At være aktionær i et plantageselskab som Houborg Plantage skyldes ofte en stor interesse eller en familietradition.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At være aktionær i et plantageselskab som Houborg Plantage skyldes ofte en stor interesse eller en familietradition."

Transkript

1 i<rr&mté^^e*&fø***^' Il/i

2 Antallet af aktionærer i Houborg Plantage ligger fortsat ret konstant og udgjorde ved en optælling foretaget kort før generalforsamlingen i alt 480 \ hvilket kun er 2 mindre end sidste år. Men selvom tallet kun er 2 mindre j siger det ikke noget om og er ikke ensbetydende med, at der ikke er sket en større ændring i aktionærkredsen. Det skal derfor med, at der i årets løb er noteret i alt 16 aktieoverdragelser. Som det er blevet sædvane, vil jeg gerne her, hvor jeg har lejlighed til det, på bestyrelsens vegne byde de nye aktionærer velkommen som aktionærer i Houborg Plantage. Og det er vort ønske, at de må føle sig virkelig velkommen i aktionærkredsen. At være aktionær i et plantageselskab som Houborg Plantage skyldes ofte en stor interesse eller en familietradition. Det medfører en større opmærksomhed om selskabet fra aktionærernes side, det skaber tradition, og det medvirker til, at så mange aktionærer, som tilfældet er, deltager i selskabets generalforsamlinger. Og det giver, som jeg tidligere har udtrykt det, forstå^ else for den forpligtelse, vi som aktionærer har for at skulle fortsætte det arbejde, som plantagens stiftere påbegyndte.

3 Den værste skovbrugskrise i dette århundrede. Med så stærke ord har man betegnet den krise, som skovbruget er i og har været i de seneste år. Men betegnelsen er ikke for stærk. Faldende priser på råtræ, øget kvalitetskrav fra købernes side og afsætningsproblemer for visse træarter og dimensioner har været kendetegnende for året Og dertil kommer, at en del af hugsten ikke har kunnet opnå priser, der kunne dække udgifterne. Når vi alligevel slap rimelig tilfredsstillende gennem 1993, skete det kun ved en fastholdelse af bestyrelsens tidligere trufne beslutning om, at hugsten i Hovborg Plantage i krisesituationen skulle reduceres mest mulig og stort set kun måtte omfatte eventuel stormfældet eller klima- og insektskadet træ og den udtynding i plantningerne, som ikke uden skade kan udsættes. Det gav samtidig den mindste hugst i plantagen i de sidste mange år. Kun 350 m 3 blev det til, hvoraf ca. halvdelen måtte hugges manuelt, da de udgåede og billeangrebne træer stod spredt i plantagen. En udgift, hvis størrelse vi ingen direkte indflydelse har på, falder i disse år især i øjnene på grund af de stærke stigninger, som hverken står i forhold til inflationen i Danmark eller plantagens indtjeningsmuligheder. Det er ejendomsskatterne jeg tænker på. Senvi på de sidste 10 år d.v.s. perioden fra 1984 til 1993 har Hovborg Plantage betalt i alt kr. i skatter til det offentlige. Heraf har ejendomsskatterne udgjort kr. I 1984 kunne vi nøjes med at betale kr. i ejendomsskat, en udgift der langsomt voksede til i Og så tog pokker ved ejendomsskatten, der frem til 1993 voksede til kr. En stigning på ca. 80 % på kun 5 år uden at vi umiddelbart kan se nogen serviceforøgelse, der er kommet plantagen til gode. I hvert fald ikke i et omfang, der svarer til stigningen.

4 Overskuddet efter skat blev i 1993 på kr. En forbedring på ca kr. i forhold til Om anvendelsen af det regnskabsmæssige overskud for året 1993 har bestyrelsen besluttet at foreslå generalforsamlingen, at dette fordeles med kr. i udbytte til aktionærerne medens restbeløbet kr. overføres til næste år.

5 Som for skovbruget var 1993 et hårdt år for de banker, der ikke har kunnet klare de dårlige tider for især bygge- og anlægssektoren, som i de glade forbrugsdage fik tildelt store lån. Blandt disse banker var Varde Bank. En bank Hovborg Plantage havde aktier i. Nu er aktier ikke just det værdipapir, som Hovborg Plantage normalt anbringer sine penge i. Og når det er sket, har der gerne været en baggrund derfor. Som det kan ses i regnskabet, har vi foruden i Varde Bank for 300 kr. aktier i Top-Danmark. Aktier, som vi i forbindelse med vort forsikringsselskabs overgang fra andelselselskab til aktieselskab fik tilbudt som vor andel. Derudover har vi haft for kr. aktier i Dansk Spånplade Kompagni. Aktierne blev erhvervet for mange år siden som et led i plantagens virksomhed.disse aktier blev afhændet i 1990 til kurs 370 med en god fortjeneste til plantagen. Vor bankforbindelse var igennem rigtig mange år Brørup Bank, der senere ved en fusion blev en del af Varde Bank. Derigennem blev plantagen aktionær i Varde Bank, som udover at give plantagen den højere aktionærrente også uden betaling herfor - påtog sig at forestå indløsningen og den endelige afregning af vore udbyttekuponer. Et arbejde, som sparede os for megen besvær. Fra bestyrelsens side kan vi kun beklage, at plantagen sammen med tusindeandre har måttet se et aktiv forvandles til et nul. Ingen havde vel troet, at det kunne gå så galt med en ellers velestimeret bank, der var velanskrevet i hele Vestjylland. Ja, så velanskrevet, at lokale erhvervsfolk i december 1992 sikrede banken 60 mill. kr. i ny aktiekapital i et forsøg på at redde banken. Et forsøg som desværre mislykkedes.

6 Der er blevet antydet meget i forbindelse med bankens ophør. Og det er sikkert rigtig, at omsætningsbegær uden ordentlig sikkerhed for de udlånte midler, volumensyge samt et dårlig overblik må bære skylden for, at det gik så galt. Men heldigvis og i god overensstemmelse med vestjysk skik fik den 121 år gamle bank, trods de tab bankens mange aktionærer har lidt, en værdig afslutning på bankens sidste generalforsamling.

7 Der er efterhånden så mange misforståelse og så mange fra hinanden afvigende udtalelser om, hvorvidt og i så fald i hvilket omfang genbrug af indsamlede aviser og andet papiraffald skader skovbrugets indtjening og skovenes vedligeholdelse, at det kan være på sin plads at se nærmere på dette forhold. Der er vel næppe nogen der er imod, at samfundet skal anvende sine resourcer - og herunder også de gamle aviser og andet papiraffald - bedst mulig. Genbrugstanken er derfor i sig selv rigtig nok. Men det er en stor misforståelse, når nogen på denne baggrund forsøger at bilde os alle ind, at papirgenbrug skåner de danske skove og dermed miljøet. Der indsamles årligt i Danmark omkring tons aviser og andet papiraffald, hvilket er langt mere, end der er kapacitet til eller behov for at oparbejde til genbrug. Og den indsamlede mængde øges yderligere af de tons blandet papiraffald, der kommer ind i landet fra Tyskland. Denne overkapacitet af indsamlet papir til genbrug har flere negative følger. For skovbruget har det bevirket, at det cellulosetræ, som produceres til brug for papirfremstilling, periodisk ikke har kunnet afsættes, og økonomisk har været en for dårlig forretning - et forhold, som har berørt os. Den bevirker samtidig, at der holdes igen på udtyndingshugsten og al anden hugst i plantagerne, som ikke er rentabelt. Der har flere gange og fra flere sider været forslag fremme om - som den bedste vej til bedring af den skade, papirindsamlingen har gjort skovbruget - at lukke op for en forbrænding af papirmængderne i vore kraftværker, der vil være i stand til at udnytte store mængder. Og fremstilling af varme og energi af papirmængderne kan vel også betegnes som en form for genbrug. Desværre har tilladelsen dertil hidtil manglet. Men nu synes i det mindste een politiker at have fået øje på problemet, nemlig Venstres miljøpolitiske ordfører, Filt Jensen, der bl.a. har udtalt:

8 For miljøets skyld, for skovenes skyld, for samfundsøkonomiens skyld og for, at man igen kan få en fornuftig afsætning af affaldspapir, må den hellige ko slagtes, så der åbnes for, at afbrænding med energiudnyttelse også er genind-. vinding. Desværre er alle ikke enige heri. Det kan godt betale sig at sortere papir til genbrug, både samfundsøkonomisk og set i forhold til miljøet. Genbrug af papir kan endda øges betydeligt, uden at det rammer dansk skovbrug. Det er i følge Berlingske Tidende budskabet i en omfattende undersøgelse fra Miljøstyrelsen om effekten af et øget papirgenbrug. Og helt forvirrende bliver det, når man næsten samtidig i Jyllands-Posten kan læse, at en ny rapport fra Skov- og Naturstyrelsen fastslår, at danskernes øgede genbrug af papir og pap bliver en økonomisk gyser for de danske skovejere i fremtiden. De har nemlig udsigt til at miste 350 mill. kr. i løbet af de næste 10 år, fordi de ikke kan afsætte deres træ til produktion af nyt papir. Fantastik, at der kan være så stor forskel på, hvilken skade skovbruget har af papirgenbruget.

9 Der er to spørgsmål, som aktionærerne gennem årene oftest har stillet bestyrelsen overfor. Det ene vedrører skattekursen på aktierne i Hovborg Plantage. Det andet, hvad aktierne værdi er i almindelig handel. Vi har hver gang besvaret spørgsmålene så godt, som vi havde mulighed for, og vi har derudover på tidligere generalforsamlinger redegjort for problemerne. Desværre har den gennemførte skattereform på ny - omend på et andet grundlag - gjort spørgsmålene så aktuelle, at bestyrelsen har fundet det rigtig at gøre aktionærerne opmærksom på nogle ændringer. Ved skattereformen blev der indført en sondring mellem børsnoterede aktier og unoterede aktier, hvortil aktier i Hovborg Plantage hører. Denne sondring medfører, at gevinst på unoterede aktier fremtidig, uanset erhvervelsestidspunktet, altid er aktieindkomst. Hvorfor der skal være denne sondring mellem en aktie i f.eks Den Danske Bank og en aktie i Hovborg Plantage er ikke umiddelbart let at forstå. Det er nu sådan, at man som udgangspunkt ved opgørelse af en eventuel gevinst på unoterede aktier normalt må anvende aktiernes formueskattepligtige værdi (skattekursen) den 19. maj Det skal dog tilføjes, at der er nogle enkelte uidtageiser derfra. F.eks. vil skattekursen ikke kunne anvendes, hvis den på grund af særlige forhold er urimelig høj, og en højere kurs vil kunne anvendes, såfremt aktionæren ved en uvildig, sagkyndig vurdering kan godtgøre, at aktiernes handelsværdi er højere end skattekursværdien. Da skattekursen beregnes på grundlag af det senest forud for den 19. maj 1993 afsluttede regnskab m.m. og for aktier i Hovborg Plantage er fastsat til 1325, må det antages, at skattemyndighederne vil lægge denne kurs til grund, når en gevinst eller et tab til sin tid skal gøres op.

10 Det skal samtidig tilføjes, at de få egentlige handler, der er indgået om aktier i Hovborg Plantage i et vist tidsinterval før og efter skæringsdagen den 19. maj 1993, næppe er tilstrækkelige til, at det er muligt på dette grundlag at fastsætte aktiernes egentlige handelsværdi. For god ordens skyld skal det pointeres, at hverken skattekursen eller de priser, vore aktier hen ad vejen er handlet til, giver noget sand udtryk for aktiernes virkelige værdi. Den er betydelig højere, hvad enhver hurtig kan gøre sig en beregning over. Men det er en ganske anden sag.

11 Med turen i plantagen i dag forud for generalforsamlingen har vi lagt grundstenen til, hvad der gerne fremover skulle blive en tradition. Jeg tror, det er rigtig, som der blev givet udtryk for på sidste års generalforsamling, at der er adskillige aktionærer, som gerne vil følge udviklingen i plantagen på nærmere hold. Det kan de så nu få lejlighed til på en sådan ledet tur i plantagen, hvor der gerne skulle blive muligt at se både, hvad der lykkes, og hvad der lykkes knap så godt, enten det nu skyldes, at jordbunden er for dårlig, eller at sommerfrosten har ødelagt de nye skud. Tag også selv en tur i plantagen. Det er altid - uanset årstiden - en oplevelse at komme i Hovborg Plantage. Det er med skovbruget som med plantningerne i plantagen. Der er tider, hvor meget lykkes, og der er tider, som man gerne havde undværet. Jeg har på et tidligere tidspunkt i beretningen udtalt, at vi i de seneste år har haft den værste skovbrugskrise i dette århundrede. Det er et held, at det er med kriser som med en forkølelse. De går normalt over efter nogen tid. Det er også et held, at vi er så tilstrækkelig konsolideret, at vi kan stå krisen igennem. Ser vi optimistik fremad, er der tegn på, at forholdene er ved at vende, at priserne på træ langsomt bedres, og at byggeriet så småt kommer i gang. Det er alt sammen tegn på, at forholdene omend kun med små skridt bedres for skovbruget.

12 Med nogle afrundende ord skulle beretningen være sluttet her. Sådan var der disponeret, sådan var den skrevet, men sådan skulle det ikke være, og endnu et par sager blev i sidste øje blik føjet til beretningen. Et par sager, som bestyrelsen under et og sammen med den øvrige del af sin beretning ønsker generalforsamlingens godkendelse &^tcc' Jeg har tidligere omtalt plantagens alt for mange bygninger, som ikke alle er nødvendige for plantagens drift. En af dem - beboelseshuset 1915 med tilhørende have - er det nu med salg for øje lykkedes at få frastykket plantagen. Det er derfor bestyrelsens ønske, at den - når der på et tidspunkt bliver lejlighed dertil - må sælge den frastykkede ejendom. Medens den første af sagerne på et tidspumkt vil tilføre kassen penge, vil den følgende sag kræve penge med de virkninger, dette vil medføre. Efter en henvendelse herom havde vi sidste torsdag en samtale med planteskolechef, skovrider Chr. Als. Under samtalen oplyste han bl.a., at han repræsenterede I/S Høilund-Søgaard Plantage, hvor en af interessenterne ønskede at udtræde af selskabet. For at skaffe de i den anledning nødvendige likvide midler har selskabet drøftet flere muligheder der iblandt at afhænde et ind til Houborg Plantage liggende beplantet a- real samt at afhænde en større del af de Houborg Plantage aktier, som selskabet ejer. Spørgsmålet for ham var derfor, om Houborg Plantage var interesseret i at afgive tilbud på køb af det nævnte areal, der kan få en størrelse på fra ca. 35 ha til ca. 45 ha. Da et køb kan få en væsentlig indflydelse på den fremtidige størrelse af vore renteindtægter, aftalte vi, at jeg skulle forelægge sagen på vor generalforsamling, så bestyrelsen kunne besvare forespørgslen snarest derefter. Det skal ikke skjules, at det omtalte areal bonitetsmæssigt hører til blandt de dårligere. Vi kender det fra jorden på vor side af skellet. Det skal heller ikke skjules, at det vil tage år, inden blot en del af købesummen kommer hjem igen. Men set på det lange sigt, må det være rigtig, hvis

13 det kan ske til en efter forholdene rimelig pris, at vi forsøger at erhverve arealet. Derom er bestyrelsen enig. Det skal tilføjes, at vi hellere havde set, at selskabet havde sat salgsprisen, end at vi skal afgive et tilbud, da en tredie person har forkøbsret. Til hr. Chr. Als oplysning om, at I/S Høilund-Søgaard Plantage har i tankerne at kaste en større portion Houborg Plantage aktier i omløb, skal jeg knytte et par bemærkninger. Under samtalen med ham udtrykte han interesse for at få oplyst, om vi - for at undgå at aktierne kom i omløb på det frie marked - ville være behjælpelig med at fremsende et salgstilbud til vore aktionærer, såfremt aktierne i første række blev tilbudt dem til en nærmere af Høilund-Søgaard selskabet fastsat kurs. At aktierne først tilbydes vore aktionærer og beholdes af køberne kunne være en god løsning. Og jeg vil tro, at vi kan finde en både enkelt og forsvarlig måde at fremsende salgstilbudene på. En anden god løsning for os kunne være, at aktierne overtages af en enkelt eller nogle ganske få personer. Men at en så stor aktiepost, som det her er tale om, udbydes til salg på anden måde, er det i øjeblikket vanskeligt at overskue konsekvenserne af.

14 Som det har været en tradition nu snart gennem mange år, er bestyrelsens beretning opdelt i to dele, dels i en almen beretning, der aflægges af formanden, og dels i en fyldig teknisk beretning, der aflægges af skovrideren på bestyrelsens vegne. Denne tradition skal jeg ikke bryde. Men forinden jeg overlader ordet til skovrider Oppermann for aflæggelse af den tekniske beretning, finder jeg anledning til at rette et par ord til de mange, jeg eller bestyrelsens øvrige medlemmer har haft kontakt med i det forløbne år. Vi er fra bestyrelsens side meget glade for den interesse, aktionærerne viser for Houborg Plantage, og for det gode samarbejde vi udadtil har til naboplantagerne, Hedeselskabet, jagtselskabet og de mange andre, vi har kontakt med. Der skal også herfra lyde en tak til skovrider Oppermann, skovfoged Herskind og hans arbejdere i plantagen for godt udført arbejde i det forløbne år til gavn for Houborg Plantage. Og selv vil jeg gerne runde disse ord af med en tak til bestyrelsens medlemmer og til revisorerne for et godt samarbejde i det forløbne år.

^ømøwd^ U///-^ 4*~y " æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej.

^ømøwd^ U///-^ 4*~y  æ S A^? ^C^ Af' /^ésn*4 &*r. A^^ &^u? rf ^r > /^^XfØéj^; /^6&^ tz\ /<$q{føucla6lg&gsllé. 'tøjfiuqøoej. y^^u^^m ^^^^^^Å6 z^, ^ømøwd^ Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 66 15 46 40 Telefax 66 15 48 99 Miljø- og Energidivisionen /

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 24. møde Torsdag den 25. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til miljøministeren om natur- og vandplaner.

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER

KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER KOLLEKTIV INVESTERING I AKTIER BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE INVESTERINGSVIRKSOMHED BETÆNKNING NR. 505 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indhold Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Page 1 of 6 Referat af ekstraordinær generalforsamling Den 7. oktober 2014, kl. 13.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S, CVR-nr. 34 62 92 18. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere