Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Nuuk, den 19. maj 2004 Fusion af GrønlandsBANKEN, Aktieselskab og Vestjysk Bank A/S Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN, Aktieselskab ( GrønlandsBANKEN ) og Vestjysk Bank A/S ( Vestjysk Bank ), at man havde indledt drøftelser om en mulig fusion mellem de to banker. Bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank er i dag blevet enige om de en- delige betingelser for en fusion mellem de to banker. Bestyrelserne anbefaler, at de to banker fusioneres med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2004 og med regnskabsmæssige virkning fra fusionens beslutning. Vestjysk Bank vil være den fortsættende bank og GrønlandsBANKEN den ophørende bank. Det er hensigten, at videreføre aktiviteterne i Grønland i GrønlandsBANKENs navn. Endvidere bibeholdes GrønlandsBANKENs aktiviteter, der medvirker til at sikre betalingsformidlingen overalt i Grønland, herunder betalingskortet AKILIUT samt ByBygd- Bank-systemet De indledende fusionsdrøftelser tog udgangspunkt i et bytteforhold, hvorefter 1 aktie i GrønlandsBANKEN ville blive ombyttet med 2,67 aktier i Vestjysk Bank. Bestyrelserne er nu blevet enige om, at fusionen vil blive gennemført ved at 1 aktie á nom. kr. 100 i GrønlandsBANKEN ombyttes med 2,58 aktier á nom. kr. 10 i Vestjysk Bank. Fusionsforholdet modsvarer en præmie på 18% til GrønlandsBANKEN s aktionærer baseret på de officielle børskurser (alle handler) for GrønlandsBANKENs aktier den 28. april 2004, den sidste handelsdag før udsendelsen af meddelelsen om, at de to selskaber havde indledt drøftelser om en mulig fusion. Der forventes betydelige omkostningssynergier gennem en sammenlægning af en række administrative funktioner i de to banker. I 2004 forventes disse at udgøre ca. 5 mio. kr., mens der fra 2005 forventes en årlig synergieffekt på ca. 15 mio. kr.

2 Der er endvidere mulighed for at opnå indtjeningsmæssige synergier ved en udvidelse af det eksisterende produktudbud til GrønlandsBANKEN's kunder på områder som formuepleje, boligrådgivning, m.v. I løbet af 2. halvår 2004 har Vestjysk Bank til hensigt at gennemføre et tilbagekøb af aktier til en værdi af ca mio. kr. Anders Bech fortsætter som formand og Peter Grankær som næstformand i den fusionerede bank. Det foreslås, at et bestyrelsesmedlem fra GrønlandsBANKENs nuværende bestyrelse indtræder i bestyrelsen for Vestjysk Bank. Direktionen vil bestå af ordførende bankdirektør Frank Kristensen og bankdirektør Flemming Nielsen. I forbindelse med fusionen vil den nuværende direktion for GrønlandsBANKEN fratræde med udgangen af 3. kvartal Ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen vil dog være tilknyttet den fusionerede bank i en periode for at bistå ved fusionsprocessen. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af fusionen i begge banker den 17. juni Baggrund Den 29. april 2004 meddelte bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank til Københavns Fondsbørs, at man havde indledt drøftelser om en mulig fusion mellem de to banker. Disse drøftelser er i dag resulteret i at de to bestyrelser er blevet enige om betingelserne for en fusion. GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank er på hver sin måde i dag godt placeret i det grønlandske og danske bankbillede med stærk forankring i de respektive lokalområder. Vestjysk Bank er resultatet af en fusion i 2002 mellem den tidligere Vestjysk Bank og Nordvestbank med Vestjysk Bank som det fremtidige navn og med Lemvig som bankens hjemsted. I dag er Vestjysk Bank en større, velkonsolideret lokalbank. Vestjysk Bank har sit kerneområde i Vestjylland, men har i de senere år taget en række offensive skridt i retning af at udvide bankens forretningsomfang og dækker hele det centrale Jylland i et geografisk område som strækker sig langs vestkysten fra Thisted i nord til Esbjerg i syd, over til Kolding og nordpå over Århus til Randers. Dertil kommer bankens Fjernkundeafdeling, som i princippet har resten af landet som markedsområde. Med udgangen af 1. kvartal 2004 havde Vestjysk Bank et udlånsoverskud på ca. 1,2 mia. kr. og en solvens på ca. 12,2%. Bankens udlånsportefølje har en god risikospredning og er kendetegnet ved en stærk bonitet. GrønlandsBANKEN er stiftet i 1967 af en kreds af danske banker sammen med Nationalbanken. I 1997 blev GrønlandsBANKEN fusioneret med Nuna Bank og er i dag den eneste full-service bankaktør i Grønland. Med et samlet forretningsvolumen på mere end 3 mia. kr. og filialer i Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat og Nuuk er banken en klar markedsleder på det grønland-

3 ske marked. Med udgangen af 1. kvartal 2004 havde banken et indlånsoverskud på ca. 1,3 mia. kr. og en solvens på 32,9%. Fusionsrationale Der stilles i dag stadigt stigende krav til banker om service og kompetent rådgivning inden for specialområder som bolig, pension, investering, udland, forsikring og realkredit, ligesom der er et stigende behov for servicering af de enkelte forretningsområder og sikring af en effektiv økonomi- og risikostyring gennem effektive arbejdsprocesser og IT-systemer. Endvidere stilles der til stadighed mere komplekse krav fra myndighedernes side, som for eksempel implementering af internationale regnskabsstandarder og reviderede BIS-regler. For de enkelte banker er det nødvendigt med et stigende forretningsvolumen og en effektiv kapacitetsudnyttelse for på profitabel vis at kunne understøtte den nødvendige kapacitet på disse områder. Fusionen mellem GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vil forøge det samlede forretningsomfang i den fusionerede bank med mere end 25% i forhold til det nuværende niveau for Vestjysk Bank. Dette vil forbedre den fusionerede banks omkostningsstruktur og give en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer, ligesom det vil sætte begge banker i stand til at håndtere større engagementer end hidtil. I de senere år har særligt GrønlandsBANKEN trods et fortsat højt profitabilitetsniveau oplevet et stigende pres på forholdet mellem indtægter og omkostninger. Dette skyldes dels relativt begrænsede vækstrater i det grønlandske samfund, dels at bankens omkostningsstruktur på visse punkter er hæmmet af den geografiske placering. GrønlandsBANKEN's geografiske placering giver endvidere årsag til periodevise vanskeligheder ved at tiltrække tilstrækkeligt højtuddannet arbejdskraft og skabe den nødvendige volumen til at understøtte visse forretningsområder og specialfunktioner. Fusionen af GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vil sikre, at der også fremover eksisterer en grønlandsk full-service bank, som kan leve op til de stigende forventninger fra kunder om produktudbud og service. Ved en fusion med et større dansk pengeinstitut vil GrønlandsBANKEN således få adgang til en række administrative- og specialfunktioner, hvilket vil medvirke til at understøtte det nuværende service- og produktudbud og skabe den nødvendige basis for at udvide produktpaletten fremover. Det er hensigten at videreføre aktiviteterne i Grønland i GrønlandsBANKENs navn. Endvidere bibeholdes GrønlandsBANKENs aktiviteter, der medvirker til at sikre betalingsformidlingen overalt i Grønland, herunder betalingskortet AKILIUT samt ByBygdBank-systemet.

4 Samlet set vil fusionen resultere i en klar forøgelse af den fusionerede banks konkurrencedygtighed til glæde for kunder, medarbejdere og aktionærer i både GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank. Forventet synergieffekt På baggrund af ovennævnte forhold vil en fusion mellem GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank give anledning til en række omkostnings- og indtægtssynergier. Der forventes at kunne opnås betydelige omkostningssynergier gennem en sammenlægning af en række administrative funktioner i de to banker, såsom human ressource, kreditvurdering, intern revision, IT og regnskab. Endvidere vil der ved fusionen blive skabt et bedre forhold mellem indog udlån i de to banker, hvilket vil medføre synergier på funding siden. På den indtægtsmæssige side er der mulighed for at opnå synergier ved en udvidelse af GrønlandsBANKEN's produktudbud. I dag findes der en række serviceydelser, som GrønlandsBAN- KEN ikke tilbyder sine kunder, da man enten ikke har det nødvendige forretningsvolumen eller ikke kan tiltrække og fastholde den nødvendige ekspertise. Det drejer sig om områder som boligrådgivning, formuepleje, pensionsrådgivning og udlandsforretninger m.v. Begge banker benytter BEC (Bankernes EDB Central) som leverandør af IT-ydelser, hvilket vil lette sammenlægningen ganske betydeligt såvel økonomisk som tidsmæssigt. Endvidere er begge banker medlem eller medejer af visse fælles leverandører og samarbejdspartnere, såsom PBS inden for betalingsformidling og Nykredit på realkreditområdet. I 2004 forventes de samlede omkostningssynergier således at udgøre ca. 5 mio. kr., mens der fra 2005 forventes en årlig synergieffekt på ca. 15 mio. kr. Forventningerne til indtægtssynergier er ikke p.t. konkretiseret i tal. De anslåede omkostninger ved fusionen udgør ca. 9 mio. kr., hvortil kommer omstruktureringsomkostninger på ca. 13 mio. kr. Herudover opstår der en negativ skattemæssig påvirkning i forbindelse med fusionen på grund af forskelle i det grønlandske og det danske skattesystem. I 2004 forventes det ordinære resultat før skat i Vestjysk Bank inkl. resultatet af 2. halvår for GrønlandsBANKEN at blive ca mio. kr. Potentialet for indtjening (resultat før skat og eventuel afskrivning på goodwill) i den fusionerede bank vil herefter være på 250 mio. kr. i 2005.

5 Vision Det er målet med fusionen, at skabe en velkonsolideret og velindtjenende bank, der har styrken til ved egen kraft at udvikle sig efter en offensiv strategi for kontrolleret vækst. Visionen er, at den fusionerede bank fremover skal være blandt de bedst indtjenende pengeinstitutter i sektoren. Samtidig skal den nye Vestjysk Bank være et godt sted at være kunde og en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med de nødvendige kompetencer - også på specialistområder. Banken vil også fremover lægge vægt på, at medarbejderne kan give den kvalificerede rådgivning, som små og mellemstore erhvervskunder såvel som privatkunder med rette kan forvente af deres pengeinstitut. Den nye Vestjysk Bank ønsker at have en bred vifte af produkter, således at banken kan opfylde kundernes behov for finansieringsydelser indenfor alle væsentlige områder. Vestjysk Bank vil fortsat have intens fokus på at give rådgiverne de bedst mulige betingelser for at kunne betjene kunderne herunder indbydende lokaler, løbende uddannelse og personlig udvikling samt effektiv støtte fra konsulenter i stabene og de administrative funktioner. Banken ser den elektroniske betalingsformidling som et supplement til den personlige kontakt mellem kunden og banken. Banken ønsker derfor en løbende og velforberedt dialog med sine kunder for derigennem at kunne yde den bedst tænkelige rådgivning alt afstemt efter kundens behov. Den fusionerede banks målgruppe er primært privatkunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder, samt landbrug og fiskeri. På disse områder har banken - i kraft af sine historiske rødder - en høj grad af ekspertise. Banken ønsker primært at udvikle sig ved organisk vækst med afsæt i de nuværende filialer, men holder en solvens væsentligt højere end lovens mindstekrav, til brug såfremt en attraktiv mulighed for tilkøb af forretning skulle vise sig. Den fusionerede bank har en ambition om løbende at forbedre sin basisindtjening per omkostningskrone. For at opnå dette er fokus i den daglige drift tostrenget: En vedvarende forøgelse af den tid rådgiverne har til at betjene eksisterende og nye kunder samt en løbende effektivisering af den bagvedliggende logistik. Fusionsbetingelser og bytteforhold Fusionen gennemføres som en skattefri fusion med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2004 og med regnskabsmæssig virkning fra fusionens beslutning. Vestjysk Bank vil være den fortsættende bank og GrønlandsBANKEN den ophørende bank. Den fusionerede banks navn vil være Vestjysk Bank, og bankens hovedsæde vil ligge i Lemvig.

6 Fusionen vil blive gennemført ved at 1 aktie i GrønlandsBANKEN ombyttes med 2,58 aktier i Vestjysk Bank ( Fusionsforholdet ). Det betyder at GrønlandsBANKEN s aktiekapital værdiansættes til 736,0 mio. kr. baseret på Vestjysk Banks lukkekurs den 18. maj 2004 på 158,50 kr. pr. aktie. Dette modsvarer en præmie på 18% til GrønlandsBANKEN s aktionærer baseret på de officielle børskurser (alle handler) for GrønlandsBANKENs aktier den 28. april 2004, den sidste handelsdag før udsendelsen af meddelelsen om, at de to selskaber havde indledt drøftelser om en mulig fusion. For at tilvejebringe det nødvendige antal aktier til ombytningen vil der blive foretaget en kapitaludvidelse i Vestjysk Bank på nom kr. Aktiekapitalen i Vestjysk Bank, som i dag udgør nom kr. fordelt på aktier á nom. 10 kr., vil efter kapitaludvidelsen udgøre nom kr. Såfremt tildeling af aktier ikke kan gennemføres med et helt antal aktier vil resten blive tildelt som delaktier. Delaktierne kan i en periode på 14 dage omsættes, så den enkelte aktionær enten har mulighed for at tilkøbe delaktier til et helt antal aktier eller afhænde delaktier til et helt antal aktier. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på baggrund af den på købs-/salgstidspunktet aktuelle børskurs for aktierne i den nye Vestjysk Bank. Delaktierne vil ikke blive handlet på fondsbørsen. Det er aftalt med Ringkjøbing Bank A/S, at den vil fungere som formidlende bank ved aktieombytning, køb og salg af delaktier samt eventuel kontant indløsning af delaktier. Aktionærforhold Den fusionerede bank vil have ca aktionærer, hvoraf hovedparten tillige er kunder i banken. Vestjysk Banks hidtidige aktionærer vil eje 66,0% af aktiekapitalen, mens de hidtidige GrønlandsBANKEN aktionærer efter fusionen vil eje 34,0% af aktiekapitalen i Vestjysk Bank. Danske Bank vil efter fusionen eje 12,4% af aktiekapitalen i Vestjysk Bank. Ingen andre aktionærer vil efter fusionen eje over 5% af aktiekapitalen. Vestjysk Banks nuværende vedtægter opererer med en stemmeretsbegrænsning på 3%, som vil blive opretholdt efter fusionen. Der vil fremadrettet blive ført en udlodningspolitik, hvor der gives mulighed for både udbytte og tilbagekøb af egne aktier. Forholdet mellem de to udlodningsmetoder vil afhænge af overskuddets størrelse, kursudviklingen og aktionærernes ønsker. Tilbagekøb af aktier Den fusionerede bank vil fastholde Vestjysk Banks tidligere meddelte solvensmål på omkring 12% målt på kernekapital. Den fusionerede bank vil have en solvens på ca. 16%. Efter fusionens

7 gennemførelse har Vestjysk Bank derfor til hensigt at tilpasse bankens kapitalstruktur ved at distribuere et beløb på ca mio. kr. til aktionærerne. Dette påtænkes gennemført i løbet af 2. halvår 2004 ved et struktureret køb af egne aktier og en efterfølgende nedsættelse af aktiekapitalen. Yderligere oplysninger om hvorledes denne kapitaldistribution vil blive gennemført gives efter fusionens gennemførelse. Ledelse Det foreslås, at 3 af GrønlandsBANKEN s nuværende bestyrelsesmedlemmer indtræder i den fusionerede banks repræsentantskab. Vestjysk Banks nuværende repræsentantskab, der tæller 51 medlemmer, fortsætter uforandret. Repræsentantskabet tæller herefter 54 medlemmer med adm. direktør Christian Pedersen som formand og dyrlæge Viggo Jensen som næstformand. Det foreslås, at et af GrønlandsBANKENs nuværende bestyrelsesmedlemmer indtræder i den fusionerede banks bestyrelse. Vestjysk Banks nuværende bestyrelse, som består af 6 aktionærvalgte medlemmer og 3 medarbejdervalgte medlemmer fortsætter uforandret. Bestyrelsen tæller herefter 7 aktionærvalgte medlemmer med entreprenør Anders Bech som formand og direktør Peter Grankær som næstformand. Bankens direktion vil bestå af ordførende bankdirektør Frank Kristensen samt bankdirektør Flemming Nielsen. GrønlandsBANKENs nuværende direktion ved ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen og bankdirektør Jesper Flensted Nielsen fratræder i forbindelse med fusionen. Svend-Erik Danielsen forventes at være tilknyttet den fusionerede bank frem til udgangen af 3. kvartal 2005, hvor han vil bistå ved fusionsprocessen i fornødent omfang. For Jesper Flensted Nielsens vedkommende forventes fratrædelse at ske inden udgangen af 3. kvartal I forbindelse med deres fratrædelse tildeles GrønlandsBANKENs nuværende direktion en godtgørelse svarende til 6 måneders løn, der udbetales ved fratrædelse. Medarbejdere Bestyrelserne for GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank vurderer, at fremtidsudsigterne for medarbejderne i begge banker generelt vil blive forbedret i forbindelse med den fusionerede banks forøgede forretningsomfang. I forbindelse med fusionen vil der i et vist omfang ske en sammenlægning af administrative funktioner i hovedsædet i Lemvig med et behov for færre administrative medarbejdere til følge. Da der ikke forekommer overlap i filialnettet, vil de kundevendte medarbejdere i filialerne ikke blive berørt af fusionen.

8 Der vil som følge heraf ske en reduktion af antallet af medarbejdere i de administrative funktioner, fortrinsvis i Grønland. Der vil blive gjort en indsats for så vidt muligt at foretage denne tilpasning ved naturlig afgang. I det omfang den af fusionen afledte reduktion af antallet af administrative medarbejdere ikke kan ske ved naturlig afgang eller ved omplacering indenfor den fusionerede bank, vil de berørte medarbejdere blive tilbudt en attraktiv fratrædelsesordning. Vederlag Der er ikke i forbindelse med fusionen aftalt vederlag til repræsentantskab, bestyrelse, direktion eller medarbejdere i nogen af de to banker udover hvad der fremgår ovenfor. Der er ikke indgået særlige aftaler som led i fusionen, bortset fra de selskabsretlige dokumenter der følger af lovgivningen. Proforma hoved- og nøgletal for den fusionerede bank Nedenfor er for illustrative formål opstillet ureviderede proforma hoved- og nøgletal for den fusionerede bank. De ureviderede proforma hoved- og nøgletal er alene opstillet på grundlag af en sammenlægning af ensartede poster fra de aflagte regnskaber for 2003 samt kvartalsrapporterne for 1. kvartal 2004 for henholdsvis Vestjysk Bank koncernen og GrønlandsBANKEN, uanset at regnskabspraksis ikke måtte være fuldstændigt sammenfaldende for de to banker. De ureviderede proforma hoved- og nøgletal tager ikke hensyn til eventuelle omkostnings- og indtægtssynergier eller transaktions- og fusionsomkostninger. Ligeledes tages der ikke hensyn til indregning og amortisering af goodwill der måtte opstå i forbindelse med fusionen, og eventuelle tilbagekøb af aktier.

9 (mio. kr.) Grønlands- BANKEN kvartal 2004 Vestjysk Proforma Grønlands- Vestjysk Bank BANKEN Bank Proforma Drift Basisindtægter 1) Omkostninger 2) Basisindtjening 3) Årets resultat før skat 4) Årets resultat efter skat Balance Udlån 1,127 6,338 7,465 1,093 6,465 7,558 Indlån 2,168 5,300 7,468 2,418 5,292 7,710 Egenkapital 532 1,179 1, ,208 1,762 Balance 2,929 7,892 10,821 3,179 8,011 11,190 Nøgletal Egenkapitalforrentning (e.s.) 5) Basisindtægter pr. omkostningskrone 6) Solvens 5) Gennemsnitlig antal medarbejdere ) Netto rente- og gebyrindtægter plus kursreguleringer af valuta plus andre ordinære indtægter 2) Udgifter til personale og administration samt andre ordinære udgifter 3) Basisindtægter minus omkostninger inklusive af- og nedskrivning på aktiver 4) Årets resultat før skat i 2003 for Vestjysk Bank er inklusive en gevinst på 67 mio. kr. fra salget af bankens aktier i Totalkredit 5) Defineret i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. 6) Basisindtægter divideret med omkostninger inklusive af- og nedskrivning på aktiver Da der ikke er overlap i de to bankers filialnet og kundeportefølje, forventes aktivitetsniveauet i den fusionerede bank at tage udgangspunkt i summen af de to nuværende bankers aktiviteter. For hele året 2004 forventes den fusionerede bank at få et ordinært resultat før skat på mio. kr., efter afskrivning af fusionsgoodwill på ca. 10 mio. kr. og inklusive den forventede avance på salg af yderligere en post Totalkredit aktier til Nykredit. I dette tal er indeholdt resultatet for 2. halvår 2004 for GrønlandsBANKEN. Tidsplan Tidsplanen for den planlagte fusion indeholder følgende hovedpunkter: 19. maj 2004 Offentliggørelse af den planlagte fusion 17. juni 2004 Ekstraordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN 17. juni 2004 Ekstraordinær generalforsamling i Vestjysk Bank Vedtagelse af forslaget om fusion kræver i begge banker, at forslaget tiltrædes med særlig majoritet på henholdsvis 3/4 i GrønlandsBANKEN og 2/3 i Vestjysk Bank A/S af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Udover vedtagelse på generalforsamlingerne vil fusionen være betinget af opnåelse af de nødvendige myndighedstilladelser.

10 Dokumenter Følgende dokumenter er vedlagt nærværende fondsbørsmeddelelse: Fælles fusionsplan Fusionsredegørelse Fusionsregnskab Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen med erklæring om bytteforholdet Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling Bestyrelsens beretning og revisors erklæring vedrørende kapitalforhøjelsen i Vestjysk Bank Disse dokumenter vil endvidere fra i dag være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på GrønlandsBANKEN s kontor, Imaneq 33, 3900 Nuuk og på Vestjysk Banks kontor Torvet 4-5, 7620 Lemvig. Rådgivere Følgende har fungeret som rådgivere i forbindelse med fusionen: Carnegie Bank A/S Finansiel rådgiver for GrønlandsBANKEN Kromann Reumert Juridisk rådgiver for Vestjysk Bank Deloitte Revisor for GrønlandsBANKEN PricewaterhouseCoopers Revisor for Vestjysk Bank Carnegie Bank A/S har som rådgiver for GrønlandsBANKEN i forbindelse med fusionen afgivet en fairness opinion over for bestyrelserne i GrønlandsBANKEN og Vestjysk Bank, der fastslår, at det aftalte bytteforhold ud fra et finansielt synspunkt er fair for de to bankers aktionærer som helhed, baseret på de forudsætninger og begrænsninger der er anført i denne vurdering.

11 Yderligere oplysninger Eventuelle spørgsmål bedes rettet til bankernes direktioner: Ordførende bankdirektør Svend-Erik Danielsen, GrønlandsBANKEN, tlf Ordførende bankdirektør Frank Kristensen, Vestjysk Bank, tlf Med venlig hilsen Jakob Brogaard Bestyrelsesformand i GrønlandsBANKEN Anders Bech Bestyrelsesformand i Vestjysk Bank

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S

Ombytningstilbud til Egnsbank Fyns aktionærer fra Sydbank A/S Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2002 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S.

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I DIBA BANK A/S VEDRØRENDE KØBSTILBUD FREMSAT AF SYDBANK A/S. 1. INDLEDNING Sydbank A/S (CVR nr. 12626509) ("Tilbudsgiver" eller "Sydbank") har den 21. november 2013 fremsat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg. Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

BESTYRELSE OG DIREKTION

BESTYRELSE OG DIREKTION ÅRSRAPPORT 2007 BESTYRELSE OG DIREKTION Formand for bestyrelsen Professor, dr.jur. Erik Werlauff Næstformand Adm. direktør Jan Ole Rasmussen Optiker, direktør Dion Eriksen Konsulent Preben Hjort Fru Sigrid

Læs mere

Små banker har stor betydning

Små banker har stor betydning Årsrapport 2007 2 Små banker har stor betydning Af Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter I Danmark er hver fjerde private dansker og hver fjerde mindre og mellemstore virksomhed i dag kunde hos

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 INDHOLD 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 22 26 28 29 30 31 32 33 53 54 55 56 58 Amagerbanken kort fortalt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Forretningsområder

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018

Årsrapport 2014. CVR-nr. 65746018 Årsrapport 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere