Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Nuuk, den 19. maj 2004 Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN, Aktieselskab ( GrønlandsBANKEN ) og Vestjysk Bank A/S ( Vestjysk Bank ), at man havde indledt drøftelser om en mulig fusion mellem de to banker. Bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank er i dag blevet enige om de en- delige betingelser for en fusion mellem de to banker. Bestyrelserne anbefaler, at de to banker fusioneres med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2004 og med regnskabsmæssige virkning fra fusionens beslutning. Vestjysk Bank vil være den fortsættende bank og GrønlandsBANKEN den ophørende bank. Det er hensigten, at videreføre aktiviteterne i Grønland i GrønlandsBANKENs navn. Endvidere bibeholdes GrønlandsBANKENs aktiviteter, der medvirker til at sikre betalingsformidlingen overalt i Grønland, herunder betalingskortet AKILIUT samt ByBygd- Bank-systemet De indledende fusionsdrøftelser tog udgangspunkt i et bytteforhold, hvorefter 1 aktie i GrønlandsBANKEN ville blive ombyttet med 2,67 aktier i Vestjysk Bank. Bestyrelserne er nu blevet enige om, at fusionen vil blive gennemført ved at 1 aktie á nom. kr. 100 i GrønlandsBANKEN ombyttes med 2,58 aktier á nom. kr. 10 i Vestjysk Bank. Fusionsforholdet modsvarer en præmie på 18% til GrønlandsBANKEN s aktionærer baseret på de officielle børskurser (alle handler) for GrønlandsBANKENs aktier den 28. april 2004, den sidste handelsdag før udsendelsen af meddelelsen om, at de to selskaber havde indledt drøftelser om en mulig fusion. Der forventes betydelige omkostningssynergier gennem en sammenlægning af en række administrative funktioner i de to banker. I 2004 forventes disse at udgøre ca. 5 mio. kr., mens der fra 2005 forventes en årlig synergieffekt på ca. 15 mio. kr.

2 Der er endvidere mulighed for at opnå indtjeningsmæssige synergier ved en udvidelse af det eksisterende produktudbud til GrønlandsBANKEN's kunder på områder som formuepleje, boligrådgivning, m.v. I løbet af 2. halvår 2004 har Vestjysk Bank til hensigt at gennemføre et tilbagekøb af aktier til en værdi af ca mio. kr. Anders Bech fortsætter som formand og Peter Grankær som næstformand i den fusionerede bank. Det foreslås, at et bestyrelsesmedlem fra GrønlandsBANKENs nuværende bestyrelse indtræder i bestyrelsen for Vestjysk Bank. Direktionen vil bestå af ordførende bankdirektør Frank Kristensen og bankdirektør Flemming Nielsen. I forbindelse med fusionen vil den nuværende direktion for GrønlandsBANKEN fratræde med udgangen af 3. kvartal Ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen vil dog være tilknyttet den fusionerede bank i en periode for at bistå ved fusionsprocessen. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af fusionen i begge banker den 17. juni Baggrund Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank til Københavns Fondsbørs, at man havde indledt drøftelser om en mulig fusion mellem de to banker. Disse drøftelser er i dag resulteret i at de to bestyrelser er blevet enige om betingelserne for en fusion. GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank er på hver sin måde i dag godt placeret i det grønlandske og danske bankbillede med stærk forankring i de respektive lokalområder. Vestjysk Bank er resultatet af en fusion i 2002 mellem den tidligere Vestjysk Bank og Nordvestbank med Vestjysk Bank som det fremtidige navn og med Lemvig som bankens hjemsted. I dag er Vestjysk Bank en større, velkonsolideret lokalbank. Vestjysk Bank har sit kerneområde i Vestjylland, men har i de senere år taget en række offensive skridt i retning af at udvide bankens forretningsomfang og dækker hele det centrale Jylland i et geografisk område som strækker sig langs vestkysten fra Thisted i nord til Esbjerg i syd, over til Kolding og nordpå over Århus til Randers. Dertil kommer bankens Fjernkundeafdeling, som i princippet har resten af landet som markedsområde. Med udgangen af 1. kvartal 2004 havde Vestjysk Bank et udlånsoverskud på ca. 1,2 mia. kr. og en solvens på ca. 12,2%. Bankens udlånsportefølje har en god risikospredning og er kendetegnet ved en stærk bonitet. GrønlandsBANKEN er stiftet i 1967 af en kreds af danske banker sammen med Nationalbanken. I 1997 blev GrønlandsBANKEN fusioneret med Nuna Bank og er i dag den eneste full-service bankaktør i Grønland. Med et samlet forretningsvolumen på mere end 3 mia. kr. og filialer i Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat og Nuuk er banken en klar markedsleder på det grønland-

3 ske marked. Med udgangen af 1. kvartal 2004 havde banken et indlånsoverskud på ca. 1,3 mia. kr. og en solvens på 32,9%. Fusionsrationale Der stilles i dag stadigt stigende krav til banker om service og kompetent rådgivning inden for specialområder som bolig, pension, investering, udland, forsikring og realkredit, ligesom der er et stigende behov for servicering af de enkelte forretningsområder og sikring af en effektiv økonomi- og risikostyring gennem effektive arbejdsprocesser og IT-systemer. Endvidere stilles der til stadighed mere komplekse krav fra myndighedernes side, som for eksempel implementering af internationale regnskabsstandarder og reviderede BIS-regler. For de enkelte banker er det nødvendigt med et stigende forretningsvolumen og en effektiv kapacitetsudnyttelse for på profitabel vis at kunne understøtte den nødvendige kapacitet på disse områder. Fusionen mellem GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vil forøge det samlede forretningsomfang i den fusionerede bank med mere end 25% i forhold til det nuværende niveau for Vestjysk Bank. Dette vil forbedre den fusionerede banks omkostningsstruktur og give en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer, ligesom det vil sætte begge banker i stand til at håndtere større engagementer end hidtil. I de senere år har særligt GrønlandsBANKEN trods et fortsat højt profitabilitetsniveau oplevet et stigende pres på forholdet mellem indtægter og omkostninger. Dette skyldes dels relativt begrænsede vækstrater i det grønlandske samfund, dels at bankens omkostningsstruktur på visse punkter er hæmmet af den geografiske placering. GrønlandsBANKEN's geografiske placering giver endvidere årsag til periodevise vanskeligheder ved at tiltrække tilstrækkeligt højtuddannet arbejdskraft og skabe den nødvendige volumen til at understøtte visse forretningsområder og specialfunktioner. Fusionen af GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vil sikre, at der også fremover eksisterer en grønlandsk full-service bank, som kan leve op til de stigende forventninger fra kunder om produktudbud og service. Ved en fusion med et større dansk pengeinstitut vil GrønlandsBANKEN således få adgang til en række administrative- og specialfunktioner, hvilket vil medvirke til at understøtte det nuværende service- og produktudbud og skabe den nødvendige basis for at udvide produktpaletten fremover. Det er hensigten at videreføre aktiviteterne i Grønland i GrønlandsBANKENs navn. Endvidere bibeholdes GrønlandsBANKENs aktiviteter, der medvirker til at sikre betalingsformidlingen overalt i Grønland, herunder betalingskortet AKILIUT samt ByBygdBank-systemet.

4 Samlet set vil fusionen resultere i en klar forøgelse af den fusionerede banks konkurrencedygtighed til glæde for kunder, medarbejdere og aktionærer i både GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank. Forventet synergieffekt På baggrund af ovennævnte forhold vil en fusion mellem GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank give anledning til en række omkostnings- og indtægtssynergier. Der forventes at kunne opnås betydelige omkostningssynergier gennem en sammenlægning af en række administrative funktioner i de to banker, såsom human ressource, kreditvurdering, intern revision, IT og regnskab. Endvidere vil der ved fusionen blive skabt et bedre forhold mellem indog udlån i de to banker, hvilket vil medføre synergier på funding siden. På den indtægtsmæssige side er der mulighed for at opnå synergier ved en udvidelse af GrønlandsBANKEN's produktudbud. I dag findes der en række serviceydelser, som GrønlandsBAN- KEN ikke tilbyder sine kunder, da man enten ikke har det nødvendige forretningsvolumen eller ikke kan tiltrække og fastholde den nødvendige ekspertise. Det drejer sig om områder som boligrådgivning, formuepleje, pensionsrådgivning og udlandsforretninger m.v. Begge banker benytter BEC (Bankernes EDB Central) som leverandør af IT-ydelser, hvilket vil lette sammenlægningen ganske betydeligt såvel økonomisk som tidsmæssigt. Endvidere er begge banker medlem eller medejer af visse fælles leverandører og samarbejdspartnere, såsom PBS inden for betalingsformidling og Nykredit på realkreditområdet. I 2004 forventes de samlede omkostningssynergier således at udgøre ca. 5 mio. kr., mens der fra 2005 forventes en årlig synergieffekt på ca. 15 mio. kr. Forventningerne til indtægtssynergier er ikke p.t. konkretiseret i tal. De anslåede omkostninger ved fusionen udgør ca. 9 mio. kr., hvortil kommer omstruktureringsomkostninger på ca. 13 mio. kr. Herudover opstår der en negativ skattemæssig påvirkning i forbindelse med fusionen på grund af forskelle i det grønlandske og det danske skattesystem. I 2004 forventes det ordinære resultat før skat i Vestjysk Bank inkl. resultatet af 2. halvår for GrønlandsBANKEN at blive ca mio. kr. Potentialet for indtjening (resultat før skat og eventuel afskrivning på goodwill) i den fusionerede bank vil herefter være på 250 mio. kr. i 2005.

5 Vision Det er målet med fusionen, at skabe en velkonsolideret og velindtjenende bank, der har styrken til ved egen kraft at udvikle sig efter en offensiv strategi for kontrolleret vækst. Visionen er, at den fusionerede bank fremover skal være blandt de bedst indtjenende pengeinstitutter i sektoren. Samtidig skal den nye Vestjysk Bank være et godt sted at være kunde og en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med de nødvendige kompetencer - også på specialistområder. Banken vil også fremover lægge vægt på, at medarbejderne kan give den kvalificerede rådgivning, som små og mellemstore erhvervskunder såvel som privatkunder med rette kan forvente af deres pengeinstitut. Den nye Vestjysk Bank ønsker at have en bred vifte af produkter, således at banken kan opfylde kundernes behov for finansieringsydelser indenfor alle væsentlige områder. Vestjysk Bank vil fortsat have intens fokus på at give rådgiverne de bedst mulige betingelser for at kunne betjene kunderne herunder indbydende lokaler, løbende uddannelse og personlig udvikling samt effektiv støtte fra konsulenter i stabene og de administrative funktioner. Banken ser den elektroniske betalingsformidling som et supplement til den personlige kontakt mellem kunden og banken. Banken ønsker derfor en løbende og velforberedt dialog med sine kunder for derigennem at kunne yde den bedst tænkelige rådgivning alt afstemt efter kundens behov. Den fusionerede banks målgruppe er primært privatkunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder, samt landbrug og fiskeri. På disse områder har banken - i kraft af sine historiske rødder - en høj grad af ekspertise. Banken ønsker primært at udvikle sig ved organisk vækst med afsæt i de nuværende filialer, men holder en solvens væsentligt højere end lovens mindstekrav, til brug såfremt en attraktiv mulighed for tilkøb af forretning skulle vise sig. Den fusionerede bank har en ambition om løbende at forbedre sin basisindtjening per omkostningskrone. For at opnå dette er fokus i den daglige drift tostrenget: En vedvarende forøgelse af den tid rådgiverne har til at betjene eksisterende og nye kunder samt en løbende effektivisering af den bagvedliggende logistik. Fusionsbetingelser og bytteforhold Fusionen gennemføres som en skattefri fusion med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2004 og med regnskabsmæssig virkning fra fusionens beslutning. Vestjysk Bank vil være den fortsættende bank og GrønlandsBANKEN den ophørende bank. Den fusionerede banks navn vil være Vestjysk Bank, og bankens hovedsæde vil ligge i Lemvig.

6 Fusionen vil blive gennemført ved at 1 aktie i GrønlandsBANKEN ombyttes med 2,58 aktier i Vestjysk Bank ( Fusionsforholdet ). Det betyder at GrønlandsBANKEN s aktiekapital værdiansættes til 736,0 mio. kr. baseret på Vestjysk Banks lukkekurs den 18. maj 2004 på 158,50 kr. pr. aktie. Dette modsvarer en præmie på 18% til GrønlandsBANKEN s aktionærer baseret på de officielle børskurser (alle handler) for GrønlandsBANKENs aktier den 28. april 2004, den sidste handelsdag før udsendelsen af meddelelsen om, at de to selskaber havde indledt drøftelser om en mulig fusion. For at tilvejebringe det nødvendige antal aktier til ombytningen vil der blive foretaget en kapitaludvidelse i Vestjysk Bank på nom kr. Aktiekapitalen i Vestjysk Bank, som i dag udgør nom kr. fordelt på aktier á nom. 10 kr., vil efter kapitaludvidelsen udgøre nom kr. Såfremt tildeling af aktier ikke kan gennemføres med et helt antal aktier vil resten blive tildelt som delaktier. Delaktierne kan i en periode på 14 dage omsættes, så den enkelte aktionær enten har mulighed for at tilkøbe delaktier til et helt antal aktier eller afhænde delaktier til et helt antal aktier. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på baggrund af den på købs-/salgstidspunktet aktuelle børskurs for aktierne i den nye Vestjysk Bank. Delaktierne vil ikke blive handlet på fondsbørsen. Det er aftalt med Ringkjøbing Bank A/S, at den vil fungere som formidlende bank ved aktieombytning, køb og salg af delaktier samt eventuel kontant indløsning af delaktier. Aktionærforhold Den fusionerede bank vil have ca aktionærer, hvoraf hovedparten tillige er kunder i banken. Vestjysk Banks hidtidige aktionærer vil eje 66,0% af aktiekapitalen, mens de hidtidige GrønlandsBANKEN aktionærer efter fusionen vil eje 34,0% af aktiekapitalen i Vestjysk Bank. Danske Bank vil efter fusionen eje 12,4% af aktiekapitalen i Vestjysk Bank. Ingen andre aktionærer vil efter fusionen eje over 5% af aktiekapitalen. Vestjysk Banks nuværende vedtægter opererer med en stemmeretsbegrænsning på 3%, som vil blive opretholdt efter fusionen. Der vil fremadrettet blive ført en udlodningspolitik, hvor der gives mulighed for både udbytte og tilbagekøb af egne aktier. Forholdet mellem de to udlodningsmetoder vil afhænge af overskuddets størrelse, kursudviklingen og aktionærernes ønsker. Tilbagekøb af aktier Den fusionerede bank vil fastholde Vestjysk Banks tidligere meddelte solvensmål på omkring 12% målt på kernekapital. Den fusionerede bank vil have en solvens på ca. 16%. Efter fusionens

7 gennemførelse har Vestjysk Bank derfor til hensigt at tilpasse bankens kapitalstruktur ved at distribuere et beløb på ca mio. kr. til aktionærerne. Dette påtænkes gennemført i løbet af 2. halvår 2004 ved et struktureret køb af egne aktier og en efterfølgende nedsættelse af aktiekapitalen. Yderligere oplysninger om hvorledes denne kapitaldistribution vil blive gennemført gives efter fusionens gennemførelse. Ledelse Det foreslås, at 3 af GrønlandsBANKEN s nuværende bestyrelsesmedlemmer indtræder i den fusionerede banks repræsentantskab. Vestjysk Banks nuværende repræsentantskab, der tæller 51 medlemmer, fortsætter uforandret. Repræsentantskabet tæller herefter 54 medlemmer med adm. direktør Christian Pedersen som formand og dyrlæge Viggo Jensen som næstformand. Det foreslås, at et af GrønlandsBANKENs nuværende bestyrelsesmedlemmer indtræder i den fusionerede banks bestyrelse. Vestjysk Banks nuværende bestyrelse, som består af 6 aktionærvalgte medlemmer og 3 medarbejdervalgte medlemmer fortsætter uforandret. Bestyrelsen tæller herefter 7 aktionærvalgte medlemmer med entreprenør Anders Bech som formand og direktør Peter Grankær som næstformand. Bankens direktion vil bestå af ordførende bankdirektør Frank Kristensen samt bankdirektør Flemming Nielsen. GrønlandsBANKENs nuværende direktion ved ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen og bankdirektør Jesper Flensted Nielsen fratræder i forbindelse med fusionen. Svend-Erik Danielsen forventes at være tilknyttet den fusionerede bank frem til udgangen af 3. kvartal 2005, hvor han vil bistå ved fusionsprocessen i fornødent omfang. For Jesper Flensted Nielsens vedkommende forventes fratrædelse at ske inden udgangen af 3. kvartal I forbindelse med deres fratrædelse tildeles GrønlandsBANKENs nuværende direktion en godtgørelse svarende til 6 måneders løn, der udbetales ved fratrædelse. Medarbejdere Bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vurderer, at fremtidsudsigterne for medarbejderne i begge banker generelt vil blive forbedret i forbindelse med den fusionerede banks forøgede forretningsomfang. I forbindelse med fusionen vil der i et vist omfang ske en sammenlægning af administrative funktioner i hovedsædet i Lemvig med et behov for færre administrative medarbejdere til følge. Da der ikke forekommer overlap i filialnettet, vil de kundevendte medarbejdere i filialerne ikke blive berørt af fusionen.

8 Der vil som følge heraf ske en reduktion af antallet af medarbejdere i de administrative funktioner, fortrinsvis i Grønland. Der vil blive gjort en indsats for så vidt muligt at foretage denne tilpasning ved naturlig afgang. I det omfang den af fusionen afledte reduktion af antallet af administrative medarbejdere ikke kan ske ved naturlig afgang eller ved omplacering indenfor den fusionerede bank, vil de berørte medarbejdere blive tilbudt en attraktiv fratrædelsesordning. Vederlag Der er ikke i forbindelse med fusionen aftalt vederlag til repræsentantskab, bestyrelse, direktion eller medarbejdere i nogen af de to banker udover hvad der fremgår ovenfor. Der er ikke indgået særlige aftaler som led i fusionen, bortset fra de selskabsretlige dokumenter der følger af lovgivningen. Proforma hoved- og nøgletal for den fusionerede bank Nedenfor er for illustrative formål opstillet ureviderede proforma hoved- og nøgletal for den fusionerede bank. De ureviderede proforma hoved- og nøgletal er alene opstillet på grundlag af en sammenlægning af ensartede poster fra de aflagte regnskaber for 2003 samt kvartalsrapporterne for 1. kvartal 2004 for henholdsvis Vestjysk Bank koncernen og GrønlandsBANKEN, uanset at regnskabspraksis ikke måtte være fuldstændigt sammenfaldende for de to banker. De ureviderede proforma hoved- og nøgletal tager ikke hensyn til eventuelle omkostnings- og indtægtssynergier eller transaktions- og fusionsomkostninger. Ligeledes tages der ikke hensyn til indregning og amortisering af goodwill der måtte opstå i forbindelse med fusionen, og eventuelle tilbagekøb af aktier.

9 (mio. kr.) Grønlands- BANKEN kvartal 2004 Vestjysk Proforma Grønlands- Vestjysk Bank BANKEN Bank Proforma Drift Basisindtægter 1) Omkostninger 2) Basisindtjening 3) Årets resultat før skat 4) Årets resultat efter skat Balance Udlån 1,127 6,338 7,465 1,093 6,465 7,558 Indlån 2,168 5,300 7,468 2,418 5,292 7,710 Egenkapital 532 1,179 1, ,208 1,762 Balance 2,929 7,892 10,821 3,179 8,011 11,190 Nøgletal Egenkapitalforrentning (e.s.) 5) Basisindtægter pr. omkostningskrone 6) Solvens 5) Gennemsnitlig antal medarbejdere ) Netto rente- og gebyrindtægter plus kursreguleringer af valuta plus andre ordinære indtægter 2) Udgifter til personale og administration samt andre ordinære udgifter 3) Basisindtægter minus omkostninger inklusive af- og nedskrivning på aktiver 4) Årets resultat før skat i 2003 for Vestjysk Bank er inklusive en gevinst på 67 mio. kr. fra salget af bankens aktier i Totalkredit 5) Defineret i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. 6) Basisindtægter divideret med omkostninger inklusive af- og nedskrivning på aktiver Da der ikke er overlap i de to bankers filialnet og kundeportefølje, forventes aktivitetsniveauet i den fusionerede bank at tage udgangspunkt i summen af de to nuværende bankers aktiviteter. For hele året 2004 forventes den fusionerede bank at få et ordinært resultat før skat på mio. kr., efter afskrivning af fusionsgoodwill på ca. 10 mio. kr. og inklusive den forventede avance på salg af yderligere en post Totalkredit aktier til Nykredit. I dette tal er indeholdt resultatet for 2. halvår 2004 for GrønlandsBANKEN. Tidsplan Tidsplanen for den planlagte fusion indeholder følgende hovedpunkter: 19. maj 2004 Offentliggørelse af den planlagte fusion 17. juni 2004 Ekstraordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN 17. juni 2004 Ekstraordinær generalforsamling i Vestjysk Bank Vedtagelse af forslaget om fusion kræver i begge banker, at forslaget tiltrædes med særlig majoritet på henholdsvis 3/4 i GrønlandsBANKEN og 2/3 i Vestjysk Bank A/S af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Udover vedtagelse på generalforsamlingerne vil fusionen være betinget af opnåelse af de nødvendige myndighedstilladelser.

10 Dokumenter Følgende dokumenter er vedlagt nærværende fondsbørsmeddelelse: Fælles fusionsplan Fusionsredegørelse Fusionsregnskab Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen med erklæring om bytteforholdet Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling Bestyrelsens beretning og revisors erklæring vedrørende kapitalforhøjelsen i Vestjysk Bank Disse dokumenter vil endvidere fra i dag være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på GrønlandsBANKEN s kontor, Imaneq 33, 3900 Nuuk og på Vestjysk Banks kontor Torvet 4-5, 7620 Lemvig. Rådgivere Følgende har fungeret som rådgivere i forbindelse med fusionen: Carnegie Bank A/S Finansiel rådgiver for GrønlandsBANKEN Kromann Reumert Juridisk rådgiver for Vestjysk Bank Deloitte Revisor for GrønlandsBANKEN PricewaterhouseCoopers Revisor for Vestjysk Bank Carnegie Bank A/S har som rådgiver for GrønlandsBANKEN i forbindelse med fusionen afgivet en fairness opinion over for bestyrelserne i GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank, der fastslår, at det aftalte bytteforhold ud fra et finansielt synspunkt er fair for de to bankers aktionærer som helhed, baseret på de forudsætninger og begrænsninger der er anført i denne vurdering.

11 Yderligere oplysninger Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bankernes direktioner: Ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen, GrønlandsBANKEN, tlf Ordførende bankdirektør Frank Kristensen, Vestjysk Bank, tlf Med venlig hilsen Jakob Brogaard Bestyrelsesformand i GrønlandsBANKEN Anders Bech Bestyrelsesformand i Vestjysk Bank

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2013 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr. 60 83 50 12 og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr. 28 29 94 94 Side 2 Udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Hobro (CVR-nr. 60 83 50 12) og Sparekassen

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S

Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Den 17. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Redegørelse fra bestyrelsen til aktionærerne i EjendomsSelskabet Norden A/S Bestyrelsen finder det beklageligt,

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. 64 80 68 15 og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr. 27 96 71 75 Side 2 Udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Vendsyssel (CVR-nr. 64 80 68 15)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank Til Dato: 07.01.2015 Aktionærerne Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Banks bestyrelse og repræsentantskab opfordrer dig til at stemme ja til vedtægtsændringerne på den ekstraordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 3. maj 2010 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 25. februar 2015 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008

Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank. Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Nykredit fremsætter anbefalet købstilbud på Forstædernes Bank Pressemøde - mandag den 15. september 2008 Velkomst og baggrund v/ koncernchef Peter Engberg Jensen, Nykredit Nykredit fik en henvendelse Bestyrelse

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere