Brørup Revisionskontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brørup Revisionskontor"

Transkript

1 Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE BRØRUP TLF FAX CVR Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2013 CVR NR Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Aktiver 8 Passiver 9 Noter 10 Pantsætninger og Eventualforpligtigelser 16 Skattemæssige specifikationer 17

3 SELSKABSOPLYSNINGER SELSKABSNAVN: BESTYRELSE: Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab c/o Jørgen Pedersen Vigårdsvej 28, Læborg 6600 Vejen Hjemstedskommune: Vejen CVR-nr Jørgen Pedersen Vigårdsvej 28 Læborg 6600 Vejen Hans Skov Kirkebjergvej 2 Søvind 8700 Horsens Erik Røj Jørgensen Hvedemarken Rødekro Poul Horn Sortebjergvej 2 Dollerup 6640 Lunderskov Keld H. Madsen Rølkjær Vejen DIREKTION: BANKFORBINDELSE: REGNSKABSMÆSSIG ASSISTANCE: Keld H. Madsen Rølkjær Vejen Danske Bank Nørregade Vejen Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab Bryggerstræde Brørup

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2013 inkl. ledelsesberetningen for Beplantingsselskabet Staushede Aktieselskab. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. DIREKTION: Vejen, den 2. april 2014 Keld H. Madsen BESTYRELSE: Jørgen Pedersen Hans Skov Keld H. Madsen formand Erik Røj Jørgensen Poul Horn

5 REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB OMTALE AF ARBEJDETS OG ERKLÆRINGENS OMFANG TIL LEDELSEN I BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB. Vi har opstillet årsregnskabet for for perioden 1. januar til 31. december 2013 på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalsopgørelse og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af regnskabet er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisionseller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Brørup, den 2. april 2014 BRØRUP REVISIONSKONTOR Registreret revisionsanpartsselskab Gunnar Jensen registreret revisor

6 LEDELSESBERETNING HOVEDAKTIVITETER Selskabets aktivitet består i at drive skovbrug. UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Selskabets drift har givet overskud på kr Der har i regnskabsåret ikke været beskæftiget forstligt personale. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABETS AFSLUTNING Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Det forventes, at selskabet i det kommende år vil realisere et positivt resultat.

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. RESULTATOPGØRELSEN GENERELT Der anvendes produktionskriteriet som indtægtsgrundlag. BRUTTOAVANCE Bruttoavance indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bildrift, produktion, salg, herunder evt. tab på debitorer, lokaler samt administration AFSKRIVNINGER Afskrivninger omfatter årets af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, omkostninger til finansiel leasing samt aktiver med en kostpris under kr pr. enhed. Endvidere indregnes fortjeneste og tab på salg af anlægsaktiver. FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende gæld samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. BALANCEN IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger måles til seneste kostpris. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt øvrige tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

8 SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balance som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskat. Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Eventuel skatteaktiv optages ikke i balancen. GÆLDSFORPLIGTELSER Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

9 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoavance Andre eksterne udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger 0 0 Resultat før finansiering Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter 0 0 Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser 0 0 Overført resultat I alt

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER 10 ANLÆGSAKTIVER 2012 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavende merværdiafgift Mellemregning med HedeDanmark Fremstillede varer og handelsvarer Værdipapirer Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 PASSIVER EGENKAPITAL Aktiekapital Dispositionsfond Overført til næste år Egenkapital i alt HENSÆTTELSER Udskudt skat 0 0 Hensættelser i alt 0 0 LANGFRISTET GÆLD 16 Langfristet gæld 0 0 Langfristet gæld i alt 0 0 KORTFRISTET GÆLD Leverandører af varer og tjenester 0 0 Mellemregning HedeDanmark Anden gæld Selskabsskat 0 0 Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT

12 NOTER 1 Omsætning Salg af råtræ Flis Brænde og selvskovning Leje af skydebane Jagtleje Ændring i beholdningsværdi Produktionsomkostninger Skovning og udkørsel Vedligehold hegn og veje Renovation Kulturidgifter og bevoksningspleje Aktivitetsbestemt honorar Rådgivningshonorar Bruttofortjeneste

13 NOTER Administrationsomkostninger Honorar skovadministration Annoncer Internet, kommunikation Forsikringer Kontingenter Ejendomsskatter Porto og gebyrer Generalforsamlinger og møder Regnskabsassistance Repræsentation Andre eksterne udgifter i alt Afskrivninger Afskrivninger Finansieringsindtægter Udbytte investeringsbeviser Renteindtægter HedeDanmark Aktieudbytte Kursregulering værdipapirer Provision v/omsætning af aktier Renter selskabsskat m.v

14 NOTER 6 Finansieringsudgifter Renter bank 0 45 Renter HedeDanmark 70 0 Renter selskabsskat m.v Ekstraordinære indtægter Erstatning, Energinet.dk, driftstab Erstatning, Energinet.dk, rådighedsindskrænkning Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Skat af årets resultat Selskabsskat 0 0 Ændring udskudt skat

15 NOTER 10 Anlægsaktiver 2012 Drifts- Drifts- Materielle anlægsaktiver midler midler Samlede anskaffelsessummer primo 0 0 Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Samlede anskaffelsessummer ultimo 0 0 Samlede afskrivninger primo 0 0 Afskrivninger på aktiver afhændet i året 0 0 Årets afskrivninger 0 0 Samlede afskrivninger ultimo 0 0 Bogført værdi ultimo 0 0

16 NOTER 2012 Grunde og Grunde og Materielle anlægsaktiver Bygninger Bygninger Samlede anskaffelsessummer primo Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Samlede anskaffelsessummer ultimo Samlede afskrivninger primo 0 0 Afskrivninger på aktiver afhændet i året 0 0 Årets afskrivninger 0 0 Samlede afskrivninger ultimo 0 0 Bogført værdi ultimo Seneste ejendomsvurdering 1. oktober Værdipapirer Stk Danske Invest Dannebrog Ml. obl Stk. 794 Danske Invest Erhverv Europa aktier Stk Danske Invest Mix 0bl Nom. Kr Plantningsselskabet "Sønderjylland" Andre tilgodehavender Tilgodehavende udbytteskat

17 NOTER 13 Likvide beholdninger Danske Bank Aktiekapital Aktiekapitalen er opdelt således: 406 stk. á kr stk. á 500 kr Overført til næste år Saldo primo Årets resultat Langfristet gæld Langfristet gæld

18 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTIGELSER Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser udover hvad der følger af sædvanlig drift.

19 SKATTEMÆSSIGE SPECIFIKATIONER Opgørelse af skattepligtig indkomst 2012 Resultat før skat iflg. årsregnskab Ikke fradragsberettigede udgifter 75% af repræsentation Ekstraordinære udgifter 0 0 Ikke fradragsberettigede renter 0 0 Ikke skattepligtige indtægter Ekstraordinære indtægter Ikke skattepligtige renter -4-4 Afskrivninger Skattemæssige, maskinhus, 2% af , 36. år Regnskabsmæssige 0 0 Anvendt nettotabskonto, rest Underskudsfremførsel SKATTEPLIGTIG INDKOMST % SELSKABSSKAT HERAF 0 0

20 SKATTEMÆSSIGE SPECIFIKATIONER Driftsmidler 25% af forskelsværdi 0 0 Primo Underskudsfremførsel 25% af underskud Primo Ej optaget negativ udskudt skat BEREGNET UDSKUDT SKAT 0 0 BEREGNET SELSKABSSKAT 0 0 BEREGNET SKAT I ALT 0 0

21 SKATTEMÆSSIGE SPECIFIKATIONER Udskudt skat ultimo Driftsmidler 0 0 Underskudsfremførsel Bygninger 0 0 ej optaget negativ udskudt skat Underskudsfremførsel Underskud Underskud Anvendt Anvendt Anvendt Skattemæssige afskrivninger driftsmidler Saldo primo 0 0 Tilgang 0 0 Afgang Afskrivninger Skattemæssige afskrivninger Driftsmidler 0 0 Nyanskaffelser

22 SKATTEMÆSSIGE SPECIFIKATIONER AFSTEMNING AF SKATTEBEREGNING 2012 Resultat før skat Ikke fradragsberettigede udgifter Ikke skattepligtige indtægter Anvendt nettotabskonto Fremført underskud Skattemæssige afskrivninger Afrunding

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

martinsen II ivi i I 1vi lui

martinsen II ivi i I 1vi lui martinsen II ivi i I 1vi lui Volilbjsrgvej 16, 2. sal 1)K-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 16 11 44 01 www.mai hilsen dk CVR nr. 16 17 04 45 Meldco ApS Skovsgårdsparken 6, 8362 Hørning Årsrapport for

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE INTERN ÅRSRAPPORT

AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE INTERN ÅRSRAPPORT Tlf.: 76 35 56 00 kolding@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Birkemose Alle 39 K-6000 Kolding CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab AKTIESELSKABET STILDE PLANTAGE INTERN ÅRSRAPPRT 2014 CVR-NR. 1413

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere