Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v."

Transkript

1 Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

2 Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende områder: Stemmeløse kapitalandele Stemmeretsdifferentiering Stykkapitalandele Ejerbog Oplysningskrav til Ejerbogen Ejerregister Ejerbeviser Ejerbeviser udstedt gennem værdipapircentral Stemmeløse kapitalandele Lovens 46 har genindført muligheden for udstedelse af stemmeløse kapitalandele. Dette har hidtil været muligt i anpartsselskaber, men er fremover gældende i både aktie- og anpartsselskaber. Stemmeforskelle, herunder udstedelse af stemmeløse kapitalandele, kan alene indføres gennem kapitalklasser, idet udgangspunktet er, at alle kapitalandele har stemmeret. Lovens 46 gælder kun for nyudstedte kapitalandele, og ønsker et kapitalselskab at ændre stemmerettigheder for eksisterende kapitalandele, må dette ske efter de sædvanlige majoritetsregler, hvilket ofte vil forudsætte i det mindste klassemajoritet efter 107, stk. 3, og i visse tilfælde samtykke fra samtlige berørte kapitalejere efter princippet i 108. De stemmeløse kapitalandele har ikke repræsentationsret og giver dermed ikke adgangsret eller andre rettigheder ved generalforsamlinger, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Er de stemmeløse kapitalandele således tillagt repræsentationsret i vedtægterne, skal de medregnes i beregningen af den repræsenterede kapital. Stemmeretsdifferentiering Loven stiller ikke som tidligere et krav om, at stemmeværdien af visse kapitalandele ikke må overstige 10 gange stemmeværdien af nogen anden kapitalandel. Stykkapitalandele Lovens 47 har indført mulighed for udstedelse af stykkapitalandele. Det er valgfrit, om kapitalselskabet ønsker at udstede kapitalandele med nominel værdi eller som stykkapitalandele eller eventuelt kombinere de to muligheder. Indførelsen af stykkapitalandele er sket på baggrund af en gennemført undersøgelse af andre landes forhold, der viste, at stykkapitalandele allerede er gældende ret i en lang række lande, som Danmark sammenligner sig med, herunder Finland og Sverige. Der er ingen forskel ved værdiansættelsen mellem kapitalandele med nominel værdi og stykkapitalandele. Hver stykkapitalandel udgør en lige stor andel af selskabskapitalen, der bestemmes efter antallet af udstedte kapitalandele, hvor det for kapitalandele med nominel værdi bestemmes efter forholdet mellem den pålydende værdi og selskabskapitalen. Ligesom ved de nominelle kapitalandele kan der i vedtægterne fastsættes forskellige stemmerettigheder og økonomiske rettigheder for stykkapitalandele.

3 Side 3 Ejerbog Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan skal hurtigst muligt efter selskabets stiftelse oprette en fortegnelse over samtlige kapitalejere ( Ejerbogen ). Dette gælder både for aktie- og anpartsselskaber. Ejerbogen svarer til den tidligere aktiebog, men er mere udbygget. Selskabets ledelse skal som tidligere sikre, at Ejerbogen føres på betryggende vis enten ved løsbladseller kortsystem, elektronisk eller anden ligestillet måde. Som noget nyt er der indført mulighed for at lade Ejerbogen føre ved, at selskabet registrerer oplysningerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Føres Ejerbogen af en af selskabet valgt person, skal vedtægterne ligesom tidligere oplyse navn og adresse på personen, således at kapitalejerne er bekendt med, hvem der er ansvarlig for at føre Ejerbogen. Ejerbogen skal som tidligere være tilgængelig for offentlige myndigheder, men kravet om tilgængelighed på selskabets kontor er fjernet, idet den teknologiske udvikling gør det muligt for offentlige myndigheder at få adgang til Ejerbogen på anden vis. I forlængelse heraf skal det i vedtægterne angives, hvor Ejerbogen føres, hvis dette ikke sker på selskabets registrerede adresse. Det bemærkes, at Ejerbogen skal føres indenfor EU-/EØS-området. I det omfang Ejerbogen føres elektronisk, og myndighederne konkret har adgang til den, er det dog ikke et krav, at serveren befinder sig indenfor EU/EØS. I anpartsselskaber skal Ejerbogen ligesom tidligere være tilgængelig for enhver anpartshaver, hvilket ikke er et krav for aktieselskaber. Oplysningskrav til Ejerbogen Loven har i 52 indført udvidede oplysningskrav til Ejerbogen. Ejerbogen skal for selskaber, som ikke har udstedt ejerbeviser eller udstedt navnekapitalandele, eller hvis aktier er udstedt gennem en værdipapircentral, indeholde oplysninger om alle kapitalejere og panthavere, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele, kapitalandelenes størrelse samt de stemmerettigheder, der er knyttet hertil. Oplysningskravet omfatter navn og bopæl eller for virksomheders vedkommende navn, cvr-nr. og hjemsted. Er kapitalejeren eller panthaveren en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk juridisk person, skal der vedlægges anden dokumentation, der sikrer entydig identifikation af kapitalejeren. Kapitalandelene skal inføres i nummerfølge i Ejerbogen, medmindre de er udstedt gennem en værdipapircentral. Ihændehaverkapitalandele indføres kun med løbenummer. Selvsamme oplysninger skal i medfør af 53 meddeles til kapitalselskabet af kapitalejeren eller panthaveren i forbindelse med ejerskifte eller pantsætning. Meddelelsen skal være modtaget i selskabet senest to uger efter gennemførelsen af ejerskiftet eller pantsætningen og er en sikringsakt, som har retsstiftende virkning overfor tredjemand. Ejerregister Lovens 55 fastsætter nærmere regler for, hvornår en kapitalejer skal give meddelelse om betydelige kapitalposter til kapitalselskabet. Pligten til at give meddelelse til kapitalselskabet omfatter enhver, der besidder kapitalandele i selskabet, herunder kapitalandele noteret på navn og ihændehaver samt selskabets egne kapitalandele. Pligten gælder både for kapitalandele i aktie- og anpartsselskaber samt selskaber, der har aktier op-

4 Side 4 taget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads. For så vidt angår aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte regler, der fraviger meddelelsespligten. Betingelserne for meddelelsespligten er ændret, idet den tidligere minimumsgrænse på kr. er ophævet. Meddelelsespligten omfatter nu enhver kapitalejer, der ejer mindst 5 procent af den registrerede selskabskapital, eller hvis stemmeret udgør mindst 5 procent af selskabskapitalens stemmerettigheder. Meddelelse skal yderligere gives, hvis kapital-ejerens besiddelser ændrer sig i et sådant omfang, at de fastsatte tærskelværdier på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 procent, og grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalen eller selskabets samlede stemmerettigheder nås eller ikke længere er nået. Grænserne på 1/3 og 2/3 gør det lettere at konstatere, om der blandt selskabets kapitalejere findes enten et mindretal, der kan forhindre, eller et flertal, der kan gennemføre vedtægtsændringer. Fristen for meddelelse til kapitalselskabet er i Lovens 56 nedsat fra fire til senest to uger efter tærskelværdierne nås eller ikke længere er nået, og kapitalselskabet skal hurtigst muligt efter at have modtaget meddelelsen registrere oplysningerne i Ejerregisteret, jf. nærmere herom nedenfor. Oplysningspligten er i forhold til reglerne i aktieselskabsloven udvidet og skal nu omfatte dato for erhvervelse eller afhændelse af kapitalandele, antallet af kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører samt kapitalejerens fulde navn, bopæl eller for virksomheders vedkommende navn, cvrnummer og hjemsted. Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om kapitalandelenes størrelse henholdsvis pålydende værdi og de stemmerettigheder, der er knyttet hertil. Meddelelse herom kan gives i forbindelse med meddelelse om ejerskifte i medfør af Lovens 53, stk. 1. Det udvidede oplysningskrav er begrundet i et ønske om at skabe større åbenhed omkring kapitalforholdene, således at det kan være med til at dæmme op for den økonomiske kriminalitet. Meddelelsespligten er således uafhængig af, om kapitalejeren er dansk eller udenlandsk statsborger, eller om vedkommende har bopæl eller hjemsted i Danmark eller udlandet. Der er endvidere i medfør af Lovens 58 indført meddelelsespligt for alle kapitalselskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Ejerregister. Indberetningspligten er bødebelagt og gælder både for aktie- og anpartsselskaber uanset størrelsen af selskabskapitalen. Kapitalselskabet skal som tidligere nævnt hurtigst muligt, efter selskabet har modtaget meddelelsen, indberette til Ejerregisteret, hvis kapitalandelenes størrelse eller stemmeret er eller overstiger 5 procent, ligesom alle senere ændringer, der medfører, at de tidligere nævnte tærskelværdier overeller underskrides, skal indberettes. Ligeledes skal kapitalselskaber indberette erhvervelse eller afhændelse af egne kapitalandele, der ligger indenfor de fastsatte tærskelværdier. Det bemærkes, at indberetningspligten ikke omfatter selskaber, der fører Ejerbogen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Dog indtræder den generelle anmeldelsesfrist på to uger, hvis Ejerbogen ikke er opdateret. Det eksisterende selskabsregister hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udvides således til at omfatte alle aktuelle og historiske oplysninger om ejer- og stemmeforhold. Enhver vil således kunne få online adgang til samtlige oplysninger vedrørende større kapital- og stemmeandele i danske aktie- og anpartsselskaber.

5 Side 5 Ejerbeviser Lovens krav til ejerbeviser svarer til de hidtidige krav til aktiebreve. Omfatter ejerbeviset flere kapitalandele, skal det angive ejerbevisets løbenummer, løbenumre, som er omfattet af ejerbevisets kapitalandele, samt kapitalandeles eventuelle pålydende. Der er ikke tilsigtet materielle ændringer, bortset fra udvidelsen af bestemmelsen til også at omfatte anparter. Kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kan træffe beslutning om udstedelse eller annullering af ejerbeviser. Der kan alene udstedes ejerbeviser, såfremt det er bestemt i vedtægterne, eller hvor ejerbeviser er omsætningspapirer eller udstedt til ihændehaver. Hvor det hidtil har været muligt for aktionærer, der ejede 10 % af aktierne i selskabet, at kræve udstedelse af aktiebreve, skal ejerbeviser fremover tiltrædes af kapitalejere, som besidder den majoritet, der sædvanligvis kræves for vedtægtsændringer. Årsagen til skærpelsen er ifølge bemærkningerne til Loven, at udstedelse af ejerbeviser er af begrænset værdi, og udviklingen går i retning af at afskaffe ejerbeviser. Ejerbeviser udstedt gennem værdipapircentral De hidtil gældende regler omkring udstedelse af aktier gennem en værdipapircentral er uændret i Loven. Der er alene foretaget sproglige tilpasninger. Det bemærkes, at tidsperioden for indkaldelse til registrering i en værdipapircentral er forkortet fra fem til tre år, hvorefter det centrale ledelsesorgan ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system kan opfordre aktionærer, der endnu ikke har fået aktier registreret, til inden for seks måneder at sørge for, at registrering sker.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere