Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark"

Transkript

1 Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder: Niels Pedersen Afleveret: 4. maj 2009

2 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Indledning Problemformulering Afgrænsning ,3 Metode Opgavens opbygning Del I Del II Del III Del IV Bilag Identifikation af investor Investeringsmiljø Investeringsprofil Investeringsforslag Investeringsforeningerne i dybden Organisation Underafdelinger Fordele og ulemper ved investeringsforeninger Fordelene Ulemper Diversifikation Professionel formueforvaltning Side 2 af 82

3 6.6 Omkostningsbesparelse Styringsmetoder Empirisk undersøgelse af aktiv investeringspolitik Teoretisk vurdering af aktiv investeringspolitik Teoretisk vurdering af passiv investeringspolitik Hvordan værdiansættes en investeringsforenings andele? Kursfastsættelsen Måling af afkast Konstruktion af porteføljen GIPS Global Investment Performance Standard Forventet afkast Risikomål Konstruktion af porteføljen Minimum varians porteføljen Porteføljens afkast og risiko Praktisk konstruktion af porteføljerne Jyske Invest Afkast og risiko Optimal portefølje Danske Invest Afkast og risiko Optimal portefølje Nordea Invest Afkast og risiko Optimal portefølje Benchmark Portefølje overblik Side 3 af 82

4 16.0 Performanceanalyse af investeringsforeningerne Omkostningerne Årlig omkostning i procent Risikonøgletal Den risikofrie rente Beta Sharpe Treynor Jensen Valg af nøgletal Samlet vurdering Globale porteføljer Alternativ portefølje Valg af aktier Benchmark Simpel lineær regression Afkast og risiko Estimation af porteføljen Omkostninger Aktiv eller passiv styring Rebalancering af porteføljen Konklusion Perspektivering Litteraturliste Kildekritik Bøger Kompendium Side 4 af 82

5 27.3 Artikler Hovedopgaver/kandidatafhandlinger Datagrundlag Hjemmesider Bilag Bilag 1: Rådgivning efter MiFID Bilag 2: Hvad er en aktie fakta blad fra Jyske Bank Bilag 3: Hvad er en investeringsforening fakta blad fra Jyske Bank Bilag 4: Investeringsforeningens historie Bilag 5: VAMOS - Investeringsproces for aktier Bilag 6: Estimation af Danske Invest Bilag 7: Estimation af Nordea Invest Bilag 8: Estimation af MSCI Tabeloversigt Tabel 1 Historisk afkast for Jyske Invest Tabel 2 - Afkast og risiko Tabel 3 - Kovarians Tabel 4 - Korrelation Tabel 5 Optimal portefølje Tabel 6 Porteføljens afkast og risiko Tabel 7 Historisk afkast, Danske Invest Tabel 8 - Afkast og risiko Tabel 9 - Vægtning af MVP Tabel 10 - Porteføljens afkast og risiko Tabel 11 - Historisk afkast, Nordea Invest Tabel 12 - Afkast og risiko Tabel 13 - Optimal portefølje, MVP - Nordea Invest Tabel 14 - Porteføljens afkast og risiko Side 5 af 82

6 Tabel 15 - Historisk kurs udvikling, MSCI Indeks Tabel 16 - Afkast og risiko Tabel 17 - Overblik over fordeling Tabel 18 - MVP afkast og risiko Tabel 19 - ÅOP Tabel 20 - Effektiv rente Tabel 21 - Beta Tabel 22 - Sharpe Tabel 23 - Treynor Tabel 24 - Jensen Tabel 25 Samlet vurdering Tabel 26 - Globale afdelinger Tabel 27 - Globale porteføljer, alternative investeringsforeninger Tabel 28 - Overblik over udvalgte aktier Tabel 29 Output fra regressionsanalyse Tabel 30 - Afkast og risiko Tabel 31 - Omkostninger, alternativ portefølje Figuroversigt Figur 1 - Formueudvikling i de danske investeringsforeninger i mio. kr Figur 2 - Diversificeringseffekten Figur 3 - Test på normalfordeling Figur Figur Figur Side 6 af 82

7 4.0 Indledning Omtrent hver sjette dansker investerer i dag gennem ganske investeringsforeninger. Foreningernes samlede formue under forvaltning var ved udgangen af 2007 mere end 10-doblet over en 10-årig periode til godt 900 mia. kr. Investerings-foreningerne har således en central rolle både i forhold til den enkelte opsparer og for samfundet som helhed - Nationalbankens kvartalsoversigt, 4. Kvartal I takt med udviklingen og investeringsforeningernes stigende og større indflydelse for hvordan den private investor vælger at placere sin opsparing, er der foretaget en del analyser af professorer, som sammen konkludere at fordele ved investeringsforeningerne er begrænset og det oftest resultere i et dyrere alternativ end selv at foretage investeringerne. I denne optik ligger også en konklusion på, at den performance investeringsforeningerne yder ikke er overbevisende og det kan være svært at vurdere om den enkelte portefølje managers evner skylles dygtighed eller held? Den typiske performanceanalyse baserer sig på at analysere de enkelte afdelinger i forhold til hinanden. Det er for mig interessant at lave en performanceanalyse af en portefølje af investeringsforeninger for på den måde at måle den samlede portefølje. Dette fordi et typisk investeringsforslag vil umunde i et forslag indeholdende en global portefølje med flere afdelinger. Dette har samtidig min personlige interesse at foretage denne analyse på tværs af forskellige investeringsforeninger, for på den måde at åbne min egen tilgang til investeringsforeningernes performance. I mit daglige arbejde som rådgiver i et større dansk pengeinstitut, ligger koncentrationen ikke på vurdering af investeringsforeningerne. Side 7 af 82

8 4.1 Problemformulering Formålet med denne hovedopgave er at foretage en performanceanalyse af en konstrueret portefølje fra tre udvalgte investeringsforeninger, samt konstruktion af en alternativ portefølje. Jeg vil analysere tre investeringsforeninger sammensat i en portefølje, med det eneste kriterium at afdelingerne skal være globale aktier. Som et led af performanceanalysen vil jeg samtidig diskutere fordele og ulemper ved investeringsforening, ved at kortlægge investeringsforeningernes opbygning og eksistensberettigelse. Herunder også en vurdering af fordele og ulemper ved styringsmetoderne og investeringsstrategi. Jeg vil belyse hvordan investeringsbeviset værdiansættes. Jeg vil i opgaven vurdere og analysere de foreslåede porteføljer via nøgletallene fra porteføljeteorien. For at foretage en performanceanalyse er det nødvendigt at foretage en argumentation af valget af benchmark. Jeg vil foretage en optimering af porteføljens risiko, samt analysere betydningen af nøgletallet og årlig omkostninger i procent. Performanceanalysen skal resultere i en præsentation af hvilken investeringsforening der har den bedste performance i en direkte sammenligning af investeringsforeningerne og i forhold til benchmark. Jeg vil herefter sammensætte en alternativ portefølje ved at anvende enkeltindeksmodellen. Den alternative portefølje er baseret på udenlandske aktier. Formålet med dette er at dokumentere de praktiske problemstillinger i forhold til at eje aktier frem for investeringsforeningsbeviser med baggrund i et forventet højere afkast på den alternative portefølje. Jeg vil bruge den historiske kursudvikling for perioden , for at kunne estimere porteføljens afkast og risiko for de næste fem år. Jeg vil diskutere problematikken med den løbende vægtning af porteføljen. Hvad har det af betydning for porteføljen at man løbende tilpasser vægtningen frem for at beholde Side 8 af 82

9 vægtningen, herunder en vurdering af transaktionsomkostningernes betydning for ændring af vægtfordelingen. 4.2 Afgrænsning Denne opgave vil ikke inddrage den private investors overordnede risiko/afkast styring hvilket vil sige fordelingen mellem aktier, obligationer og andre risikobetonede aktiver. Investor 1 er bosiddende i Danmark og har mulighed for at sætte sine midler i et af nedenstående alternativer: Danske Invest Nordea Invest Jyske Invest Samt en alternativ portefølje, bestående af 21 tilfældigt udvalgte aktier. Jeg har valgt kun at analysere og fokusere på rene aktiebaserede foreninger 2. Jeg har valgt at fokusere på en global portefølje bestående af aktier i USA, Japan, Europa og Nye aktiemarkeder. Datamaterialet strækker sig over en tiårig periode, fra Det er ikke et mål i denne opgave at inddrage foreningernes specifikke værdipapirbeholdning i analysen. Alt data i denne hovedopgave er opgivet fra frit tilgængelige kilder. Der tages ikke højde for skat. Afkastet er derfor et før skat afkast. Benchmark for måling af afkastet vil være udviklingen de sidste 10 år for Morgan Stanleys indeks for USA, Asien, Europa og Nye aktiemarkeder (Emerging marked). Analyse og beregning antager at historiske data kan bruges til at beskrive fremtidige hændelser. Der ses bort fra valutarisikoen ved at eje udenlandske aktier som det forklarende parameter. 1 I første del af hovedopgave bliver investor beskrevet. 2 Det er et bevist valgt at se bort fra obligationer, da det det er konstateret igennem et utal af artikler fra økonomiske professorer, (Michael Møller, Jesper Rangvid etc.) at det ikke kan svare sig at investere i investeringsforeninger med obligationer igen ud fra en betragtning om at man ikke opnår et bedre afkast i forhold til højere omkostninger end at købe obligationerne på fri hånd. Side 9 af 82

10 4,3 Metode Hovedopgaven er empirisk baseret og performanceanalysen, samt konstruktionen af den alternative portefølje, er foretaget med basis i den grundlæggende teori. Til gennemførsel af performanceanalysen har jeg primært brugt oplysninger og information fra desk research. Idet data stammer fra offentligt tilgængelig statistik, har jeg ikke analyseret om oplysningerne er korrekte. Afkastet fra blandt andet investeringsforeningerne stammer fra Investeringsforeningernes Råd. 4.4 Opgavens opbygning Jeg har valgt at opdele hovedopgaven i fire dele, som vil blive beskrevet i detaljeret form nedenfor. Opdelingen tjener til formål for læser at identificere den røde tråd i hovedopgaven i forhold til problemformuleringen. Der vil ikke foretages en egentlig delkonklusion, når en del er gennemgået, men der kan forekomme enkelt opsummering, hvor det er fundet nødvendigt Del I I første del af denne hovedopgave behandles formalier i forhold til indledning, problemformulering og afgrænsninger. Herunder laves også en identifikation af investor, hvor en kort beskrivelse af investor foretages samt hvilke retningslinjer investor stiller. Samt hvilke miljø vi befinder os i Del II En kort gennemgang af investeringsforeningernes eksistensberettigelse, samt fordele og ulemper ved investeringsforeninger frem for at foretage investering på egen hånd Del III Systematisk gennemgang af performanceevaluering af investeringsforeningernes minimum varians portefølje. Relevant teori og empiri vil blive gennemgået. For ikke at skabe gentagelser vil der blive henvist til bilagene, hvor en mere deltaljeret gennemgang finder sted Del IV Sammensætning af en alternativ portefølje. Der er sat 21 helt tilfældige aktier sammen ved hjælp af simpel lineær regression, for på den måde at finde den optimale porteføljesammensætning. Dette for at have endnu et alternativ til investeringsforeningerne. Relevant teori og empiri behandles inden resultatet fremføres. Side 10 af 82

11 4.4.5 Bilag Bagerst i denne hovedopgave findes traditionelt tabeller og uddybende forklaringer til den primære besvarelse. Idet data er af stort omfang er vedlagt en Cd-rom. Der vil være en direkte kildehenvisning, men nedenfor er en oplistning af i hvilke del af opgaven den enkelte fil hører til: Del II Lov om Investeringsforeningerne Del III Normalfordeling, MSCI: Test af om afkastet er normal fordelt Performanceinvf. v2: Indeholder data og beregninger til del III. Del IV Forberedelse til regression: Indeholder kursinformation, udbytte samt forberedelse til regressionsanalyse Regressionv2, 5 år: Indeholder regressionsanalysen MSCI World: Indeholder data for markedsindekset Enkeltindeks-model: Optimering af alternativ portefølje. 5.0 Identifikation af investor For nærværende hovedopgave har vi med en privat investor at gøre. Investor har til ønske at placere sin likviditet på den mest hensigtsmæssige måde. I forhold til rådgivningsaspektet kræver dette en investeringsprofil, jf. EU-direktivet 3, som trådte i kræft 1. november En investeringsprofil har til opgave at dække kundens risikoprofil, men samtidig sikre investor at han ikke kommer ud for en rådgivers egen personlige holdning og strategi. Det er vedtaget i et EU-Direktiv at en finansielrådgiver ikke må komme med personlige holdninger og anbefalinger. Samtidig skal rådgiver sikre sig at investor har opnået et minimum kendskab til investeringsproduktet, hvorfor en beskrivelse af hvad en aktie og en investeringsforening er på sin plads for nærmer detaljer om hvordan et fakta blad fra Jyske Bank ser ud, se bilag Investeringsmiljø Idet der afgrænses fra skat, er vi et miljø hvor der ikke findes beskatning på realiseret afkast og modtaget dividende. Dette er valgt for at holde alle beregninger neutrale i forhold til beskatning 3 Se bilag 1, for nærmere indblik i MiFID reglerne. Side 11 af 82

12 af afkast og for at give et sammenligneligt billede af resultatet investeringsforeningerne imellem, samt den alternative portefølje. Alle værdipapirer i denne hovedopgave er noteret på fondsbørsen og alle investeringsforeninger er GIPS-certificeret. Dette er kort beskrevet senere i denne hovedopgave. 5.2 Investeringsprofil For at kunne danne sig et afgørende og realistisk overblik over den private investors risikoprofil er det nødvendigt at kende baggrunden for følgende vigtige parametre: Tidshorisont Holdning til risiko Risikovillighed Afhængighed Investors tidshorisont er over 10 år og har en høj risikovillighed, idet disse midler for investor er et plus, hvilket betyder at hans afhængighed er lav. Investor har udtrykt at han ønsker en portefølje af rene aktier. Derfor har denne investor en anormal holdning til risiko og er ikke en typisk risikoavers investor. 5.3 Investeringsforslag Investeringsforslaget der fremlægges investor er baseret på tre forskellige investeringsforeninger med afdelinger på det amerikanske, europæiske, japanske og de såkaldte nye aktiemarkeder Side 12 af 82

13 Del II Investeringsforeningernes indtog på de danske markeder og udvikling Side 13 af 82

14 6.0 Investeringsforeningerne i dybden Investeringsforeningernes store fremgang startede for alvor i 1980 erne, det var især de udenlandske aktieafdelinger, der havde en markant succes og var det store hit blandt investorerne. Jf. nedenstående graf over udviklingen siden 1996 ses det hvor stor fremgangen har været. For at læse mere om investeringsforeningernes historie henvises til bilag 4. Figur 1 - Formueudvikling i de danske investeringsforeninger i mio. kr Formueudvikling Kilde: Hovedelementerne for at vælge en investeringsforening bliver gennemgået i løbet af de næste sider. 6.1 Organisation Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som består af enten medlemmerne eller medlemsvalgte delegerede, også kaldet repræsentantskabet. Alle foreningens medlemmer har stemmeret og da medlemmerne ikke har direkte indflydelse på det daglige arbejde er generalforsamlingen det sted, hvor medlemmerne kan træffe beslutninger og få et bestemt emne optaget på dagsordnen. Det er generalforsamlingens opgave at træffe beslutninger vedrørende de normalt praktiske foranstaltninger ved at drive en forening. Beslutningerne skal meddeles til Finanstilsynet, som kontrollere at foreningens arbejde overholder lovens krav 4. 4 Lov om investeringsforeninger, kan ses på Cd-rom. Side 14 af 82

15 6.2 Underafdelinger Investeringsforeningen kan opdeles i afdelinger, hvor hver afdeling er baseret på en bestemt del af aktiverne. Investeringsforeningen har derfor mulighed for at oprette en ønsket afdeling med en bestemt aktivsammensætningsstrategi for at tiltrække nye medlemmer. Herunder findes de før nævnte afdelinger. Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, som kun hæfter for egne forpligtelser, dog hæfter hver afdeling principalt for sin andel af de fælles omkostninger. Forudsætningerne for at kunne kalde en investeringsafdeling for en aktiebaseret afdeling er at aktier skal mindst udgøre 75 % af afdelingernes aktivsammensætning Fordele og ulemper ved investeringsforeninger Den positive fremgang af foreningernes formue og antallet af nye medlemmer bevidner om en stor popularitet og succes. Investeringsforeninger tilbyder også en række fordele, som den private investor ikke opnår på normal hvis. Heriblandt kan nævnes, risikospredning, professionel formueforvaltning, omkostningsbesparelse, likviditet og mulighed for at udvælge et veldiversificeret vækstområde. Nedenfor er skitseret de enkle fordele og ulemper, som Investeringsforeningernes Råd 6 vurdere: Fordelene Løbende pleje af dine investeringer og markedsbestemt afkast Risikospredning fra første krone Let adgang til værdipapirmarkederne i Danmark og i udlandet Adgang til omfattende information om, hvordan din opsparing er investeret Investeringsbeviser er lette at omsætte og kan handles i alle Danmarks pengeinstitutter Både til store og små investeringsbeløb Kursen på beviserne ligger altid tæt på den reelle værdi Kontrolleret af Finanstilsynet Valgfrihed mellem mange forskellige spændende investeringer Investeringsbeviser kan af private anvendes til både almindelig opsparing, pensionsopsparing og børneopsparing Visse typer af investeringsbeviser kan også bruges til midler under virksomhedsskatteordningen. Selvom der er mange fordele ved investeringsforeningerne, svæver der en sort sky over investeringsforeningernes ulemper. Der er stadigvæk en stor skare af kritikere og der findes en Side 15 af 82

16 bred enighed blandt de økonomiske professorer at omkostningsniveauet er for højt, samt investeringsstrategierne ikke altid er til investors fordel Ulemper Det koster penge at købe og sælge beviserne helt som du har udgifter, hvis du investerer direkte i obligationer og/eller aktier Som medlem er du med til at dække driften af foreningen - og også din forholdsmæssige andel af afdelingernes handelsudgifter Investeringsbeviser egner sig ikke til helt kortfristet opsparing Har du brug for et helt bestemt beløb hvert år eller måske flere gange årligt for at kunne betale terminer eller andre faste udgifter, bør du snarere investere direkte i obligationer. I de næste afsnit vil jeg vurdere de største fordele og ulemper for at give en samlet vurdering. 6.4 Diversifikation Michael Møller konkludere i sin bog, Din økonomi en bog om tid og penge at risikospredning i princippet er en god ide, men man kan risikosprede sig for meget. Man skal tage højde for at risikospredning kan være dyrt og kun mindsker risikoen relativt lidt, skal man holde sig væk og det er ikke umagen værd. Han foreslår derimod at købe for et fast beløb og købe en forskellig aktie en gang om året og han konkluderer at det er tilstrækkeligt at holde sig til danske aktier, da omkostningerne er lave ved at have dem i depot. Han konkludere tillige at det forventede afkast vil blive ca. 1 %-point højere ved at foretage sine investeringer på ovenstående måde. Han konkludere desuden at hvis man skal investere i udenlandske aktier, er der med al sandsynlighed omkostningsmæssige fordele ved at gøre det indirekte gennem en investeringsforening eller fordi man har et ønske om at reducere bekymringsniveauet og de investeringsmæssige beslutningerne. Side 16 af 82

17 Figur 2 - Diversificeringseffekten Kilde: Elton & Gruber, side 63 Ovenstående figur viser den gennemsnitlige risiko ved en portefølje bestående af et antal tilfældige aktier på det amerikanske marked. Diversificeringseffekten er degressiv, hvilket betyder at der er størst effekt ved at lægge flere aktier i porteføljen når der ikke er nogle aktier i porteføljen i forvejen. Det er diversificeringsfordelen, den private investor kan drage nytte af ved investering igennem en investeringsforening, da diversificeringsgevinsten ved investering af relativ små beløb på egen hånd i høj grad vil blive ædt op af handelsomkostninger. Vurderingskravene til investeringsforeningens performance er således dels evnen til at diversificere bredden i porteføljen og til dels evnen til at generere overnormalt afkast dybden i porteføljen. Dette gøres ved at investeringsforeningen sammensætter deres portefølje således, at den usystematiske risiko forårsaget af de enkelte aktiver, standardafvigelsen, bliver bortdiversificeret, da det kun er den systematisk risiko forårsaget af samspillet mellem aktiverne kovariansen, der belønnes med højere afkast. 6.5 Professionel formueforvaltning En vigtig fordel er foreningernes professionelle formueforvaltning, som varetages af foreningens eksperter indenfor et afgrænset område. Investeringsforeningerne er typisk udsprunget af et pengeinstitut og fungere som bankens investeringsselskab, men fungere som et juridisk selvstændigt selskab. Det er normalt at der hvor investeringsforeningen ikke selv har kompetencen, købes rådgivningen af udenlandske investeringshuse. På den måde opnår Side 17 af 82

18 investeringsforeningen den nødvendige ekspertise og på den måde sikre den bedst mulige investeringsportefølje. 6.6 Omkostningsbesparelse Hvis en privat investor skulle foretage den samme dybdegående analyse og foretage alle handler selv for at få den samme diversifikation vil det hurtigt blive meget omkostningstungt og man vil hurtigt ende med en portefølje som ikke er ligeså veldiversificeret som en investeringsforening. I det investeringsforeningerne samtidig opnår stordriftsfordele ved handelsomkostningerne er dette endnu en fordel ved investeringsforeningerne. 6.7 Styringsmetoder Økonomer over hele verden er stort set enige om, at det er umuligt at slå markedet med en aktiv pleje og i det forestående afsnit har noget også tydet på, at hvis man handler på hjemmemarkedet (Danmark), så er fordelene begrænset. Dette betyder, at når man investere i en investeringsforening opnås et markedsafkast minus alle transaktionsomkostninger og administrationsomkostninger til investeringsforeningen. Da rigtig mange økonomer er enige i denne påstand, burde alle indeksere deres porteføljer og udføre en passiv strategi på deres portefølje og herefter foretage sig noget andet. Citat fra Michael Møller: Jo dummere man er, jo klogere er det ikke at foretage sig noget, dvs. at føre en passiv porteføljepolitik 7. Det er jo så et meget interessant spørgsmål, hvorfor man så er villig til at lade en investeringsforening foretage sine investering alligevel? Men samtidig også et spørgsmål om hvordan man definere en passiv strategi og hvor passiv den skal være. Der har været mange fremtrædende økonomer, heriblandt nobelpristager, William F. Sharpe, som har forsøgt at finde den korrekte strategi. Han kiggede på forskellen imellem value og growth aktier. Hans forskning resulterede i, at der var gevinster at hente, men det er ikke sandsynligt at hans strategi vil være at foretrække over de næste 10 år. Der har været mange kontroversielle strategier og groft sagt afhænger det meget af hvilken tro man har og hvilken skole man tror på. Den ene skole mener, der findes anomalier, idet markedet er ineffektivt. For dem handle det om at finde anomalier inden andre gør det og derved score en gevinst. Eksempler på anomalier er eksempelvis januar effekten, dag på ugen, aktier med lav kurs / indre værdi overfor høj kurs / 7 Citatet er taget fra Finans Invest nr. 2/1994 Performanceevaluering og porteføljepolitik Side 18 af 82

19 indre værdi (Sharpes strategi), overraskende resultater osv. Den anden skole, mener at markedet er effektivt og bruger ikke overraskende, den samme energi og informationsmængde til at tilbagevise den seneste anomali. Idet markedet er effektivt betyder det nemlig at markedet følger et random walk mønster, der har indflydelse på aktiernes prisdannelse. Hvilket også betyder, at aktiekursen ikke påvirkes af tidligere kursbevægelser. Aller aktier er derfor korrekt prisfastsatte og investor vil ikke konsistent kunne opnå et højere risikojusteret afkast med markedet. Det må i dag konkluderes at det altid er muligt at finde en strategi der kan holde i 10 år eller mere. Det er nemlig muligt at tvinge det resultat man gerne vil have ud af alt data, idet man ved at teste data igen og igen kan tvinge det resultat man ønsker frem. Problemet er blot det, at finder en økonom en god strategi, vil det givet vis blive publiceret i adskillige medier og derved får andre den samme gode ide. Resultatet af dette er at alle følge hinandens mønstre, så derfor er det måske en af forklaringerne på at investeringsforeningerne holder kortene tæt indtil kroppen når de skal fortælle hvilken måde de investere på. 6.8 Empirisk undersøgelse af aktiv investeringspolitik Dog er det kendt at langt de fleste investeringsforeninger fører en aktiv investeringspolitik. I dette kapitel vil jeg gå tættere på investeringspolitikken i Danske Invest, Nordea Invest og Jyske Invest. Nedenstående uddrag er fra om hvordan de forvalter deres porteføljer: Danske Invest har ansat en række porteføljerådgivere, som finder frem til forslag til køb og salg af afdelingernes konkrete papirer. Disse forslag tager vi herefter stilling til. En af vores vigtige opgaver er derfor at finde frem til porteføljerådgivere, som er dygtige til at håndtere de enkelte investeringsområder. Hver afdeling har sin egen individuelt håndplukkede porteføljerådgiver. Danske Capital er vores hovedrådgiver. Derudover køber vi rådgivning hos en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere. Porteføljerådgiverne bidrager med kompetence og lokalt kendskab til markederne og er med til at fastholde et højt niveau i investeringerne til gavn for vores investorer Side 19 af 82

20 I forbindelse med ovenstående påpeger Danske Invest yderligere at hvis afkastet ikke er tilfredsstillende, i forhold til konkurrende afdelinger, vil man straks evaluere i samråd med rådgiverne, hvilken strategi man så skal vælge for at forbedre afkastet. Dette giver jo mange uopklarede spørgsmål, såsom hvilke udvælges kriterier der vurderes på. Nordea Invest er dog mere uddybende i forhold til hvilke kriterier der udvælges på baggrund af. Følgende kriterier udvælges aktierne i Nordea Invest, på baggrund af 8 : Selskabets konkurrence og indtjeningsevne Selskabets ledelse og strategi Vækstmuligheder i branchen Aktiernes pris Hensynet til en passende risikospredning I Jyske Invest har man erkendt det faktum at psykologi spiller en rolle når man udvælger en aktie til en portefølje. Disse erfaringer har bevirket at man har indført et system kaldet, VAMOS 9, på den måde sikre porteføljemanageren at kunne træffe rationelle beslutninger i udvælgelsen. Kravene aktierne udvælges på er 10 : Aktie er vurderet til at være billigere end den pris selskabet er vurderet til. God indtjening, forventning til stigende indtjening. Kvaliteten, selskabet præsterer vedvarende høj og stabil indtjening. Det er desuden ikke vigtigt i hvilken branche og hvilket land selskabet tilhører. VAMOS er et computerprogram der automatisk udvælger de aktier som efter ovenstående kriterier er mest attraktive og herefter giver dem en karakter. Efterfølgende er det Jyske Invests egne porteføljemanagere som udvælger aktierne, alt dette for at fjerne følelser og styrke de rationelle beslutninger. Det må dog stadigvæk være usagt om Danske Invest eller Nordea Invest, men det er kun Jyske Invest, som publicere deres filosofi. Dette kan der være mange årsager, mit gæt er en 8 9 Står for: Valuation Momentum Strengh 10 Se bilag 5 Side 20 af 82

21 differentiering i forhold til konkurrencen og hvilke målgruppe man ønsker. Hvem der skaber den bedste performance, vil blive behandlet senere i denne hovedopgave. Ses mere generelt på udviklingen domineres markedet af aktive forvaltede afdelinger, ultimo 2007, udgjorde de aktive afdelingers formue ca. 96 % af markederne 11. Afdelingernes strategi er typisk at slå markedet, hvilket jeg indledningsvis i dette afsnit påstod med baggrund i flere økonomers argumenter for at dette ikke kan lade sig gøre. Derfor er det også for mig at dykke ned i om det alligevel kan betale sig at dyrke den aktive investeringsstrategi og om det overhovedet kan betale sig dette vil jeg komme ind på senere i denne hovedopgave. Dog vil jeg i nedenstående afsnit referere til de i teorien kendte analyse metoder der anvendes ved aktiv styring 6.9 Teoretisk vurdering af aktiv investeringspolitik Valget af analyse metoder 12, hvorpå investeringsforeningen udvælger sin analyse til hvordan markedet bevæger sig er meget individuelt. Dog kan man opdele analyse metoder i tre nedenstående hovedgrupper: Fundamentalanalyse Teknisk analyse Porteføljeteoretisk analyse Nogle investeringsforeninger baserer sig udelukkende til en af metoderne, men flertallet benytter dem alle som supplement til hinanden. Fundamentalanalyse bygger på langsigtede vurderinger af den nationaløkonomiske udvikling. Når man anvender fundamentalanalyser er man derfor interesseret i at observere ændringerne i den økonomiske trend. Tekniskanalyse baserer sig på korte vurderinger og man kigger på historiske data. Med teknisk analyse forsøger man at se markedet an for på den måde at se vendinger fra negativ til positiv og omvendt. Den tekniske analyse vurderer altså selve trenden, hvor fundamentalanalysen vurdere den økonomiske trend. 11 Nationalbanken Kvartalsoversigt, 4. Kvartal Fra Aktieinvestering af Michael Christensen m.fl. Side 21 af 82

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011.

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Afgangsprojekt Maj 2012 HD i Finansiering Forfatter: Ersen Taskiran Institut for Finansiering

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger Afhandling HD Finansiering Forfatter: Kasper Sørensen Vejleder: Frederik Aagaard Performanceanalyse af danske investeringsforeninger - En opgave der sammenligner performance af forskellige danske investeringsforeninger

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere