Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark"

Transkript

1 Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder: Niels Pedersen Afleveret: 4. maj 2009

2 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Indledning Problemformulering Afgrænsning ,3 Metode Opgavens opbygning Del I Del II Del III Del IV Bilag Identifikation af investor Investeringsmiljø Investeringsprofil Investeringsforslag Investeringsforeningerne i dybden Organisation Underafdelinger Fordele og ulemper ved investeringsforeninger Fordelene Ulemper Diversifikation Professionel formueforvaltning Side 2 af 82

3 6.6 Omkostningsbesparelse Styringsmetoder Empirisk undersøgelse af aktiv investeringspolitik Teoretisk vurdering af aktiv investeringspolitik Teoretisk vurdering af passiv investeringspolitik Hvordan værdiansættes en investeringsforenings andele? Kursfastsættelsen Måling af afkast Konstruktion af porteføljen GIPS Global Investment Performance Standard Forventet afkast Risikomål Konstruktion af porteføljen Minimum varians porteføljen Porteføljens afkast og risiko Praktisk konstruktion af porteføljerne Jyske Invest Afkast og risiko Optimal portefølje Danske Invest Afkast og risiko Optimal portefølje Nordea Invest Afkast og risiko Optimal portefølje Benchmark Portefølje overblik Side 3 af 82

4 16.0 Performanceanalyse af investeringsforeningerne Omkostningerne Årlig omkostning i procent Risikonøgletal Den risikofrie rente Beta Sharpe Treynor Jensen Valg af nøgletal Samlet vurdering Globale porteføljer Alternativ portefølje Valg af aktier Benchmark Simpel lineær regression Afkast og risiko Estimation af porteføljen Omkostninger Aktiv eller passiv styring Rebalancering af porteføljen Konklusion Perspektivering Litteraturliste Kildekritik Bøger Kompendium Side 4 af 82

5 27.3 Artikler Hovedopgaver/kandidatafhandlinger Datagrundlag Hjemmesider Bilag Bilag 1: Rådgivning efter MiFID Bilag 2: Hvad er en aktie fakta blad fra Jyske Bank Bilag 3: Hvad er en investeringsforening fakta blad fra Jyske Bank Bilag 4: Investeringsforeningens historie Bilag 5: VAMOS - Investeringsproces for aktier Bilag 6: Estimation af Danske Invest Bilag 7: Estimation af Nordea Invest Bilag 8: Estimation af MSCI Tabeloversigt Tabel 1 Historisk afkast for Jyske Invest Tabel 2 - Afkast og risiko Tabel 3 - Kovarians Tabel 4 - Korrelation Tabel 5 Optimal portefølje Tabel 6 Porteføljens afkast og risiko Tabel 7 Historisk afkast, Danske Invest Tabel 8 - Afkast og risiko Tabel 9 - Vægtning af MVP Tabel 10 - Porteføljens afkast og risiko Tabel 11 - Historisk afkast, Nordea Invest Tabel 12 - Afkast og risiko Tabel 13 - Optimal portefølje, MVP - Nordea Invest Tabel 14 - Porteføljens afkast og risiko Side 5 af 82

6 Tabel 15 - Historisk kurs udvikling, MSCI Indeks Tabel 16 - Afkast og risiko Tabel 17 - Overblik over fordeling Tabel 18 - MVP afkast og risiko Tabel 19 - ÅOP Tabel 20 - Effektiv rente Tabel 21 - Beta Tabel 22 - Sharpe Tabel 23 - Treynor Tabel 24 - Jensen Tabel 25 Samlet vurdering Tabel 26 - Globale afdelinger Tabel 27 - Globale porteføljer, alternative investeringsforeninger Tabel 28 - Overblik over udvalgte aktier Tabel 29 Output fra regressionsanalyse Tabel 30 - Afkast og risiko Tabel 31 - Omkostninger, alternativ portefølje Figuroversigt Figur 1 - Formueudvikling i de danske investeringsforeninger i mio. kr Figur 2 - Diversificeringseffekten Figur 3 - Test på normalfordeling Figur Figur Figur Side 6 af 82

7 4.0 Indledning Omtrent hver sjette dansker investerer i dag gennem ganske investeringsforeninger. Foreningernes samlede formue under forvaltning var ved udgangen af 2007 mere end 10-doblet over en 10-årig periode til godt 900 mia. kr. Investerings-foreningerne har således en central rolle både i forhold til den enkelte opsparer og for samfundet som helhed - Nationalbankens kvartalsoversigt, 4. Kvartal I takt med udviklingen og investeringsforeningernes stigende og større indflydelse for hvordan den private investor vælger at placere sin opsparing, er der foretaget en del analyser af professorer, som sammen konkludere at fordele ved investeringsforeningerne er begrænset og det oftest resultere i et dyrere alternativ end selv at foretage investeringerne. I denne optik ligger også en konklusion på, at den performance investeringsforeningerne yder ikke er overbevisende og det kan være svært at vurdere om den enkelte portefølje managers evner skylles dygtighed eller held? Den typiske performanceanalyse baserer sig på at analysere de enkelte afdelinger i forhold til hinanden. Det er for mig interessant at lave en performanceanalyse af en portefølje af investeringsforeninger for på den måde at måle den samlede portefølje. Dette fordi et typisk investeringsforslag vil umunde i et forslag indeholdende en global portefølje med flere afdelinger. Dette har samtidig min personlige interesse at foretage denne analyse på tværs af forskellige investeringsforeninger, for på den måde at åbne min egen tilgang til investeringsforeningernes performance. I mit daglige arbejde som rådgiver i et større dansk pengeinstitut, ligger koncentrationen ikke på vurdering af investeringsforeningerne. Side 7 af 82

8 4.1 Problemformulering Formålet med denne hovedopgave er at foretage en performanceanalyse af en konstrueret portefølje fra tre udvalgte investeringsforeninger, samt konstruktion af en alternativ portefølje. Jeg vil analysere tre investeringsforeninger sammensat i en portefølje, med det eneste kriterium at afdelingerne skal være globale aktier. Som et led af performanceanalysen vil jeg samtidig diskutere fordele og ulemper ved investeringsforening, ved at kortlægge investeringsforeningernes opbygning og eksistensberettigelse. Herunder også en vurdering af fordele og ulemper ved styringsmetoderne og investeringsstrategi. Jeg vil belyse hvordan investeringsbeviset værdiansættes. Jeg vil i opgaven vurdere og analysere de foreslåede porteføljer via nøgletallene fra porteføljeteorien. For at foretage en performanceanalyse er det nødvendigt at foretage en argumentation af valget af benchmark. Jeg vil foretage en optimering af porteføljens risiko, samt analysere betydningen af nøgletallet og årlig omkostninger i procent. Performanceanalysen skal resultere i en præsentation af hvilken investeringsforening der har den bedste performance i en direkte sammenligning af investeringsforeningerne og i forhold til benchmark. Jeg vil herefter sammensætte en alternativ portefølje ved at anvende enkeltindeksmodellen. Den alternative portefølje er baseret på udenlandske aktier. Formålet med dette er at dokumentere de praktiske problemstillinger i forhold til at eje aktier frem for investeringsforeningsbeviser med baggrund i et forventet højere afkast på den alternative portefølje. Jeg vil bruge den historiske kursudvikling for perioden , for at kunne estimere porteføljens afkast og risiko for de næste fem år. Jeg vil diskutere problematikken med den løbende vægtning af porteføljen. Hvad har det af betydning for porteføljen at man løbende tilpasser vægtningen frem for at beholde Side 8 af 82

9 vægtningen, herunder en vurdering af transaktionsomkostningernes betydning for ændring af vægtfordelingen. 4.2 Afgrænsning Denne opgave vil ikke inddrage den private investors overordnede risiko/afkast styring hvilket vil sige fordelingen mellem aktier, obligationer og andre risikobetonede aktiver. Investor 1 er bosiddende i Danmark og har mulighed for at sætte sine midler i et af nedenstående alternativer: Danske Invest Nordea Invest Jyske Invest Samt en alternativ portefølje, bestående af 21 tilfældigt udvalgte aktier. Jeg har valgt kun at analysere og fokusere på rene aktiebaserede foreninger 2. Jeg har valgt at fokusere på en global portefølje bestående af aktier i USA, Japan, Europa og Nye aktiemarkeder. Datamaterialet strækker sig over en tiårig periode, fra Det er ikke et mål i denne opgave at inddrage foreningernes specifikke værdipapirbeholdning i analysen. Alt data i denne hovedopgave er opgivet fra frit tilgængelige kilder. Der tages ikke højde for skat. Afkastet er derfor et før skat afkast. Benchmark for måling af afkastet vil være udviklingen de sidste 10 år for Morgan Stanleys indeks for USA, Asien, Europa og Nye aktiemarkeder (Emerging marked). Analyse og beregning antager at historiske data kan bruges til at beskrive fremtidige hændelser. Der ses bort fra valutarisikoen ved at eje udenlandske aktier som det forklarende parameter. 1 I første del af hovedopgave bliver investor beskrevet. 2 Det er et bevist valgt at se bort fra obligationer, da det det er konstateret igennem et utal af artikler fra økonomiske professorer, (Michael Møller, Jesper Rangvid etc.) at det ikke kan svare sig at investere i investeringsforeninger med obligationer igen ud fra en betragtning om at man ikke opnår et bedre afkast i forhold til højere omkostninger end at købe obligationerne på fri hånd. Side 9 af 82

10 4,3 Metode Hovedopgaven er empirisk baseret og performanceanalysen, samt konstruktionen af den alternative portefølje, er foretaget med basis i den grundlæggende teori. Til gennemførsel af performanceanalysen har jeg primært brugt oplysninger og information fra desk research. Idet data stammer fra offentligt tilgængelig statistik, har jeg ikke analyseret om oplysningerne er korrekte. Afkastet fra blandt andet investeringsforeningerne stammer fra Investeringsforeningernes Råd. 4.4 Opgavens opbygning Jeg har valgt at opdele hovedopgaven i fire dele, som vil blive beskrevet i detaljeret form nedenfor. Opdelingen tjener til formål for læser at identificere den røde tråd i hovedopgaven i forhold til problemformuleringen. Der vil ikke foretages en egentlig delkonklusion, når en del er gennemgået, men der kan forekomme enkelt opsummering, hvor det er fundet nødvendigt Del I I første del af denne hovedopgave behandles formalier i forhold til indledning, problemformulering og afgrænsninger. Herunder laves også en identifikation af investor, hvor en kort beskrivelse af investor foretages samt hvilke retningslinjer investor stiller. Samt hvilke miljø vi befinder os i Del II En kort gennemgang af investeringsforeningernes eksistensberettigelse, samt fordele og ulemper ved investeringsforeninger frem for at foretage investering på egen hånd Del III Systematisk gennemgang af performanceevaluering af investeringsforeningernes minimum varians portefølje. Relevant teori og empiri vil blive gennemgået. For ikke at skabe gentagelser vil der blive henvist til bilagene, hvor en mere deltaljeret gennemgang finder sted Del IV Sammensætning af en alternativ portefølje. Der er sat 21 helt tilfældige aktier sammen ved hjælp af simpel lineær regression, for på den måde at finde den optimale porteføljesammensætning. Dette for at have endnu et alternativ til investeringsforeningerne. Relevant teori og empiri behandles inden resultatet fremføres. Side 10 af 82

11 4.4.5 Bilag Bagerst i denne hovedopgave findes traditionelt tabeller og uddybende forklaringer til den primære besvarelse. Idet data er af stort omfang er vedlagt en Cd-rom. Der vil være en direkte kildehenvisning, men nedenfor er en oplistning af i hvilke del af opgaven den enkelte fil hører til: Del II Lov om Investeringsforeningerne Del III Normalfordeling, MSCI: Test af om afkastet er normal fordelt Performanceinvf. v2: Indeholder data og beregninger til del III. Del IV Forberedelse til regression: Indeholder kursinformation, udbytte samt forberedelse til regressionsanalyse Regressionv2, 5 år: Indeholder regressionsanalysen MSCI World: Indeholder data for markedsindekset Enkeltindeks-model: Optimering af alternativ portefølje. 5.0 Identifikation af investor For nærværende hovedopgave har vi med en privat investor at gøre. Investor har til ønske at placere sin likviditet på den mest hensigtsmæssige måde. I forhold til rådgivningsaspektet kræver dette en investeringsprofil, jf. EU-direktivet 3, som trådte i kræft 1. november En investeringsprofil har til opgave at dække kundens risikoprofil, men samtidig sikre investor at han ikke kommer ud for en rådgivers egen personlige holdning og strategi. Det er vedtaget i et EU-Direktiv at en finansielrådgiver ikke må komme med personlige holdninger og anbefalinger. Samtidig skal rådgiver sikre sig at investor har opnået et minimum kendskab til investeringsproduktet, hvorfor en beskrivelse af hvad en aktie og en investeringsforening er på sin plads for nærmer detaljer om hvordan et fakta blad fra Jyske Bank ser ud, se bilag Investeringsmiljø Idet der afgrænses fra skat, er vi et miljø hvor der ikke findes beskatning på realiseret afkast og modtaget dividende. Dette er valgt for at holde alle beregninger neutrale i forhold til beskatning 3 Se bilag 1, for nærmere indblik i MiFID reglerne. Side 11 af 82

12 af afkast og for at give et sammenligneligt billede af resultatet investeringsforeningerne imellem, samt den alternative portefølje. Alle værdipapirer i denne hovedopgave er noteret på fondsbørsen og alle investeringsforeninger er GIPS-certificeret. Dette er kort beskrevet senere i denne hovedopgave. 5.2 Investeringsprofil For at kunne danne sig et afgørende og realistisk overblik over den private investors risikoprofil er det nødvendigt at kende baggrunden for følgende vigtige parametre: Tidshorisont Holdning til risiko Risikovillighed Afhængighed Investors tidshorisont er over 10 år og har en høj risikovillighed, idet disse midler for investor er et plus, hvilket betyder at hans afhængighed er lav. Investor har udtrykt at han ønsker en portefølje af rene aktier. Derfor har denne investor en anormal holdning til risiko og er ikke en typisk risikoavers investor. 5.3 Investeringsforslag Investeringsforslaget der fremlægges investor er baseret på tre forskellige investeringsforeninger med afdelinger på det amerikanske, europæiske, japanske og de såkaldte nye aktiemarkeder Side 12 af 82

13 Del II Investeringsforeningernes indtog på de danske markeder og udvikling Side 13 af 82

14 6.0 Investeringsforeningerne i dybden Investeringsforeningernes store fremgang startede for alvor i 1980 erne, det var især de udenlandske aktieafdelinger, der havde en markant succes og var det store hit blandt investorerne. Jf. nedenstående graf over udviklingen siden 1996 ses det hvor stor fremgangen har været. For at læse mere om investeringsforeningernes historie henvises til bilag 4. Figur 1 - Formueudvikling i de danske investeringsforeninger i mio. kr Formueudvikling Kilde: Hovedelementerne for at vælge en investeringsforening bliver gennemgået i løbet af de næste sider. 6.1 Organisation Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som består af enten medlemmerne eller medlemsvalgte delegerede, også kaldet repræsentantskabet. Alle foreningens medlemmer har stemmeret og da medlemmerne ikke har direkte indflydelse på det daglige arbejde er generalforsamlingen det sted, hvor medlemmerne kan træffe beslutninger og få et bestemt emne optaget på dagsordnen. Det er generalforsamlingens opgave at træffe beslutninger vedrørende de normalt praktiske foranstaltninger ved at drive en forening. Beslutningerne skal meddeles til Finanstilsynet, som kontrollere at foreningens arbejde overholder lovens krav 4. 4 Lov om investeringsforeninger, kan ses på Cd-rom. Side 14 af 82

15 6.2 Underafdelinger Investeringsforeningen kan opdeles i afdelinger, hvor hver afdeling er baseret på en bestemt del af aktiverne. Investeringsforeningen har derfor mulighed for at oprette en ønsket afdeling med en bestemt aktivsammensætningsstrategi for at tiltrække nye medlemmer. Herunder findes de før nævnte afdelinger. Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, som kun hæfter for egne forpligtelser, dog hæfter hver afdeling principalt for sin andel af de fælles omkostninger. Forudsætningerne for at kunne kalde en investeringsafdeling for en aktiebaseret afdeling er at aktier skal mindst udgøre 75 % af afdelingernes aktivsammensætning Fordele og ulemper ved investeringsforeninger Den positive fremgang af foreningernes formue og antallet af nye medlemmer bevidner om en stor popularitet og succes. Investeringsforeninger tilbyder også en række fordele, som den private investor ikke opnår på normal hvis. Heriblandt kan nævnes, risikospredning, professionel formueforvaltning, omkostningsbesparelse, likviditet og mulighed for at udvælge et veldiversificeret vækstområde. Nedenfor er skitseret de enkle fordele og ulemper, som Investeringsforeningernes Råd 6 vurdere: Fordelene Løbende pleje af dine investeringer og markedsbestemt afkast Risikospredning fra første krone Let adgang til værdipapirmarkederne i Danmark og i udlandet Adgang til omfattende information om, hvordan din opsparing er investeret Investeringsbeviser er lette at omsætte og kan handles i alle Danmarks pengeinstitutter Både til store og små investeringsbeløb Kursen på beviserne ligger altid tæt på den reelle værdi Kontrolleret af Finanstilsynet Valgfrihed mellem mange forskellige spændende investeringer Investeringsbeviser kan af private anvendes til både almindelig opsparing, pensionsopsparing og børneopsparing Visse typer af investeringsbeviser kan også bruges til midler under virksomhedsskatteordningen. Selvom der er mange fordele ved investeringsforeningerne, svæver der en sort sky over investeringsforeningernes ulemper. Der er stadigvæk en stor skare af kritikere og der findes en Side 15 af 82

16 bred enighed blandt de økonomiske professorer at omkostningsniveauet er for højt, samt investeringsstrategierne ikke altid er til investors fordel Ulemper Det koster penge at købe og sælge beviserne helt som du har udgifter, hvis du investerer direkte i obligationer og/eller aktier Som medlem er du med til at dække driften af foreningen - og også din forholdsmæssige andel af afdelingernes handelsudgifter Investeringsbeviser egner sig ikke til helt kortfristet opsparing Har du brug for et helt bestemt beløb hvert år eller måske flere gange årligt for at kunne betale terminer eller andre faste udgifter, bør du snarere investere direkte i obligationer. I de næste afsnit vil jeg vurdere de største fordele og ulemper for at give en samlet vurdering. 6.4 Diversifikation Michael Møller konkludere i sin bog, Din økonomi en bog om tid og penge at risikospredning i princippet er en god ide, men man kan risikosprede sig for meget. Man skal tage højde for at risikospredning kan være dyrt og kun mindsker risikoen relativt lidt, skal man holde sig væk og det er ikke umagen værd. Han foreslår derimod at købe for et fast beløb og købe en forskellig aktie en gang om året og han konkluderer at det er tilstrækkeligt at holde sig til danske aktier, da omkostningerne er lave ved at have dem i depot. Han konkludere tillige at det forventede afkast vil blive ca. 1 %-point højere ved at foretage sine investeringer på ovenstående måde. Han konkludere desuden at hvis man skal investere i udenlandske aktier, er der med al sandsynlighed omkostningsmæssige fordele ved at gøre det indirekte gennem en investeringsforening eller fordi man har et ønske om at reducere bekymringsniveauet og de investeringsmæssige beslutningerne. Side 16 af 82

17 Figur 2 - Diversificeringseffekten Kilde: Elton & Gruber, side 63 Ovenstående figur viser den gennemsnitlige risiko ved en portefølje bestående af et antal tilfældige aktier på det amerikanske marked. Diversificeringseffekten er degressiv, hvilket betyder at der er størst effekt ved at lægge flere aktier i porteføljen når der ikke er nogle aktier i porteføljen i forvejen. Det er diversificeringsfordelen, den private investor kan drage nytte af ved investering igennem en investeringsforening, da diversificeringsgevinsten ved investering af relativ små beløb på egen hånd i høj grad vil blive ædt op af handelsomkostninger. Vurderingskravene til investeringsforeningens performance er således dels evnen til at diversificere bredden i porteføljen og til dels evnen til at generere overnormalt afkast dybden i porteføljen. Dette gøres ved at investeringsforeningen sammensætter deres portefølje således, at den usystematiske risiko forårsaget af de enkelte aktiver, standardafvigelsen, bliver bortdiversificeret, da det kun er den systematisk risiko forårsaget af samspillet mellem aktiverne kovariansen, der belønnes med højere afkast. 6.5 Professionel formueforvaltning En vigtig fordel er foreningernes professionelle formueforvaltning, som varetages af foreningens eksperter indenfor et afgrænset område. Investeringsforeningerne er typisk udsprunget af et pengeinstitut og fungere som bankens investeringsselskab, men fungere som et juridisk selvstændigt selskab. Det er normalt at der hvor investeringsforeningen ikke selv har kompetencen, købes rådgivningen af udenlandske investeringshuse. På den måde opnår Side 17 af 82

18 investeringsforeningen den nødvendige ekspertise og på den måde sikre den bedst mulige investeringsportefølje. 6.6 Omkostningsbesparelse Hvis en privat investor skulle foretage den samme dybdegående analyse og foretage alle handler selv for at få den samme diversifikation vil det hurtigt blive meget omkostningstungt og man vil hurtigt ende med en portefølje som ikke er ligeså veldiversificeret som en investeringsforening. I det investeringsforeningerne samtidig opnår stordriftsfordele ved handelsomkostningerne er dette endnu en fordel ved investeringsforeningerne. 6.7 Styringsmetoder Økonomer over hele verden er stort set enige om, at det er umuligt at slå markedet med en aktiv pleje og i det forestående afsnit har noget også tydet på, at hvis man handler på hjemmemarkedet (Danmark), så er fordelene begrænset. Dette betyder, at når man investere i en investeringsforening opnås et markedsafkast minus alle transaktionsomkostninger og administrationsomkostninger til investeringsforeningen. Da rigtig mange økonomer er enige i denne påstand, burde alle indeksere deres porteføljer og udføre en passiv strategi på deres portefølje og herefter foretage sig noget andet. Citat fra Michael Møller: Jo dummere man er, jo klogere er det ikke at foretage sig noget, dvs. at føre en passiv porteføljepolitik 7. Det er jo så et meget interessant spørgsmål, hvorfor man så er villig til at lade en investeringsforening foretage sine investering alligevel? Men samtidig også et spørgsmål om hvordan man definere en passiv strategi og hvor passiv den skal være. Der har været mange fremtrædende økonomer, heriblandt nobelpristager, William F. Sharpe, som har forsøgt at finde den korrekte strategi. Han kiggede på forskellen imellem value og growth aktier. Hans forskning resulterede i, at der var gevinster at hente, men det er ikke sandsynligt at hans strategi vil være at foretrække over de næste 10 år. Der har været mange kontroversielle strategier og groft sagt afhænger det meget af hvilken tro man har og hvilken skole man tror på. Den ene skole mener, der findes anomalier, idet markedet er ineffektivt. For dem handle det om at finde anomalier inden andre gør det og derved score en gevinst. Eksempler på anomalier er eksempelvis januar effekten, dag på ugen, aktier med lav kurs / indre værdi overfor høj kurs / 7 Citatet er taget fra Finans Invest nr. 2/1994 Performanceevaluering og porteføljepolitik Side 18 af 82

19 indre værdi (Sharpes strategi), overraskende resultater osv. Den anden skole, mener at markedet er effektivt og bruger ikke overraskende, den samme energi og informationsmængde til at tilbagevise den seneste anomali. Idet markedet er effektivt betyder det nemlig at markedet følger et random walk mønster, der har indflydelse på aktiernes prisdannelse. Hvilket også betyder, at aktiekursen ikke påvirkes af tidligere kursbevægelser. Aller aktier er derfor korrekt prisfastsatte og investor vil ikke konsistent kunne opnå et højere risikojusteret afkast med markedet. Det må i dag konkluderes at det altid er muligt at finde en strategi der kan holde i 10 år eller mere. Det er nemlig muligt at tvinge det resultat man gerne vil have ud af alt data, idet man ved at teste data igen og igen kan tvinge det resultat man ønsker frem. Problemet er blot det, at finder en økonom en god strategi, vil det givet vis blive publiceret i adskillige medier og derved får andre den samme gode ide. Resultatet af dette er at alle følge hinandens mønstre, så derfor er det måske en af forklaringerne på at investeringsforeningerne holder kortene tæt indtil kroppen når de skal fortælle hvilken måde de investere på. 6.8 Empirisk undersøgelse af aktiv investeringspolitik Dog er det kendt at langt de fleste investeringsforeninger fører en aktiv investeringspolitik. I dette kapitel vil jeg gå tættere på investeringspolitikken i Danske Invest, Nordea Invest og Jyske Invest. Nedenstående uddrag er fra om hvordan de forvalter deres porteføljer: Danske Invest har ansat en række porteføljerådgivere, som finder frem til forslag til køb og salg af afdelingernes konkrete papirer. Disse forslag tager vi herefter stilling til. En af vores vigtige opgaver er derfor at finde frem til porteføljerådgivere, som er dygtige til at håndtere de enkelte investeringsområder. Hver afdeling har sin egen individuelt håndplukkede porteføljerådgiver. Danske Capital er vores hovedrådgiver. Derudover køber vi rådgivning hos en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere. Porteføljerådgiverne bidrager med kompetence og lokalt kendskab til markederne og er med til at fastholde et højt niveau i investeringerne til gavn for vores investorer Side 19 af 82

20 I forbindelse med ovenstående påpeger Danske Invest yderligere at hvis afkastet ikke er tilfredsstillende, i forhold til konkurrende afdelinger, vil man straks evaluere i samråd med rådgiverne, hvilken strategi man så skal vælge for at forbedre afkastet. Dette giver jo mange uopklarede spørgsmål, såsom hvilke udvælges kriterier der vurderes på. Nordea Invest er dog mere uddybende i forhold til hvilke kriterier der udvælges på baggrund af. Følgende kriterier udvælges aktierne i Nordea Invest, på baggrund af 8 : Selskabets konkurrence og indtjeningsevne Selskabets ledelse og strategi Vækstmuligheder i branchen Aktiernes pris Hensynet til en passende risikospredning I Jyske Invest har man erkendt det faktum at psykologi spiller en rolle når man udvælger en aktie til en portefølje. Disse erfaringer har bevirket at man har indført et system kaldet, VAMOS 9, på den måde sikre porteføljemanageren at kunne træffe rationelle beslutninger i udvælgelsen. Kravene aktierne udvælges på er 10 : Aktie er vurderet til at være billigere end den pris selskabet er vurderet til. God indtjening, forventning til stigende indtjening. Kvaliteten, selskabet præsterer vedvarende høj og stabil indtjening. Det er desuden ikke vigtigt i hvilken branche og hvilket land selskabet tilhører. VAMOS er et computerprogram der automatisk udvælger de aktier som efter ovenstående kriterier er mest attraktive og herefter giver dem en karakter. Efterfølgende er det Jyske Invests egne porteføljemanagere som udvælger aktierne, alt dette for at fjerne følelser og styrke de rationelle beslutninger. Det må dog stadigvæk være usagt om Danske Invest eller Nordea Invest, men det er kun Jyske Invest, som publicere deres filosofi. Dette kan der være mange årsager, mit gæt er en 8 9 Står for: Valuation Momentum Strengh 10 Se bilag 5 Side 20 af 82

21 differentiering i forhold til konkurrencen og hvilke målgruppe man ønsker. Hvem der skaber den bedste performance, vil blive behandlet senere i denne hovedopgave. Ses mere generelt på udviklingen domineres markedet af aktive forvaltede afdelinger, ultimo 2007, udgjorde de aktive afdelingers formue ca. 96 % af markederne 11. Afdelingernes strategi er typisk at slå markedet, hvilket jeg indledningsvis i dette afsnit påstod med baggrund i flere økonomers argumenter for at dette ikke kan lade sig gøre. Derfor er det også for mig at dykke ned i om det alligevel kan betale sig at dyrke den aktive investeringsstrategi og om det overhovedet kan betale sig dette vil jeg komme ind på senere i denne hovedopgave. Dog vil jeg i nedenstående afsnit referere til de i teorien kendte analyse metoder der anvendes ved aktiv styring 6.9 Teoretisk vurdering af aktiv investeringspolitik Valget af analyse metoder 12, hvorpå investeringsforeningen udvælger sin analyse til hvordan markedet bevæger sig er meget individuelt. Dog kan man opdele analyse metoder i tre nedenstående hovedgrupper: Fundamentalanalyse Teknisk analyse Porteføljeteoretisk analyse Nogle investeringsforeninger baserer sig udelukkende til en af metoderne, men flertallet benytter dem alle som supplement til hinanden. Fundamentalanalyse bygger på langsigtede vurderinger af den nationaløkonomiske udvikling. Når man anvender fundamentalanalyser er man derfor interesseret i at observere ændringerne i den økonomiske trend. Tekniskanalyse baserer sig på korte vurderinger og man kigger på historiske data. Med teknisk analyse forsøger man at se markedet an for på den måde at se vendinger fra negativ til positiv og omvendt. Den tekniske analyse vurderer altså selve trenden, hvor fundamentalanalysen vurdere den økonomiske trend. 11 Nationalbanken Kvartalsoversigt, 4. Kvartal Fra Aktieinvestering af Michael Christensen m.fl. Side 21 af 82

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere