Notatet er en oversigt over ansøgningerne til Den tværsektorielle pulje i 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet er en oversigt over ansøgningerne til Den tværsektorielle pulje i 2016."

Transkript

1 13. januar 2016 Den tværsektorielle pulje 2016: Oversigt over tilsagn og afslag Brevid: Notatet er en oversigt over ansøgningerne til Den tværsektorielle pulje i Tilsagn om midler og afslag på ansøgning er besluttet af formandskabet for Styregruppen for Sundhedssamarbejde på grundlag af en indstilling fra den fælles kommunale-regionale indstillingsgruppe. Der indkom 17 ansøgninger med anmodning om midler på i alt 5,2 mio. kroner. Der var afsat kr. til Tværsektoriel kompetenceudvikling. Der blev efterlyst projekter, hvor tværsektoriel kompetenceudvikling anvendes som middel i implementeringen af konkrete indsatser i sundhedsaftalen. Der var endvidere afsat kr. til Rehabilitering, som er et særligt fokusområde i Sundhedsaftalen. Der blev efterlyst projekter, der omhandler udvikling af værktøjer, som understøtter sammenhængende rehabiliteringsindsatser. I det følgende er ansøgningerne opdelt i to kategorier: 1. Ansøgninger der er givet tilsagn eller betinget om midler (9 ansøgninger) 2. Ansøgninger der er givet afslag (8 ansøgninger). Puljens samlede beløb på 2,4 mio. kr. er fordelt på de 9 ansøgninger. Vurderingen af tilsagn om og afslag på midler har derfor været mere vanskelig end tidligere på en positiv måde. Det har været udslagsgivende i vurderingen, hvorvidt den enkelte ansøgning lå inden for det, der konkret blev efterlyst, og i hvor høj grad ansøgningen levede op til de overordnet kriterier for puljen. Dernæst har et ønske om at støtte aktiviteter/aktører bredt i hele regionen haft en betydning. Alle ansøgere har inden jul fået tilsendt svar angående deres ansøgning. Ansøgere, der er givet tilsagn om midler, er bedt om at udarbejde en Business Case, herunder også et udspecificeret budget. Business Casen skal folde det enkelte projekt yderligere ud. Den indsendes til Kvalitet og Udvikling Sund (KU Sund). KU Sund vurderer, hvorvidt budgettet lever op til kriterierne for anvendelse af midler i puljen og står for udbetaling af midlerne. Kriterierne fremgår på sundhedsaftalens hjemmeside under Værktøjer til tværsektorielle projekter. Ansøgerne opfordres til at sparre med KU Sund om Business Case og budget forud for behandling i en eventuel projektstyregruppe. Ansøgere, der har fået betinget tilsagn, er blevet vejledt til, hvordan det ansøgte projekt kan justeres, således at det er muligt at arbejde videre med projektet med midler fra puljen. Ansøgerne skal melde tilbage, hvorvidt de ønsker at arbejde videre med projektet og opnå endeligt tilsagn om midler fra puljen. Ansøgere, der er givet afslag, har fået et begrundet afslag, der kan hjælpe til at forbedre eventuelle, fremtidige ansøgninger. Samtidig vil ansøgningerne indgå i arbejdet med at pege på, hvordan midlerne i puljen bør anvendes næste budgetår. Styregruppen for sundhedssamarbejde vil på sit møde i maj 2016 komme med forslag til, hvordan midlerne i Den tværsektorielle pulje skal anvendes i 2017, herunder hvilke muligheder der skal være for at søge midler til projekter. Side 1

2 Tilsagn eller betinget tilsagn om midler Nr. Titel Ansøger Beløb Bemærkning 3 Tværsektoriel kompetenceudvikling i basal palliation Den tværsektorielle palliationsgruppe Indholdet af ansøgningen er vurderet at ligge inden for kriterierne for ansøgningsrunden. Der er i vurderingen lagt vægt på, at emnet for kompetenceudviklingen er sundhedsaftalens indsats om at højne kompetenceniveauet blandt personale med varetagelse af opgaver inden for den palliative indsats, med særlig fokus på at løfte det basale niveau, og styrke adgangen 4 Implementering af Det nye samarbejde om hjælpemidler og behandlingsredskaber 10 Udvikling af ICF baseret funktionsevnemål til brug for bedømmelse af arbejdsevne 13 Temadag vedr. tværsektorielt samarbejde omkring patientundervisning til borgere med en kræftsygdom som led i et rehabiliteringsforløb Udviklingsgruppen for pleje og behandling, genoptræning og rehabilitering (BOP) Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Onkologisk afdeling, Roskilde Sygehus / KSS Roskilde-Køge til støtte fra specialiseret niveau Indholdet af ansøgningen er vurderet at ligge inden for kriterierne for ansøgningsrunden. Der er særligt lagt vægt på, at emnet for ansøgningen er at sikre implementering af den nye handleplan/vejledning vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber et arbejde som Styregruppen for sundhedssamarbejde har sat i gang Indholdet af ansøgningen er vurderet at ligge inden for kriterierne for ansøgningsrunden. Det er lagt vægt på, at ansøgningen retter sig mod Rehabilitering, hvor målet er at udvikle og implementere et fælles værktøj vedr. funktionsevnemål på tværs af sektorer og forvaltninger mv. Det er også lagt vægt på, at værktøjet funderes på ICF, hvilket ligger helt i tråd med Sundhedsaftalen. Det er også set som en styrke, at der i ansøgningen peges på, hvordan samarbejdet mellem sektorerne skal være efter implementering, hvor sigtet er alle kommuner i regionen. Projektet bygger på hidtidige erfaringer med bl.a. FØP, hvilket også er en indsats i Sundhedsaftalen. Det bemærkes i forbindelse med tilsagnet, at den fremadrettede brug af nationale erfaringer dog ikke fremstår helt tydelig, men at den internationale og regionale erfaringsbase til gengæld fremstår stærkt i projektet. Sigtet for anvendelse af værktøjet er beskæftigelsesrettet, men det er i forbindelse med tilsagnet vigtigt at påpege, at værktøjet også skal kunne hjælpe de personer, der vurderes ikke beskæftigelsesparate, i at kunne mestre hverdagen. Det skal bemærkes, at tilsagnet om midler til denne ansøgning er medvirkende til, at ansøgningen Livs-mestring og rehabilitering til arbejdslivet også fra Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus har fået afslag. Dette skyldes bl.a., at der er færre midler i puljen en adelingen alene havde søgt om. Det har derfor ved siden af vurderingen i forhold til efterlevelse af kriterier for puljen også været nødvendigt at vægte de to ansøgninger direkte mod hinanden Indholdet af ansøgningen er vurderet at ligge inden for kriterierne for ansøgningsrunden. Der er i vurderingen lagt vægt på, at ansøgningen retter sig mod tværsektoriel kompetenceudvikling og med rehabilitering i forbindelse med kræftsygdom som emne. Ansøgningen dækker således begge temaer i ansøgningsrunden. Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er samtidig en del af Sundhedsaftalen. Ansøger er KSS Roskilde-Køge, men det er ved tilsagnet lagt vægt på, at temadagen er et tilbud til aktørerne i hele regionen, ligesom den efterfølgende videnspredning sker fra KSSet og ind i Det tværgående samarbejdsforum for somatik. Dette ses som en styrke, da forløbsprogrammet kræver håndtering på tværgående niveau. Side 2

3 Nr. Titel Ansøger Beløb Bemærkning 15 Recovery Højskole som brobygning 8 Sammenhængende genoptræning til patienter med komplicerede hjertesygdomme og patienter med KOL 2 Psykiatriens Hus Næstved Psykiatrien Region Sjælland, Slagelse Kommune, Odsherred Kommune, Lejre Kommune, Solrød Kommune, Næstved Kommune og Roskilde Kommune Indholdet af ansøgningen er vurderet at ligge inden for kriterierne for ansøgningsrunden, hvor ansøgningen særligt retter sig mod Rehabilitering. Projektet spiller endvidere ind i flere af Sundhedsaftalens mål. Det er set som en styrke, at det ansøgte beløb primært skal dække direkte udgifter til borgerne i projektet, og at de deltagende parter alle bidrager i form af medfinansiering af projektet. Bl.a. bidrager Psykiatrien selv med projektledelsen og kommunerne bidrager med midler til betaling for borgernes ophold. Dette vurderes som et tegn på stor opbakning til gennemførelsen af projektet. Det et i tilsagnet også lagt vægt på, at en del af projektet er at fremkomme med en model for en eventuel fremtidig drift af tilbuddet samt at videnspredning sker gennem Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation. KSS Nykøbing F < Ansøgningen er givet tilsagn om midler fra Den tværsektorielle pulje. Det er ikke muligt at imødekomme hele det ansøgte beløb på kr. I starten af det nye år skulle der være klarhed over eventuelle tilbageløbsmidler i puljen, hvorefter vi vil give en melding om, hvorvidt beløbet kan blive større end de kr., der er givet tilsagn om. Projektet skal i business casen sikre en tættere kobling til niveauerne over KSSet, idet der er tale om at afprøve en ny arbejdsdeling, der ikke er aftalt i Styregruppen for sundhedssamarbejde. Projektet skal i det hele taget forholde sig mere konkret til implikationerne ud over eget KSS, herunder særligt til videnspredning til resten af regionens sygehuse og kommuner. Projektet har som ambition at håndtere telemedicinske løsninger i lokal kontekst. Dette skal også spille sammen med det kommende regionale projekt, der udspringer af det nationale krav herom. Det forventes, at der fremlægges en foranalyse af eksisterende telemedicinske løsninger for Styregruppen for sundhedssamarbejde i maj Endvidere skal det i business casen fremgå, hvordan tidligere projekter i vores egen region, erfaringer fra KOL-kompetencecenteret samt arbejdet i andre regioner (fx Region Midtjylland) anvendes i udformningen af projektet. KU Sund er allerede tiltænkt en rolle i projektet omkring evaluering, og tilbyder at indgå i arbejdet med at kvalificere business casen generelt. Psykiatrien Region Sjælland og Næstved Kommune Ansøgningen om midler ønskes imødekommet, da ansøgningen ligger inden for tværsektoriel kompetenceudvikling og går på, at parterne i projektet skal komme tættere på hinanden gennem et fælles sprog. Projektet, som ansøgningen spiller ind i, er et eksempel på et integreret samarbejde mellem Region og en kommune. Tilsagnet om midler er dog gjort betinget, idet det fremgår af ansøgningen, at den spiller ind til udbredelse af velfungerende løsninger fra psykiatri til somatik, men koblingen fremgår ikke tydeligt i ansøgningen. Dette skal uddybes, hvilket med fordel kan gøres i forbindelse med en plan for videnspredning, hvor også de andre spredningsaktiviteter uddybes mere end i ansøgningen. Endvidere fremgår det, at ansøgningen spiller ind til udbredelse af fælles sundhedspædagogisk tilgang til frontpersonalet. Dette skal også uddybes, herunder hvordan det fælles koncept i Region Sjælland tænkes anvendt. Side 3

4 Nr. Titel Ansøger Beløb Bemærkning 6 Tidlig opsporing KSS Nykøbing F Indholdet af ansøgningen vurderes ikke helt at ligge inden for kriterierne for tildeling af midler. Ansøgningen ønskes dog imødekommet i form af et betinget tilsagn, da ansøgningen spiller ind til et aktuelt emne, og relaterer sig til Sundhedsaftalens tema om forebyggelse og indsatserne om at udvikle og implementere fælles metoder til tidlig opsporing samt at udvikle og anvende et fælles screeningsværktøj til identificering af borgere i risiko for genindlæggelser. Tilsagn om midler er gjort betinget, da det er vurderet, at projektet bør inddrage og spille sammen med en række hidtidige indsatser DÆMP og Risikoudskrivninger. Projektet bør også have et tydeligt sigte i forhold til at agere pilotprojekt for en egentlig udbredelse i resten af regionen. Endvidere bør der inden projektstart foreligge egentligt tilsagn fra PLO omkring deltagelse fra almen praksis. KU Sund vil tage initiativ til et møde, hvor projektet drøftes og justeres, så KSS Nykøbing F. kan arbejde videre med det. 9 Optimering af det tværsektorielle forløb for faldpatienter Geriatrisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Rehabilitering, Center for sundhed og omsorg, Guldborgsund Kommune Fysio- og ergoterapien, Nykøbing Falster Sygehus Ansøgningen er givet betinget tilsagn. Ansøgningen er vurderet at spille ind til Sundhedsaftalens tema om forebyggelse og lægger sig inden for tværsektoriel kompetenceudvikling. Redegørelsen for koblingen til Sundhedsaftalens mål og konkrete indsatser bør dog være mere udførlig, såfremt der skal arbejdes videre med projektet med støtte fra puljen. Tilsagn om midler er også gjort betinget, idet der skal fremlægges en konkret plan for, hvordan der kan ske videnspredning til de øvrige sygehuse og kommuner, fx gennem Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation. Et konkret produkt heri kunne være i form af det afprøvede koncept for undervisning og observation af testprocedurer. Der kan jf. kriterierne for anvendelse af midler i puljen kun gives tilsagn om kr., da midlerne ikke kan anvendes til frikøb til deltagelse i test og uddannelse. Posterne vedrørende projektledelse samt planlægning og gennemførelse af uddannelse (foreslået egenfinansiering) kan til gengæld godt blive dækket. Ansøgeren har på denne baggrund trukket ansøgningen tilbage. Side 4

5 Afslag Nr. Titel Ansøger Beløb Bemærkning 1 Patientoplevelse af sammenhængende patientforløb og livskvalitet, forbrug af sundhedsydelser og rehabiliteringsdeltagelse på tværs af sektorer hos patienter med iskæmisk hjertesygdom op til et år efter ballonudvidelse. Tina Birgitte Hansen / Roskilde Sygehus 5 Tværsektoriel indsats for unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemer 7 Undervisning på tværs af sektorer og afdelinger ved hjælp af webinar 11 Livs-mestring og rehabilitering til arbejdslivet 12 Tværsektorielt kompetenceudvikling med fokus på styrkelse af TSM Julie Høgsgaard Andersen, Forskningsenheden for Almen Praksis i København Ansøgningen er vurderet til afslag, da projektet ikke retter sig mod at implementere konkrete indsatser i Sundhedsaftalen, ej heller udvikler værktøjer, som understøtter sammenhængende indsatser. Projektet er endvidere ikke forankret i aftalens samarbejdsorganisation. Da projektet kun genererer i viden i et større forskningsmæssigt setup, henvises ansøger til Region Sjællands forskningsenhed for sparring og afklaring af mulighederne for støtte herfra Ansøgningen er vurderet til afslag, da projektet ikke retter sig mod at implementere konkrete indsatser i Sundhedsaftalen, ej heller udvikler værktøjer, som understøtter sammenhængende indsatser. Projektet er endvidere ikke forankret i samarbejdsorganisationen. Ansøger henvises til Region Sjællands forskningsenhed for sparring og afklaring af mulighederne for støtte herfra. KSS Nykøbing F Ansøgningen er givet afslag, fordi projektet ikke retter sig mod at implementere konkrete indsatser i Sundhedsaftalen. Projektet kunne have rettet sig mod at anvende (og afprøve) webinar som metode til dette. Det fremgår ikke af ansøgningen, om der er tale om et lokalt behov eller et fælles problem for hele regionen omkring kendskab til eksisterende løsninger. Under alle omstændigheder er det vurderet, at fælles IT-løsninger bør have et perspektiv, der retter sig mod hele regionen. Eventuelle pilotprojekter kan dog med fordel være lokalt drevet. Det anbefales i første omgang at involvere Udviklingsgruppen for sundheds-it og digitale arbejdsgange (USDA) i et eventuelt videre arbejde med emnet. Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Ansøgningen er vurderet til afslag, der begrundes i rådighedsbeløbet i puljen og et hensyn til at støtte projekter/aktør bredt i regionen. Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling har med sine to ansøgninger søgt om flere midler end der er i puljen. I dette lys er ansøgningen om at udvikle og implementere et ICF-basere værktøj til funktionsevnemål (ansøgning nr. 10) vurderet mest relevant. KSS Roskilde-Køge Ansøgningen er vurderet til afslag, da arbejdet med udvikling af et IT-understøttende læringsprogram, herunder formulering af kravspecifikation og en fælles tilgang til TSM bør forankres på tværgående/regionalt plan. Det anbefales at involvere Udviklingsgruppen for sundheds-it og digitale arbejdsgange (USDA) i et eventuelt videre arbejde med emnet. Side 5

6 Nr. Titel Ansøger Beløb Bemærkning 14 Gruppetilbud med frivillige ambassadører til nydiagnosticerede Den regionale koordinationsgruppe for EN AF OS i Region Sjælland Ansøgningen er vurderet til afslag, da den ikke forholder sig til Sundhedsaftalens mål eller konkrete indsatser i aftalen. Afslaget betyder ikke, at projektet i sig selv ikke kan være relevant, blot at det forventes, at ansøger tydeligt redegør for, hvordan et projekt lever op til Sundhedsaftalens mål og hvilke konkrete indsatser i aftalen det ønskede projekt understøtter eller er en del af. Ansøgningen kunne samtidig være styrket ved at være anbefalet af og/eller forankret i et organ i Sundhedsaftalens samarbejdsorganisation, fx Det tværgående samarbejdsforum for 16 Fælles forbedringsmodel for kvalitetsarbejdet på tværs af kommuner og Region Sjælland 17 Rehabiliteringsprojekt vedr. patienter/borgere med KOL Broen til Bedre Sundhed ( ) psykiatri og ved at anvende samarbejdsorganisationen til videnspredning. Ansøgningen er vurderet til afslag, fordi den kun i begrænset omfang forholder sig til Sundhedsaftalens mål, og slet ikke til aftalens konkrete indsatser. Projektets genstandsfelt er kvalitets- og forbedringsarbejde, hvilket med fordel kunne koordineres/afstemmes med aftalens indsats om fælles og systematisk kvalitetsudvikling, herunder fælles begrebsarbejde, dokumentation og metoder mv. Projektet tager afsæt i Regionens tilgang til kvalitets- og forbedringsarbejde, og påpeger netop at skiftet væk fra Den Danske KvalitetsModel kalder på nye, fælles måder at arbejde på, hvorfor det kan virke paradoksalt at lægge sig fast på denne tilgang, før en fælles tilgang har været drøftet på den fælles (tværregionale) bane. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvorvidt valget er et fælles valg. Ansøgningen er opdelt i to dele, hvor del 2 (prioritet B) vedrører videnspredning. Da videnspredning forventes at være en integreret del af projekter under Den tværsektorielle pulje, og da det i øvrigt fremgår, at videnspredning til resten af regionen er en del af opgaveporteføljen for Broen til bedre sundhed, giver opdelingen ikke mening i relation til en ansøgning. Der søges også om midler til frikøb af personale, hvilket som udgangspunkt ikke ligger inden for mulighederne for anvendelse af midlerne i projekter under puljen. Det skal derfor afklares, hvilket personale der forventes frikøbt til hvilke aktiviteter, før det kan vurderes, om ansøgningen på dette punkt kan leve om til kriterierne for anvendelse af midler. KSS Holbæk Ansøgningen er vurderet til afslag, da projektet bør spille sammen med implementeringsarbejdet for det reviderede forløbsprogram for KOL, der forventes færdigt i første halvår 2016 samt det regionale projekt vedrørende telemedicinske løsninger, hvortil det forventes, at der kan fremlægges en foranalyse af eksisterende løsninger i regionen for Styregruppen for sundhedssamarbejde i maj Side 6

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 13. april 2015 kl. 15.30-17.00 Roskilde Sygehus, Sygehusledelsens mødelokale, Indgang 1A, 1 sal. Deltagere Regionen Susanne Lønborg

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 4. maj 2015 kl. 14.00-16.00 Regionshuset Sorø, Mødelokale 14. Deltagere Kommuner: Dorthe Berg Rasmussen (næstformand), Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Anne

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Porteføljestyregruppen

Porteføljestyregruppen Referat Porteføljestyregruppen Den 15. september 2015 kl. 14.00 til 16.30 i Mødelokalet, Sundhed og Sammenhæng Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst. Mødedeltagere: Porteføljestyregruppen Fra Kommunerne: Inge

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 11. september 2015 kl. 8.30-11.30 Regionshuset Sorø, Mødelokale 8-9. Deltagerliste nederst. Der er morgenmad fra kl. 8.00 og sandwich til frokost. 1. Velkomst

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014

På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 På vej mod Sundhedsaftale 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Brevid: 2256494 Opsamling på Samarbejde om den palliative indsats Hvad er palliation? Palliation betyder lindring. Ordet anvendes om den professionelle

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Kommunikationsog implementeringsplan for Sundhedsaftalen

Kommunikationsog implementeringsplan for Sundhedsaftalen Kommunikationsog implementeringsplan for Sundhedsaftalen -2018 Kommunikationsstrategi og - plan for Sundhedsaftalen -2018 Baggrund Region Sjælland har i samarbejde med de 17 kommuner indgået ny sundhedsaftale

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Social og Sundhedsudvalget Onsdag d. 24/8-16

Social og Sundhedsudvalget Onsdag d. 24/8-16 Social og Sundhedsudvalget Onsdag d. 24/8-16 Afrapportering på Tværsektorielt samarbejde om akutområdet, TAM Et projekt støttet af forebyggelsespuljen Tværsektorielt samarbejde om akutområdet - et samarbejde

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Kommunikationsog implementeringsplan for Sundhedsaftalen

Kommunikationsog implementeringsplan for Sundhedsaftalen Kommunikationsog implementerings for Sundhedsaftalen -2018 Kommunikationsstrategi og - for Sundhedsaftalen -2018 Baggrund Region Sjælland har i samarbejde med de 17 kommuner indgået ny saftale for de kommende

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere