Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie Handleguiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden"

Transkript

1 Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige forebyggende arbejde 4 Iagttagelse 4 Inddragelse 5 Sparring 6 Koordination 8 Underretningspligten 9 Når du skal lave en underretning 10 Dialogmøde med forældrene og barnet/den unge om underretningen 10 Akutte situationer 11 Statusudtalelse 12 Samarbejdet med socialrådgiver, når der er sendt en underretning 13 Børnefaglig undersøgelse 13 Magtanvendelse i skolen 14 Uforudsete hændelser i dagtilbud 14 Udlevering af børn unge til forældre eller andre, der er synlig påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer 15 Inspiration til udarbejdelse af lokale retningslinier 16 Praktiske oplysninger 17 Kontaktpersoner 17 Bilag 18 Side 2 Handleguiden

3 Forord Du sidder her med en revideret udgave af handleguiden. Overgrebspakken som gælder fra 1. oktober 2013 nødvendiggjorde en revidering af handleguiden fra Handleguiden beskriver Slagelse Kommunes principper for det tidlige forebyggende arbejde med børn og unge i vanskeligheder. DE 4 PRINCIPPER: IAGTTAGELSE, IND- DRAGELSE, SPARRING og KOORDINATION angiver en ramme samt en mængde råd og anbefalinger til det forebyggende arbejde. Den er således ikke en komplet liste af handlemuligheder, hvor du kan slå op, hvad du skal gøre i en specifik situation. I skal på din arbejdsplads konkretisere og præcisere de 4 principper med udgangspunkt i jeres lokale forhold - organisering, ressourcepersoner, kommandoveje mm. På den måde får hver virksomhed sine lokale retningslinier for, hvordan medarbejderne skal handle på en bekymring for et barn eller en ung. Formålet med dette er, at I på alle virksomheder aktivt tager stilling til, hvilken konkret praksis, der giver mening på jeres arbejdsplads. Derudover giver handleguiden konkrete anvisninger på, hvordan du foretager en underretning og udarbejder en statusudtalelse til socialrådgiver i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse. Handleguiden afspejler Slagelse Kommunes målsætninger om at: Fokusere på barnets/den unges og familiens ressourcer Inkludere flest mulige børn og unge i almenmiljøet Handleguiden gælder for alle, der arbejder med børn og unge i Slagelse Kommune: dagplejen, dagtilbuddet, klubber, skoler, sundhedstjenesten, tandplejen og øvrige kommunale tilbud til børn og unge. Hvis du i dit arbejde bliver bekymret for et barn eller en ung, er det vigtigt, at du reagerer på din fornemmelse og intuition. Alle, der arbejder med børn og unge, har et særligt ansvar for at reagere. Ved mistanke om overgreb, vold eller mishandling, skal du benytte Procedure ved overgreb mod børn og unge, der findes på InSlag. Handleguiden side 3

4 Bærende principper i det tidlige forebyggende arbejde Nedenfor er de 4 principper for det tidlige forebyggende arbejde beskrevet. Principperne er beskrevet i vilkårlig rækkefølge, og rækkefølgen angiver derfor ikke hvilken rækkefølge den forebyggende indsats skal ske i. Det afhænger meget af den konkrete arbejdsplads og børnenes alder. For eksempel kan der være stor forskel på, hvornår i processen I inddrager forældrene afhængig af om bekymringen vedrører et barn på 2 år i dagpleje, eller en ung på 13 år i en klub. Det afgørende er, at I på alle virksomheder forholder jer til alle de 4 principper. Og at I så konkret og præcist som muligt beskriver, hvordan I griber den tidlige forebyggende indsats an. At I altså udarbejder egne lokale retningslinier. Iagttagelse Systematik Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung, skal du iagttage barnet/den unge lidt tættere i en periode for at konkretisere bekymringen. Dette kan være det første skridt i den tidlige forebyggende indsats. Du skal også indsamle oplysninger fra kollegaer på din arbejdsplads og orientere din leder. Sammen med din leder kan du vurdere, om der er grund til bekymring og i så fald hvor alvorlig bekymringen er. Ved mistanke om overgreb, vold eller mishandling, skal du følge Procedure ved overgreb mod børn og unge og straks underrette kontaktpersonen i Center for Dagtilbud og Kultur eller Center for Skole og Fritid, hvorefter kontaktpersonen involverer Center for Børn, Unge og Familie. Fokusskema Iagttagelser og oplysninger skal skrives ind i fokusskemaet. Beskriv dine iagttagelser så kortfattet og konkret som muligt. Sæt fokus på barnets/den unges handlinger - hvad barnet/den unge helt konkret gør. Undgå så vidt muligt fortolkninger - hvordan du eller andre oplever barnets/den unges handlinger. For eksempel er Jens virker meget ofte truende på andre børn en tolkning, mens en beskrivelse kan lyde: Jens går hen mod de andre børn og råber. Det sker tre fire gange om dagen. Iagttag om barnet/den unge handler på samme vis i alle situationer og med alle personer eller er der undtagelser? Analyser dine iagttagelser ved hjælp af LP eller analysecirklen med kollegaer og leder. Hvis der er forskellige faglige synspunkter på bekymringen, skal de fremgå af fokusskemaet. Du kan på InSlag finde yderligere inspiration til at udfylde fokusskemaet herunder gode/dårlige formuleringer. Husk at barnet/den unge (hvis det er over 15 år) og forældrene skal kunne læse fokusskemaet. Fokusskemaet skal opbevares på din arbejdsplads i et aflåst rum og/eller arkiv (KMD Sag), hvor der ikke er adgang for uvedkommende. Fokusskemaet må kun opbevares så længe det er nødvendigt. Det vil sige så længe I betragter sagen som ikke-afsluttet. Side 4 Handleguiden

5 Inddragelse Du skal løbende inddrage både forældrene og barnet/den unge. Både når din bekymring opstår og undervejs i forløbet. Det kan fx være, hvis der sker ændringer i barnets/den unges adfærd, hvis der træffes nye beslutninger om indsatsen, eller hvis du har fået andre fagfolks vurderinger af bekymringen eller indsatsen. Forældre Afhængig af bekymringens karakter og hvor tæt kontakt I har til forældrene på din arbejdsplads, kan der være stor forskel på, hvordan I bedst inddrager dem. På nogle arbejdspladser vil det være naturligt at drøfte en bekymring helt uformelt første gang I ser forældrene. På andre arbejdspladser kan der være behov for formelt at invitere forældrene til en samtale. Hvis du har begrundet mistanke om overgreb fra forældrenes side, må du ikke orientere forældrene eller barnet/den unge. Det kan skade en eventuel efterforskning og afhøring. Undersøg mulighed for brug af tolk, hvis forældrene ikke taler og/eller forstår dansk. Når du inddrager forældrene er det vigtigt, at du sætter fokus på barnets/den unges behov i stedet for forældrenes eventuelle problemer. Spørg forældrene om deres iagttagelser og synspunkter. Drøft mulige handlinger og aftal en konkret handleplan med forældrene ud fra den specifikke (nye) situation. Forældrenes kommentarer, aftaler og handleplan skal du skrive ind i fokusskemaet. Fortæl forældrene, at det på et tidspunkt kan blive nødvendigt at inddrage andre fagpersoner, og spørg efter deres samtykke til at udveksle oplysninger. Samtykkeerklæring findes på InSlag. Aftal hvornår I mødes og følger op på handleplanen. Afslut med at opsummere pointer og aftaler. Hvis du oplever, at forældre bliver vrede eller truende, så udtryk forståelse og prøv at gå med modstanden. Italesæt hvad du oplever, men bliv på egen banehalvdel. Tag i øvrigt udgangspunkt i jeres lokale voldspolitik. Der kan hentes inspiration på InSlag. Hvis forældrene gentagne gange udebliver fra et møde uden gyldig grund og ikke ønsker at deltage i dialog om og løsning af vanskelighederne, kan du kontakte distriktssocialrådgiveren, med henblik på at vurdere, om I skal lave en underretning. Til inspiration Hvis du skal holde møde med forældrene kan du tage udgangspunkt i følgende anbefalinger: Gør dig klart hvad formålet med mødet er og lav en skriftlig invitation, hvor mødets længde og indhold fremgår. For eksempel at barnet/den unge er i vanskeligheder og tilbagemelding på drøftelse i tværfagligt forum mm. Det er en god ide at være to medarbejdere til stede ved mødet og på forhånd have fordelt rollerne mellem sig. Fx kan den ene være mødeleder og den anden referent. Ofte er det barnets primærpædagog/klasselærer og lederen. Indled mødet med at byde velkommen og præsentere jer hver især. Fortæl hvor længe mødet vil vare, og at I skriver forældrenes kommentarer og jeres aftaler ind i fokusskemaet. Formidl jeres (evt. nye) iagttagelser og overvejelser til forældrene. Tag udgangspunkt i de situationer I har set. Eller giv en tilbagemelding om beslutninger. Handleguiden side 5

6 Barnet/den unge Du skal også høre, inddrage og involvere barnet/den unge i din bekymring. Inddragelsen skal tilpasses barnets/den unges alder og modenhed og den konkrete situation. Overvej også om du skal tage særlige hensyn til barnets/den unges køn, kultur eller andet. Ved at benævne eller synliggøre problematikken overfor barnet/den unge gør du det lettere for barnet/den unge at komme til dig, snakke om det og sætte ord på. Fortæl barnet/ den unge om din bekymring, og hvad du ser. Spørg eller fortæl, hvad der er i orden og ikke i orden. Forsøg at se bagom vanskelighederne og inviter barnet/den unge til at fortælle. Undgå at spørge hvorfor det er ofte for stort et spørgsmål at besvare. Hvis du ønsker en dialog med et barn/ung, kan det være godt, at lave noget konkret et fælles tredje sammen med ham/hende. Overvej, om der er en af dine kollegaer eller tværfaglige samarbejdspartnere, der i forvejen har god kontakt til barnet/den unge og derfor måske lettere kan tage dialogen. Overvej også hvor (på kontoret, en gåtur) og hvornår dialogen bedst kan etableres, og om der skal være særlige rekvisitter (fx tegnemateriale, kiks, kleenex). Barnet/den unge behøver ikke være enig med dig i dine betragtninger. Det kan du sige til ham/hende. Du kan også sige: Nu siger jeg noget, som du måske bliver vred over, og det skal du sige til mig, men Til inspiration Her er en række eksempler på, hvordan du kan skabe et fælles tredje med et barn/ung eller synliggøre en problematik: Vis en film om en alkoholiseret forælder Inviter barnet/den unge med på træværksted Snak om mobning i klassen Tilbyd på et fast ugentligt tidspunkt et mindre antal børn/unge (frivilligt, eventuelt på opfordring) en fast individuel aktivitet et uforstyrret sted (fx computerspil). Her kan du uformelt spørge den enkelte hvordan han/hun har det eller oplever noget - bed barnet om at tegne sin familie eller lave et spil om familien Sparring Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, eller hvis der sker ændringer i barnets/den unges situation eller adfærd kan du søge sparring på tre forskellige niveauer: Lokalt, via konsultativ bistand eller på tværfagligt forum. Lokalt Du skal altid dele dine iagttagelser og overvejelser med kollegaer og/eller leder straks. Ingen bekymring er for lille. På nogle arbejdspladser er der også lokale ressourcepersoner, som du kan få sparring fra. Brug LP eller analysecirklen og skriv drøftelserne ned i fokusskemaet. Konsultativ bistand Hvis den lokalt aftalte handleplan ikke afhjælper vanskelighederne, kan du få konsultativ bistand fra: sundhedsplejerskerne, socialrådgiver, PPR s psykologer, talehørekonsulenter og motorikkonsulenter, SSP, støttepædagogerne, sprogpædagogerne, pædagogiske konsulenter eller skolekonsulenterne. Hvis du ikke har samtykke fra forældrene, skal du fremlægge dine iagttagelser og overvejelser anonymt. Side 6 Handleguiden

7 Tværfagligt forum Hvis den konsultative bistand ikke er tilstrækkelig kan din leder sætte bekymringen på dagsordnen til et møde i dagtilbuds- og skolefora. På det tværfaglige forum kan du og din leder drøfte vanskeligheden og reflektere yderligere over jeres egen praksis sammen med sundhedsplejerske, psykolog, sagsbehandler og eventuelt andre ledere i området. Det er vigtigt, at både leder og medarbejder deltager. Når et barn/en ung både går i skole og i den tilhørende klub, så er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at I har en gensidig forpligtigelse til at invitere hinanden med til drøftelse omkring barnet/den unge. På den måde sikrer I et bredere perspektiv på barnets/den unges vanskeligheder. Generelt Konsultativ bistand fra fagpersoner og drøftelser i det tværfaglige forum tager altid afsæt i det udfyldte fokusskema og jeres afprøvede handleplan. Det vil sige, at du altid skal udfylde fokusskema og afprøve handleplan inden du kontakter en fagperson Opdater altid handleplanen i samarbejde med den fagperson, du får sparring fra Henvend dig til fagpersonen eller det tværfaglige forum igen, hvis den aftalte handle plan ikke afhjælper vanskelighederne Tavshedspligt og udveksling af oplysninger Reglerne om udveksling af oplysninger er forholdsvis komplicerede og afhænger blandt andet af den konkrete situation, oplysningernes karakter og hvilken forvaltning du arbejder under. Hovedreglen er, at du kun må videregive oplysninger til involverede fagpersoner, når det har et sagligt formål, og kun med forældrenes samtykke. Personlige oplysninger (uddannelse, familiemæssige forhold, bolig, cpr-nummer, arbejde mm.) kan du give videre i flere tilfælde. Du må ikke videregive oplysninger om private forhold (race, religion, politiske forhold, helbred, misbrug mm.) til andre forvaltninger og myndigheder. Indenfor samme forvaltning må du videregive private oplysninger, men kun hvis de er nødvendige og relevante for sagens behandling. Hvis forældrene har givet skriftligt samtykke, eller hvis hensynet til barnet er større end hensynet til forældrene, så kan oplysningerne videregives. Hvis forældrene ikke vil give samtykke, eller du ikke kan få kontakt til dem, har du mulighed for én gang at udveksle private oplysninger om et barn/ung ved et møde med fagpersoner i det såkaldte SSD samarbejde. SSD-samarbejdet omfatter sagsbehandler, PPR, sundhedstjeneste, tandplejen og skole eller dagtilbud. Du kan udveksle oplysninger i SSD-samarbejdet, hvis du er ansat i: En kommunal forvaltning, der løser opgaver indenfor området børn med særlige behov En skole eller SFO Tandplejen Et kommunalt dagtilbud En selvejende eller privat institution, som løser opgaver for kommunen indenfor socialog undervisningsområdet Du må kun udveksle oplysninger i SSD-samarbejdet hvis det er nødvendigt, for at få afklaret om din bekymring giver anledning til en underretning. Og du må kun udveksle de oplysninger, der er nødvendige for at afdække vanskeligheden og tage stilling til hvilken indsats, der er hensigtsmæssig. I særlige tilfælde kan der afholdes et opfølgende møde. For nærmere information om de præcise regler på dit arbejdsfelt se Socialstyrelsens pjece Dialog om tidlig indsats. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til de pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud og Kultur eller skolekonsulenterne i Center for Skole og Fritid. Handleguiden side 7

8 Koordination Ved enhver bekymring for et barn eller en ung skal ledelsen på den pågældende arbejdsplads som minimum sikre at: Bekymringen bliver dokumenteret via fokusskema og handleplan Forældre og barn/den unge inddrages Der bliver aftalt og iværksat en indsats Der udpeges en tovholder på indsatsen(erne) overfor barnet/den unge Der er koordination og sammenhæng mellem samtidige indsatser, fx med inddragelse af forskellige fagpersoner Der bliver fulgt op på indsatsen Der indkaldes og udarbejdes dagsorden til møder med relevante fagpersoner I de lokale retningslinier præciserer den enkelte arbejdsplads, hvem der er ansvarlig for hvad. Tovholder Tovholderen er ofte den medarbejder, der er bekymret. Tovholderens konkrete opgaver skal fremgå af din arbejdsplads lokale retningslinier. Hvis der på et tidspunkt i barnets/den unges forløb bliver behov for at udpege en ny tovholder, fx i forbindelse med skift fra dagtilbud til skole, er den hidtidige tovholder ansvarlig for at alt relevant dokumentation og oplysninger bliver overdraget til den nye tovholder. Handleplan Ved enhver bekymring skal der aftales en lokal indsats i samarbejde med de nærmeste kollegaer omkring barnet/den unge og/eller din leder. Som regel er det tovholderen, der er forpligtet til at tage initiativ til, at der bliver iværksat en indsats, samt at starte op på at udfylde fokusskemaet. Indsatsen skal tage udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og behov. Brug handleplanen i fokusskemaet og opsæt mål for barnets/den unges udvikling og læring. Aftal konkret hvem der gør hvad hvornår. Overvej hvordan I vil evaluere indsatsen og fastsæt en dato for evaluering. Husk at inddrage forældrene og barnet/den unge selv. Udarbejd og opdater handleplanen i samarbejde med de konkrete ressourcepersoner, leder eller fagfolk, som er inddraget i samarbejdet. Ansvar Du og din leder har ansvaret for barnet/den unge under hele forløbet, indtil andet besluttes i PPR og/eller Børn, Unge og Familie. Indstilling til PPR Viser det sig, at barnet/den unges vanskeligheder ikke er afhjulpet ved de tidligere beskrevne veje, kan det være, at barnet/den unge bør indstilles til PPR for en nærmere vurdering. En indstilling sker altid i samarbejde med en PPR-medarbejder. Det er PPR-medarbejderen, der i samarbejde med jer vurderer, om der skal laves en indstilling. Skemaerne findes på InSlag. Side 8 Handleguiden

9 Brobygning Når I på din arbejdsplads udarbejder jeres lokale retningslinier for det tidlige forebyggende arbejde, skal I beskrive, hvordan I sikrer brobygning til andre institutioner. Det kan være en god ide sammen med de øvrige institutioner i distriktet at etablere en fælles ramme for inddragelse i og videregivelse af bekymringer og indsatser mv. Det gælder både, hvis barnet/den unge samtidig benytter flere tilbud, fx skole og fritidsklub og ved overdragelse af barnet/den unge til en anden institution herunder flytning og overgang fra dagtilbud til skole, fra skole til ungdomsuddannelse samt mellem specialtilbud og almentilbud. Underretningspligten Som medarbejder i Slagelse Kommune har du skærpet underretningspligt. Her kan du læse hvad skærpet underretningspligt indebærer, samt hvornår og hvordan du skal foretage en underretning. Som medarbejder har du skærpet underretningspligt. Skærpet underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver kendskab til eller grund til at antage: At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb Ifølge Servicelovens 153 indtræder underretningspligten, uanset hvad der er årsag til, at barnet eller den unge kan have behov for den særlige støtte. Det er ikke en betingelse, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende alvorlige situationer. Som underretter skal du ikke foretage en vurdering af, om barnet eller den unge vil kunne opnå særlig støtte efter servicelovens regler. Det er socialrådgiverens opgave. Det er vigtigt, at du først har forsøgt at løse vanskeligheden lokalt i samarbejde med fagpersoner og drøftelse i tværfagligt forum. Selvom du har foretaget en underretning, skal du fortsat benytte de hjælpemuligheder, som findes i dit eget regi. Du skal være opmærksom på, at du ikke har underretningspligt, hvis barnets eller den unges vanskeligheder har en karakter, som bør løses med en specialpædagogisk indsats. Drøft dette med jeres PPR-medarbejder, som kan vejlede i evt. indstilling til PPR i stedet for en underretning. Du kan læse mere i pjecen fra Socialstyrelsen om underretningspligten Dialog om tidlig indsats. Handleguiden side 9

10 Når du skal lave en underretning Når du sammen med din leder har vurderet, at der skal laves en underretning, så udfylder du underretningsskemaet, som findes på InSlag og hjemmesiden. Tag gerne kontakt til distriktssocialrådgiveren, hvis du er i tvivl om, du skal foretage en underretning. Det er vigtigt, at du udfylder alle rubrikker i skemaet for at sikre en så fyldestgørende underretning som muligt. Det vil sikre, at socialrådgiveren har de nødvendige informationer til at vurdere sagen. Underretningen skal indeholde følgende: Kontaktoplysninger på underretter, barnet/den unge og forældremyndighedsindehaver En begrundelse for underretningen. Her er det vigtigt, at du konkret beskriver den aktuelle situation, som giver anledning til underretningen. Det er vigtigt, at underretningen fx er underbygget med konkrete iagttagelser Beskrivelse af barnets/den unges vanskeligheder, men også de ressourcer og de situationer, hvor barnet/den unge fungerer godt Forældrenes og barnets/den unge syn på bekymringen (udfyldes på dialogmødet se nedenfor) Dialogmøde med forældrene og barnet/den unge om underretningen Inden underretningen sendes til Center for Børn, Unge og Familie indkalder institutionen forældremyndighedsindehaver, barnet/den unge samt den tilknyttede distriktssocialrådgiver. Børn over 12 år har klageadgang over en række kommunale beslutninger, hvorfor du opfordres til at involvere dem i underretningen. Vær opmærksom på behovet for tolk til disse møder. Institutionens ledelsesrepræsentant/medarbejderrepræsentant er mødeleder og skriver forældremyndighedsindehaverens og barnets/den unges bemærkninger ind i underretningsskemaet. På mødet vil fagpersonerne sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge beskrive, hvordan barnet/den unge udvikler sig i dagtilbuddet/skolen, i fritiden, i familien og i netværket. Socialrådgiveren vil fortælle om, hvad det betyder, når der laves en underretning, og hvordan forløbet er i Center for Børn, Unge og Familie. På mødet udfyldes samtykkeerklæringen i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren. Inden dialogmødet afsluttes aftales det, hvad der videre skal ske, og hvem der gør det. Hvis forældremyndighedsindehaver ikke ønsker at deltage i mødet eller give samtykke til underretningen, skal du alligevel underrette Center for Børn, Unge og Familie. Husk at sende en kopi af underretningen til forældremyndighedsindehaveren. Side 10 Handleguiden

11 Når du sender en underretning så husk: Drøft bekymringen med din leder og tilknytte distriktssocialrådgiver Drøft underretningen med forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge Brug underretningsskemaet Send det til Akutte situationer Hvornår er en situation akut? Hvordan skal jeg skride ind? Hvis du har viden eller mistanke om fysisk eller psykisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, så er situationen akut. Det vil sige, hvis et barn viser tegn på, at der er øvet vold mod det eller tegn på, at det har været udsat for et seksuelt overgreb, skal du omgående følge Procedure ved overgreb mod børn og unge og straks underrette kontaktpersonen i Center for Dagtilbud eller Center for Skole, hvorefter kontaktpersonen involverer Center for Børn, Unge og Familie. Her afholdes altså ikke et dialogmøde før indsendelse af underretningen. Uden for centrets åbningstid kontaktes politiet, der i samarbejde med Den Sociale Døgnvagt vurderer det videre forløb. Hvis der er mistanke til forældrene, må du af hensyn til det videre forløb, herunder politiets muligheder for at sikre eventuelle beviser, ikke orientere forældrene om din underretning. Det er op til Center for Børn, Unge og Familie at afgøre, hvornår og hvordan forældrene orienteres. Ved overgreb eller mistanke om overgreb følges proceduren, der er beskrevet i Procedure ved overgreb mod børn og unge, der findes på Inslag og Slagelse Kommunes hjemmeside. Det kan være svært - helt præcist - at beskrive hvornår der er tale om en akut situation. Der er dog nogle situationer, hvor der ikke er nogen tvivl: Vold Selvmordsforsøg Dødsfald Incest Misbrug Bortførelse Det kan være meget svært at håndtere akutte situationer. Der er ofte tale om børn der er umiddelbart truede - og forældre der af den ene eller anden grund ikke kan håndtere deres eget og barnets liv. Derfor er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads er afklarede og enige om, hvordan akutte situationer håndteres. Det er vigtigt at sikre, at den fagperson, der har en bekymring får den nødvendige opbakning og forståelse i virksomheden. Handleguiden side 11

12 Der kan være forskel på, hvordan forskellige arbejdspladser bedst håndterer akutte situationer, men der er en række områder, som det kan være nødvendigt at være afklarede om: Belastende informationer fra børn/unge Ledelsens rolle Påvirkede forældre der afhenter børn Den enkelte medarbejders sikkerhed Vidensdeling og supervision Evt. psykologbistand til medarbejdere Opfølgning og evaluering Overvej på jeres arbejdsplads, hvordan I bedst håndterer akutte situationer. Kontakt Center for Børn, Unge og Familie for råd og vejledning, hvis du mangler informationer om lovgivning, regler mv., eller andet der kan skabe tvivl vedrørende akutte situationer. Statusudtalelse Center for Børn, Unge og Familie kan have behov for en række oplysninger omkring barnet/ den unges situation og dets miljø for at kunne vurdere vanskelighedens karakter. Disse oplysninger vil socialrådgiverne bede dig skrive ned i et statusudtalelsesskema. Center for Børn, Unge og Familie arbejder efter ICS (Integrated Children s System). ICS understøtter socialrådgiveren i at arbejde helhedsorienteret med udsatte børn og unge. I det arbejde er din indsigt og viden vigtig, når et barn/ung trænger til særlig støtte. I den forbindelse indhentes statusudtalelser fra de fagpersoner, der kender barnet/den unge godt. Du har en faglig kompetence, som gør det muligt at give en faglig beskrivelse, og du kan have en tæt/daglig kontakt til barnet/den unge, som gør det muligt at bidrage med viden, som kan nuancere billedet af barnets/den unges samlede situation. Det er afgørende, at det er aktuel og konkret viden om barnets/den unges situation, der indgår i udtalelsen. Du skal ikke ud og hente nye oplysninger. I de fleste situationer har du allerede arbejdet med barnets/den unges situation med afsæt i analysecirklen eller LP-modellen. Mange af de livsforhold, pædagogiske forhold, opretholdende faktorer og ressourcer, der er afdækket i det arbejde, vil kunne bruges i forbindelse med statusudtalelsen. Skemaet og vejledning til hvordan du udfylder skemaet findes på InSlag og hjemmesiden. Udtalelsesskemaet sendes pr. mail til den rådgiver, som har bedt om statusudtalelsen. Forskellen på en underretning og statusudtalelsen er, at underretningen skal være kort og præcis omkring den bekymring/situation, der giver anledning til underretningen. Statusudtalelsen skal give oplysninger om barnets/den unges generelle trivsel og udvikling inden for en række fokusområder. Side 12 Handleguiden

13 Samarbejdet med socialrådgiver, når der er sendt en underretning Når du har foretaget en underretning, får du en bekræftelse på denne - en kvittering inden for 6 hverdage. Socialrådgiveren kontakter eventuelt dig igen for at få flere oplysninger, men i det videre samarbejde er det hovedsagligt forældrene, der inddrages. Alle underretninger bliver vurderet indenfor 24 timer og kategoriseret i forhold til hvilken handling, der skal iværksættes. Socialrådgiveren skal orientere dig om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Dette vil ske efter, at underretningen er blevet vurderet. Du vil modtage brev om dette. Socialrådgiveren kan ved en underretning efter 153 orientere dig om, hvilken type foranstaltning der er iværksat, og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som du kan yde barnet eller den unge. Når Center for Børn, Unge og Familie modtager en underretning i en eksisterende sag bliver sagen og evt. foranstaltningerne genvurderet. Dette vil ske af faglig konsulent. Du vil også her modtage brev om hvad underretningen har medført. Børnefaglig undersøgelse Vær opmærksom på, at en underretning ikke nødvendigvis medfører hverken anbringelse af barnet eller såkaldte forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, støttekontaktpersoner eller andre foranstaltninger. En underretning medfører blot, at socialrådgiveren går i gang med at afdække barnets/den unge og familiens situation. En børnefaglig undersøgelse skal foretages ud fra en helhedsbetragtning, der omfatter barnets eller den unges forhold på 6 punkter: 1. udvikling og adfærd 2. familieforhold 3. skoleforhold 4. sundhedsforhold 5. fritidsforhold og venskaber 6. andre relevante forhold Undersøgelsen baseres på underretningen, udtalelser fra personer, der kender barnet/den unge (læge, pædagog, lærer m.fl.) og samtaler med barnet/den unge og dets familie. Først når undersøgelsen er afsluttet, må socialrådgiveren tage stilling til, om familien/barnet/den unge skal have en særlig hjælp (foranstaltning), og der udarbejdes en handleplan for barnet/den unge og familien. Undersøgelsen skal være afsluttet indenfor 4 måneder. Som det ses af beskrivelsen ovenfor, er der er en lang række krav til sagsbehandlingen, som skal opfyldes, før der kan træffes beslutning om, hvilken hjælp barnet/den unge eller familien skal have. Derfor foretager socialrådgiveren i disse sager en omhyggelig afdækning af barnets/den unges og familiens situation, også for at sikre at barnet/den unge får den rigtige hjælp, så hurtigt som muligt. Handleguiden side 13

14 Magtanvendelse i skolen Reglerne om brug af magt fremgår af 52 i lov om folkeskolen og bekendtgørelse nr. 320 af 26. marts 2010 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen. Denne bekendtgørelse indeholder også regler om magtanvendelse i folkeskolen ( 10). Du kan komme i situationer, som gør, at du må anvende magt overfor et barn/en ung. Det sker eksempelvis i situationer, hvor vi må afværge et barns/den unges overgreb på andre børn/unge, når barnet/den unge er i akut risiko for at skade sig selv, sine omgivelser eller andre, eller når et barn/den unge mod sin vilje må fjernes fra en konfliktsituation. Selvom magtanvendelse som hovedregel er ulovlig er der altså situationer, hvor anvendelse alligevel kan forsvares og derfor må bruges. Magtanvendelse skal stoppe straks, når situationen tillader det. Det vil sige: når det der udløste behovet for magtanvendelsen er overstået eller afværget. Vær opmærksom på, at der skal tages vare på barnet/den unge samt medarbejderen efter situationen. Du kan finde mere information om magtanvendelse på InSlag. Uforudsete hændelser i dagtilbud I dagtilbudsloven er der ingen bestemmelser om anvendelse af magt, idet det forudsættes ikke at finde sted. Der kan forekomme situationer hvor det pædagogiske personale må gribe ind ved holde et barn fast eller flytte et barn væk fra en evt. konflikt. I disse situationer anvendes et skema til registrering af uforudsete hændelser. Skemaet udfyldes af den medarbejder der har været involveret i hændelse og efterfølgende anvendes Skema for institutionens bearbejdning og forebyggelse til refleksion over den pædagogiske praksis der gav anledning til indgriben, samt evt. ændringer af denne. Når der har fundet magtanvendelse/uforudset hændelse sted, skal du gøre følgende: Lederen skal altid og straks orienteres om dette Situationen beskrives og drøftes Lederen har her mulighed for at yde relevant rådgivning og vejledning Der skal ske en registrering af hændelsen. Der findes to skemaer på InSlag og hjemmesiden. En til medarbejdere i dagtilbud/klubber og en til medarbejdere i sfo er/skoler. Registreringsskemaet opbevares på virksomheden. Skolerne skal også orientere Center for Skole på mail: når der har fundet magtanvendelse sted. Forældrene orienteres altid om episoden og de efterfølgende overvejelser Det er normalt lederen der har ansvar for denne orientering. Orienteringen kan ske i fællesskab med de involverede medarbejdere Informationen til forældrene er vigtig, fordi der ønskes et tæt samarbejde med forældrene. Manglende information kan medføre modarbejde og forkert opfølgning Side 14 Handleguiden

15 Udlevering af børn unge til forældre eller andre, der er synlig påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer Forholdsregler Prøv at tale med den påvirkede, og forhør om der evt. er en anden, som kan komme og hente barnet. Samtalen bør foregå i et rum væk fra andre børn og evt. forældre Hvis det ikke lykkes at finde en anden til at hente barnet, kontaktes nærmeste leder. Leder vurderer situationen og tager stilling til evt. kontakt til Tværgående Rådgivning Fortæl forælderen, at I ikke kan tage ansvaret for at udlevere barnet, og at I kontater Tværgående Rådgivning på Uden for åbningstid ringes til politiet på 114. Politiet etablerer kontakt til den sociale døgnvagt Døgnvagten og personalet i virksomheden aftaler, hvordan det videre forløb er Forsøg at forhindre at forælderen kører fra virksomheden i bil. Hvis forælderen insisterer på at køre, så meddel vedkommende, at der bliver ringet til politiet Kører forælderen alligevel, så kontakt politiet 114- og oplys dem om nummerplade, hvis man har dette. Oplys barnets adresse Efterfølgende underrettes Tværgående Rådgivning, og forældrene indkaldes til en samtale om episoden/familiens situation Udsæt ikke dig selv for fare, lad være med at presse eller provokere den påvirkede. Hvis det er muligt, så vær to om samtalen. Husk: Oplever du utryghed ved at have udleveret et barn, så kontakt politiet 114 de kan kontakte den sociale døgnvagt uden for Tværgående Rådgivnings åbningstid. Oplys at I har: Udleveret barnet til en påvirket person At I er utrygge ved det At I ikke har, kunne få kontakt med andre, der kan tage kontakt til barnet og den påvirkede Hvis den påvirkede går uden barnet og barnet derfor ikke afhentes kontaktes nærmeste leder eller i dennes fravær souschefen. Herefter kontaktes (i samråd med lederen) Tværgående Rådgivning. Udenfor Tværgående Rådgivnings åbningstid kontaktes politiet på 114. Politiet bedes om at kontakte Den Sociale Døgnvagt og bede vagten komme til virksomheden. Bliv i virksomheden med barnet til den sociale vagt kommer. Husk at beskæftige lege med barnet. Informer og berolig barnet om, hvad der skal ske. Husk: Skriv hele forløbet ned. Send beskrivelsen til Center for Dagtilbud og Kultur eller Center for Skole og Fritid. Hvis du i samråd lederen samt socialrådgiveren i distriktet vurderer, at der er behov for en underretning, så skal den sendes til Handleguiden side 15

16 Inspiration til udarbejdelse af lokale retningslinier Som inspiration til jeres lokale arbejde med at udarbejde retningslinier er der udarbejdet nedenstående spørgsmål, som I kan tage afsæt i. IAGTTAGELSE: Hvem iagttager barnet/den unge? Hvem og hvornår indsamles oplysninger fra kolleger? Hvornår skal lederen orienteres? Af hvem og hvornår vurderes det, om der er grund til bekymring og i så fald hvor alvorlig bekymringen er? Hvem tager initiativ til, at der bliver iværksat en indsats og starter op på at udfylde fokusskemaet? Hvordan klædes medarbejderne på til at udfylde på bedst mulig vis? Hvem sikrer brug af LP eller analysecirklen? Hvem sørger for lovmæssig opbevaring? INDDRAGELSE AF BARNET/DEN UNGE: Hvem inddrager barnet/den unge hvornår? Skal der tages særlig hensyn til barnets/den unges køn, kultur eller andet? Hvad er set-uppet? En snak på kontoret/en gåtur? skal være særlige rekvisitter (fx tegnemateriale, kiks, kleenex). Hvem skriver barnets/den unges kommentarer mv. ind i fokusskemaet? Hvem sørger for at der bliver fulgt op på handleplan med barnet/den unge? INDDRAGELSE AF FORÆLDRE: Hvem drøfter bekymringen med forældrene hvornår? Hvad er set-uppet? Et indkaldt møde/en uformel snak ved afhentning? Hvem indkalder? Er det mundtligt eller skriftligt? Hvem skriver forældrenes kommentarer mv. ind i fokusskemaet? Hvem sørger for at der bliver fulgt op på handleplan med forældrene Ved behov for tolk: Hvem gør hvad? Drøft lokal voldspolitik i forhold til vrede og truende forældre. Hvem kan man gå til, hvor og hvornår kan man få hjælp. SPARRING: Lokalt Hvem fra arbejdspladsen kan man dele iagttagelser og overvejelser med hvornår og hvordan? Konsultativ bistand Hvem kan henvende sig til fagpersoner hvordan og hvornår? OBS: anonymitet hvis ingen samtykkeerklæring Tværfagligt forum Hvem henvender man sig til på arbejdspladsen og hvornår? hvem sætter på dagsordnen og sikrer invitation af evt. andre virksomheder, hvor barnet/den unge går? Hvem deltager ved mødet? KOORDINATION: Hvem er tovholder på en indsats? Hvad er tovholderens opgave? Hvem sikrer at en indsats evalueres? Og hvor ofte skal der evalueres? Hvem opdaterer handleplanen? Hvem sikrer koordination og sammenhæng mellem samtidige indsatser, fx med ind dragelse af forskellige fagpersoner? Hvem indkalder og udarbejder dagsorden til møder med relevante fagpersoner? Side 16 Handleguiden

17 Praktiske oplysninger Links SISO Socialstyrelsen - Socialministeriet - Børnebortførelse - Tag signalerne alvorligt - Kontaktpersoner På InSlag kan du finde en oversigt over de tværfaglige fora og de tilknyttede fagpersoner. Du kan altid kontakte de pædagogiske konsulenter i Center for Dagtilbud og Kultur eller skolekonsulenterne i Center for Skole og Fritid hvis du har spørgsmål til handleguiden. Du kan kontakte distriktssocialrådgiveren eller Center for Børn, Unge og Familie eller hvis du har spørgsmål omkring akutte situationer, overgreb, underretning og statusudtalelse. Underretninger skal sendes til Handleguiden side 17

18 Bilag Fokusskema 19 Fokusskema for børn i dagplejen 23 Indstillingsskemaer til PPR småbørn 27 Indstillingsskema til PPR skole og SFO 30 Indstilling til talehørelærer/motorikkonsulent skole og SFO 33 Indstilling til talehørelærer/motorikkonsulent småbørn 36 Samtykkeerklæring 39 Underretningsskema 40 Skema til indberetning af uforudsete hændelser - dagtilbudsområdet 43 Skema til institutionens bearbejdning og forebyggelse af uforudsete hændelser 44 Skema til indberetning af magtanvendelse - skoleområdet 46 Side 18 Handleguiden Handleguiden side 18

19 FOKUSSKEMA Grundoplysninger Dagtilbud/klub/SFO/skole: Kontaktperson: Barnets/den unges navn, cpr.nr. og adresse: Dato: Moderens navn, cpr. nr., adresse og tlf.: Faderens navn og cpr.nr., adresse og tlf.: Hvem har forældremyndigheden: Hvad er det der gør, at vi oplever, at barnet vækker vores bekymring? Hvad opleves som barnets kompetencer/ressourcer? I hvilke sammenhænge er barnet glad og trives godt? (Beskriv hvad der sker i de sammenhænge) Hvad motiverer barnet hvad vil barnet gerne? Hvem er barnet helst sammen med? Afhængig af barnets udvikling, hvordan er barnets: Initiativ? Udholdenhed? Samarbejdsevne? Krav til egen indsats? Hvordan er samspillet imellem barnet og omverdenen? Hvordan er vores kontakt til barnet? I hvilke situationer har vi den tætteste kontakt til barnet? Hvem, blandt de voksne og de andre børn, har den tætteste kontakt til barnet? Handleguiden side 19

20 Side2/2 I hvilke situationer får barnet mest opmærksomhed? Hvordan kommunikerer barnet? Hvordan er kontakten og relationen imellem barnet og andre børn? Hvordan kontakter andre børn barnet? Udarbejd iagttagelser med fokus på barnets intention. Hvad gør barnet? (Adfærden) Hvad vil barnet? (Intentionen) Hvad tror du barnet oplever? (Aktørperspektivet) Faglige funktioner (udfyldes kun hvis der er tale om et skolebarn) Hvilke fælles undervisningsmål har barnet nået? beskrevet fag for fag. Hvilke individuelle mål har barnet nået? - beskrevet fag for fag. Hvordan arbejder barnet alene, i grupper, med støtte? Hvordan klarer barnet bundne, ubundne opgaver? Hvordan har barnet været undervist indtil nu? Hvordan er undervisningen struktureret? Hvilke inklusionsmuligheder er forsøgt? I hvilken retning ser vi gerne barnet udvikler sig? Overordnet mål og konkrete delmål vær opmærksom på, at målene skal kunne evalueres. (Hav opmærksomhed på det barnet skal kunne, ikke hvad det skal holde op med). Overordnet mål: 2 Side 20 Handleguiden

21 Side3/3 Hvordan kan barnets kompetencer udvikles yderligere? Konkret delmål (højst 3 delmål): Hvad skal omgivelserne lære for at støtte barnets læring? Hvad skal vi gøre? Overordnet mål og konkret delmål. (Vær opmærksom på om målene indebærer, at det er praksis og de voksne omkring barnet der har fokus på at forandre sig mere end, at barnet skal forandre sig). Hvordan skaber vi den ønskede fremtid? Hvordan sætter vi processer i gang, der virkeliggør fremtidsbilledet? Hvordan kan vi etablere aktiviteter som tager udgangspunkt i barnets kompetencer og potentialer? Hvordan kan vi igennem organiseringen af den pædagogiske praksis tilbyde barnet nye roller og muligheder? Hvordan kan vi arbejde med at udvikle gode voksen-barn relationer? Hvilke pædagogiske rammer har vi oplevet som positive for børns udvikling? Overordnet mål: Konkret delmål (højst 3 delmål): Samarbejde med barnet Hvordan har barnet/den unge det, direkte adspurgt? Hvordan beskriver barnet/den unge sin relation til sine forældre? 3 Handleguiden side 21

22 Side4/4 Hvordan beskriver barnet/den unge sin relation til andre børn/unge? Hvordan beskriver barnet/den unge sin relation til medarbejderne omkring sig? Hvad synes barnet/den unge, at han/hun er god til? Hvilke løsninger kan barnet/den unge se? Samarbejde med forældre Hvordan oplever forældrene barnet? Hvad hæfter forældrene sig ved i forhold til barnets hverdag? Hvordan kan forældrenes og dagtilbudets, skolens og fritidsordningens fælles erfaringer med barnet supplere hinanden? 4 Side 22 Handleguiden

23 FOKUSSKEMA Handleplan for børn i dagplejen Grundoplysninger Dagtilbud: Slagelse Dagpleje Dagplejer: Dagplejepædagog: Barnets navn, cpr.nr. og adresse: Dato: Moderens navn, cpr. nr., adresse og tlf.: Faderens navn og cpr.nr., adresse og tlf.: Hvem har forældremyndigheden: Forhistorie Hvad er det der gør, at vi oplever, at barnet vækker vores bekymring? Hvad viser Trivsel- og udviklingsskemaet: Alsidig personlig udvikling? Sproglig udvikling? Krop og bevægelse? Natur og natur fænomener? Kulturelle udtryksformer? Sociale kompetencer? Relationer? Handleguiden side 23

24 Side2/4 Hvad er baggrunden for vores bekymring og formodning? Hvad oplever du er barnets største problem? I hvilke situationer bliver problematikken tydelig? Hvad er det du oplever barnet har brug for? Hvad opleves som barnets kompetencer/ressourcer? I hvilke sammenhænge er barnet glad og trives godt? (Beskriv hvad der sker i de sammenhænge) Hvad motiverer barnet hvad vil barnet gerne? Hvordan er samspillet imellem barnet og omverdenen? Hvordan er kontakten til barnet? I hvilke situationer har du den tætteste kontakt til barnet? Hvem, blandt de voksne og de andre børn, har den tætteste kontakt til barnet? I hvilke situationer får barnet mest opmærksomhed? Hvordan kommunikerer barnet? Hvordan er kontakten og relationen imellem barnet og andre børn? Hvordan kontakter andre børn barnet? Hvordan kontakter barnet andre børn? Udarbejd fortællinger hvori vanskelighederne kommer til udtryk. Hvad viser fortællingen ud fra de forskellige perspektiver. Barnet selv, andre børn, den voksen o.a. 2 Side 24 Handleguiden

25 Side3/4 I hvilken retning ser vi gerne barnet udvikler sig? Handleplan: Overordnet mål og konkrete delmål vær opmærksom på, at målene skal kunne evalueres. (Hav opmærksomhed på det barnet skal kunne, ikke hvad det skal holde op med). Overordnet mål (Eks. Barnet udvikler sprog der er alderssvarende.) Konkret delmål (Eks. Barnets begynder at bruge det talte sprog) Hvad skal der til for at barnets kompetencer udvikles yderligere? Hvad skal omgivelserne lære for at støtte barnet? Hvad skal vi gøre? Handleplan: Overordnet mål og konkret delmål. (Vær opmærksom på, at det kan være den voksnes pædagogiske praksis og organisering der skal forandres for at imødekomme barnets vanskeligheder) Hvordan skaber vi den ønskede fremtid? Hvordan sætter vi processer i gang, der virkeliggør fremtidsbilledet? Hvordan kan vi etablere aktiviteter som tager udgangspunkt i barnets kompetencer og potentialer? Hvordan kan vi igennem organiseringen af den pædagogiske praksis tilbyde barnet nye roller og muligheder? Hvordan kan vi arbejde med at udvikle gode voksen-barn relationer? Hvilke pædagogiske rammer har vi oplevet som positive for børns udvikling? Hvad skal dagplejeren gøre? Hvad skal dagplejepædagogen gøre? 3 Handleguiden side 25

26 Side4/4 Samarbejde med forældre Hvordan er din kontakt til forældrene? Hvordan oplever forældrene barnet? Hvad hæfter forældrene sig ved i forhold til barnets hverdag? Hvordan kan forældrenes og dagplejerens fælles erfaringer med barnet supplere hinanden? Hvad skal forældrene gøre? Tidsramme til at arbejde med opgaverne Tidsramme Dato for evaluering Evaluering Vurdering af indsats, handling og virkning Resultat, overordnet mål og del mål Næste skridt Dagplejer Dagplejepædagog Forældre Leder 4 Side 26 Handleguiden

27 Sendes til: Center for Skole - PPR Langes Gård Slagelse Indstilling til pædagogisk-psykologisk vurdering småbørn Handle/betalingskommune (udfyldes af PPR): Barn: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Såfremt barnet er tosproget oplyses: Nationalitet: Hvilket sprog taler barnet: Ude Hjemme Ophold i Danmark antal år: Forældre/Værge: Mors navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Fars navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Forældremyndighed: Fælles Moderen Faderen Plejefamilie: Navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Dagpleje/daginstitution: Navn: Adresse: Telefon: Kontaktpædagog: Er vanskelighederne drøftet med en PPR psykolog: Ja Navn på PPR psykolog: Dato: Nej Underskrift: Er vanskelighederne drøftet på et tværfagligt forum: Ja Nej Indstillingen foretages af: Dagplejen Daginstitution Hjemmet Sundhedstjenesten Andre/hvem: Indstillingen stiles til: Fysio/ergoterapeut Psykolog Tale/hørekonsulent Primær årsag til indstillingen: Handleguiden side 27

28 Lederens oplysninger: Har barnet modtaget specialpædagogisk bistand? Hvis ja, hvornår og hvilken? Helbredsoplysninger: Dato: Lederens underskrift Barnet beskrives af den, der efter aftale med forældrene foretager indstillingen. Beskrivelsen foretages i samarbejde med barnets forældre(værge). Følgende punkter bedes indgå i beskrivelsen af barnet. 1. Barnets baggrund 2. Barnets generelle udvikling 3. Social-følelsesmæssig udvikling 4. Sproglig udvikling (TRAS/andet sprogvurderingsmateriale bør vedlægges) 5. Kognitiv-intellektuel udvikling 6. Sansemotorisk udvikling 7. Analysecirkel Beskrivelse (vedlæg evt. bilag). Hvad har institutionen hidtil gjort for at afhjælpe problemet? Og hvad viser evalueringen af de iværksatte tiltag? Forældrene medinddraget i indstillingen: (Kopi af indstilling skal sendes til forældrene). Hvordan: Hvornår: Forældrenes bemærkninger: Side 28 Handleguiden

29 Jeg er bekendt med dette skemas oplysninger og accepterer, at de videregives til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Slagelse Kommune, hvor oplysningerne anvendes til rådgivning og vejleding i.f.t. indsatser i institutionen samt evt. specialpædagogisk bistand. Dato: Forældrenes underskrift Indstillerens underskrift Bilag: Indstillingsskemaet opbevares sammen med de øvrige sagsakter på PPR i Center for Skole under hensyntagen til gældende lovgivning vedr. tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. Sagsakterne arkiveres og makuleres ifølge reglerne i arkivloven. Ved flytning til en anden kommune fremsender PPR jf. Folkeskoleloven LBK nr af 30. nov kapitel 3 9 sagsakterne til PPR i den nye kommune. Handleguiden side 29

30 Sendes til: Center for Skole - PPR Langes Gård Slagelse Indstilling til pædagogisk- psykologisk vurdering skole og SFO Handle/betalingskommune (udfyldes af PPR): Elev: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Klasse: Såfremt barnet er tosproget oplyses: Nationalitet: Hvilket sprog taler barnet: Ude Hjemme Ophold i Danmark antal år: Forældre/Værge: Mors navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Fars navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Forældremyndighed: Fælles Moderen Faderen Plejefamilie: Navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Skole: Navn: Adresse: Telefon: Klasselærer: Er vanskelighederne drøftet med specialpædagogisk konsulent: Ja Navn på konsulent: Nej Er vanskelighederne drøftet med en PPR psykolog: Ja Navn på PPR-psykolog: Dato: Nej PPR psykologens underskrift: Er vanskelighederne drøftet på et tværfagligt forum: Ja Nej Side 30 Handleguiden

31 Indstillingen foretages af: Skolen Hjemmet Forældre/eleven Sundhedstjenesten Andre/hvem: Primær årsag til indstillingen: Lederens oplysninger: Har barnet modtaget specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning? Hvis ja, hvornår og hvilken? Helbredsoplysninger: Hørelse: Undersøgt af ørelæge dato: Hørelse H = O V = X Dato: Syn: SYN H / Konstant brille? nej ja V / Læsebrille? nej ja Farveblindhed nej ja Art: Yderligere bemærkninger: Sundhedsplejerskes underskrift: Dato: Underskrift: Dato: Lederens underskrift Nærmere beskrivelse af indstillingsårsag og elevens situation. Udfyldes af klasselæreren/kontaktpædagogen i samarbejde med øvrige relevante fagpersoner. Beskrivelsen kan f.eks. omfatte: 1. Hvori består elevens problem? 2. Elevens faglige standpunkt? 3. Elevens arbejdsvaner? 4. Elevens forhold til kammerater og voksne? 5. Elevens selvoplevelse? 6. Elevens forhold i fritiden, herunder i hjemmet? 7. Andre relevante aktørers beskrivelser? 8. LP analyse? Beskrivelse (Vedlæg elevplan/handleplan/pædagogisk kortlægning). Handleguiden side 31

32 Hvad har skolen/ sfo hidtil gjort for at afhjælpe problemet? Og hvad viser evalueringen af de iværksatte tiltag? Forældrene er medinddraget i indstillingen: (Kopi af indstilling skal sendes til forældrene). Hvordan: Hvornår: Forældrenes bemærkninger: Jeg er bekendt med dette skemas oplysninger og accepterer, at de videregives til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Slagelse Kommune, hvor oplysningerne anvendes til rådgivning og vejleding i.f.t. indsatser i institutionen samt evt. specialpædagogisk bistand. Dato: Bilag: Forældrenes underskrift Indstillerens underskrift Indstillingsskemaet opbevares sammen med de øvrige sagsakter på PPR i Center for Skole under hensyntagen til gældende lovgivning vedr. tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. Sagsakterne arkiveres og makuleres ifølge reglerne i arkivloven. Ved flytning til en anden kommune fremsender PPR jf. Folkeskoleloven LBK nr af 30. nov kapitel 5 15 sagsakterne til PPR i den nye kommune. Side 32 Handleguiden

33 Sendes til: Center for Dagtilbud Torvegade 24, Slagelse Indstilling til talehørelærer/motorikkonsulent skole og SFO Handle/betalingskommune (udfyldes af PPR): Elev: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Klasse: Såfremt barnet er tosproget oplyses: Nationalitet: Hvilket sprog taler barnet: Ude Hjemme Ophold i Danmark antal år: Forældre/Værge: Mors navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Fars navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Forældremyndighed: Fælles Moderen Faderen Plejefamilie: Navn: Telefon privat: Mobil: Adresse: Telefon arb.: Skole: Navn: Adresse: Telefon: Klasselærer: Er vanskelighederne drøftet med specialpædagogisk konsulent: Ja Navn på konsulent: Nej Er vanskelighederne drøftet med en talehørelærer/motorikkonsulent: Ja Nej Navn på talehøre/motorikmedarbejder: Er vanskelighederne drøftet på et tværfagligt forum: Ja Nej Indstillingen foretages af: Handleguiden side 33

34 Indstillingen stiles til: Fysio/ergoterapeut Tale/hørekonsulent Primær årsag til indstillingen: Lederens oplysninger: Har barnet modtaget specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning? Hvis ja, hvornår og hvilken? Helbredsoplysninger: Hørelse: Undersøgt af ørelæge dato: Hørelse H = O V = X Dato: Syn: SYN H / Konstant brille? nej ja V / Læsebrille? nej ja Farveblindhed nej ja Art: Yderligere bemærkninger: Sundhedsplejerskes underskrift: Dato: Underskrift: Dato: Lederens underskrift Nærmere beskrivelse af indstillingsårsag og elevens situation. Udfyldes af klasselæreren/kontaktpædagogen i samarbejde med øvrige relevante fagpersoner. Beskrivelsen kan f.eks. omfatte: 1. Hvori består elevens problem? 2. Elevens faglige standpunkt? 3. Elevens arbejdsvaner? 4. Elevens forhold til kammerater og voksne? 5. Elevens selvoplevelse? 6. Elevens forhold i fritiden, herunder i hjemmet? 7. Andre kollegers vurdering? Beskrivelse (Vedlæg elevplan/handleplan/pædagogisk kortlægning). Side 34 Handleguiden

Handleguiden Dagtilbud Skole Børn, Unge og Familie Handleguiden

Handleguiden Dagtilbud Skole Børn, Unge og Familie Handleguiden Handleguiden Dagtilbud Skole Børn, Unge og Familie 2012 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige forebyggende arbejde 4 Iagttagelse 4 Inddragelse 5

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Indstilling til Pædagogisk Udviklingsafdeling (Orientering til forældre eller andre nære omsorgspersoner)

Indstilling til Pædagogisk Udviklingsafdeling (Orientering til forældre eller andre nære omsorgspersoner) Indstilling til Pædagogisk Udviklingsafdeling (Orientering til forældre eller andre nære omsorgspersoner) Pædagogisk Udviklingsafdeling (PU) er en afdeling under Thisted Kommunes Børne- og Familieforvaltning.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. 1 Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Indstilling af 1-6 årige børn kan foretages af en PPR psykolog/ sagsansvarlig. En indstilling skal indeholde: Begrundelse for indstilling fra PPR

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Sådan beskriver vi børn, der ikke trives

Sådan beskriver vi børn, der ikke trives folkeskolen.dk marts 2010 1/11 Sådan beskriver vi børn, der ikke trives Af psykologerne Christina Rosenfelt Holst og Sarah Senger Madsen Slagelse har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, udviklet en

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR

VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR VEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF BEKYMRENDE FRAVÆR 1 Indhold Inddragelse, tværfagligt samarbejde, fælles handling 4 Hvad er bekymrende fravær? 4 Skridt for skridt procedure ved bekymrende fravær 5 Lovtillæg

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet

BILAG 9e. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9e Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til pædagogisk personale på klubområdet BILAG 9E VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTA- LELSE TIL PÆDAGOGISK PERSONALE PÅ KLUB- OMRÅDET I din kommune

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Statusskrivelsen hvad er formålet?

Statusskrivelsen hvad er formålet? Vejledning i brug af ICS-statusudtalelseudtalelse - ved anbringelse i familie- og/eller netværkspleje, iht. Serviceloven I Familieafdelingen anvender socialrådgiverne ICS Integrated Children s System i

Læs mere