eller der i øvrigt foreligger særlig bestyrket mistanke herom, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 1, nr. 2, - der er grund til at antage, at udlændingen vil tage ophold eller arbejde her i landet uden fornøden tilladelse, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 1, (gælder ikke udlændinge omfattet af EFreglerne om indrejse og ophold), - udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold her i landet og til hjemrejsen, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 2, (gælder ikke udlændinge omfattet af EF-reglerne om indrejse og ophold) eller - andre hensyn til den offentlige orden eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet, jf. udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 3. Er grundbetingelserne opfyldt, skal udlændingemyndighederne i forbindelse med en afgørelse om udvisning inddrage en række obligatoriske hensyn, der nærmere er opregnet i udlændingelovens 26, stk. 1. Der henvises til afsnit Varigheden af indrejseforbud Efter udlændingelovens 32, stk. 1, medfører en afgørelse om udvisning, at udlændingens visum og opholdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilladelse på ny må indrejse og opholde sig her i landet. Der fastsættes således i forbindelse med afgørelsen om udvisning et indrejseforbud. Indrejseforbudet kan tidsbegrænses og regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6

Indledning Redegørelsens omfang og grundlag Redegørelsens omfang Grundlaget for redegørelsen... 6 REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Side 1 af 60 Indhold Indledning... 4 1.

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Bilag 2 Oktober 2017 Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Indledning En afgørelse om udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1

Forord. Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Anklagedighedens Årsberetning 1998-1999 1 Forord Dette tredje bind og sidste bind af Anklagemyndighedens Årsberetning for 1998-1999 indeholder en artikel om nyere højesteretspraksis vedrørende udvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. marts 2015 Sag 260/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Bent Aagaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 3.

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2006 med senere ændringer Den 31. oktober 2006 J.nr. RA-2008-8000-0005 Behandlingen af sager mod udlændinge, hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af strafbart forhold

Læs mere

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.11.25V2 Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: ;menneskesmugling Stikord: Menneskesmugling, kørte to syriske flygtninge over grænsen fra yskland, selv syrisk statsborger, ringe tilknytning til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. juni 2013 Sag 76/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Odense den 29. maj 2012

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven INDENRIGSMINISTERIET Dato: Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 1999/7310-38 NOTAT vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven Indledning I medfør af 66 i den danske

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis

Bilag 1 oversigt over EMDs udvisningspraksis Dom, dato samt resultat Arten og alvoren af overtrædelsen Nationalitet og opholdets varighed i udvisningslandet Perioden siden den begåede kriminalitet og vedkommende s opførelse i denne Familiesituation,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. januar 2017 Sag 217/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 21.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med This text is reproduced with thanks from www.karnovgroup.dk, with the permission of the copyright holder (Karnov Group) U.2003.1600V Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med erhvervelsen.

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere