Aktie- og Anpartsselskaber 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktie- og Anpartsselskaber 1"

Transkript

1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede regler frudsattes dg at være gældende alligevel) ved 2006-refrmen af ASL blev frskellene endnu mindre, idet ngle af de fleksible punkter fra APL blev verført til ASL. Af stre frskelle i dag kan nævnes: Kapitalkravene ledelsesrganisatinen (OBS på nye regler se nedenfr), regler fr ledelsesrganernes funktin ASL indehlder mfattende regler fr afhldelse af g beslutninger på GF, samt valg af bestyrelsen (BS) g dennes funktin disse findes ikke i APL, g det er ikke helt klart hvad der gælder her (usikkert m interessentskabslignende grundsætninger eller analgier fra ASL) Kravene til kvalificeret majritet ( 78 kræver 2x 2/3 s flertal APL kræver kun 2/3 af de afgivne stemmer) Minritetsbeskyttelsesreglerne i øvrigt: (verrdnet langt mere mfattende ved A/S) Et ApS må ikke eje egne andele Likvidatin (se nedenfr) Fr flere se s. 165 Kendetegnene fr disse typer selskaber er: At deltagerne ikke hæfter persnligt ver fr selskabets kreditrer. Selskabskapitalen ved stiftelse er hhv. på minimum kr. (A/S) g kr. (ApS) NY ASL: Kapitalkrav fr A/S på kr., g kr. fr ApS Stifterne kan nu nøjes med at indbetale 25% af selskabskapitalen, dg mindst kr. Fastsættes en verkurs, skal verkursen indbetales fuldt ud, uanset at en del af selskabskapitalen ikke indbetales. Indbetalingen skal ske i frhld til hver enkelt kapitalandel. Hvis hele eller en del af selskabskapitalen indbetales ved indskud af andre værdier end kntanter, jf. 35, skal hele selskabskapitalen dg indbetales., jf. NY ASL 33, stk. 1. Den prcentdel af kapitalen, der kræves indbetalt, skal være ens fr alle kapitalejere, hvad enten der er tale m et A/S eller et ApS. Frskellig indbetalingsgrad fr klasserne, kan aftales i vedtægterne. ( Princippet m ligebehandling af deltagere ) Ikke-indbetalt selskabskapital kan kræves indbetalt på anfrdring. Fristen fr betaling er mindst 2 uger. Der kan i vedtægterne fastsættes et længere varsel, der dg ikke kan verstige 4 uger, jf. NY ASL 33, stk. 2. Selskaberne er undergivet en mfattende regulering i hhv. ASL g APL. Dette medfører en begrænset aftalefrihed, særligt i A/S erne, hvrimd ApS erne har lidt friere rammer bl.a. f.s.v.a. de indre frhld. 1 OBS: Dette ikke en udtømmende gengivelse af reglerne m A/S er g ApS er reglerne er taget med i det mfang det er nødvendigt fr at kunne sammenligne med andre selskabsfrmer. Alt der står med rødt, er fra den nye ASL!!! enkelte steder er der lavet nye -henvisninger, alle steder med srt er til de gamle/nuværende regler. 1

2 Af aktie- g anpartsselskaberne er ver halvdelen (52%) helt små selskaber, g af den samlede gruppe af små selskaber i ÅRL s frstand er frmentlig ver ¾ aktieselskaber 2. Frdele g ulemper ved A/S g ApS Frdelene g ulemperne er naturligvis frskellige alt efter fra hvis side de anskues. (Deltagere ctr. Kreditrer, majritets- vs. minritetsaktinærerne sv.) Frdele 3 Aktieselskabet er velegnet sm rganisatinsfrm fr større selskaber med mange deltagere: relevante ledelsesrganer, infrmatinsfrpligtelser verfr deltagerne samt beskyttelse af minriteten. Set fra deltagergruppen sm helhed (enkelte udeladt 4 ): Den begrænsede hæftelse (i sær i de stre selskaber i de små kræves fte kautin) Velkendt selskabsfrm, der skaber tryghed ApS skaber dg ikke samme grad af tryghed Dette er dg måske ved at ændre sig i takt med at flere stre selskaber (f.eks. IBM) mdanner sig til ApS er sm følge af den større fleksibilitet, ligesm et dansk ApS ikke er et selvstændigt skattesubjekt efter amerikansk ret. Større trværdighed idet handelspartnere kan indhente plysninger m selskabet i E&S, fx årsregnskab, plysninger m ledelsen samt udskrift af tegningsreglerne. A/S kan frtsætte sm pengetank efter, at den erhvervsmæssige virksmhed er phørt. Således at latente skatter på genvundne afskrivninger g avancer ikke udløses Samtidig kan et verskud indestå uden at skulle udbetales sm udbytte g dermed aktieindkmstbeskattes. Mdsat ved virksmhedsskatterdningen (dg hvis man pfylder de meget beskedne krav til ny erhvervsmæssig aktivitet, f.eks. udlejning af garage). Frdelene fr kreditrerne svarer i et vist mfang til ulemperne fr deltagerne: Ulemper 5 Lvens typemdel er det større selskab, hvrimd langt de fleste danske selskaber er mindre/små. Præceptiv lvgivning = manglende aftalefrihed, fx ang. ledelsesstruktur (dg: ApS'er). Lvene løser reelt ikke deltagernes indbyrdes frhld, hvrfr aktinærverenskmster 6 (aktinæraftale??) kan være nødvendige. Krav m reknstruktin af selskabskapital ved tab af halvdelen af kapitalen samt hvis egenkapitalen udgør mindre end kr., jf. NY ASL 119. Reglerne beskytter ikke kreditrerne md dårlige beslutninger, finanskriser m.v. dg vil disse regler sammen med reglerne m ledelsens erstatningsansvar føre til, at et selskab uden fremtid stppes tidligere end ellers. Deltagerne kan ikke frit trække penge ud af selskabet (regler fr udbytte, kapitalnedsættelse, egne aktier g aktinærlån). 2 Se evt. ark med statistiske plysninger fr aktie- g anpartsselskaber samt indledningen i bgen. 3 Kapitalejerne kan i enighed bestemme, at beslutninger i selskabet generelt skal træffes på anden vis end ved afhldelse af generelfrsamling (min fremhævning tidligere kunne man vist kun i ApS er aftale dette generelt, hvrimd det skulle bestemmes individuelt fr hver GF i A/S et) 4 I bgen nævnes frdele sm gså findes ved persnselskaberne - disse er udeladt. 5 Bemærk, at der er sket phævelse af kravet m, at stemmeværdien af visse aktier ikke må verstige 10 gange stemmeværdien af ngen anden aktie af samme størrelse. 6 Aktinær- g anpartshaververenskmster er ikke bindende fr selskabet g de beslutninger, der træffes på generalfrsamlingen (red. tidligere var der uenighed m dette, men man antg i visse tilfælde, at de var bindende) 2

3 Offentlighed mkring ejerfrhld, regnskaber g ledelsen. ASL kræver tre ledelsesrganer (GF, BS g DIR) (APL mere fleksibel). (Der kan i A/S vælges mellem 2 ledelsesstrukturer; en ledelsesstruktur hvr selskabet ledes af en bestyrelse g en direktin, en ledelsesstruktur hvr selskabet ledes af en direktin, men hvr direktinen ansættes af et tilsynsråd, hvis eneste funktin er at føre tilsyn med direktinen. I ApS kan der endvidere vælges kun at have en direktin (GFK-newsletter)) Selskabets frhld er fte reguleret af flere regelsæt (Aktinærverenskmst, ASL, vedtægterne, ansættelseskntrakter fr deltagerne m.v. persnselskaberne er ftest kun reguleret ved en kntrakt) Ingen psigelsesadgang g ikke muligt at udelukke en deltager. (kan løses ved aktinærverenskmst) Indflydelse (stemmeret) g verskudsdeling (udbytte) kan ikke frit aftales, men afgøres efter kapitalindskuddet (antal aktier). Dg: stemmedifferentiering g differentieret udbytte. Skatteretligt: Ikke adgang til løbende at fradrage et driftsunderskud i egen eller ægtefælles indtægter (underskud kan først udnyttes senere når/såfremt selskabet bliver verskudsgivende) Alle aktinærer er undergivet samme afskrivningsbrøker, da afskrivninger fretages af selskabet. Alle aktinærer er undergivet den samme frdeling mellem lavt-beskattet psparing i selskabet g højere beskattede udbetalinger til deltagerne. Anvendelsesmråde ApS er den mest udbredte selskabsfrm g mfatter ver 40% af alle selskaber A/S dækker ca. 25% af selskaberne. A/S: ApS: Målt på msætning er A/S et derimd det dminerende på p til det dbbelte af alle de øvrige selskabsfrmer til sammen. ¾ af A/S erne er små selskaber g antageligt ½ er meget små selskaber med en nettmsætning på under 10 mi. kr. Mindre g mellemstre virksmheder inden fr industri, håndværk, finansiering m.v. anvender fte A/S-frmen. Ca. 99% er små selskaber, jf. ÅRL, med kernemråde inden fr handel, prduktin, håndværk, finansieringsvirksmhed samt særligt htel g restauratin. Undersøgelser viser, at vi i DK bruger A/S g ApS-frmen meget mere end andre lande, sm.f.eks. Tyskland. Retlig regulering Både A/S g ApS er reguleret af hhv. ASL g APL, ligesm begge selskabsfrmer er mfattet af ÅRL. Selskabslvene indehlder dg mest regler der skal sikre kreditrerne (red. g derved kapitalen i selskabet) g minriteterne, mens kun ganske få regler mhandler parternes indbyrdes retsstilling. APL blev ved refrm i 1996 nget mere smidig end ASL dg med den følge, at flere punkter nu er præget af usikkerhed (f.eks. regler m, at ApS et kan pløses ret ufrmelt gennem en såkaldt betalingserklæring.) i 2006 blev ASL ved refrm gjrt lidt mere fleksibel, f.eks. ved at man kan afhlde skrivebrdsgeneralfrsamlinger. 3

4 Stiftelsen g selskabskntrakten Stiftelsen skal følge nøje regler, bl.a. vurderingsberetning ved apprtindskud (dette kan i visse tilfælde undlades). Selskaberne skal registreres i E&S. Vedtægterne skal have et vis minimumsindhld (f.eks. tegningskursen fr kapitalandelene) Den individuelle kntraktmæssige regulering finder sted i aktinærverenskmster, ansættelseskntrakter m.v. Vigtigt, at deltagernes interne frhld reguleres, fx hvad man gør i tilfælde af samarbejdsumulig, eller m en mislighldende part kan udelukkes. Den gde aktinærverenskmst svarer til en I/Skntrakt. NB! Kun vedtægterne er ffentlige. Indre frhld Aktieselskaber - GF, bestyrelse g direktin SE dg med rødt under ulemper Generalfrsamlingen er A/S ers øverste ledelsesrgan g kan vedtage alt, der ikke strider md præceptive regler. GF træffes beslutningerne sm udgangspunkt med simpelt flertal, jf. ASL 77. Vedtægtsændringer skal tiltrædes af mindst 2/3 af stemmerne samt den på GF repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. ASL 78 ( 106). Fratagelse af visse rettigheder kræver dbbelt 9/10 s flertal, jf. 79, stk. 2 ( 107) Fx: Ret til udbytte/udldning mindskes, indførelse af msættelighedsbegrænsninger, pligt til at lade aktierne indløse samt stemmelfter de nedstemte efter 79, stk. 2 kan kræve sig indløst. Disse regler er præceptive, dvs. kan ikke i vedtægterne gøres mindre gunstige fr minritetsaktinærer. GF udnævner bestyrelsen/tilsynsrådet. Bestyrelsen træffer afgørelse med simpelt flertal, dg kan vedtægterne freskrive, at frmandens stemme ved stemmelighed er udslagsgivende. Bestyrelsens vigtigste rlle er at ansætte direktinen (g føre kntrl med denne). Ved en ene-ejer skal der stadig være en bestyrelse på mindst 3 medlemmer disse vil være uden reel magt verfr hvedaktinæren/direktøren, men desuagtet ifalde ansvar efter de alm. regler. Sandwichbestyrelsens eneste reelle magtmiddel er gennem udtræden at skabe usikkerhed hs långivere. Direktinen skal anmeldes til E&S. Frestår den daglige ledelse, men skal hlde sig indenfr de rammer, bestyrelsen har fastsat. Kan afskediges af bestyrelsen. Ne anfører, at selskabslvene ikke indehlder deklaratriske regler m deltagernes deklaratriske arbejdsfrpligtelser samt regulering af arbejdende ejere, på trds af, at ejerne i de mindre selskaber fte selv arbejder. Beskyttelse af minriteten Individualrettigheder (Individualbeskyttelse) Rettigheder sm kan gøres gældende af enhver aktinær i kraft af hans stilling sm aktinær Beskyttelse ligger lvgivningsmæssigt i et krav m enstemmighed Frøgelse af aktinærernes frpligtelser verfr selskabet ASL 79, stk. 1 4

5 Når en aktinær én gang har indskudt penge i selskabet har han ikke flere øknmiske frpligtelser ver fr selskabet qua aktieselskabets karakter. Beslutninger i strid med lighedsgrundsætningen jf. 17 HR: Aktinær kan nedlægge vet, hvis en beslutning medfører en frskydning i hans bestående retsstilling. Anvendes når enkelte aktinærer rammes. Mdif: Hvis der allerede findes en pdeling i aktieklasser kan en vedtægtsændring, der yderligere frskyder aktinærens retsstilling gennemføres, hvis frslaget tiltrædes af aktinærer, der ejer mindst 2/3 af den på GF repræsenterede del af den aktieklasse, hvis retsstilling frringes, jf. 79, stk. 3, g et 78-flertal APS APL 34 krav m enstemmighed Individualbeføjelser Beføjelser sm kan gøres gældende af enhver aktinær i kraft af hans stilling sm aktinær Kan være frvaltningsmæssige beføjelser g regler sm beskytter aktinærernes øknmiske interesser. Eks: Møde- g taleret på GF, jf. AL 65, stk. 2 Stemmeret, jf. AL 67 Minritetsrettigheder: Repræsentatin ved fuldmægtig, jf. AL 66 Ret til at få et emne behandlet på GF, jf. AL 71 Rettigheder sm tilkmmer et vist mindretal af aktinærer Beskyttelse ligger i, en minritet af en vis størrelse kan blkere fr en beslutnings gennemførelse I ngle tilfælde er det når minriteten har 1/3 af stemmerne i andre når der haves 1/10. Regler bl.a. Beslutninger m vedtægtsændringer, jf. AL 78 g APL 59 Specielle vedtægtsændringer kræver 9/10, jf. AL 79 g APL 60 Beslutninger m selskabets pløsning g likvidatin, jf. AL 116 (APL 109) Vedtægtsændringer Almindelige vedtægtsændringer kvalificeret flertal Kræver kvalificeret flertal (2/3), jf. 78 ( 33) Minimumsregel kan ikke lempes, men evt. skærpes Særlige vedtægtsændringer Kræver 9/10 flertal, jf. AL 79, stk. 2, nr. 1-5 Dbbeltkrav: 9/10 af de afgivne stemmer + 9/10 af den på GF repræsenterede stemmeberettigede kapital: Beslutning, hvrved kapitalejernes ret til udbytte eller til udldning af kapitalselskabets midler, frmindskes til frdel fr andre end kapitalejerne i kapitalselskabet g medarbejderne i kapitalselskabet eller dettes datterselskab, (herunder tegning af kapitalandele til favørkurs). 5

6 Beslutning, hvrved kapitalandelenes msættelighed begrænses eller eksisterende begrænsninger skærpes, herunder vedtagelse af bestemmelser m, at kapitalselskabets samtykke kræves til verdragelse af kapitalandele, eller at ingen kapitalejer kan besidde kapitalandele ud ver en nærmere fastsat del af selskabskapitalen. Beslutning, hvrved kapitalejerne frpligtes til at lade deres kapitalandele indløse i lige frhld uden fr tilfælde af kapitalselskabets pløsning eller tilfælde mhandlet i kapitel 5. Beslutning, hvrved kapitalejernes adgang til at udøve stemmeret fr egne eller andres kapitalandele begrænses til en nærmere fastsat del af stemmerne eller af den stemmeberettigede selskabskapital. Beslutning, hvrved kapitalejerne sm led i en spaltning ikke mdtager stemmer eller kapitalandele i hvert af de mdtagende selskaber i samme frhld sm i det indskydende selskab. Beslutning, hvrved generalfrsamlingen skal afhldes på et andet sprg end dansk, svensk, nrsk eller engelsk, uden at der samtidig gives mulighed fr simultantlkning til g fra dansk fr samtlige deltagere. Beslutning, hvrved der indføres et andet sprg end dansk, svensk, nrsk eller engelsk fr interne dkumenter, dvs. dkumenter udarbejdet i frbindelse med eller efter generalfrsamlingen, der er til selskabets interne brug. Minritetsbeføjelser Beføjelser sm tilkmmer et vist mindretal af aktinærer indebærer, at en minritet af en vis størrelse kan kræve bestemte franstaltninger gennemført til sikring af minritetsinteresser Eksempler Indkaldelse til ekstrardinær GF, jf. AL 70 kræver 10 % af samlede kapital eller vedtægtsbestemt antal Udnævnelse af medrevisr, jf. AL 82, stk. 2 kræver 10 % af samlede kapital Kræve granskning, jf. AL 86, stk. 2 kræver 25 % af kapitalen Udnævnelse af medlikvidatr, jf. AL 120, stk. 2 kræver 25 % af kapitalen Generalklausulen, jf. AL 80 g APL 35 Generalklausulen er en psamlingsbestemmelse sm beskytter aktinærerne g selskabet sm en helhed. Frbud md at træffe beslutninger sm er åbenbart egnet til at skaffe visse aktinærer eller andre en utilbørlig frdel på andre aktinærers eller selskabets bekstning UP: Aktinærerne har hverken en trskabs eller en lyalitetspligt ift. selskabet det er således inden fr vide rammer legitimt, at varetage egne interesser Mdif: Kvalificerede misbrug af stemmeretten på GF, sm er åbenbart egnet til at skaffe visse aktinærer eller andre en utilbørlig frdel på andres aktinærers eller selskabets bekstning åbenbart egnet bjektiv grundlag Ikke afgørende at ngen rent faktisk har fået frdelen, det er tilstrækkeligt, at det er egnet til, at ngen fr en frdel. Frdelen skal fremtræde med en vis klarhed. utilbørlig frdel ikke begrundet i saglige hensyn 6

7 Der må være tale m et misfrhld ml. selskabet g det, sm selskabet mdtager sm vederlag herfr. Det er ikke småtingsafdelingen vi er vre i!! Anpartsselskaber Betydeligt større aftalefrihed mht. ledelsesrganerne (husk nye regler: I anpartsselskaber, hvr medarbejderne har valgt at benytte reglerne i 140 m medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesrgan, skal der være en bestyrelse eller et tilsynsråd. Hvis et anpartsselskab ikke har en bestyrelse eller et tilsynsråd, men efter 1. pkt. skal have et af disse rganer, skal frslag m at ændre vedtægterne, således at kapitalselskabet skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd, anses sm gyldigt vedtaget, når blt en anpartshaver har stemt fr frslaget.). Fx kan anpartshaverne aftale, at selskabets øverste myndighed lægges hs en bestyrelse, der mfatter alle anpartshaverne. Denne løsning ligger tæt p af strukturen i I/S er (smh. I/S-mødet). Dg skal regnskabet stadigvæk gdkendes på GF. ApS er kan imidlertid gså vælge den samme rganisatin sm A/S er, dvs. tre frmelle niveauer. (husk nye regler) Sm en mellemløsning kan selskabet fasthlde GF en g sm dagligt ledelsesrgan vælge mellem en bestyrelse eller direktin. Kapitalreknstruktinsregler I A/S er indtræder pligten, når selskabet har tabt 50% af sin kapital, jf. 69 a, samt hvis egenkapitalen udgør mindre end kr., jf. NY ASL 119, samt APL 52. Pligten består i, at bestyrelsen inden 6 måneder skal franledige GF afhldt, g m nødvendigt stille frslag m franstaltninger. Ydre frhld Den enkelte aktinær/anpartshaver har ikke legitimatin til at dispnere på vegne af selskabet Legitimatin tilkmmer alene det enkelte medlem af bestyrelsen g direktinen ( ). Kan begrænses persnelt (således at den kun kan udøves af flere i frening, eller af et eller flere bestemte medlemmer hver fr sig eller i frening) Tegningsretten kan ikke begrænses sagligt. Aftaler indgået af en legitimeret frpligter sm udgangspunkt selskabet med mindre: de tegningsberettigede har handlet i strid med de begrænsninger i deres beføjelser, sm er fastsat i lven, aftalen eller tilsagnet falder uden fr kapitalselskabets frmål g kapitalselskabet gdtgør, at tredjemand vidste eller burde vide dette, eller (ffentliggørelse i E&S ikke nk, selvm vedtægter ellers er kmmet til kundskab ved ffentliggørelse!!) den tegningsberettigede har verskredet sin bemyndigelse eller væsentligt har tilsidesat selskabets interesser g tredjemand vidste eller burde vide dette. Ingen persnlig hæftelse (dg fte krav m kautin) Deltagerne kan brtset herfra kun gøres persnligt ansvarlige ved erstatningskrav efter reglerne herm (bl.a. skal en kapitalejer skal erstatte tab, sm den pågældende frsætligt eller grft uagtsmt har tilføjet selskabet, andre kapitalejere eller tredjemand., jf. NY ASL 363) Offentlighed: Gennem E&S kan enhver hente plysninger m vedtægterne, selskabets ledelse g revisr g årsregnskaber m.v. 7

8 Overdragelse, udtræden g likvidatin Opsigelse udelukkelse UP: adgang til at psige Mdif: andet fremgår af aktinærverenskmsten. Vil de ud, må de enten skaffe flertal fr likvidatin (vedtægtsændringsmajritet) eller sælge aktierne/anparterne. En deltager kan ikke udelukkes Han kan dg fjernes fra direktinen eller bestyrelsen efter de alm. regler i ASL men dette frudsætter ikke, at han er en belastning fr samarbejdet. Et flertal på 2/3 eller mere kan dg md den sidste aktinærs prtest likvidere selskabet g sælge det til dem selv, evt. til et nystiftet selskab, hvilket dg medfører beskatning, idet både aktierne g aktiverne i selskabet anses fr afstået. Bemærk, at ASL 80 er bjektiv, dvs. der lægges ikke vægt på en evt. nd vilje, g den sidste aktinær får j sit likvidatinsprvenu. En deltager der ejer 33 ⅓ % af selskabet kan således altid: Indkaldelse til ekstrardinær GF Stille frslag til punkter der skal behandles på GF Tale på GF Stille spørgsmål til bestyrelse g direktin hvrefter disse har pligt til at svare. Hindre beslutninger mfattet af 79, stk. 1. Stille frslag m granskning når dette bliver nedstemt kan den pågældende anmde skifteretten m at udpege granskningsmænd, da han repræsenterer mere end 25 % af aktiekapitalen. (selvm det ender med at skifteretten ikke iværksætter granskning, kan selv en granskningsprcedure være særdeles belastende fr et selskab) En aktinær der ejer mere end 33 ⅓ % kan udgøre en såkaldt blkerende minritet. Overdragelse HR: Aktier/Anparter kan frit verdrages Likvidatin Medmindre vedtægter eller aktinær/anpartshaververenskmst sætter frhindrer dette. (minritetsaktinæren/anpartshaveren kan dg have svært ved at finde en køber (særligt ved knflikt i selskabet), hvrimd dette kan være lettere fr majriteten, eftersm denne herefter gså sælger ledelsesretten) ASL indehlder detaljerede regler m likvidatin. I ApS er kan likvidatin dg ske mere ufrmelt, idet deltagerne blt kan afgive erklæring til E&S m, at alle kreditrer frfaldne sm ufrfaldne er betalt, samt af ApS et nu ønskes slettet i registret. Ulempen fr de gamle anpartshavere er, at de hæfter persnligt g slidarisk fr den gæld, der henstd udækket ved erklæringens afgivelse. Senere erstatningskrav, der ikke er frfaldne endnu, hæfter de gså fr! 8

9 Skattemæssige frhld Overskud Aktie- g anpartsselskaber er selvstændige skattesubjekter. Selskabets verskud beskattes med 25 % (2007), jf. SEL. 17 Deltagerne beskattes af udbytte, der beskattes sm aktieindkmst 28 % (< kr. 7 ) - 43 % (< kr. (2008)) g 45% (> ). Aktinærerne er altså underlagt en dbbeltbeskatning, der resulterer i en ttalbeskatning På 46% fr de første (25% g herefter 28% af de resterende 75%, der udbetales sm udbytte), 57,25 % p til kr. 58,75 % af beløb ver kr. Underskud Denne beskatning skal sammenlignes med den almindelige persnbeskatning, der går fra 43,7 %, ca. 49, 2% g ca. 62,9 %. Der er altså kun en lille frskel i beskatningen af verskud (altså frskellen på at drive virksmhed i A/S-frm g persnselskabsfrm). Frskellen søges tilsyneladende yderligere frmindsket med den nye skatterefrm. Ved underskud på driften er der derimd str frskel. I persnselskaberne kan deltagerne fradrage underskud på driften i andre indtægter (dg: anpartsindgrebet). Denne adgang har aktinærer ikke. En deltager der har kautineret fr gælden i et A/S, har således ikke mulighed fr at fradrage det beløb, han betaler til indfrielse af selskabets lån. (i mdsætning til at være persnligt hæftende i et I/S, hvr deltageren kan trække underskud fra med en skattemæssig værdi på p til 62,9 %) Aktinæren kan dg vælge mellem (1) at æde tabet g indfri kautinen en gang fr alle (uden fradragsmulighed), eller (2) at anvende et beløb på at frhøje aktiekapitalen, således at aktiekapitalen freløbigt dækker banklånet (derved pnår han en skattemæssig frdel ved at han nk senere vil knstatere et tab på de aktier, han mdtg ved frhøjelsen). Samtidig bliver han frigjrt fr kautinen, når selskabet herefter indfrier banklånet. (fretages dette krt inden selskabets knkurs, er det dg ikke givet, at SKAT accepterer dette). 7 Det samlede fradrag udgør fr ægtefæller det dbbelte: i alt kr. 9

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger PROSPEKT Investeringsfreningen Danske Invest Select Fællesprspekt fr 6 Flexinvest-afdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs Flexinvest Aktier Flexinvest

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Titelblad. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester. Vejleder: Jesper Møller. Afleveringsdato: 9.

Titelblad. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester. Vejleder: Jesper Møller. Afleveringsdato: 9. Titelblad Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Erhvervsjura, 6. semester Vejleder: Jesper Møller Afleveringsdato: 9. maj 2005 Projekttitel: Det glemte Partnerselskab Jesper Veiby 1

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Choise of business format when starting a new business Vejleder: Anders Lützhøft Udarbejdet af: Rasmus Jensen Kandidatafhandling ved Cand.merc.aud studiet

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere