Indhold. Afsnit Emne Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Afsnit Emne Side"

Transkript

1 Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler Bygningsmæssige ændringer Opbevaring af farlige stoffer Anvendelse af vejsalt på airside Udtømning af vand på airside Affaldshåndtering, opstilling af containere m.v Sikring af grej og handlingsudstyr Anvendelse af højt grej CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 APR

2 2.1 Ordensregler Ordensregler for adgang, ophold og færdsel på lufthavnen fremgår af BL 11-1 samt direktiver herfor fra CPHs side, herunder Lokale Bestemmelser Ordensregler for entreprenørarbejder fremgår af Appendiks 9 til Lokale Bestemmelser. 2.2 Bygningsmæssige ændringer Lejere og brugere af arealer, bygninger og installationer i lufthavnen må ikke foretage indgreb på eller ændringer af disse eller uden forudgående tilladelse fra CPH benytte dem på anden måde end kontraktmæssigt foreskrevet Der må ikke uden godkendelse fra Trafikafdelingen opsættes eller anvendes udstyr, der direkte eller indirekte kan være til gene for flyvesikkerheden (fx udstyr, der kan blænde eller distrahere fly under indflyvning eller genere radar eller radionavigatoriske installationer i lufthavnen) Der må ikke uden godkendelse fra Trafikafdelingen opsættes eller anvendes ekstern belysning vendt ud imod flytrafikerede arealer Opførelse eller nedrivning af permanente og midlertidige bygninger samt øvrige entreprenørarbejder udendørs på airside må ikke ske uden, at aktiviteten på forhånd er blevet godkendt af og koordineret med CPHs Trafikafdeling CPHs BL3-12 regler skal følges ved alle planlagte arbejdsaktiviteter udendørs på airside. Kontakt CPHs Trafikafdeling for nærmere vejledning herom Er bygherren ikke CPH, må sådanne aktiviteter på airside ikke påbegyndes uden der først foreligger lejer-/brugertilladelse fra CPH Den aktivitetsansvarlige (dvs. bygherren eller dennes stedlige repræsentant/kontaktperson på byggepladsen) skal sikre sig, at alle berørte parter er blevet underrettet om aktiviteten, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser og tilladelser foreligger før arbejdets påbegyndelse samt, at disse kan dokumenteres. 2.3 Opbevaring af farlige stoffer Placering eller oplagring af brændbart, eksplosivt, ætsende, giftigt eller på anden måde farligt stof eller materiel må ikke finde sted på airside i almindelighed og i terminal-, passager- og publikumsområder i særdeleshed uden CPHs viden og formelle accept Sådanne ting skal opbevares og sikres i overensstemmelse med gældende lovgivning samt anvisninger herfor fra CPHs side Påfyldning af industrielle trykbeholdere m.v. må ikke ske på standpladser, i passager- og publikumsområder eller mindre end 100 meter fra parkerede fly, men henvises til serviceområder eller specielt beskyttede og godkendte faciliteter hertil. 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside Vejsalt må ikke anvendes til afisning af overfladebelægninger inden for 50 meter fra kanten af nærmeste bane, rullevej eller standplads. 2.5 Udtømning af vand på airside Udtømning af vand på standpladser og rulleveje er forbudt når der er lufttemperaturer under +2 C. Handlingsselskaberne bedes endvidere sikre sig, at der ved påfyldning eller tømning af flyene ikke spildes vand på forpladsen som følge af defekt materiel eller uhensigtsmæssig praksis. I tilfælde af, at det er påkrævet iflg. vedligeholdelsesmanualerne at dræne eller lukke vand ud, f.eks. for at undgå frostsprængning af rør eller tanke på flyene, skal der medbringes beholdere til opsamling af vandet. CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 APR

3 2.5.2 Der må ikke foretages flyvask på standpladser, forpladser og øvrige udendørs arealer. Spildevand fra vask af fly må hverken udledes til almindelige afløb til overfladevand eller spildevand. Flyvask er en miljøgodkendelsespligtig aktivitet og må kun finde sted, hvor de nødvendige foranstaltninger er truffet til at sikre, at forurenet spildevand fra processen opsamles og bortskaffes efter miljømyndighedens anvisning. Nærmere information kan indhentes hos Miljøafdelingen, 2.6 Affaldshåndtering, opstilling af containere m.v Lejere/brugere af lufthavnens faciliteter og lokaler er selv ansvarlige for at træffe aftale om bortskaffelse af affald, inklusive kontoraffald, fra lufthavnsområdet Luftfartsselskabet og Handlingsselskabet har ansvar for at sørge for, at flyaffald bortskaffes fra standplads og/eller passagerbro Beholdere og affaldsposer med mad eller køkkenaffald må ikke efterlades udendørs på airside, da dette kan tiltrække skadedyr eller fugle og dermed forøge risikoen for birdstrikes Hvis affaldscontainere placeres udendørs på airside, skal de være forsynet med aflåseligt låg, og dette skal holdes lukket efter brug, så skadedyr og fugle ikke kan tiltrækkes af eller få adgang til spiseligt affald Byggematerialer m.m., der deponeres på airside, skal være fastsurret samt afskærmet mod kraftig vind eller jet-blast Opstilling af containere på airside er ikke tilladt uden forudgående aftale med CPHs Trafikafdeling. 2.7 Sikring af grej og handlingsudstyr Handlingsselskaber skal altid sikre at bagagevogne, bagagecontainere, andet handlingsgrej og løst materiel er forsvarligt låst og fastsurret. Ref. IATA Airport Handling Manual og LB kapitel 5 pkt CPH vil opsamle bagagevogne, bagagecontainere, andet handlingsgrej og løst materiel som ikke er forsvarligt låst og fastsurret, og få det anbragt på et sikkert og forsvarligt sted. Ejeren vil herefter få tilsendt en regning for udgifter i forbindelse med fjernelse. 2.8 Anvendelse af højt grej Højt grej er fx kraner, lifte, arbejdsplatforme, køretøjer med tiplad og lign., som kan udgøre en flyvesikkerhedsmæssig risiko, hvis deres højde i forbindelse med arbejdet kan medføre, at de hindringsbegrænsende flader omkring lufthavnens start- og landingsbaner gennembrydes For hæv-/sænkbart flyhandlingsgrej på airside kræves ikke højt grej-tilladelse, medmindre det pågældende grej benyttes andre steder end på standpladser, deicing platforme eller i værkstedsområder. CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 APR

4 2.8.3 Frister for anmeldelse af midlertidige luftfartshindringer (højt grej) A) AIRSIDE MANØVREOMRÅDET Der kræves tilladelse fra Trafikafdelingen til alt højt grej i Manøvreområdet uanset højde! Ansøgning skal sendes til Trafikafdelingen mindst 5 arbejdsdage før planlagt start. B) AIRSIDE ALLE AREALER UDEN FOR MANØVREOMRÅDET Højt grej med arbejdshøjde lavere end 12 meter over terræn, kræver godkendelse fra Trafikafdelingen. Anmeldelse skal foretages til Trafikafdelingen senest samme dag. Højt grej med arbejdshøjde højere end 12 meter over terræn, kræver tilladelse fra Trafikafdelingen. Ansøgning skal sendes til Trafikafdelingen mindst 5 arbejdsdage før planlagt start. C) LANDSIDE GENERELT På landside er der ifølge luftfartsloven generel anmeldelsespligt for alt arbejdsmateriel med arbejdshøjde over 25 meter eller over en eventuelt tinglyst højdeservitut på den pågældende grund. Det er bygherrens ansvar at gøre sig bekendt med de gældende højderestriktioner på stedet, herunder den tinglyste højdeservitut, og give entreprenøren besked herom, jf Hvis grejets højde er højere end kote 50 meter, kræves forudgående tilladelse fra Trafikstyrelsen! Ansøgning skal sendes til Trafikstyrelsen (www.trafikstyrelsen.dk) mindst 10 arbejdsdage før planlagt start Overtrædelse af BL3-10 s bestemmelser om luftfartshindringer kan medføre politianmeldelse. BL3-10 kan hentes fra Trafikstyrelsens website (www.trafikstyrelsen.dk) Ansøgninger, der fremsendes til Trafikafdelingen senere end de i A) og B) anførte tidsfrister, kan ikke påregne at modtage besvarelse inden tidsfristens udløb. Anvendelse af det pågældende høje grej på airside må ikke ske, før tilladelsen foreligger Anmeldelse af højt grej kan udfyldes via Anmeldelsen kan udfyldes på PC og fremsendes via . -adressen fremgår af blanketten. CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 APR

5 2.8.7 En tilladelse skal medbringes og fremvises ved transport af højt grej gennem lufthavnens portvagter Grej med højde på 25 meter og derover skal afmærkes med flag om dagen og faste røde lys om natten. Flag og fast rødt lys i toppen er obligatorisk. Lys på kranens yderpunkter (a) er påkrævet på tårnkraner hvis krøjeradius overstiger 40 meter. Lys på midten af tårnet (b) er påkrævet, hvis kranens højde overstiger 45 meter. Flag til afmærkning af hindringer skal være kvadratiske med en sidelængde (L) på mindst 0,5 meter og højst 0,9 meter, og være forsynet med 5 røde kvadrater på hvid baggrund (Type A) eller delt diagonalt med en rød og en hvid halvdel (Type B). For yderligere oplysninger vedrørende belysning af luftfartshindringer m.v. henvises til BL3-10. CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 APR

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller 1. udgave 28. marts 2014 Ændringshistorik Nærværende vejledning vil løbende blive opdateret, og offentliggjort på Trafikstyrelsens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere