Aktie- og Anpartsselskaber 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktie- og Anpartsselskaber 1"

Transkript

1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede regler frudsattes dg at være gældende alligevel) ved 2006-refrmen af ASL blev frskellene endnu mindre, idet ngle af de fleksible punkter fra APL blev verført til ASL. Af stre frskelle i dag kan nævnes: Kapitalkravene ledelsesrganisatinen (OBS på nye regler se nedenfr), regler fr ledelsesrganernes funktin ASL indehlder mfattende regler fr afhldelse af g beslutninger på GF, samt valg af bestyrelsen (BS) g dennes funktin disse findes ikke i APL, g det er ikke helt klart hvad der gælder her (usikkert m interessentskabslignende grundsætninger eller analgier fra ASL) Kravene til kvalificeret majritet ( 78 kræver 2x 2/3 s flertal APL kræver kun 2/3 af de afgivne stemmer) Minritetsbeskyttelsesreglerne i øvrigt: (verrdnet langt mere mfattende ved A/S) Et ApS må ikke eje egne andele Likvidatin (se nedenfr) Fr flere se s. 165 Kendetegnene fr disse typer selskaber er: At deltagerne ikke hæfter persnligt ver fr selskabets kreditrer. Selskabskapitalen ved stiftelse er hhv. på minimum kr. (A/S) g kr. (ApS) NY ASL: Kapitalkrav fr A/S på kr., g kr. fr ApS Stifterne kan nu nøjes med at indbetale 25% af selskabskapitalen, dg mindst kr. Fastsættes en verkurs, skal verkursen indbetales fuldt ud, uanset at en del af selskabskapitalen ikke indbetales. Indbetalingen skal ske i frhld til hver enkelt kapitalandel. Hvis hele eller en del af selskabskapitalen indbetales ved indskud af andre værdier end kntanter, jf. 35, skal hele selskabskapitalen dg indbetales., jf. NY ASL 33, stk. 1. Den prcentdel af kapitalen, der kræves indbetalt, skal være ens fr alle kapitalejere, hvad enten der er tale m et A/S eller et ApS. Frskellig indbetalingsgrad fr klasserne, kan aftales i vedtægterne. ( Princippet m ligebehandling af deltagere ) Ikke-indbetalt selskabskapital kan kræves indbetalt på anfrdring. Fristen fr betaling er mindst 2 uger. Der kan i vedtægterne fastsættes et længere varsel, der dg ikke kan verstige 4 uger, jf. NY ASL 33, stk. 2. Selskaberne er undergivet en mfattende regulering i hhv. ASL g APL. Dette medfører en begrænset aftalefrihed, særligt i A/S erne, hvrimd ApS erne har lidt friere rammer bl.a. f.s.v.a. de indre frhld. 1 OBS: Dette ikke en udtømmende gengivelse af reglerne m A/S er g ApS er reglerne er taget med i det mfang det er nødvendigt fr at kunne sammenligne med andre selskabsfrmer. Alt der står med rødt, er fra den nye ASL!!! enkelte steder er der lavet nye -henvisninger, alle steder med srt er til de gamle/nuværende regler. 1

2 Af aktie- g anpartsselskaberne er ver halvdelen (52%) helt små selskaber, g af den samlede gruppe af små selskaber i ÅRL s frstand er frmentlig ver ¾ aktieselskaber 2. Frdele g ulemper ved A/S g ApS Frdelene g ulemperne er naturligvis frskellige alt efter fra hvis side de anskues. (Deltagere ctr. Kreditrer, majritets- vs. minritetsaktinærerne sv.) Frdele 3 Aktieselskabet er velegnet sm rganisatinsfrm fr større selskaber med mange deltagere: relevante ledelsesrganer, infrmatinsfrpligtelser verfr deltagerne samt beskyttelse af minriteten. Set fra deltagergruppen sm helhed (enkelte udeladt 4 ): Den begrænsede hæftelse (i sær i de stre selskaber i de små kræves fte kautin) Velkendt selskabsfrm, der skaber tryghed ApS skaber dg ikke samme grad af tryghed Dette er dg måske ved at ændre sig i takt med at flere stre selskaber (f.eks. IBM) mdanner sig til ApS er sm følge af den større fleksibilitet, ligesm et dansk ApS ikke er et selvstændigt skattesubjekt efter amerikansk ret. Større trværdighed idet handelspartnere kan indhente plysninger m selskabet i E&S, fx årsregnskab, plysninger m ledelsen samt udskrift af tegningsreglerne. A/S kan frtsætte sm pengetank efter, at den erhvervsmæssige virksmhed er phørt. Således at latente skatter på genvundne afskrivninger g avancer ikke udløses Samtidig kan et verskud indestå uden at skulle udbetales sm udbytte g dermed aktieindkmstbeskattes. Mdsat ved virksmhedsskatterdningen (dg hvis man pfylder de meget beskedne krav til ny erhvervsmæssig aktivitet, f.eks. udlejning af garage). Frdelene fr kreditrerne svarer i et vist mfang til ulemperne fr deltagerne: Ulemper 5 Lvens typemdel er det større selskab, hvrimd langt de fleste danske selskaber er mindre/små. Præceptiv lvgivning = manglende aftalefrihed, fx ang. ledelsesstruktur (dg: ApS'er). Lvene løser reelt ikke deltagernes indbyrdes frhld, hvrfr aktinærverenskmster 6 (aktinæraftale??) kan være nødvendige. Krav m reknstruktin af selskabskapital ved tab af halvdelen af kapitalen samt hvis egenkapitalen udgør mindre end kr., jf. NY ASL 119. Reglerne beskytter ikke kreditrerne md dårlige beslutninger, finanskriser m.v. dg vil disse regler sammen med reglerne m ledelsens erstatningsansvar føre til, at et selskab uden fremtid stppes tidligere end ellers. Deltagerne kan ikke frit trække penge ud af selskabet (regler fr udbytte, kapitalnedsættelse, egne aktier g aktinærlån). 2 Se evt. ark med statistiske plysninger fr aktie- g anpartsselskaber samt indledningen i bgen. 3 Kapitalejerne kan i enighed bestemme, at beslutninger i selskabet generelt skal træffes på anden vis end ved afhldelse af generelfrsamling (min fremhævning tidligere kunne man vist kun i ApS er aftale dette generelt, hvrimd det skulle bestemmes individuelt fr hver GF i A/S et) 4 I bgen nævnes frdele sm gså findes ved persnselskaberne - disse er udeladt. 5 Bemærk, at der er sket phævelse af kravet m, at stemmeværdien af visse aktier ikke må verstige 10 gange stemmeværdien af ngen anden aktie af samme størrelse. 6 Aktinær- g anpartshaververenskmster er ikke bindende fr selskabet g de beslutninger, der træffes på generalfrsamlingen (red. tidligere var der uenighed m dette, men man antg i visse tilfælde, at de var bindende) 2

3 Offentlighed mkring ejerfrhld, regnskaber g ledelsen. ASL kræver tre ledelsesrganer (GF, BS g DIR) (APL mere fleksibel). (Der kan i A/S vælges mellem 2 ledelsesstrukturer; en ledelsesstruktur hvr selskabet ledes af en bestyrelse g en direktin, en ledelsesstruktur hvr selskabet ledes af en direktin, men hvr direktinen ansættes af et tilsynsråd, hvis eneste funktin er at føre tilsyn med direktinen. I ApS kan der endvidere vælges kun at have en direktin (GFK-newsletter)) Selskabets frhld er fte reguleret af flere regelsæt (Aktinærverenskmst, ASL, vedtægterne, ansættelseskntrakter fr deltagerne m.v. persnselskaberne er ftest kun reguleret ved en kntrakt) Ingen psigelsesadgang g ikke muligt at udelukke en deltager. (kan løses ved aktinærverenskmst) Indflydelse (stemmeret) g verskudsdeling (udbytte) kan ikke frit aftales, men afgøres efter kapitalindskuddet (antal aktier). Dg: stemmedifferentiering g differentieret udbytte. Skatteretligt: Ikke adgang til løbende at fradrage et driftsunderskud i egen eller ægtefælles indtægter (underskud kan først udnyttes senere når/såfremt selskabet bliver verskudsgivende) Alle aktinærer er undergivet samme afskrivningsbrøker, da afskrivninger fretages af selskabet. Alle aktinærer er undergivet den samme frdeling mellem lavt-beskattet psparing i selskabet g højere beskattede udbetalinger til deltagerne. Anvendelsesmråde ApS er den mest udbredte selskabsfrm g mfatter ver 40% af alle selskaber A/S dækker ca. 25% af selskaberne. A/S: ApS: Målt på msætning er A/S et derimd det dminerende på p til det dbbelte af alle de øvrige selskabsfrmer til sammen. ¾ af A/S erne er små selskaber g antageligt ½ er meget små selskaber med en nettmsætning på under 10 mi. kr. Mindre g mellemstre virksmheder inden fr industri, håndværk, finansiering m.v. anvender fte A/S-frmen. Ca. 99% er små selskaber, jf. ÅRL, med kernemråde inden fr handel, prduktin, håndværk, finansieringsvirksmhed samt særligt htel g restauratin. Undersøgelser viser, at vi i DK bruger A/S g ApS-frmen meget mere end andre lande, sm.f.eks. Tyskland. Retlig regulering Både A/S g ApS er reguleret af hhv. ASL g APL, ligesm begge selskabsfrmer er mfattet af ÅRL. Selskabslvene indehlder dg mest regler der skal sikre kreditrerne (red. g derved kapitalen i selskabet) g minriteterne, mens kun ganske få regler mhandler parternes indbyrdes retsstilling. APL blev ved refrm i 1996 nget mere smidig end ASL dg med den følge, at flere punkter nu er præget af usikkerhed (f.eks. regler m, at ApS et kan pløses ret ufrmelt gennem en såkaldt betalingserklæring.) i 2006 blev ASL ved refrm gjrt lidt mere fleksibel, f.eks. ved at man kan afhlde skrivebrdsgeneralfrsamlinger. 3

4 Stiftelsen g selskabskntrakten Stiftelsen skal følge nøje regler, bl.a. vurderingsberetning ved apprtindskud (dette kan i visse tilfælde undlades). Selskaberne skal registreres i E&S. Vedtægterne skal have et vis minimumsindhld (f.eks. tegningskursen fr kapitalandelene) Den individuelle kntraktmæssige regulering finder sted i aktinærverenskmster, ansættelseskntrakter m.v. Vigtigt, at deltagernes interne frhld reguleres, fx hvad man gør i tilfælde af samarbejdsumulig, eller m en mislighldende part kan udelukkes. Den gde aktinærverenskmst svarer til en I/Skntrakt. NB! Kun vedtægterne er ffentlige. Indre frhld Aktieselskaber - GF, bestyrelse g direktin SE dg med rødt under ulemper Generalfrsamlingen er A/S ers øverste ledelsesrgan g kan vedtage alt, der ikke strider md præceptive regler. GF træffes beslutningerne sm udgangspunkt med simpelt flertal, jf. ASL 77. Vedtægtsændringer skal tiltrædes af mindst 2/3 af stemmerne samt den på GF repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. ASL 78 ( 106). Fratagelse af visse rettigheder kræver dbbelt 9/10 s flertal, jf. 79, stk. 2 ( 107) Fx: Ret til udbytte/udldning mindskes, indførelse af msættelighedsbegrænsninger, pligt til at lade aktierne indløse samt stemmelfter de nedstemte efter 79, stk. 2 kan kræve sig indløst. Disse regler er præceptive, dvs. kan ikke i vedtægterne gøres mindre gunstige fr minritetsaktinærer. GF udnævner bestyrelsen/tilsynsrådet. Bestyrelsen træffer afgørelse med simpelt flertal, dg kan vedtægterne freskrive, at frmandens stemme ved stemmelighed er udslagsgivende. Bestyrelsens vigtigste rlle er at ansætte direktinen (g føre kntrl med denne). Ved en ene-ejer skal der stadig være en bestyrelse på mindst 3 medlemmer disse vil være uden reel magt verfr hvedaktinæren/direktøren, men desuagtet ifalde ansvar efter de alm. regler. Sandwichbestyrelsens eneste reelle magtmiddel er gennem udtræden at skabe usikkerhed hs långivere. Direktinen skal anmeldes til E&S. Frestår den daglige ledelse, men skal hlde sig indenfr de rammer, bestyrelsen har fastsat. Kan afskediges af bestyrelsen. Ne anfører, at selskabslvene ikke indehlder deklaratriske regler m deltagernes deklaratriske arbejdsfrpligtelser samt regulering af arbejdende ejere, på trds af, at ejerne i de mindre selskaber fte selv arbejder. Beskyttelse af minriteten Individualrettigheder (Individualbeskyttelse) Rettigheder sm kan gøres gældende af enhver aktinær i kraft af hans stilling sm aktinær Beskyttelse ligger lvgivningsmæssigt i et krav m enstemmighed Frøgelse af aktinærernes frpligtelser verfr selskabet ASL 79, stk. 1 4

5 Når en aktinær én gang har indskudt penge i selskabet har han ikke flere øknmiske frpligtelser ver fr selskabet qua aktieselskabets karakter. Beslutninger i strid med lighedsgrundsætningen jf. 17 HR: Aktinær kan nedlægge vet, hvis en beslutning medfører en frskydning i hans bestående retsstilling. Anvendes når enkelte aktinærer rammes. Mdif: Hvis der allerede findes en pdeling i aktieklasser kan en vedtægtsændring, der yderligere frskyder aktinærens retsstilling gennemføres, hvis frslaget tiltrædes af aktinærer, der ejer mindst 2/3 af den på GF repræsenterede del af den aktieklasse, hvis retsstilling frringes, jf. 79, stk. 3, g et 78-flertal APS APL 34 krav m enstemmighed Individualbeføjelser Beføjelser sm kan gøres gældende af enhver aktinær i kraft af hans stilling sm aktinær Kan være frvaltningsmæssige beføjelser g regler sm beskytter aktinærernes øknmiske interesser. Eks: Møde- g taleret på GF, jf. AL 65, stk. 2 Stemmeret, jf. AL 67 Minritetsrettigheder: Repræsentatin ved fuldmægtig, jf. AL 66 Ret til at få et emne behandlet på GF, jf. AL 71 Rettigheder sm tilkmmer et vist mindretal af aktinærer Beskyttelse ligger i, en minritet af en vis størrelse kan blkere fr en beslutnings gennemførelse I ngle tilfælde er det når minriteten har 1/3 af stemmerne i andre når der haves 1/10. Regler bl.a. Beslutninger m vedtægtsændringer, jf. AL 78 g APL 59 Specielle vedtægtsændringer kræver 9/10, jf. AL 79 g APL 60 Beslutninger m selskabets pløsning g likvidatin, jf. AL 116 (APL 109) Vedtægtsændringer Almindelige vedtægtsændringer kvalificeret flertal Kræver kvalificeret flertal (2/3), jf. 78 ( 33) Minimumsregel kan ikke lempes, men evt. skærpes Særlige vedtægtsændringer Kræver 9/10 flertal, jf. AL 79, stk. 2, nr. 1-5 Dbbeltkrav: 9/10 af de afgivne stemmer + 9/10 af den på GF repræsenterede stemmeberettigede kapital: Beslutning, hvrved kapitalejernes ret til udbytte eller til udldning af kapitalselskabets midler, frmindskes til frdel fr andre end kapitalejerne i kapitalselskabet g medarbejderne i kapitalselskabet eller dettes datterselskab, (herunder tegning af kapitalandele til favørkurs). 5

6 Beslutning, hvrved kapitalandelenes msættelighed begrænses eller eksisterende begrænsninger skærpes, herunder vedtagelse af bestemmelser m, at kapitalselskabets samtykke kræves til verdragelse af kapitalandele, eller at ingen kapitalejer kan besidde kapitalandele ud ver en nærmere fastsat del af selskabskapitalen. Beslutning, hvrved kapitalejerne frpligtes til at lade deres kapitalandele indløse i lige frhld uden fr tilfælde af kapitalselskabets pløsning eller tilfælde mhandlet i kapitel 5. Beslutning, hvrved kapitalejernes adgang til at udøve stemmeret fr egne eller andres kapitalandele begrænses til en nærmere fastsat del af stemmerne eller af den stemmeberettigede selskabskapital. Beslutning, hvrved kapitalejerne sm led i en spaltning ikke mdtager stemmer eller kapitalandele i hvert af de mdtagende selskaber i samme frhld sm i det indskydende selskab. Beslutning, hvrved generalfrsamlingen skal afhldes på et andet sprg end dansk, svensk, nrsk eller engelsk, uden at der samtidig gives mulighed fr simultantlkning til g fra dansk fr samtlige deltagere. Beslutning, hvrved der indføres et andet sprg end dansk, svensk, nrsk eller engelsk fr interne dkumenter, dvs. dkumenter udarbejdet i frbindelse med eller efter generalfrsamlingen, der er til selskabets interne brug. Minritetsbeføjelser Beføjelser sm tilkmmer et vist mindretal af aktinærer indebærer, at en minritet af en vis størrelse kan kræve bestemte franstaltninger gennemført til sikring af minritetsinteresser Eksempler Indkaldelse til ekstrardinær GF, jf. AL 70 kræver 10 % af samlede kapital eller vedtægtsbestemt antal Udnævnelse af medrevisr, jf. AL 82, stk. 2 kræver 10 % af samlede kapital Kræve granskning, jf. AL 86, stk. 2 kræver 25 % af kapitalen Udnævnelse af medlikvidatr, jf. AL 120, stk. 2 kræver 25 % af kapitalen Generalklausulen, jf. AL 80 g APL 35 Generalklausulen er en psamlingsbestemmelse sm beskytter aktinærerne g selskabet sm en helhed. Frbud md at træffe beslutninger sm er åbenbart egnet til at skaffe visse aktinærer eller andre en utilbørlig frdel på andre aktinærers eller selskabets bekstning UP: Aktinærerne har hverken en trskabs eller en lyalitetspligt ift. selskabet det er således inden fr vide rammer legitimt, at varetage egne interesser Mdif: Kvalificerede misbrug af stemmeretten på GF, sm er åbenbart egnet til at skaffe visse aktinærer eller andre en utilbørlig frdel på andres aktinærers eller selskabets bekstning åbenbart egnet bjektiv grundlag Ikke afgørende at ngen rent faktisk har fået frdelen, det er tilstrækkeligt, at det er egnet til, at ngen fr en frdel. Frdelen skal fremtræde med en vis klarhed. utilbørlig frdel ikke begrundet i saglige hensyn 6

7 Der må være tale m et misfrhld ml. selskabet g det, sm selskabet mdtager sm vederlag herfr. Det er ikke småtingsafdelingen vi er vre i!! Anpartsselskaber Betydeligt større aftalefrihed mht. ledelsesrganerne (husk nye regler: I anpartsselskaber, hvr medarbejderne har valgt at benytte reglerne i 140 m medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesrgan, skal der være en bestyrelse eller et tilsynsråd. Hvis et anpartsselskab ikke har en bestyrelse eller et tilsynsråd, men efter 1. pkt. skal have et af disse rganer, skal frslag m at ændre vedtægterne, således at kapitalselskabet skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd, anses sm gyldigt vedtaget, når blt en anpartshaver har stemt fr frslaget.). Fx kan anpartshaverne aftale, at selskabets øverste myndighed lægges hs en bestyrelse, der mfatter alle anpartshaverne. Denne løsning ligger tæt p af strukturen i I/S er (smh. I/S-mødet). Dg skal regnskabet stadigvæk gdkendes på GF. ApS er kan imidlertid gså vælge den samme rganisatin sm A/S er, dvs. tre frmelle niveauer. (husk nye regler) Sm en mellemløsning kan selskabet fasthlde GF en g sm dagligt ledelsesrgan vælge mellem en bestyrelse eller direktin. Kapitalreknstruktinsregler I A/S er indtræder pligten, når selskabet har tabt 50% af sin kapital, jf. 69 a, samt hvis egenkapitalen udgør mindre end kr., jf. NY ASL 119, samt APL 52. Pligten består i, at bestyrelsen inden 6 måneder skal franledige GF afhldt, g m nødvendigt stille frslag m franstaltninger. Ydre frhld Den enkelte aktinær/anpartshaver har ikke legitimatin til at dispnere på vegne af selskabet Legitimatin tilkmmer alene det enkelte medlem af bestyrelsen g direktinen ( ). Kan begrænses persnelt (således at den kun kan udøves af flere i frening, eller af et eller flere bestemte medlemmer hver fr sig eller i frening) Tegningsretten kan ikke begrænses sagligt. Aftaler indgået af en legitimeret frpligter sm udgangspunkt selskabet med mindre: de tegningsberettigede har handlet i strid med de begrænsninger i deres beføjelser, sm er fastsat i lven, aftalen eller tilsagnet falder uden fr kapitalselskabets frmål g kapitalselskabet gdtgør, at tredjemand vidste eller burde vide dette, eller (ffentliggørelse i E&S ikke nk, selvm vedtægter ellers er kmmet til kundskab ved ffentliggørelse!!) den tegningsberettigede har verskredet sin bemyndigelse eller væsentligt har tilsidesat selskabets interesser g tredjemand vidste eller burde vide dette. Ingen persnlig hæftelse (dg fte krav m kautin) Deltagerne kan brtset herfra kun gøres persnligt ansvarlige ved erstatningskrav efter reglerne herm (bl.a. skal en kapitalejer skal erstatte tab, sm den pågældende frsætligt eller grft uagtsmt har tilføjet selskabet, andre kapitalejere eller tredjemand., jf. NY ASL 363) Offentlighed: Gennem E&S kan enhver hente plysninger m vedtægterne, selskabets ledelse g revisr g årsregnskaber m.v. 7

8 Overdragelse, udtræden g likvidatin Opsigelse udelukkelse UP: adgang til at psige Mdif: andet fremgår af aktinærverenskmsten. Vil de ud, må de enten skaffe flertal fr likvidatin (vedtægtsændringsmajritet) eller sælge aktierne/anparterne. En deltager kan ikke udelukkes Han kan dg fjernes fra direktinen eller bestyrelsen efter de alm. regler i ASL men dette frudsætter ikke, at han er en belastning fr samarbejdet. Et flertal på 2/3 eller mere kan dg md den sidste aktinærs prtest likvidere selskabet g sælge det til dem selv, evt. til et nystiftet selskab, hvilket dg medfører beskatning, idet både aktierne g aktiverne i selskabet anses fr afstået. Bemærk, at ASL 80 er bjektiv, dvs. der lægges ikke vægt på en evt. nd vilje, g den sidste aktinær får j sit likvidatinsprvenu. En deltager der ejer 33 ⅓ % af selskabet kan således altid: Indkaldelse til ekstrardinær GF Stille frslag til punkter der skal behandles på GF Tale på GF Stille spørgsmål til bestyrelse g direktin hvrefter disse har pligt til at svare. Hindre beslutninger mfattet af 79, stk. 1. Stille frslag m granskning når dette bliver nedstemt kan den pågældende anmde skifteretten m at udpege granskningsmænd, da han repræsenterer mere end 25 % af aktiekapitalen. (selvm det ender med at skifteretten ikke iværksætter granskning, kan selv en granskningsprcedure være særdeles belastende fr et selskab) En aktinær der ejer mere end 33 ⅓ % kan udgøre en såkaldt blkerende minritet. Overdragelse HR: Aktier/Anparter kan frit verdrages Likvidatin Medmindre vedtægter eller aktinær/anpartshaververenskmst sætter frhindrer dette. (minritetsaktinæren/anpartshaveren kan dg have svært ved at finde en køber (særligt ved knflikt i selskabet), hvrimd dette kan være lettere fr majriteten, eftersm denne herefter gså sælger ledelsesretten) ASL indehlder detaljerede regler m likvidatin. I ApS er kan likvidatin dg ske mere ufrmelt, idet deltagerne blt kan afgive erklæring til E&S m, at alle kreditrer frfaldne sm ufrfaldne er betalt, samt af ApS et nu ønskes slettet i registret. Ulempen fr de gamle anpartshavere er, at de hæfter persnligt g slidarisk fr den gæld, der henstd udækket ved erklæringens afgivelse. Senere erstatningskrav, der ikke er frfaldne endnu, hæfter de gså fr! 8

9 Skattemæssige frhld Overskud Aktie- g anpartsselskaber er selvstændige skattesubjekter. Selskabets verskud beskattes med 25 % (2007), jf. SEL. 17 Deltagerne beskattes af udbytte, der beskattes sm aktieindkmst 28 % (< kr. 7 ) - 43 % (< kr. (2008)) g 45% (> ). Aktinærerne er altså underlagt en dbbeltbeskatning, der resulterer i en ttalbeskatning På 46% fr de første (25% g herefter 28% af de resterende 75%, der udbetales sm udbytte), 57,25 % p til kr. 58,75 % af beløb ver kr. Underskud Denne beskatning skal sammenlignes med den almindelige persnbeskatning, der går fra 43,7 %, ca. 49, 2% g ca. 62,9 %. Der er altså kun en lille frskel i beskatningen af verskud (altså frskellen på at drive virksmhed i A/S-frm g persnselskabsfrm). Frskellen søges tilsyneladende yderligere frmindsket med den nye skatterefrm. Ved underskud på driften er der derimd str frskel. I persnselskaberne kan deltagerne fradrage underskud på driften i andre indtægter (dg: anpartsindgrebet). Denne adgang har aktinærer ikke. En deltager der har kautineret fr gælden i et A/S, har således ikke mulighed fr at fradrage det beløb, han betaler til indfrielse af selskabets lån. (i mdsætning til at være persnligt hæftende i et I/S, hvr deltageren kan trække underskud fra med en skattemæssig værdi på p til 62,9 %) Aktinæren kan dg vælge mellem (1) at æde tabet g indfri kautinen en gang fr alle (uden fradragsmulighed), eller (2) at anvende et beløb på at frhøje aktiekapitalen, således at aktiekapitalen freløbigt dækker banklånet (derved pnår han en skattemæssig frdel ved at han nk senere vil knstatere et tab på de aktier, han mdtg ved frhøjelsen). Samtidig bliver han frigjrt fr kautinen, når selskabet herefter indfrier banklånet. (fretages dette krt inden selskabets knkurs, er det dg ikke givet, at SKAT accepterer dette). 7 Det samlede fradrag udgør fr ægtefæller det dbbelte: i alt kr. 9

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk Mtiver fr valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, frmelle prcedurer, ffentlighed, kapitalkrav g kapitaludtræk Indledning Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Aftalefrihed eller præceptiv lvregulering Aftalefrihed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. april 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2016 Indkaldelse til ny rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Klublove. Love for "361 Kano- og Kajakklub"

Klublove. Love for 361 Kano- og Kajakklub Klublve Lve fr "361 Kan- g Kajakklub" I - NAVN OG HJEMSTED 1. Klubbens navn er 361 Kan- g Kajakklub. 2. Klubben er stiftet den 17. juni 1951. 3. Hjemsted : Gladsaxe kmmune. 4. Adresse: Nybrvej 361, 2800

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN På den rdinære generalfrsamling fredag den 29. april 2016 kl. 11.00 på Tivli Htel & Cngress Center, Arni Magnussns Gade 2, 1577 København V,

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2 "Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne" (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense.

Vedtægter. Stk. 2 Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense. Vedtægter 1 - Freningens navn Freningens navn er EnviNa. Freningen er dannet den 13. december 2006 ved en sammenlægning af freningerne FMK (Freningen af Miljømedarbejdere i Kmmunerne) g MINA (Miljø- g

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen

Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen Kapital-kommanditselskabet og Cevo-Invest-dommen Indledning Personselskaberne Valg af selskabsform Selskabskombinationer 1 Definitioner: Selskabskombination Et eller flere selskaber er deltagere i hovedselskabet.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 22. marts 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2016 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere