Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport pr. 30. september 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

2 Nordjyske Bank Jernbanegade Frederikshavn Telefon CVR: BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 2

3 Indhold Indhold - Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side Ledelsesberetning pr. 30. september Periodens resultat... 4 Udviklingen i forretningsomfang... 6 Forventninger til Fusionsforhandlinger... 7 Forretningsgrundlag og risikostyring... 8 Tilsynsdiamanten... 8 Kapitalforhold... 9 Likviditet Kreditrisici Udlån og garantier til landbrug Datterselskab Usikkerhed ved indregning og måling Finanskalender Halvårsregnskab pr. 30. september Resultatopgørelse Anden totalindkomst Balance den 30. september Bevægelser på egenkapitalen Anvendt regnskabspraksis Noter med 2 års oversigt Noter Ledelsespåtegning Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 3

4 Ledelsesberetning Rekordhøj basisindtjening - opjustering Basisindtjeningen igen på rekordniveau Nordjyske Bank har i årets første tre kvartaler opnået en basisindtjening på 178 millioner kroner, hvilket er det højeste nogensinde. Den høje basisindtjening er skabt dels af større indtægter på grund af høj aktivitet og dels af lavere driftsudgifter. Resultat før skat på godt 100 millioner kroner Banken har med et resultat før skat på 101 millioner kroner haft en egenkapitalforrentning på 9,7 procent p.a. Resultatet er påvirket af kursreguleringer på 39 millioner kroner samt af nedskrivninger på 105 millioner kroner pr. 30. september Der er udgiftsført en porteføljenedskrivning på 30 millioner kroner til dansk erhvervslandbrug. Opjustering af basisindtjening Basisindtjeningen ligger over niveauet for de tidligere udmeldte forventninger. Bankens ledelse betegner resultatet som tilfredsstillende. Forventningen til basisindtjening - før nedskrivninger og kursreguleringer af værdipapirer - opjusteres til millioner kroner. Nedskrivninger forventes på niveau med 2013 mod tidligere forventet et lavere niveau. Høj aktivitet og kundetilgang Mange af bankens kunder har valgt at udnytte det lave renteniveau til konvertering af realkreditlån, hvilket har medført høj aktivitet i 3. kvartal. Samtidig har banken fortsat en god tilgang af nye privat- og erhvervskunder. Udlån er på 5,5 milliarder kroner, hvilket er på niveau med ultimo 3. kvartal Udlån er præget af begrænset investeringslyst hos både privat- og erhvervskunder. Bankens nye kunder har medvirket til fastholdelse af bankens udlån. Bankens indlån er 7,2 milliarder kroner, hvilket er 56 millioner kroner større end 30. september Den beskedne stigning i indlån skal ses i lyset af, at der i 2014 har været en stigende interesse i investering i værdipapirer, hvilket reducerer bankens indlån. Endvidere har konvertering fra kapitalpension til aldersopsparing påvirket indlånet. Nordjyske Bank har fortsat et stort likviditetsoverskud på godt 3 milliarder kroner. Stigende basisindtægter og lavere driftsudgifter Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i mio. kr.) kvt kvt kvt kvt kvt Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Andre driftsindtægter m.v Basisindtægter Driftsudgifter og driftsafskrivninger Basisindtjening Betalinger til Indskydergarantifonden m.v Nedskrivninger vedr. Det Private Beredskab Nedskrivninger på udlån m.v Kursreguleringer af værdipapirer m.v Resultat før skat Rentabilitetsnøgletal kvt kvt kvt kvt kvt Resultat før skat i procent af gns. egenkapital p.a. 9,7 6,0 9,2 7,2 11,6 Resultat efter skat i procent af gns. egenkapital p.a. 7,9 4,4 6,9 5,5 9,7 Omkostninger i procent af basisindtægter 52,6 55,8 54,6 57,5 56,8 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 4

5 Ledelsesberetning Stigning i serviceydelser - høj aktivitet i banken Det lave renteniveau har bidraget til mange kunders beslutning om konvertering af realkreditlån i 3. kvartal Endvidere har der været øget aktivitet inden for formuepleje i 2014, hvor bankens Private Bankingkoncept har fået stor interesse. Garantiprovision Formuepleje Værdipapirhandel Lånesagsbehandling Betalingsformidling Øvrige gebyrer m.v. Lavere driftsudgifter Udvikling i gebyrindtægter Som følge af disse aktiviteter er indtægter vedrørende lånesagsbehandling steget med 26 procent og indtægter vedrørende formuepleje er forøget med 14 procent. Samlet er gebyrindtægterne steget med 15 procent i forhold til samme periode kvt kvt (i mio. kr.) Driftsudgifter og driftsafskrivninger udgør 198 millioner kroner i de første tre kvartaler i 2014 mod 207 millioner kroner i samme periode i Lønninger It-omkostninger Udvikling i driftsudgifter Faldet på 9 millioner kroner skyldes primært besparelser som følge af organisationstilpasning i 2. halvår 2013, som har haft fuld effekt fra 2. kvartal Driftsafskrivninger Øvrige omkostninger Indskydergarantifonden kvt kvt (i mio. kr.) Nedskrivninger stiger med 5 procent Der er pr. 30. september 2014 udgiftsført 105 millioner kroner til nedskrivning på bankens udlån og garantier. Herunder er der foretaget en porteføljenedskrivning på dansk erhvervslandbrug. Nedskrivningerne vil blive fordelt på landbrugskunderne i løbet af 4. kvartal Kursregulering på højt niveau Den største usikkerhed for bankens nedskrivninger er den aktuelle udfordring for landbruget med faldende afregningspriser på især svin og mælk. For nærmere uddybning henvises til side 12. Banken har kursreguleringer i de første tre kvartaler 2014 på 39 millioner kroner mod 8 millioner kroner sidste år. Heraf udgør kursgevinster på obligationer 8 millioner kroner og kursgevinster på aktier 30 millioner kroner, primært vedrørende sektoraktier hvoraf 14 millioner kroner vedrører salg af bankens aktier i Nets A/S. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 5

6 Ledelsesberetning Udvikling i forretningsomfang Stigning i forretningsomfang Forretningsomfanget er steget med 0,7 milliarder kroner siden ultimo 2013 til 14,4 milliarder kroner pr. 30. september Baggrunden for den store stigning er stor aktivitet med kundernes omlægning af realkreditlån og deraf følgende stigning i garantier til millioner kroner mod 841 millioner kroner ultimo Det samlede forretningsomfang inklusive depotværdier udgør 18,6 milliarder kroner, hvilket svarer til en stigning på 1,1 milliarder kroner i forhold til ultimo Udover garantier er der stor stigning i depotværdierne på 400 millioner kroner siden ultimo Stabilt udlån Bankens udlån er på niveau med ultimo 2013 og udgør millioner kroner. Udlånsniveauet er fastholdt ved tilgang af nye kunder, som har tilført bankens udlån 400 millioner kroner. Nye kunder Banken har fortsat en positiv tilgang af nye både privatkunder og erhvervskunder. Det er meget tilfredsstillende, at vi opnår nye kundeforhold ved henvisninger fra andre kunder. Herudover har banken stor opmærksomhed på opsøgende salg. Kundetilgangen sker med et stort fokus på kreditkvaliteten. Samfundsudviklingen I Nordjylland er ledigheden faldet og der er færre restancer på realkreditlån og færre tvangsauktioner. Det ønskede opsving bider sig dog ikke tydeligt fast i samfundet, og der er fortsat begrænset investeringslyst. Der ses dog større aktivitet på det maritime område og i offshore-branchen, hvilket giver flere job i det nordjyske område. Faldende indlån Det samlede indlån i banken udgør i alt millioner kroner, hvilket er et fald på 128 millioner kroner siden ultimo En af årsagerne til det faldende indlån er det historisk lave renteniveau, der øger incitamentet til værdipapirinvestering. Endvidere er der konverteret en del kapitalpension til aldersopsparing, hvorved indlån er reduceret med afgiftsbetaling til staten. Banken har fortsat et solidt likviditetsoverskud. Mia. kr Udvikling i forretningsomfang Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo kvt Bankdirektør Mikael Jakobsen Udlån Indlån Garantier Egenkapital Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 6

7 Ledelsesberetning Forventninger til 2014 Nordjylland er som resten af Danmark præget af, at opsvinget ikke har bidt sig fast som håbet. Der er dog faldende ledighed i Nordjylland, men samtidig faldende antal beskæftigede. Dette betyder, at der i nogle brancher er risiko for mangel på arbejdskraft. Basisindtjeningen pr. 30. september 2014 ligger over bankens tidligere udmeldte forventninger, og banken budgetterer nu med en basisindtjening - før betaling til Indskydergarantifonden, nedskrivninger på udlån og kursregulering af værdipapirer - i størrelsesordenen millioner kroner mod tidligere udmeldte forventninger i intervallet millioner kroner. Det samlede resultat vil desuden være påvirket af nedskrivningsposten på udlån og kursudviklingen på bankens beholdning af værdipapirer. Nedskrivningsposten på udlån og garantier udgør den største usikkerhedsfaktor - ikke mindst som følge af landbrugets aktuelle udfordringer med lavere afregningspriser. Nedskrivninger i 2014 forventes at ligge på niveau med mod tidligere forventet et lidt lavere niveau. Nordjyske Bank det sikre valg Nordjyske Bank er godt rustet til fremtidens udfordringer med en stærk og robust kapital samt en god likviditet. Banken har en stærk lokal forankring bestående af mange aktionærer, et stort kundegrundlag samt loyale og kompetente medarbejdere. Vi ønsker et større forretningsomfang for fortsat at kunne levere tilfredsstillende resultater samt leve op til de stadig stigende krav og reguleringer, banken møder. Nordjyske Bank er fortsat interesseret i at vokse i Nordjylland, herunder Aalborg, ligesom Aarhus og København har stor interesse for banken. Banken ønsker at være til stede i disse vækstbyer. Vi vil koncentrere os om privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Nordjyske Bank - det sikre valg Fusionsforhandlinger Bankdirektør Claus Andersen Nordjyske Bank har flere gange tilkendegivet, at man ønsker at være opsøgende i den forventede strukturtilpasning. I den forbindelse redegjorde banken i selskabsmeddelelse nr dateret den 9. oktober 2014 for igangværende fusionsforhandlinger med A/S Nørresundby Bank. Banken har den 29. oktober 2014 orienteret repræsentantskabet om fusionsforhandlingerne som informeret i selskabsmeddelelse nr Spar Nord Bank fremsatte den 10. november 2014 et betinget, frivilligt købstilbud på alle aktier i Nørresundby Bank. Nørresundby Bank har den 11. november 2014 meddelt i selskabsmeddelelse, at man vil vurdere købstilbuddet og sondere alternative muligheder. Nordjyske Bank afventer Nørresundby Banks vurderinger og sonderinger. Bankens bestyrelse har den 5. november 2014 meddelt Nørresundby Banks bestyrelse, at man desværre har set sig nødsaget til at indstille fusionsforhandlingerne, indtil der foreligger en afklaring med Nørresundby Banks storaktionær Spar Nord Bank. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 7

8 Ledelsesberetning Forretningsgrundlag og risikostyring Nordjyske Banks forretningsgrundlag er at tilbyde finansielle produkter og ydelser kombineret med rådgivning. Banken ønsker kun at påtage sig risici, som banken har de kompetencemæssige ressourcer til styring af. Banken er naturligt eksponeret over for kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici og operationelle risici, og risikostyring er et naturligt element i banken. Kreditrisici er det væsentligste risikoområde. I Årsrapport 2013 samt i Risikorapport 2013 er de forskellige risici beskrevet nærmere. Disse rapporter er tilgængelige på bankens hjemmeside på Bankens ledelse ajourfører forretningsmodel, politikker og rammer minimum én gang årligt og revurderer den samlede risiko. For Nordjyske Bank har kundekontakten i bankens markedsområde stor betydning. Banken sikrer kunderne en høj kvalitet i rådgivningen ved at investere i uddannelse og sikre medarbejdernes kompetencer. Risikorapporten findes på bankens hjemmeside Tilsynsdiamanten Summen af store eksponeringer skal være < 125 procent af kapitalgrundlaget Nordjyske Bank: 11,0 procent Udlånsvækst skal være < 20 procent om året Nordjyske bank: 0,0 procent Stabil funding ratio skal være < 1,0 Nordjyske Bank: 0,64 Ejendomseksponering skal være < 25 procent af udlån og garantier Nordjyske Bank: 6,0 procent Likviditetsoverdækning skal være > 50 procent Nordjyske Bank: 166,5 procent Nordjyske Bank ligger komfortabelt i forhold til grænseværdier i Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har opstillet en Tilsynsdiamant med fem pejlemærker, der anses for særlige risikoområder for pengeinstitutvirksomhed. For hvert af de fem pejlemærker har Finanstilsynet opstillet en grænseværdi, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 8

9 Ledelsesberetning Kapitalforhold Banken har robust solvens, der er baseret på egenkapital. Solvensprocent og kernekapitalprocent udgør 19,6 pr. 30. september Disse procenter er beregnet på baggrund af nye kapitaldækningsregler i form af CRD IV direktiv og CRR forordning fra EU samt Finanstilsynets implementering af overgangsregler i forordningen, som trådte i kraft pr. 31. marts Sammenligningstallene er beregnet i henhold til tidligere regler. Bankens kapitalgrundlag består i al væsentlighed af egenkapital, hvorfor regelændringer med mindre indregning af efterstillet kapital ikke påvirker bankens solvensopgørelse. Som følge af de nye krav fratrækkes nu blandt andet en beregnet udlodning i kapitalgrundlaget. De nye regler påvirker risikoeksponeringen primært ved øget vægt og ændret opgørelse af misligholdte engagementer og ved reduceret vægt af mange engagementer med små og mellemstore virksomheder. Samlet set har de nye regler haft en neutral påvirkning af solvensprocenten i Grafen nedenunder, som viser en stabil udvikling af bankens kapitalforhold, vurderes fortsat retvisende og relevant trods regelændring. Kapitalgrundlag i forhold til risikoeksponering (beløb i mio. kr.) 3. kvt kvt Egenkapital Fradrag af - udlodning m.v goodwill m.v kapitalandele i fin. virksomheder Tillæg af efterstillet kapital 0 2 Kapitalgrundlag Risikoeksponering Solvensprocent / kapitalprocent 19,6 19,8 Kernekapitalprocent 19,6 19,8 Bankens kapitaldækning opgøres uændret ved anvendelse af standardmetoderne for beregning af kreditrisici uden for handelsbeholdningen samt markedsrisici. Til brug for måling af de operationelle risici anvendes den såkaldte basisindikatormetode. I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal banken offentliggøre detaljerede informationer om risici, kapitalstruktur, kapitaldækning og risikostyring m.v. Disse oplysninger fremgår af bankens hjemmeside på Kapitaldækningsnøgletal Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ultimo 2012 Ultimo kvt Vækst i de risikovægtede poster i i procent: 4,5-0,1-0,9 1,3-0,9 2,8 Solvensprocent Kernekapitalprocent Solvensbehov Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 9

10 Ledelsesberetning Det individuelle solvensbehov Det individuelle solvensbehov til en tilstrækkelig basiskapital er pr. 30. september 2014 opgjort til 758 millioner kroner, hvilket svarer til et individuelt solvensbehov på 11,7 procent. Banken har en solvensgrad på 168 procent på grundlag af den faktiske solvens på 19,6 i forhold til det opgjorte solvensbehov, der er opgjort efter 8 + metoden i henhold til Finanstilsynets vejledning. Oplysninger om det individuelle solvensbehov findes på bankens hjemmeside Likviditet Indlånsudvikling Bankens egenlikviditet bestående af indlån og egenkapital udgør millioner kroner og overstiger udlån med millioner kroner. Banken har således en komfortabel likviditetssituation, hvor bankens politik om at finansiere udlån med indlån fra kunder og egenkapital opfyldes fuldt ud. Likviditeten består samtidig af stabile midler, idet 90 procent af indlånene er dækket af Indskydergarantifonden. Banken har ikke hentet dyre aftaleindlån, og der er ingen indlån, der udgør mere end 1 procent af de samlede indlån - ligesom de 10 største indlån udgør mindre end 5 procent af de samlede indlån. Stabil funding (beløb i mio. kr.) 3. kvt kvt Udlån Egenkapital Indlån m.v Funding Overskud Likviditetsmæssig overdækning af lovkrav Banken har en meget tilfredsstillende likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovkravet på 167 procent, svarende til millioner kroner. Muligheden for at belåne sektoraktier bortfaldt pr. 1. juli 2014 som følge af den stabile likviditet på de finansielle markeder og i den finansielle sektor. Konsekvensen af bortfaldet er ikke væsentlig for banken. Bankens overdækning er på et lavere niveau pr. 30. september 2014, hvilket primært skyldes et højere likviditetskrav som følge af mange konverteringsgarantier pr. 30. september om end disse garantier ikke reelt kræver likviditet. Kommende likviditetskrav Der er vedtaget skærpede likviditetskrav som følge af EU-reglerne CRD IV og CRR, som træder i kraft pr. 1. januar Nordjyske Bank har en tilfredsstillende overdækning i forhold til de nye LCR-regler. Reglerne kan få en mindre betydning for bankens placering af likviditet ved investering i blandt andet realkreditobligationer, men det vurderes ikke at være afgørende for bankens overholdelse af LCR-regler. Funding ratio 0,64 0,65 Bankens egenlikviditet overstiger udlån med tre milliarder kroner Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 10

11 Ledelsesberetning Kreditrisici Kreditnøgletal 3.kvartal 2014 Ultimo 2013 Ultimo 2012 Ultimo 2011 Ultimo 2010 Ultimo 2009 Udlån i forhold til egenkapital 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0 5,5 Årets udlånsvækst i procent - 0,6-0,1-3,4-4,0-0,9 6,2 Sum af store engagementer i pct. af basiskapital 11,0 11,6 23,3 37,1 33,0 13,2 *) Årets nedskrivningsprocent 1,8 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent 8,6 8,2 7,5 5,8 4,1 3,6 * beregnet i henhold til tidligere regler Bankens nedskrivninger er steget med 5 procent for perioden kvartal 2014 set i forhold til samme periode sidste år. Nedskrivningen udgør i alt 105 millioner kroner for årets første ni måneder. Herunder har banken foretaget en Udlån og garantier til private udgør 46 procent og til erhverv 54 procent. Niveauet ligger dog normalt nærmere 40 procent til private og 60 procent til erhverv, og den nuværende fordeling skyldes mange konverteringsgarantier til private kunder. porteføljenedskrivning på dansk erhvervslandbrug. Nedskrivningerne vil blive fordelt på landbrugskunderne i løbet af 4. kvartal Der registreres fortsat begrænsede udfordringer på bankens private kunder. En ny undersøgelse fra Realkreditrådet viser, at antallet af boligejere, der er i restance med terminsbetaling, er på det laveste niveau siden midten af Banken har et mål på minimum 35 procent udlån og garantier til private kunder, idet risikoen på privatsegmentet vurderes at være mindre end erhvervssegmentet. Der er fastsat grænser for alle branchegrupper, idet der er risiko ved branchekoncentrationer. Ejendomsbranchen udgør en andel på 6 procent. Mange privatkunder har benyttet fordelagtige konverteringsmuligheder til omlægning til fastrente. Banken finder det positivt, at 86 procent af nyudlån til bankens kunder hos Totalkredit i løbet af det seneste kvartal har valgt fastrentelån og 68 procent af nyudlån i samme periode er med afdrag. Nordjyske Bank har en relativt større andel kunder hos Totalkredit, der har fast rente samt betaler afdrag på realkreditlån end gennemsnittet hos Totalkredit. Nordjyske Bank har en væsentlig koncentration i eksponeringen mod dansk erhvervslandbrug på 17 procent af bankens udlån og garantier. Dansk erhvervslandbrug uddybes i efterfølgende afsnit. Eksponering mod fiskerierhvervet udgør 5 procent af bankens udlån og garantier. Fiskerierhvervet har en naturlig placering i bankens primære markedsområde, og banken har en lang erfaring med erhvervet. Fordeling pr. 30. september 2014 (beløb i mio. kr.) Udlån og garantier før nedskrivninger Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 11 Akkumulerede nedskrivninger og kursnedskrivninger Periodens nedskrivninger over driften Dansk erhvervslandbrug i alt **) Fiskeri, landbrug i udlandet (EU) m.v Landbrug m.v. i alt Øvrige erhverv Erhverv i alt Private Offentlige myndigheder I alt Gruppevise nedskrivninger 31-5 Endeligt tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet 6 Indgået på tidligere afskrevne fordringer, renter m.v. 36 Samlede reservationer **) Dansk erhvervslandbrug vises samlet af hensyn til porteføljenedskrivningen pr. 30. september 2014

12 Ledelsesberetning Udlån og garantier til landbrug Landbrugserhvervet udgør en væsentlig del af bankens eksponeringer som en naturlig følge af, at landbrugserhvervet også udgør et væsentligt erhverv i bankens primære markedsområde i Nordjylland. Banken har et LandbrugsCenter, der er placeret i Hjørring, hvor vi har samlet de stærke kompetencer på landbrugsområdet. Banken ønsker fokus på at skabe en rentabel drift for landbrugskunderne. I nogle tilfælde kan konsekvensen være, at vi hjælper landmænd ud af erhvervet. Blandt andet den aktuelle handelskrise mellem EU og Rusland har forstærket de økonomiske udfordringer for landbrugserhvervet. Dette har medført et større pres på afregningspriserne, hvilket især gælder svine- og mælkepriser. Mange landmænd har gennem lang tid arbejdet med effektivisering, og den aktuelle udfordring med lavere afregningspriser kan vanskeligt indhentes via højere effektivitet og lavere foderpiser. Der er fortsat stor spredning i de økonomiske udfordringer mellem de enkelte produktionstyper inden for dansk erhvervslandbrug. Bankens reservationer er koncentreret på mælkeproducenter og svineavl. Banken oplever samtidig stor variation i udfordringerne hos mælkeproducenter og svineavlere, hvor der ses både mælkeproducenter og svineavlere med høj effektivitet og lave omkostninger, som leverer pæne driftsresultater. Planteavlerne kan i stort omfang bære de lavere priser, da denne produktionstype er mindre belastet af store investeringer. Solvensreservation og stresstest Bankens opgørelse af solvensbehovet tager højde for risiko for tab på engagementer med væsentlige svagheder, men uden nedskrivninger og hensættelser. Denne opgørelse ligger udover bankens udgiftsførte nedskrivninger på udlån og garantier. Endvidere er der i solvensbehovet reserveret kapital til yderligere tab på engagementer med nedskrivninger, hensættelser samt kursnedskrivninger. Der er solvensreserveret 256 millioner kroner til værdiregulering af sikkerheder samt til tab som følge af almindelige driftsproblemer og den aktuelle afsætningskrise på engagementer med dansk erhvervslandbrug. Dette beløb kommer udover bankens reservation til nedskrivninger og kursnedskrivninger vedrørende dansk erhvervslandbrug på 288 millioner kroner. Vi vurderer herved at have taget højde for de væsentligste risici på nuværende tidspunkt. Banken stresstester løbende udlån og garantier. Stresstest af bankens landbrugsportefølje viser, at landbrugets aktuelle vanskeligheder ikke kan true banken. Bankens solvensprocent vil fortsat være over solvensbehovet, selv hvis banken taber hele blancoandelen på hele landbrugsporteføljen. Udlån til planteavl i udlandet Banken har udlån på 5 procent af bankens udlån og garantier til planteavl i udlandet (EU). Der vurderes at være en meget begrænset tabsrisiko for banken på grund af høj egenkapital, første prioritetspant i de finansierede aktiver suppleret med statsgaranti i form af garanti fra Eksport Kredit Fonden. Banken har reserveret nedskrivninger og kursnedskrivninger på engagementer med dansk erhvervslandbrug på 288 millioner kroner. Nedskrivninger og kursnedskrivninger på engagementer til mælkeproducenter og svineavlere svarer til 26 procent af udlån og garantier til disse produktionstyper. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 12

13 Ledelsesberetning Datterselskab Nordjyske Bank ejer hele aktiekapitalen i Sæbygård Skov A/S. Datterselskabets resultat for perioden kvartal 2014 er indeholdt i bankens resultatopgørelse under resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Aktierne er optaget til 11,3 millioner kroner, der er den regnskabsmæssige indre værdi. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets virksomhed, både med hensyn til balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Usikkerhed ved indregning og måling Periodens resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold - udover dem, der allerede er omtalt i ledelsesberetningen. Der er ikke, efter kvartalsregnskabets afslutning, indtruffet hændelser, som har indflydelse på bankens resultat for perioden kvartal 2014, bankens aktiver og passiver samt den finansielle stilling ultimo september I lighed med de øvrige danske pengeinstitutter hæfter Nordjyske Bank for tab, som Indskydergarantifonden må imødese i forbindelse med andre pengeinstitutters konkurs. Nordjyske Banks seneste opgjorte andel af sektorens indeståelse over for Garantifonden for indskydere og investorer andrager 0,71 procent. Ved opgørelsen af de regnskabsmæssige værdier er der udøvet skøn. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen finder forsvarlige. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor kvantificering af risikoen for manglende fremtidige betalinger er forbundet med et væsentligt skøn, værdifastsættelse af immaterielle aktiver, med hensyn til kvantificering af de fremtidige indtægter og den anvendte kalkulationsrente, værdifastsættelse af ejendomme, med hensyn til de anvendte kalkulationsrenter og den interne lejeværdi, samt værdifastsættelse af unoterede sektoraktier, jævnfør nedenstående. Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter m.v. - de såkaldte sektoraktier - er behæftet med et væsentligt skøn i forbindelse med fastlæggelse af dagsværdi. Ved fastsættelse af dagsværdien tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om aktuelle handler. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af offentliggjorte selskabsmeddelelser eller alternativt kapitalværdiberegninger. Finanskalender Offentliggørelse af årsrapport for Ordinær generalforsamling Offentliggørelse af kvartalsrapport pr. 31. marts Offentliggørelse af halvårsrapport pr. 30. juni Offentliggørelse af kvartalsrapport pr. 30. september 2015 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 13

14 Kvartalsregnskab Pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 side 14

15 Kvartalsrapport Resultatopgørelse 1/1-30/09 1/1-30/09 1/1-31/12 Beløb i kroner note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst 1/1-30/09 1/1-30/09 1/1-31/12 Beløb i kroner note Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi Tilbageførsler af sådanne stigninger Ændring, netto Stigninger i og tilbageførsler af domicilejendommes omvurderede værdi har ingen skattemæssig effekt. Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 15

16 Kvartalsrapport Balance Aktiver Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 Beløb i kroner note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 16

17 Kvartalsrapport Balance Passiver Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 Beløb i kroner note Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån i alt indlån og anden gæld indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver - lovpligtige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 17

18 Kvartalsrapport Bevægelser på egenkapitalen Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/12 Beløb i kroner Aktiekapital Aktiekapital, primo Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Aktiekapital, ultimo Opskrivningshenlæggelser Opskrivningshenlæggelser, primo Anden totalindkomst Opskrivningshenlæggelser, ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver, primo Periodens resultat Lovpligtige reserver, ultimo Overført overskud Overført overskud, primo Periodens resultat Anden totalindkomst Samlet totalindkomst henført til lovpligtige reserver overført til foreslået udbytte overført til opskrivningshenlæggelse Indtægter og udgifter ført direkte på egenkapitalen Udbytte af egne aktier Kapitalnedsættelse Salg af egne aktier Køb af egne aktier Overført overskud, ultimo Foreslået udbytte Foreslået udbytte, primo Udbetalt udbytte Overført udbytte egne aktier Periodens resultat Foreslået udbytte, ultimo Egenkapital ultimo perioden Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 18

19 Kvartalsrapport Anvendt regnskabspraksis Denne kvartalsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.". Bestemmelserne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse er forenelige med bestemmelserne om indregning og måling i de internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS), samt Nasdaq OMXCopenhagen A/S s fastsatte oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste regnskabsår. For yderligere information om den anvendte regnskabspraksis henvises til Nordjyske Bank s Årsrapport 2013 på Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 19

20 Kvartalsrapport Noter med 2 års oversigter 1. Hovedtal 1/1-30/09 1/1-30/09 1/1-31/12 (beløb i mio. kr.) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter 245,3 256,6 337,3 Gebyrer og provisionsindtægter, netto 116,9 102,1 129,5 Netto rente- og gebyrindtægter 367,9 361,9 472,2 Kursreguleringer 42,5 12,7 18,6 Udgifter til personale og administration 193,5 202,7 270,6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 104,8 100,2 129,3 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,9-0,7-1,8 Resultat før skat 100,6 59,1 70,8 Periodens resultat 81,8 44,1 52,9 Anden totalindkomst - 1,1-0,1 1,0 Pr. 30/9 Pr. 30/9 Pr. 31/ Balance: Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Investeringsejendomme Domicilejendomme Aktiver i midlertidig besiddelse Indlån, incl. puljer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt Garantier Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Side 20

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 65746018

Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 65746018 Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank tager gerne på besøg hos kunderne, her filialdirektør Lars Jørgensen hos indehaver af Mogenstrup Genoptræning, Natan Ravn. Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2015

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 ÅRSRAPPORT 2010 139. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning.. 5 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere