INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 INDHOLD 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Administrerede udgifter og indtægter Forventninger til det kommende år Målrapportering Skematisk oversigt Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Note 3: Administrerede tilskudsordninger ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af virksomheden Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig Vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med Vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. Det er visionen, at ViFAB i de næste 4-6 år arbejder med områderne Vidensmarkedsplads for at sikre, at den viden, der skabes og eksisterer, er tilgængelig for alle, Kompetenceudbygning for at ruste de alternative behandlere til at deltage i og gennemføre forskningsprojekter, og Forskningsnetværk med eksterne forskere for at styrke og stimulere forskningen i alternativ behandling. ViFABs opgaver er: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin at initiere forskning inden for alternativ behandling og naturmedicin, enten i centerets regi eller ved at tilskynde til og medvirke ved igangsætning af forskning i andre forskningsmiljøer, herunder samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer at fremme dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere at øge kendskab til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3/21

4 1.2 Årets faglige resultater I 2010 havde ViFAB fokus på at gøre ViFABs hjemmeside og øvrige aktiviteter og tilbud mere synlige for de forskellige målgrupper. Som et led i dette har centeret udsendt to elektroniske nyhedsbreve og en række nyheder i løbet af For at få flere brugere til at finde vej til ViFABs hjemmeside, har centeret arbejdet med søgemaskineoptimering. ViFAB har også markedsført hjemmesiden via pjecen Find rundt i de alternative behandlingstilbud. Pjecen blev i 2010 via samarbejde med Hjerteforeningen, Scleroseforeningen, Diabetesforeningen og Gigtforeningen sendt til patientforeningernes i alt ca medlemmer. ViFABs formidling af viden sker primært via centerets hjemmeside, og centeret har naturligvis fokus på at udbygge den viden, som brugerne især efterspørger ved henvendelse til ViFAB. I 2010 har indsatsen været koncentreret om nye tekster om alternativ behandling i forhold til gigtsygdomme. I juni 2010 markerede ViFAB sit 10-års jubilæum med et åbent hus arrangement. Ved arrangementet blev forskellige aspekter af området præsenteret sammen med ViFABs hjemmeside og flere forskningsprojekter, som ViFAB har støttet. ViFAB uddelte 1,6 millioner kroner i 2010 til forskellige forskningsprojekter om alternativ behandling og naturmedicin samt foretog forskningsadministration vedrørende forskningsmidler fra tidligere forskningsuddelinger. ViFABs dialogskabende netværk Forskningsforum skal medvirke til at udvikle kendskabet til forskning hos alternative behandlere. I 2010 holdt ViFAB to netværksmøder med deltagelse af eksterne forskere. ViFAB udarbejdede desuden to artikler om forskningsrelaterede emner målrettet de alternative behandlerblade. Da 50 % af centerets medarbejdere påbegyndte orlov i 2010, har der været anvendt relativt store ressourcer til oplæring af vikarer og overdragelse af arbejdsopgaver. Særligt i forhold til formidlingsområdet har dette haft betydning for ressourceforbruget, jf. tabel 2. I det fortsatte arbejde med effektivisering af arbejdsgange valgte ViFAB i 2010 at investere i en database og modul til visning af databasens informationer på hjemmesiden vedrørende Cochrane reviewene om alternativ behandling. Det nye initiativ betyder, at der nu er et betydeligt mindre tidsforbrug ved opdatering af reviewene i databasen, ligesom reviewene kan anvendes i mange flere sammenhænge på hjemmesiden, fordi opdateringen her nu sker automatisk. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4/21

5 1.3 Årets økonomiske resultat Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal ( ) Hovedtal (1.000 kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Finansielle nøgletal Personaleoplysninger Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen * Træk på lånerammen (FF4) Udnyttelsesgrad af lånerammen 63,4 % 50,1 % 44,9 % Negativ udsvingsrate 9,0 11, Overskudsgrad 18,3 % 4,3 % 45 % Bevillingsandel 100 % 99,4 % 100 % Antal årsværk 3,8 3,7 4,74 Årsværkspris Lønomkostningsandel 56,8 % 63,9 % 40 % Lønsumsloft inkl. TB Lønforbrug * På TB08 og TB09 er der overført 0,4 million kroner af ViFABs låneramme til Den Centrale Videnskabsetiske Komité. På TB10 blev der flyttet 0,6 million kroner af ViFABs låneramme som en del af en samlet omdisponering på ministerområdet. Da udnyttelsesgraden fortsat ligger under 100 % er regnskabsreglerne overholdt. Kilde: SKS-systemet og Navision Stat. Regnskabet viser samlet et positivt resultat på ca. 2,8 millioner kroner. Personaleomkostningerne udgør 2,4 millioner kroner, mens de øvrige omkostninger udgør 0,5 million kroner. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5/21

6 Årets markant positive resultat er opnået som følge af en ekstrabevilling på 3,0 millioner kroner bevilliget ultimo 2010 i forbindelse med TB 2010, jf. aktstykke 50 af 9. december Det begrænsede forbrug af ekstrabevillingen skyldes, at bevillingen blev tildelt ultimo finansåret 2010 og ikke var forventet. Ekstrabevillingen kan anvendes til at videreføre ViFABs aktiviteter i finansårene 2010 og frem. På TB 2010 blev der endvidere tilbageført et omprioriteringsbidrag på 0,1 million kroner, som ved en fejl var blevet trukket fra ViFABs bevilling i 2009, og overført 0,2 million kroner til departement som betaling for driftsaftale. Der er endvidere tilbageført reserveret bevilling på 1,0 million kroner. Midlerne overføres til egenkapitalen. Det skal bemærkes, at tilbageførslen fremgår af bevillingsafregningen for 2010, men først vil fremgå af regnskabet for ViFAB forventer i 2011 et negativt resultat på 0,8 million kroner som følge af planlagt merforbrug, som finansieres af delvis anvendelse af førnævnte ekstrabevilling. Udnyttelsesgraden af ViFABs låneramme var i 2010 på 44,9 %, hvilket svarer til det forventede. ViFAB har i 2010 overholdt disponeringsreglerne i forbindelse med lånerammen. ViFABs startkapital er på kun kroner, hvilket medfører, at den negative udsvingsrate fluktuerer. I 2010 har ViFAB derfor 56 gange startkapitalen i overført overskud som følge af førnævnte ekstrabevilling på 3 millioner kroner. ViFAB har i 2010 en markant, positiv overskudsgrad som følge af ekstrabevillingen og et deraf følgende stort overskud. Uden ekstrabevillingen ville overskudsgraden have været negativ. Da der i 2011 budgetteres med et negativt resultat forventes en negativ overskudsgrad. Idet ViFABs aktiviteter stort set udelukkende finansieres via finansloven, er bevillingsandelen alle årene enten 100 % eller meget tæt derpå. ViFAB har få medarbejdere og flere af disse er deltidsansatte. Det betyder, at ledelsen udgør en forholdsvis stor procentdel af antal årsværk, især fra 2008, hvor antal årsværk blev reduceret med ca. 20 % med deraf følgende stigning i årsværksprisen. ViFABs lønomkostningsandel faldt i 2010 til 40 % fra 64 % i Dette markante fald er alene en konsekvens af ekstrabevillingen, idet lønomkostningernes andel ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6/21

7 af de ordinære driftsomkostninger er steget fra 2009 til 2010 som en følge af planlagt merforbrug af antal årsværk i 2010 (jf. årsrapport 2009) samt en reduktion i øvrige driftsomkostninger fra 2009 til Opgaver og ressourcer Tabel 2 sammenfatter økonomien for ViFABs opgaver. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for ViFABs opgaver (1.000 kr.) Opgaver Indtægtsført bevilling*** Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin* Skabe dialog mellem aktører på området** TB I alt * inkl. uddeling af forskningsmidler ** inkl. forskningsnetværk/kompetenceudbygning Formidling af viden omfatter blandt andet al aktivitet relateret til ViFABs hjemmeside, og udgjorde i 2010 størstedelen af ViFABs eksternt rettede aktiviteter. For at sikre mindst muligt videnstab som følge af planlagt orlov i 2010 har ViFAB valgt at tilføre ekstra personaleressourcer til formidlingsområdet, hvilket er den primære årsag til den kraftige stigning i opgaveområdets omkostninger. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin vedrører opgaver relateret til uddeling af forskningsmidler. Omkostningerne for opgaveområdet har stort set været uændret fra ViFAB søger i videst muligt omfang at indarbejde dialog mellem ViFABs brugere i alle centerets aktiviteter. ViFAB har dog visse tilbud og aktiviteter, der i særlig grad har til formål at øge dialogen mellem ViFABs brugere, f.eks. ViFABs forskningsnetværk, samt andre aktiviteter og tilbud, der skal inspirere og kvalificere primært alternative behandlere til at forstå og deltage i forskningsprojekter. I de sidste par år har ViFAB været nødt til at omprioritere opgaver og har derfor i mindre grad udbudt sidstnævnte tilbud. ViFABs ressourceforbrug for dette område blev 0,1 million kroner, hvilket udgør et lille fald i forhold til ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7/21

8 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel (44 %) af ViFABs samlede omkostninger, men skal ses i sammenhæng med ViFABs størrelse på kun 4,7 årsværk, hvoraf leder og sekretær udgør 43 %. Tabel 3: Reservation, hovedkonto Produkt/opgave Reserveret år Reservation Reservation Forventet Forbrug i året primo ultimo afslutning Formidling af viden Faglig vurdering og opsummering vedr Cochrane reviews Uddeling af forskningsmidler * - Administration vedr og 2005 I alt * Reservationen blev ophævet i 2010, hvorfor forbruget ikke er opgjort. Forbruget ville dog have udgjort størstedelen af posten Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin i tabel 2, dvs. ca. 0,2 million kroner. ViFABs reservation vedrørende "Uddeling af forskningsmidler" på kroner primo 2010 (jf. tabel 3) blev ophævet i Reservationen skulle have været optaget som en korrektion på TB 2010, men departement optog først reservationen på bevillingsafregningen for Departementet vil i 2011 foretage en korrektion i regnskabet som modsvarer ovenstående. Herefter vil differencen mellem SB og SKS være udlignet. 1.5 Administrerede udgifter og indtægter Tabel 4: ViFABs administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.) Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Administrerende tilskud og lovbundne ordninger Øvrige administrerede udgifter og indtægter Anden bevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling Anden bevilling, anlægsbevilling, (eksklusiv anlægsbevilling til virksomhedens drift) Udgifter -1,0 1,0 Indtægter Udgifter Indtægter ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte tilskudsmidler. Derfor valgte ViFAB i 2010 at forhøje uddelingsbeløbet med 0,6 million kroner til i alt 1,6 millioner kroner. Imidlertid blev der også i 2010 tilbageført uforbrugte tilskudsmidler, så det samlede regnskab for tilskud til forskningsprojekter blev i alt 1,0 million kroner. Der henvises til note 3 for en mere uddybende beskrivelse af ViFABs administrerede udgifter og indtægter vedrørende ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8/21

9 1.6 Forventninger til det kommende år ViFABs vision danner fortsat udgangspunkt for aktiviteterne i Som i 2010 omfatter tilbud og aktiviteter primært hjemmeside, uddeling og administration af forskningsmidler samt et dialogskabende netværk for alternative behandlerorganisationer. ViFAB vil også i 2011 arbejde med at udbygge, vedligeholde og opdatere hjemmesiden, så borgere og sundhedsfagligt personale kan få aktuel og relevant information om alternativ behandling og naturmedicin. Arbejdet med hjemmesiden vil i 2011 være tilrettelagt under hensyntagen til webmasters orlov og arbejdet vil derfor primært have fokus på revidering af behandlingsbeskrivelser under menupunktet Alternativ behandling samt udsendelse af to elektroniske nyhedsbreve og et antal løbende nyheder. I 2011 forventer ViFAB at uddele 2 millioner kroner til eksterne forskningsprojekter. Herudover vil ViFAB fortsat følge op på den forskning, som allerede er sat i gang. Som et led i ViFABs vision om kompetenceopbygning vil arbejdet med Forskningsforum for de alternative behandlere fortsætte i Dette arbejde forventes suppleret med en række nye tekster på ViFABs hjemmeside, med praktiske informationer og gode råd til alternative behandlere, som overvejer at deltage i kliniske forskningsprojekter. Den økonomiske ramme for ViFABs drift i 2011 er en nettobevilling på 3,1 millioner kroner på finanslovskonto , hvilket er en reduktion på 0,1 million kroner i forhold til 2010, når ekstrabevillingen fra TB 2010 ikke medtages. Primo 2011 budgetterer ViFAB med et underskud på driften på 0,8 million kroner, der finansieres af ekstrabevillingen fra TB 2010, som kan anvendes i perioden 2010 og frem. Det forventede underskud på 0,8 mio. kr. i 2011 kan bl.a. forklares ved en udvidelse af formidlingsopgaven, betaling til Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement for varetagelse af driftsopgaver samt en fastholdelse af de øvrige omkostninger på 2010-niveauet. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9/21

10 2. Målrapportering 2.1 Skematisk oversigt ViFABs mål- og resultatkrav for 2010 fremgår af ViFABs Resultatkontrakt , der kan ses på Resultatkontrakten er indgået med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tabel 5: Årets resultatopfyldelse, 2010 Opgaver Resultatkrav Opnåede resultater Forankring og formidling af viden 1. Udarbejdelse af tekster under menupunktet Sundhed og Sygdom 2. Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin 3. Udsendelse af elektronisk nyhedsbrev via Udvikling af ny viden 4. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler 5. Svar til ansøgere af forskningsmidler At udarbejde minimum seks tekster At foretage seks opdateringer At udsende minimum to nyhedsbreve At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt 6. Forskningsnetværk Afholdelse af minimum to møder i netværket Øvrige resultatkrav 7. Trivselsmåling Gennemføre Trivselmeter Grad af målopfyldelse Der er udarbejdet seks tekster 100 % Der er foretaget mere end seks opdateringer 100 % Der er udsendt to nyhedsbreve Bekræftelse sendt senest to uger efter ansøgningsfristen Svar sendt to uger efter beslutningen blev godkendt To møder afholdt Trivselmeter er gennemført. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Målopfyldelse i alt 100 % 2.2 Uddybende analyser og vurderinger ViFAB havde i 2010 en målopfyldelse på 100 %, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. ViFABs mål- og resultatkrav falder indenfor hovedområderne Forankring og formidling af viden og Udvikling af ny viden. På formidlingsområdet havde ViFAB et mål om at udbygge hjemmesiden med tekster under menupunktet Sundhed og Sygdom. Menupunktet skal over en årrække udbygges med information om alternativ behandling i forhold til nogle af de store folkesygdomme. De store folkesygdomme er ifølge regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet" blandt andet aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer, hjerte-kar-sygdomme, muskel- og skeletlidelser (f.eks. leddegigt), ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10/21

11 overfølsomheds-sygdomme og psykiske lidelser. Menupunktet indeholder blandt andet information om, hvad videnskabelige undersøgelser konkluderer om effekten af alternativ behandling i forhold til de forskellige sygdomme. Der er også information om usikre kombinationer af medicin og patientforeningernes overvejelser om brug af alternativ behandling i forhold til sygdommene. Under menupunktet Sundhed og Sygdom offentliggjorde ViFAB i 2010 et nyt undermenupunkt, Gigt, hvor der var udarbejdet en række tekster om alternativ behandling og gigt. Udvikling af indholdet er baseret på indsamling og udvikling af ideer og ønsker blandt brugere og relevante fagpersoner. ViFAB havde i 2010 fokus på at gøre ViFABs hjemmeside samt øvrige aktiviteter og tilbud mere synlige for de forskellige målgrupper. Som led i dette var der opstillet et resultatkravmål om udsendelsen af to elektroniske nyhedsbreve. Et nyhedsbrev er en udsendelse, hvori der er links til flere enkeltnyheder på centerets hjemmeside, hvor modtagerne kan læse mere om emnet. Nyhedsbrevene medvirker derfor til, at brugerne ledes ind på hjemmesiden og i tillæg til at læse nyhederne også kan se, hvilke andre informationer, de kan finde hos ViFAB. Nyhedsbrevene udsendes til abonnenter, der har tilmeldt sig via og offentliggøres naturligvis også på hjemmesiden. Nyhedsbrevene sendes også til landets store medier, hvilket har bevirket, at flere af artiklerne efterfølgende blev videreformidlet af andre medier. Såvel arbejdet med udvikling af hjemmesiden som udsendelse af nyhedsbreve bidrager til ViFABs mission om at forankre og formidle viden om alternativ behandling. Udvikling af ny viden sker blandt andet via den årlige uddeling af forskningsmidler. Idet ViFAB har fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling, havde ViFAB et mål om at sikre ansøgerne hurtigt svar på deres ansøgning for så vidt angår ViFABs sagsbehandling. Sidstnævnte mål bevirker desuden, at de støttede projekter kan komme i gang hurtigst muligt. ViFABs forskningsnetværk for alternative behandlere bidrager også til at udvikle ny viden. Netværket skal medvirke til at øge de alternative behandleres forskningsfaglige kompetencer med henblik på at iværksætte forskning eller indgå i forskningsprojekter med etablerede forskere. Resultatkravmålet var at holde to møder i netværket i På møderne fik netværksdeltagerne blandt andet ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11/21

12 indblik i konkrete forskningsprojekter og problematikker i forhold til at gennemføre et forskningsprojekt. ViFAB har blandt andet til formål at fremme og udvikle forskning på området, og såvel uddeling af forskningsmidler som arbejdet med forskningsnetværk er vigtige bidrag til opnåelse af dette formål. ViFAB har i 2010 haft et ressourceforbrug på 4,7 årsværk svarende til, at der er ansat 1,7 medarbejder på formidlingsområdet og en medarbejder i hvert af de øvrige fagområder. Det forventede ressourceforbrug i 2010 har været som budgetteret ultimo Regnskab Regnskab for ViFABs driftskonto Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling), aflægges efter de omkostningsbaserede principper. Regnskab for ViFABs reservationsbevillingskonto Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) aflægges efter udgiftsbaserede principper. 3.1 Anvendt regnskabspraksis ViFAB overgik til omkostningsbaseret regnskab den 1. januar Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med den af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets retningslinjer angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger. Der er ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til regnskabspraksis i åbningsbalancen. ViFAB har adgang til indtægtsdækket virksomhed og anden tilskudsfinansieret aktivitet i henhold til regler i Finansministeriets vejledninger. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser regnskabstallene for 2009 og Samtidig angiver opgørelsen på et aggregeret niveau den budgetterede resultatopgørelse for 2011, hvor der forventes et negativt resultat på 0,8 million kroner. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12/21

13 Tabel 6: Resultatopgørelse ( ) (1.000 kr.) Note Resultatopgørelse R-2009 R-2010 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Internt Budget 2011 Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger - - Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Der kan forekomme differencer grundet afrunding Kilde: SKS og Navision Stat. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13/21

14 Tabel 7: Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret til bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud 3,8 Kilde: Statens Budgetsystem ViFABs reservation vedrørende "Uddeling af forskningsmidler" på kroner, jf. tabel 3, blev i 2010 ophævet på ministeriets foranledning. Departement skulle have optaget reservationen som en korrektion på TB 2010, men reservationen blev først foretaget på bevillingsafregningen for Departementet vil i 2011 foretage en korrektion i regnskabet, som modsvarer ovenstående. Herefter vil differencen mellem SB og SKS være udlignet. Som det fremgår af tabel 6, viser regnskabet et resultat på 2,8 millioner kroner i 2010 (tal fra SKS-systemet), som er opnået som følge af en ekstrabevilling på 3,0 millioner kroner bevilliget ultimo 2010 i forbindelse med TB Det begrænsede forbrug af ekstrabevillingen skyldes, at ekstrabevillingen ikke var forventet samt at bevillingen blev tildelt ultimo finansåret. Overskuddet på 3,8 millioner kroner i 2010 (tal fra Statens Budgetsystem) disponeres til overført overskud, jf. tabel 7. Ekstrabevillingen kan anvendes i finansårene 2010 og frem. Jf. tabel 6 budgetteres primo 2011 med et underskud på 0,8 million kroner (tallet er ekskl. førnævnte TB 2011 korrektion), som finansieres af ekstrabevillingen. Det budgetterede underskud på 0,8 million kroner skal anvendes til fastholdelse af aktivitetsniveauet fra 2010 samt en udvidelse af formidlingsaktiviteterne på 0,2 million kroner, jf. afsnit 1.6. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14/21

15 3.3 Balance Tabel 8: Balance ( og ) Note Aktiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Note Passiver (1.000 kr.) Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhvervede koncessioner m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Langfristede gældsposter Transportmateriel FF4 Langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner FF6 Bygge- og IT-kredit Donationer Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede Materielle anlægsaktiver i alt gældsforpligtelser Leverandører af varer og Finansielle anlægsaktiver tjenesteydelser Statsforskrivning Anden kortfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver Skyldige feriepenge Finansielle anlægsaktiver i alt Reserveret bevilling Anlægsaktiver i alt Igangværende arbejder for fremmed regning Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Gældsforpligtelser i alt Aktiver i alt Passiver i alt Bemærk: der kan ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31/12. De betalinger, der afvikles efter den 31/12, og som vedrører det gamle år, vil likviditetsmæssigt først påvirke det nye år. Dvs. der kan opstå afstemningsmæssige differencer mellem de balanceposter, som bankkontiene burde kunne afstemmes direkte imod. Efter overgangen til ØSC vil likviditetsflytningerne følge ØSCs retningslinjer. Kilde: SKS og Navision Stat. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15/21

16 Generelt skal det bemærkes, at ViFAB kun undtagelsesvis har indtægter, og at aktivmassen er begrænset. Ved opstilling af åbningsbalancen blev ViFABs kontorudstyr og eksisterende IT-udstyr nulstillet. Det er derfor naturlig for ViFAB at have en egenkapital, der er lav. Der er tilsvarende et relativt lavt beløb på posten for tilgodehavender, netop fordi ViFAB ikke oparbejder indtægter. 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring Egenkapital priom R-året (1.000 kr.) Egenkapital primo R-året Overført overskud primo Overført fra årets resultat Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Korrektion ifbm. Bevillingsafregning Korrigeret egenkapital ultimo Der kan forekomme differencer grundet afrunding Kilde: SKS og Navision Stat. Som nævnt i afsnit 3.2 havde ViFAB i 2010 et samlet overskud på 2,8 millioner kroner som følge af en ekstrabevilling på 3,0 millioner kroner. Denne ekstrabevilling er således årsagen til, at ViFAB i 2010 undgik et træk på egenkapitalen. Primo 2011 budgetteres der med et underskud i 2011 på 0,8 million kroner, jf. afsnit Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 2010 (1.000 kr.) Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december Låneramme på FL2010* Udnyttelsesgrad i pct. 44,9 % *Som nævnt i afsnit 1.3 foretog departementet en omdisponering i den samlede låneramme for 16. Det betød, at ViFABs låneramme blev reduceret fra 1,6 millioner kroner til 1,0 million kroner, hvilket dog ikke medførte en negativ konsekvens for overholdelse af regnskabsreglerne. Kilde: SKS og Navision Stat. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16/21

17 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.) Hovedkonto mio. kr. Lønsumsloft FL ,6 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 5,5 Lønforbrug under lønsumsloft 2,4 Difference (mindreforbrug) 3,1 Akk. Opsparing ultimo ,8 Akk. Opsparing ultimo ,9 Kilde: SKS. ViFAB har overholdt reglerne vedrørende disponering af lønsumsloft. 3.7 Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet aflægges som hidtil efter de omkostningsbaserede principper. Bevillingsregnskabet aflægges for hovedkonto Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) (mio. kr.) Regnskab 2009 Budget 2010 (FL + TB) Internt budget 2010 Regnskab 2010 Difference (IB R) Budget 2011 Nettoudgiftsbevilling 3,0 6,1 3,1 6,1 3,0 3,1 Nettoforbrug af reservation* 0,2-0,2 1,0-0,8 0 Indtægter 0, Udgifter 3,2 3,3 3,6 3,4 0,2 3,9 Årets resultat 0,1 - -0,3 3,8-4,1-0,8 Der kan forekomme differencer grundet afrunding. * Reservation på kroner ophævet i 2010 for uddybning af dette se teksten til tabel 3. ViFABs bevilling var i 2010 på 6,1 millioner kroner, hvilket var 3,0 millioner kroner mere end budgetteret. Dette skyldes en TB-korrektion på i alt 2,9 millioner kroner. Heraf kan henføres 3,0 millioner kroner til en ekstrabevilling ultimo 2010, 0,1 million kroner til tilbageførsel af et omposteringsbidrag, som ved en fejl var blevet trukket fra ViFABs bevilling i 2009 samt -0,2 million kroner til ViFABs driftsaftale med departement. ViFAB budgetterede primo 2010 med udgifter på 3,6 millioner kroner (internt budget 2010) inklusiv et planlagt merforbrug på 0,7 årsværk grundet oplæring og overdragelse af opgaver som følge af, at 50 % af centerets medarbejdere påbegyndte orlov i Selvom lønudgifterne steg i 2010, så lykkedes det imidlertid at reducere de øvrige udgifter, og de samlede udgifter blev således på 3,4 millioner kroner i ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17/21

18 Grundet ophævelsen af en reservation på 1,0 million kroner angives nettoforbruget af reservationen i tabel 12 til1,0 million kroner. Som følge af dette er årets resultat i tabel 12, Bevillingsregnskab, 1,0 million kroner større end årets resultat i tabel 6, Resultatopgørelse. Af Finanslov 2011 angives nettoforbrug af reservation som 0,2 million kroner. Grundet ophævelsen af bevillingen er dette ikke korrekt. Det korrekte beløb er 0 million kroner og er specificeret i tabel Påtegning Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som ViFAB, CVR-nr , er ansvarlig for: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. ViFAB Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 8. april 2011 den 12. april 2011 Helle L. Lønroth Centerchef Kristian Wendelboe Departementschef ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18/21

19 Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Kostpris Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse Tilgang - Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger - - Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode / år I alt Udviklingsprojekter under udførelse Primosaldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 19/21

20 Note 2: Materielle anlægsaktiver Kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr I alt Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ViFAB har ikke igangværende arbejder for egen regning i ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 20/21

21 Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab (netto*) Resultat Videreførsel, ultimo Hensættelser, ultimo Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Note 3: Administrerede tilskudsordninger Tabel 13: Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, (reservationsbevilling) (mio. kr.) ,1 1,0 3,1 1,0 2,1 2,1 2,5 2,1 1,0 3,1 * afgivne tilsagn ekskl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere Tabel 14: Udestående tilsagn Hovedkonto Primo beholdning Tilgang i året Afgang i året* Ultimo beholdning ,7 1,6 1,8 2,5 * inkl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere ViFAB har i 2010 uddelt forskningsmidler for i alt 1,6 millioner kroner via hovedkonto Følgende projekter blev helt eller delvist støttet: Virkemåde af Mindfulness træning Alternativ behandling af nedsat sædkvalitet med planteekstrakter. Den kinesiologiske klient. En kvalitativ undersøgelse af klienters forståelse og brug af kinesiologi ViFABs bevilling til tilskud til forskningsprojekter udgjorde i 2010 én million kroner. Da ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte tilskudsmidler, valgte ViFAB at uddele 0,6 million kroner af disse uforbrugte midler. Der blev således bevilliget tilsagn for 1,6 millioner kroner. Ultimo 2010 havde ViFAB 2,1 millioner kroner til videreførelse på hovedkonto , jf. tabel 13. ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 21/21

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere