Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Nuuk, den 19. maj 2004 Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN, Aktieselskab ( GrønlandsBANKEN ) og Vestjysk Bank A/S ( Vestjysk Bank ), at man havde indledt drøftelser om en mulig fusion mellem de to banker. Bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank er i dag blevet enige om de en- delige betingelser for en fusion mellem de to banker. Bestyrelserne anbefaler, at de to banker fusioneres med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2004 og med regnskabsmæssige virkning fra fusionens beslutning. Vestjysk Bank vil være den fortsættende bank og GrønlandsBANKEN den ophørende bank. Det er hensigten, at videreføre aktiviteterne i Grønland i GrønlandsBANKENs navn. Endvidere bibeholdes GrønlandsBANKENs aktiviteter, der medvirker til at sikre betalingsformidlingen overalt i Grønland, herunder betalingskortet AKILIUT samt ByBygd- Bank-systemet De indledende fusionsdrøftelser tog udgangspunkt i et bytteforhold, hvorefter 1 aktie i GrønlandsBANKEN ville blive ombyttet med 2,67 aktier i Vestjysk Bank. Bestyrelserne er nu blevet enige om, at fusionen vil blive gennemført ved at 1 aktie á nom. kr. 100 i GrønlandsBANKEN ombyttes med 2,58 aktier á nom. kr. 10 i Vestjysk Bank. Fusionsforholdet modsvarer en præmie på 18% til GrønlandsBANKEN s aktionærer baseret på de officielle børskurser (alle handler) for GrønlandsBANKENs aktier den 28. april 2004, den sidste handelsdag før udsendelsen af meddelelsen om, at de to selskaber havde indledt drøftelser om en mulig fusion. Der forventes betydelige omkostningssynergier gennem en sammenlægning af en række administrative funktioner i de to banker. I 2004 forventes disse at udgøre ca. 5 mio. kr., mens der fra 2005 forventes en årlig synergieffekt på ca. 15 mio. kr.

2 Der er endvidere mulighed for at opnå indtjeningsmæssige synergier ved en udvidelse af det eksisterende produktudbud til GrønlandsBANKEN's kunder på områder som formuepleje, boligrådgivning, m.v. I løbet af 2. halvår 2004 har Vestjysk Bank til hensigt at gennemføre et tilbagekøb af aktier til en værdi af ca mio. kr. Anders Bech fortsætter som formand og Peter Grankær som næstformand i den fusionerede bank. Det foreslås, at et bestyrelsesmedlem fra GrønlandsBANKENs nuværende bestyrelse indtræder i bestyrelsen for Vestjysk Bank. Direktionen vil bestå af ordførende bankdirektør Frank Kristensen og bankdirektør Flemming Nielsen. I forbindelse med fusionen vil den nuværende direktion for GrønlandsBANKEN fratræde med udgangen af 3. kvartal Ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen vil dog være tilknyttet den fusionerede bank i en periode for at bistå ved fusionsprocessen. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af fusionen i begge banker den 17. juni Baggrund Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank til Københavns Fondsbørs, at man havde indledt drøftelser om en mulig fusion mellem de to banker. Disse drøftelser er i dag resulteret i at de to bestyrelser er blevet enige om betingelserne for en fusion. GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank er på hver sin måde i dag godt placeret i det grønlandske og danske bankbillede med stærk forankring i de respektive lokalområder. Vestjysk Bank er resultatet af en fusion i 2002 mellem den tidligere Vestjysk Bank og Nordvestbank med Vestjysk Bank som det fremtidige navn og med Lemvig som bankens hjemsted. I dag er Vestjysk Bank en større, velkonsolideret lokalbank. Vestjysk Bank har sit kerneområde i Vestjylland, men har i de senere år taget en række offensive skridt i retning af at udvide bankens forretningsomfang og dækker hele det centrale Jylland i et geografisk område som strækker sig langs vestkysten fra Thisted i nord til Esbjerg i syd, over til Kolding og nordpå over Århus til Randers. Dertil kommer bankens Fjernkundeafdeling, som i princippet har resten af landet som markedsområde. Med udgangen af 1. kvartal 2004 havde Vestjysk Bank et udlånsoverskud på ca. 1,2 mia. kr. og en solvens på ca. 12,2%. Bankens udlånsportefølje har en god risikospredning og er kendetegnet ved en stærk bonitet. GrønlandsBANKEN er stiftet i 1967 af en kreds af danske banker sammen med Nationalbanken. I 1997 blev GrønlandsBANKEN fusioneret med Nuna Bank og er i dag den eneste full-service bankaktør i Grønland. Med et samlet forretningsvolumen på mere end 3 mia. kr. og filialer i Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat og Nuuk er banken en klar markedsleder på det grønland-

3 ske marked. Med udgangen af 1. kvartal 2004 havde banken et indlånsoverskud på ca. 1,3 mia. kr. og en solvens på 32,9%. Fusionsrationale Der stilles i dag stadigt stigende krav til banker om service og kompetent rådgivning inden for specialområder som bolig, pension, investering, udland, forsikring og realkredit, ligesom der er et stigende behov for servicering af de enkelte forretningsområder og sikring af en effektiv økonomi- og risikostyring gennem effektive arbejdsprocesser og IT-systemer. Endvidere stilles der til stadighed mere komplekse krav fra myndighedernes side, som for eksempel implementering af internationale regnskabsstandarder og reviderede BIS-regler. For de enkelte banker er det nødvendigt med et stigende forretningsvolumen og en effektiv kapacitetsudnyttelse for på profitabel vis at kunne understøtte den nødvendige kapacitet på disse områder. Fusionen mellem GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vil forøge det samlede forretningsomfang i den fusionerede bank med mere end 25% i forhold til det nuværende niveau for Vestjysk Bank. Dette vil forbedre den fusionerede banks omkostningsstruktur og give en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer, ligesom det vil sætte begge banker i stand til at håndtere større engagementer end hidtil. I de senere år har særligt GrønlandsBANKEN trods et fortsat højt profitabilitetsniveau oplevet et stigende pres på forholdet mellem indtægter og omkostninger. Dette skyldes dels relativt begrænsede vækstrater i det grønlandske samfund, dels at bankens omkostningsstruktur på visse punkter er hæmmet af den geografiske placering. GrønlandsBANKEN's geografiske placering giver endvidere årsag til periodevise vanskeligheder ved at tiltrække tilstrækkeligt højtuddannet arbejdskraft og skabe den nødvendige volumen til at understøtte visse forretningsområder og specialfunktioner. Fusionen af GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vil sikre, at der også fremover eksisterer en grønlandsk full-service bank, som kan leve op til de stigende forventninger fra kunder om produktudbud og service. Ved en fusion med et større dansk pengeinstitut vil GrønlandsBANKEN således få adgang til en række administrative- og specialfunktioner, hvilket vil medvirke til at understøtte det nuværende service- og produktudbud og skabe den nødvendige basis for at udvide produktpaletten fremover. Det er hensigten at videreføre aktiviteterne i Grønland i GrønlandsBANKENs navn. Endvidere bibeholdes GrønlandsBANKENs aktiviteter, der medvirker til at sikre betalingsformidlingen overalt i Grønland, herunder betalingskortet AKILIUT samt ByBygdBank-systemet.

4 Samlet set vil fusionen resultere i en klar forøgelse af den fusionerede banks konkurrencedygtighed til glæde for kunder, medarbejdere og aktionærer i både GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank. Forventet synergieffekt På baggrund af ovennævnte forhold vil en fusion mellem GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank give anledning til en række omkostnings- og indtægtssynergier. Der forventes at kunne opnås betydelige omkostningssynergier gennem en sammenlægning af en række administrative funktioner i de to banker, såsom human ressource, kreditvurdering, intern revision, IT og regnskab. Endvidere vil der ved fusionen blive skabt et bedre forhold mellem indog udlån i de to banker, hvilket vil medføre synergier på funding siden. På den indtægtsmæssige side er der mulighed for at opnå synergier ved en udvidelse af GrønlandsBANKEN's produktudbud. I dag findes der en række serviceydelser, som GrønlandsBAN- KEN ikke tilbyder sine kunder, da man enten ikke har det nødvendige forretningsvolumen eller ikke kan tiltrække og fastholde den nødvendige ekspertise. Det drejer sig om områder som boligrådgivning, formuepleje, pensionsrådgivning og udlandsforretninger m.v. Begge banker benytter BEC (Bankernes EDB Central) som leverandør af IT-ydelser, hvilket vil lette sammenlægningen ganske betydeligt såvel økonomisk som tidsmæssigt. Endvidere er begge banker medlem eller medejer af visse fælles leverandører og samarbejdspartnere, såsom PBS inden for betalingsformidling og Nykredit på realkreditområdet. I 2004 forventes de samlede omkostningssynergier således at udgøre ca. 5 mio. kr., mens der fra 2005 forventes en årlig synergieffekt på ca. 15 mio. kr. Forventningerne til indtægtssynergier er ikke p.t. konkretiseret i tal. De anslåede omkostninger ved fusionen udgør ca. 9 mio. kr., hvortil kommer omstruktureringsomkostninger på ca. 13 mio. kr. Herudover opstår der en negativ skattemæssig påvirkning i forbindelse med fusionen på grund af forskelle i det grønlandske og det danske skattesystem. I 2004 forventes det ordinære resultat før skat i Vestjysk Bank inkl. resultatet af 2. halvår for GrønlandsBANKEN at blive ca mio. kr. Potentialet for indtjening (resultat før skat og eventuel afskrivning på goodwill) i den fusionerede bank vil herefter være på 250 mio. kr. i 2005.

5 Vision Det er målet med fusionen, at skabe en velkonsolideret og velindtjenende bank, der har styrken til ved egen kraft at udvikle sig efter en offensiv strategi for kontrolleret vækst. Visionen er, at den fusionerede bank fremover skal være blandt de bedst indtjenende pengeinstitutter i sektoren. Samtidig skal den nye Vestjysk Bank være et godt sted at være kunde og en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med de nødvendige kompetencer - også på specialistområder. Banken vil også fremover lægge vægt på, at medarbejderne kan give den kvalificerede rådgivning, som små og mellemstore erhvervskunder såvel som privatkunder med rette kan forvente af deres pengeinstitut. Den nye Vestjysk Bank ønsker at have en bred vifte af produkter, således at banken kan opfylde kundernes behov for finansieringsydelser indenfor alle væsentlige områder. Vestjysk Bank vil fortsat have intens fokus på at give rådgiverne de bedst mulige betingelser for at kunne betjene kunderne herunder indbydende lokaler, løbende uddannelse og personlig udvikling samt effektiv støtte fra konsulenter i stabene og de administrative funktioner. Banken ser den elektroniske betalingsformidling som et supplement til den personlige kontakt mellem kunden og banken. Banken ønsker derfor en løbende og velforberedt dialog med sine kunder for derigennem at kunne yde den bedst tænkelige rådgivning alt afstemt efter kundens behov. Den fusionerede banks målgruppe er primært privatkunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder, samt landbrug og fiskeri. På disse områder har banken - i kraft af sine historiske rødder - en høj grad af ekspertise. Banken ønsker primært at udvikle sig ved organisk vækst med afsæt i de nuværende filialer, men holder en solvens væsentligt højere end lovens mindstekrav, til brug såfremt en attraktiv mulighed for tilkøb af forretning skulle vise sig. Den fusionerede bank har en ambition om løbende at forbedre sin basisindtjening per omkostningskrone. For at opnå dette er fokus i den daglige drift tostrenget: En vedvarende forøgelse af den tid rådgiverne har til at betjene eksisterende og nye kunder samt en løbende effektivisering af den bagvedliggende logistik. Fusionsbetingelser og bytteforhold Fusionen gennemføres som en skattefri fusion med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2004 og med regnskabsmæssig virkning fra fusionens beslutning. Vestjysk Bank vil være den fortsættende bank og GrønlandsBANKEN den ophørende bank. Den fusionerede banks navn vil være Vestjysk Bank, og bankens hovedsæde vil ligge i Lemvig.

6 Fusionen vil blive gennemført ved at 1 aktie i GrønlandsBANKEN ombyttes med 2,58 aktier i Vestjysk Bank ( Fusionsforholdet ). Det betyder at GrønlandsBANKEN s aktiekapital værdiansættes til 736,0 mio. kr. baseret på Vestjysk Banks lukkekurs den 18. maj 2004 på 158,50 kr. pr. aktie. Dette modsvarer en præmie på 18% til GrønlandsBANKEN s aktionærer baseret på de officielle børskurser (alle handler) for GrønlandsBANKENs aktier den 28. april 2004, den sidste handelsdag før udsendelsen af meddelelsen om, at de to selskaber havde indledt drøftelser om en mulig fusion. For at tilvejebringe det nødvendige antal aktier til ombytningen vil der blive foretaget en kapitaludvidelse i Vestjysk Bank på nom kr. Aktiekapitalen i Vestjysk Bank, som i dag udgør nom kr. fordelt på aktier á nom. 10 kr., vil efter kapitaludvidelsen udgøre nom kr. Såfremt tildeling af aktier ikke kan gennemføres med et helt antal aktier vil resten blive tildelt som delaktier. Delaktierne kan i en periode på 14 dage omsættes, så den enkelte aktionær enten har mulighed for at tilkøbe delaktier til et helt antal aktier eller afhænde delaktier til et helt antal aktier. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på baggrund af den på købs-/salgstidspunktet aktuelle børskurs for aktierne i den nye Vestjysk Bank. Delaktierne vil ikke blive handlet på fondsbørsen. Det er aftalt med Ringkjøbing Bank A/S, at den vil fungere som formidlende bank ved aktieombytning, køb og salg af delaktier samt eventuel kontant indløsning af delaktier. Aktionærforhold Den fusionerede bank vil have ca aktionærer, hvoraf hovedparten tillige er kunder i banken. Vestjysk Banks hidtidige aktionærer vil eje 66,0% af aktiekapitalen, mens de hidtidige GrønlandsBANKEN aktionærer efter fusionen vil eje 34,0% af aktiekapitalen i Vestjysk Bank. Danske Bank vil efter fusionen eje 12,4% af aktiekapitalen i Vestjysk Bank. Ingen andre aktionærer vil efter fusionen eje over 5% af aktiekapitalen. Vestjysk Banks nuværende vedtægter opererer med en stemmeretsbegrænsning på 3%, som vil blive opretholdt efter fusionen. Der vil fremadrettet blive ført en udlodningspolitik, hvor der gives mulighed for både udbytte og tilbagekøb af egne aktier. Forholdet mellem de to udlodningsmetoder vil afhænge af overskuddets størrelse, kursudviklingen og aktionærernes ønsker. Tilbagekøb af aktier Den fusionerede bank vil fastholde Vestjysk Banks tidligere meddelte solvensmål på omkring 12% målt på kernekapital. Den fusionerede bank vil have en solvens på ca. 16%. Efter fusionens

7 gennemførelse har Vestjysk Bank derfor til hensigt at tilpasse bankens kapitalstruktur ved at distribuere et beløb på ca mio. kr. til aktionærerne. Dette påtænkes gennemført i løbet af 2. halvår 2004 ved et struktureret køb af egne aktier og en efterfølgende nedsættelse af aktiekapitalen. Yderligere oplysninger om hvorledes denne kapitaldistribution vil blive gennemført gives efter fusionens gennemførelse. Ledelse Det foreslås, at 3 af GrønlandsBANKEN s nuværende bestyrelsesmedlemmer indtræder i den fusionerede banks repræsentantskab. Vestjysk Banks nuværende repræsentantskab, der tæller 51 medlemmer, fortsætter uforandret. Repræsentantskabet tæller herefter 54 medlemmer med adm. direktør Christian Pedersen som formand og dyrlæge Viggo Jensen som næstformand. Det foreslås, at et af GrønlandsBANKENs nuværende bestyrelsesmedlemmer indtræder i den fusionerede banks bestyrelse. Vestjysk Banks nuværende bestyrelse, som består af 6 aktionærvalgte medlemmer og 3 medarbejdervalgte medlemmer fortsætter uforandret. Bestyrelsen tæller herefter 7 aktionærvalgte medlemmer med entreprenør Anders Bech som formand og direktør Peter Grankær som næstformand. Bankens direktion vil bestå af ordførende bankdirektør Frank Kristensen samt bankdirektør Flemming Nielsen. GrønlandsBANKENs nuværende direktion ved ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen og bankdirektør Jesper Flensted Nielsen fratræder i forbindelse med fusionen. Svend-Erik Danielsen forventes at være tilknyttet den fusionerede bank frem til udgangen af 3. kvartal 2005, hvor han vil bistå ved fusionsprocessen i fornødent omfang. For Jesper Flensted Nielsens vedkommende forventes fratrædelse at ske inden udgangen af 3. kvartal I forbindelse med deres fratrædelse tildeles GrønlandsBANKENs nuværende direktion en godtgørelse svarende til 6 måneders løn, der udbetales ved fratrædelse. Medarbejdere Bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vurderer, at fremtidsudsigterne for medarbejderne i begge banker generelt vil blive forbedret i forbindelse med den fusionerede banks forøgede forretningsomfang. I forbindelse med fusionen vil der i et vist omfang ske en sammenlægning af administrative funktioner i hovedsædet i Lemvig med et behov for færre administrative medarbejdere til følge. Da der ikke forekommer overlap i filialnettet, vil de kundevendte medarbejdere i filialerne ikke blive berørt af fusionen.

8 Der vil som følge heraf ske en reduktion af antallet af medarbejdere i de administrative funktioner, fortrinsvis i Grønland. Der vil blive gjort en indsats for så vidt muligt at foretage denne tilpasning ved naturlig afgang. I det omfang den af fusionen afledte reduktion af antallet af administrative medarbejdere ikke kan ske ved naturlig afgang eller ved omplacering indenfor den fusionerede bank, vil de berørte medarbejdere blive tilbudt en attraktiv fratrædelsesordning. Vederlag Der er ikke i forbindelse med fusionen aftalt vederlag til repræsentantskab, bestyrelse, direktion eller medarbejdere i nogen af de to banker udover hvad der fremgår ovenfor. Der er ikke indgået særlige aftaler som led i fusionen, bortset fra de selskabsretlige dokumenter der følger af lovgivningen. Proforma hoved- og nøgletal for den fusionerede bank Nedenfor er for illustrative formål opstillet ureviderede proforma hoved- og nøgletal for den fusionerede bank. De ureviderede proforma hoved- og nøgletal er alene opstillet på grundlag af en sammenlægning af ensartede poster fra de aflagte regnskaber for 2003 samt kvartalsrapporterne for 1. kvartal 2004 for henholdsvis Vestjysk Bank koncernen og GrønlandsBANKEN, uanset at regnskabspraksis ikke måtte være fuldstændigt sammenfaldende for de to banker. De ureviderede proforma hoved- og nøgletal tager ikke hensyn til eventuelle omkostnings- og indtægtssynergier eller transaktions- og fusionsomkostninger. Ligeledes tages der ikke hensyn til indregning og amortisering af goodwill der måtte opstå i forbindelse med fusionen, og eventuelle tilbagekøb af aktier.

9 (mio. kr.) Grønlands- BANKEN kvartal 2004 Vestjysk Proforma Grønlands- Vestjysk Bank BANKEN Bank Proforma Drift Basisindtægter 1) Omkostninger 2) Basisindtjening 3) Årets resultat før skat 4) Årets resultat efter skat Balance Udlån 1,127 6,338 7,465 1,093 6,465 7,558 Indlån 2,168 5,300 7,468 2,418 5,292 7,710 Egenkapital 532 1,179 1, ,208 1,762 Balance 2,929 7,892 10,821 3,179 8,011 11,190 Nøgletal Egenkapitalforrentning (e.s.) 5) Basisindtægter pr. omkostningskrone 6) Solvens 5) Gennemsnitlig antal medarbejdere ) Netto rente- og gebyrindtægter plus kursreguleringer af valuta plus andre ordinære indtægter 2) Udgifter til personale og administration samt andre ordinære udgifter 3) Basisindtægter minus omkostninger inklusive af- og nedskrivning på aktiver 4) Årets resultat før skat i 2003 for Vestjysk Bank er inklusive en gevinst på 67 mio. kr. fra salget af bankens aktier i Totalkredit 5) Defineret i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. 6) Basisindtægter divideret med omkostninger inklusive af- og nedskrivning på aktiver Da der ikke er overlap i de to bankers filialnet og kundeportefølje, forventes aktivitetsniveauet i den fusionerede bank at tage udgangspunkt i summen af de to nuværende bankers aktiviteter. For hele året 2004 forventes den fusionerede bank at få et ordinært resultat før skat på mio. kr., efter afskrivning af fusionsgoodwill på ca. 10 mio. kr. og inklusive den forventede avance på salg af yderligere en post Totalkredit aktier til Nykredit. I dette tal er indeholdt resultatet for 2. halvår 2004 for GrønlandsBANKEN. Tidsplan Tidsplanen for den planlagte fusion indeholder følgende hovedpunkter: 19. maj 2004 Offentliggørelse af den planlagte fusion 17. juni 2004 Ekstraordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN 17. juni 2004 Ekstraordinær generalforsamling i Vestjysk Bank Vedtagelse af forslaget om fusion kræver i begge banker, at forslaget tiltrædes med særlig majoritet på henholdsvis 3/4 i GrønlandsBANKEN og 2/3 i Vestjysk Bank A/S af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Udover vedtagelse på generalforsamlingerne vil fusionen være betinget af opnåelse af de nødvendige myndighedstilladelser.

10 Dokumenter Følgende dokumenter er vedlagt nærværende fondsbørsmeddelelse: Fælles fusionsplan Fusionsredegørelse Fusionsregnskab Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen med erklæring om bytteforholdet Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling Bestyrelsens beretning og revisors erklæring vedrørende kapitalforhøjelsen i Vestjysk Bank Disse dokumenter vil endvidere fra i dag være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på GrønlandsBANKEN s kontor, Imaneq 33, 3900 Nuuk og på Vestjysk Banks kontor Torvet 4-5, 7620 Lemvig. Rådgivere Følgende har fungeret som rådgivere i forbindelse med fusionen: Carnegie Bank A/S Finansiel rådgiver for GrønlandsBANKEN Kromann Reumert Juridisk rådgiver for Vestjysk Bank Deloitte Revisor for GrønlandsBANKEN PricewaterhouseCoopers Revisor for Vestjysk Bank Carnegie Bank A/S har som rådgiver for GrønlandsBANKEN i forbindelse med fusionen afgivet en fairness opinion over for bestyrelserne i GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank, der fastslår, at det aftalte bytteforhold ud fra et finansielt synspunkt er fair for de to bankers aktionærer som helhed, baseret på de forudsætninger og begrænsninger der er anført i denne vurdering.

11 Yderligere oplysninger Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bankernes direktioner: Ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen, GrønlandsBANKEN, tlf Ordførende bankdirektør Frank Kristensen, Vestjysk Bank, tlf Med venlig hilsen Jakob Brogaard Bestyrelsesformand i GrønlandsBANKEN Anders Bech Bestyrelsesformand i Vestjysk Bank

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere