V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\ \000064

2 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S) og National Papir Industri A/S (InterMail A/S) HJEMSTED: 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune. FORMÅL: 3: Selskabets formål er at drive fabrikation, udvikling og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål. KAPITAL: 4: Selskabets aktiekapital er kr ,-, skriver kroner totitremillionerfiretifemtusindeethundrede 00/100, fordelt på aktier à kr. 20,- og multipla heraf. AKTIEKLASSER: 5: Af aktiekapitalen er kr ,- A-aktier og kr ,- B- aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,-giver 10 stemmer, og hvert B- aktiebeløb på kr. 20,- giver 1 stemme på generalforsamlinger. Ingen aktionær eller aktionærgruppe - skriftligt eller stiltiende aftalt - kan på B-aktier dog stemme for mere end 20% af selskabets aktiekapital uanset ejerandel. Ved forhøjelse af A-aktiekapitalen har alene indehavere af A-aktier forholdsmæssig fortegningsret til de nye A-aktier. Ved forhøjelse af B-aktiekapitalen har indehavere af A- og B-aktier forholdsmæssig fortegningsret til de nye B-aktier. Såfremt forhøjelse sker samtidig med både A- og B-aktier, skal den ske efter forholdet mellem de to aktieklasser på forhøjelsestidspunktet, således at forholdet mellem aktieklasserne ikke ændres. Indehavere af A-aktier har da fortegningsret til de nye A-aktier, og indehavere af B- aktier har fortegningsret til de nye B-aktier. Ved nye aktieklasser har indehavere af A- og B-aktier samme ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier. g:\ \

3 I tilfælde af, at købstilbud skal fremsættes overfor indehavere af selskabets B-aktier i henhold til de til enhver tid gældende børsregler om købstilbud ved overdragelse af kontrollerende aktieposter, skal kursen i købstilbuddet til selskabets B-aktionærer ikke afvige fra den i ovennævnte regler fastsatte A-aktiekurs. AKTIER: 6: Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Selskabets aktiebogsfører er Den Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. A-aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. B-aktierne udstedes lydende på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Ingen aktionær har særlige rettigheder udover det i 5 nævnte. Aktierne er omsætningspapirer. 7: Udbytte udbetales gennem Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. 8: Aktier kan ved selskabets foranstaltning mortificeres uden dom efter de herom for omsætningspapirer gældende lovregler og i overensstemmelse med reglerne herom gældende for aktier udstedt gennem Værdipapircentralen. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer mortifikationen foretaget. g:\ \

4 8a: Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 31. januar 2009 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til stk. aktier à kr. 20, i alt op til kr uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, hvilke aktier tilbydes medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinier, og således at aktierne skal være omfattet af gældende skatteregler for medarbejderaktier. For aktierne, som skal være B-aktier, skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet. Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets aktiebog og være omsætningspapirer. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret og indløselighed som de hidtidige aktier. GENERALFOR- SAMLINGER: 9: Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad og ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktieejere. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagets væsentligste indhold angives heri. I de sidste 8 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning og ledelsesberetning samt eventuelle koncernregnskab, henligge til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Det samme skal samtidig udsendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. 10: Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. g:\ \

5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed. 2: Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5: Valg af revisor. 6: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. 11: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller en revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 14 dage af bestyrelsen. 12: Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. 13: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Over det på en generalforsamling passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. STEMMERET: 14: Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktie, for hvilken vedkommende aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen har forsynet sig med adgangskort. g:\ \

6 For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret på navn i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på kr. 20,- 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- 1 stemme. Ingen aktionær eller aktionærgruppe - skriftligt eller stiltiende aftalt - kan på B-aktier dog stemme for mere end 20% af selskabets aktiekapital uanset ejerandel. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. BESTYRELSE: 15: Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af fra 3-5 medlemmer. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar. 16: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv. Bestyrelsen udpeger en direktion. g:\ \

7 TEGNINGSRET: 17: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af to direktører i forening. REVISOR: 18: Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. REGNSKAB: 19: Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. ***** Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2006 og som ændret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelse den 31. marts g:\ \

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere