1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse"

Transkript

1 År 2014, den 17. december, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med stemmeret og 52 uden stemmeret. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014/15 5. Valg medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revision 7. Forslag fra bestyrelsen: 7.1 Ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier således, at en aktie á nominelt 10 kr. opdeles i fire aktier á nominelt 2,50 kr. og deraf afledte konsekvensændringer af vedtægterne. 7.2 Opdatering af de overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. 7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier 8. Eventuelt * * * * * Bestyrelsens formand, Jens Bager, bød velkommen til generalforsamlingen og gav ordet til advokat Niels Kornerup, som bestyrelsen, i henhold til 14 i selskabets vedtægter, havde udpeget til dirigent på generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste, at det ved indgangskontrol, umiddelbart inden generalforsamlingens start, var konstateret, at nominelt kr aktier ud af i alt nominelt kr aktier var repræsenteret, og at stemmer ud af i alt stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten oplyste endvidere, at a-aktionærerne var repræsenteret med i alt stemmer, hvilket udgjorde 77,33% % af de tilstedeværende stemmer. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der efter 101, stk. 5 i selskabsloven skulle foreligge en fuldstændig redegørelse for stemmeafgivelsen ved hver beslutning, uanset at resultatet af afstemningen måtte ligge rimelig klart, og at en sådan redegørelse derfor også skulle foreligge, selv hvor det entydigt kunne fastslås, hvad resultatet af afstemningen var. Da det er muligt at fravige

2 2/7 redegørelsen, hvis aktionærerne er enige herom, foreslog dirigenten, at man, for at sikre en smidig afvikling af generalforsamlingen, kun gennemførte skriftlig afstemning, hvis der var tvivl om, hvorvidt et forslag var vedtaget. Forsamlingen tilsluttede sig, at den fuldstændige redegørelse ikke blev aflagt. Som vanligt ved selskabets generalforsamlinger blev dagsordenens punkt 1-3 behandlet samlet. Ad 1-3: Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsens formand, Jens Bager, aflagde mundtlig beretning i overensstemmelse med den selskabsmeddelelse, som var udsendt forud for generalforsamlingen. Den administrerende direktør Lars Marcher gennemgik årsregnskab og koncernregnskab samt redegjorde for det forgangne år. Jens Bager gennemgik herefter overskudsdisponeringen og gav ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for ledelsens beretning og forelæggelsen af årsrapporten. Dirigenten oplyste, at årsrapporten forelå underskrevet af bestyrelse og direktionen og med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende kommentarer, jf. side i årsrapporten. Dirigenten oplyste, at årets resultat udviser et overskud på 151 mio. kr., jf. side 28 i årsrapporten. Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen foreslog udbetaling af et udbytte på 45 mio. kr. (svarende til 30 % af årets resultat i koncernen), svarende til et udbytte på 3,75 kr. pr. aktie á 10 kr. Det resterende overskud på 106 mio. kr. foreslås overført til næste år. Dirigenten åbnede for debat og gav ordet til den første taler, Per Jul fra Dansk Aktionærforening. Per Jul takkede for ledelsens beretning og tilkendegav tilfredshed med planerne for Ambu. Per Jul havde følgende spørgsmål/kommentarer: 1. En EBIT-margin på 17-18% lyder ambiøst. Hvad vil Ambu konkret gøre for at nå denne margin, og hvor er det, at omkostningerne kan reduceres? Er det udviklingsomkostningerne eller produktionsomkostningerne, som skal skæres til?

3 3/7 2. Hvad angår den bogførte indtægt på 31 mio. kr. vedr. earn-out-aftalen i King Systems, herunder ønskede Per Jul et svar på, om King Systems-aftalen har skuffet? Per Jul henviste i øvrigt til, hvad Coloplast gør. Lars Marcher besvarede de stillede spørgsmål: Ad 1: Lars Marcher forklarede, at Ambu kommer fra en EBIT-margin på 11,6 og forventer at nå 17-18% i 2017, hvilket Ambu er meget tilfreds med. Lars Marcher uddybede, at denne udvikling skal komme fra flere fronter. Herunder dels fra en større skalering i virksomheden, hvilket betyder, at Ambu vil kunne opnå en større omsætning med det samme set-up, såsom fabrikker, IT-systemer osv., dels fra, at der i dag sælges produkter med en større fortjeneste end tidligere. Ligeledes vil Ambu kunne opnå stordriftsfordele på flere områder. Lars Marcher oplyste, at Ambu mener at være godt polstret til at opnå den ambitiøse EBIT-margin. Ad 2: Lars Marcher oplyste, at aftalen med sælger af King Systems indebærer, at Ambu først betaler den omtalte earn-out, når Ambu har omsætning på produktet (King Vision), men da produktet er forsinket med et år, er Earn-out perioden reduceret, hvorfor forventede betalinger også er reduceret. Lars Marcher fortalte, at Ambu har fuld tiltro til, at produktet bliver en succes. Derefter gav dirigenten ordet til den næste taler, Kjeld Beyer Kjeld Beyer ønskede ledelsen tillykke med resultaterne og kursen. Kjeld Beyer efterlyste mere klare nøgletal, og at Ambu inkluderer dem i femårs-oversigten. Derudover ønskede Kjeld Beyer også, at man i femårsoversigten kan se eventuelle udvidelser af aktiekapitalen. Kjeld Beyer understregede at det efter hans opfattelse er vigtigt, at regnskabet aflægges på dansk og ikke på engelsk. Kjeld Beyer oplyste, at han har sendt en oversigt til bestyrelse og direktion vedr. disse forhold, som han ønsker opfyldt i indeværende regnskabsår, og at Kjeld Beyer, hvis det ikke sker, vil stille forslag herom på næste års generalforsamling. Jens Bager takkede Kjeld Beyer for indlægget og for brevet. Jens Bager oplyste, at Ambu udfærdiger regnskabet på både dansk og engelsk. Jens Bager oplyste endvidere, at Ambu gør en stor indsats for at oplyse om sådanne.i regnskabet oplyses også om udstedelsen af warrants og værdien af warrantsprogrammet. Jens bager fortalte, at oplysningerne er at finde på side 20 i årsrapporten. Jens Bager forsikrede, at Ambu vil gøre sit bedste for at gøre tingene så gennemskuelige for aktionærerne

4 4/7 som muligt og oplyste, at Ambu årsregnskabsudarbejdelsen til næste år. om muligt vil tage Kjeld Beyers forslag med i Kjeld Beyer havde dernæst nogle ønsker til funktionaliteten af Ambus hjemmeside. Blandt andet et forslag om, at man skal kunne klikke sig rundt i regnskabet. Da ingen andre ønskede ordet, konstaterede dirigenten herefter med tilslutning fra generalforsamlingen, at at at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen, generalforsamlingen havde godkendt årsrapporten og koncernregnskabet, samt generalforsamlingen havde godkendt forslaget til overskudsdisponering. Ad 4: Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014/15 Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen, som nævnt i formandens beretning, anmodes om at godkende bestyrelsens vederlag 2014/15. Dirigenten oplyste, at vederlaget foreslås uændret fordelt som følger: Basisvederlag fastsættes til kr. til menige bestyrelsesmedlemmer. Formandens honorar fastsættes til 3 gange basisvederlag, dvs kr. Næstformandens honorar fastsættes til 2 gange basisvederlag, dvs kr. Derudover fastsættes hvert medlem af revisionsudvalget og vederlags- og nomineringsudvalgets honorar til kr. Formændene for de respektive udvalgs honorar fastsættes til kr. Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at bestyrelsens vederlag for indeværende år var vedtaget. Ad 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen Der forelå forslag om genvalg af hele bestyrelsen bestående af: Jens Bager (formand) Mikael Worning (næstformand)

5 5/7 Jesper Funding Andersen Allan Søgaard Larsen Christian Sagild John Stær Dirigenten henviste til, at de genopstillede kandidaters ledelseshverv findes på side 19 i årsrapporten. Dirigenten oplyste endvidere, at såfremt bestyrelsen opnår genvalg, vil de konstituere sig med Jens Bager som formand og Mikael Worning som næstformand. Bestyrelsen blev genvalgt for en 1-årig periode. Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen består af de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for fire år ad gangen. De vil være på valg igen i Pernille Bartholdy Jakob Bønnelykke Kristensen Anita Krarup Rasmussen Ad 6: Valg af revision Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå andre forslag til revisor, hvorefter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt. Ad 7: Forslag fra bestyrelsen Ad 7.1 Ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier således, at en aktie á nominelt 10 kr. opdeles i fire aktier á nominelt 2,50 kr. og deraf afledte konsekvensændringer af vedtægterne. Bestyrelsen foreslog, at der gennemføres et aktiesplit i forholdet 1:4 med den virkning, at stykstørrelsen på selskabets aktier ændres således, at en aktie á nominelt 10 kr. opdeles i fire aktier á nominelt 2,50 kr. Dirigenten oplyste, at aktiesplittet ønskes gennemført for at skabe mere likviditet i aktien og danne grobund for en mere præcis værdiansættelse.

6 6/7 Dirigenten oplyste endvidere, at forslagets vedtagelse indebærer afledte konsekvensændringer af vedtægterne, således som oplyst i indkaldelsen, herunder ændres blandt andet 4, 6 og 15 i vedtægterne. Dirigenten gav ordet til formanden, der redegjorde for baggrundet for ønsket om aktiesplittet. Formanden gav ordet tilbage til dirigenten, der oplyste, at vedtagelse forslaget kræver, at forslaget blev tiltrådt af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var vedtaget. Ad 7.2 Opdatering af de overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslog, at de overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion ændres i overensstemmelse med udkast til overordnede retningslinier, der var vedlagt indkaldelsen. Dirigenten oplyste, at forslaget medførte nogle tekniske ændringer, herunder at målbetinget kontantbonus fremover skulle ændres til at udgøre et beløb svarende til 9 måneders grundløn. Dirigenten gav ordet til formanden, der begrundede forslaget nærmere. Formanden gav ordet tilbage til dirigenten, der med generalforsamlingens tilslutning konstaterede, at forslaget var vedtaget. Ad 7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen sidste år bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier. Forslaget var derfor overflødigt og blev ikke behandlet på generalforsamlingen. Ad 8: Eventuelt Der var ikke noget under eventuelt * * * * * Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Dirigenten nedlagde sit hverv og gav ordet til Jens Bager, der takkede generalforsamlingen for en god debat og dirigenten for god mødeledelse.

7 7/7 Jens Bager erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet og bød på selskabets vegne aktionærerne på tapas og på gensyn til næste års generalforsamling. Niels Kornerup dirigent

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. År 2014, torsdag den 27, marts kl. ] 5.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby. Generalforsamlingen var indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere