Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport pr. 30. september 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

2 Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Telefon CVR: BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 2

3 Indhold Indhold - Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side Ledelsesberetning pr. 30. september Periodens resultat... 4 Udviklingen i forretningsomfang... 6 Forventninger til Fusionsforhandlinger... 7 Forretningsgrundlag og risikostyring... 8 Tilsynsdiamanten... 8 Kapitalforhold... 9 Likviditet Kreditrisici Udlån og garantier til landbrug Datterselskab Usikkerhed ved indregning og måling Finanskalender Halvårsregnskab pr. 30. september Resultatopgørelse Anden totalindkomst Balance den 30. september Bevægelser på egenkapitalen Anvendt regnskabspraksis Noter med 2 års oversigt Noter Ledelsespåtegning Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 3

4 Ledelsesberetning Rekordhøj basisindtjening - opjustering Basisindtjeningen igen på rekordniveau Nordjyske Bank har i årets første tre kvartaler opnået en basisindtjening på 178 millioner kroner, hvilket er det højeste nogensinde. Den høje basisindtjening er skabt dels af større indtægter på grund af høj aktivitet og dels af lavere driftsudgifter. Resultat før skat på godt 100 millioner kroner Banken har med et resultat før skat på 101 millioner kroner haft en egenkapitalforrentning på 9,7 procent p.a. Resultatet er påvirket af kursreguleringer på 39 millioner kroner samt af nedskrivninger på 105 millioner kroner pr. 30. september Der er udgiftsført en porteføljenedskrivning på 30 millioner kroner til dansk erhvervslandbrug. Opjustering af basisindtjening Basisindtjeningen ligger over niveauet for de tidligere udmeldte forventninger. Bankens ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende. Forventningen til basisindtjening - før nedskrivninger og kursreguleringer af værdipapirer - opjusteres til millioner kroner. Nedskrivninger forventes på niveau med 2013 mod tidligere forventet et lavere niveau. Høj aktivitet og kundetilgang Mange af bankens kunder har valgt at udnytte det lave renteniveau til konvertering af realkreditlån, hvilket har medført høj aktivitet i 3. kvartal. Samtidig har banken fortsat en god tilgang af nye privat- og erhvervskunder. Udlån er på 5,5 milliarder kroner, hvilket er på niveau med ultimo 3. kvartal Udlån er præget af begrænset investeringslyst hos både privat- og erhvervskunder. Bankens nye kunder har medvirket til fastholdelse af bankens udlån. Bankens indlån er 7,2 milliarder kroner, hvilket er 56 millioner kroner større end 30. september Den beskedne stigning i indlån skal ses i lyset af, at der i 2014 har været en stigende interesse i investering i værdipapirer, hvilket reducerer bankens indlån. Endvidere har konvertering fra kapitalpension til aldersopsparing påvirket indlånet. Nordjyske Bank har fortsat et stort likviditetsoverskud på godt 3 milliarder kroner. Stigende basisindtægter og lavere driftsudgifter Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) kvt kvt kvt kvt kvt Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Andre driftsindtægter m.v Basisindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Basisindtjening Betalinger til Indskydergarantifonden m.v Nedskrivninger vedr. Det Private Beredskab Nedskrivninger på udlån m.v Kursreguleringer af værdipapirer m.v Resultat før skat Rentabilitetsnøgletal kvt kvt kvt kvt kvt Resultat før skat i procent af gns. egenkapital p.a. 9,7 6,0 9,2 7,2 11,6 Resultat efter skat i procent af gns. egenkapital p.a. 7,9 4,4 6,9 5,5 9,7 Omkostninger i procent af basisindtægter 52,6 55,8 54,6 57,5 56,8 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 4

5 Ledelsesberetning Stigning i serviceydelser - høj aktivitet i banken Det lave renteniveau har bidraget til mange kunders beslutning om konvertering af realkreditlån i 3. kvartal Endvidere har der været øget aktivitet inden for formuepleje i 2014, hvor bankens Private Bankingkoncept har fået stor interesse. Garantiprovision Formuepleje Værdipapirhandel Lånesagsbehandling Betalingsformidling Øvrige gebyrer m.v. Lavere driftsudgifter Udvikling i gebyrindtægter Som følge af disse aktiviteter er indtægter vedrørende lånesagsbehandling steget med 26 procent og indtægter vedrørende formuepleje er forøget med 14 procent. Samlet er gebyrindtægterne steget med 15 procent i forhold til samme periode kvt kvt (i mio. kr.) Driftsudgifter og driftsafskrivninger udgør 198 millioner kroner i de første tre kvartaler i 2014 mod 207 millioner kroner i samme periode i Lønninger It-omkostninger Udvikling i driftsudgifter Faldet på 9 millioner kroner skyldes primært besparelser som følge af organisationstilpasning i 2. halvår 2013, som har haft fuld effekt fra 2. kvartal Driftsafskrivninger Øvrige omkostninger Indskydergarantifonden kvt kvt (i mio. kr.) Nedskrivninger stiger med 5 procent Der er pr. 30. september 2014 udgiftsført 105 millioner kroner til nedskrivning på bankens udlån og garantier. Herunder er der foretaget en porteføljenedskrivning på dansk erhvervslandbrug. Nedskrivningerne vil blive fordelt på landbrugskunderne i løbet af 4. kvartal Kursregulering på højt niveau Den største usikkerhed for bankens nedskrivninger er den aktuelle udfordring for landbruget med faldende afregningspriser på især svin og mælk. For nærmere uddybning henvises til side 12. Banken har kursreguleringer i de første tre kvartaler 2014 på 39 millioner kroner mod 8 millioner kroner sidste år. Heraf udgør kursgevinster på obligationer 8 millioner kroner og kursgevinster på aktier 30 millioner kroner, primært vedrørende sektoraktier hvoraf 14 millioner kroner vedrører salg af bankens aktier i Nets A/S. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 5

6 Ledelsesberetning Udvikling i forretningsomfang Stigning i forretningsomfang Forretningsomfanget er steget med 0,7 milliarder kroner siden ultimo 2013 til 14,4 milliarder kroner pr. 30. september Baggrunden for den store stigning er stor aktivitet med kundernes omlægning af realkreditlån og deraf følgende stigning i garantier til millioner kroner mod 841 millioner kroner ultimo Det samlede forretningsomfang inklusive depotværdier udgør 18,6 milliarder kroner, hvilket svarer til en stigning på 1,1 milliarder kroner i forhold til ultimo Udover garantier er der stor stigning i depotværdierne på 400 millioner kroner siden ultimo Stabilt udlån Bankens udlån er på niveau med ultimo 2013 og udgør millioner kroner. Udlånsniveauet er fastholdt ved tilgang af nye kunder, som har tilført bankens udlån 400 millioner kroner. Nye kunder Banken har fortsat en positiv tilgang af nye både privatkunder og erhvervskunder. Det er meget tilfredsstillende, at vi opnår nye kundeforhold ved henvisninger fra andre kunder. Herudover har banken stor opmærksomhed på opsøgende salg. Kundetilgangen sker med et stort fokus på kreditkvaliteten. Samfundsudviklingen I Nordjylland er ledigheden faldet og der er færre restancer på realkreditlån og færre tvangsauktioner. Det ønskede opsving bider sig dog ikke tydeligt fast i samfundet, og der er fortsat begrænset investeringslyst. Der ses dog større aktivitet på det maritime område og i offshore-branchen, hvilket giver flere job i det nordjyske område. Faldende indlån Det samlede indlån i banken udgør i alt millioner kroner, hvilket er et fald på 128 millioner kroner siden ultimo En af årsagerne til det faldende indlån er det historisk lave renteniveau, der øger incitamentet til værdipapirinvestering. Endvidere er der konverteret en del kapitalpension til aldersopsparing, hvorved indlån er reduceret med afgiftsbetaling til staten. Banken har fortsat et solidt likviditetsoverskud. Mia. kr Udvikling i forretningsomfang Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo kvt Bankdirektør Mikael Jakobsen Udlån Indlån Garantier Egenkapital Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 6

7 Ledelsesberetning Forventninger til 2014 Nordjylland er som resten af Danmark præget af, at opsvinget ikke har bidt sig fast som håbet. Der er dog faldende ledighed i Nordjylland, men samtidig faldende antal beskæftigede. Dette betyder, at der i nogle brancher er risiko for mangel på arbejdskraft. Basisindtjeningen pr. 30. september 2014 ligger over bankens tidligere udmeldte forventninger, og banken budgetterer nu med en basisindtjening - før betaling til Indskydergarantifonden, nedskrivninger på udlån og kursregulering af værdipapirer - i størrelsesordenen millioner kroner mod tidligere udmeldte forventninger i intervallet millioner kroner. Det samlede resultat vil desuden være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af værdipapirer. Nedskrivningsposten på udlån og garantier udgør den største usikkerhedsfaktor - ikke mindst som følge af landbrugets aktuelle udfordringer med lavere afregningspriser. Nedskrivninger i 2014 forventes at ligge på niveau med mod tidligere forventet et lidt lavere niveau. Nordjyske Bank det sikre valg Nordjyske Bank er godt rustet til fremtidens udfordringer med en stærk og robust kapital samt en god likviditet. Banken har en stærk lokal forankring bestående af mange aktionærer, et stort kundegrundlag samt loyale og kompetente medarbejdere. Vi ønsker et større forretningsomfang for fortsat at kunne levere tilfredsstillende resultater samt leve op til de stadig stigende krav og reguleringer, banken møder. Nordjyske Bank er fortsat interesseret i at vokse i Nordjylland, herunder Aalborg, ligesom Aarhus og København har stor interesse for banken. Banken ønsker at være til stede i disse vækstbyer. Vi vil koncentrere os om privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Nordjyske Bank - det sikre valg Fusionsforhandlinger Bankdirektør Claus Andersen Nordjyske Bank har flere gange tilkendegivet, at man ønsker at være opsøgende i den forventede strukturtilpasning. I den forbindelse redegjorde banken i selskabsmeddelelse nr dateret den 9. oktober 2014 for igangværende fusionsforhandlinger med A/S Nørresundby Bank. Banken har den 29. oktober 2014 orienteret repræsentantskabet om fusionsforhandlingerne som informeret i selskabsmeddelelse nr Spar Nord Bank fremsatte den 10. november 2014 et betinget, frivilligt købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank. Nørresundby Bank har den 11. november 2014 meddelt i selskabsmeddelelse, at man vil vurdere købstilbuddet og sondere alternative muligheder. Nordjyske Bank afventer Nørresundby Banks vurderinger og sonderinger. Bankens bestyrelse har den 5. november 2014 meddelt Nørresundby Banks bestyrelse, at man desværre har set sig nødsaget til at indstille fusionsforhandlingerne, indtil der foreligger en afklaring med Nørresundby Banks storaktionær Spar Nord Bank. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 7

8 Ledelsesberetning Forretningsgrundlag og risikostyring Nordjyske Banks forretningsgrundlag er at tilbyde finansielle produkter og ydelser kombineret med rådgivning. Banken ønsker kun at påtage sig risici, som banken har de kompetencemæssige ressourcer til styring af. Banken er naturligt eksponeret over for kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici og operationelle risici, og risikostyring er et naturligt element i banken. Kreditrisici er det væsentligste risikoområde. I Årsrapport 2013 samt i Risikorapport 2013 er de forskellige risici beskrevet nærmere. Disse rapporter er tilgængelige på bankens hjemmeside på Bankens ledelse ajourfører forretningsmodel, politikker og rammer minimum én gang årligt og revurderer den samlede risiko. For Nordjyske Bank har kundekontakten i bankens markedsområde stor betydning. Banken sikrer kunderne en høj kvalitet i rådgivningen ved at investere i uddannelse og sikre medarbejdernes kompetencer. Risikorapporten findes på bankens hjemmeside Tilsynsdiamanten Summen af store eksponeringer skal være < 125 procent af kapitalgrundlaget Nordjyske Bank: 11,0 procent Udlånsvækst skal være < 20 procent om året Nordjyske bank: 0,0 procent Stabil funding ratio skal være < 1,0 Nordjyske Bank: 0,64 Ejendomseksponering skal være < 25 procent af udlån og garantier Nordjyske Bank: 6,0 procent Likviditetsoverdækning skal være > 50 procent Nordjyske Bank: 166,5 procent Nordjyske Bank ligger komfortabelt i forhold til grænseværdier i Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet en Tilsynsdiamant med fem pejlemærker, der anses for særlige risikoområder for pengeinstitutvirksomhed. For hvert af de fem pejlemærker har Finanstilsynet opstillet en grænseværdi, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 8

9 Ledelsesberetning Kapitalforhold Banken har robust solvens, der er baseret på egenkapital. Solvensprocent og kernekapitalprocent udgør 19,6 pr. 30. september Disse procenter er beregnet på baggrund af nye kapitaldækningsregler i form af CRD IV direktiv og CRR forordning fra EU samt Finanstilsynets implementering af overgangsregler i forordningen, som trådte i kraft pr. 31. marts Sammenligningstallene er beregnet i henhold til tidligere regler. Bankens kapitalgrundlag består i al væsentlighed af egenkapital, hvorfor regelændringer med mindre indregning af efterstillet kapital ikke påvirker bankens solvensopgørelse. Som følge af de nye krav fratrækkes nu blandt andet en beregnet udlodning i kapitalgrundlaget. De nye regler påvirker risikoeksponeringen primært ved øget vægt og ændret opgørelse af misligholdte engagementer og ved reduceret vægt af mange engagementer med små og mellemstore virksomheder. Samlet set har de nye regler haft en neutral påvirkning af solvensprocenten i Grafen nedenunder, som viser en stabil udvikling af bankens kapitalforhold, vurderes fortsat retvisende og relevant trods regelændring. Kapitalgrundlag i forhold til risikoeksponering (beløb i mio. kr.) 3. kvt kvt Egenkapital Fradrag af - udlodning m.v goodwill m.v kapitalandele i fin. virksomheder Tillæg af efterstillet kapital 0 2 Kapitalgrundlag Risikoeksponering Solvensprocent / kapitalprocent 19,6 19,8 Kernekapitalprocent 19,6 19,8 Bankens kapitaldækning opgøres uændret ved anvendelse af standardmetoderne for beregning af kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal banken offentliggøre detaljerede informationer om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. Disse oplysninger fremgår af bankens hjemmeside på Kapitaldækningsnøgletal Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo kvt Vækst i de risikovægtede poster i i procent: 4,5-0,1-0,9 1,3-0,9 2,8 Solvensprocent Kernekapitalprocent Solvensbehov Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 9

10 Ledelsesberetning Det individuelle solvensbehov Det individuelle solvensbehov til en tilstrækkelig basiskapital er pr. 30. september 2014 opgjort til 758 millioner kroner, hvilket svarer til et individuelt solvensbehov på 11,7 procent. Banken har en solvensgrad på 168 procent på grundlag af den faktiske solvens på 19,6 i forhold til det opgjorte solvensbehov, der er opgjort efter 8 + metoden i henhold til Finanstilsynets vejledning. Oplysninger om det individuelle solvensbehov findes på bankens hjemmeside Likviditet Indlånsudvikling Bankens egenlikviditet bestående af indlån og egenkapital udgør millioner kroner og overstiger udlån med millioner kroner. Banken har således en komfortabel likviditetssituation, hvor bankens politik om at finansiere udlån med indlån fra kunder og egenkapital opfyldes fuldt ud. Likviditeten består samtidig af stabile midler, idet 90 procent af indlånene er dækket af Indskydergarantifonden. Banken har ikke hentet dyre aftaleindlån, og der er ingen indlån, der udgør mere end 1 procent af de samlede indlån - ligesom de 10 største indlån udgør mindre end 5 procent af de samlede indlån. Stabil funding (beløb i mio. kr.) 3. kvt kvt Udlån Egenkapital Indlån m.v Funding Overskud Likviditetsmæssig overdækning af lovkrav Banken har en meget tilfredsstillende likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovkravet på 167 procent, svarende til millioner kroner. Muligheden for at belåne sektoraktier bortfaldt pr. 1. juli 2014 som følge af den stabile likviditet på de finansielle markeder og i den finansielle sektor. Konsekvensen af bortfaldet er ikke væsentlig for banken. Bankens overdækning er på et lavere niveau pr. 30. september 2014, hvilket primært skyldes et højere likviditetskrav som følge af mange konverteringsgarantier pr. 30. september om end disse garantier ikke reelt kræver likviditet. Kommende likviditetskrav Der er vedtaget skærpede likviditetskrav som følge af EU-reglerne CRD IV og CRR, som træder i kraft pr. 1. januar Nordjyske Bank har en tilfredsstillende overdækning i forhold til de nye LCR-regler. Reglerne kan få en mindre betydning for bankens placering af likviditet ved investering i blandt andet realkreditobligationer, men det vurderes ikke at være afgørende for bankens overholdelse af LCR-regler. Funding ratio 0,64 0,65 Bankens egenlikviditet overstiger udlån med tre milliarder kroner Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 10

11 Ledelsesberetning Kreditrisici Kreditnøgletal 3.kvartal 2014 Ultimo 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2011 Ultimo 2010 Ultimo 2009 Udlån i forhold til egenkapital 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0 5,5 Årets udlånsvækst i procent - 0,6-0,1-3,4-4,0-0,9 6,2 Sum af store engagementer i pct. af basiskapital 11,0 11,6 23,3 37,1 33,0 13,2 *) Årets nedskrivningsprocent 1,8 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,6 8,2 7,5 5,8 4,1 3,6 * beregnet i henhold til tidligere regler Bankens nedskrivninger er steget med 5 procent for perioden kvartal 2014 set i forhold til samme periode sidste år. Nedskrivningen udgør i alt 105 millioner kroner for årets første ni måneder. Herunder har banken foretaget en Udlån og garantier til private udgør 46 procent og til erhverv 54 procent. Niveauet ligger dog normalt nærmere 40 procent til private og 60 procent til erhverv, og den nuværende fordeling skyldes mange konverteringsgarantier til private kunder. porteføljenedskrivning på dansk erhvervslandbrug. Nedskrivningerne vil blive fordelt på landbrugskunderne i løbet af 4. kvartal Der registreres fortsat begrænsede udfordringer på bankens private kunder. En ny undersøgelse fra Realkreditrådet viser, at antallet af boligejere, der er i restance med terminsbetaling, er på det laveste niveau siden midten af Banken har et mål på minimum 35 procent udlån og garantier til private kunder, idet risikoen på privatsegmentet vurderes at være mindre end erhvervssegmentet. Der er fastsat grænser for alle branchegrupper, idet der er risiko ved branchekoncentrationer. Ejendomsbranchen udgør en andel på 6 procent. Mange privatkunder har benyttet fordelagtige konverteringsmuligheder til omlægning til fastrente. Banken finder det positivt, at 86 procent af nyudlån til bankens kunder hos Totalkredit i løbet af det seneste kvartal har valgt fastrentelån og 68 procent af nyudlån i samme periode er med afdrag. Nordjyske Bank har en relativt større andel kunder hos Totalkredit, der har fast rente samt betaler afdrag på realkreditlån end gennemsnittet hos Totalkredit. Nordjyske Bank har en væsentlig koncentration i eksponeringen mod dansk erhvervslandbrug på 17 procent af bankens udlån og garantier. Dansk erhvervslandbrug uddybes i efterfølgende afsnit. Eksponering mod fiskerierhvervet udgør 5 procent af bankens udlån og garantier. Fiskerierhvervet har en naturlig placering i bankens primære markedsområde, og banken har en lang erfaring med erhvervet. Fordeling pr. 30. september 2014 (beløb i mio. kr.) Udlån og garantier før nedskrivninger Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 11 Akkumulerede nedskrivninger og kursnedskrivninger Periodens nedskrivninger over driften Dansk erhvervslandbrug i alt **) Fiskeri, landbrug i udlandet (EU) m.v Landbrug m.v. i alt Øvrige erhverv Erhverv i alt Private Offentlige myndigheder I alt Gruppevise nedskrivninger 31-5 Endeligt tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet 6 Indgået på tidligere afskrevne fordringer, renter m.v. 36 Samlede reservationer **) Dansk erhvervslandbrug vises samlet af hensyn til porteføljenedskrivningen pr. 30. september 2014

12 Ledelsesberetning Udlån og garantier til landbrug Landbrugserhvervet udgør en væsentlig del af bankens eksponeringer som en naturlig følge af, at landbrugserhvervet også udgør et væsentligt erhverv i bankens primære markedsområde i Nordjylland. Banken har et LandbrugsCenter, der er placeret i Hjørring, hvor vi har samlet de stærke kompetencer på landbrugsområdet. Banken ønsker fokus på at skabe en rentabel drift for landbrugskunderne. I nogle tilfælde kan konsekvensen være, at vi hjælper landmænd ud af erhvervet. Blandt andet den aktuelle handelskrise mellem EU og Rusland har forstærket de økonomiske udfordringer for landbrugserhvervet. Dette har medført et større pres på afregningspriserne, hvilket især gælder svine- og mælkepriser. Mange landmænd har gennem lang tid arbejdet med effektivisering, og den aktuelle udfordring med lavere afregningspriser kan vanskeligt indhentes via højere effektivitet og lavere foderpiser. Der er fortsat stor spredning i de økonomiske udfordringer mellem de enkelte produktionstyper inden for dansk erhvervslandbrug. Bankens reservationer er koncentreret på mælkeproducenter og svineavl. Banken oplever samtidig stor variation i udfordringerne hos mælkeproducenter og svineavlere, hvor der ses både mælkeproducenter og svineavlere med høj effektivitet og lave omkostninger, som leverer pæne driftsresultater. Planteavlerne kan i stort omfang bære de lavere priser, da denne produktionstype er mindre belastet af store investeringer. Solvensreservation og stresstest Bankens opgørelse af solvensbehovet tager højde for risiko for tab på engagementer med væsentlige svagheder, men uden nedskrivninger og hensættelser. Denne opgørelse ligger udover bankens udgiftsførte nedskrivninger på udlån og garantier. Endvidere er der i solvensbehovet reserveret kapital til yderligere tab på engagementer med nedskrivninger, hensættelser samt kursnedskrivninger. Der er solvensreserveret 256 millioner kroner til værdiregulering af sikkerheder samt til tab som følge af almindelige driftsproblemer og den aktuelle afsætningskrise på engagementer med dansk erhvervslandbrug. Dette beløb kommer udover bankens reservation til nedskrivninger og kursnedskrivninger vedrørende dansk erhvervslandbrug på 288 millioner kroner. Vi vurderer herved at have taget højde for de væsentligste risici på nuværende tidspunkt. Banken stresstester løbende udlån og garantier. Stresstest af bankens landbrugsportefølje viser, at landbrugets aktuelle vanskeligheder ikke kan true banken. Bankens solvensprocent vil fortsat være over solvensbehovet, selv hvis banken taber hele blancoandelen på hele landbrugsporteføljen. Udlån til planteavl i udlandet Banken har udlån på 5 procent af bankens udlån og garantier til planteavl i udlandet (EU). Der vurderes at være en meget begrænset tabsrisiko for banken på grund af høj egenkapital, første prioritetspant i de finansierede aktiver suppleret med statsgaranti i form af garanti fra Eksport Kredit Fonden. Banken har reserveret nedskrivninger og kursnedskrivninger på engagementer med dansk erhvervslandbrug på 288 millioner kroner. Nedskrivninger og kursnedskrivninger på engagementer til mælkeproducenter og svineavlere svarer til 26 procent af udlån og garantier til disse produktionstyper. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 12

13 Ledelsesberetning Datterselskab Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for perioden kvartal 2014 er indeholdt i bankens resultatopgørelse under resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Aktierne er optaget til 11,3 millioner kroner, der er den regnskabsmæssige indre værdi. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets virksomhed, både med hensyn til balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Usikkerhed ved indregning og måling Periodens resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold - udover dem, der allerede er omtalt i ledelsesberetningen. Der er ikke, efter kvartalsregnskabets afslutning, indtruffet hændelser, som har indflydelse på bankens resultat for perioden kvartal 2014, bankens aktiver og passiver samt den finansielle stilling ultimo september I lighed med de øvrige danske pengeinstitutter hæfter Nordjyske Bank for tab, som Indskydergarantifonden må imødese i forbindelse med andre pengeinstitutters konkurs. Nordjyske Banks seneste opgjorte andel af sektorens indeståelse over for Garantifonden for indskydere og investorer andrager 0,71 procent. Ved opgørelsen af de regnskabsmæssige værdier er der udøvet skøn. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor kvantificering af risikoen for manglende fremtidige betalinger er forbundet med et væsentligt skøn, værdifastsættelse af immaterielle aktiver, med hensyn til kvantificering af de fremtidige indtægter og den anvendte kalkulationsrente, værdifastsættelse af ejendomme, med hensyn til de anvendte kalkulationsrenter og den interne lejeværdi, samt værdifastsættelse af unoterede sektoraktier, jævnfør nedenstående. Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter m.v. - de såkaldte sektoraktier - er behæftet med et væsentligt skøn i forbindelse med fastlæggelse af dagsværdi. Ved fastsættelse af dagsværdien tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om aktuelle handler. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af offentliggjorte selskabsmeddelelser eller alternativt kapitalværdiberegninger. Finanskalender Offentliggørelse af årsrapport for Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport pr. 31. marts Offentliggørelse af halvårsrapport pr. 30. juni Offentliggørelse af kvartalsrapport pr. 30. september 2015 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 13

14 Kvartalsregnskab Pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 14

15 Kvartalsrapport Resultatopgørelse 1/1-30/09 1/1-30/09 1/1-31/12 Beløb i kroner note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst 1/1-30/09 1/1-30/09 1/1-31/12 Beløb i kroner note Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi Tilbageførsler af sådanne stigninger Ændring, netto Stigninger i og tilbageførsler af domicilejendommes omvurderede værdi har ingen skattemæssig effekt. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 15

16 Kvartalsrapport Balance Aktiver Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 Beløb i kroner note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 16

17 Kvartalsrapport Balance Passiver Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 Beløb i kroner note Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån i alt indlån og anden gæld indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver - lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 17

18 Kvartalsrapport Bevægelser på egenkapitalen Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 Beløb i kroner Aktiekapital Aktiekapital, primo Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Aktiekapital, ultimo Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser, primo Anden totalindkomst Opskrivningshenlæggelser, ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver, primo Periodens resultat Lovpligtige reserver, ultimo Overført overskud Overført overskud, primo Periodens resultat Anden totalindkomst Samlet totalindkomst henført til lovpligtige reserver overført til foreslået udbytte overført til opskrivningshenlæggelse Indtægter og udgifter ført direkte på egenkapitalen Udbytte af egne aktier Kapitalnedsættelse Salg af egne aktier Køb af egne aktier Overført overskud, ultimo Foreslået udbytte Foreslået udbytte, primo Udbetalt udbytte Overført udbytte egne aktier Periodens resultat Foreslået udbytte, ultimo Egenkapital ultimo perioden Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 18

19 Kvartalsrapport Anvendt regnskabspraksis Denne kvartalsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.". Bestemmelserne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse er forenelige med bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), samt Nasdaq OMXCopenhagen A/S s fastsatte oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår. For yderligere information om den anvendte regnskabspraksis henvises til Nordjyske Bank s Årsrapport 2013 på Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 19

20 Kvartalsrapport Noter med 2 års oversigter 1. Hovedtal 1/1-30/09 1/1-30/09 1/1-31/12 (beløb i mio. kr.) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter 245,3 256,6 337,3 Gebyrer og provisionsindtægter, netto 116,9 102,1 129,5 Netto rente- og gebyrindtægter 367,9 361,9 472,2 Kursreguleringer 42,5 12,7 18,6 Udgifter til personale og administration 193,5 202,7 270,6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 104,8 100,2 129,3 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,9-0,7-1,8 Resultat før skat 100,6 59,1 70,8 Periodens resultat 81,8 44,1 52,9 Anden totalindkomst - 1,1-0,1 1,0 Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/ Balance: Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Investeringsejendomme Domicilejendomme Aktiver i midlertidig besiddelse Indlån, incl. puljer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 20

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2014

Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Halvårsrapport pr. 30. juni 2014

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2013

Kvartalsrapport pr. 30. september 2013 pr. 30. september 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport. pr. 31. marts 2014

Kvartalsrapport. pr. 31. marts 2014 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 21.5.27 Side: Vor ref.: 1 direktionen Dato: 21.5.27 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 8.27 Kvartalsrapport for 1. kvartal 27 Resultat før

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 7.8.27 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 1.27 Halvårsrapport for 27 Resultat før skat vokser med 28 pct. til

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapport pr. 31. marts 2008

Delårsrapport pr. 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs, København Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 19.5.28 Dato: Vor ref.: direktionen 19.5.28 Side: Telefon: 96331 5 Selskabsmeddelelse nr. 7.28 Delårsrapport pr. 31. marts 28 Resultat

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 side 2

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 side 2 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 Fax +45 9633 5003 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport pr. 30. juni 2011

Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 09.08.2011 Dato: Vor ref.: Claus 09.08.2011 Andersen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 16.2011 Halvårsrapport pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Jernbanegade 4-8 DK-9900 Frederikshavn. Telefon: Fax:

Jernbanegade 4-8 DK-9900 Frederikshavn. Telefon: Fax: Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Jernbanegade 4-8 DK-9900 Frederikshavn Telefon: +45 9633 5000 Fax: +45 9633 5003 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR-nr: 30828712 BIC/SWIFT:ebandk22 Dato:14.08.2012

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.8.25 15.8.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 12.25 Halvårsrapport for 25 Endnu et godt og solidt sregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Jernbanegade 4-8 DK-9900 Frederikshavn. Telefon: Fax:

Jernbanegade 4-8 DK-9900 Frederikshavn. Telefon: Fax: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2012 Jernbanegade 4-8 DK-9900 Frederikshavn Telefon: +45 9633 5000 Fax: +45 9633 5003 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR-nr: 30828712 BIC/SWIFT:ebandk22 Dato:15.05.2012

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: Vor ref.: Telefon: 14.02.2012 Claus Andersen 9633 5000 Selskabsmeddelelse nr. 02.2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Tilfredsstillende

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 18.05.2010 Dato: Vor ref.: Jens 18.05.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 09.2010 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere